NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter"

Átírás

1 ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 107. (1) bekezdése alapján az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/1941. számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó, T/1941/106. számú egységes javaslatához az alábbi zárószavazás előtti módosító javaslato t terjesztem el ő : 1. Az egységes javaslat 7. -a az alábbiak szerint módosul (a -ok számozása értelemszerűen változik) : [7 A Bt. 24. (1)-(2) bekezdései helyébe a következ ő rendelkezések lépnek: (1) Földgázszállító-vezeték létesítésére vonatkozó kérelmet a földgázellátásról szól ó törvény szerinti szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes akkor nyújthat be a bányafelügyelethez, ha a Magyar Energia Hivatal által kiadott m űködési engedélyében a létesítend ő szállítóvezeték szerepel. (2) Földgázszállító-, elosztóvezetéket, föld alatti gáztárolót a földgázellátásról szóló törvény alapján engedéllyel rendelkez ő szállítási rendszerüzemeltetési, elosztói, tároló i engedélyes üzemeltethet. A bányafelügyelet a szállítóvezeték használatba vételét engedélyez ő határozatában megállapítja a vezeték biztonsági övezetét, és határid ő tűzésével rendelkezik a szolgalom alapításáról."] 2. Az egységes javaslat 18. -a az alábbiak szerint módosul : Postacím Budapest, Pf. 1 Teleforr (06 1) E-mai :

2 18. (1) A Bt. 50/A.& (1) bekezdés s) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Felhatalmazást kap a Kormányt s) a koncessziós pályázatra kijelölhet ő ásványi nyersanyagi geotermikus energia el őfordulási területén, és az energetikai vagy ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kialakítására alkalmas területen elvégzendő komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatására, valamint a vizsgálatban résztvev ő hatóság közreműködésére, [vonatkozó részletes szabályok rendeletben történ ő megállapítására] j) A Bt. 50/A. (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki : [Felhatalmazást kap a Kormány] u) az energetikai és ipari eredet ű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatására, tárolásra történő kialakítására, a tárolás engedélyezésére, az üzemeltetésre, a z ellenőrzésre, a bezárásra és az azt követő id őszak hatósági felügyeletére, [valamint] a szállítóvezetékekhez és a tárolókhoz való hozzáférésre, valamint a szén-dioxid szállítására é s tárolására alkalmas létesítményekkel kapcsolatos, nemzetközi kötelezettségvállaláson alapuló t valamint az Európai Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségre [vonatkozó részletes szabályok rendeletben történ ő megállapítására.] 3. Az egységes javaslat 28. -a az alábbiak szerint módosul : 28. A VET. 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 9. (1) A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az els ődleges energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható energiaforráso k bővítése érdekében el ő kell segíteni a megújuló energiaforrás, a hulladék, min t energiaforrás,[a kapcsoltan termelt villamos energia] valamint az olyan els ődleges energiaforrás felhasználását, amely a termálvíz kitermelése során a környezetbe kerülv e nagyobb környezetterhelést okozna, mint amelyet az energetikai hasznosítása során anna k felhasználása okoz (a továbbiakban együtt : támogatási célok). (2) A támogatási célok elérésének el ősegítése érdekében e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály energiaforrásokra, termelési eljárásokra, az er őművi névleges teljesítőképességre, az energiaátalakítás hatásfokára, hatékonyságára, valamint az er őmű létesítésének időpontjára tekintettel differenciált, kötelez ő átvételi rendszert hoz létre. 1(3) A (2) bekezdés szerinti kötelez ő átvételi rendszerben kizárólag 2 MW vagy enné l kisebb névleges teljesítőképességű hővel kapcsoltan villamos energiát termelő erőmű vehet részt, amennyiben az erőmű nem megújuló energiaforrásból vagy hulladékbó l mint energiaforrásból termel villamos energiát.] [(4)] a) A 11. (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelező átvétel hulladékból nyert energi a esetén az el őállított energiamennyiség 50%-ára, de legfeljebb a 11. (4) bekezdésében meghatározott mértékig biztosítható. " " 4. Az egységes javaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A VET a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : 2

3 (la) A kötelez ő átvétel bázisárát és annak indexálási módját, a kötelez ő átvétel időtartamát és a kötelez ő átvétel maximális mennyiségét a megújuló energiaforrásból vagy hulladékbó l nyert energiával termelt villamos energia[, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia ] kötelez ő átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekke l lehet módosítani, és ezen módosított bázisár, indexálási mód, id őtartam és maximális mennyiség kizárólag arra az erőműre, illetve er őműegységre alkalmazandó, amelyik a módosítás hatálybalépését követően kezdte meg a termelést. " " 5. Az egységes javaslat 30. (1) bekezdésével megállapított VET. 11. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) A kötelez ő átvétel keretében biztosított támogatás mértékét energiaforrásonként, termelési eljárásonként[, valamint a kapcsoltan termelt h ő felhasználási céljától függ ően, ] és az erőművi névleges teljesít őképességre való tekintettel a 10. (1a) bekezdés szerinti kormányrendelet eltér ő mértékben is megállapíthatja. " 6. Az egységes javaslat 31. -a az alábbiak szerint módosul : 31. A VET. 12. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A termelő kérelmére a Hivatal figyelembe véve a megújuló energiaforrásból vag y hulladékból nyert energiával termelt villamos energia[, valamint a kapcsoltan termel t villamos energia] kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben, valamint a nagy hatásfokú, hasznos h őenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározot t feltételeket az eredetigazolás kiállításával igazolja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával el őállított villamos energia és a nagyhatékonyságú haszno s hőigényen alapuló kapcsolt h ő- és villamosenergia-termelésb ől származó villamos energia mennyiségét. "" 7. Az egységes javaslat 33. -ával módosított VET a az alábbiak szerint módosul : 14. Az átvitel és a rendszerirányítás együttes végzése (a továbbiakban : átviteli rendszerirányítás) keretében az átviteli rendszerirányító feladat a a) a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, valamint egyensúlyának biztosítása, b) az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, c) a villamos energia megfelel ő minőségű továbbítása, és [ A változat] d) az átviteli rendszerirányításhoz szükséges eszközök üzemeltetése, karbantartása é s fejlesztése. [ B változat d) a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges elektroniku s hírközlési tevékenység biztosítása. ] 8. Az egységes javaslat 34. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 3

4 (3) A VET. 16. p) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli é s elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. alapján átvételi kötelezettség alá eső villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen] [ p) az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, a villamos energia határoko n keresztül történ ő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekr ől szóló június 26-i, 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke és az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezésre és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, szeptember 2-i 774/2010/EU európai bizottsági rendelet szerinti, az átviteli rendszerüzemeltet ők közötti ellentételezési mechanizmus keretében előírt kifizetések teljesítése, és ennek keretében az átviteli rendszerirányítót megillet ő bevételek, továbbá a sz űk keresztmetszetek kezeléséér t felszámított díjak beszedése és elszámolása, " ] p) az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, a 714/2009/EK rendelet 13. cikke ésaz átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díja k szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló szeptember 23-i, 838/2010/EU európai bizottsági rendelet (a továbbiakban: 838/2010/EU rendelet) szerinti, az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmu s keretében előírt kifizetések teljesítése, és ennek keretében az átviteli rendszerirányító t megillető bevételek, továbbá a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedés e és elszámolása. " " 9. Az egységes javaslat 37. (2) bekezdés felvezet ő szövege az alábbiak szerint módosul : A VET. 21. (5)[-(7)] és (6)bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:" 10. Az egységes javaslat 38. (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A VET. 24. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási, javítási, felújítási munkák, valamint fejlesztések elvégzésével összefüggésben az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózat i engedélyesek a villamosenergia-rendszer együttm űködését és biztonságát biztosító módon, valamint a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával kötelesek eljárni. Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet bevonása esetén az átviteli rendszerirányító és az eloszt ó hálózati engedélyesek a kiválasztásra és megbízásra a Vhr.-ben, valamint a Hivatal által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott bels ő szabályzatukban meghatározott feltételeket é s eljárásokat kötelesek alkalmazni. A hálózati engedélyes a jóváhagyott bels ő szabályzatát honlapján közzéteszi. " (3) A VET a a következő (4) [bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép ] bekezdéssel egészül ki : (4) Az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat, illetve hálózatrészek üzemének irányítását a hálózati engedélyesek közötti megállapodás alapján az elosztó végzi. Megállapodás hiányában vagy az átviteli rendszerirányító és az elosztó közötti véleményeltérés esetén a z 4

5 elosztó ez irányú tevékenységét az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó utasítása szerin t végzi. " " 11. Az egységes javaslat 39. -ával megállapított VET. 25. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (5) A jóváhagyás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját a 714/2009/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott közösségi szint ű tízéves hálózatfejlesztési tervvel. Amennyiben kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal álláspontja kialakítása céljából egyeztet az Energiaszabályozók Együttm űködés i Ügynökségéről szóló, július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke alapján.. létrehozott Energiaszabályozók Együttm űködési Ügynökségével (a továbbiakban: gynökség). Ha a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösség i szintű tízéves hálózatfejlesztési tervvel a Hivatal kötelezheti az átviteli rendszerirányítót a terv kiegészítésére, amennyiben a hálózatfejlesztési tervb ől hiányzó, de a közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervben szerepl ő fejlesztésekre fedezetet nyújt a[z átvitelirendszerüzemeltet ők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, szeptember 23-i] 838/2010/EU [európai bizottsági] rendelet mellékletének A. rész 4. pontja alapján meghatározott veszteségért történ ő ellentételezés, és e fejlesztések a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága érdekében indokoltak. Ha a hálózatfejlesztési terv jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezi az átviteli rendszerirányítót a terv módosítására. " 12. Az egységes javaslat 42. -ával megállapított VET. 29. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) [A Kormány rendeletében és a m űködési engedélyben meghatározott módon az elosztó rendelkezésére kell állnia az elosztói tevékenység folytatásához szüksége s hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközöknek.] Az elosztó tulajdonában kell állnia a tevékenység folytatásához szükséges a működés i engedélyben meghatározott hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási é s informatikai eszközöknek. 13. Az egységes javaslat 48. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) A VET. 36. (2) bekezdés[ének] f) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [... A megtagadásra, korlátozásra, csökkentésre, szünetelésre, el őre fizető mérő felszereléséhez kötésre előzetesen, illetve a villamosenergia-rendszer üzeme közben is sor kerülhet az alábbi esetekben] f) hálózati csatlakozási, hálózathasználati vagy villamosenergia-[adásvételi]vásárlás i szerződés nélküli vételezés esetén, " " 14. Az egységes javaslat 49. -ával megállapított VET. 39/E. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A Hivatal átmenetileg kijelölheti az érintett elosztót, amelynek hálózatához a magánvezeték csatlakozik a magánvezeték üzemeltetésére, amennyiben a magánvezeték engedélyese a 39. (3)-(5) bekezdésében és a 39/A. (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és a 96. (1) bekezdés[ének] a)-b) pontjában foglalta k 5

6 alkalmazása nem vezetett eredményre, valamint a kijelölés a magánvezetékre kapcsolód ó felhasználók és vételez ők biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében indokolt. Az elosztó kijelölésére a 99. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A magánvezeték engedélyesének felelősségére a kijelölés ideje alatt a 39. (5) bekezdése az irányadó. A kijelölés időtartama alatt a magánvezeték üzemeltetése szempontjából az eloszt ó a magánvezeték engedélyesének nevében jár el, és őt a magánvezeték engedélyesének a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal és vételezőkkel kötött vezetékhasználat i megállapodásokban meghatározott kötelezettségei terhelik, és jogai illetik meg. " 15. Az egységes javaslat 52. -a az alábbiak szerint módosul : 52. A VET a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 42. A hálózati engedélyesek és a termel ői engedélyesek tevékenységük ellátása, az átvitel i és az elosztó hálózatok zavartalan, megbízható működtetése, a villamosenergia:igények folyamatos kielégítése, az üzemzavarok gyors, biztonságos elhárítása, valamint mérési adato k továbbítása érdekében nem nyilvános elektronikus hírközl ő hálózatot létesíthetnek, tarthatnak fenn. Az átviteli rendszerirányító más részére elektronikus hírközlési szolgáltatást kizárólaga kormányzati célú hírközlési szolgáltató közrem űködésével [nem] nyújthat. " 16. Az egységes javaslat 53. -ával megállapított VET a az alábbiak szerint módosul : 44. Ha jogszabály vagy a hálózathasználati szerződés ett ől eltér ően nem rendelkezik [A] a villamosenergia-keresked ő [ ha jogszabály vagy a hálózathasználati szerz ődés ettől eltérően nem rendelkezik ] a szerződésben meghatározott időszakban, a hálózati engedélyes tulajdonában lévő hiteles fogyasztásmérő berendezés adatai alapján a 40. (4) bekezdésében meghatározott leolvasási gyakorisággal egyez ően számolja el az értékesített villamosenergia-mennyiséget. Az elszámolás során tájékoztatni kell a felhasználót az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a fogyasztásmérő berendezés által tárolt kezd ő és záró mérőállásról. " 17. Az egységes javaslat 57. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) A VET a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 49. Az egyetemes szolgáltató által kötött villamosenergia-[adásvételi]vásárlási szerződé s alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik a villamosenergia-piaci egyeteme s szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtand ó termékcsomagokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ESZ rendelet) meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján szolgáltatott villamos energi a értékesítése. " " 18. Az egységes javaslat 63. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) A VET. 59. (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki : [A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerz ődéseket a következő esetekben mondhatja fel:j d) ha a rendszerhasználó nem rendelkezik érvényes villamosenergia-[adásvételi]vásárlás i szerződéssel. " " 6

7 19. Az egységes javaslat 71. -ával megállapított 74/A. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A kérelmez ő a 74. (1) a)-b), e) és h)-i) pontjában meghatározott engedély iránt i kérelmeket köteles, a 74. (1) c)-d) és j)-g) pontjában meghatározott engedély iránti kérelmeket jogosult elektronikus úton a Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával benyújtani, és az azokhoz kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény t teljesíteni. Az elektronikus űrlapok formájáról és tartalmáról, valamint azok módosításairól ideértve a Hivatal honlapján közzétett informatikai alkalmazásokat is azok alkalmazásána k napját megel őzően legalább 30 nappal a Hivatal honlapján tájékoztatót tesz közzé. " 20. Az egységes javaslat 76. az alábbiak szerint módosul : VET_ 81. -a a következő [(4)-(5)] (5) és (6) bekezdéssel egészül ki : [(4)](5) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó a Tszt, szerint engedélyköteles tevékenységet is folytatni kíván, akkor a létesítési engedély iránti kérelmével egyidej űleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti távhőtermelői létesítési engedélyt is. [(5) A (4)1(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a létesítési engedélyt és a Tszt. szerinti távhőtermelői létesítési engedélyt egy engedélyben adja ki. " 21. Az egységes javaslat 77. -ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul : A VET a a következő (3) [-] és (4) bekezdéssel egészül ki : " 22. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (3) bekezdés e)-f) pontja az alábbiak szerint módosu l /A (2) bekezdésben megfogalmazott függetlenség biztosítása érdekében legalább a következ ő követelmények teljesítése szükséges :/ c) a hálózati engedélyes vezet ő tisztségvisel ője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, felügyel őbizottságának elosztó esetén ügydöntő felügyel őbizottságának tagja, valamint az engedélyesi tevékenységet ellát ó szervezeti egységének vezetője (a továbbiakban: szervezeti egység vezető) a munkaszerződés[é]ben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony[á]t szabályoz ó szerz ődés[é]ben vagy a kinevezési okirat[á]ban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt : munkaszerződés) foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint a munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a hálózat i engedélyes működését befolyásoló független döntéshozatal, és annak során a befolyásmentes és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő eljárás biztosított legyen ; d) a c) pontban meghatározott munkaszerződésselrendelkező személynek nem lehet társasági részesedése a hálózati engedélyest kivéve más engedélyesben, anna k kapcsolt vállalkozásában, nem lehet annak vezet ő tisztségvisel ője, felügyelőbizottsági elosztó esetén ügydönt ő felügyel őbizottsági tagja, cégvezetője, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ; 7

8 e) a c) pontban meghatározott cégvezetőt, vezet ő állású munkavállalót és szervezeti egység vezetőt az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás más tagjához nem lehe t kirendelni ; J) a c) pontban meghatározott vezet ő tisztségvisel ő, felügyelőbizottsági elosztó esetén ügydöntő felügyelőbizottsági tag, cégvezet ő és vezető állású munkavállaló[, ] a munkaviszony[ának], a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony[ának] vagy a kinevezés[ének] (e fejezet [valamint a XVIII. Fejezet] alkalmazásában a továbbiakban együtt : munkaviszony) megszűnését követő egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezet ő tisztségvisel ője, felügyel őbizottságának tagja, cégvezetője vagy vezető állású munkavállalója, mel y nem érinti a Munka Törvénykönyvér ől szóló évi XXII. törvény szerint i munkaviszony megszűnését követő kötelezettség fejében járó ellenértéket. 23. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (4) A megfelelési ellenőr jogi személy vagy büntetlen el őéletű természetes személy lehet, é s rá a függetlenség biztosítása érdekében a 102/A. (3) bekezdés a) pontját és a 102/B. (1)[-] és (Z) bekezdését kell megfelel ően alkalmazni. " 24. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) Az (2) bekezdés a) pontja keretében kell az átviteli rendszerirányító éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényeseknek kifizethet ő osztalék összegét, továbbá átvitel i rendszerirányító eladósodási szintjét [jóváhagyó] érintő határozatot meghozni. 25. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET. 102/A. (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul : a) többsége a munkaviszonya létesítését megelőző három évben nem állhatott munkaviszonyban [vagy közvetlen vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban ] az átviteli rendszerirányító kivételével a vertikálisan integrált villamosenergia-ipar i vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezett sem közvetlen, sem közvetet t érdekeltséggel és 26. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személy nem állhat munkaviszonyban [vagy közvetlen vagy közvetett más szerz ődéses jogviszonyban] az átviteli rendszerirányító kivételével a vertikálisan integrált villamosenergia-ipar i vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetet t érdekeltséggel. 27. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET. 102/B. (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul : /Az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell/ [A változat] 8

9 b) az átviteli hálózat, a[z] napiátviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, a rendszer- és üzemirányításhoz, a mérés-elszámoláshoz szükségeseszközök, és a tevékenységéhez szükséges informatikai eszközök tulajdonjogával, valamint az átviteli tevékenységhez szükséges kapacitású elektronikus hírközl ő hálózati elemek (így különösen szálpárak) tulajdonjogával, és [ B" változat b) az átviteli hálózat és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi, a Kormány rendeletében meghatározott eszközzel, a Kormány rendeletébe n meghatározott módon, és] " 28. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET. 102/B. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (4) [A] Ha az átviteli rendszerirányításhoz a (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéket meghaladó[an az átviteli rendszerirányításhoz használt] mértékben elektronikus hírközlő hálózat fénybevétele szükséges, azta kormányzati célú hírközlési szolgáltató tulajdonában álló elektronikus hírközlési hálózaton keresztül kell biztosítani.[, aki] A kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles az átviteli rendszerirányító elektronikus hírközlési igényei t kielégíteni. " 29. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET. 102/D. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az átviteli rendszerirányító [legfőbb szerve] a felügyelőbizottsága határozatainak sérelme nélkül jogosult dönteni a) az átviteli hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szüksége s eszközökről önállóan és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül, és b) hitel-, valamint kölcsönfelvételről, tőkeemelésről és minden további finanszírozási forrásról. " 30. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET. 102/E. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) A megfelelési ellenőr jogi személy vagy büntetlen előéletű természetes személy lehet, és rá a 102/A. (3) bekezdését, a 102/A. (4) bekezdés a) pontját, a 102/A. (6) és (7 ) bekezdését, valamint [és] a (1) és (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. " 31. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul : /Az átviteli rendszerüzemeltetőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie :/ b) rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges m űszaki és tárgyi eszközökkel, valamint pénzügyi és személyi er őforrásokkal ; " 32. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (5) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul : 9

10 /A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képez ő átviteli hálóza t tulajdonosának jogi személyiség, szervezet és döntéshozatal szempontjából függetlennek kel l lennie a nem átviteli rendszerirányítással kapcsolatos tevékenységekt ől legalább az alábbiak szerint:/ b) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást végző személy munkaszerződésében [vagy megbízási szerz ődésében] foglalt jogokat é s kötelezettségeket, munkabérét és egyéb juttatásait, munkavégzésének feltételeit é s szakmai érdekeit úgy kell meghatározni, hogy feladatai ellátása során biztosíts a számunkra a független cselekvés lehetőségét, és 33. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (6) bekezdése az alábbia k szerint módosul : (6) Az átviteli rendszerüzemeltetőre az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadot t jogszabályokban az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazn i azzal, hogy átviteli rendszerirányító alatt az átviteli rendszerüzemeltetőt kell érteni, kivéve a 99. (la) és (lb) bekezdés, valamint [és] a 102,-102/E. rendelkezéseit. " 34. Az egységes javaslat 88. -ával megállapított VET (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (6) A 66. (4)-(5) bekezdésében foglaltak ellenőrzésének biztosítására a (2) és (5) bekezdést megfelelően alkalmazni kell a [március 3-a] július He el őtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetőjére. 35. Az egységes javaslat 98. -ának felvezet ő szövege az alábbiak szerint módosul : A VET [-a] (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : 36. Az egységes javaslat ával megállapított VET (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (6) A rendszerszintű szolgáltatás keretében az átviteli rendszerirányító által lekötöt t kapacitások, valamint a rendszerszintű szolgáltatás szempontjából annak elválaszthatatlan részét képező, igénybevett villamos energia számviteli szempontból a helyi adókról szól ó évi C. törvény pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak min ősül. 37. Az egységes javaslat a az alábbiak szerint módosul : A VET a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A megfelelési ellen őr az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott szétválasztási [követelményeknek] szabályoknak való megfelelés ellen őrzésével, valamint a megfelelési program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott a megfelelési ellen őrt [munkaviszony keretében] foglalkoztató hálózati engedélyes üzleti titkait, valamint a hálózati engedélyesnél [munkaviszony keretében] foglalkoztatott személyek személye s adatait, így nevüket, lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyjuk nevét, valamin t munkakörükre és végzettségükre vonatkozó adataikat. " " 10

11 38. Az egységes javaslat ával megállapított VET (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Az engedélyesek, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiser őművek, a [március 3-a] július He előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltet ője, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a 94. alapján kiszervezett tevékenységet végz ő személyek kötelesek a Hivatal részére megadni e törvényben valamint a külön jogszabályban meghatározott és a feladatai ellátásáho z szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg. " 39. Az egységes javaslat ával megállapított VET (2) bekezdése az alábbia k szerint módosul : (2) Az elosztó és az átviteli rendszerirányító az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles meg őrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez [üzleti] e törvény szerinti engedélyesi tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos üzleti szempontból el őnyös információ megkülönböztető módon kerüljön nyilvánosságra. " 40. Az egységes javaslat ával megállapított 159. (2) bekezdése az alábbia k szerint módosul : (2) A Hivatal az egyenl ő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos feladata i körében[ : 1.] meghatározza a rendszerhasználók közcélú hálózathoz való hozzáféréséne k általános szabályait. " 41. Az egységes javaslat ával megállapított VET (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul : /A Hivatal köteles ellen őrizni, hogy az átviteli rendszerirányító folyamatosan megfelel-e a szétválasztási szabályoknak. A Hivatal a megfelelés biztosítása érdekében e ' szerin t tanúsítási eljárást folytat le az alábbi esetekben :/ b) az átviteli rendszerirányító [(5)]í bekezdés szerinti bejelentés alapján, " 42. Az egységes javaslat ával megállapított VET (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (5) Amennyiben a Hivatal az (1) bekezdés a) pontja alapján a ban meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelést tanúsította, és a 104. (6) bekezdés e figyelembevételével átviteli rendszerüzemeltetésre vonatkozó m űködési engedélyt ad ki, azt követ ően az átviteli rendszerirányítónak a /E. -ban foglalt szétválasztási [követelményeknek] szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelm[e]ét érdemi vizsgálat nélkül el[ kell utasítani]utasítia. " 43. Az egységes javaslat 113. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki : 11

12 (2) A VET (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, valamint a a következ ő (4a) bekezdéssel egészül ki : (4) A Hivatal eljárása során az ügyintézés határidej e a) amennyiben e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz, három hónap, b) amennyiben a Hivatal ba) a hálózati engedélyessel szemben e törvényben foglalt kötelezettségeine k megsértése miatt benyújtott panaszügyben jár el, bb) a hálózati engedélyest ől eltér ő engedélyessel szemben felmerülő, felhasználó által kezdeményezett panaszügyben jár el, vag y bc) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átvitel i rendszerirányító tagja, vagy az átviteli rendszerüzemeltet ő és az átviteli hálózat tulajdonosa közötti panaszügyben jár e l 2 hónap, c) a korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyezési ügyekben 30 nap, d) amennyiben a Hivatal piacelemzés alapján jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosítása vagy kötelezettség el őírására irányuló eljárásban jár el, hat hónap, amely egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható, [e) amennyiben a Hivatal a 39/E. (2) bekezdése alapján jár el, 30 nap, j) a 160. szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azza l egyidejűleg az eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az Európai Bizottsá g véleményének kézhezvételét követően vagy az Európai Bizottság 714/2009/E K rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárási határidejének letelt e után az eljárás felfüggesztésének megszüntetésére és határozat közzétételére vag y annak módosítására a 714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott időtartam. ] (4a) Az elnök a Hivatal (4) bekezdés ba) és bc) pontja szerinti ügyintézési határidejét annak lejárta előtt indokolt esetben a Ket. általános eljárásjogi szabályaitól eltér ően egy alkalommal 2 hónappal, valamint a panaszt benyújtó ügyfél beleegyezésével további 2 hónappal meghosszabbíthatja. " 3) A VET (4) bekezdése a következ ő e)ponttal egészül ki : [AHivatal eljárása során az ügyintézés határideje ] e)a 160. szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azzal egyidej űleg az eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az Európai Bizottság véleményének kézhezvételét követ ően vagy az Európai Bizottság 714/2009/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárási határidejének letelte után az eljárás felfüggesztésének megszüntetésére és határozat közzétételére vagy annak módosítására a 714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott időtartam. " " 44. Az egységes javaslat 113. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 12

13 [(3)] (4)A VET (4) bekezdése a következ ő) és g) ponttal egészül ki : [A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje] 2 amennyiben a Hivatal a 39/E. ~(2) bekezdése alapján jár el, 30 nap, és 1 g) árszabályozási ciklus indulását megelőzően lefolytatott, rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárásban hat hónap, amely egy alkalommal, három hónappa l meghosszabbítható. " 45. Az egységes javaslat 114. felvezető szövege az alábbiak szerint módosul : A VET. A Hivatal eljárására vonatkozó szabályok alcíme a következ ő 168/A. -sal egészül ki : 46. Az egységes javaslat 115. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) A VET (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép[, és a következ ő 7a. ponttal egészül ki] : [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 7. az engedélyezés, a tanúsítási eljárás, valamint az elektronikus ügyintézés részlete s szabályait, a kérelem formai és tartalmi, továbbá az engedély tartalmi követelményeit, az engedélyköteles tevékenységek folytatásának, az engedély kiadásának, a működési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, az engedélyes tevékenysé g folytatásának feltételei, továbbá az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás részletes szabályait, [7a. a villamosenergia-keresked ő és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, a villamosenergia-vásárlásra vonatkozó szerz ődés tartalmi és formai követelményeit, valamint a szerz ődésszegés eseteit és jogkövetkezményeit,] " [rendeletben állapítsa meg.] " 47. Az egységes javaslat 115. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (6) A VET (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 29. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, továbbá [a kapcsoltan, illetve] a jogszabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos energi a felhasználását elősegít ő kötelez ő átvételi rendszer részletes szabályait különösen az átvétel i kötelezettség alá es ő villamos energia átvételi árát, a kötelez ő átvétel id őtartamát és az eg y erőműre vonatkozó kötelező átvétel alá es ő maximális villamos energia mennyiséget a kötelező átvételi rendszer keretében végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, a z átvételi kötelezettség alá es ő villamos energia befogadásának és kötelez ő átvételének részlete s szabályait, valamint az egyes termelési eljárások, különösen a [kapcsoltan vagy] biomasszával termelt villamos energia kötelez ő átvételéhez szükséges minimáli s 13

14 hatásfokot,[továbbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villamos energi a hasznosításának módját,] " [rendeletben állapítsa meg.] " 48. Az egységes javaslat az alábbi új sal egészül ki : 116. (1) A VET a a következ ő (5f) bekezdéssel egészül ki : (5f) Az (5) bekezdés alapján kiadott határozatok július 1-jén hatályukat vesztik." (2) A VET a a következ ő (5g) bekezdéssel egészül ki : (5g) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi.... törvénnyel megállapított 171. (5a) bekezdését annak hatálybalépésekor folyamatban lév ő ügyekben is alkalmazni kell." (3) A VET a a következő (5h) bekezdéssel egészül ki : (5h) E törvények az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi.... törvénnyel megállapított 11. (3) bekezdésének hatálybalépését megel őzően hatályos 11. (3) bekezdése alapján, valamint e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a megújul ó energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelez ő átvételéről és átvételi áráról szóló külö n jogszabály alapján a hővel kapcsoltan termelt villamos energia kötelez ő átvétel keretébe n történ ő értékesítésére vonatkozó, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelez ő átvétel időtartamát meghatározó hatósági határozattal szabályozot t értékesítési jogosultságok a megújuló energiaforrásból vagy a hulladék, min t energiaforrásból kapcsoltan termelt villamos energiával esetét kivéve július 1-jét ő l megszűnnek. " " 49. Az egységes javaslat 119. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) A VET 176. (3) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép, és a a következ ő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3) Azon felhasználók esetében, akik [március 3-án] július 1-jénírásba foglaltan nem rendelkeznek külön hálózat használati és villamosenergia-[adásvételi] vásárlási szerz ődéssel, az érintett engedélyesek és felhasználók a Vhr. szerinti ütemezéssel december 31-ig kötelesek az e törvény és a Vhr. rendelkezései szerinti új szerz ődéseket írásba foglalni. (3a) A szerz ődéseket az érintett engedélyes [2014. június 30-át követ ően tértivevényes levélben megküldi] igazolható módon eljuttatja minden, addig az időpontig írásba foglalt szerződéssel nem rendelkez ő felhasználó részére, és ezzel egyidej űleg tájékoztatja a felhasználót az írásba foglalás elmaradásának jogkövetkezményeir ől. Az e és a (3) bekezdésben foglalt előírások betartását a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott módon és gyakorisággal ellenőrzi, és nem teljesítés esetén a 96. alapján bírságot szabhat ki. " " 14

15 50. Az egységes javaslat ával megállapított VET (1) bekezdése az alábbia k szerint módosul : (1) Amennyiben a felhasználó az átviteli rendszerre [március 3-át] július 1 jét megelőzően csatlakozott, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 27. (3b) bekezdés szerinti feszültségszint korlátozás a csatlakozási pont tekintetében nem alkalmazható. " 51. Az egységes javaslat ával megállapított VET. 177/A. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) A hálózati engedélyes a mintaprojekt végrehajtásával a felhasználóknak költséget és kárt nem okozhat, azzal összefüggésben díjat nem számolhat fel, a felhasználó villamosenergia - [adásvételi]vásárlási szerz ődéséb ől ered ő jogait és kötelezettségeit a felhasználóra nézve hátrányosan nem befolyásolhatja. 52. Az egységes javaslat a az alábbiak szerint módosul : A VET (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A [március 3-át] július Hét megelőzően indult engedélyezési eljárásokat e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított rendelkezései szerint kell lefolytatni, azzal, hogy a Hivatal nem kérheti a má r rendelkezésére álló iratok ismételten történő benyújtását nj. " 53. Az egységes javaslat 123. (1) bekezdésével megállapított 178/A. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : [(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban március 3-án nyújtható be.] 54. Az egységes javaslat 123. (1) bekezdésével megállapított VET. 178/A. (6) bekezdése és törvényjavaslat 123. (2) bekezdésének felvezet ő szövege az alábbiak szerint módosul : (6) Az átviteli rendszerirányító az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépésekor hatályos átviteli rendszerirányításra vonatkozó m űködési engedélye az e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel módosított rendelkezései alapján kiadott működési engedélyének közléséig vagy a Hivatal annak visszavonására irányuló határozatának joger őre emelkedéséig hatályban marad. Eddig az időpontig az átviteli rendszerirányító az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó [követelményeknek] szabályoknak tekintetében az átviteli rendszerirányításra vonatkoz ó működési engedélyének és az annak kiadása alapjául szolgáló jogszabályoknak a [követelményekre] szabályokra vonatkozó rendelkezései irányadóak. (2) A VET. a következő 178/B. -sal és 178/C. -sal egészül ki : " 55. Az egységes javaslat 123. (2) bekezdésével megállapított 178/B. (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) A [március 3-át] július Hét megelőzően létesített magánvezetékek üzemeltetésér e e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. Az energetikai tárgyú törvények módosításáró l 15

16 szóló évi... törvénnyel megállapított 74. (1) bekezdés h) pontjának hatálybalépését megelőzően magánvezeték létesítésére, m űködtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88. (4) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított hatályon kívül helyezését megel őzően kiadott egyszerűsített villamosenergia - kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig hatályban maradnak. (4) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvénnye l megállapított 39. (3) bekezdésében és a 66/A. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépését megelőzően létesített magánvezeték tulajdonosa legkés őbb december 31-ig köteles eleget tenni. (5) A [március 3-át] július 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvénye k módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított /A. hatálybalépését megel őzően nem engedélyköteles magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra é s vételezésre való jogosultság továbbra is jogszer űen fennmarad azzal, hogy a továbbadás, vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai tárgyú törvénye k módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. " 56. Az egységes javaslat 123. (2) bekezdésével megállapított VET. 178/C. -a az alábbiak szerint módosul : 178/C. A Hivatal e törvény rendelkezései alapján hozott a kötelez ő átvétel mennyiségét és időtartamát meghatározó határozataira, amennyiben azok joger őre emelkedését követően a határozatokban megjelölt kereskedelmi üzembe helyezési id őponttól a termel ő kereskedelmi üzemét nem kezdte meg, e törvény 91. (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az e törvény 171. [(5) és] (6) bekezdése alapján hozott, kötelez ő átvétel id őtartamának meghosszabbítására vonatkozó határozatokra. " 57. Az egységes javaslat a az alábbiak szerint módosul : [124. (1) A VET (1) bekezdése a következ ő d) ponttal egészül ki : [Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:j d) A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követ ő hatályon kívül helyezéséről szóló április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk e) és j) pontja, valamint 4. cikk (1) bekezdése (e törvény pontja, 3. 13a. pontja és pontjai.). " (2) A VET a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) E törvény 16. p) pontja az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezésre é s az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáró l szóló szeptember 2-i, 774/2010/EU európai bizottság rendelet végrehajtásáho z szükséges rendelkezéseket állapítja meg. "] 124. A VET a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 16

17 184. $ (1) E törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról ésa 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésér ől szóló, július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) E törvény 3. $ 28. pontja, pontja és 3. $ 40. pontja a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányel v módosításáról szóló február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b)-d)pontjának való megfelelést szolgálja. (3) E törvény pontja, 3. 13a. pontja és pontja a megújuló energiaforrásból el őállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányel v módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti _és tanácsi irányelv 2.cikk e)és j) pontjának, valamint 4. cikk (1 ) bekezdésének való megfelelést szolgálja. (4) Ez a törvény a) a villamos energia határokon keresztül történ ő kereskedelme esetén alkalmazand ó hálózati hozzáférési feltételekr ől és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívü l helyezéséről szóló, július 13-i, 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. b) 16. p) pontja az átvitelirendszer-üzemeltet ők közötti ellentételezése k mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló szeptember 23-i, 838/2010/EU európai bizottsági rendelet, c) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről szóló, július 13-i, 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, é s d) 170. (1) bekezdés 26. pontja da)az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érint ő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentésér ől és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló június 24-i, 617/2010/EU, Eurato m európai tanácsi rendelet és db)az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érint ő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló szeptember 21-i, 833/2010/EU, Euratom európai bizottsági rendele t végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. " " 58. Az egységes javaslat 125. (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A VET. 4. (1) bekezdésében a teljesítőképességű szövegrészek helyébe a névlege s teljesít őképességű szöveg, 4. (2) bekezdésében az az (1) bekezdésben meghatározott engedélye alapján szövegrész helyébe az az (1) bekezdésben meghatározott esetbe n engedélye alapján " szöveg, 5. (1) bekezdés b) pontjában a villamosenergia-ipar i tevékenység szövegrész helyébe a tevékenység szöveg, 5. (3) bekezdésében az A rendszerirányító szövegrész helyébe az Az átviteli rendszerirányító szöveg, 5. (4 ) 17

18 bekezdésében az erőművi teljesítőképesség vagy villamosenergia-termelés szövegrés z helyébe az er őművi teljesítőképesség szöveg, 6. (1) bekezdésében a teljesítőképességű szövegrész helyébe a névleges teljesít őképességű szöveg, 7. (5) bekezdésében az az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek külön jogszabályban szövegrés z helyébe az a hálózati engedélyesek külön jogszabályban és a Hivatal határozatában szöveg, a szabályozása szövegrész helyébe a megállapítása szöveg, 8. (2) bekezdésében az intézkedések és hálózati fejlesztések szövegrész helyébe az intézkedések szöveg, 8. (3 ) bekezdésében az erőmű létesítésére szövegrész helyébe az er őmű elvi engedélyezésére, létesítésére szöveg, 8. (5) bekezdésében a pályázatot szövegrész helyébe a pályázati kiírásról szóló értesítést szöveg, 8. (6) bekezdésében az Az (5) bekezdés szerint közzétet t pályázatnak szövegrész helyébe az A pályázati kiírásnak szöveg, a 9. (1) bekezdésében az a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia szövegrész helyébe a valamint a hulladék, mint energiaforrás szöveg, a 9. (2) bekezdésében az a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamo s energia szövegrész helyébe a valamint a hulladék, mint energiaforrás szöveglép. (3) A VET. II. Fejezet A megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termel t villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének el ősegítése címében a, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének el ősegítése szövegrész helyébe a termelésének el ősegítése szöveg, III. Fejezet I. címében a rendszerirányító feladatai szövegrész helyébe a rendszerirányítás szöveg lép. " 59. Az egységes javaslat 125. (10) bekezdésében a 73. (2) bekezdésében a szerz ődé s és szövegrész helyébe a szerződés vagy szöveg, " szövegrész az alábbiak szerin t módosul : 73. (2) bekezdésében a szerződést és szövegrész helyébe a szerz ődést vagy szöveg, " 60. Az egységes javaslat 125. (16) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (16) A VET. 83. (1) bekezdésében az A termel ő szövegrész helyébe az A termelői engedélyes szöveg, a termelni, felhasználni szövegrész helyébe a termelni szöveg, 85. (4) bekezdésében az az egyszer űsített engedélyben szövegrész helyébe az a magánvezeté k létesítési engedélyben szöveg, a 159. n) pontjában, " szövegrész helyébe a 159. (1 ) bekezdés 9. pontjában, " szöveg, 86. (4) bekezdésében az átviteli rendszerirányítónak. " szövegrész helyébe az átviteli rendszerirányítónak és a csatlakozás biztosítására jogosult elosztónak. " szöveg, 86. (5) bekezdésében a 159. n) pontjában, " szövegrész helyébe a 159. (1) bekezdés 9. pontjában, " szöveg, a 86. (5) bekezdés b) pontjában az üzemeltetője szövegrész helyébe az engedélyese szöveg, 88. (3) bekezdésében a valamint szövegrész helyébe a valamint a feltételek fennállását hitelt érdeml ően igazolja, és a Magyar Köztársaság területén irodát tart fenn, amelynek elérhet őségét a Hivatal részér e folyamatosan biztosítja. szöveg, 89. (2) bekezdésében a jogi személyiséggel rendelkez ő gazdasági társaság szövegrész helyébe a részvénytársaság szöveg, 89. (3) bekezdés d) pontjában az a szétválasztásra vonatkozó jelen törvényben szövegrész helyébe az az 55. (5) bekezdésében szöveg, 92. (1) bekezdésében az el őzetes jóváhagyó határozata szövegrész helyébe a hozzájáruló határozata is szöveg, a bejegyzésre irányuló szövegrés z helyébe a bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló szöveg, 92. (3) bekezdésében az előzetes jóváhagyó szövegrész helyébe a hozzájáruló szöveg, 92. (4) bekezdésében a z uralmi szerződést érvényesen nem lehet kötni, és szövegrész helyébe a uralmi szerz ődé s nem köthető, és az ilyen szerz ődés semmis, továbbá szöveg, 93. (3) bekezdésében az A z (1)-(2) bekezdésében szövegrész helyébe az Az (1)-(2a) bekezdésében szöveg, a 18

19 földgázellátásról szóló törvény szövegrész helyébe a Get. " szöveg, 93. (4) bekezdésében az Az (2) bekezdés szövegrész helyébe az Az (1) bekezdés szerinti bejelentés ne m alkalmazandó a közvetlen vezeték és magánvezeték engedélyesére, továbbá a (2) bekezdés szöveg, 93. (4) bekezdés c) pontjában az esetében. " szövegrész helyébe az esetében vagy szöveg, 95. (2) bekezdésében a megtagadhatja, " szövegrész helyébe a megtagadja, " szöveg, 96. (1) bekezdésében az az 1228/2003/EK tanácsi szövegrészek helyébe az a 714/2009/EK szöveg, az iránymutatásokban, " szövegrész helyébe az általános hatály ú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, az Ügynökség a z Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről szóló, július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : 713/2009/EK rendelet) alapján kiadott kötelez ő erejű határozatában, " szöveg, az üzletszabályzatokban, illet őleg szövegrész helyébe az üzletszabályzatában, vagy szöveg, 96. (2) bekezdésében a nem engedélyköteles magánvezetéken szövegrész helyébe a [március 3.] július He el őtt létesített nem engedélyköteles magánvezetéken és a 39. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott célokból egy épületen belül létesített magánvezetéken szöveg lép. 61. Az egységes javaslat 125. (21) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (21) A VET. 10. (1) bekezdés c) pontjában a mennyiségének szövegrész helyébe az a z átvételi árhoz tartozó maximális mennyiségének szöveg, a megállapításakor szövegrés z helyébe az előíráskor szöveg, az átlagos szövegrész helyébe az indokolt szöveg, a villamosenergia-rendszer működésére szövegrész helyébe a villamosenergia-rendsze r szabályozhatóságára, működésére szöveg, 10. (1) bekezdés e) pontjában a c) pont alapján meghatározott szövegrész helyébe a c) ponttal összhangban el őírt szöveg, [10. (2) bekezdés b) pontjában a h őtermelés; " szövegrész helyébe a nem villamosenergia - termeléssel kapcsolt hőtermelés; " szöveg,] 10. (2) bekezdés c) pontjában az az erd őrő l és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény szövegrész helyébe az az erd őről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szöveg, a bármely, vagy szövegrész helyébe a faválaszték vagy szöveg lép. 62. Az egységes javaslat a az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki : (23) A VET (5) bekezdésében a ha a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2)-(3) bekezdésében szövegrész helyébe a ha a távh őszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvénynek a március 1-jén hatályban lév ő 57. (2)-(3 ) bekezdésében szöveg, 171. (5a) bekezdésében a december 31-ig szövegrés z helyébe a június 30-ig szöveg lép." 63. Az egységes javaslat 126. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (1) Hatályát veszti a VET pontja, pontja, pontja, 6. (2)-(3) bekezdése, 7. (3) bekezdése, 10. (1) bekezdés a) pontjában a, valamint egyéb els ődleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt villamos energia szövegrész, 10. (1 ) bekezdés d) pontja, 10. (2) bekezdés a) és b) pontja, 11. (3) bekezdésében az a kapcsoltan termelt h ő felhasználási céljától függ ően és szövegrész, 12. (2) bekezdésében a kapcsoltan villamos energiát termel ő az általa termelt hőt nem, illetve nem a külön jogszabályban meghatározott módon hasznosítja vagy " szövegrész, 16. k) és 1) pontja, a 27. (4) bekezdé s utolsó mondata, [42. -a,] 59. (8) bekezdése, 61. (2) bekezdése, 62. (2) bekezdés a) pontja, 62. (5)-(6) bekezdése, 67. b) pontjában az és a szervezett villamosenergia-piac működtetésére szövegrész, 69. -ában a technikai szövegrész és közös szövegrész, 70. (5) bekezdése, 70. (6) bekezdésében a jogszabályi és az egyes felhasználókkal szemben 19

20 szövegrész, 74. (1) bekezdés a) pontjában a szüneteltetése szövegrész, 74. (2 ) bekezdése, 85. (1) bekezdése, 85. (3) bekezdése, 86. (1) bekezdése, 86. (5) bekezdésében az az azon ellátott vételez ő kérelmére, az e bekezdés c) pontja szerinti esetbe n hivatalból magánvezetékké, illetve szövegrész, 86. (5) bekezdés c) pontja, 88. (3) bekezdés a) és b) pontja, 88. (3) bekezdés d) pontja, 88. (4) bekezdése, 90. (2 ) bekezdésében az a 178. (1) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében meghatározot t kérelmez őnek, valamint szövegrész, 92. (3) bekezdésében a, továbbá a (2) bekezdé s szerinti korlátozás nem alkalmazandó a következő esetekben: " szövegrész, a, 125. (2) bekezdése, 126. (2) bekezdése, 128. (2) bekezdés utolsó mondata, 131. (3) bekezdés e 132. (2) bekezdésében az az (1) bekezdésben nem említett termel ői vezeték, " szövegrész, 140. (4) bekezdése,141. (1)-(2) bekezdése, 143/A. (3) bekezdésében a - a 62. (2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmen ően - " szövegrész, 151. (1) bekezdésében az (a továbbiakban együtt: adatkezel ő) a jelen törvény szerint szövegrész, 170. (1 ) bekezdés 29. pontjában az a kapcsoltan, illetve szövegrész, a kapcsoltan vagy szövegrés z és a továbbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villamos energia hasznosításána k módját, " szövegrész, 171. (7) bekezdése, 178. (1), (4) és (5) bekezdése, 178. (7) bekezdése, 181. (3) és (4) bekezdése, a. " 64. Az egységes javaslat a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki : (4) Hatályát veszti a VET (5)-(5c) és (5e) bekezdése. (5) Hatályát veszti a VET (5d) bekezdése. 65. Az egységes javaslat 129. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (6) A Get. 3. -a a következő 13a. ponttal egészül ki : [E törvény alkalmazásában ] 13a.Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, ké t mérőleolvasás közötti időszak ; 66. Az egységes javaslat 129. (20) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerin t módosul : (20) A Get. 3. -a a következő 53a. és 53b. ponttal egészül ki : 67. Az egységes javaslat ával megállapított Get. 4. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (a bekezdéseinek számozása értelemszer űen változik) : (1) A földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell az általa üzemeltetett szállítóvezeték többségi tulajdonával. A többségi tulajdon meghatározásánál a szállítási rendszerüzemeltető által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyv szerinti értékét kell figyelembe venni. [azon, általa üzemeltetett szállítóvezetékek kizárólagos tulajdonával, amelyek kapacitásait értékesíti. (2) Szállítóvezeték az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltétele k megtartása mellett, a Hivatal által kiadott m űködési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljáráso k szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthet ő. A szállítóvezetéket a 121/I. szerinti független rendszerüzemeltetőt kivéve csak az a szállítás i rendszerüzemeltet ő üzemeltetheti, akinek az a m űködési engedélyében szerepel.] 20

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * OryzággyLilés hivatala iröniánysnrv : ---rl 6 S-á3,2-/( Érkzett : 2012 MÁJ 1 44 2012. évi.... törvény Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása ,ar ányszám :T I A 2\ I g trkere* X0,4 ' ;.l d 0 1. 2014. évi... törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más termés elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám : T %80

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Qr;zá,g,gvúlú Hivatala Érkeeut : 2013 MÁJ 3 O. EGYSÉGES JAVASLA T a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte.

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte. j I.düyülás HivMtale iiumanyszám : (olc 5 (o ( 1 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Érkezett 2015 OKT.2 2. Kövér László Úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére T/ 4s/4 c Ér:watt 2014 SZE Z `, S, Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4.

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Az Országgyűlé s Gazdasági bizottsága Országgy űlés Hivatal a irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Kövér László úr, az Országgy

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr!

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr! 41111n - o~~ A 1j1Í~lÍ~. 4{w ' AGA - n a '. fi n r n ~~ ~ 1 - _t_i i~lti eíll' n'41j' ill,) ind.. al Számvevőszéki és Költségvetés i Bizottság Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben :+c,ett

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t 12/03 2012 H. 13 :88 FAX +36 1 881 4806 PARLAMENT ELNOKE -+-+-+ IROMANY-NYILVANTARTO 001/00 5 i ((Ah vh,j~f1f '....~:, n.~..~17,1:1:'s'. -- --~~ ~ Iiw f : ~dguu3.. `unce uu. sus Hivatala ;ysz 1; 1 I b

Részletesebben

2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról* 2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról* 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 90. -a helyébe a következő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Tisztelt EInök úr! "9.

Tisztelt EInök úr! 9. /I Á /1 NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett 2013 BÚN 2 Ú.. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszter Zárószavazás előtti módosító javasla t Dr..Kövér László úrnak az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt EInök

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

ggyű ^ I m s rs, 1 tiivatala Érk eh : ZQII MÁJ Z 5. 2011. évi... törvény

ggyű ^ I m s rs, 1 tiivatala Érk eh : ZQII MÁJ Z 5. 2011. évi... törvény r ~! 1 g rs, ~ '1.. ggyű ^ I m s 1 tiivatala 2 ( Érk eh : ZQII MÁJ Z 5. 2011. évi... törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 10/2000. (IV. 17.) rendeletének (Szervezeti és Mőködési Szabályzat) 46.. (2) bekezdés m) pontja szerint: a jegyzı az önkormányzat

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1.

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1. Or gjywirs Hivatai Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Irományszám: j ( gyí Érkezett: 2011 [!OV 2 1. l~ t2 Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helybe

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

T/5396. számú. törvényjavaslat

T/5396. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5396. számú törvényjavaslat az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáró l előadó: Kiss Péter a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő miniszter

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: cégjegyzékszám: 06-09-010805 adószám: 13792679-2-06 Szeged, 2014. szeptember 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése szaggyíífós Hivatat s nányszám : j1 3 'M Érkezett: 2015 NOV 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-elosztás, -átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr!

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r Érkezett : 2015 NOV OSI Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ ORSZÁGGYŰLÉS VATALA Érkezett ; 2013 JUN 0 6. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Ellenj egyezte : Dr. Fazekas Sándo r vidékfejlesztési miniszter G. T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT a halgazdálkodásról és a hal védelmér

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Függelékek jegyzéke... 3 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben