második kiegészít ő ajánlás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "második kiegészít ő ajánlás a"

Átírás

1 T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x :.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának Sport- és turizmusbizottságána k Fenntartható fejl ődés bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelendő a T/10680/13. és a T/10680/16. sz. ajánlással! ) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Mez őgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, Sport- és turizmusbizottsága (továbbiakban : Sport bizottság), valamint Fenntartható fejlődé s bizottsága megvitatta az erd őről, az erd ő védelmér ől és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10680/ számú bizottsági módosító javaslatokat. A Sport bizottság és a Fenntartható fejl ődés bizottsága várhatóan következ ő tárgyalja meg a bizottsági módosító javaslatokat. ülésén Az ajánlásban használt rövidítés : Etv. : az erdőről, erd ő védelméről és az erd őgazdálkodásáról szóló évi XXXVII. törvény 1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat címének a következ ő módosítását javasolja : évi... törvény az erdőről, az erdő védelmér ől és az erd őgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény módosításáról

2 2 T/10680/18/1-2. sz. Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 6.. Indokolás : Lásd a T/10680/18/1. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 2. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 1. -sal az Etv. 37. (3) (4) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 1. Az erdőről, erdő védelméről és az erd őgazdálkodásáról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 37. -a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki : (3) A közjóléti fejlesztési tervekben a fejlesztési irányokat kiemelten a meglévő turista utak, a lovaglás és kerékpározás célját szolgáló utak által el őidézett közjóléti igényekre figyelemmel kell megtervezni. (4) Az erd őben a jelzett turista utak és kerékpározás célját szolgáló utak, valamint a bejelentett lovaglás célját szolgáló utak nyomvonalát, jellemz ő adatait a közjóléti létesítményekről vezetett nyilvántartásban kell nyilvántartani és az erdészeti hatóság honlapján közzé kell tenni. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 3. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésében az Etv. 91. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 1. (1) Az [erdőről, erd ő védelmér ől és az erd őgazdálkodásáról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban :] Etv.[)] 91. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 91. (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral [vagy], lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel [ ide nem értve a lóval vontatott járművet ] bárki saját felel ősségére ott tartózkodhat, amit az erd őgazdálkodó t űrni köteles, kivéve ha, a) más jogszabály azt korlátozza, vagy b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglalta k alapján elrendelte.

3 3 Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 4. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. -át új (2) bekezdéssel az Etv. 91. (la) (ld) bekezdéseit érintően kiegészíteni javasolja : (2) Az Etv. 91. $ a következ ő (la)-(ld) bekezdéssel egészül ki : (la) Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erd őben lovagolni., emberi erővel hajtott kerékpárral az erdészeti feltáró hálózat részein kívül közlekedni tilos, kivéve, ha az erdő tulajdonosa az erd ő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdon i jellegét megfelelően nem jelezte. (lb) Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni é s lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került. (1c) Az (lb) bekezdés szerinti együttes használatot az erdészeti hatóság engedélyezi, ha az a látogatók életét és testi épségét nem veszélyezteti. (1d) Az (lb) bekezdésben foglalt kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át. (1 e) Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos. " Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője egyetért - a Kormány képvisel ője egyetért 5. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. (2) bekezdésében az Etv. 91. (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (2) Az Etv. 91. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból a kijelölt út kivételével [sem] gyalogosan,[ sem] kerékpárral éslóval s[n]em vehető igényb e a) az erdősítés területe, amíg a rajtalév ő faállomány a két méter átlago s magasságot el nem éri ; b) az erd őrezervátum magterülete.

4 4 Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért - a Kormány képvisel ője egyetért 6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új okkal a polgárőrségr ől és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény 3. (2 ) bekezdését, a 4. (3a) bekezdését, 6. (1) bekezdését, a 10. (4) bekezdését, a 14. (2 ) bekezdését, valamint a 15. (4) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 2. A polgár őrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény 3. (2) bekezdésa)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Apolgár őr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgár őri tevékenységen túlmen ően kiegészítőfeladatként önkéntesen közreműködhet) a)a katasztrófákra történ ő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés ésa helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezete k tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megel őzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában, aminek keretében az erd ő lovaglás el ől e l nem zárt területén lovas jár őrszolgálatot is elláthat, 3. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény 4. -a a következ ő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) A polgárőr egyesület m űködési területe a lovas járőrszolgálat ellátása tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott területen túl a polgár őrség székhelyeként megjelölt településsel, fővárosi kerülettel közvetlenül határos erd őterület lovas jár őrszolgálat el ől el nem zárt területére is kiterjed. 4. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény 10. -a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) Erd őterületen történ ő lovas járőrszolgálatot csak az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében lefolytatott oktatást eredményesen elvégző polgárőr láthat el. 5. A polgárőrségről és a _polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény 15. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) A polgárőri szolgálat ellátása során a polgár őr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát. Ha a polgárőr közterületen vagy közforgalmú személyszállítási eszközön lát el polgárőri szolgálatot, illetve erd ő területén lovas járőrszolgálatot teljesít, ennek tartama alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosító t tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kit űzve viselni.

5 5 6. (1) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény a) 3. (2) bekezdési)pontjában a felkutatásában, szövegrész helyébe a felkutatásában, valamint, b) 6. (1) bekezdésében a vadászokkal, valamint szövegrész helyébe a vadászokkal, a lovas járőrszolgálattal érintett erdőterület tulajdonosával, kezel őjével, illetve ezek képvisel őjével, valamint, továbbá c) 14. (2) bekezdés d) pontjában a kötött, szövegrész helyébe a kötött, vagy szöveg lép. (2) Hatályát veszti a polgár őrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szól ó évi CLXV. törvény a) 3. (2) bekezdésh)pontjában a valamint, továbbá b)14. (2) bekezdés c) pontjában a vagy szövegrész." T/10680/18/1-2. sz. Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 6. Indokolás : Lásd a T/10680/18/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új okkal az Etv. 92. (1) bekezdését, az Etv. 92/A. -át, valamint az Etv. 95. (1) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 2. Az Etv. 92. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az erd őben látogatás céljából járművei ideértve a nem sport vagy turisztika i célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi er ővel hajtott kerékpárt is közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. 3. Az Etv. a következ ő 92/A. -sal egészül ki : 92/A. Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú motorkerékpárral közlekedhet az erd őben munkavégzés céljából. 4. Az Etv. 95. (1) bekezdésében az a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre kijelöl t utat szövegrész helyébe az a megjelölt turistautat, a bejelentett lovaglóutat, valamint a járműközlekedésre kijelölt utat szöveg lép.

6 6 Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 8. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (2) Hatályát veszti az Etv. [a) 92. (1) bekezdésében a lovagolni, illet őleg, b)]g 92. (2) bekezdésében a lovaglásra, valamint szövegrész, [c)j/ 92. (4) bekezdésében a lovaglásra, valamint szövegrész, valamint [d)kl 92. (5) bekezdése."[ében a lovagló- és, a lovagló és, e) 95. (1) bekezdésében a lovagló- szövegrész. ] Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2., 3., 4., 5., 7., 8. Indokolás : Lásd a T/10680/17/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya Budapest, május 30. Font Sándor s.k., dr. Bohács Zsolt s.k., a Mezőgazdasági a Sport- és turizmusbizottsá g bizottság elnöke elnök e dr. Szili Katalin s.k., a Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program

Bejárható Magyarország Program Bejárható Magyarország Program Környezetvédelmi, és természetvédelmi fejlesztési anyaga Szerző: dr. Gál András Levente II. Mik a természetjárásra vonatkozó releváns jogszabályok, hogy épül fel a környezetvédelem

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Urszaggyulés Hivatal a lrornfinyszám' 9 / '10 t(9 s' 4 Étkezett: 2015 MÁJ 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának

Részletesebben

Természetvédelmi törvények összefoglalása

Természetvédelmi törvények összefoglalása Természetvédelmi törvények összefoglalása Írta: Frpeter 2008.04.29. 08:01 Kategória: Egyéb cikkek Az erdőtörvényből és a természet védelméről szóló törvényből megpróbáltam kimazsolázni a számunkra fontos

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgy űlési Képviselőcsoportja CirS г&ggyiilés HiVatzl a Irom ányszá~n: 1 1(04 6 Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr,

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

;ruinányszám: j ( Tisztelt Elnök Úr! javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes j avaslattervezet).

;ruinányszám: j ( Tisztelt Elnök Úr! javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes j avaslattervezet). .4 1- vau' la ;ruinányszám: j ( L 8 8'J A 6 f3 ;'VAIAJ A ' Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JÚN 2 9. Eysézes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

А személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja. tv.) 16. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : О.s zч ggyílés Hivatal a Iromsáйysг áтл ; лjг J( 2014. évi... törvény Érкezвtt: 7014 ММ 0 9. az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvénye k módosításáró l 1. А személyi

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében

Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében EuropeMobility rendszerű úthálózat és jelzésrendszer Magyarországon Dr. Molnár András József Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001 Jogszabály-alkotási folyamat

Részletesebben

Irományrna. : ivfuj n

Irományrna. : ivfuj n Irományrna Az Országgyűlés r r ', Gazdasági és informatikai bizottsága : ivfuj n,. q,l: 2008 MAJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :

А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét : ОХ^ n :r:k9 :9 Ь á3 í, ~ űcгii Э lcemáтtyszаm: "t" 4Í-. ~ 1 2015. évi... törvény ^tkсmt: ~~15! А s"д 2 I. egyes törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról 1. А nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

T/1498/724. Az Országgyűlés

T/1498/724. Az Országgyűlés T/1498/724. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődés

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben