T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a"

Átírás

1 T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának ajánlás a egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfízetése alóli kedvezmény b ővítésével összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat részlete s vitájáho z Tisztelt Országgyűlés! Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági bizottság) els ő helyen kijelölt bizottságként, Egészségügyi bizottsága, valamint Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság) megvitatta az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociáli s hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény b ővítésével összefügg ő módosításáró l szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtot t T/13049/2-15., számú módosító javaslatokat. A bizottságok ülésén az Előterjesztő képvisel ője a tárca álláspontját közölte.

2 2 Az ajánlásban használt rövidítések: Cst. : a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Eat.: az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény Ebtv. : a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Tbj. : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. A határozati házszabályi rendelkezés 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ár a vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségér ől bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 2. -ában az Ebtv. 39. (3) és (6)-(7) bekezdéseinek a következő elhagyását javasolja : 2. Az Ebtv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : [(3) Ha a szülők a közös háztartásukban él ő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. ] [(4)] (3) A szül ő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási támogatást és az (1) bekezdés szerinti ellátásokat egyidej űleg is igénybe veheti.

3 3 [(5)] (4) Ha a szül ő különböz ő korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a mási k gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díja t egyidejűleg is igénybe veheti. [(6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidej űleg gyermekgondozási támogatásra, illetve az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosultak, választásuk szerint kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. (7) A közös háztartásban él ő gyermek jogán választásuk szerint a szül ők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.]" T/13049/2/1-4. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 10., 15. és 18. Indokolás : Lásd a T/13049/2/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egye t 2. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 2. -ában az Ebtv. 39. (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 2. Az Ebtv a helyébe a következő rendelkezés lép : (3) Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidej űleg jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, valamin t gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szül ő veheti igénybe, kivéve a 42/B. (3) bekezdése szerinti esetet. T/13049/10/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2. és 4. Indokolás : Lásd a T/13049/10/1. számú módosító javaslat

4 4 A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 3. Révész Máriusz és Talabér Márta képvisel ő a törvényjavaslat 2. -ában az Ebtv. 39. (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 2. Az Ebtv a helyébe a következő rendelkezés lép : (3) Ha a szül ők a közös háztartásukban él ő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, valamin t gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint a (7) bekezdésben foglaltakat kivéve az ellátást csak az egyik szül ő veheti igénybe. T/13049/14/1. és 3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 3. és 14. Indokolás : Lásd a T/13049/14/1. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatj a - az Egészségügyi biz. támogatja - a Foglalkoztatási biz. támogatja - az Előterjesztő képviselője egyetért 4. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslatot új 4. -sal az Ebtv. 42/B. (1) és (3) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 4. (1) Az Ebtv. 42/B. (1) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illet őleg az annak megfelel ő id őtartam lejártát követő naptól a gyermeket szül ő anya esetébena szülést, egyéb esetben a jogosultságot megel őző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltöt t napoknak megfelelő id őtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, kivéve a (3) bekezdés szerinti esetet.

5 5 (2) Az Ebtv. 42/B. (3) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép : ap (3) A szül ők egymással megoszthatják a gyermekgondozási díjra való jogosultságot. Ez esetben a g_~ díj j o go sultsá i ideje azz egyébként megállapított jogosultsági időn felül három hónap 1 meghosszabbodik. A gyermekgondozási díj össze e a jogosultság megosztásával nem változik. A megosztást a szül ők együttes kérelme alapján kell elbírálni.a megosztás megállapításáról határozatot kell hozni. T/13049/10/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 2. és 4. Indokolás : Lásd a T/13049/10/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 5. Szabó Timea képvisel ő a törvényjavaslat 4. -át új (1) és (2) bekezdéssel a z Ebtv. 42/B. (1) és (3) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja: 4. (1) Az Ebtv. 42/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szül ő anya esetébena szülést, egyéb esetben a jogosultságot megel őző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltöt t napoknak megfelel ő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, kivéve a (3) bekezdés szerinti esetet. (2) Az Ebtv. 42/B. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3) Amennyiben a gyermekgondozási díjra való jogosultságot megosztják egymás közt a szülők, akkor a jogosult a gyermekgondozási díjat az egyébként meghatározot t jogosultsági időn túl további három hónapig is igénybe veheti. A jogosultság megosztását mindkét szülőnek kérelmeznie kell, a megosztás megállapításáról pedig határozatot kel l hozni. (3) Az Ebtv. 42/C. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : Az els ő helyen kijelölt bizottság döntése : - a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek.

6 6 Indokolás : Lásd a T/13049/17. számú módosító javaslat indokolását. 6. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésében az Ebtv. 42/D. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 5. (1) Az Ebtv. 42/D. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. (2) (5), (6a) és (6b) bekezdése szerint kell megállapítani azzal, hogy ha az ellátásra jogosul t rendelkezik a szülést megel őző 2 éven belül 2 aktív félév a 42/E. (1) bekezdés b) pontj a szerinti hallgatói jogviszonnyal, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. [(4)] (5) bekezdésében meghatározott összegnél. T/13049/5/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 6. és 9. Indokolás : Lásd a T/13049/5/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 7. Révész Máriusz és Talabér Márta képvisel ő a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésében az Ebtv. 42/D. (4) bekezdésének az elhagyását., a 6. -ában az Ebtv. 42/D. (4) bekezdésének a módosítását, valamint a 7. -ában az Ebtv. 42/E. (1) bekezdéséne k új f) ponttal történ ő kiegészítését és a (3) és (9) bekezdésének a módosítását javasolja : [(2) Az Ebtv. 42/D. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4) A 48. (2), (3) és (6a) bekezdése, valamint a 42/E. (5) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15 - éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatá r figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. ] [(3)] (21 Az Ebtv. 42/D. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidej űleg gyermekgondozási díjra, úgy az (1) bekezdés szerinti maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.

7 7 6. Az Ebtv. 42/D. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A 48. (1), (2), (4) és (5) bekezdése[, valamint a 42/E. (5) bekezdése] alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éi g hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. 7. Az Ebtv. Gyermekgondozási díj alcíme a következ ő 42/E. -sal egészül ki : 42/E. (1) A 42/A. (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjr a jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel : a) a 42/A. alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, b) a gyermeke születését megel őző két éven belül magyar nyelvű fels őfokú alapképzés, fels őfokú szakképzés, fels őoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legaláb b két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony nappali tagozaton történ ő fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megsz űnését követ ő 1 éven belül születik, d) a gyermeket saját háztartásában neveli, [és] e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára és fl a szülés időpontfában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. (2) Az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyerme k születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár. (3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díjra az (1) bekezdés szerint i jogosultsági feltételeknek megfelel ő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő a) meghal, vagy b) az (1) bekezdés b) [e]f) pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és a 42/A. alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult. (9) Az (5) és a (6) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes kötelez ő legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei id őponttó l újra meg kell állapítani. Indokolás : Lásd a T/13049/14/2. számú módosító javaslat

8 8 A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja - az Egészségügyi biz. támogatja - a Foglalkoztatási biz. támogatja - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 8. Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képvisel ő a törvényjavaslat 6. - ában az Ebtv. 42/D. (1) és (7) bekezdésének a módosítását, valamint a (8) bekezdésének az elhagyását javasolja : 6. Az Ebtv. 42/D. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 42/D. (1) A gyermekgondozási díj a jövedelem naptári napi átlagának 7 0 százaléka[, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az ellátás naptári napi összege a szerz ődés szerinti jövedelem harmincad részét nem haladhatja meg]. (7) Ha a biztosított egyidej űleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kel l számítani[, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1 ) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget]. [(8) Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidej űleg gyermekgondozási díjra, úgy az (1) bekezdés szerinti maximális összeget gyermekenként kel l megállapítani.] Indokolás : Lásd a T/13049/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 9. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 6. -ában az Ebtv. 42/D. (2) és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 6. Az Ebtv. 42/D. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

9 9 42/D. (1) A gyermekgondozási díj a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az ellátás naptári napi összege a szerződés szerinti jövedelem harmincad részét nem haladhatj a meg. (2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. (1) (6) bekezdése szerint kell megállapítani azzal, hogy ha az ellátásra jogosult rendelkezik a szülést megel őző 2 éven belül 2 aktív félév a 42/E. (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszonnyal, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. [(4)] (5) bekezdésében meghatározott összegnél. (3) A 48/A. (2) bekezdésének alkalmazásakor a folyamatos biztosítási id őt anya esetében a szülés, egyéb esetben a jogosultság kezd ő napjától kell számítani. (4) A 48. (1), (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 42/E. [(5)] (6) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételéve l január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. T/13049/5/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 6. és 9. Indokolás : Lásd a T/13049/5/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 10. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 7. -ában az Ebtv. 42/E. (1) bekezdésének módosítását, valamint a (3) és (4) bekezdésének az elhagyását javasolja : 7. Az Ebtv. Gyermekgondozási díj alcíme a következő 42/E. -sal egészül ki : 42/E. (1) A 42/A. (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjr a jogosult az a szülő [nő] is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel : a) a 42/A. alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, b) a gyermeke születését megel őző két éven belül magyar nyelvű fels őfokú alapképzés, fels őfokú szakképzés, fels őoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legaláb b két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megsz űnését követő 1 éven belül születik,

10 1 0 d) a gyermeket saját háztartásában neveli, é s e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára. (2) Az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár. [(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díjra az (1) bekezdés szerint i jogosultsági feltételeknek megfelel ő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő a) meghal, vagy b) az (1) bekezdés b) e) pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel me g és a 42/A. alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult. (4) A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésbe n meghatározott jogosultsági id őből igénybe nem vett id őszakra jár, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig. ] [(5)] (3) Az (1), illetve a (3) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási dí j havi összege a) a fels őfokú alapképzésben, fels őfokú szakképzésben vagy fels őoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vev ő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelez ő legkisebb munkabér, b) a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben rész t vevő hallgató esetén a jogosultság kezd ő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka. [(6)] (4) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosul t személy a szülés napján biztosított és rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a 48. (3) bekezdése alapján kell kiszámítani azzal, hogy az ellátás összege nem lehet kevesebb az [(5)] (3) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott összegnél, valamint nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál. [(7)] (51 Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosul t biztosított nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét az [(5)] (3) bekezdés szerint kell megállapítani. [(8)] (6) Ha az (1) vagy a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosul t személy az (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszony megsz űnését követ ő 1 éven belül válik jogosulttá az ellátásra és az ellátás összege nem állapítható meg a (6) bekezdés alapján, a gyermekgondozási díj összegét az [(5)] () bekezdés a) vagy b) pontja szerint kell megállapítani. [(9)] (7) Az [(5)] 0j bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes kötelez ő legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei id őponttól újra meg kell állapítani. (10) Az (1) [(9)] ( bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra a 42/B 42/D. rendelkezései közül azokat kell alkalmazni, amelyekt ől eltérő rendelkezést az (1) [(9)] (7) bekezdés nem tartalmaz."

11 11 T/13049/2/l-4. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 10., 15. és 18. Megjegyzés : A módosító javaslat jogtechnikai szempontú pontosítása szükséges. Indokolás : Lásd a T/13049/2/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet 11. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 7. -ában az Ebtv. 42/E. (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja : 7. Az Ebtv. Gyermekgondozási díj alcíme a következ ő 42/E. -sal egészül ki : 42/E. (1) A 42/A. (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szül ő n ő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel : a) a 42/A. alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, b) a gyermeke születését megel őző két éven belül [magyar nyelvű ] felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legaláb b két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megsz űnését követő 1 éven belül születik, d) a gyermeket saját háztartásában neveli, é s e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára. Indokolás : Lásd a T/13049/9. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet

12 Révész Máriusz és Talabér Márta képvisel ő a törvényjavaslatot új 13. -sal - az Ebtv. 82/F. (1) bekezdését érintően - kiegészíteni javasolja : 13. Az Ebtv. 82/F. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáró l szóló évi CXXVII. törvénnyel megállapított 39/A. (1) bekezdését, 42. (3a) és (3b ) bekezdését, 42/D. (2)-(5) bekezdését, 48. (4j, (6a) és (6b), valamint (8) bekezdését, 48/A. -t, 49. (1) bekezdés b) pontját, 55. (1)-(lb) bekezdését, 65. (3a) bekezdését a július 14-ét követően kezd ődő ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni, azzal, hog y a január Hét megelőzően született gyermekekre tekintettel imanyelt és megállapítot t terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb a mint ami a július 15-ét megel őzően hatályos szabályok alapján járna. Megjegyzés : Az ajánlás a módosító javaslatot pontosítva tartalmazza. Az els ő helyen kijelölt bizottság döntése : - a módosító javaslat megfelel a házszabályi rendelkezéseknek. Indokolás : Lásd a T/13049/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. támogatj a - az Egészségügyi biz. támogatja - a Foglalkoztatási biz. támogatj a - az El őterjesztő képviselője egyetért 13. Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képvisel ő a törvényjavaslat 13. (1) bekezdésében az Ebtv. 82/H. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 13. (1) Az Ebtv. a következ ő 82/H. -sal egészül ki : 82/H. (1) Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény b ővítésével összefügg ő módosításáról szóló évi... törvény által megállapított 40. (2) bekezdés a) pontját, a 42/D. (2), (4) és (7) bekezdését, a 42/E. -t, a 48/A. (1) bekezdését, a 61. (5b) bekezdését, a 62. (la) bekezdését, a 63. (3) bekezdését és a 80. (4) bekezdését a december 31-[ét követően született]én harmadik életévüket be nem töltött gyermekek után igényelt ellátásokra vonatkozó kérelmek esetében kell alkalmazni. Indokolás : Lásd a T/13049/11. számú módosító javaslat

13 1 3 A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 14. Révész Máriusz és Talabér Márta képvisel ő a törvényjavaslat 13. (1) bekezdésében az Ebtv. 82/H. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 13. (1) Az Ebtv. a következő 82/H. -sal egészül ki : 82/H. (1) Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény b ővítésével összefüggő módosításáról szóló évi... törvény által megállapított 40. (2) bekezdés a) pontját, a 42/D. (2)[, (4)] és (7) bekezdését, a 42/E. -t, a 48/A. (1) bekezdését, a 61. (5b ) bekezdését, a 62. (la) bekezdését, a 63. (3) bekezdését és a 80. (4) bekezdését a december 31-ét követően született gyermekek után igényelt ellátásokra vonatkozó kérelme k esetében kell alkalmazni. T/13049/14/1. és 3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 3. és 14. Indokolás : Lásd a T/13049/14/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. támogatj a - az Egészségügyi biz. támogatja - a Foglalkoztatási biz. támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője egyetért 15. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 16. -ában a Cst. 16. (1) bekezdés d) pontjának a következő elhagyását javasolja : 16. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Cst.) 20/A. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A 20. -ban megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltétele k mellett a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozási segélyre, h a a) a gyermek az első életévét betöltötte, b) a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,

14 1 4 c) a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyr ől lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszül ő részér ől történ ő igénylésével[, é s d) a szül ő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akir e tekintettel gyermekgondozási segélyt folyósítanak]." T/13049/2/1-4. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 10., 15. és 18. Indokolás : Lásd a T/13049/2/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet 16. Szabó Timea képvisel ő a törvényjavaslat 17. -ában a Cst. 21. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 17. A Cst. 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A gyermekgondozási segélyben részesül ő személy ide [nem] értve a nagyszül őt, az örökbefogadó szül őt a 20/B. szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját keres ő tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat. T/13049/19/1-2. sz. Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefiiggnek : 16. és 17. Indokolás : Lásd a T/13049/19/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 17. Szabó Timea képvisel ő a törvényjavaslat 18. -a helyébe a következ ő rendelkezést javasolja : 18. [A Cst. 21/A. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

15 1 5 (1) A gyermekgondozási segélyben részesül ő nagyszül ő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó id őtartamban folytathat, vagy id őkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. ] A Cst. 21/A. (1) bekezdése hatályát veszti. T/13049/19/1-2. sz. Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 16. és 17. Indokolás : Lásd a T/13049/19/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 18. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 19. (1) bekezdésében a Cst. 25. (2) bekezdésnek a következő módosítását javasolja : 19. (1) A Cst. 25. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Ha a szül ők egyidej űleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást ide ne m értve a (3) bekezdés szerinti esetet szülőként csak egy jogcímen[, és csak az egyik szülő részére] lehet megállapítani. T/13049/2/1-4. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 10., 15. és 18. Indokolás : Lásd a T/13049/2/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 19. Szabó Timea képvisel ő a törvényjavaslat 19. -át új (3) bekezdéssel a Cst. 26. (la) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : (3) A Cst a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

16 1 6 (la) A gyermekgondozási segélyben részesül ő, keres ő tevékenységet folytató személy kérelmére a kincstár a gyermekgondozási segély havi összegét a keres ő tevékenység folytatásának idejére az (1) bekezdésben meghatározott összeg másfélszeresében határozza meg, azzal, hogy annak kétharmadát olyan utalványban kell biztosítani, amely kizárólag a jogosult által a gyermekek napközbeni ellátását biztosít ó intézmény [Gyvt. 41. (3) bekezdés.] térítési díjának kiegyenlítésére használható fel. Az els ő helyen kijelölt bizottság döntése : - a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. Indokolás : Lásd a T/13049/18. számú módosító javaslat 20. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslatot új 20. -sal a Cst. 26. (1) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja: 20. A Cst. 26. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 26. (1) A gyermekgondozási támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi össze g harmincad része jár. Az első helyen kijelölt bizottság döntése : - a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. Indokolás : Lásd a T/13049/7. számú módosító javaslat 21. Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslatot új 20. -sal a Cst. 26. (1) bekezdését érint ően kiegészíteni javasolja : 20. A Cst. 26. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 26. (1) A gyermekgondozási támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdí j mindenkori legkisebb összegének kétszeresével, töredékhónap esetén egy naptári napra a hav i összeg harmincad része jár. Az első helyen kijelölt bizottság döntése : - a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. Indokolás : Lásd a T/13049/8. számú módosító javaslat indokolását.

17 Pál Béla és Gúr Nándor képvisel ő a törvényjavaslat 20. -ának a Cst. 39. (2) bekezdését érintő elhagyását javasolja : [20. A Cst a a következ ő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidej űleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre módosul : (2) A gyermekgondozási segélyre jogosult személy az (1) bekezdésbe n foglaltakon túl köteles bejelenteni az ellátásra való jogosultságát nem érint ő keres őtevékenység folytatásának tényét, valamint a heti munkaidejének mértékét. ] Indokolás : Lásd a T/13049/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja - a Foglalkoztatási biz. támogatja - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 23. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 27. (2) bekezdésében az Eat. 462/D. (1), (4)-(5) és a (8)-(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (2) Az Eat. 462/D. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 462/D. (1) A gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás (e alkalmazásában a továbbiakban együtt : [anyasági ellátás ] gyermekgondozási ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követ ően adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban álló személyt foglalkoztató kifizet ő az őt a munkaviszonyra tekintettel terhel ő adóból adókedvezményt vehet igénybe. (4) A kedvezményt a kifizető [az anyasági ellátások] a gyermekgondozási ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, a (3) bekezdés alapján 69. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig, a (3) bekezdés alapján 5 évig érvényesítheti. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára [az anyasági ellátások] a gyermekgondozási ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót [az anyasági ellátások] a gyermekgondozási ellátások közül több is megillette, a határidőt a legutolsó [az anyasági ellátás] a gyermekgondozási ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani. (5) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, [az anyaság i ellátást] a gyermekgondozási ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizet őhely, kincstár, családtámogatási kifizet őhely, a társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizet őhely megszűnése esetén az egészségbiztosítási szerv, illetve a kincstár által az ellátásban részesül ő kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

18 1 8 (8) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a foglalkoztatás kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor [az anyasági ellátás] a gyermekgondozási ellátás folyósítása melletti vagy [az anyasági ellátás] a gyermekgondozási ellátás folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás megkezdődik. (9) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítését a jogosultság i feltételek fennállása esetén nem zárja ki, ha [az anyasági ellátás] a gyermekgondozási ellátás folyósítása alatti vagy folyósításának megszűnését követ ő foglalkoztatás január Hét, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén január 1-jét megelőzően kezd ődött." Indokolás : Lásd a T/13049/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet 24. Pál Béla és Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 27. (2) bekezdésében az Eat. 462/D. (3) bekezdés a) pontjának a módosítását., valamint a (6) bekezdésének az elhagyását javasolja : (2) Az Eat. 462/D. -a helyébe a következő rendelkezés lép : (3) A (2) bekezdést ől eltérően a részkedvezmény egyenlő a természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentet t (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás els ő három évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében, ha a foglalkoztatott a) a családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább [három] kett ő gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vag y b) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül. [(6) A (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez gyermekgondozási dí j és gyermekgondozási segély esetén az (5) bekezdésben foglaltakon túl szükséges a legalább három gyermek után a szül őnek járó családi pótlékra való jogosultságról szóló, kincstár által kiadott igazolás.]

19 1 9 [(7)] (6) A részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás els ő két éve, illetve harmadik éve, a (3) bekezdé s szerinti kedvezmény esetén a foglalkoztatás harmadik, illetve ötödik éve véget ér. [(8)] (7) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában a foglalkoztatás kezdetének azt a napo t kell tekinteni, amikor az anyasági ellátás folyósítása melletti vagy az anyasági ellátá s folyósításának megszűnését követ ő foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás megkezdődik. [(9)](8) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítését a jogosultság i feltételek fennállása esetén nem zárja ki, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vag y folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás január Hét, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén január 1-jét megelőzően kezdődött." Indokolás : Lásd a T/13049/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képviselője nem ért egyet 25. Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 27. (2) bekezdésében az Eat. 462/D. (3) bekezdés a) pontjának és a (6) bekezdésének a módosítását javasolja : (2) Az Eat. 462/D. -a helyébe a következő rendelkezés lép : (3) A (2) bekezdéstől eltérően a részkedvezmény egyenl ő a természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási id őszakra megillető, az adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentet t (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás els ő három évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében, ha a foglalkoztatot t a) a családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább [három] két gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy b) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül. (6) A (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez gyermekgondozási díj é s gyermekgondozási segély esetén az (5) bekezdésben foglaltakon túl szükséges a legaláb b [három] két gyermek után a szül őnek járó családi pótlékra való jogosultságról szóló, kincstár által kiadott igazolás.

20 20 Indokolás : Lásd a T/13049/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya Budapest, november 25. Sneider Tamás s.k. az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság elnöke Dr. Kovács József s.k. az Egészségügyi bizottság elnöke Gúr Nándor s.k. a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

T/17880/9. szám. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/17880/9. szám. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/17880/9. szám Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Számvevőszéki bizottságának a j á n l á s a a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyug- díj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr! Érkezett: 201 :táv 0 X3 6 -G Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA T/5114/11. szám Érkezett : 2011 DEC 15. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET 2007. október 31. T/4009/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Gazdasági és informatikai

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám : T %80

Részletesebben

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény Irományszám: 1 ~^- 2010. évi törvény Égy: 2010 SZEPT 1 az állami és önkormányzati cégvezetőkre vonatkozó bérplafon visszaállításáho z szükséges törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések megállapításáró

Részletesebben

a j á n l á s a r é s z l e t e s vitájához

a j á n l á s a r é s z l e t e s vitájához T/18094/29. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Költségvetési és pénzügyi bizottságának a j á n l á s a a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z ORSZÁGGYL1L..6 T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Oktatási, tudományos és kutatás i bizottságának kiegészít ő ajánlás a az egyes szakképzési

Részletesebben

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr!

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr! ,,,;,,, üwas Hivatala rornányszám : 1 %0,21,2 6 Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC 0 4. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY. 1. jogviszony-történet

ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY. 1. jogviszony-történet ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY 1. jogviszony-történet Azért tartottam indokoltnak, hogy az ügyvezetők biztosítási kötelezettségéről készítsek egy összefoglaló anyagot, mert egyrészt az ügyfelek levelei

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte.

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte. j I.düyülás HivMtale iiumanyszám : (olc 5 (o ( 1 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Érkezett 2015 OKT.2 2. Kövér László Úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Qr;zá,g,gvúlú Hivatala Érkeeut : 2013 MÁJ 3 O. EGYSÉGES JAVASLA T a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr!

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr! 41111n - o~~ A 1j1Í~lÍ~. 4{w ' AGA - n a '. fi n r n ~~ ~ 1 - _t_i i~lti eíll' n'41j' ill,) ind.. al Számvevőszéki és Költségvetés i Bizottság Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben :+c,ett

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

T/17700/952. Az Országgyűlés

T/17700/952. Az Országgyűlés T/17700/952. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

T/3860/xxxx. Az Országgyűlés

T/3860/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET! 2007. november 14. T/3860/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 2016.01.01. óta hatályos

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005 E.mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr!

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr! 2013 11/10 13 :00 FAX +36 1 441 5455 FIDESZ SZAKhIAI FOOSZTALY Q10001/000 7 0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0 ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkert. 2013 NOV O. Zárószavazás

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére .+i J ultis t u `r uli..0 irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : ' 2015 J 1 5. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

T/5589/51. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a

T/5589/51. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a T/5589/51. szám ORSZÁGGYÜLES HIVATALA Érkezett: 2008 MÁJ 22. Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Sport-

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben