"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Keltezés: Pomáz, május 29. az alapítvány vezetıje (képviselıje) P.H.

2 "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MÉRLEG ÉV ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A tétel megnevezése Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE / Jegyzett tıke II. TİKEVÁLTOZÁS / Eredmény III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 0 0 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Pomáz, május 29. P. H. az alapítvány vezetıje (képviselıje)

3 "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése ÉV Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév adatok E Ft-ban Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes 1 Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebbıl: SZJA 1% Támogatások Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebbıl: Alapítótól kapott befizetés Támogatások A Összes bevétel ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B Összes ráfordítás ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai C Adózás elıtti eredmény (A - B.) Adófizetési kötelezettség D Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E Tárgyévi eredmény (D-13.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az EU struktulális alapjaiból, ill.a Kohézióa Alapból nyújtott támog D. Normatív támogatás E. A szja meghat.részének adózó rendelk.szerinti felhaszn-ról szóló 1996.éviCXXVI.Tv.alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Pomáz, május 29. P.H. az alapítvány vezetıje (képviselıje)

4 fık.sz követelés kötelezettség össz: - -

5 2011. évi reprezentációs adó elszámolás évi összes bevétel összes bevétel 10 %-a évi alaptevékenység összes bevétel alaptevékenység összes bevétel 10 %-a évi alaptevékenység összes ráfordítás alaptevékenység összes ráfordítás 10%-a - összes reprezentációs költség 559 Mentesség kritériuma: SZJA Tv bek. a.) pontja szerint (egyesületekre von.) ha a repr. költség nem éri el az alaptevékenység összes ráfordításának 10 %-át, vagy az összes bevétel 10 %-át (amelyik a kisebb), nincs reprezentációs adó fizetési kötelezettség Nincs repr. adó fizetési kötelezettség évre Pomáz, május 29.

6 Közhasznúsági melléklet minta 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: HUNCUTKA Alpatítvány a pomázi I-es óvodáért székhely: 2013, Pomáz, József A. u. 4 bejegyzı határozat száma: / nyilvántartási szám: A.1376 képviselı neve: Sütı Lászlóné 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: az óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlıdéséhez szükséges eszközök, kellékek beszerzése. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A cím alatti óvodába járó gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása. Játékok, szemléltető eszközök beszerzése. a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 90 a közhasznú tevékenység fıbb eredményei: eszközök,játékok beszerzése,kirándulások szervezése,foglalkoztatási körülmények javítása 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja pénzeszköz 506 e Ft Cél szerint 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség Elızı év (1) Tárgyév (2) 0 0 A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Elızı év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 1633 e Ft 494 e Ft ebbıl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1621 e Ft 492 e Ft D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0

7 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 12 e Ft 2 e Ft H. Összes ráfordítás (kiadás) 432 e Ft 506 e Ft I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás 0 0 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 432 e Ft 506 e Ft K. Adózott eredmény 1201 e Ft -12 e Ft L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás-ellátottság mutatói 1 1 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Igen Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fı] Igen Nem

8 HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Adószám: , Pomáz, József A. u. 4. Kiegészítı melléklet a évi Egyszerősített éves beszámolóhoz

9 1999-ben megalakult a HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért, amely kiemelkedıen közhasznú alapítványként mőködik. Az alapítvány a pomázi önkormányzat mőködtetésében álló óvodába járó gyermekek foglalkoztatási körülményeinek javítását jelölte meg cél szerinti tevékenységeként. Az azóta eltelt évek során bevételét a személyi jövedelemadó 1%-a jelenti. Az alapítvány cél szerinti tevékenysége: - Óvodai oktatás, támogatás - fıtevékenység Az alapítvány tevékenységét az Alapszabályban foglaltaknak megfelelıen végzi, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A mérleg napjáig tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényezı, körülmény nem állt fenn. A mérlegkészítés idıpontját január 31. napjával állapítottuk meg, így biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés idıpontja között ismertté vált gazdasági események figyelembe vétele. 1. Számviteli politika Az alapítvány számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövıbeni terveinknek is alapjai lehessenek. Az alapítvány a tárgyévben egyszerősített éves beszámolót készít, a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. és 5. számú mellékleteinek megfelelıen. Az alapítvány az Egyszerősített éves beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett. Az alapítvány tárgyi eszközökkel és készletekkel nem rendelkezik. Az alapítvány évi tárgyévi eredménye cél szerinti tevékenységébıl -12e Ft veszteség volt. 2. Tájékoztató adatok Az alapítvány befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. Olyan kötelezettségünk, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél, nincs év tárgyidıszakban rendkívüli tételek nem voltak. Az alapítvány ráfordításai az alábbiak szerint alakultak 2011-ben az elızı évhez képest: változás Anyagjellegő ráfordítások ,18% Személyi jellegő ráfordítások - - 0,00% Értékcsökkenési leírás - - 0,00% Egyéb ráfordítások - - 0,00% Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,00% Összes ráfordítás ,13% Az alapítványnak bér- és bérjellegő költségei illetve személyi jellegő egyéb kifizetései az adott idıszakban nem voltak. Pomáz, május 29.. Vezetı tisztségviselı aláírása

10 Elfogadó nyilatkozat A HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért évi egyszerősített éves beszámolójáról Az taggyőlése egyhangúlag elfogadta a évi egyszerősített éves beszámolót 905 eft mérlegfıösszeggel és -12 eft veszteséggel. Az alapítvány évben vállalkozói tevékenységet nem folytatott. Az alaptevékenységbıl származó nyereség teljes összegét a tıkeváltozásba/eredménytartalékba helyezi. Pomáz, május 29.. Sütı Lászlóné Elnök

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben