Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Közhasznú jelentés 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010."

Átírás

1 Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Közhasznú jelentés év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás felhasználása c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) a cél szerinti juttatások kimutatása e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások mértéke f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A Zala Parti Szennyvízkezelı Közhasznú Társaságot Kehidakustány és Zalaszentlászló Önkormányzata hozta létre a szennyvízközmő üzemeltetésére. Létesítı okirat kelte: április 10. A bírósági végzés idıpontja: május 28. Jogszabályi kötelezettség miatt névváltozás bejegyezve: június 17. A közhasznú társaság célja és tevékenysége szennyvízgyőjtés és tisztítás. A Közhasznú Nonprofit Kft évi mérlegének fıösszege A saját tıke eft eft Összetevıi: Jegyzett tıke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény eft eft 778 eft

2 - 2 Az alapítóktól mőködésre támogatást nem kaptunk. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság javaslata alapján kapott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló pályázati támogatás összege, mely bevételként elszámolásra került: eft. számviteli beszámoló: 1 sz. melléklet költségvetési támogatás felhasználása: 2.sz. melléklet a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 3 sz. melléklet a cél szerinti juttatások kimutatása: 4 sz. melléklet a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások mértéke: 5 sz. melléklet a közhasznú társaság vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 6 sz. melléklet a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló: 7. Sz. melléklet Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné. Cégszerő aláírás

3 1 sz. melléklet Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti éves Egyszerősített éves beszámolót készítı Szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2010 ZALA PARTI SZENNYVÍZKEZELİ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT egyéb szervezet megnevezése 8788 ZALASZENTLÁSZLÓ, KOSSUTH U. 18. Címe Zalaszentlászló, április P.H. A KFT vezetıje

4 statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Parti Szennyvízkezelı Közhasznú Nonprofit KFT Az egyéb szervezet címe: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u.18. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVE BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E FT-ban Sor- A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d e 1. A.Összes közhasznú tev.ség bevétele( ) 2. 1.Közhasznú célú mőköd.kapott támogatás 3. a)alapítótól 4. b)központi költségvetésbıl 5. c)helyi önkormányzattól 6. d)társadalombiztosítástól 7. e)egyéb, ebbıé 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját telj. Értéke 13. a)saját term.készl.áll.vált. 14. b)saját elıáll.eszk.aktivált ért. 15. B.Vállalkozási tevékenység bevétele 16. C. Összes bevétel (A+B) D.Közhasznú tev.ség ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

5 statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Parti Szennyvízkezelı Közhasznú Nonprofit KFT Az egyéb szervezet címe: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u. 18 KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d e 24. F.Vállalkozási tevékeynség ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 31. F. Összes ráfordítás(d+e) G.Adózás elıtti eredmény (B-E) H.Adófizetési kötelezettség 34. I.Tárgyévi vállalkozási eredmény(g-h) 35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl:- megbízási díjak 39. tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 43. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44. D. Továbbutalt támogatás Zalaszentlászló, április.30. Nagy Gyuláné A szervezet vezetıje

6 2. sz. melléklet Költségvetési támogatást a KFT nem kapott. Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné ügyvezetı

7 3.sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás %-a Saját tıke összesen , Jegyzett tıke Jegyzett, de még be ----nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék ----(tıkeváltozás) Mérleg szerinti eredmény -----(tárgyévi eredmény) Megjegyzés A jegyzett tıke nem változott. Az eredménytartalék az elızı évi veszteség átvezetése révén csökken. Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné ügyvezetı

8 4. sz. melléklet A cél szerinti juttatások kimutatása A közhasznú társaság nem adott támogatást Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné ügyvezetı

9 5.sz. melléklet Pályázati Támogatások felhasználása Adatok ezer Ft-ban Támogatást nyújtó szervezet megnevezése: KvVm által vezetett Tárcaközi Bizottság Rendelkezésre bocsátott támogatás összege: Rendelkezésre bocsátott támogatás idıpontja Támogatás célja a lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás a 16/2010. ( V.13.) KvVM. Rendelet szerint Felhasználás ütemezése 2010 Elszámolás határideje A támogatás teljes egészében a lakossági díj és a hatósági díj közötti különbözet kompenzálására került felhasználásra. Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné ügyvezetı

10 6.sz. melléklet A közhasznú társaság vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Juttatás megnevezése Bér Juttatás összege eft Tárgyév eft Zalaszentlászló, április 30. Nagy Gyuláné ügyvezetı

11 7.sz. melléklet Zala Parti Szennyvízkezelı Közhasznú Nonprofit KFT 8788 Zalaszentlászló Kossuth u. 18. Adószám: A közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló 1./ A közhasznú társaság bemutatása: A Zala Parti Szennyvízkezelı Közhasznú Társaság alapításáról Zalaszentlászló és Kehidakustány Önkormányzata döntött a közösen megvalósított közmőberuházás üzemeltetésére. A társaság tevékenysége: szennyvízgyőjtés és tisztítás Székhelye: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u. 18. Létesítı okirat kelte: április 10 Cégbírósági bejegyzés idıpontja: május 28. Névváltozás bejegyzés idıpontja: június 17. A közhasznú társaság képviseletére jogosult: Nagy Gyuláné 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi u / A közhasznú társaság számviteli politikájának fıbb jellemzıi: A társaság könyvvezetése kettıs könyvvitel, a 6. és 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerősített éves beszámolót készít. Eredmény-kimutatása összköltség eljárással készül. Mérlege és eredmény-kimutatása A változat szerinti. A társaság a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet alapján közhasznú eredmény kimutatás készítésére is kötelezett. A mérlegkészítés idıpontja:2010. március

12 A számviteli nyilvántartásokat Ft-ban vezeti, az éves mérlegbeszámoló ezer Ft-ban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyezı adatokat. Üzleti éve azonos a naptári évvel. A befektetett eszközöket könyv szerinti nettó értéken tartják nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. Az immateriális javakat öt év alatt írják le. Az 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök jellemzıen egy összegben kerülnek leírásra. A befektetett eszközöknél maradványérték nem került megállapításra. Az ellenırzés és az önellenırzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentısnek minısül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg fıösszegének 2 %-át. A saját tıke lényeges változásának minısül, ha a saját tıke 20 %-ot meghaladóan módosul, az ellenırzés, önellenırzés hatásaként. 3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítı információk: A mérleg szerinti eszközök és források alakulása MEGNEVEZÉS NYITÓ TÁRGYÉVI VÁLT. ZÁRÓ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Immateriális javak bruttó értéke Immateriális javak elsz. Értékcsökk. Immateriális javak nettó értéke II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök elsz. Értékcsökkenése Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések Ebbıl: vevıkövetelés Vevıkövetelés elszámolt értékvesztése Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Ebbıl: pénztár elszámolási betétszámla kamatozó betétszámla C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13 MEGNEVEZÉS NYITÓ TÁRGYÉVI VÁLT. ZÁRÓ D. SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke (alapító okirat szerint) II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Adófizetési kötelezettség(áfa, Szja,TB) Bérfizetési köt Egyéb rövid lej. Kötelezettség Igényelt támogatásból visszafizetendı 0 0 G. PASSZÍV IDİBELI ELHAT FORRÁSOK ÖSSZESEN Fentiekbıl látható az eszközök és a források összetétele és változása. Az eszközök és a források mérleg szerinti fıösszege eft. Az immateriális javak nettó értéke 0 eft, a tárgyi eszközök állománya eft. A pénzeszközök állománya eft, számlapénz eft, a házipénztárban 291 eft. A jegyzett tıke összege eft, az eredménytartalék összege eft. A mérleg szerinti eredmény 778 eft nyereség december 31-én meglévı és mérlegkészítés idıpontjában (2011.március 31-én) is fennálló már 90 napon túli vevıtartozásokra óvatosságból elszámolt értékvesztés eft.. Az elızı évben a mérleg fordulónapon meglévı 90 napon túli vevıi tartozásokra eft értékvesztést számoltunk el, mely 2010 január 1-el visszaírásra került. A Számviteli törvény 15.. (8) bekezdése: Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az elırelátható kockázatot és feltételezhetı veszteséget akkor is, ha az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérleg készítés idıpontja között vált ismertté. Számvitel politikánkban rögzítettük, a mérlegforduló napon fennálló, még a mérlegkészítés idıpontjában is fennálló (így 90 napon túli) vevıtartozásokra számolunk el értékvesztést, s minden év fordulónapján újraértékeljük a vevıtartozásokat.

14 - 4 A költségek és a bevételek alakulása: Megnevezés Elızı (eft) Tárgyév (eft) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Továbbszámlázott gépbeszerzés Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Költségek összesen: Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Ebbıl: kamat Rendkívüli bevétel (tulajdonosok elengedett követelése) Bevételek összesen: Eredmény kategóriák (eft) Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A közhasznú társaságnak társasági adófizetési kötelezettsége nincs. A könyvizsgálat díja 2010 évben Ft volt.

15 - 5 Cash flow-kimutatás eft-ban elızı év tárgyév I. Szokásos tevékenységbıl származó pén zeszköz változás (Müködési cash flow, 1-13 sorok) 1. Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különb Befektetett eszközök értékesítésének er. 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lej.köt.változása Passzív idıbeli elh.vált Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszközök nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tev.ségbıl származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése III.Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás IV. pénzeszközök változása (+-I+-II+-III) Kelt.: Zalaszentlászló, április 30. A beszámolót készítette: Nagy Gyuláné ügyvezetı igazgató Tarsoly Józsefné könyvelı PM regisztrációs szám: