T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, november

2 2007. évi törvény a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosításáról 1. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.)16. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. 2. Az Sztv a helyébe a következő rendelkezés lép: 74. (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítése) történhet a) személyesen, b) postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint, c) szabálysértési jogsegély keretében. (2) Joghatások csak a szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódhatnak. A kézbesítés akkor szabályszerű, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály szerint átvételre jogosult más személy, tértivevénnyel, jegyzőkönyvvel vagy határozatpéldánnyal igazoltan átvette. A hivatalos iratot a kézbesítés megkísérlésének napján szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni, ha az irat átvételét, illetőleg a tértivevény aláírását a címzett megtagadta. (3) A tértivevénnyel feladott hivatalos iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon az ellenkező bizonyításáig kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a hivatalos irat a szabálysértési hatósághoz, bírósághoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza. (4) Az elővezetés esetén a határozatot a foganatosításkor kell az érintettnek átadni. 3. Az Sztv. a következő alcímmel és 74/A. -sal egészül ki: A kézbesítési vélelem megdöntése 74/A. (1) A 74. (3) bekezdésében meghatározott kézbesítési vélelem megdöntése iránt a címzett terjeszthet elő kérelmet, ha a) a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt, vagy 2

3 b) a hivatalos iratot nem az a) pontban meghatározott okból, önhibáján kívül nem vette át. (2) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő annál a szabálysértési hatóságnál, illetve bíróságnál, amely a kézbesítésről intézkedett. (3) Ha a kézbesítési vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet amely kérelemben a végrehajtási eljárás felfüggesztése kérhető a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónap eltelt. (4) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják, vagy a kérelmező részéről az önhiba hiányát valószínűsítik. (5) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemről annak beérkezését követő nyolc napon belül az a szabálysértési hatóság, illetve bíróság határoz, amely a kézbesítésről intézkedett. (6) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemnek a szabálysértési hatóság vagy a bíróság helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket a szükséges mértékben meg kell ismételni. (7) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem a kifogással kapcsolatos, az iratokat a kifogás elbírálására illetékes hatóságnak kell megküldeni. (8) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elutasító határozat ellen panasznak van helye. 4. Az Sztv a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre módosul: (2) A szabálysértési hatóság a sértettel és képviselőjével közli az eljárás alá vont személy felelősségét megállapító jogerős ügydöntő határozatot, illetve a bíróság hatályban tartó vagy megváltoztató végzését. 5. Az Sztv ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A 74/A. (8) bekezdése alapján hozott határozattal szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a sértett és jogi képviselője panaszt tehet. 6. Az Sztv. a következő 116/A. -sal egészül ki: 3

4 116/A. Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, és a kérelemben előadott tények és körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik, a végrehajtás kérelemre vagy hivatalból felfüggeszthető. (1) Az Sztv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. (2) Az Sztv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (4) A tudomásul vett helyszíni bírság a befizetés elmulasztása esetén kizárólag adók módjára hajtható be. 8. Az Sztv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Aki a) a természetvédelmi államigazgatási szerv engedélyéhez vagy szakhatósági hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy szakhatósági hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, szakhatósági hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, b) természeti területen - beleérve a védett természeti területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, tiltott módon közlekedik, engedély nélkül tüzet rak, c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen megrongál, elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős mértékben zavar, d) a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket egyébként megsérti, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 9. Az Sztv a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: Vámorgazdaság 161. (1) Aki vámszabálysértésből származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik értékre tekintet nélkül százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a vámhatóság hatáskörébe tartozik. 10. Az Sztv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4

5 (1) Aki a nemesfémtárgyak árusításával és fémjelzésével kapcsolatos kötelességét megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 11. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja negyedévenként, a negyedévet követő hó 15. napjáig keresi meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege meghaladja az 5000 forintot; szabálysértési pénzbírság illetve helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatban akkor, ha a köztartozás összege eléri, vagy meghaladja a 3000 forintot. 12. Ez a törvény január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Sztv ának f) pontja, 51. -a (2) bekezdése a) pontjának második mondata, ának (4) és (12) bekezdéséből az illetőleg a helyszíni bírságot szövegrész, a (13) bekezdésének c) pontja, a a (2) bekezdésének a) pontja, a ának (7) és (8) bekezdése a hatályát veszti. 5

6 I N D O K O L Á S a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz Általános indokolás A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) március 1-én lépett hatályba. A jogalkalmazás több mint hat évének tapasztalataiból az a következtetés szűrhető le, hogy az Sztv. bár megfelel az alkotmányos és a nemzetközi jogi elvárásoknak a részletszabályok kidolgozatlansága miatt nem megfelelően szabályozza a joganyagot, és felszínre kerültek olyan problémák is, amelyek az Sztv. kodifikációja során nem voltak prognosztizálhatók. Az Sztv. nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, túlbonyolította az eljárást a bíróság szerepével, a gyorsított bírósági eljárással, a több fokozatú végrehajtási eljárással, ezért szükségessé vált, és meg is kezdődött az új szabálysértési kódex kidolgozása. Tekintettel azonban arra, hogy az új törvény előkészítése és elfogadása hosszabb időt vesz igénybe, az átmeneti időszakra is szükséges a törvény egyes rendelkezéseinek a módosítása. Az alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében haladéktalanul szükséges szabályozni a hivatalos irat kézbesítéséhez fűződő vélelem megdöntésének lehetőségét. A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) július 30-tól hatályos módosítása nemcsak adminisztrációs terhet és többlet költséget rótt a rendőrségre, hanem adatkezelési problémát is felvetett. Az R. módosítása ugyanis arról rendelkezett, hogy a szabálysértés miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóság a meg nem fizetett helyszíni bírságokat tartsa nyilván a végrehajtási eljárás során, így azokat is, amelyeket nem ő szabott ki. Ebből következően rendelet határoz meg nyilvántartási feladatot, amely ellentétes a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. -a (1) bekezdésének b) pontjában, a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 90. -a (1) bekezdése i) pontjában, valamint az Sztv ának (1) bekezdésében foglaltakkal. A hivatkozott törvények értelmében ugyanis a rendőrség szabálysértési hatósága csak törvényben meghatározott nyilvántartásokat vezethet, azaz a szabálysértési eljárás során keletkezett meghatározott adatokat, valamint a rendőrség által helyszíni bírsággal sújtott elkövetők adatait. Ezzel szemben jelenleg nyilvántartja például a közterület-felügyelő, a határőr által rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírságokat is. Több esetben kezdeményezés történt országgyűlési képviselő és állampolgárok részéről, azért, hogy legyen meg a jogalapja a sértett tájékoztatásának a szabálysértési ügyben hozott érdemi határozattal. Ennek igénye többek között a közlekedési szabálysértési ügyekben keletkezett kártérítés rendezése miatt merült fel. 6

7 Részletes indokolás Az 1. -hoz Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adóhatóság akkor kereshető meg az adók módjára történő behajtás érdekében, ha a köztartozás összege meghaladja az ötezer forintot. Jelenleg mind a pénzbírság, mind a helyszíni bírság alsó határa ez alatt marad, ezért indokolt annak felemelése, ezzel együtt az adózás rendjéről szóló törvény módosítása, olyan formában, hogy a szabálysértés miatt behajtandó összeg háromezer forint legyen. A hoz Az Alkotmánybíróság a 46/2003. (X. 16.) AB határozatában megállapította, a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, miszerint nem szabályozta az erre vonatkozó törvényekben és más jogszabályokban a hivatalos irat postai kézbesítéséhez fűződő, bírósági és más hatósági eljárásokban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét. A kézbesítési vélelem jogintézményének kialakítása azt a célt szolgálta, hogy az eljárást ne lehessen időben elhúzni, illetve a döntéshozatalt, valamint az ehhez kapcsolódó végrehajtási kötelezettséget meghiúsítani, ám a jogintézmény ma már bizonyos esetekben az alkotmányos jogok érvényesítésének gátjává vált. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a címzett sok esetben azért nem tudja átvenni a számára postai úton megküldött iratot, mert hosszabb-rövidebb ideig nem tartózkodik lakóhelyén. A kézbesítés megtörténtére, megkísérlésére vonatkozó vélelem létét és a lehetséges jogkövetkezmények alkalmazhatóságát tehát a jogbiztonság, illetve az eljárást kezdeményező személyek jogai védelme is megköveteli. A kézbesítési vélelem a hatályos szabályozás szerint akkor áll be, ha az irat kézbesítésére a postai szolgáltató két eredménytelen kísérletet tett vagy az irat átvételét a címzett kifejezetten megtagadta. A második esetben kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem nem terjeszthető elő, míg az első esetben a címzett ezt megteheti. A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítési vélelem automatikusan és csak a kézbesítés szabálytalanságának bizonyításával megdönthetően beáll, mivel a címzett kifejezett akaratnyilvánításával utasítja vissza az átvételt. Ez pedig olyan ok, amelynek hátterében rendszerint az eljárás elhúzásának szándéka vagy a hatóság döntésével szembeni rezisztencia húzódik meg. Más okai lehetnek azonban annak, amikor a küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza a hatósághoz. Itt éppúgy felmerülhet a kórházi gyógykezelés, mint a külföldi utazás vagy a lakóhelytől távolabbi tartós munkavégzés. Ilyen esetekben az eljárás alá vont személy küldeményátvételi szándékától függetlenül áll be a kézbesítési vélelem, kezdődik az ahhoz kapcsolódó határidő, ez pedig az eljárás alá vont jogainak sérüléséhez vezethet. Ezekben az esetekben a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem terjeszthető elő. A kézbesítési vélelem megdönthető akkor, ha a kézbesítésre irányuló eljárás szabálytalan volt, vagy abban az esetben, ha a címzett az egyébként szabályosan kézbesített hivatalos iratot más, önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni. A kézbesítés szabálytalansága esetében a kézbesítési vélelem valójában csak látszólag áll be, míg a másik megengedett esetkörben a kézbesítési vélelem 7

8 ténylegesen és szabályosan beáll, csak a címzett az önhiba hiányára hivatkozva a vélelem beálltát megdöntheti. A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló eljárás megindítására mindkét megengedett esetkörben egységesen, a szabálytalan, illetve az eredménytelen kézbesítésről való tudomásszerzéstől számított nyolc napos, illetve főszabályként a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónapos objektív határidő alatt kerülhet sor azzal, hogy három hónap elteltével a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos eljárás akkor sem indítható, ha a tudomásszerzés három hónap eltelte után történt meg. A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek az önhiba hiányát valószínűsítik. A kérelmezőnek kell bizonyítania a kézbesítés szabálytalanságát megalapozó, általa állított tényeket. A 4. -hoz A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. -ának (2) bekezdése korábban kimondta, hogy a határozatot az Sztv a (1) bekezdésében foglaltakon kívül a sértettel és képviselőjével közölni kell. Az Alkotmánybíróság a 78/2002. (XII. 19.) AB határozatával ezt a rendelkezést megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Vhr ának (2) bekezdése túlterjeszkedik az Sztv. rendelkezésén, mivel általános érvénnyel az Sztv a (1) bekezdésében meghatározott személyi körnél tágabban fogalmazza meg a szabálysértési hatóságnak a határozat közlésére vonatkozó kötelezettségét. Az Sztv.-ből ugyanis az következik, hogy nem minden esetben áll fenn a közlési kötelezettség a sértett részére, hanem csak akkor, ha a határozat a sértettre is tartalmaz rendelkezést. Az Sztv a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a szabálysértési hatóság határozatának tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy személyi adatait is. A Vhr ának (2) bekezdése által kötelezővé tett határozati közléssel nyilvánvaló, hogy az eljárás alá vont személy személyi adatai is a sértett tudomására jutnak. Az Sztv a (2) bekezdésének a) pontja a sértett jogainak meghatározásánál akként rendelkezik, hogy az iratbetekintés, illetőleg a másolatkészítés jogának gyakorlását úgy kell biztosítani, hogy a név kivételével az eljárás alá vont személy és az ügyben szereplő egyéb személyek személyes adatai ne juthassanak a betekintő tudomására. Így a Vhr ának (2) bekezdése által előírt közlési kötelezettség az Sztv a (2) bekezdésének a) pontjával is ellentétes volt. A rendelkezés megsemmisítése miatt az autóstársadalom szabálysértésként minősülő balesetet szenvedett tagjainak a kártérítési igény érvényesítése nehézségbe ütközik, mert a szabálysértési eljárás alá vont személy elmarasztalásáról szóló érdemi határozatot a sértettel nem közölheti a szabálysértési hatóság. Figyelemmel arra, hogy az Sztv. - a sértett jogait tartalmazó a (2) bekezdésének a) pontjában kimondja, hogy a másolatkészítés jogának gyakorlását úgy kell biztosítani, hogy a név kivételével az eljárás alá vont személy és az ügyben szereplő egyéb személyek személyes adatai ne juthassanak a betekintő tudomására, ezért e bekezdés a) pontja is módosítást igényel. Az Sztv a (2) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy a határozat tartalmazza az eljárás alá vont személy 8

9 személyes adatait is. Így tehát összhangba kell hozni az Sztv a (2) bekezdésének a) pontját, 87. -a (2) bekezdésének b) pontját és az újonnan beiktatandó rendelkezést. Ezt a javaslat akként teszi meg, hogy hatályon kívül helyezi az Sztv a (2) bekezdése a) pontjának második mondatát, figyelemmel arra is, hogy ezen rendelkezés nincs szinkronban az Sztv ának (4) bekezdésében foglaltakkal, melyben az eljárás alá vont személy jogait tartalmazza az iratok megismerésével kapcsolatban. Az 5. -hoz A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elutasító határozattal szemben panasznak van helye. A 6. -hoz A javaslat lehetőséget ad arra is, hogy a jogerős határozat alapján indult végrehajtási eljáráshoz kapcsolódva kerüljön sor a kézbesítési vélelem megdöntésére. Erre főszabályként akkor van szükség, ha a fél a végrehajtást megelőző eljárás lefolytatásáról önhibáján kívül egyáltalán nem szerzett tudomást. A 7. -hoz A módosítás megemeli a helyszíni bírság alsó és felső határát, amelyre azért van szükség, mert a jelenlegi piaci, gazdasági viszonyok között irreálisan alacsony összegben van megállapítva. A bírság összegének igazodnia kell az aktuális társadalmi-gazdasági viszonyokhoz. A bírság összegének meghatározása 2000-ben történt, az akkori életviszonyokat figyelembe véve, ezért elengedhetetlen a mai viszonyokhoz megfelelő közelítése. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak elsősorban a kisebb fokú szabálysértéseknél alkalmaznak helyszíni bírságot, pontosan azért, mert még a maximum tízezer forint sincs arányban a szabályszegéssel. Amennyiben a felső határ magasabb lesz, úgy a súlyosabb cselekményeknél is lehetőségük lesz a helyszínen rendezni a szankciót, ezzel a szabálysértési hatóságok nagyfokú leterheltségét is csökkentenék. A helyszíni bírságolás az Sztv. indoklása szerint is sommás eljárás, amelynek értelmében: A sommás eljárási módok talán legtisztább változata a helyszíni bírságolás, ahol az eljárás anélkül, hogy elkezdődne, máris befejeződik. A helyszíni bírság tudomásul vételével az állampolgár tulajdonképpen lemond alkotmányos jogorvoslati jogáról. Ezzel szemben a jogalkotó a végrehajtási eljárás szabályozása során a szabálysértési eljárás végrehajtási intézkedéseit rendeli alkalmazni, amely a sommás eljárás követelményével szemben jelentősen meghosszabbítja, bonyolulttá teszi a meg nem fizetett helyszíni bírság behajtását. Ennek következtében a helyszíni bírság végrehajtása akár két évig is elhúzódhat, ami ellentétes a jogintézmény alapvető céljával. Ennek kiküszöbölése érdekében a helyszíni bírság meg nem fizetés esetére csak az adók módjára történő végrehajtás a megfelelő, illetve elegendő a év előtti több évtizedes gyakorlatnak megfelelően. A módosítással megszűnik a további végrehajtási fokozat, a sommás eljárás valóban egyszerűbbé válik és lerövidül, a végrehajtási eljárás költsége a helyszínen bírságolt személyt terheli és nem az államot. A végrehajtási eljárás során az egy ügyiratban jelentkező költség elérheti a Ft-ot, amely tartalmazza a munkabér, a posta és a papír, valamint az áram, gépek költségeit. Ez a magas összeg is azt tükrözi, hogy nincs arányban a végrehajtási költség a sommás eljárással. 9

10 A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 5. (1) bekezdése alapján a helyszíni bírságolásból származó bevételt a nyilvántartó szerv tényleges bevételként kezeli, és arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet, míg az 5. (3) bekezdése alapján az önkormányzatoknál a saját bevételek között kell tervezni és elszámolni. Azokban az esetekben, amikor a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések esetén a közterület-felügyelet szabja ki a helyszíni bírságot, a végrehajtási feladatok, illetve annak költsége a rendőrségé, azonban a bevétel az önkormányzatot illeti meg. Az egyszeri végrehajtási cselekménnyel megszűnik az eljárási iratok utaztatása, a költségek keletkezése, a szabálysértési eljárásokat folytató állomány terhelése, a munka pedig ott keletkezik, ahová a bevétel folyik. A 8. -hoz: A természeti területek és értékek védelmének egyre fokozódó követelménye, valamint a jogkövető magatartás és visszatartó erő növelése érdekében indokolt a természetvédelmi szabálysértés esetén a törvényben megengedett legmagasabb bírság kiszabásának lehetőségét biztosítani. A 9. -hoz A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény 81. -ának (3) bekezdése az Sztv át, a tulajdon elleni szabálysértéseket új (7) és (8) bekezdéssel egészítette ki. Az Sztv a szerint azonban a vámhatóság hatáskörébe csak a pénzügyi szabálysértések tartoznak, ezért vált indokolttá a pénzügyi szabálysértések cím alatt elhelyezni vámorgazdaság alcímmel. A 10. -hoz A fémjelzési szabálysértésért jelenleg kiszabható harmincezer forintos bírság összege legfeljebb csak egy db 5 grammos arany-ékszer árának felel meg. Ennek az alacsony összegnek már nincs elég visszatartó ereje a mai forgalmi viszonyok között. A tapasztalatok alapján a most kiszabható maximális összeg sem éri el a kívánt hatást, így az ellenőrzések során sorozatosan kerülnek elő kereskedelmi egységekben olyan nemesfém tárgyak, amelyek nincsenek ellátva a magyar vagy azzal egyenértékű fémjellel. A 11. -hoz A adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) ának (1) bekezdése szerint az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettség végett az adóhatóság akkor kereshető meg, ha a köztartozás összege meghaladja az 5000 forintot. A pénzbírság és a helyszíni bírság alsó határának felemelésével, valamint az Art. szerinti köztartozás összegének szabálysértés vonatkozásában történő csökkentésével a végrehajtható összeg közelít egymáshoz, ezzel nagyobb lehetőség lesz a be nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására. A 12. -hoz A hatályos ágazati jogszabályok az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény és a postáról szóló évi CI. törvény a piacfelügyeleti eljárás lefolytatásával, illetve a törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával hatékony védelmet biztosítanak a 10

11 jogszabálysértések esetére, ezért az indokolatlanul többszintű, párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében a Nemzeti Hírközlési Hatóság szabálysértési hatósági jogkörére utaló jogszabályhely hatályon kívül helyezése szükséges. Az Sztv. 51. (2) bekezdés a) pontjának módosítására azért van szükség, mert a sértett a jövőben kaphat a határozatból, melynek kötelező tartalmi elemei az itt felsorolt adatok. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény 7. -a úgy módosította a Btk-t, hogy a 202/A. szerint Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás fejében közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az Sztv (2) bekezdés a) pontja [Az elkövető elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha a szexuális szolgáltatása igénybevételére felhívott személy tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, vagy kiskorúnak az ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattételét fogadja el] megegyezik a Btk. említett tényállásával. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény 4. -ának f) pontja határozza meg a szexuális szolgáltatás fogalmát [a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybe vevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul]. A szexuális szolgáltatás megfelel a Btk. szerinti közösülés és fajtalanság fogalmának. Tekintettel arra, hogy Sztv. szerint nem állapítható meg szabálysértés, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg, ezért egyértelmű jogi rendezése szükséges. Erre figyelemmel a június 1-ig elkövetett cselekmények az Sztv a (2) bekezdésének a) pontja szerinti tiltott kéjelgés szabálysértésnek minősül, június 1. napjától való elkövetés esetén pedig kizárólag bűncselekményt valósít meg. 11

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL Változat száma: 2. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/48 Hatálybalépés napja: 2008.12.09.

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete )

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 70-72.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT t7rszágc '' ÜI.,.`t S FIJ}v'Al'ALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett ; 2012 NOV 1 5. T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/8967.

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben