FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY"

Átírás

1 FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi mőveletek eredménye együtt. A pénzügyi mőveletek eredménye a pénzügyi mőveletek bevételeinek, illetve ráfordításainak a különbözete. A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a mőködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített vásárolt és saját termeléső készlet, valamint a belföldön teljesített szolgáltatás értékét. A belföldi értékesítés árbevételének elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a tranzitterületen lévı vállalkozónak történı közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a tranzitterületen lévı vállalkozónál a belföldön lévı vállalkozónak, más vámszabad és tranzitterületen lévı vállalkozónak történı közvetlen értékesítés értékét. BERUHÁZÁSOK A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység is, az elıbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. BRUTTÓ ADÓTELJESÍTMÉNY évre vonatkozóan az adóteljesítmény számítási módját az 56/2005. (XII. 29.) PM rendelet szabályozza. A bruttó adóteljesítmény értékét az alábbiakban definiált adóteljesítmény-elemek összegeként kell megállapítani: 1. az adóévet megelızı hatodik év január 1-jétıl az adóévet megelızı év június 30- áig terjedı idıszakra benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplı értékesítést terhelı adó (2004. májusától a fizetendı adó csökkentve a közösségen belülrıl történı termékbeszerzés és a termékimport címén fizetendı adóval) és a beszerzés után levonható adó értéke közül a bevallásokban szereplı nagyobb értékek,

2 2. az adóévet megelızı második évtıl a hatodik évig terjedı idıszakra vonatkozóan a társasági adóbevallásban az adókedvezménnyel nem csökkentett társasági adó (számított adó) és osztalékadó; a naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelızı év augusztus 31-ig esedékes bevallás adatait is figyelembe kell venni, 3. az adóévet megelızı második évtıl a hatodik évig terjedı idıszakra vonatkozó járulékfizetési kötelezettség, kivéve a költségvetési szerveket, 4. az adóévet megelızı második évtıl a hatodik évig terjedı idıszakra vonatkozóan a) a magánszemélyek jövedelemadó bevallásában a számított adó, az elkülönülten adózó jövedelmek adója és a vállalkozói adókedvezmény, b) a költségvetési szervek kivételével a munkáltatók, kifizetık személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége, c) minden egyéb adókötelezettség (kivéve a munkaadói-, a munkavállalói járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és d) az igényelt költségvetési támogatás ide nem értve az adó-visszaigénylést és adó-visszatérítést abszolút értéken számolva. BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK A gazdálkodó szervezetek hozzájárulása az országban elıállított bruttó hazai termékhez, azaz a GDP-hez. Ez a mutató azt fejezi ki, hogy az adott évben az adott vállalkozás mennyi új értéket állított elı. A bruttó hozzáadott érték közelítı értéke az éves termelési érték és a folyó termelı-felhasználás értékének különbözete. A folyó termelı-felhasználás a máshol termelt és a gazdálkodó szervezet által felhasznált termékek és igénybe vett szolgáltatások értéke. EGYÉB JÖVEDELMEK Az egyéb jövedelmek közé sorolhatók az alábbi jövedelmek: adóterhet nem viselı járandóságok (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelıszülıi díj, ápolási díj, stb.), magán-nyugdíjpénztár által kedvezményezett részére kifizetett, szolgáltatásnak nem minısülı jövedelem, kárpótlással vásárolt föld elidegenítésébıl származó jövedelem, külföldi kiküldetésbıl származó jövedelem, egyéb jogcímen kapott jövedelem, a kettıs adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselı járandóságnak nem minısülı jövedelem, a kettıs adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK Az elkülönülten adózó jövedelmek nem képezik a progresszíven adózó összevont adóalap részét, hanem lineárisan adóznak. Ide sorolható többek között az ingatlan, vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó jövedelem, az árfolyamnyereségbıl, osztalékból, ingatlan bérbeadásból származó jövedelem.

3 EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termeléső készlet külföldi vevınek külkereskedelmi áruforgalomban külföldre, illetve külföldön történı értékesítésének, továbbá a külföldi igénybevevınek külföldön végzett szolgáltatásnyújtásnak az értékét. Az exportértékesítés árbevétele elszámolása szempontjából külföldi vevınek, külföldi szolgáltatást igénybe vevınek minısül az is, ha a külföldi gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli területen van. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerzıdés szerinti teljesítés idıszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termeléső készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét. Az értékesítés nettó árbevétele a belföldi értékesítés és az exportértékesítés nettó árbevételét foglalja magában. FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA LÉTSZÁM A vállalkozás egészére vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámot foglalja magában a társasági adóbevallás megfelelı rovatában feltüntetett adat szerint, mely a KSH útmutatása szerint megállapított éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza, egész fıre kerekítve. FOLYÓSZÁMLA A folyószámla az APEH rendszerében egy olyan alrendszer, ahol adózónként tartjuk nyilván mindazon kötelezettségeket és pénzforgalmat, amely az adózó költségvetési kapcsolataiban keletkezett. Egy adózónak egy folyószámlája lehet. A folyószámla adózónként, azon belül adónemenként vezetett nyilvántartás. Ebbıl következıen a folyószámla tartalmazza az adózó azonosító adatait, majd ez után az adónemenként könyvelt tételeket a bevallási oldalon és a pénzforgalmi oldalon egyaránt. FİFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Az elemzésben fıfoglalkozásúnak tekintettük azt az egyéni vállalkozót, aki egyidejőleg nem áll munkaviszonyban, nem nappali tagozatos hallgatója közép- vagy felsıfokú oktatási intézménynek, nem nyugdíjas. KIEMELT ADÓNEMEK A kiemelt adónemek közé az alábbiak tartoznak: társasági adó személyi jövedelemadó általános forgalmi adó APEH Egészségbiztosítási Alapot megilletı bevételei APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletı bevételei egészségügyi hozzájárulás.

4 ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM Az önálló tevékenységbıl származó jövedelem részét képezik az alábbi jövedelmek: - egyéni vállalkozói kivét, - mezıgazdasági ıstermelésbıl származó jövedelem, - szellemi tevékenység jövedelme, - más önálló tevékenységbıl származó jövedelem (újításból származó jövedelem, gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíj, stb.). ÖSSZEVONT ADÓALAP Az összevont adóalap a magánszemély által az adóévben megszerzett összes önálló és nem önálló tevékenységébıl származó, valamint egyéb jövedelmének az összege. Az összevont adóalap részét képezi a külföldrıl származó fent említett jövedelem nemzetközi egyezmény (illetıleg viszonosság) hiányában, vagy ha annak figyelembevételét nemzetközi egyezmény (illetıleg viszonosság) lehetıvé teszi. NEM ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM A nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem részét képezik az alábbi jövedelmek: - munkaviszonyból származó bérjövedelem, - alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem, - munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés, - külszolgálatért kapott jövedelem, - más bérjövedelem (pl.: munkanélküli járadék, álláskeresést ösztönzı támogatás, pályakezdık munkanélküli segélye), - más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem (személyesen közremőködı segítı családtag jövedelme, stb.). SAJÁT TİKE A vállalkozás mérlegének forrás oldalán szereplı saját tıke a jegyzett, de még be nem fizetett tıkével csökkentett jegyzett tıkébıl, a tıketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményébıl tevıdik össze. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a vállalkozás rendszeres (folyamatos) üzemi (üzleti) tevékenységébıl származó eredmény. A vállalkozó döntésétıl függıen kétféle módon állapítható meg: a) az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegő ráfordítások, személyi jellegő ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással); b) az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett költségei különbözetének, valamint az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások különbözetének összevont értékeként (forgalmi költség eljárással).

5 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM A vállalkozási tevékenységbıl származó jövedelem a Pénzügyminisztérium irányelvében foglaltak szerint a vállalkozói kivét, a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint a vállalkozói osztalékalap együttes összege. VÁLLALKOZÓI KIVÉT A vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg, valamint (az akár csak részben) a személyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgáló kiadás alapján elszámolt minden olyan vállalkozói költség, amelyet a vállalkozói költségek elszámolására vonatkozó rendelkezések nem nevesítenek jellemzıen elıforduló költségként.

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

1978. évi 15. törvényerejő rendelet

1978. évi 15. törvényerejő rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2010. november 3. Forrás: www.magyarorszag.hu 1978. évi 15. törvényerejő rendelet a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben