Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től"

Átírás

1 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása január 1-től

2 Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, amennyiben a terméket az adóalany belföldről másik tagállamba továbbítja, annak érdekében, hogy azon szakértői értékelést végezzenek (eddig csak megmunkálás) majd ezt követően a termék visszakerül belföldre az azt továbbító adóalanyhoz. [Áfa tv. 12. (2) bekezdés f) pont]

3 Átalakulás Az átalakulás utáni áfa-fizetés alól az Áfa tv ai szerint lehet mentesülni Bővül a kedvezményezett esetek köre! 2013-tól jogutódlással történő megszűnésnek minősül: a köztestületek jogszabályon alapuló átalakulását, ha az tartalmában jogutódlásnak tekintendő [Áfa tv. 17. (3) bekezdés i) pont].

4 Üzletág-átruházás I. Fogalma:a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. Nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak az adóalany általi üzletág-átruházás esete, feltéve, hogy: az a 18. (1)- (1a) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik, és a szerző az üzletágat a további működtetés céljából szerzi meg. [Áfa tv. 17. (4) bekezdése]

5 Üzletág-átruházás II. További feltétel az (1a) bekezdés alapján, hogy: az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, és ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, amelyre vonatkozóan az üzletágat átruházó adóalany élt a 88. -ban említett választási jogával, vagy amelynek értékesítése az üzletág-átruházás időpontjában a 86. (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja hatálya alá tartozna(új ingatlan), az üzletágat megszerző adóalany a 88. szerinti adófizetési kötelezettséget válasszon.

6 A teljesítés helye I. Közlekedési eszközök nem adóalany részére történő bérbeadása esetében - a rövid időtartamú bérbeadás kivételével a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, ennek hiányában, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. {Áfa tv. 44 (2)} Ettől eltérően: a kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő bérbeadása esetében - a rövid időtartalmú bérbeadás kivételével - a teljesítés helye az a hely, ahol a kedvtelési célú hajót ténylegesen a bérbevevő birtokába adják, feltéve, hogy a szolgáltatást az adóalany ezen a helyen található székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtja. {Áfa tv. 44. (3)}

7 A teljesítés helye II. A közlekedési eszköz rövid időtartamú bérbeadása esetén a teljesítési hely változatlanul az a hely ahol azt a bérbevevő birtokába adják.{áfa tv. 44 (1)} A közlekedési eszköz adóalany részére történő hosszú időtartamú bérbeadása esetén a teljesítési hely változatlanul a bérbevevő gazdasági célú letelepedésének helye. {Áfa tv. 37. (1)}

8 Folyamatos teljesítés Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, valamint az ennek megfelelő beszerzés esetén is, ha az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, - időarányos részteljesítésként - teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is. {Áfa tv. 58. (2)-(3)}

9 ELŐLEG Az Áfa tv a kiegészül a (4) bekezdéssel: A Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez adott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget. Ennek következményeként az Áfa bevallásban, és az összesítő nyilatkozatban sem kell az előleget feltüntetni.

10 Előleg II. Változatlanul adófizetési kötelezettséget keletkezett a határon átnyúló szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó fizetett előleg és azt az összesítő nyilatkozatban is fel kell tüntetni, amennyiben a teljesítési helyet az igénybevevő letelepedettsége határozza meg, továbbá a vevő az adófizetésre kötelezett. {Áfa tv. 59. (3)}

11 Az adó alapjának forintban történő megállapítása I. Amennyiben az adott külföldi pénznemnek nincs - belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként - jegyzése, a forintra történő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet az MNB vagy az Európai Központi Bank a 80. (1) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé. {Áfa tv. 80. (5)}

12 Az adó alapjának forintban történő megállapítása II. Kiegészül az Áfa tv. a 80/A. -sal: az adó alapjának forintra történő átszámításához választható az EKB által a 80. (1) bekezdésében meghatározott időpontban hivatalosan közzétett legutolsó árfolyam is. Az eurótól eltérő fizetőeszközök közötti átváltást az egyes fizetőeszközök euróhoz viszonyított árfolyamának alkalmazásával kell végezni. Az EKB által közzétett árfolyam választására az MNB által közzétett árfolyam választására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

13 Adómentesség kivétele Mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás - az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg - és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet gyermek- és ifjúságvédelem keretében közszolgáltató - ilyen minőségében teljesít. {Áfa tv. 85. (1) g,} Nem alkalmazható az adómentesség az olyan bérbeadásra, mely tartalma alapján kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás nyújtásának minősül. {Áfa tv. 86. (2) a,}

14 Pontosítás Adólevonási jog Az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne. {Áfa tv (1) a,}

15 Adólevonási jog korlátozása I. A 120. és tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka {Áfa tv (4)} (eddig egyáltalán nem lehetett levonni, kivéve a 125. alapján). Hatályon kívül helyezték a 124. (2) bekezdés b) pontját.

16 Adólevonási jog korlátozása II. Az Áfa tv (1) bekezdése az f) ponttal egészül ki: A tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható, ha a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás igénybevétele fejében járó ellenérték legalább 50 százalékára igazoltan teljesül, hogy az a 15. szerinti szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be, valamint abban az esetben is, ha az adóalany a terméket, szolgáltatást vállalkozásán belül a szolgáltatást igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként a bérbeadás adóalapjába beépül.

17 Adólevonási jog gyakorlása A 132. kiegészül az (5) bekezdéssel: Abban az esetben, ha az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó: termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított; termék importjához kapcsolódóan maga vagy közvetett vámjogi képviselője fizetendő adóként megállapított; a 11. (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékértékesítéséhez kapcsolódóan fizetendő adóként keletkezett, az adóalany a levonható adó összegét érintő különbözetet abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben a fizetendő adó összegét növelő vagy csökkentő tételt el kell számolni.

18 Fordított adózás I. Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az adós és a hitelező, valamint az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul. {Áfa tv. 142 (1) f,}

19 Fordított adózás II. Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: a 6/B. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében; {Áfa tv. 142 (1) j,} a 6/C. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében. {Áfa tv. 142 (1) k,} Nem alkalmazható ezen termékek értékesítése esetén a fordított adózás a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére.{áfa tv. 142 (9)} Azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyeknek a teljesítési időpontja április 1. napjára esik vagy azt követi (figyelemmel a 60. és az előleg kezelésére).

20 Fordított adózás III. Sorszám Megnevezés Vtsz. 1. Fajtiszta tenyészsertés Háziasított sertés, 50kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) 3. Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) 4. Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta tenyészsertés kivételével) Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

21 Fordított adózás IV. Sorszám Megnevezés Vtsz. 1. Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is 3. Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is 4. Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 5. Állatok etetésére szolgáló készítmény a kutya- vagy macskaeledel kivételével

22 Számlakibocsátás I. A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik. Ettől eltérően: A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye, vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, és a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, valamint az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, vagy a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van. [158/A. ] Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki meghatalmazás alapján önszámlázás főszabály!

23 Számlakibocsátás II. Számla kibocsátása kötelező előlegfizetés esetén is, ha az előleget adóalany, vagy nem adóalany jogi személy fizeti, valamint nem adóalany személy, szervezet esetén (ide nem értve a nem adóalany jogi személyt), ha az előleg összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget január 1-től a 159. kiegészül a (4) bekezdéssel: A számlakibocsátási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha az előleget Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez fizetik.

24 Számlakibocsátás III. Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb: a)a 89. szerinti termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli, (nincs áthárított adó mégis van időkorlát) b) az a) pont alá nem tartózó olyan esetekben, ahol az ellenértéket - ideértve az előleget is - készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, haladéktalan, c) egyéb, a b) pont alá nem tartozó olyan esetben, amelyben a számla áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 15 napon belüli számlakibocsátási kötelezettséget jelent. [Áfa tv (2) bekezdés módosítása]

25 Ha az adóalany Számlakibocsátás IV. a) a teljesítés napján egyidejűleg, vagy b) az adott naptári hónapban (eddig a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban) ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát (a továbbiakban: gyűjtőszámla) bocsát ki. {Áfa tv (1)} A b) ponttól eltérően az adóalany a gyűjtőszámlát az egy naptári hónapot meghaladó, de a rá vonatkozó adómegállapítási időszakot meg nem haladó időszakban is kibocsáthatja ugyanannak a személynek, szervezetnek több általa teljesített ügyletről, feltéve, hogy ezen gyűjtőszámlában nem tüntet fel a 89. szerint adómentes termékértékesítést vagy olyan szolgáltatásnyújtást, amely után az adót a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti. {164. (2)} Arra a számlára kell először alkalmazni, amelyet olyan időszakról állítanak ki, amelynek kezdő időpontja január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

26 Számla adattartalma I. Bővül a számla kötelező adattartalma a számlázási irányelvvel összhangban: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt: mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt: mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

27 Számla adattartalma II. az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében. {Áfa tv }

28 Egyszerűsített adattartalmú számla A számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha: a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak (a évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 forint/euró) kell alkalmazni) megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 29. (távértékesítés) vagy a Közösségen belüli adómentes termékértékesítéstől eltérő ügylet, továbbá a számlakibocsátásra nem olyan esetben kerül sor, amikor az Áfa-törvény rendelkezései szerint az ügylet teljesítési helye nem belföldön (hanem harmadik ország, vagy a Közösség másik tagállamának területén) van, és a teljesítésre kötelezett adóalanynak az ügylet teljesítésével összefüggő gazdasági célú letelepedésének helye belföldön van, azaz a teljesítés helye szerinti országban a teljesítéssel összefüggően sem székhelye, sem telephelye nincs.{áfa tv (1) d,}

29 2013. április 1-től Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok A nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adóalany külön jogszabály szerint rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. Külön jogszabály előírhatja, hogy a nyugta-kibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló pénztárgép működését az állami adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyelje. Ebben az esetben az adatszolgáltatás külön jogszabály szerint az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. {Áfa tv (1)}

30 Elektronikus számla Elektronikus számla esetén: {Áfa tv (2)} a számla eredetének hitelessége, adattartalmának sértetlensége, olvashatósága, úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; vagy az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják. Már nem csak a jelenleg hatályos Áfa tv.-ben meghatározott két módszer alkalmazható!

31 Elektronikus számla II. Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele, hogy az EDI használata esetén arról az érintett felek előzetesen és írásban állapodjanak meg. Egyéb esetekben elegendő a számlabefogadó előzetes beleegyezése, kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. {Áfa tv (3)}

32 Pontosítás Megőrzési kötelezettség: OKIRATOK MEGŐRZÉSE papír alapú okirat esetében a kibocsátásra kötelezett részéről a másodlati példányra, a befogadó részéről az okirat eredeti példányára, vagy ha azt e törvény nem zárja ki eredeti példány hiányában annak hiteles másolatára vonatkozik. A megőrzési kötelezettség teljesíthető: a papír alapon kibocsátott okirat elektronikus formában történő megőrzésével is. elektronikus okirat kizárólag elektronikus formában őrizhető meg. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az adóalanynak elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is. {Áfa tv (2)}

33 Gyógyászati segédeszközök től a 98 %-os illetve a 90 %-os támogatású gyógyászati segédeszközök értékesítése esetén 5 %-os kedvezményes adókulcsot kell alkalmazni.

34 Horvátország EU csatlakozása Átmeneti előírás től, hogy a hivatkozott időpont előtt belföldről Horvátországba még exportként indított termékértékesítéseket valamint a Horvátországból még termékimportként indított ügyleteket amennyiben a teljesítésük közben történik a csatlakozás úgy kell befejezni, ahogy elindították azokat, azaz termékexportként illetve termékimportként. {Áfa tv }

35 Egyszerűsített adóraktározási eljárás től a beraktározó illetve a termék igazolt utolsó értékesítő kiraktározója pótlólag is eleget tehet a lehetséges 90 napos határidőn belül- a be- illetve kiraktározási okmányhoz kapcsolódó okirat-bemutatási kötelezettségének. A pótlásra nyitva álló határidőt az egyszerűsített adóraktározási engedélyben rögzíteni kell. Az új szabály alkalmazásának feltétele, hogy a beraktározási okmány tartalmazza a beraktározás tárgyát képező ügylet beazonosításához szükséges adatokat. {Áfa tv. 4. Számú melléklet}

36 Az általános forgalmi adót érintő évközi változások 2012-ben

37 ALANYI ADÓMENTESSÉG Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár a forintnak megfelelő pénzösszeg. Átmeneti szabály [Áfa tv (1) bekezdés]: Az adóalany az alanyi adómentességet naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege a) sem a naptári évben ténylegesen, b) sem a naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a forintnak megfelelő pénzösszeget. A feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a két éves visszatérési tilalom időtartama még nem telt el. Az EVA hatálya alól az Áfa tv. hatálya alá való visszatérés (függetlenül attól, hogy arra év elején vagy év közben kerül sor) új áfa-adóalanyiságot keletkeztet, így a választásra vonatkozó évre várhatóan vizsgálja a feltételt!

38 Az Áfa tv. XIII/A. Fejezete PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS 196/A. -196/G.

39 Kik választhatják milyen feltételek megléte esetén? 196/B. (1) Az az adóalany aki a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül. 196/C. (1) A pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a forintnak megfelelő pénzösszeget.

40 Nem számít be a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárba A vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése A vállalkozásban immateriális jószágként használt vagyoni értékű jog végleges átengedése Termék 89. szerinti értékesítése A 85. (1) bekezdése szerinti adómentes értékesítés, szolgáltatásnyújtás A 86. (1) bekezdés a-g, pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték. A 11., 12. és a 14. szerinti ingyenes termékátadások adóalapjait szintén nem kell figyelembe venni, miután ezen esetekben nem beszélhetünk megtérített illetve megtérítendő ellenértékről.

41 Mikor kell megfizetni az áfát? I. Abban az esetben, ha az adóalany él a választási jogával, akkor az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után - ide nem értve a termék 10. a) pontja és 89. -a szerinti értékesítését, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyekre az adóalany a törvény második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza - az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg. Azaz csak azon ügyletek esetében alkalmazandó, amikor a teljesítésre és az adófizetésre kötelezett személye megegyezik! Fontos, hogy az Áfa tv szerinti adómentes értékesítéseket és az Áfa tv szerinti adómentes ügyleteket is a pénzforgalmi elszámolás elve szerint kell szerepeltetni az adóelszámolásokban és az azokról benyújtott bevallásokban.

42 Mikor kell megfizetni az áfát? II. Továbbra is a teljesítés időpontjában kell az alábbi ügyletek esetén az adókötelezettséget teljesíteni: zárt végű lízing értékesítésekre (Áfa tv. 10. a) pontja), adómentes közösségen belüli értékesítésre ( 89. ), mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabály alkalmazása esetén utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok alkalmazása esetén, használt ingóságokra műalkotásokra, gyűjteménydarabokra, és régiségekre vonatkozó különös szabály alkalmazásakor A áfa tv. területi hatálya alá nem tartozó ügyletek A 142. (1) bekezdése szerinti belföldi FAD-os értékesítések Ingyenes termékátadások, saját vállalkozásban végzett beruházások A közösségen belüli beszerzések után fizetendő adó A termékimport után fizetendő adó A külföldi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után a 140. a, vagy b, pontja alapján fizetendő adó A külföldi adóalanytól vásárolt fel-és összeszerelés tárgyául szolgáló vagy a vezetékhálózaton keresztül szállított energiatermék értékesítésének beszerzőjeként a 139. alapján fizetendő adó A 142. (1) bekezdése szerinti belföldi FAD-os termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel

43 Részletfizetés esetén A fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani! a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható; az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg.

44 Mikor élhet a pénzforgalmi elszámolást választó adózó a levonási jogával? Termék beszerzéséhez - ide nem értve a termék 10. a) pontja szerinti értékesítésnek megfelelő beszerzést -, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti.

45 Adólevonási jog keletkezésének időpontja a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kiállított számla alapján I. Az adólevonási jog akkor keletkezik - ha e törvény másként nem rendelkezik -, amikor az előzetesen felszámított adónak [120. ] megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetendő adó megállapítása a 196/B. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történik.

46 Adólevonási jog keletkezésének időpontja a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kiállított számla alapján II. Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti fel a pénzforgalmi elszámolás kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja! Ez esetben az ügyletet terhelő fizetendő adót az Áfa tv ai alapján kell megállapítania! Vevő levonási joga a főszabály szerint! A számla kibocsátó a bizonylatnak az előírásoktól eltérő módon való kiállítása miatt mulasztási bírsággal sújtható!

47 Számla érvénytelenítése vagy módosítása pénzforgalmi elszámolás Érvénytelenítő módosító Okirat kiállítója: Ha a teljesítést követően az ellenérték és az áthárított áfa csökken fizetendő adót csökkentő tételként abban az időszakban veheti figyelembe, amikor az adót is tartalmazó ellenértéket a vevőnek visszatéríti. Teljesítést követően nő az áthárított áfa, a fizetendő adót ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg Érvénytelenítő módosító Okirat befogadója: Ha a teljesítést követően az ellenérték és az áthárított adó csökken fizetendő adót növelő tételként abban az időszakban veheti figyelembe, amikor az ellenértéket a kötelezett visszatéríti. Teljesítést követően nő az áthárított áfa az ellenérték pü. rendezéskor helyezheti levonásba.

48 A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak Ha a teljesítés és a fizetendő adó megállapítása között: a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, c) tevékenységét szünetelteti, vagy d) jogutód nélkül megszűnik. A FIZETENDŐ ADÓT az a) pontban említett esetben a jogállásváltozást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani.

49 A pénzforgalmi elszámolás megszűnik I. A naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári évet követő naptári évre nem kívánja alkalmazni; a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapján a 196/C. (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem teljesül; a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő naptári év első napján nem minősül a 196/B. (1) bekezdés a) pontja értelmében kisvállalkozásnak; az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül; az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

50 A pénzforgalmi elszámolás megszűnik II. Ha a pénzforgalmi elszámolás az értékhatár meghaladása miatt szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárt. Az ismételt választás jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.

51 Bejelentés I. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illetőleg annak megszűnéséről az állami adóhatóságnak a Bejelentő-változásbejelentő nyomtatvány F02 lap 11. rovatában nyilatkozik.

52 Bejelentés II.

53 Az általános forgalmi adóval kapcsolatos Art. módosítás A tételes Áfa-bevallás január 1-jétől

54 Az eladó nyilatkozattételi kötelezettsége I. Áfa alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben: egy másik belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra, áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, arról az időszakról benyújtott bevallásban, amelyikben a teljesített ügylet (vagy előleg átvétele) után adófizetési kötelezettsége keletkezett,

55 Az eladó nyilatkozattételi kötelezettsége II. Számlánként nyilatkozni köteles: a vevő, igénybevevő adószámáról, ha csoportos adóalany tagja a vevő a csoportazonosító számáról (első nyolc számjegyről) a számla sorszámáról a teljesítés időpontjáról (ennek hiányában a kibocsátás keltéről) az adó alapjáról és az áthárított adó összegéről. Eva alanya is köteles nyilatkozni az említett adatokról az adóévről benyújtott eva bevallásában!

56 A vevő nyilatkozattételi kötelezettsége I. Számlánkénti, tételes nyilatkozat az Áfa alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben: az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, azon időszakról teljesített adóbevallásban, amelyben az ügylet teljesítését (vagy az előleg megfizetését) tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

57 A vevő nyilatkozattételi kötelezettsége II. Számlánként nyilatkozni köteles: az értékesítő, szolgáltatásnyújtó adó alany (ideértve az eva alanyt is) adószámáról (csoportazonosító számáról) (első nyolc számjegyről), a számla sorszámáról, a teljesítés időpontjáról (ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről), a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított áfa összegről.

58 Összevont nyilatkozat Ha az áfa alanya ugyanabban az adó-megállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó által kibocsátott számlában áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben levonási jogot, akkor az erről az időszakról benyújtott bevallásában nyilatkozik: az értékesítő, szolgáltatásnyújtó adószámáról (csoportazonosító számáról) (első nyolc számjegyéről) és ezen számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegéről.

59 Számla módosítása I. A számlát módosító okiratot kiállító nyilatkozata ha az eredeti számlában áthárított áfa elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, valamint ha a módosítás eredményeként érte el, haladta meg az áthárított áfa összege a 2 millió forintot: az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítés időpontja, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint a a módosító számla sorszámáról és a módosítás számszaki hatásáról az = adóalap és = az áthárított adó tekintetében.

60 Számla módosítása II. A számla módosító okiratot befogadó nyilatkozata ha az eredeti számlában áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, valamint ha a módosítás eredményeként éri el vagy haladja meg az áthárított áfa összege a 2 millió forintot: az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítés időpontja, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint a módosító számla sorszámáról, továbbá a módosítás = adóalapra és = az áthárított adóra gyakorolt hatásáról.

61 Számla érvénytelenítése A számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó adóalany nyilatkozata, ha az érvénytelenített (eredeti) számlában áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot: az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítési időpont, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint az érvénytelenítő számla sorszámáról.

62 Melyik adó-elszámolási időszakban kell nyilatkozni? A számla módosítása és érvénytelenítése esetén az okiratot kiállítónak és a befogadónak arról az adómegállapítási időszakról benyújtott adóbevallásban kell a nyilatkozatot tenni, amelyikben a módosítás eredményét figyelembe veszi.

63 Mikor kell a módosítás hatását figyelembe venni? I. A módosító, érvénytelenítő okiratot kibocsátó adóalany: az Áfa tv aiban szabályozott esetekben a módosító, érvénytelenítő bizonylat jogosult részére történő átadásának időszakában, minden más esetben az eredeti számla szerinti kötelezettség keletkezése időszakában köteles a módosítás (érvénytelenítés) számszaki hatását figyelembe venni.

64 Mikor kell a módosítás hatását figyelembe venni? II. A módosító, érvénytelenítő okiratot befogadó adóalany: az Áfa tv (1) bekezdésében megfogalmazott esetben a (2)-(4) bekezdés szabályát alkalmazva a módosító számla kézhezvételének időszakában, egyéb esetben az eredeti számla szerinti levonási jog érvényesítése időszakában köteles a módosítás (érvénytelenítés) számszaki hatását figyelembe venni.

65 A tételes áfa-bevallási kötelezettséghez kapcsolódó áfa-törvényt érintő módosítás A számla kötelező tartalmi eleme a vevő adószáma, ha az értékesítő adóalany belföldön letelepedett adóalany és az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Hatályba léptető rendelkezés szerint az Áfa tv új d) pontját azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség január 1-jén vagy azt követően keletkezik.

66 Köszönöm a figyelmet!

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing esedékesség a teljesítés időpontja. 12 hónapos

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

:Ú:. kezott : T/8750/...

:Ú:. kezott : T/8750/... uit= ktivttala l X5-o j Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsá g :Ú:. kezott : Z '.2 NOV Q c. T/8750/... Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben módosító iavaslat Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évközi változások

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc. Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Könyvelői Klub 2013. február 21., Miskolc Konzultáns: Szarvasné Vadászi Csilla főtanácsos, Nemzeti Adó- és Vámhivatal TÉTELES ÁFA, ÁFA KIUTALÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az egyéni vállalkozók,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról

2011. évi CIII. törvény. a népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok fogalma: Az egyes adótörvényekben az ingatlan fogalmának értelmezése nem egységes: A Tao törvény

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója 4200-62/2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.)

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 16., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CCXII. törvény Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Név: Bán Roland Szak: Forgalmi adó szak Konzulens: Domsa Ágnes Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Népegészségügyi termékadó 2016.

Népegészségügyi termékadó 2016. Népegészségügyi termékadó 2016. Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László Környezetvédelmi termékdíj Készítette: Debreczeni László Termékdíjról szóló jogszabályi alapok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2513 2544. OLDAL 2011. augusztus 10. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 485 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben