Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/ január december 31. Egyszerűsített éves beszámoló (A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.) Szolnok, március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 11 (A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.) PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám a Egyszerősített sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök 07. értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Szolnok, március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 12 (A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.) PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerősített sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sorszám a A tétel megnevezése b 15. D. Saját tıke ( sor) 16. I. JEGYZETT TİKE 16. Sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi 17. részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 18. TİKE ( - ) 19. III. TİKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sorok) 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 29. G. Passzív idıbeli elhatárolások adatok E Ft-ban Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév c d e FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Szolnok, március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 21 (A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.) PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám a Egyszerősített sített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) A tétel megnevezése b I. Értékesítés nettó árbevétele II. III. IV. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. VII. A. VIII. IX. B. C. XII. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+D.) Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY adatok E Ft-ban Elızı év Elızı évek módosításai Tárgyév c d e Szolnok, március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET január december 31. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete (A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.) Kieg. elılap

6 TARTALOM I. Általános rész 1./ A vállalkozás bemutatása 2./ A számviteli politika rövid ismertetése 3./ Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1./ A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása 2./ Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása 3./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása 4./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása 5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása 6./ Lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban 7./ Hátrasorolt eszközök III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1./ Kapott támogatások összege és felhasználása 2./ Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 3./ Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása 4./ Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása 5./ Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei IV. Tájékoztató adatok 1./ Munkavállalók statisztikai létszáma 2./ Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések 3./ Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy neve és regisztrációs száma 4./ Aláírásra jogosult személy megnevezése és címe Tartalom

7 1./ A vállalkozás bemutatása A társaság neve: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A társaság címe: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. Alapítás ideje: Tulajdonosok: A társaság jegyzett tıkéje: 0 eft Fıbb tevékenységi körök: - Szakszervezeti tevékenység. - Szállodai szolgáltatás. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart. 2./ A számviteli politika rövid ismertetése A társaság egyszerősített éves beszámolót készít. A beszámoló tagolása az "A" változat szerint kerül bemutatásra. Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül az "A" változat szerint. A költségek, ráfordítások az 5-ös és 8-as számlaosztály használatával kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolás rendje: Maradványértéket a január 01. után üzembehelyezett, nem speciális rendeltetéső tárgyi eszközökre, valamint a vállalkozás tulajdonában lévı jármővekre állapítjuk meg, ha a hasznos élettartam lejárta után a várható piaci érték meghaladja a jelentıs értékhatárt. Ha nem haladja meg a jelentıs értékhatárt, a maradványérték nulla. Elszámolás módja: bruttó érték alapján, lineáris, napra számolva az aktiválás kezdı napjától. A 100 eft alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök, vagyonértékő jogok, valamint szellemi termékek értéke a használatba vételkor egyösszegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek. I. Általános rész

8 A 200 eft alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra. Az elszámolás gyakorisága tárgyév , , Minısítések a számviteli elszámolás szempontjából: Jelentısebb összegő hiba: a saját tıke 20 %-át meghaladó, az ellenırzés, önellenırzés során feltárt hiba, figyelembe véve a mérleg fıösszeg 2 %-át jelentı korlátot. Jelentıs a maradványérték: ha a várható piaci érték a hasznos élettartam lejárta után meghaladja az 500 eft-ot, vagy a bruttó érték 20 %-át. Jelentıs terven felüli ÉCS: ha az így elszámolt összeg meghaladja a bruttó érték 20 %-át, minimum 500 eft-ot. Jelentıs rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás: ha az így elért rendkívüli eredmény elıjeltıl függetlenül meghaladja a saját tıke 20 %-át. Jelentıs értékvesztés követelések esetében: ha a vevı, az adós minısítése alapján tartósan meg nem térülı követelés összege összevontan meghaladja a vevıállomány (adósállomány) 10 %-át. Jelentıs értékvesztés értékpapírok, részesedések esetén: ha a mérlegkészítéskor ismert piaci érték tartósan a könyv szerinti érték 20 %-kal vagy 100 eft-tal csökken. 3./ Ellenırzés, önellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák Ellenırzés, önellenırzés során feltárt jelentıs összegő hiba nem volt. I. Általános rész

9 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1./ A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása év fıbb gazdasági adatai eft-ban Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgóeszközök Összes eszköz Üzleti eredmény Adózás elıtti eredmény Adózás utáni eredmény Nettó árbevétel Jegyzett tıke Saját tıke Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség a.) Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés Saját tıke aránya Saját tıke növekedése Tıkeellátottsági mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II. Képlet Elızı év Tárgyév Saját tıke Összes forrás , ,22 Saját tıke Jegyzett tıke 0 ######### 0 ######### Saját tıke Befektetett eszközök , ,27 Összes kötelezettség Összes eszköz , ,44 Hosszú lej. Kötelezettség Saját tıke , ,00 b.) Jövedelmi helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés Árbevétel arányos eredmény Vagyon arányos eredmény Tıkearányos Képlet Elızı év Tárgyév Üzleti eredmény Értékesítés nettó árbev , ,04 Adózás elıtti eredmény Saját tıke , ,55 Adózott eredmény II. A mérleggel kapcs. kieg.

10 Tıkearányos jövedelmezıség Jegyzett tıke 0 ######### 0 ######### II. A mérleggel kapcs. kieg.

11 c.) Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés Likviditási mutató Likviditási gyorsráta Képlet Elızı év Tárgyév Forgóeszközök Rövid lej.kötelezettségek , Pénzeszközök Rövid lej.kötelezettségek , ,12 1,12 Adósságszolgálati mutató Adózott er.+elsz.écs+h.lej.kölcs.kamata Hosszú lej.kölcs.éves törl.+kamat ######### ######### 2./ Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása (eft-ban) Megnevezés Nyitó Növ. Csökk. Záró Immateriális javak Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Egyéb gépek, felszerelések Összesen / Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása (eft-ban) Megnevezés Nyitó Növ. Csökk. Záró Immateriális javak Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések 0 0 Egyéb gépek, felszerelések Összesen II. A mérleggel kapcs. kieg.

12 4./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása eft-ban Befektetett eszközök megnevezése Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Terven felüli I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszerv. Akt. Ért. 2. Kísérleti fejleszt. Akt. Ért. 3. Vagyoni értékő jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcs. Vagyoni Terv szerint Terven felüli Értékcsökkenés értékcsökkenés Lineáris 100 ezer Ft alatti összesen értékcsökkenés összesen visszaírása B T B T B T B T B T B T ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** értékő jogok Mőszaki ber., gépek, jármővek 3. Egyéb berend, felsz., járm Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ÖSSZESEN B Bázis (elızı) idıszak értéke T Tárgy (beszámolási) idıszak értéke II. A mérleggel kapcs. kieg.

13 5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása eft-ban Eszközök értékvesztése nem volt. 6./ A lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban Tıketartalékból lekötendı tartalék eft-ban: Tıketartalékból lekötendı tartalék nem volt. Eredménytartalékból lekötendı tartalék eft-ban: Eredménytartalékból lekötendı tartalék nem volt. 7./ Hátrasorolt eszközök Hátrasorolt eszközzel a társaság nem rendelkezik. II. A mérleggel kapcs. kieg.

14 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1./ Kapott támogatások összege és felhasználása Támogatás nem volt. 2./ Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Kutatás- és kísérleti fejlesztés nem volt. 3./ Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló beruházás nem volt. 4./ Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása Veszélyes hulladék nem keletkezett. 5./ Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei eft-ban A társaság a szakszervezeti tevékenység mellett szállodai tevékenységként szálláshely szolgáltatást is végez. A társasági adóalap számítását arányosítással állapítja meg a mellékeltek szerint. III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kieg.

15 IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1./ Munkavállalók statisztikai létszáma: 3 fı ebbıl fizikai: 1 fı 2./ Bér- és személyi jellegő egyéb kifizetések eft-ban Megnevezés szellemi fizikai összesen Bérköltség Személyi jell.egyéb kifizetés / Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy megnevezése és regisztrációs száma Tóthné Fehér Györgyi / Az aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és címe Földváriné Jeneses Katalin 5008 Szolnok, Szabó P. u. 16. Szolnok, március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) IV. Tájékoztató adatok

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben