Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben"

Átírás

1 Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv /a pontja határozza meg az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Ennek alapján a belföldi illetıségő adózó, vagy a külföldi vállalkozó (továbbiakban együtt adózó) akkor minısül ingatlannal rendelkezı társaságnak, ha az alábbi három körülmény együttesen fennáll: 1) részesedését elismert tızsdén (Tao. tv /a. pont) nem jegyzik és 2) a beszámolójában vagy a belföldi illetıségő adózónak, külföldi vállalkozónak minısülı kapcsolt vállalkozásaival együttesen (a továbbiakban: csoport), a csoportba tartozók egyes beszámolóiban kimutatott eszközök mérleg-fordulónapi piaci értékének (együttes) összegébıl a belföldön fekvı ingatlan piaci értéke több, mint 75 százalék és 3) a tagja, vagy a csoport valamelyikének tagja az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetıséggel, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettıs adóztatás elkerülésérıl egyezményt vagy az egyezmény lehetıvé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történı adóztatását és az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi illetıségő tagja (részvényese) legalább részben elidegenítette, kivonta a részesedését a naptári év július 31-ét megelızı naptári évben. Mire figyeljünk? Beszámoló alatt a üzleti évrıl készített beszámolót kell érteni. A naptári évtıl eltérı üzleti év szerint mőködı vállalkozónak a május 31-ig rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatait kell alapul venni. Illetıségnél az adózó tag (részvényes) nyilatkozatát, vagy illetıségigazolását kell figyelembe venni. Ezek hiányában a 3. pontban szereplı feltétel bekövetkezését kell vélelmezni. Külföldi tag lehet a) a külföldi társaság külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet; b) a külföldi magánszemély Nem kell e rendelkezéseket alkalmazni, ha az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi illetıségő tagja sem idegenítette el, vonta ki (részben sem) a részesedését a naptári évben. 1

2 Az ingatlannal rendelkezı társaság külföldi tagja tehát csak azért, mert ilyen társaságban tulajdonos még nem lesz adóalany. Csak akkor merülhet fel adókötelezettség, ha a részesedését elidegenítette, vagy kivonta és ebbıl nyereséget realizált. Elidegenítésnek minısül az értékesítés, a nem pénzbeli hozzájárulásként történı juttatás, valamint a térítés nélküli átadás. A 2. pontban jelöltek szerint az adózó önállóan, az üzleti évrıl készített beszámolójának az adatai alapján, vagy azáltal is IRT lehet, hogy a saját, valamint a kapcsolt vállalkozásai adatainak együttes számbavételével cégcsoport szintjén lesz 75 %-ot meghaladó a belföldi ingatlan-arány. A csoportszintő összesítésnél az együttes eszközérték (nevezı) meghatározásához az egyes beszámolókban szereplı összes eszköz értéket kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy van-e olyan csoporttag, amelynek nincs belföldön fekvı ingatlana. Az eszközök a beszámoló mérlegének Eszközök oldalán szereplı valamennyi eszközt jelentik, s minden eszköznek (akkor is, ha adott esetben a könyv szerinti értéke már nulla) meg kell határozni a mérleg-fordulónapi piaci értékét. (lehet azonos a piaci érték a könyv szerintivel) Az együttes adatok megállapításához nem kell konszolidált beszámolót készíteni. A belföldön fekvı összes ingatlan piaci értékének (számláló) meghatározásához az ilyen ingatlanok piaci értékeit össze kell adni. A belföldön fekvı ingatlanok számbavételéhez a Tao. Tv pontja szerinti értelmezést a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog kell alapul venni. (ami nem feltétlenül azonos a mérleg Ingatlanok sor tartalmával) Az adó alanya: a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetıségő tag, ha ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedésének elidegenítése vagy kivonása révén szerez jövedelmet. Az adóalapja a részesedés elidegenítésekor, illetve a társaság jegyzett tıkéjének leszállításakor az ellenértéknek a részesedés szerzési értékével és a szerzéshez vagy tartáshoz kapcsolódó, igazolt kiadásokkal csökkentett pozitív összege. Az adó mértéke: a pozitív adóalap 19 %-a. (társasági adó) A SZJA törvény rendelkezése szerint a külföldi illetıségő magánszemélynek a Tao. Tv. szerinti IRT-ban lévı részesedése ellenérték fejében történı átruházása, kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történı kivonása révén megszerzett bevételének jövedelem megállapítására a SZJA tv. 62. rendelkezései helyett az értékpapír-kölcsönzésbıl, az árfolyamnyereségbıl származó jövedelemre, illetve a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2

3 Ellenérték: A, eladáskor a szerzıdés szerinti ellenérték, kapcsolt vállalkozás részére történı elidegenítéskor a szokásos piaci érték B, nem pénzbeli hozzájárulásként történı rendelkezésre bocsátáskor a létesítı okirat szerinti szerzıdésben meghatározott érték, kapcsolt vállalkozás részére történı rendelkezésre bocsátáskor a szokásos piaci érték, C, ellenérték nélküli átadáskor a piaci érték, D, jegyzett tıke kivonás útján történı leszállításkor a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök értéke. Szerzési érték: a szerzıdés szerinti érték. Árfolyam alkalmazása: Ha az ellenérték vagy a szerzési érték nem forintban keletkezik, akkor annak értékét az MNB hivatalos, szerzıdés megkötésének napján érvényes devizaárfolyamának alapul vételével kell átszámítani. Ha az IRT tagja az ellenértéket jegyzett tıke leszállítása következtében szerzi, és a kötelezettség kimutatása nem forintban történik, akkor az ellenértéket az MNB hivatalos, a cégbejegyzés napján érvényes devizaárfolyamának alapul vételével kell átszámítani. Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs az MNB által jegyzett árfolyama, az MNB által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történı átszámításkor figyelembe venni. Felelısségi kérdések: A évi XCII. Tv. 4.sz mellékletének 16. pontja elıírja: Ha az ingatlannal rendelkezı társaság tagja adókötelezettségét azért nem tudja megállapítani és bevallani, mert az ingatlannal rendelkezı társaság e minıségét nem jelentette be az adóhatósághoz, az állami adóhatóság által megállapított, a tagot emiatt késıbb terhelı adóért a társaságot korlátlan és egyetemleges kötelezettség terheli. (Vagyis az ingatlannal rendelkezı társaságon fogja az adóhatóság behajtani az tag által meg nem fizetett adót) Határidık: : Évente eddig kell tájékoztatni a kapcsolt vállalkozásokat az eszközök és ingatlanok piaci értékérıl a május 31-ig rendelkezésre álló beszámoló alapján. Nem áll fenn e kötelezettség, ha adózó és kapcsolt vállalkozásainak egyik külföldi tagja sem idegenített el részesedést a megelızı naptári évben. 3

4 : Évente eddig kell bejelenteni az adóhatóságnak, ha ingatlannal rendelkezı társaságnak minısül az adózó. Szintén ez a határidı, ha változás történik és e minısége megszőnt. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány: 11T201T-B03 lap 12. pontja és a 11T201T 11. pótlap : Az ingatlannal rendelkezı társaság tagja az elidegenítést követı évben eddig vallja be és fizeti meg az adóját. (1048 sz. bevallás) Figyelem! A bevallásra kötelezett az IRT külföldi tagja és nem az IRT! NAV iránymutatás példákkal: l%20rendelkez%c5%91 [PM Jövedelemadók fıosztálya 5184//2010. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fıosztály /2010.] Illetékfizetési kötelezettség a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság esetében A hatályos illeték törvény alapján a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban vagyoni betét szerzése is bizonyos esetekben visszterhes vagyonátruházási illeték fizetését vonja maga után. Ha egy társaság ingatlant akart vásárolni az utóbbi idıben általános gyakorlat volt, hogy abban a társaságban szerzett üzletrészt, amely az ingatlannal rendelkezett. Így nem keletkezett az ingatlanok után illetékfizetési kötelezettség január 01-tıl ez a kiskapu megszőnt január 1-jétıl az Itv. 91. (4) bekezdése tartalmazza a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság vagyoni betétjének megszerzése esetén a bejelentés szabályait. A vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség az illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik és az Art a szerint 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírság is megállapítható a nem magánszemély adózó terhére, amennyiben ezt elmulasztja vagy hiányosan, késedelmesen teljesíti. o) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), mely belföldön lévı ingatlantulajdonnal, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezı gazdálkodó szervezetben legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen - részesedéssel rendelkezik. Ingatlan tulajdonjogával rendelkezı gazdálkodó szervezetben való közvetett részesedés arányát úgy kell meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben (köztes vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal 4

5 rendelkezı gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni hányadával. Több köztes vállalkozás esetén a köztes vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait össze kell adni. Amennyiben a megszerzett gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkezı gazdálkodó szervezet között nem köztes vállalkozás, hanem több gazdálkodó szervezetbıl álló tulajdonosi láncolat (köztes tulajdonosi láncolat) áll, az e szervezeteket összekötı tulajdoni részesedések szorzatát - több köztes tulajdonosi láncolat esetén a láncolatonként megállapított szorzatok összegét - kell a közvetett részesedés arányának tekinteni. A részesedés arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe venni; A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja: Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban fennálló vagyoni betét szerzése esetén az illeték alapja nem a részesedés forgalmi értéke, hanem a társaság tulajdonában álló ingatlan forgalmi értékének a megszerzett részesedéssel arányos hányada. Az így számított összeg csökkenthetı a január 1-jét megelızıen megszerzett vagyoni betétekre esı forgalmi értékkel évtıl kezdıdıen pedig levonható lesz a január 1-jét követıen, de a vagyonszerzı által 5 évnél régebben megszerzett vagyoni betétekre esı forgalmi érték-rész is. Az öröklés, vagy ajándékozás útján megszerzett vagyoni betéteket az újabb vagyoni betétek szerzése sem vonja a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá. Csökkentı tétel továbbá a 75 % feletti részesedéssel rendelkezık általi újabb vagyonszerzések esetén a korábbi illetékkötelezettség alá tartozó illetékalapra esı forgalmi érték [Itv. 19. (5) bekezdése]. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke: 19. (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén fizetendı illeték, amennyiben a megszerzett ingatlan forgalmi értéke nem haladja meg az 1 milliárd forintot 4 %, az ezt meghaladó rész után pedig 2 %. Az így megállapított illeték összege ingatlanonként a 200 millió forintot nem haladhatja meg. 5

6 2010. augusztus 16-tól hatályos módosítás: A módosító törvény 29. -a kiegészíti az Itv. (1990.XCIII., tv. 26. (1) bekezdésének t) pontját azzal, hogy a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban fennálló vagyoni betétnek a Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. A kapcsolt vállalkozás fogalmát a Tao tv. 4. -ának 23. pontja rögzíti, amely tovább utal a szabály alkalmazásakor a Ptk. 685/B. -ára, ami a többségi befolyás meghatározását tartalmazza. A mentességre vonatkozó új rendelkezés vélhetıen azoknak az adózóknak a helyzetét rendezheti, amelyek akár nemzetközi tulajdonosi láncolaton keresztül, a szervezet átstrukturálása miatt apportálnak vagyoni betéteket cégcsoporton belüli a vállalatok között és ezért több szinten is illetékfizetési kötelezettsége keletkezik a cégeknek a tulajdonosváltozások miatt július 15-tıl hatályos módosítás: A módosítás célja, hogy kizárólag azokban a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságokban lévı részesedés megszerzése keletkeztessen illetékkötelezettséget, amelyek ingatlanépítéssel vagy -forgalmazással üzletszerően foglalkoznak. Az illetéktörvény július 15-tıl hatályos módosítása alapján a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése a korábbi szabályozással ellentétben csak akkor eredményez illetékfizetési kötelezettséget, ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezı társaság cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában, a létesítı okiratában megjelölt) fıtevékenysége a törvényben meghatározott tevékenységi körök valamelyike. A törvényben megjelölt tevékenységi körök: épületépítési projekt szervezése; lakó- és nem lakó épület építése; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Bábolna, július 31. (módosítva ) Baranyai Magdolna Bejegyzett adószakértı 6

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Társasági adó 2009.10.07 Samling 1 Alig változott v valami A társasági adó változásai címszavakban: Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02, fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5.

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. 13 ÓRA Jelen voltak: dr. Balogh Béla Budapesti Ügyvédi Kamara dr.

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

Adótörvényváltozások 2010.

Adótörvényváltozások 2010. Adótörvényváltozások 2010. TA X A parlament 2009. november 9-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezetet. Jelen hírlevelünkben az általunk lényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Vállalkozz okosan! kiegészítések

Vállalkozz okosan! kiegészítések f e r i k e d i t Vállalkozz okosan! kiegészítések változások pontosítások 2010 proferre Gondold meg amit mondasz, de ne mondj n,, ki mindent amit gondolsz! i s m e r e t l e váll alkozz okosan 30. oldal

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben