Társasági adó változások 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó változások 2014"

Átírás

1 Társasági adó változások 2014 Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

2 Jogszabályi háttér évi XXXVII. törvény Hatály: május évi CC. törvény Hatály: január 1., kivételesen 2013-as adóévre is (minden szabálynál jelölve) 2

3 Fogalmi változások Termőföld fogalma: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- erdőgazdasági hasznosítású föld Ingatlannal rendelkező társaság: a beszámolójában vagy a belföldi illetőségű adózónak vagy külföldi vállalkozónak minősülő kapcsolt vállalkozásaival együttesen (a továbbiakban: csoport), az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék és tagja (részvényese) vagy a csoport valamelyikének tagja (részvényese) az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel Magyarország nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását azzal, hogy a) beszámoló alatt az adóévre vonatkozó, a naptári év (első ízben 2011.) május 31-éig rendelkezésre álló beszámolót kell érteni, b) az illetőséget az adózó a tag (részvényes) nyilatkozata alapján veszi figyelembe, nyilatkozat hiányában a 2. pontban szereplő feltétel bekövetkezését kell vélelmezni, c) az adózónak az ingatlan arányának megállapításához szükséges adatokról a naptári év július 31-éig tájékoztatnia kell a csoporthoz tartozó valamennyi kapcsolt vállalkozását, d) e rendelkezések az elismert tőzsdén jegyzett adózóra nem vonatkoznak, e) nem kell e rendelkezéseket alkalmazni, ha az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi illetőségű tagja (részvényese) sem idegenítette el, vonta ki (részben sem) a részesedését a c) pont szerinti tájékoztatási kötelezettség esedékességét megelőző naptári évben; 3

4 Elhatárolt veszteség Beolvadás esetén a jogutód a beolvadó társaságtól átvett, a beolvadás adóévében keletkezett negatív tao alapot a beolvadás napját magában foglaló adóévre alkalmazhatja először. Alkalmazható a adóév kötelezettségeinek megállapításánál. A veszteség elhatárolás figyelembevételére eddig is előírt feltételeket továbbra is köteles a jogutód teljesíteni. 4

5 Nem jelentős összegű hiba Nem jelentős összegű hiba ha a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, akkor az adózó választása esetén nem kell önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapjait, hanem azt a feltárás napját magában foglaló adóévről készülő társasági adóbevallásban lehet figyelembe venni. A szabály alkalmazása esetén a feltárás évének adóalapját sem kell módosítani. Feltétel: A hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. 5

6 Bejelentett részesedés Belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és ellenőrzött külföldi társaságnak nem minősülő külföldi személyben történő legalább 10 % mértékű részesedés szerzés minősül bejelentett részesedésnek. A bejelentésre nyitva álló határidő: a szerzést követő 75 nap. A bejelentés határideje továbbra is jogvesztő határidő! 6

7 Kapcsolt vállalkozások közötti árak A jövőben a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap-módosító szabályokat alkalmazni kell a jegyzett tőke, a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetében is, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást. 7

8 Kis- és középvállalkozások beruházási adókedvezménye Bővül a beruházási adókedvezmény Kkv-nak minősülő adózó a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása érdekében pénzügyi intézménytől december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján az adóévben megfizetett kamat 60 %-át, legfeljebb 6 millió Ftot adókedvezményként érvényesítheti. 8 A kedvezmény az adózó választása szerint de minimis támogatásnak, vagy a mezőgazdasági és csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak minősül.

9 Kisvállalkozói adóalap kedvezmény Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó az eddigi eszközkörön túl a korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével csökkenthető az adó alapját. Nem vehető igénybe a kedvezmény: a hibás teljesítés miatt jótállási időn belül cserébe kapott szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott szoftvertermék felhasználási jogára az adózó már érvényesített kedvezményt. A kedvezmény összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét, illetve az adóévben a 30 millió Ft-ot. 9

10 K+F adóalap kedvezmény A kapcsolt vállalkozás saját tevékenységi körében végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költségére tekintettel az adózó csökkentheti az adóalapját, ha ezt a kedvezményt a kapcsolt vállalkozása nem érvényesítette. A kedvezmény érvényesítésének feltételei: K+F tevékenység az adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódik, adózó rendelkezik a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+f tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az adózó által érvényesíthető összeget, a kapcsolt fél által adott nyilatkozatban szereplő összeg nem haladhatja meg a nyilatkozatot kiállító által a saját K+F tevékenysége közvetlen költsége alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltakért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felelnek, és annak tartalmával összefüggésben a tao bevallásban adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn. 10

11 Fejlesztési tartalék Ha a lekötött tartalék tárgyi eszköz beszerzés, előállítás során felhasználásra kerül, és az eszköz számított nyilvántartási értéke nem nulla, a maradék számított nyilvántartási érték csökkentését az adózó a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától a tao tv. által megengedett értékcsökkenési leírással, a bekerülési értékre vetített kulccsal számítva kezdheti meg. 11

12 Non-profit szervezetek adóalapja Az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytatónak minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület abban az adóévben, melyben ilyennek minősül, a tao alapját az általános szabályok szerint kell megállapítsa, a kedvezményes szabályokat nem alkalmazhatja. Az a közhasznú non-profit gazdasági társaság, mely elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytatónak minősül, abban az adóévben, melyben ez a minősége fennáll, a közhasznú jogállás megszűnésére vonatkozó szabályok szerint kell az adóalapját megállapítania. (adómentesen képzett saját tőke adóalapnövelő tétel)

13 Elismert költségek 3. sz. melléklet Elismert költség lesz az éttermi szolgáltatás igénybevétele nyugta alapján, amennyiben bankkártyával, hitelkártyával történik a szolgáltatás kifizetése. Feltétel, hogy az éttermi szolgáltatás az szja törvény szerint igazoltan reprezentációs költségnek minősüljön. 13

14 El nem ismert költségek 3. sz. melléklet Nem minősül elismert költségnek a kiegészítő támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévben adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege Hatály: május 19., január 1. Nem minősül elismert költségnek az évi IV. törvényben, illetve a évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, befolyással üzérkedés, stb. bűncselekmények elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben felmerült költség, ráfordítás Hatály: július 1. 14

15 Szabályozott ingatlanbefektetési társaság Lehetővé válik, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaság 10 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezzen a főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó társaságban. A főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó társaságban lévő 10 %-os részesedés feletti részesedés értékesítése esetén keletkező nyereség nem tekinthető adómentesnek. 15

16 Előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások támogatásának kedvezménye Támogatás esetén az adózó kiegészítő támogatás juttatására köteles. Filmalkotások támogatása esetén Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt, vagy filmelőállító Előadó-művészeti szervezet esetén költségvetési támogatást nyújtó minisztérium, vagy a támogatott előadó-művészeti szervezet Mértéke: a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10, illetve 19 %-os adókulccsal számított értékének legalább 75 %-a. Ha a kieg. támogatás megállapításakor 10 %-os adókulccsal számolt az adózó, és utóbb a bevallásban 19 %-os adókulcsot is alkalmazni kell, akkor a tao bevallás határidejéig a támogatás legalább 7 %-át kell megfizetni kiegészítő támogatásként. A támogatás és a kiegészítő támogatás összesen nem lehet több filmalkotás támogatás esetén a közvetlen filmgyártási költség 20 %-át, Előadó-művészeti szervezet esetén a tárgyévet megelőző évben EGT 16 tagállamban tartott előadásaiből sámrazó jegybevétel 80 %-át.

17 Látványcsapat-sportok támogatása Alaptámogatás esetén a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a szponzori vagy támogatási szerződésben szerepeltetni kell annak a számlának a számát, amelyre az alap-, illetve kiegészítő támogatást kell utalni. Az adózó a szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát a megkötéstől számított 8 napon belül a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített sportág országos sportági szakszövetsége részére meg kell küldeni, ha a támogatást nem országos sportági szakszövetség kapta. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az alaptámogatásban részesített sportágban tevékenykedő szakszövetség tajgaként működő amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek valamint látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak is adható. Az adókedvezményt hat év alatt lehet érvényesíteni, ez a szabály már a módosító törvény hatályba lépésének napját követően nyújtott 17 támogatásokra is alkalmazni kell.

18 18 Köszönöm a figyelmet!