T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t"

Átírás

1 ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáról szóló TI7955. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. -ának (1 ) bekezdése alapján a következ ő terjesztem el ő : módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 1. -a a következők szerint módosul : 1. (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (továbbiakban: Szakhoz. tv.) 4. -a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természete s személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó ) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 10 0 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a) a pályakezd ő munkavállalók után az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban : Eat.) 462/B. (2 ) bekezdése szerint, b) a tartósan álláskereső személyek után az Eat. 462/C. (2) bekezdése szerint, vagy [b)j c2 a gyermekgondozási díj folyósítását követ ően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követ ően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. (2) bekezdése szerint a foglalkoztatás els ő két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaid ős foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentet t része vehető figyelembe. E bekezdés alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerz ődésben meghatározott id őtartama nem éri el a betöltöt t munkakörre érvényes teljes munkaid őt.

2 (2) A Szakhoz. tv. 4. (2) bekezdésében a szociális hozzájárulási adóalap szövegrész helyébe a szakképzési hozzájárulás alapjának szöveg lép."" 2. A törvényjavaslat 4. -a a következők szerint módosul : 4. Az Eat. a 462/A. -t követ ően a következő alcímekkel és 462/B-462/D. -sokkal egészül ki : A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló utá n érvényesíthető adókedvezmény 462/B. (1) A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményez ő munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhel ő adóból adókedvezményt vehet igénybe. (2) A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkez ő, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenl ő a foglalkoztatott természetes személy t (munkavállalót) az adómegállapítási id őszakra megillető, az adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó ) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás els ő két évében. [(2)] (3) [Az adókedvezmény összegét a kifizet ő havonta az adott hónapban fennáll ó adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámítot t részkedvezmények összegeként állapítja meg.] A (2) bekezdésben foglalt feltétellel ne m rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló estén [A] a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) a z adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, d e legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával. (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményez ő munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezménye k összegeként állapítja meg. [(3)] (5) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizet őt. A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény 462/C. (1) A tartósan álláskeres ő természetes személyt adófizetési kötelezettsége t eredményez ő munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhel ő adóból adókedvezményt vehet igénybe. (2) Az adókedvezmény összegét a kifizet ő havonta az adott hónapban fennálló adófizetés i kötelezettséget eredményez ő munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezménye k összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenl ő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási id őszakra megillető, az adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó ) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás els ő két évében, 14, 5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében. (3) E alkalmazásában tartósan álláskeres ő az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeres őként nyilvántartott. A 9 hónap, valamint a 6 hónap számítása során a közfoglalkoztatásban történ ő részvétel id őtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

3 (4) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által, az álláskereső személy kérelmérekiállított igazolás birtokában érvényesítheti. A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatá s folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény 462/D. (1) A gyermekgondozási díj folyósítását követ ően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás (e alkalmazásában együtt: anyasági ellátások) folyósítás a alatt vagy azt követően az adókötelezettséget eredményez ő munkaviszonyban foglalkoztatott személyt foglalkoztató kifizet ő az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. (2) Az adókedvezmény összegét a kifizet ő havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezménye k összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillet ő, az adó alapjának megállapításáná l figyelembe vett, a munkavállalót terhel ő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó ) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás els ő két évében, 14, 5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében. (3) A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megsz űnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határid őt a később folyósított anyasági ellátás folyósításának megsz űnését ől kell számítani. (4) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizet őhely,[a] kincstár, vagy családtámogatási kifizetőhely által, az ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti."" 3. A törvényjavaslat a következ ő 8. -sal egészül ki, egyidejűleg a további -ok számozása értelemszerűen módosul : 8. (1) Az Art. 31/B. (2) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul : (2) Az általános forgalmi adó alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adó alanyr a áthárított általános forgalmi adó összege a forintot eléri vagy meghaladja, arról a z adómegállapítási id őszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az el őleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adót meg kell állapítania, számlánként nyilatkozni köteles : (2) Az Art. 31/B. -a a következő (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki : (8) A pénzforgalmi elszámolást választó általános forgalmi adó alany által kibocsátott száml a esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak egyszer, arról az adómegállapítás i időszakról teljesítend ő általános forgalmi adó bevallásban kell megtenni, amelyben ezen száml a alapján az adózó els ő alkalommal adólevonási jogot érvényesít, adómegállapításra kötelezett. 9 A énzfor almi elszámolást választó általános for almi adó alan termék beszerzés e szolgáltatás igénybevétele esetén az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot ugyanazon számláról csa k egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítend ő általános forgalmi adó bevallásban teljesíti, amelyben ezen számla alapján els ő alkalommal adólevonási jogot érvényesít. "

4 4. A törvényjavaslat 9. -a a következők szerint módosul : 9. Az Art. a következő sal egészül ki : 194. (l) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szüksége s egyes törvények módosításáról szóló évi.... számú törvénnyel megállapított 22. (1 ) bekezdés i) pontja szerinti választást csak január 1-jén, vagy ezt követ ően kezdődő általáno s forgalmi adó megállapítási időszakra vonatkozóan lehet bejelenteni. (2) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egye s törvények módosításáról szóló évi.... számú törvénnyel megállapított 3. számú melléklet J) pontja 2. alpontjának hatályba lépését megel őző három évben, az adókedvezményre jogosít ó igazolást kiállító szerv által kiállított adókedvezményre jogosító igazolásban szerepl ő adatokat az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv március 31-ig elektronikus úton hivatalbó l megküldi az állami adóhatóság részére.' 5. A törvényjavaslat a 9. -t követően a következő -sal egészül ki, és ezzel egyidej űleg a további -ok átszámozódnak : 10. Az Art.3. számú mellékletee törvénymellékleteszerint módosul. 6. A törvényjavaslat 4. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása alcíme a következ ő 10. -sal egészül ki, egyidejűleg a további -ok számozása értelemszerűen módosul : 10. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Áfa tv.) 119. (1) bekezdése a következők szerint módosul : (1) Az adólevonási jog akkor keletkezik ha e törvény másként nem rendelkezik, amikor a z el őzetesen felszámított adónak [120. ] megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetendő adó megállapítása az Áfa tv. 196/B. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történik.' 7. A törvényjavaslat 10. -a a következők szerint módosul : 10. Az [általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : ]Áfa tv.[)] a a következő p) ponttal egészül ki : (A számla kötelező adattartalma a következő) p) pénzforgalmi elszámolás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelm ű utalás arra, hogy a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták.' 8. A törvényjavaslat 12. -a a következők szerint módosul : 12. Az Áfa tv. Második része a XIII. fejezetet követ ően a következ ő XIIUA. fejezettel egészül ki : XIII/A. Fejezet PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS 196/A. Pénzforgalmi elszámolás esetében a törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5 196/B. (1) Az az adóalany[ vagy amely], aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Kkv.) törvény rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna,[ és ] b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedi g lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, é s c) nem áll cs őd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, [feltéve, hogy nem alkalmazza a törvény Második részében meghatározott más különö s rendelkezéseket.] kivéve, ha alanyi adómentességben részesül. (2) Abban az esetben, ha az adóalany él az (1) bekezdésben említett választási jogával, a) az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás id őszakában teljesített össze s termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után ide nem értve a termék 10. a)pontja és 89. -a szerinti értékesítését, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyekre a z adóalany a törvény Második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza az általa fizetend ő adót az adót is tartalmazóellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg ; b) termék beszerzéséhez ide nem értve a termék 10. a)pontja szerinti értékesítésnek megfelel ő beszerzést, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásána k jogát a pénzforgalmi elszámolás id őszakában legkorábban abban az adómegállapítási id őszakban yakorolja, amelybenaz adót is tartalmazóellenértéket a részére terméket értékesít ő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti[megfizetésekor gyakorolja.], c) számla érvénytelenítése vagy módosítása esetén az alábbiak szerint kell eljárni : ca) olyan számla érvénytelenítése, vagy ellenérték visszatérítéssel járó módosítása esetén, amelyen a 169. & p) pontja szerint a pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt, az áthárított ad ó csökkenését a terméket értékesít ő, szolgáltatást nyújtó adóalany fizetendő adót csökkent ő tételként, a terméket beszerz ő, szolgáltatást igénybevev ő adóalany fizetend ő adót növel ő tételként abban a z adómegállapítási id őszakban veszi figyelembe, amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéke t visszatéríti, cb)ellenérték fizetési kötelezettséget keletkeztet ő számlamódosítás esetén, feltéve, hogy a 169. & p) pontja szerinti pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt azon a számlán, amelyne k adattartalmát az okirat módosítja a terméket értékesít ő, szolgáltatást nyújtó adóalanya módosításból ered ően keletkező fizetendő adót az a) pont szerint állapítja meg, a terméket beszerz ő, szolgáltatást igénybevev ő adóalany adólevonási joga is ekkor keletkezik, cc a sénzfor almi elszámolást választó adóalan az általa befo 'adott számlának a pénzforgalmi elszámolás időszakában történ ő érvénytelenítése vagy módosítása eseténaca)éscb) alpontokban foglaltakat mint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője értelemszerűen alkalmazza. (3) A (2) bekezdés [a) pontjának] alkalmazásában a) ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetéserészletekben történik, aa) a fizetend ő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetet t részlet erejéig kell megállapítani, ab)a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható ; b) az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg.

6 (4) A (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését tanúsító számlán az adóalany a 169. p) pontja szerint i hivatkozást, utalást nem tüntette fel. (5) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany, ha a teljesítés és a fizetend ő adó (2 ) bekezdés a) szerinti megállapítása közöt t a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményekén t tőle adófizetés nem lenne követelhet ő,[ vagy ] b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, c) tevékenységét szünetelteti, vagy LZ] d) b)pont szerinti eljárás nélküljogutód nélkül megsz űnik, a fizetendő adót a (2) bekezdés a) pontjától eltérően az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megel őző napon, a b) pontban említett esetben [pedig a megsz űnés napján kell megállapítania.] a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az adózás rendjéről szóló törvény szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani. (6) Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a) e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményekén t el őzetesen felszámított adó levonására nem jogosult,[ vagy] b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, c) tevékenységét szünetelteti, vagy [b)] d) b)pont szerinti eljárás nélküljogutód nélkül megsz űnik, a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított ad ó levonásának jogát a (2) bekezdés b) pontjától eltérően az a) pontban említett esetben a jogállásváltozást megel őző napon, a b) pontban említett esetben [pedig a megszűnés napjá n gyakorolhatja.] a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és_d ontokban említett esetben az adózás rendjéről szóló törvény szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban gyakorolhatja. 196/C. (1) A pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha az adóalany [2. a) pontja szerinti] összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítend ő ellenérték adó nélkül számított éséves szinten göngyölített összege a) sem a tárgy naptári évet megel őző naptári évben ténylegesen, b) sem a tárgy naptári évben ésszer űen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg [az eurónak] forintnak megfelelő pénzösszeget. (2) A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító fels ő értékhatárba nem számítandó be : a) az adóalany vállalkozásában aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni érték ű jog végleges átengedése, b) a[z aa) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz] termék89. [(1) és (2) bekezdés ] szerinti értékesítése, [c) az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése, amelynek ca) els ő rendeltetésszer ű használatbavétele még nem történt meg, vag y eb) els ő rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatóság i engedély joger őre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év,

7 d) az aa) alpont alá nem tartozó építési telek (telekrész) értékesítése, ] [e)] ej a 85. (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, [fi].22 a 86. (1) bekezdésének a) g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás[, ] [g) a XIV. fejezetben szabályozott jogállású adóalanynak a mez őgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ] fejében megtérített vagy megtérítend ő ellenérték. 196/D. Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidej űleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást. Ilyen esetben elegend ő a 196/C. (1) bekezdésének b) pontjában említett feltételt időarányosan teljesíteni. 196/E. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig választja. 196/F. (1) A pénzforgalmi elszámolás megsz űnik a) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári éve t követő naptári évre nem kívánja alkalmazni ; [b) a megszűnés napjával, ha az adóalany jogutódlással sz űnik meg, de a jogutódra a 196/C. (1) bekezdésében említett feltételek nem teljesülnek, vagy az el őzőekben említet t feltételek teljesülnek ugyan, de a jogutód a pénzforgalmi elszámolást nem kívánja választani ;] [c)]b) a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napjá t követő [a változás bekövetkeztét megel őző] nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapjá n a 196/C. (1) bekezdésének b) pontjában említett feltétel nem teljesül ; [d) a változás bekövetkezését megel őző nappal, ha az adóalany más, a törvén y Második részében meghatározott különös rendelkezések szerint jár el, ] [e)] ). a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követ ő naptári év els ő napján nem min ősül a 196/B. (1) bekezdés a) pontja értelmében kisvállalkozásnak[.], d) az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany cs őd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül, e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megel őző nappal. (2) Ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés [c]j pontja szerint szűnik meg, az adóalan y a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosít ó fels ő értékhatárt. (3) Abban az esetben, ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés [ejt') pontja szerint sz űnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választására vonatkozó joggal a megsz űnés évét követő második naptári év végéig nem élhet. (4) Az adóalany a 196/B. (5) bekezdésére is figyelemmel a 196/B. (2) bekezdés a) pontját a pénzforgalmi elszámolás megszűnését követ ően is alkalmazza. 196/G. (1) Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illet őleg annak megszűnéséről az állami adóhatóságnak nyilatkozik. (2) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozattételre az Art. változásbejelentésre vonatkoz ó rendelkezéseit kell alkalmazni.'

8 9. A törvényjavaslat 13. -a a következők szerint módosul : 13. Az Áfa tv. a következő sal egészül ki : 279. (1) Az adóalany az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén az alany i adómentességet naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. a) pontj a szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítend ő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összeg e a) sem a naptári évben ténylegesen, b) sem a naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegese n nem haladja meg a forintnak megfelel ő pénzösszeget. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentessége t naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a 191. (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem teltel.' 10. A törvényjavaslat 14. -a a következők szerint módosul : 14. Az Áfa tv. a következő sal egészül ki : 280. Az adóalany az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén a XIII/A. Fejezet szerinti pénzforgalmi elszámolást els ő alkalommal január 1. napjától kezdődő [id őszaktól] adómegállapítási id őszakra alkalmazhatja. " 11. A törvényjavaslat 23. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (2) A 6. i[és] a 9., valamint a december 1-jén lép hatályba. 12. A törvényjavaslat 23. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Az 1. 5., a 7. 8., a 9. (2) bekezdése, a 10. 1[1]2., a [19]20. 2[1]2. ésa melléklet2013. január 1-jén lép hatályba. 13. A törvényjavaslat a következő 24. -sal egészül ki : 24. E törvény 12. -a a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 66. cikkének és a közös hozzáadottértékadó-rendszerr ől szóló 2006/112/EK irányelvneka számlázás szabályai tekintetében történ ő módosításáról szóló 2010/45/EK tanácsi irányelv (2010. július 13.) által a 2006/112/EK tanácsi irányelvbe beiktatott 167a. cikknek való megfelelést szolgálja. 14. A törvényjavaslat a következő melléklettel egészül ki : melléklet a évi törvényhez Az Art. 3. számú mellékletének J ont a hel ébe a következő rendelkezés lé.

9 1. Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv, ha olyan igazolást (bizonylatot) állít ki, amelynek alapján a magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételér e jogosult, a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás tartalmának közlésével adato t szolgáltat az adózónak kiadott igazolásról. Az adatszolgáltatást az adóévet követ ő év január 31 - ig elektronikus úton az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv illetékes állam i adóhatóságához kell teljesíteni. 2. A tartósan álláskereső személyek után, illetve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozás i segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthet ő szociális hozzájárulási adókedvezmény ellenőrzése céljából az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv a tárgyhónapban kiállított igazolásba n szereplő adatokat a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig elektronikus úton hivatalból megküldi az állami adóhatóság részére.' lndokolá s 1. A szakképzési hozzájárulás alóli 2 évre szóló mentesség kiegészül a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkez ő pályakezdő foglalkoztatására is. A módosítási javaslat továbbá szövegpontosításokat tartalmaz arra nézve, hogy a szakképzési hozzájárulás alapj a pontosan mely szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesítése esetén csökkenthet ő. 2. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében a módosító indítván y még nagyobb munkáltatói kedvezményre tesz javaslatot, melynek alapján a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti pályakezd ő esetén a munkáltató 2 évig teljes mentességet élvez a szociális hozzájárulási adó alól. Az állam az álláskeres ők csak egy bizonyos hányada számára tud közfoglalkoztatást biztosítani. Annak érdekében, hogy a Munkahelyvédelmi Akcióterv a közfoglalkoztatottakkal azonos esély t biztosítson a közfoglalkoztatásban nem részesül ő álláskeres ők számára, a tartósan álláskereső állapot számítása során indokolt figyelmen kívül hagyni a közfoglalkozatás id őtartamát, tehát a számítás során összeadódik a közfoglalkozatás el őtti és utáni id őtartam. A módosító javaslat továbbá szövegpontosítást tartalmaz a tartósan álláskeres ő személy részére kiadott igazolással kapcsolatban, melynek értelmében az álláskeres ő kérelmére kiadott igazolá s birtokában érvényesítheti a foglalkoztató az adott kedvezményt. A módosító javaslat szövegpontosítást tartalmaz arra nézve, hogy a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy az t követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményt mely igazolá s birtokában érvényesítheti a foglalkoztató. 3. A módosítás pontosítja az összesít ő jelentés benyújtására vonatkozó rendelkezéseket arra a z esetre, ha a számlát kibocsátó adóalany pénzforgalmi elszámolást választott : pénzforgalm i elszámolást választott adóalany által kibocsátott számla alapján az adólevonási jog érvényesítésér ől, a fizetendő adó megállapításáról egyszer kell nyilatkozni, azon áfa-bevallásban, amelyben els ő alkalommal levonási jogot érvényesít, fizetendő adót állapít meg az adóalany ezen számla alapján. Amennyiben a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője pénzforgalmi elszámolást választott, adólevonási jogának érvényesítése során csupán egyszer kell nyilatkoznia e jog érvényesítésének

10 alapjául szolgáló számláról, azon áfa-bevallásban, amelyben els ő érvényesít az adóalany ezen számla alapján. alkalommal levonási jogot 4. A módosítási javaslat az Art.-ben megjelenő új adatszolgáltatási kötelezettséghez átmeneti rendelkezést fűz (2013. január 1-jén lép hatályba). 5. A módosítási javaslat az Art.-ben megjelenő új adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódik (2013. január 1-jén lép hatályba). 6. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytó l terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany levonási joga a pénzforgalmi elszámolás t választó adóalany által fizetendő adó megállapításának id őpontjában keletkezik. 7. Technikai jellegű módosítás. 8. A módosítás a jogalkalmazást segíti. A módosítással bekerül a törvényjavaslat rendelkezése i közé, hogy a számla módosítása, érvénytelenítése esetén hogyan kell a pénzforgalmi elszámolá s szabályait alkalmazni. A módosítás révén a szabályozás világosan kimondja, hogy a pénzforgalm i elszámolás szabályai nem alkalmazhatóak a zárt vég ű pénzügyi lízingre, illetve az adómentes Közösségen belüli értékesítésre. Pontosítja továbbá azokat a feltételeket, amikor a pénzforgalm i elszámolás nem alkalmazandó, vagy megsz űnik. A módosítás pontosítja, hogy a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító éves bevétel i értékhatár számításakor az adóalany mely ügyletei adó nélkül számított ellenértékeinek összegé t kell figyelembe venni. Az euróban történő meghatározás helyett a választásra jogosító értékhatárt az Áfa törvény uniós szabályoknak megfelel ő, ában meghatározott átváltási árfolyamo t figyelembe véve forintban határozza meg a módosítás. 9. A módosítás egyértelművé teszi, hogy naptári évre az adóalany az egyéb feltételek fennállása esetén abban az esetben is választhatja az alanyi adómentességet, ha egyébként arr a azért nem lenne jogosult, mert korábbi naptári években az Ft-ot (2012. december 31-éig hatályos szabályok alapján az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárt) túllépte. 10. Pontosító rendelkezés. 11. A módosítás értelmében a házipénztári készpénz havi záró állományának korlátoz ó szabályai a hónap els ő napján kerülnek hatályon kívül helyezésre, ezzel elkerülve a hóközi hatályba lépésből eredő értelmezési, végrehajtási kérdéseket. 12. A módosító javaslat a javaslatok hatályba lépést rendezi. 13. Jogharmonizációs záradék. 14. A módosítási javaslat adatszolgáltatási kötelezettséget ír el ő a szociális hozzájárulási ad ó kedvezmény érvényesítéséhez kiadott igazolásokhoz kapcsolódóan (2013. január 1-jén lép hatályba). udczpest 1 1a12.stcpter.,ber 2o. C y~~ U 3i<() s h-r'k

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr! Érkezett: 201 :táv 0 X3 6 -G Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte.

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte. j I.düyülás HivMtale iiumanyszám : (olc 5 (o ( 1 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Érkezett 2015 OKT.2 2. Kövér László Úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr!

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr! 41111n - o~~ A 1j1Í~lÍ~. 4{w ' AGA - n a '. fi n r n ~~ ~ 1 - _t_i i~lti eíll' n'41j' ill,) ind.. al Számvevőszéki és Költségvetés i Bizottság Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben :+c,ett

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

:Ú:. kezott : T/8750/...

:Ú:. kezott : T/8750/... uit= ktivttala l X5-o j Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsá g :Ú:. kezott : Z '.2 NOV Q c. T/8750/... Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben módosító iavaslat Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám : T %80

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1.

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1. Or gjywirs Hivatai Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Irományszám: j ( gyí Érkezett: 2011 [!OV 2 1. l~ t2 Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helybe

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

T/3892 /...sz. bizottsági módosító javaslatot

T/3892 /...sz. bizottsági módosító javaslatot .wvalai a ISI iil ll Illliln n~.cn I ` nrcn IS q 1111111 IIIIII IIILIII~IÍIIII - - II'I"Í I I IIIII~ _IIIIIIIIIIII lulum ' lil 11 ll 11111 ll ll ll il i l ArVr itir?vs2 F ;31 : C3 3~' Érkezett : 2007 OKT

Részletesebben

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * OryzággyLilés hivatala iröniánysnrv : ---rl 6 S-á3,2-/( Érkzett : 2012 MÁJ 1 44 2012. évi.... törvény Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 16., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CCXII. törvény Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Qr;zá,g,gvúlú Hivatala Érkeeut : 2013 MÁJ 3 O. EGYSÉGES JAVASLA T a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr!

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr! 2013 11/10 13 :00 FAX +36 1 441 5455 FIDESZ SZAKhIAI FOOSZTALY Q10001/000 7 0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0 ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkert. 2013 NOV O. Zárószavazás

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

2010. évi törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI.

2010. évi törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI. 2010. évi törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI. Fejezet Egyes jogszabályoknak a devizakölcsön szerződéseket biztosító

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Tisztelt EInök úr! "9.

Tisztelt EInök úr! 9. /I Á /1 NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett 2013 BÚN 2 Ú.. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszter Zárószavazás előtti módosító javasla t Dr..Kövér László úrnak az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt EInök

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak,

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, 3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség

Részletesebben

Adótörvények 2016 évi változásaiból

Adótörvények 2016 évi változásaiból Adótörvények 2016 évi változásaiból SZJA 2016.01.01-től az SZJA általános mértéke:16%-ról 15%-ra csökken 2016 évtől kapott jövedelmekre kell alkalmazni először. Egyes külön adózó jövedelmeknél alkalmazott

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51.

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben