2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Az Üzletszabályzat alapját képezı jogszabályok és egyéb rendelkezések Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat közzététele, az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Átviteli rendszerirányító Csatlakozási pont Csatlakozóberendezéssel kapcsolatos fogalmak Egyetemes szolgáltatás Egyetemes szolgáltató Elosztás Elosztó hálózat Elosztó hálózati engedélyes Elszámolási pont Elıre fizetıs mérı Erımő Erımő üzemeltetıje ESzSz Felhasználó Felhasználási hely Fizetı Fogyasztásmérı-berendezés és kiegészítı készülékei Fordulónap Hálózathasználati szerzıdés Hálózati csatlakozási szerzıdés Hálózati visszahatás Háztartási mérető kiserımő Írásos rendszerhasználói megkeresés Kamat Kereskedı Kikapcsolás fogalmi meghatározásai Kiserımő Közcélú hálózat Közvetlen vezeték Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Leágazási pont

4 2.32 Magánvezeték Mért fogyasztás Összekötı berendezés Profil Profil Elszámolású Felhasználó Rendelkezésre álló teljesítmény Rendszerhasználó Rendszerirányítás Rendszerszintő szolgáltatás Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Teljesítési hely Termelıi engedélyes Továbbadás Üzemi esemény Üzletszabályzat VET Védendı fogyasztó Vhr VHSz Villamosenergia-ellátási szabályzatok Villamosenergia-kereskedelem Villamosenergia-vásárlási szerzıdés AZ E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT Feladata Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területe Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az átviteli rendszerirányító illetve más hálózati engedélyesek közötti együttmőködés A villamosenergia-piac résztvevıivel való kereskedelmi együttmőködés szabályai Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az egyetemes szolgáltatók, illetve kereskedık közötti együttmőködés A villamosenergia-piac más résztvevıivel való együttmőködés mőszaki feltételei Fogyasztóvédelem Környezetvédelmi elıírások betartásának garanciális feltételei Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje: A villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatok és információk szolgáltatásának rendje Adatvédelem, adatbiztonság SZOLGÁLTATÁS Elosztói szolgáltatás A fogyasztói szolgálat Üzemzavar elhárítás

5 4.4 Összekötı berendezés üzemeltetése, üzemzavar elhárítása Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által megbízott alvállalkozók HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS A szerzıdéskötési kötelezettség köre Igénybejelentés, tájékoztatás A hálózati csatlakozási szerzıdés elıkészítése, létrejötte és hatálya A hálózati csatlakozási szerzıdés tartalma Díjfizetés A hálózati csatlakozási szerzıdés módosítása A hálózati csatlakozási szerzıdés felmondása A hálózati csatlakozási szerzıdés megszegése és jogkövetkezményei Kártérítés, kárfelszámítás HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZİDÉS A szerzıdéskötési kötelezettség köre A szerzıdéstervezet (ajánlat) készítése A szerzıdéskötés és a hálózathasználati szerzıdés hatálya A hálózathasználati szerzıdés tárgya A közcélú hálózathoz való hozzáférés A hálózathasználati szerzıdés tartalmi elemei A hálózathasználati szerzıdés módosítása Kereskedı váltás folyamata Mértékadó Éves Fogyasztás és profilcsoporthoz rendelés módosítása Szerzıdésszegés és jogkövetkezményei A kötbér A hálózathasználati szerzıdés felmondása Kártérítés, kárfelszámítás Kikapcsolás elıtti eljárás rendje Kikapcsolás, szüneteltetés, visszakapcsolás Felhasználó rendelkezésre állásának szüneteltetése más engedélyes kérésére Szerzıdés nélküli vételezés A kézbesítés szabályai KÖZVILÁGÍTÁS A közvilágítási berendezés részei: Létesítés elıkészítése, igénybejelentés Kivitelezés, üzembe helyezés Elszámolás Mőködtetés, üzemeltetés FELHASZNÁLÁSI HELYEK, CSATLAKOZÁSOK LÉTESÍTÉSÉNEK MŐSZAKI FELTÉTELEI, HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS Csatlakozási pont meghatározása

6 8.2 Csatlakozó berendezés létesítése Tulajdonjogi határ, fenntartási feltételek Hálózatra kapcsolás A rendszerhasználók hálózatra csatlakozásának pénzügyi és mőszaki feltételei Érintésvédelem kisfeszültségen Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. ellenırzési jogosultsága Csatlakozási költségtérítés Csatlakozási szerzıdés megszőnése esetén leválás a közcélú elosztóhálózatról Terv dokumentáció Kivitelezıi jogosultságok Mőszaki felülvizsgálat AZ ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE, SZÜNETELTETÉS A villamosenergia-szolgáltatás megbízhatósága Elıre nem tervezhetı szüneteltetés, üzemzavar Elıre tervezhetı szüneteltetés A kártérítési igények bejelentésének, elbírálásának és teljesítésének rendje az elıre tervezhetı és az elıre nem tervezhetı szüneteltetés (üzemzavar) esetén Hatósági Korlátozás MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS Elszámolási mérıberendezés A fogyasztói szolgálat és a csatlakozás díjszabása Leolvasások, számlázás rendje és módja A rendszerhasználati díjak és a mennyiségi eltérés ellenértékének kiegyenlítése Késedelmes fizetés Késedelmes fizetés a kereskedı részérıl Fizetési hátralékok behajtása Elıre fizetıs fogyasztásmérı HÁLÓZATHASZNÁLATI ÁR ÉS DÍJ RENDSZER VÉDENDİ FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Általános szabályok A szociálisan rászoruló fogyasztók A fogyatékkal élı fogyasztók ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZÜGYEK KEZELÉSE Az ügyfélszolgálat Ügyfélkapcsolati jellemzık A felhasználó beadványainak kezelése, panaszügyintézés Kifogás a számla ellen Kifogás a fogyasztásmérı berendezéssel szemben Terhelési profilhoz rendelés ellenırzı mérés alapján Elszámolás hibás mérés esetén

7 13.8 Minıségi kifogás ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen üzletszabályzat szerinti általános szerzıdési feltételek hatálybalépése

8 - 8 -

9 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı jogszabályok és egyéb rendelkezések Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) (a továbbiakban: E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.) a Magyar Energia Hivatal által kiadott és többszörösen módosított - 26/2003. számú villamos energia elosztói mőködési engedély alapján végzi tevékenységét. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott 273/2007. (X.19.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.), az egyéb, mindenkor hatályos villamos energia tárgyú jogszabályok, a VET alapján készítendı és a Magyar Energia Hivatal által határozattal jóváhagyott szabályzatok és a villamos energia elosztói mőködési engedély elıírásainak megfelelıen készítette el üzletszabályzatát. 1.2 Az Üzletszabályzat hatálya Területi és személyi hatály Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területére, amelyhez tartozó közigazgatási egységek az M1 sz. mellékletben kerülnek felsorolásra, egyezıen a villamos energia elosztói mőködési engedély -ben foglaltakkal, valamint az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-re és az általa üzemeltetett hálózatból vételezı vagy abba betápláló rendszerhasználókra Idıbeli hatály Az Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásának napján lép hatályba. Az ügyek intézése során az érintett idıszakban hatályos üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 1.3 Az Üzletszabályzat közzététele, az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása Az Üzletszabályzat közzététele Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. köteles a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatot a mindenkor érvényes egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel - az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben (ügyfélszolgálatán) és honlapján az érdekeltek részére hozzáférhetıvé tenni,, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani Az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. az általános szerzıdési feltételek megváltozása esetében a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal, köteles az érintett rendszerhasználókat írásban értesíteni arról, hogy az - 9 -

10 általános szerzıdési feltételek megváltoznak, továbbá a honlapján, illetve az értesítendı rendszerhasználók körére tekintettel, országos és megyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, valamint a 13. pontban meghatározott ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzétenni az általános szerzıdési feltételek megváltozásának tényét, valamint a változott általános szerzıdési feltételek megtekintésének lehetıségét. A felhasználókat a pont szerinti felmondási jog illeti meg. 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 2.1 Átviteli rendszerirányító Jelenti az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési engedéllyel rendelkezı MAVIR Zrt.-ét. 2.2 Csatlakozási pont Jelenti a villamosmővek, a villamosmő és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmő, a magánvezeték, a termelıi vezeték illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy felhasználási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló felhasználási helyek csatlakozási pontját felhasználási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy felhasználási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozóberendezés csatlakozási pontjait. Meglévı alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerzıdés létrejöttekor meglévı fıfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minıségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévı alfogyasztók részére is. 2.3 Csatlakozóberendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozóberendezés Jelenti az átviteli vagy elosztó hálózat részét képezı vezetékrendszert - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérı berendezés a csatlakozóberendezés tartozéka Üzemszerő csatlakozóberendezés Jelenti a végleges és az ideiglenes üzemszerő csatlakozóberendezést. (a) Végleges üzemszerő csatlakozó berendezés a felhasználási hely üzemszerő ellátásában résztvevı, az elosztói mőködési engedély érvényességi idejével egyezı idıtartamra kötött hálózati csatlakozási és

11 hálózathasználati szerzıdésben foglalt teljesítmény- és villamosenergiaigény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozóberendezés. (b) Ideiglenes üzemszerő csatlakozó berendezés a felhasználási hely, illetve a felhasználási helyen végzett tevékenység jellegébıl fakadó ideiglenes jellegő villamosenergia-vételezés ellátására szolgáló csatlakozóberendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának idıtartamát a hálózathasználati szerzıdésben kell rögzíteni Tartalék csatlakozóberendezés Jelenti a felhasználási hely üzemszerő ellátásában részt nem vevı, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló -a szerzıdésben foglalt feltételek mellettigénybe vehetı csatlakozó berendezést. A felhasználó a tartalék csatlakozóberendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerően igénybe vett csatlakozóberendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A felhasználó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésıbb az ilyen vételezés megkezdésekor az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozóberendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a szerzıdésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétıl Többirányú ellátás Jelenti azt az ellátási formát, amelynek keretében a villamos energia a felhasználó igénye alapján- több irányból, de nem ugyanazon transzformátorról érkezhet, és ezt a felhasználó és az elosztói engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerzıdésben rögzítették. 2.4 Egyetemes szolgáltatás Jelenti a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergiaértékesítési módot, amely az ország területén bárhol, meghatározott minıségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehetı. 2.5 Egyetemes szolgáltató Jelenti az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó mőködési engedéllyel rendelkezı jogi személyt. 2.6 Elosztás Jelenti a villamos energiának az elosztó hálózatokon történı továbbítását, a felhasználókhoz történı eljuttatását, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan mőszaki

12 és gazdasági tevékenységet, amely a villamos energia megfelelı minıségő továbbítása érdekében szükséges. 2.7 Elosztó hálózat Jelenti a villamos energia elosztására és a felhasználói csatlakozási pontra való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt. 2.8 Elosztó hálózati engedélyes Jelenti az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-t, mely a VET szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes villamos energia elosztásra vonatkozó mőködési engedéllyel rendelkezik. 2.9 Elszámolási pont Jelenti az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekbıl számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez egyértelmően hozzárendelhetı a menetrend, a rendszerszintő szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelmően összerendelhetı Elıre fizetıs mérı Jelenti az olyan fogyasztásmérı berendezést, amely a fogyasztást csak az ellenérték elızetes megfizetése esetén teszi lehetıvé Erımő Jelenti az egy telephelyen lévı olyan energia-átalakító létesítményt, amely elsıdleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erımővet is Erımő üzemeltetıje Jelenti a villamos energia termelıi engedélyest, a nem engedélyköteles kiserımő és a háztartási mérető kiserımő üzemeltetıjét ESzSz Jelenti a 273/2007. (X.19.) sz. Kormány rendelet 1. sz. mellékletét képezı Egyetemes Szolgáltatási Szabályzatot Felhasználó Jelenti a villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a VET szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételezı személyt. Hálózathasználati szerzıdés nélkül, továbbadással vételezı személyek, ezek csoportjai vételezınek minısülnek

13 Lakossági fogyasztó Jelenti azt a felhasználót, aki saját háztartása -egy felhasználási helyet képezı, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülı, vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerzıdés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet Nem lakossági felhasználó Alfogyasztó Jelenti azokat a felhasználókat, akik (amelyek) nem minısülnek lakossági fogyasztónak. Jelenti azt a felhasználót, akit a fıfogyasztó mért engedélyköteles magánvezetékérıl látnak el villamos energiával, valamint az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. jogelıde vele közüzemi szerzıdést kötött az évi XLVIII. tv. hatályba lépését megelızıen és a közüzemi szerzıdés a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos, és a rendszerhasználati díjakat az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.- vel számolja el Közvilágítási felhasználó 2.15 Felhasználási hely Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételezı felhasználót. Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggı területet, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja Egy felhasználási hely Egy felhasználási helynek kell tekinteni a felhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában álló összefüggı területet és azokat az egymással nem határos területeket is, - amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy - amelyen a felhasználó november 25-e elıtt létesített magánvezetéken keresztül villamos energia továbbadását végzi, továbbá - az épület közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), valamint - azt az összefüggı területet (ingatlanon, épületen, épületszekción), melyet önálló, mért magánvezeték lát el

14 Külön felhasználási hely 2.16 Fizetı Külön felhasználási helynek kell tekinteni egy összefüggı területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül - minden egyes felhasználó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggı területrészt, illetve összefüggı helyiségcsoportot, amelyet önálló magánvezeték, vagy annak egy önálló része lát el villamos energiával, vagy - a közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévı összefüggı területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló mért magánvezeték lát el villamos energiával Amennyiben a közvilágításra kötelezett települési önkormányzat vagy települési önkormányzat megbízottja, a települési önkormányzat területén üzemeltetett közvilágítási elosztó hálózatot az általa fizetendı rendszerhasználati díjak számítása tekintetében egy felhasználási helynek kell tekinteni a csatlakozási és elszámolási pontok számától függetlenül. Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, illetve egyéb szervet, aki (amely) a hálózathasználati szerzıdéshez kapcsolódóan, külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott felhasználási helyen felhasznált energia ellenértékének, valamint a rendszerhasználati díjnak és a járulékos költségeknek (pl. ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség) megfizetését. A fizetı és a rendszerhasználó - a felek megállapodásának megfelelıen - tartósan vagy idılegesen is eltérı lehet. A fizetı és a felhasználó felelıssége egyetemleges a villamosenergia-szolgáltatás, a hálózathasználat és a járulékos költségek tekintetében Fogyasztásmérı-berendezés és kiegészítı készülékei Jelenti a villamos energia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több mérıberendezést, a kiegészítı készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és/vagy meddıenergiát mérı fogyasztásmérıket, - az idıprogram kapcsolót és a különmért fogyasztókat vezérlı kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevıberendezést és a hozzá tartozó mágnes kapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérı és regisztráló készülékeket, - a mérıtranszformátorokat, - a mérıtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a vételezhetı és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló - kismegszakítókat, - olvadóbiztosítókat, - beállítható túláramkorlátozóval rendelkezı megszakítókat, - a távméréshez alkalmazott mérési, adatátviteli, adatgyőjtı, adatrögzítı és adatfeldolgozó egységek valamint a hozzátartozó vezetékek, eszközök, - vagy egyéb készüléket

15 2.18 Fordulónap Jelenti minden naptári hónap elsı napját Hálózathasználati szerzıdés Jelenti az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és a rendszerhasználó között, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására, írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerzıdést Hálózati csatlakozási szerzıdés Jelenti az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény elıfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerzıdést Hálózati visszahatás Jelenti a villamos energia paramétereinek más rendszerhasználó(k) által történı befolyásolását Háztartási mérető kiserımő Jelenti az olyan, kisfeszültségő hálózatra csatlakozó kiserımővet, amelynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kva-t Írásos rendszerhasználói megkeresés A rendszerhasználónak az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy -ben érkezett, vagy az ügyfélszolgálati irodában igazoltan átvett, az elosztói tevékenységet érintı kérdése, észrevétele, reklamációja, panasza Kamat Ahol a jelen Üzletszabályzat kamatot említ, ott a hatályos Polgári Törvénykönyv által megállapított kamatot kell érteni Kereskedı Jelenti a villamos energia kereskedelmére engedéllyel rendelkezı jogi személyt Kikapcsolás fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Jelenti a rendszerhasználó leválasztását az elosztó hálózatról

16 Csökkentett szintő ellátás 2.27 Kiserımő Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. kezdeményezésére, az általa meghatározott minimális teljesítményő vételezés biztosítása kikapcsolás helyett illetve az(oka)t megelızıen. Jelenti az 50 MW-nál kisebb teljesítıképességő erımővet Közcélú hálózat Jelenti azt az átviteli vagy elosztó hálózatot, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony mőködéséhez Közvetlen vezeték Jelenti a közcélúnak, magán-, illetve termelıi vezetéknek nem minısülı, országhatárt nem keresztezı vezetéket, hálózati elemet, vagy átalakító- és kapcsoló-berendezést, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetıleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó) oly módon köt össze erımővel, hogy a közvetlen vezetéken keresztül ellátott vételezı és az erımő legfeljebb az erımő hálózati berendezésein keresztül csatlakozik a közcélú hálózathoz Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggı, rendszeres, meghatározott idıtartamú, villamos üzemő megvilágítását. Közvilágításnak kell tekinteni a közutak (autópálya, autóút, fıút, mellékút, járda, gyalogút, és kerékpárút) megvilágítását, függetlenül attól, hogy a közút téren, parkban, alul- vagy felüljárón, alagútban, hídon, árkád alatt stb. vezet át. Ide kell érteni az autóparkolók világítását, illetıleg a középületek elıtti területek, a menetrend szerint közlekedı közforgalmú jármővek (tömegközlekedési járatok) megállóhelyei miatt esetleg szükséges világítási igényt, valamint a kijelölt gyalogos-átkelıhelyek emelt szintő világítását, továbbá minden olyan világítási berendezést, amelyet a jegyzı igénybejelentésében közvilágításnak minısít Közterület Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenı és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmővek elhelyezése

17 Üzemeltetı 2.31 Leágazási pont Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, illetve egyéb szervet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerzıdéses viszonyban felelısséggel ellátja. Jelenti a közcélú hálózatnak azt a pontját, ahol a csatlakozó vezeték a közcélú hálózatra csatlakozik Magánvezeték Jelenti a felhasználói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat részének, termelıi vezetéknek, illetve közvetlen vezetéknek nem minısülı, a csatlakozási pont után elhelyezkedı hálózati elemet, vezetéket, illetıleg átalakító- és kapcsolóberendezést, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó felhasználónak, illetıleg felhasználónak nem minısülı természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek (Ptk c)) ellátására szolgál Méretlen magánvezeték Jelenti a magánvezeték azon részét, amely az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által üzemeltetett közcélú hálózatot a fogyasztásmérı berendezéssel, annak kiegészítı készülékeivel köti össze Mért magánvezeték 2.33 Mért fogyasztás Jelenti a magánvezeték E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által mért szakaszát. A fogyasztásmérı két leolvasása közötti idıszakban felhasznált, a fogyasztásmérı számlálója különbségével meghatározott villamos energia mennyiség Összekötı berendezés Jelenti a több felhasználó által használt ingatlan belsı vezetékhálózatának nem az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában álló méretlen szakaszát, amely a magánvezetéket, vagy ennek hiányában a csatlakozási pontot a felhasználói berendezéssel köti össze Profil Jelenti a statisztikai elemzéssel készült normalizált (1000 kwh éves fogyasztásra vonatkoztatott) éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbét

18 2.36 Profil Elszámolású Felhasználó Jelenti azt a felhasználót, akinek az ellátása a kisfeszültségő hálózatról történik, és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérı készülékkel MÉF Mértékadó Éves Fogyasztás Jelenti a Profil Elszámolású Felhasználó adott elszámolási idıszak alatti fogyasztására vonatkozóan az idıszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget (kwh), mely alapadatként szolgál az idıszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására Mennyiségi eltérés Jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási idıszakban a mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent. (Elosztói Szabályzat 1. sz. melléklet) 2.37 Rendelkezésre álló teljesítmény Jelenti azt a kva mértékegységben kifejezett látszólagos teljesítıképesség-értéket, amelynek mértékéig az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a hálózati teljesítıképességet az adott csatlakozási pontra a hálózati csatlakozási szerzıdésben foglaltak szerint biztosítja. A rendelkezésre álló kapacitás szerzett vagyoni értékő jog. (a) A csatlakozási pont részére rendelkezésre álló teljesítmény: a felhasználási hely egy csatlakozási pontjára és az azt tápláló hálózatra az a jellemzı teljesítıképesség-érték, amely, (i) (ii) a felhasználó és a közüzemi szolgáltató között meglévı érvényes közüzemi szerzıdésben, illetve a felhasználó és az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. között meglévı hálózati csatlakozási szerzıdésben szerepel, és amelyért a felhasználó a külön jogszabály szerinti díjat megfizette, csatlakozási díjfizetés nélküli hálózatra csatlakozás esetében a felhasználó és a közüzemi szolgáltató, kereskedı, vagy erımő üzemeltetıje, vagy külföldi energiaszállító között megkötött legutóbbi villamosenergia-ellátási szerzıdésben lekötött legnagyobb vételezhetı teljesítményérték, amely közüzemi szerzıdés esetében a lekötött, vagy a névleges csatlakozási teljesítmény-értékkel azonos, és amelynek mértékéig a felhasználási helyet ellátó E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. köteles a felhasználó részére teljesítményigényének megfelelı hálózati átviteli teljesítıképességet rendelkezésre bocsátani

19 (b) (c) (d) az az erımő által egy csatlakozási ponton betáplálható teljesítményérték, amely az erımő egy csatlakozási pontjának és az ahhoz csatlakozó hálózatnak átviteli képességére jellemzı teljesítıképesség érték (kva), és amely az erımő üzemeltetıje és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. között létrejött hálózati csatlakozási szerzıdésben szerepel, továbbá amelyért az erımő üzemeltetıje a külön jogszabály szerinti díjat megfizette, a VET hatálybalépése elıtt, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. jogelıdje és a felhasználó vagy erımő üzemeltetıje között megkötött legutóbbi közüzemi szerzıdésekben szereplı rendelkezésre álló teljesítmény, felhasználó és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. közötti megállapodást tartalmazó hálózati csatlakozási szerzıdésben rögzített rendelkezésre álló hálózati kapacitás (teljesítmény) Rendszerhasználó Jelent bármely olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve abból villamos energia vételezése céljából közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik Rendszerirányítás Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének -beleértve a hálózatok egységes kezelését a rendszerszintő szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erımővek mőködtetésének biztonságát, szabályosságát, minıségét, környezetkímélı voltát szolgáló célirányos tevékenységek összességét Rendszerszintő szolgáltatás Jelenti az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori egyensúlyának biztosítása és az átvitel megfelelı minıségének fenntartása érdekében nyújtott szolgáltatások összességét Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Szüneteltetés Jelenti az elosztó hálózat rendelkezésre állásának engedélyesek általi szüneteltetését Korlátozás Jelenti az elosztó hálózat rendelkezésre állásának engedélyesek általi korlátozását

20 2.42 Teljesítési hely Jelenti azt a csatlakozási pontot, ahol az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig a hálózati csatlakozási szerzıdésben foglaltak szerint hálózati átviteli kapacitással köteles rendelkezésre állni a rendszerhasználók részére Termelıi engedélyes Jelenti azt a rendszerhasználót, aki villamos energia termelési mőködési engedéllyel vagy kiserımővi összevont engedéllyel rendelkezik Továbbadás Jelenti a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül, ellenérték fejében történı továbbítását vételezık részére Üzemi esemény Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkezı állapotváltozást vagy beavatkozást Üzletszabályzat 2.47 VET Jelenti a jelen elosztói üzletszabályzatot. Jelenti a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt Védendı fogyasztó 2.49 Vhr. Jelenti a lakossági fogyasztók azon körét, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt VHSz Jelenti a 273/2007. (X.19.) sz. Kormány rendeletet Jelenti a 273/2007. (X.19.) sz. Kormány rendelet 2. sz. mellékletét képezı Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot Villamosenergia-ellátási szabályzatok Jelentik a villamosenergia-rendszer mőködésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket tartalmazó üzemi szabályzatot, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, a nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintő szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia

21 piac mőködésére vonatkozó fıbb szabályokat tartalmazó kereskedelmi szabályzatot, valamint az elosztó hálózat mőködésére vonatkozó elosztói szabályzatot Villamosenergia-kereskedelem Jelenti azt a tevékenységet, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerő, nem saját felhasználási célra történı vásárlásából és értékesítésébıl áll Villamosenergia-vásárlási szerzıdés Jelenti a felhasználó, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., kereskedı, erımő üzemeltetıje között a villamos energia adásvételére létrejött szerzıdést

22 3. AZ E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT. Az elosztói engedélyes fıbb adatai: Cégneve: Részvénytársaság Rövidített cégneve: Székhelye: Cégjegyzék száma: E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zártkörően Mőködı E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt Pécs, Búza tér 8/A. Cg , Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Az elosztói engedélyes határozatlan idıtartamra alakult. A társaság elsı üzleti éve január 1-jével kezdıdött és ugyanezen év december 31. napján végzıdött. Az ezt követı üzleti évek minden év január 1-jén kezdıdnek és ugyanazon év december 31-én végzıdnek. 3.1 Feladata Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. feladata az üzemeltetésében lévı alapvetı eszközökkel való rendelkezés, a közcélú hálózatokat a rendszerhasználók részére rendelkezésre tartani, azon villamos energiát továbbítani, ily módon a csatlakozási pontokon a rendszerhasználók számára szerzıdés szerinti hálózati hozzáférést biztosítani, és a villamos energia betáplálást illetve vételezést lehetıvé tenni. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. feladatainak ellátása során biztosítja a villamosenergia-hálózatokhoz az objektív, átlátható és az egyenlı bánásmód követelményeinek megfelelı hozzáférést, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelı minıségő és átlátható költségszerkezető villamosenergia-ellátását, tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlı bánásmód követelményének megfelelıen hajtja végre. 3.2 Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területe Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területe a villamos energia elosztói mőködési engedélyében meghatározott terület illetve az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemeltetésében álló hálózatok. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területéhez tartozó közigazgatási egységek az M1 sz. mellékletben kerülnek felsorolásra. 3.3 Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az átviteli rendszerirányító illetve más hálózati engedélyesek közötti együttmőködés Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az átviteli rendszerirányító illetve más hálózati engedélyesek közötti együttmőködést a jogszabályok, az ellátási szabályzatok valamint a közöttük létrejött szerzıdés tartalmazzák. Amennyiben az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. hálózatához más elosztói engedélyes, mint

23 rendszerhasználó csatlakozik, az ilyen hálózati csatlakozás feltételeit szintén együttmőködési megállapodás keretein belül kell szabályozni. 3.4 A villamosenergia-piac résztvevıivel való kereskedelmi együttmőködés szabályai A VET elıírásainak megfelelıen az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mint elosztói engedélyes felelıs az elosztó hálózati veszteség beszerzéséért. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energiát és erımővi kapacitást bármely hazai vagy külföldi termelı vagy kereskedı számára hozzáférhetı módon, nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon szerzi be. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges kapacitások és energia beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívását a honlapján, és az Elosztói Szabályzatban meghatározattak szerint közzéteszi. Az ajánlati felhívásban meghatározza az ajánlattétel határidejét, az ajánlatok értékelésének szempontjait, valamint azon követelményeket és mőszaki feltételeket, amelyet az ajánlattevınek teljesítenie kell. 3.5 Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az egyetemes szolgáltatók, illetve kereskedık közötti együttmőködés Amennyiben az egyetemes szolgáltató vagy kereskedı betáplálási vagy vételezési csatlakozási ponttal rendelkezik, (ideértve a tranzit esetét is), rendszerhasználónak minısül, és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel hálózati csatlakozási illetve hálózathasználati szerzıdést köt. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. célja, hogy együttmőködési megállapodást kössön mindazokkal az egyetemes szolgáltatókkal, kereskedıkkel vagy erımő üzemeltetıkkel, amelyek ellátási alapú szerzıdést kötöttek vagy kívánnak kötni egy az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési területén lévı felhasználóval, így azok mérlegkör-felelısévé válnak. Az együttmőködési megállapodásban kívánja az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. azokat a kérdéseket szabályozni, amelyeket a jogszabályok illetve a villamosenergia-ellátási szabályzatok nem fednek le, s amelyek egyértelmő rendezése mindkét fél érdekeinek védelmében szükséges. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. célja, hogy amennyiben egy felhasználót az általa megbízott egyetemes szolgáltató vagy kereskedı képviseli a hálózathasználati szerzıdés megkötésekor, akkor a hálózathasználati szerzıdés keretén belül a kereskedıvel való együttmőködésrıl is rendelkezzenek a felek A bizományosi és megbízási jogviszony A kereskedı (egyetemes szolgáltató) a felhasználó kérésére a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és a villamosenergia-vásárlási szerzıdéseket összevontan kezeli. Az összevont kezelés elıfeltétele, hogy a kereskedı (egyetemes szolgáltató) ennek érdekében a felhasználóval megbízási vagy bizományosi szerzıdést kössön

24 A megbízási/bizományosi szerzıdés alapján a kereskedı (egyetemes szolgáltató) a jelen üzletszabályzatában rögzített általános szerzıdési feltételekkel vállalhatja a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdések megkötését. A szerzıdések létrehozásának részletszabályait a kereskedı (egyetemes szolgáltató), valamint a hálózati engedélyes közötti külön megállapodás, valamint a kereskedı (egyetemes szolgáltató) üzletszabályzatában rögzített megbízási / bizományi szerzıdés rögzíti. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és a kereskedık közötti megállapodás feltételei a következık: - a kereskedı rendelkezzen a Magyar Energia Hivatal által kiadott jogerıs mőködési engedéllyel; - az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és a kereskedı között létrejött az Elosztói Szabályzat 23. sz. melléklete szerinti megállapodás; - a kereskedı a felhasználóval megbízotti vagy bizományosi szerzıdést kötött; - az elosztó kérésére a kereskedı igazolja a megbízási vagy bizományosi szerzıdés létrejöttét; - a kereskedı megtéríti az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. részére a vele megbízotti/bizományosi jogviszonyban lévı felhasználókra vonatkozó, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által a kereskedı felé kiszámlázott rendszerhasználati díjakat. Amennyiben a kereskedı (egyetemes szolgáltató)a felhasználó kérésére a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és a villamosenergia-vásárlási szerzıdéseket összevontan kezeli, úgy igényt tarthat arra, hogy az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. az ezzel kapcsolatos költségeit megtérítse, a felhasználótól pedig az üzletszabályzatában meghatározott mértékő megbízási illetve bizományosi díjat kérhet A bizományosi és megbízási jogviszony alapfogalma a polgári törvénykönyvben szabályozottak alapján. Bizományosi jogviszony: /Ptk / Bizományosi jogviszonyról beszélünk, amikor a bizományos /kereskedı (egyetemes szolgáltató)/, díjazás ellenében köteles a megbízó javára, /jelen esetben a felhasználó/ a saját nevében szerzıdést kötni. Ez esetben a felhasználó, kérésére a villamos-energia vásárlási szerzıdések megkötésekor kereskedı (egyetemes szolgáltató) a saját nevében, a felhasználó általi díj megfizetése ellenében, a felhasználó javára az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel megköti a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéseket

25 A bizományos a megbízónak felelısséggel tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, amelyek a vele szerzıdı felet a szerzıdés folytán terhelik. A bizományosi díj egyszeri, és annak megfizetése a szerzıdés megkötésekor terheli a felhasználót, és magában foglalja a bizomány ellátásával rendszerint együttjáró költségeket is. A bizományosi szerzıdés közvetítıi szerzıdés, a bizományos által a felhasználó javára megkötött szerzıdésbıl a felhasználónak, mint megbízónak se jogai, se kötelezettségei nem fakadnak. Megbízásos jogviszony /Ptk / Megbízásos jogviszonyról akkor beszélünk, amikor a megbízott /kereskedı (egyetemes szolgáltató)/ díjazás ellenében köteles a megbízó /jelen esetben a felhasználó / nevében és helyett hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdések megkötése során eljárni, és a megbízó helyett a szerzıdéseket megkötni, továbbá a felhasználó kérésére azokat módosítani vagy felmondani. A megbízás kiterjed a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatásával kapcsolatos felhasználói igénybejelentésekkel kapcsolatos ügyintézésre is, azonban a felhasználói panaszügyintézésre, valamint a hibabejelentésre nem. A szerzıdések megkötésére a Megbízott csak akkor köteles, ha a megbízási szerzıdés ezt kifejezetten tartalmazza. Ez esetben a felhasználó kérésére, megbízására, a kereskedı (egyetemes szolgáltató) a felhasználó nevében, és helyében eljárva, a felhasználó általi díj fizetése ellenében megköti a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerzıdéseket. A szerzıdésbıl eredı jogok és kötelezettségek a felhasználót, mint megbízót terhelik és jogosítják. A felhasználó a villamosenergia-vásárlási szerzıdésben, annak megkötésekor köteles nyilatkozni, hogy a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerzıdés megkötésekor megbízásos jogviszony alapján kíván-e szerzıdést kötni. A fenti jogviszonyokra vonatkozó, egyéb nem szabályozott kérdésekben, értelemszerően a Ptk. idevonatkozó szabályai irányadók. /Ptk , valamint Ptk / 3.6 A villamosenergia-piac más résztvevıivel való együttmőködés mőszaki feltételei Az elosztói engedélyes és a villamosenergia-piac más résztvevıi közötti együttmőködés mőszaki feltételeit az Üzemi és Elosztói Szabályzatok, illetve az egyes rendszerhasználókkal kötött megállapodások határozzák meg. Az együttmőködés mőszaki feltételei kiterjednek:

26 - az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül - az igények bejelentésére, - tervezési alapadatok megküldésére, - állapotjelentés megküldésére (a berendezések állapotáról), - mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, - üzemi hibák bejelentésére, - tervezési együttmőködésre, ezen belül - karbantartások ütemezésére, - éves, havi, heti, napi operatív tervek elıkészítésére, - üzem-elıkészítési, üzemirányítási együttmőködésre, ezen belül 3.7 Fogyasztóvédelem - utasítások végrehajtására, - indokolatlan beavatkozások, rendszerhasználó be-, kikapcsolások elkerülésére. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel azért, hogy - a rendszerhasználókat érintı kérdésekben megismerje azok véleményét, - tájékoztassa azokat az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tervezett intézkedéseirıl, - visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményérıl. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek azok kérése alapján -, amely a rendszerhasználók és az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. kapcsolatára vonatkoznak. 3.8 Környezetvédelmi elıírások betartásának garanciális feltételei Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. az általa üzemeltetett közcélú hálózatot a környezetvédelmi követelmények figyelembe vételével üzemelteti, tartja fenn. Így különösen figyelemmel van ilyen tevékenysége során - a hulladékgazdálkodásra, - a szennyvízkezelésre - a zaj és rezgésvédelemre, - az élıvilág, a levegı tisztaság, a természetes vizek, az épített környezet védelemére,

27 és az ezekre vonatkozó jogszabályi elıírásokat betartja. Tevékenysége kiterjed: - a környezeti hatások csökkentésére, - az elérhetı legjobb technika alkalmazására, az energiatakarékos környezetkímélı technológiák és berendezések üzemeltetésére, - a munkavállalók rendszeres környezetvédelmi képzésére, - a hulladékgazdálkodás megfelelıségére. Ennek érdekében - a környezetvédelmi elıírások betartásához szükséges pénzügyi fedezetet költségei tervezésénél figyelembe veszi, valamint biztosítja annak tárgyi és személyi feltételeit, - a hatályos elıírásoknak megfelelı környezetvédelmi szabályzatot dolgoz ki, - gondoskodik arról, hogy azt az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. minden munkavállalója ismerje, annak megfelelıen járjon el, - szem elıtt tartja, hogy a környezetszennyezést a keletkezés helyén kell megelızni, megszüntetni, káros hatásait csökkenteni elsısorban a kiváltó ok megszüntetésével. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. azért, hogy környezetvédelmi tevékenysége az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozók mellett az ügyfelek, a hatóságok és a társadalom elvárásainak is megfeleljen, ISO szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert mőködtet (KIR). Ahhoz, hogy környezetvédelmi tevékenységünk eredményessége nıjön, és ezt társadalmi környezetünk felé bizonyítani is tudjuk, egy mőködı és folyamatosan fejlıdı Környezetközpontú Irányítási Rendszert alakítottunk ki, amely a környezet védelme iránti elkötelezettségen alapul. A környezetközpontú irányítással kapcsolatos alapelveink: - elsıdleges célunk a társaság tevékenységére, szolgáltatására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, szabványi és hatósági elıírásoknak való maradéktalan megfelelés, - a Környezet Irányítási rendszer színvonalának fejlesztésével a környezeti összteljesítmény javítása, - környezeti célkitőzéseinket a valós és lehetséges környezeti hatások alapján tőzzük ki, s ezek eléréséhez biztosított erıforrásokat hatékonyan és költségkímélıen használjuk, - folyamataink fejlesztése során törekszünk az egyre korszerőbb, biztonságosabb környezetbarát technológiák alkalmazására, - törekszünk a környezetszennyezés megelızésére, a környezetterhelés és energia felhasználás csökkentésére, a környezeti kibocsátások hasznosítására, értékesítésére;

28 - munkatársainknak egészségesebb munkakörnyezetet biztosítunk, - vállalati kultúránk fejlesztésével elısegítjük, hogy munkatársaink környezet iránt érzett felelıssége erısödjön, - külsı ügyfeleink irányába is közvetítjük a környezetközpontúság, mint érték jelentıségét, a beszállítóink és alvállalkozóink kiválasztásakor azt kiemelt szempontként kezeljük és értékeljük; - környezetvédelem iránti elkötelezettségünket folyamatos külsı és belsı kommunikációval kívánjuk ismertté tenni és elfogadtatni minden ügyfelünkkel. 3.9 Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje: Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. mőködési engedélyének és az Üzemi Szabályzat és Elosztói Szabályzat elıírásainak megfelelıen az átviteli rendszerirányítóval egyeztetett módon kétévente elkészíti fejlesztési tervét. Ezen túlmenıen, ezzel összehangoltan minden évben elkészíti éves, valamint középtávú 3 éves üzleti tervét, melynek szerves része a hálózatfejlesztési terv és megvalósításának pénzügyi fedezete. Az üzleti terv megvalósítása mely minden üzleti vállalkozás tevékenységének meghatározója egyúttal biztosítja a fejlesztési tervek végrehajtását is A villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatok és információk szolgáltatásának rendje Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. legalább kétévente elkészíti saját hálózatának fejlesztésére vonatkozó terveit és továbbítja az átviteli rendszerirányító felé, amely felhasználásával az átviteli rendszerirányító elkészíti a rendszerszintő hálózatfejlesztési terveket. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a szomszédos, illetve egymással közvetlen hálózati kapcsolattal rendelkezı hálózati üzemeltetıket is tájékoztatja ezen terveirıl, illetve egyezteti a fejlesztési szándékait. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. az átviteli rendszerirányító részére az elıírt rendszerszintő, különbözı idıhorizontú hálózati tervek egyeztetéséhez az elıírt határidıkre a kikapcsolási illetve feszültségmentesítési terveket, igényeket, elıjegyzéseket megküldi. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a vonatkozó rendeletek, a Kereskedelmi Szabályzat, illetve egyéb elıírásokban, kétoldalú szerzıdések által meghatározott határidıre és gyakorisággal átadja az átviteli rendszerirányító részére a területén lévı, felhasználók mérlegkörönkénti villamos energia fogyasztására vonatkozó mért értékeket elszámolási idıintervallumonkénti bontásban, a piaci szereplık közötti elszámolások elvégezhetısége céljából. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemirányítója, az operatív üzemirányításhoz szükséges adatokat adatkapcsolatokon keresztül biztosítja az átviteli

29 rendszerirányító részére, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és a MAVIR között megkötött szerzıdésnek megfelelıen. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. biztosítja, hogy az üzemi szabályzatban meghatározott adatok az illetékes rendszerhasználók és engedélyesek rendelkezésére álljanak az üzemi szabályzatban meghatározott határidıre. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. biztosítja az elosztói szabályzatban rögzített módon a profil elszámolású felhasználókra vonatkozó méréshelyettesítı, valamint az elfogyasztott villamos energia mért mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatást Adatvédelem, adatbiztonság Alapfogalmak Adatvédelmi törvény A személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény / a továbbiakban Avtv. / Személyes adat Bármely meghatározott / azonosított vagy azonosítható / természetes személlyel ( a továbbiakban érintett ) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több fizikai fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet. Különleges adat a) faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos világnézeti meggyızıdésre, az érdekképviseleti tagságra b) az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bőnügyi személyes adat Adatkezelés Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (adatkezelı) a VET 15/B. alapján az engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges mőszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerzıdésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerzıdésbıl eredı egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt együttmőködési és

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: cégjegyzékszám: 06-09-010805 adószám: 13792679-2-06 Szeged, 2014. szeptember 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre

A rendelet alkalmazási köre 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben