2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai"

Átírás

1 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art évi módosításait februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást a évi CLVI. törvény előírásai alapján készítettük el. A CLVI. törvény hatályba lépése után még 2011-ben az Art.-t 10 törvény módosította. Jelen összeállításunk I. részében ezen módosítások elemeit mutatjuk be. Az Art.-t 2012-ben is július 15-ig több (5) törvény módosította. Összeállításunk II. részében ezeket igyekszünk bemutatni. 1. Bejelentési kötelezettség I. Be kell jelenteni az eddigiek mellett [Art a (3) bekezdésének i), m), q), pontja] önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményeit (fő-, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balett művészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék mellett folytatott tevékenység); közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételt; alapítvány, egyesület esetében a bírósági nyilvántartási számát, a főtevékenységet és a ténylegesen végzett tevékenységet, tól. Nem kell bejelenteni [Art a (3) bekezdésének f)-g) pontja] mert től hatályon kívül helyezték: a ténylegesen végzett tevékenységi köröket az 1893/2006/EK-rendelet szerint; székhelyszolgáltatás esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda nevét, elnevezését, adószámát, a székhely biztosítására kötött megbízási szerződés időtartamát és a székhelyszolgáltatás kezdő időpontját, valamint azoknak az iratoknak a körét, amelyekre a megbízási szerződés kiterjed (megszűnt az ügyvédi székhelyszolgáltatás lehetősége), ez utóbbihoz kapcsolódóan hatályon kívül helyezték a 17. (13) bekezdését is. Az alapítvány, egyesület a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni [Art ának (3/a) bekezdése] tól: nevét (elnevezését), rövidített cég nevét, létesítő okiratának keltét, számát, képviselőjének, könyvvizsgálójának nevét, lakhelyét, e jogviszony keletkezésének (megszűnésének) időpontját, a képviselő adóazonosító számát, a magánszemély adózó levelezési címét. Az állami adóhatóság az erre a célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti alapítvány, egyesület esetében az adószám megállapításáról az egyesület, az alapítvány adatainak közlésével a nyilvántartásba vételt elrendelő bíróságot tól [Art ának (15) bekezdése]. Az adózás rendje (Art) módosításai II

2 2 Adóigazolványt kiegészítő kártya [Art. 20/A. -a (2) bekezdésének dd) alpontja, (3) bekezdése] Az érvényesség időtartama a Rehabilitációs Kártya esetén a kártya érvényességének kezdő időpontjából a kártya visszavonásáig terjedő időszak. Az állami adóhatóság a Rehabilitációs Kártya kiállításáig a kártya helyettesítése céljából igazolást állít ki, amely tartalmazza a kártya adatait. 2. A változás bejelentése [Art ának (1), (5)-(6) bekezdése] A változásbejelentés szabályai szerint kell bejelenteni az eddigieken túlmenően : az olyan változást, amelyről alapítvány, egyesület esetében a bíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni ( tól), a tényleges üzletvezetés helye áthelyezésének időpontját és az érintett másik tagállamot, ha az áthelyezés oda történt. Ha az alapítvány, egyesület adataiban bekövetkezett változás az adózó adószámának a megváltoztatását eredményezi, az állami adóhatóság a megváltozott adószámról a bíróságot is értesíti. Az alapítvány, az egyesület a bírósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami adóhatósághoz teljesítendő változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintő adatai tekintetében, amelyeknek változásáról a bíróság a külön jogszabály (a Civiltörvény) alapján az állami adóhatóságot értesíti. Az alapítványnak, az egyesületnek a főtevékenység változását a változást követő 15 napon belül kell az állami adóhatósághoz bejelenteni. 3. Adóregisztrációs eljárás [Art. 24/C. (9) bekezdése] Csak a bejelentésre vonatkozó hivatkozást pontosították az Art a (2) bekezdésének b) pontjáról a 17. (1) bekezdésének b) pontjára. 4. A havonkénti elektronikus bevallás adattartama Az új rendelkezés szerint adatokat kell szolgáltatni [Art a (2) bekezdésének 5. pontja] arról is, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e (ezt az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is kötelező megadni). 5. A megfizetés és a kiutalás időpontja [Art ának (4) és (4a) bekezdése] A módosítás szerint a költségvetési támogatást az igény (a bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, a visszaigényelt áfát 75 (korábban maximum 45) napon belül kell kiutalni ( től). A módosítás a felszámolás, a végelszámolás záróbevallásában igényelt költségvetési támogatás kiutalásának a határidejét és a záró bevallás ellenőrzésére nyitva álló határidőt összhangba hozza. Ha az adózó a kiutalási, a visszatérítési igényét a felszámolást vagy a végelszámolást lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a költségvetési támogatást felszámolás

3 3 vagy végelszámolás esetén 60, egyszerűsített felszámolás vagy egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül kell kiutalni, amely határidőt a lezáró adóbevallás beérkezésének, de legkorábban az esedékességtől kell számítani. Az általános előírásoktól eltérően a visszaigényelt áfát a bevallás beérkezése napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető áfa az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni, amennyiben az adózó az áfa áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet melynek teljesítését tanúsító számla alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja számlában feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt; ezen feltétel teljesüléséről az adózó adóbevallásában nyilatkozik. Az ellenérték megfizetett, amennyiben abból kizárólag a szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik visszatartás. A rendelkezést a február 1. napján vagy azt követően benyújtott adóvisszaigénylések esetében kell alkalmazni. 6. Adótitok [Art ának (5) bekezdése] Nem minősül adótitoknak alapítvány, egyesület esetében az állami adóhatósághoz bejelentett adata, a bírósági nyilvántartás nyilvános adata, valamint az alapítvány, egyesület bírósági nyilvántartásának üzemeltetőjétől kérhető adata, valamint az az adat, amely az adóalannyal vagy az adózóval nem hozható kapcsolatba ( től). 7. Az adóhatóság a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a módosítás szerint a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek [Art ának (6) bekezdése]. 8. Utólagos adómegállapítás [Art ának (5a) bekezdése], tól A kiegészítő előírás szerint, ha a cégbíróság az állami adóhatóságot külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe megszűntetés iránti kérelme benyújtásának tényéről, illetve bármely cég elleni törvényességi felügyeleti eljárása során a megszüntetési eljárás megindításának tényéről, illetve arról értesíti, hogy felszámolásra, végelszámolásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor, az állami adóhatóság elektronikus úton azonnal tájékoztatja a cégbíróságot arról, hogy = az érintett adózónál adóhatósági eljárás van-e folyamatban, = az értesítés alapján ellenőrzést, végrehajtást kezdeményez-e. Ha az adóhatóság ellenőrzést kezdeményez, úgy azt a végelszámolás esetén lefolytatandó ellenőrzés szabályai szerint folytatja le, és az értesítéstől számított 60 napon belül fejezi be.

4 4 Ezen rendelkezéseket az alapítvány, az egyesület hivatalból történő megszüntetése esetén is alkalmazni kell. 9. Ingatlanárverés [Art. 156/A. -ának (13) bekezdése], hatályos től A második sikertelen elektronikus árverést követő hat hónap elteltével a végrehajtó, ha azt a körülmények indokolják, az árverést ismételten kitűzheti. Ha az ismételten kitűzött újabb elektronikus árverés is sikertelenül zárul, az árverés kitűzése az adó végrehajtásához való jog elévülési idejének lejártáig, legfeljebb hat hónaponként megismételhető. 10. Új eltérő mértékű mulasztási bíróságok [Art ának (20c)-(20e) bekezdései] jével hatályon kívül helyezték azt az előírást, amely szerint a jegyzőkönyvet ellenjegyző ügyvéd, adótanácsadó stb. mulasztási bírsággal sújtható, ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó bizonytalan adójogi helyzetét nem jogszerűen jelentette be. A mulasztási bírság összege a bejelentés díjának 50 százaléka, de legalább 200 ezer forint lett volna. Két újabb tétellel kiegészült az Art a: Ha az adózó mentesül a jogosulatlanul igénybevett adókedvezménnyel kapcsolatos adókülönbözet megállapítása alól (mert a bérfejlesztést késve végrehajtotta), a jogosulatlanul igénybevett kedvezmény 15 %-ának megfelelő, de legalább forint mértékű mulasztási bírságot fizet kivéve, ha bizonyítja, hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalónál visszamenőleg, az ellenőrzés megkezdésének időpontját megelőzően végrehajtotta. Ha az adózó az áfa visszaigénylésénél a feltétel fennállásáról, teljesüléséről (hogy a visszaigényelt áfát tartalmazó számlákat kifizette) valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, terhére az adóhatóság a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5 százalékáig, de legalább az általános mértékig terjedő mulasztási bíróságot szabhat ki. 11. A munkáltató adatszolgáltatása [Art ának (14) bekezdése] A munkáltató által végtörlesztés céljából munkavállalójának nyújtott kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás esetén március 31-ig adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatósághoz (a munkavállaló neve, adóazonosító jele, jogcím [kölcsön/támogatás], a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás összege). 12. Art. 2. számú melléklet, határidők Játékadóhoz kiegészítés (6.4. alpont) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetés esetén fizetendő 33 %-os mértékű játékadót az adózó a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg. A rendelkezést első alkalommal a január-március tárgynegyedévre kell alkalmazni.

5 5 1. Az adózó képviselete [Art. 7. -ának (3)-(4) bekezdése] Az Art. 7. -ának (3)-(4) bekezdését január 1-jével hatályon kívül helyezték. Ebből következően nem szabható ki mulasztási bírság a bejelentett állandó meghatalmazott terhére a meghatalmazó adókötelezettségével kapcsolatos jogsértés miatt. Ha a meghatalmazás (megbízás) megszűnését az adózó képviselője jelenti be az adóhatósághoz, erről az adóhatóság írásban értesíti az adózót. A megszűnés napján a meghatalmazott még jogosult az adóhatósági iratok átvételére. A évi LXIX. törvény átmeneti rendelkezése alapján azonban a január 1-jét megelőzően elkövetett mulasztásokra a december 31-én hatályos 7. (3)-(4) bekezdést alkalmazni kell. A án folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2. Az adókötelezettség [Art a (1) bekezdésének i) pontja], hatályos től A kiegészítő előírás szerint az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az Art.-ben előírt pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetésnek az Art.-ben meghatározott módon való teljesítésére [2012. évi LXIX. törvény alapján]. 3. Bejelentési kötelezettség [Art ának új (4b) bekezdése, (5)-(6) bekezdése] Az új Munka törvénykönyvéhez kapcsolódóan, hatályos től. A több munkáltató által létesített munkaviszonyt az Mt a a következők szerint határozza meg: több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg, a munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti, a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek, a munkaviszonyt eltérő megállapodás hiányában bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti, a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, ha a munkáltatók száma egyre csökken. Az Art. kiegészítő rendelkezése szerint a több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, aki az adókötelezettségeket a saját nevében teljesíti, és a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Amennyiben a munkáltatók nem jelölnek ki maguk közül egyet az adókötelezettségek teljesítésére, akkor a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. II.

6 6 A törvény a kijelölt munkáltató kötelezettségévé teszi a munkaviszonyban lévő többi munkáltatóra vonatkozó adatok (adóazonosító szám, név, elnevezés, székhely címe, a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdete, kilépésének ideje) állami adóhatósághoz történő bejelentését. A bejelentés határideje általában 8, illetve 10 nap. Kapcsolódóan módosul a 16. (6) bekezdése is azzal, hogy a munkáltató, kifizető azonosítására szolgáló adatokat szövegrész helyébe a munkáltató, több munkáltató által létesített munkaviszony esetén az Art. szerint munkáltatónak nem minősülő, az Mt. szerinti munkáltató azonosítására szolgáló adatokat, a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét, továbbá a kifizető azonosítására szolgáló adatokat szövegrész lép. Hatályát vesztette, ezért nem kell bejelenteni: az adózó címét, székhelyét, mert azt az adóhatóság a cégbíróságtól kapja meg, a nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító számát. 4. Adóregisztrációs eljárás [Art. 24/C. -ának (2a) bekezdése] Az adószám megadásának akadálya lehet az Art.-ben kizáró okként meghatározott adótartozás. A kiegészítő előírás szerint nem tekintendő fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le. Az előírást a hatályba lépését ( ) követően keletkezett adótartozásokra és folyamatban lévő eljárásokban is kell alkalmazni. Az Art. 24/C. -ában több helyen van hivatkozás a felszámolásra. Ezen rendelkezések nemcsak a felszámolásra, de a kényszertörlési eljárásra is vonatkoznak. 5. Kiterjesztett fordított adózáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás [Art. új 31/A. -a], hatályos július 1-jétől. Az adóhatósági ellenőrzési tevékenység hatékonyságának javítása érdekében a törvény új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, amelyet azoknak az adóalanyoknak kell teljesíteni, akik, amelyek a kiterjesztett fordított adózás hatálya alá eső mezőgazdasági terméket értékesítenek vagy szereznek be. Az áfa alanya az adómegállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallásában nyilatkozik az adómegállapítási időszakban teljesített, a kiterjesztett fordított adózás hatálya alá eső mezőgazdasági termékértékesítése tekintetében a vevő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint a kereskedelmi vámtarifa (vtsz.) szerinti bontásban az értékesített termék kilógramban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról. A fenti terméket beszerző adóalany az adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásában azon termékbeszerzései tekintetében, amelyek után termékbeszerzőként az adott

7 7 adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik a termékértékesítő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint a kereskedelmi vámtarifa (vtsz.) szerinti bontásban a beszerzett termék kilogramban meghatározott mennyiségéről és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról. A törvény egyértelműsíti, hogy az adatszolgáltatást az átmeneti időszak utolsó napját (2014. június 30-át) magában foglaló adómegállapítási időszakra vonatkozóan is még teljesíteni kell. (Az adatszolgáltatás átmeneti, 2 éves időszakra vonatkozik, a kiterjesztett fordított adózáshoz igazodóan.) 6. Az áfa-bevalláshoz kapcsolódó összesítő jelentés [Art. új 31/B. -a], hatályos tól. A évi módosításokról szóló törvény előírta, hogy január 1-jétől az áfa-alany nyilatkozni köteles az általa kibocsátott és befogadott számlák adatairól, amelyek után az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, adólevonási jogot gyakorolt (összesítő jelentés). Először azon adómegállapítási időszakról teljesített áfabevallási kötelezettség esetén kell alkalmazni, amely adómegállapítási időszak kezdete jére vagy azt követő időspontra esik. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése érdekében került az Art. kiegészítésre a következőkkel: Az áfa alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról köteles nyilatkozni számlánként, amelyekben az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, azon adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó áfa-alany ideértve az eva-alanyt is adószámának, csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, a nevére szóló számlában feltüntetett áfa alapját és áthárított áfa összegét, a számla sorszámát, a számlában az Áfa-tv ának g) pontja szerint feltüntetett időpontot, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltét. Az áfa alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról köteles számlánként nyilatkozni, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa-alanyra áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, azon adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adófizetési kötelezettsége keletkezett. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő áfa-alany adószámának, csoportazonosító számának az első nyolc számjegyét,

8 8 a kibocsátott számlában feltüntetett áfa alapját és az áthárított áfa összegét, a számla sorszámát, a számlában az Áfa-tv ának g) pontja szerint feltüntetett időpontot, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltét. Amennyiben az áfa alanya ugyanabban a adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában (számlával egy tekintet alá eső okiratban) áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 2 millió forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy erről az adómegállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallásában nyilatkozik: a termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó áfa-alany ideértve az eva-alanyt is adószámának, csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, ezen számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegéről. Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és azt befogadó áfaalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően nyilatkozni, ha a számlában áthárított áfa akár a módosítást megelőzően, akár azt követően eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Ebben az esetben az adóalany nyilatkozik annak a számlának az adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az áfa adóalapja, az áfa összege vonatkozásában, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról. A számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és azt befogadó áfa-alany, amennyiben az érvénytelenített számlában (módosított számlában) áthárított áfa összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, abban az áfa-bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintő adatokról, a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni. Az eva-alany az általa kibocsátott számlák adatairól az adóévben benyújtott evabevallásban nyilatkozik. Az adóbevallás kijavítása, a mulasztási bírság alkalmazásában a fentiek szerinti nyilatkozatra (áfa összesítő jelentésre) a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az áfa alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által teljesített áfa összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet [Art a (15) bekezdésének d) pontja]. Az Art. 31/B. -a szerint áfa összesítő jelentés benyújtására kötelezett adózó ezen kötelezettsége keletkezése időpontjától kezdődően valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni [Art ának (9) bekezdése]. [A kiegészítő rendelkezést a évi LXIX. törvény tartalmazza.] 7. Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése [Art. 33/A. -a] Hatályon kívül helyezve től, a évi V. törvény alapján. Kapcsolódóan hatályon kívül helyezve:

9 9 a jegyzőkönyvet ellenjegyző ügyvéd, adótanácsadó stb. honlapon történő közzététele, ha az adóhatóság a nem jogszerűen megtett bejelentés miatt mulasztási bírságot szabott ki [Art a (5) bekezdésének g) pontja]; ismételt ellenőrzésre vonatkozó előírás [Art ának (5) bekezdése]; a téves jogszabály értelmezés miatti adóhiányra tekintettel kiszabható adóbírság [Art a (5) bekezdésének c) pontja]; mulasztási bírság kiszabásának lehetősége [Art ának (14) bekezdése módosult]. 8. Az adó megfizetése [Art a (2) bekezdésének módosult e) pontja, új j)-k) pontja] Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető: a módosult előírás mellett az adóbevétel csökkentésével kapcsolatos, valamint költségvetési csalás elkövetésével vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény elkövetője az azzal összefüggő adó tekintetében; az új előírás szerint több munkáltató által létesített munkaviszony esetén, az Art. szerint munkáltatónak nem minősülő, az Mt. szerinti munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő adó tekintetében, több munkáltató által létesített munkaviszonnyal összefüggő adó tekintetében, az aki az adófizetési kötelezettség keletkezésekor a munkaviszonyban az Mt. szerint munkáltatóként vett részt, ha az előző bekezdés alapján adófizetésre kötelezett az adót nem fizette meg, és azt tőle nem lehet behajtani. Az adó beszedhetősége érdekében a kiegészítő előírás a több munkáltató által létesített munkaviszonyban résztvevő, az Art. szerint munkáltatónak nem minősülő további foglalkoztatókra mögöttes felelősséget állapít meg. Így első körben az adótartozás megállapításakor a munkaviszonyban jelenlévő további foglalkoztatók kötelezhetők (határozattal) a kijelölt munkáltató által meg nem fizetett adó megfizetésére, vagy ha az adó megfizetése, behajtása e körben nem eredményes, akkor az adó megfizetésére az adókötelezettség keletkezésekor a munkaviszonyban résztvevő munkáltatók kötelezhetők. [2012. évi LXXXVI. törvény alapján] 9. Pénzforgalmi számla nyitása [Art ának új (3a)-(3b) bekezdése, hatályos től, a évi LXIX. törvény alapján] A gazdasági folyamatok átláthatóságát növeli, ha az üzleti élet szereplői, a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók egymás közötti forgalmunk minél nagyobb részét pénzforgalmi bankszámlájukon bonyolítják le. Ennek érdekében új kötelezettségként írja elő az Art. azt, hogy ezen adózók ugyanazon szerződés alapján egy hónapban teljesített, egymás közötti kifizetéseiket legfeljebb 5 millió forint összegben teljesíthetik készpénzfizetéssel. A szerződéseknek ezen kötelezettség megkerülése céljából több szerződéssé való felosztásának a gátja a rendelkezés szerinti joggyakorlás elve. Ha megállapítható, hogy a szerződések felosztása kétséget kizáróan ezen kötelezettség megkerülését célozza, úgy ezen több szerződés a készpénzfizetési korlát szempontjából egy szerződésnek minősül. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az előbbiekben ismertetett előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 5 millió forintot meghaladó része után 20 % mértékű mulasztási bírságot fizet [Art ának (20f) bekezdése]

10 10 A rendelkezéseket a január 1-jét követően teljesített készpénzszolgáltatásokra kell alkalmazni. 10. Az állami adóhatóság adatszolgáltatása [Art ának új (18) bekezdése, hatályos tól, a évi LXIX. törvény alapján] Az európai uniós fejlesztési támogatásokról szóló éves beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a programok irányításáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére kell állnia azoknak az információknak, hogy a kis- és középvállalati (KKV) besorolás alapján mely típusú kedvezményezettek részesültek támogatásban. A kedvezményezettek típusának meghatározásához szükséges a tulajdonosi struktúra figyelembe vétele, amelynek cégenkénti feltérképezése a számos támogatott pályázat miatt rendkívül körülményes lenne. Az állami adóhatósághoz benyújtandó társasági adóbevallás tartalmazza a KKV besorolást jelölő kódot (minősítő kód), valamint az eva-bevallást benyújtókról a bevallásban szereplő statisztikai állományi létszám adat alapján a KKV besorolás megállapítható. A kiegészítő előírás biztosítja, hogy az Európai Bizottság felé történő beszámolási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a társasági adóbevallásból és az eva-bevallásból kinyerhető adatokat megkeresésre az adóhatóság a NFÜ rendelkezésére bocsássa. 11. Adóhatósági igazolás kiállítása [Art. 85/A. -ának (4) bekezdése, hatályos tól, a évi LXIX. évi törvény alapján] A hivatkozott előírás alapján a jövedelem igazoláson szerepelnie kell az összevontan és elkülönítetten adózó jövedelemnek. Mivel az adónyilatkozaton ezen adatok nem szerepelnek, az adóhatóság nem tudja azokat a jövedelemigazoláson feltüntetni. Így arra az adóévre vonatkozóan, amelyben az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a jövedelem-kigazolás valamennyi az Szja-tv. szerinti adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét és az adózó személyi jövedelemadó kötelezettségét tartalmazza (és nem az összes jövedelmét). 12. Ellenőrzés eljárás [Art ának (4), (11), (12) bekezdése] A szövegpontosítás eredményeként az ellenőrzési határidejének kezdő napjaként az értesítés postára adásának napja mellett beiktatásra kerül az is, hogy postai kézbesítés mellőzése esetén az értesítés átadásának napja minősül kezdő napnak. Értelemszerűen módosulnak azok az előírások is, ahol a postára adástól kell számítani az időtartamot [Art ának (2), (4) bekezdése]. Ezen rendelkezéseket tól kell alkalmazni. 13. Az ellenőrzés befejezése [Art ának (3) bekezdése] január 1-jétől hatályos előírás alapján, amennyiben az adóhatóság jogszabálysértést nem tár fel, úgy az e tényt rögzítő jegyzőkönyvet próbavásárlás esetén minden esetben postai úton kell az adózó részére kézbesíteni, nincs lehetőség arra, hogy azt az adóellenőrök a jelen lévő alkalmazottnak vagy az értékesítésben közreműködő személynek adják át. A fel nem fedett próbavásárlás jogintézménynek a lényegéből adódóan valóban

11 11 indokolt a jegyzőkönyv postai úton történő kézbesítése, azonban fennállhatnak olyan speciális körülmények (pld. gyorsan romló vagy nagy értékű áru), amelyek szükségessé teszik, hogy az adóhatóság a próbavásárlás általános szabályai szerint járhasson el. Amennyiben az adóhatóság a próbavásárlás során jogszabálysértést nem állapít meg, de a próbavásárlás körülményei indokolják, az adóellenőrök a jegyzőkönyvet a jelen lévő alkalmazott vagy az értékesítésben közreműködő személy részére is átadhatják. kell. Ezt a rendelkezést a án folyamatban lévő ellenőrzések esetén is alkalmazni 14. Kézbesítési vélelem [Art ának (1)-(2), (8)-(9) bekezdése] (2012. évi LXIX. törvény alapján) A hivatalos irat postai úton való kézbesítés sikertelensége esetén több okból kifolyólag érkezhet vissza az adóhatósághoz, amelyek közül az Art. kizárólag a nem kereste, az átvételt megtagadta, a levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen és a címzett ismeretlen helyre költözött eseteket rendezte. A kézbesítés eredménytelenségének fogalmába azonban egyebek is beletartoznak. A módosítás egységesített: a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kereste jelzéssel küldte vissza. Az Art. általános szabályként határozza meg, hogy az adózó részére szabályosan kézbesített hatósági iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza. Az új előírás szerint az adóhatóságnak a kézbesítési vélelem beálltáról nem kell értesítenie az adózót, kivéve, ha a kézbesítési vélelem beálltáról az adóhatóságnak elektronikus úton értesítést kell küldenie. A módosítás eredményeként egyértelművé válik, hogy a kézbesítési vélelem beálltát valamennyi, a küldemény kézbesítésének eredménytelenségét okozó esetben megállapítja az adóhatóság. Új előírásként kerül bevezetésre a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos adatoknak az adóhatóság internetes honlapján történő közzététele, valamint az ügyfélkapun keresztül való értesítés. A módosítás az általános szabályhoz képest speciális rendelkezésként szabályozza, hogy a szabályszerűen feladott adóhatósági iratot a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kereste jelzéssel küldte vissza azt az adóhatóságnak. A módosítás új rendelkezést vezet be a személyes átadás tekintetében: az adóhatósági iratot a személyes átadásának megkísérlése napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó vagy az irat átvételére jogosult meghatalmazottja az átvételt megtagadta (hasonlóan a postai úton történő írat átvétel megtagadásához). A hatályos rendelkezések szerint a kézbesítési vélelem beálltáról az adózó nem rendelkezik információval. Így előfordulhat, hogy olyan lényeges adóhatósági irat kézbesítéséről nem szerez tudomást, vagy olyan adóhatósági eljárás indul ellene, amely jelentősen befolyásolja jogait, kötelezettségeit.

12 12 Ennek orvoslására az új előírás szerint, az állami adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról honlapján tájékoztatja azt az adózót, aki a részére kiküldött hatósági iratot nem vette át, hogy az irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem beállt. (Kivétel, ha a címzett megtagadta a részére kiküldött hatósági irat átvételét, mert az adózó maga döntött arról, hogy az adóhatósági irat tartalmát nem kívánja megismerni.) A kiegészítő előírás biztosítja, hogy az adózó a kézbesítési vélelem beálltát követően ezen ténynek az adóhatóság honlapján való közzétételt követő 15 napon belül kezdeményezze a kézbesítési vélelem megdöntését. További értesítési fórumot biztosít a törvény-kiegészítés azok számára, akik a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez való hozzáféréssel (ügyfélkapuval) rendelkeznek, mivel az adóhatóság a honlapon való közzététellel egyidejűleg a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez való hozzáféréssel rendelkező magánszemély adózót, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adózó esetén a rá vonatkozó szabályok szerint képviseletre jogosult, ügyfélkapuval rendelkező személyt, vagy az adózónak a kézbesítési vélelemmel érintett ügyben eljáró, ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottját elektronikus úton értesíti az internetes honlapján közzétett adatokról. A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem előterjesztésére vonatkozó határidők azonban ez esetben is az adóhatóság internetes honlapján való közzétételre irányuló szabályok szerint alakulnak. A módosult rendelkezéseket a január 1-jét követően postára adott vagy személyesen átadott hatósági iratok esetében kell alkalmazni. 15. Végrehajtás ingatlan vagyontárgyakra [Art. új 155/A. -a], a évi LXIX. törvény alapján. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényhez kapcsolódóan egészült ki az Art. a következőkkel: A természetes személy állami kezességvállalással biztosított hitelszerződésének felmondásával összefüggésben érvényesített állami kezességre tekintettel keletkezett adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása során nincs helye ingatlan-végrehajtásnak, a folyamatban lévő ingatlan-végrehajtás pedig nem folytatható azon lakóingatlan vonatkozásában, amelynek állam által történő megvásárlását kezdeményezték. Az adóhatóság abban az esetben jár el az előbbiek szerint, ha felé az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettje a lakóingatlan állam által történő megvásárlásának kezdeményezését hitelt érdemlően igazolja. Az igazolás hitelessége érdekében az adóhatóság az állami kezesség érvényesítőjét vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t megkeresheti. Az adóhatóság az ingatlan-végrehajtást foganatosíthatja vagy folytathatja, amennyiben arról értesül, hogy az állami kezesség érvényesítője a lakóingatlan állam által történő megvásárlásának kezdeményezéséhez való hozzájárulást elutasította, vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a lakóingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot visszautasította.

13 13 Az állami kezesség érvényesítője az állam által történő megvásárláshoz való hozzájárulás elutasításáról, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. lakóingatlan vételi ajánlat elutasításáról az adóhatóságot értesíti. 16. Végrehajtás megkeresésre [Art ának (1) bekezdése], hatályos től. A évi II. törvény módosító rendelkezésével hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, mely szerint a köztartozás jogosultja megkeresi az adóhatóságot a szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatban akkor, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja az 5000 forintot. (Maradt a forintos értékhatár!) 17. A végrehajtás költsége [Art ának (1) bekezdése], hatályos tól. A végrehajtással kapcsolatban felmerült költségeket az Art. példálódzó jelleggel definiálja. A felsorolásban szereplő egyéb költség kifejezés használata miatt a végrehajtási költség fogalma nem egyértelműen behatárolt. Az Art január 1-jei hatállyal felhatalmazást adott a miniszternek arra, hogy a végrehajtási költség megállapításának és megfizetésének részletszabályait rendeletben határozz meg. A módosítás szerint e rendeletben lehetőség lesz olyan szabályrendszert kialakítani, amely által az adóvégrehajtási eljárásban a ténylegesen felmerülő költségekhez jobban igazodó költségek, költségátalány megállapítására kerülhet sor. 18. Mulasztási bírság [Art ának (2a) bekezdése], hatályos július 1-jétől. Az új előírás lehetőséget teremt mulasztási bírság kiszabására több munkáltató által létesített munkaviszony esetén is. A szankció alkalmazása abban az esetben lehetséges, ha a több munkáltató által létesített munkaviszonyt keletkeztető munkaszerződéssel egyidejűleg írásban a munkáltatók maguk közül nem jelölnek ki munkáltatót az adókötelezettségek teljesítésére. A mulasztási bírság felső határát 500 ezer forintban határozták meg, amely azonban valamennyi Mt. szerinti munkáltató részére megállapítható. 19. Munkáltató [Art ának 23. pontja], hatályos július 1-jétől. Szükségessé vált a munkáltató Art.-ben szereplő fogalmát is pontosítani, mivel a hatályos rendelkezés szerint nem egyértelműen meghatározható, hogy az adójogszabályok vonatkozásában több munkáltató által létesített munkaviszonyban mely munkáltatónál keletkezik adókötelezettség. A módosított előírás szerint, a több munkáltató által létesített munkaviszonyban a munkáltatók által az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltatót kell az adózási szempontból kizárólagosan munkáltatónak tekinteni. Amennyiben az így kijelölt munkáltató személyében változás következik be, akkor ez a változás jogutódlásnak minősül.

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: A kérelmező adatai: K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Életvitelszerűen címen

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak,

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, 3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége 58/(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/ (06.25.) számú határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre

09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre 09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre Tisztelt Adózó! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben