T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szól ó T/ számú törvényjavaslat záró vitájáho z (Együtt kezelendő a T/10238/12. sz. egységes javaslattal! ) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló, T/10238/12. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10238/13. számú zárószavazás el őtti módosító javaslatot. Az ajánlásban használt rövidítések : Tao. tv. : a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény Áfa tv. : az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény

2 2 1. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 44. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (2) Az és az 53. (1) (5) bekezdése e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Indokolás : Lásd a T/10238/13/1. számú módosító javaslat 2. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 51. -ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 51. (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki : (2) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti megrendelésre készült filmalkotás vagy nem megrendelésre készült filmalkotás támogatója (ideértve a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kincstárnál e célra vezetett számlára befizet ő adózót) az (1) bekezdés szerinti adókedvezményt a mozgóképszakmai hatóság által kiállított támogatási igazolá s alapján veheti igénybe. A támogatási igazolás tartalmazza a támogatást nyújtó adóz ó megnevezését, székhelyét, adószámát, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét. (2) A Tao. tv a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki : (4) Az el őadó-művészeti szervezet támogatója az (1) bekezdés szerinti adókedvezményt az el őadó-művészeti szervezetek m űködésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által kiállított támogatási igazolás alapjá n veheti igénybe. Az egy el őadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan a tárgyévre vonatkozóan kiadott támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megel őző évben tartott el őadásaiból származó jegybevétel e 80%-át. (5) Az el őadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatot t előadó-művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentéte s megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult az (1) bekezdé s szerinti adókedvezmény igénybevételére. (3) A Tao. tv. 22/C. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3) Az adókedvezmény [a látvány-csapatsport támogatását biztosító] támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó jogszabályban meghatározottak szerint

3 3 a) a támogatási igazolásban szerepl ő összegű támogatást a támogatott szervezet, a (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást (a továbbiakban : kiegészítő sportfejlesztési támo ag tás) az ott meghatározottak szerint a látvány-csapatspor t országos sportági szakszövetség vagy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület számára átutalja, valamint b) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét a z állami adóhatóság részére a (3d) bekezdés figyelembe vételével bejelentse." [(2)] (4) A Tao. tv. 22/C. (3a) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országo s sportági szakszövetségnek befizetni [(kiegészítő sportfejlesztési támogatás)], amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló [látvány-csapatsport] támogatásban részesítette. Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület részére nyújtot t [látvány-csapatsport] támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerz ődés keretében megfizetni. [(3)] L5) A Tao. tv. 22/C. -a a következő (3b) (3f) bekezdéssel egészül ki : (3b) Az adózó a kiegészít ő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százaléko s társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 1 9 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészít ő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetend ő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja a z 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévé t követ ő 90 napon belül a (3a) bekezdésben meghatározott módon kiegészít ő sportfejlesztési támogatásra fordítani. (3c) Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány - csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportigazgatási szerv által a támogatási igazolásban meghatározott fizetési számlára utalja át a támogatási igazolás kézhezvételé t követ ően. (3d) Az adózó a támogatás és a kiegészít ő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét annak pénzügyi teljesítését ől számított 8 napon belül az állami adóhatóság részér e bejelenti. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem el őterjesztésének nincs helye. (3e) A támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározot t támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, az (1 ) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szerveze t kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége [azt követően] állítja ki azt követ ően, hogy a [látvány-csapatsport] támogatás[ának] igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatás igénybevételének feltételét képez ő, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot jóváhagyja. A támogatási igazolás a sportfejlesztési program

4 4 jóváhagyását követően arra tekintet nélkül állítható ki, hogy a támogatás el ő-, vagy utófinanszírozással valósul meg. (3f) A támogatási igazolás tartalmazz a a) a támogatást (juttatást) nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, b) a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, valamint c) jogcímenként a támogatott szervezet önálló fizetési számlájának számát." (6) A Tao. tv. 29/T. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 29/T. (1) Az egy el őadó-művészeti szervezet részére a évi adóévben nyújtott támogatásokról kiállított támogatási igazolások összértéke legfeljebb az e törvénynek az adó - és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egye s szabályairól szóló évi... törvénnyel megállapított 22. (4) bekezdésében meghatározott mértékig terjedhet. (2) Az el őadó-művészeti szervezet erre vonatkozó kérelme esetén a évi adóévben nyújtott támogatásokról kiállított támogatási igazolások összértéke megállapításáná l az (1) bekezdéstől és e törvénynek az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetköz i közigazgatásii együttműködés egyes szabályairól szóló évi... törvénnyel megállapított 22. (4) bekezdését ől eltérően az el őadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban évben tartott el őadásaiból származó jegybevétele 80%-át kell figyelembe venni. [(4)] A Tao. tv. a következ ő 29/U. -sal egészül ki : 29/U. E törvénynek az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttm űködés egyes szabályairól szóló évi.... törvénnyel megállapított 22/C. [(3a)-{3d)] (3)-(3f) bekezdésének és a 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontjának rendelkezéseit első alkalommal a es támogatási id őszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni. (8) A Tao. tv. 30. (11) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (11) Felhatalmazást kap a kultúráért felel ős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel e. etértésben rendeletben a bekezdése ala s 'án az előadóművészeti szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan a) a támogatás elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról készül t beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával é s elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat ; b) a 22. (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás iránti kérelem tartalmát,a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás szabályait és a támogatási igazolás tartalmát,

5 5 valamint a támogatási igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és ellenőrzés részlete s szabályait meghatározza." (9) A Tao. tv. a) Térségi és egyéb adókedvezmények alcímének címében a Térségi szövegrés z helyébe az A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye szöveg ; b) 22. (1) bekezdésében a és 38. pontja szövegrész helyébe a (2) és (4 ) bekezdés szöveg ; c) 22/C. (1) bekezdésében a támogatása szövegrész helyébe a támogatása (e alkalmazásában a továbbiakban : támogatás) szöveg ; d) 22/C. (6) bekezdés c) pontjában a látvány-csapatsport támogatásból szövegrés z helyébe a támogatásból szöveg ; e) 22/C. (6a) bekezdésében a látvány-csapatsport támogatása támogatás i rendszerből szövegrész helyébe a támogatásból szöveg, a látvány-csapatsport támogatásá t biztosító támogatásból szövegrész helyébe a támogatásból szöveg ; j )_22/C. (10) bekezdésében a látvány-csapatsport támogatás szövegrész helyébe a támogatás szöveg ; g) 3. számú melléklet B) fejezet 15. pontjában a , 38. vagy pontja szövegrész helyébe a 22. (1) bekezdése vagy a 22/C. (1) bekezdése szöveg lép. [(5)] (10) A Tao_ tv. 3. számú melléklete [e törvény] a 2. melléklet[e] szerint módosul. (11) Hatályát veszti a Tao. tv , 38. és 45. pontja. T/10238/13/2. és 5. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 2. és 5. Indokolás : Lásd a T/10238/13/2. számú módosító javaslat

6 6 3. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 55. (1) bekezdésében az Áfa tv. 6. (4) bekezdés b) pontjának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 55. (1) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Áfa tv.) 6. (4) bekezdés b) pontja [bb) alpontja] helyébe a következő rendelkezés lép : [Wzintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, hal [b) egyébként nem adóalanyi min őségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy]] b)egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy ba)annak els ő rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vag y bb) első rendeltetésszer ű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történ ő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év [[a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt : beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan] ; ] [aba)ésbb)alpont a továbbiakban együtt : beépítés alatt álló vagy beépített úl ingatlan]; Indokolás : Lásd a T/10238/13/3. számú módosító javaslat 4. Az El őterjesztő az egységes javaslat 55. (6) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (6) Az Áfa tv. [a)] pontjában a (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illet őleg beépített szövegrészek helyébe a (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített szöveg[, b) 6/C. számú mellékletében szereplő táblázat 5. pontjában a szövegrész helyébe a b ől szöveg] lép. Indokolás : Lásd a T/10238/13/4. számú módosító javaslat

7 7 5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet 1. pontjában a Tao. tv. 3. melléklet A) fejezet 12. pontjának a következő módosítását javasolja : 2. melléklet a évi... törvényhez 1. A Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezete a következ ő 12. ponttal egészül ki : (A 8. (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak min ősül különösen :) 12. az adóévben szponzori vagy támogatási szerz ődés keretében nyújtott, a 22/C. [(3b)-(3d)] (3a)-(3b) bekezdés szerinti kiegészít ő sportfejlesztési támogatás adóévi adózá s előtti eredmény terhére elszámolt összege ; T/10238/13/2. és 5. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2. és 5. Indokolás : Lásd a T/10238/13/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja. Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya Budapest, április 8. Dr. Cser-Palkovics András s.k. az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben