Az Áfa-tv évi módosításai a évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke"

Átírás

1 Az Áfa-tv évi módosításai a évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv a (2) bekezdésének f) pontja] A módosítás a számlázási irányelvvel összhangban pontosítja, hogy abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, amennyiben a terméket az adóalany belföldről másik tagállamba továbbítja, annak érdekében, hogy azon szakértői értékelést végezzenek el, majd ezt követően a termék vissza kerül belföldre az azt továbbító adóalanyhoz. 2. Jogutódlással történő megszűnés [Áfa-tv a (3) bekezdésének új i) pontja] Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni a kiegészítő előírás szerint és így nem keletkezik adófizetési kötelezettség a köztestületek jogszabályon alapuló átalakulását, ha az tartalmában jogutódlásnak tekintendő. 3. Üzletág-átruházás [Áfa-tv ának új (4) bekezdése, 18. -ának (1)- (3) bekezdése és új (1a) bekezdése] A kiegészítő módosítás arra irányul, hogy megkönnyítse az üzletágak átruházását. Az új előírás szerint nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, ha az átruházás a törvényben meghatározott feltételek szerint történik, és a szerző (az átvevő) az üzletágat további működtetés céljából szerzi meg. Az üzletág-átruházás az eddigi feltételeken túl további feltétele, hogy az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás legyen, és ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, = amelyre vonatkozóan az üzletágat átruházó adóalany élt az adókötelessé tétel lehetőségével, = amelynek értékesítése az üzletág-átruházás időpontjában az első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, első rendeltetésszerű használatba vétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év következtében egyenesen adózna, Áfa-tv.mód.01.doc

2 2 az üzletágat megszerző adóalany az adókötelessé tétel adófizetési kötelezettséget válassza. Az üzletágat megszerző adóalanynak ezen választásáról legkésőbb azon a napon kell bejelentést tennie az állami adóhatóságnak, amelyen a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához joghatás beállna, ha áfa-fizetési kötelezettség keletkezne, mert az új előírást nem lehetne alkalmazni. Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az üzletágat átruházó adóalanyt is. 4. Közlekedési eszközök bérbeadása [Áfa-tv ának (2) és új (3)-(4) bekezdése] A módosítás a 2008/8/EK tanácsi irányelvvel összhangban megváltoztatja a közlekedési eszköz hosszú távú (30, illetve 90 napon túl) nem adóalany részére történő bérbeadására vonatkozó teljesítési helyet úgy, hogy azt az igénybevevő letelepedése, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg, a szolgáltatást nyújtó gazdasági célú letelepedettsége helyett. A kiegészítő rendelkezés külön szabályt tartalmaz a kedvtelési célú hajók hosszú távú bérbeadására. Ez a következő: A kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő bérbeadása esetében a rövid tartamú bérbeadás kivételével a teljesítés helye az a hely, ahol a kedvtelési célú hajót ténylegesen a bérbevevő birtokába adják, feltéve, hogy a szolgáltatást az adóalany ezen a helyen található székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtja. Rövid időtartam a közlekedési eszköz folyamatos, viziközlekedési eszközök esetében 90, egyéb közlekedési eszközök esetében 30 napot meg nem haladó használatát jelenti. A módosított rendelkezéseket először arra az esetre kell alkalmazni, amelyben az elszámolási időszak január 1. napján vagy azt köveően kezdődik, és az adott elszámolási időszakra vonatkozóan az ellenérték megtérítésének esedékessége december 31. napját követi, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettség keletkezésének megállapítására belföldi teljesítés esetén az Áfa-tv a lenne az irányadó. 5. Részletfizetés, elszámolás [Áfa-tv ának (2)-(3) és új (4) bekezdése] A számlázási irányelvvel összhangban új előírás, hogy a Közösségen belüli adómentes értékesítésnek minősülő termékértékesítés esetén, amennyiben az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, hosszabb, mint

3 3 egy hónap, akkor minden naptári hónap utolsó napján részteljesítés történik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ennek a Közösségen belüli értékesítésnek megfelelő Közösségen belüli beszerzés esetében is minden naptári hónap végén részteljesítés történik, továbbá, hogy az összesítő nyilatkozatokba ezeket a részteljesítéseket az adófizetési kötelezettség keletkezését magában foglaló időszakban megfelelően fel kell tüntetni. 6. Előleg [Áfa-tv ának új (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint, a számlázási irányelvvel összhangban, a tagállami gyakorlat egységesítése érdekében, a Közösségen belüli termékértékesítéshez adott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget sem az értékesítés, sem az ennek megfelelő Közösségen belüli beszerzés kapcsán. Így az adómentes Közösségen belüli termékértékesítéshez kapott előlegről nem kell számlát kibocsátani és nem kell azt az összesítő nyilatkozatban sem feltüntetni. 7. Alkalmazható devizaárfolyam [Áfa-tv ának (5) bekezdése, új 80/A. -a] A módosítás szerint, ha az adott külföldi pénznemnek nincs belföldi jegyzése, a forintra történő átszámítás során az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam is alkalmazható. A kiegészítő előírás ad arra lehetőséget, hogy az adóalany választása szerint az adóalap forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett, alkalmazhatja az EKB által közzétett árfolyamot. Ez esetben választásáról az MNB által közzétett árfolyamra vonatkozó választással azonos módon előzetesen az állami adóhatóság részére bejelentést kell tenni, amelytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el. Az adóalany ezen döntéséről a módosító törvény hatályba lépésének időpontjától tehet az állami adóhatóság felé bejelentést, azzal együtt, hogy az ahhoz fűződő jogkövetkezményeket január 1. napjától kell alkalmazni. Az eurótól eltérő fizetőeszközök közötti átváltást az egyes fizetőeszközök euróhoz viszonyított árfolyamának alkalmazásával kell elvégezni. 8. Adómentes értékesítés [Áfa-tv a (1) bekezdésének g) pontja] A módosítás alapján a gyermek- és ifjúságvételem keretében közszolgáltató által teljesített szolgáltatásnyújtások közül az étkeztetés adóköteles szolgáltatásnak minősül, amennyiben az annak fejében járó ellenérték külön térítendő meg.

4 4 9. Nem adómentes [Áfa-tv a (2) bekezdésének a) pontja] A módosítás egyértelművé teszi, hogy az általános szabályok szerint kizárólag az olyan ingatlan-bérbeadás adóköteles, amely tartalmában kereskedelmi szálláshely szolgáltatásnak minősül. 10. Az adó megfizetésének felfüggesztése [Áfa-tv ának (9) bekezdése] A módosítás az adóhatóság és a vámhatóság egy szervezeten belüli működése következtében az importáló, illetve a pénzügyi képviselője által teljesítendő feltételeket módosítja akként, hogy nem szükséges azon feltételek igazolása, amelyek teljesítéséről az egy szervezeten belüli működés következtében a vámhatóság közvetlenül tudomást szerezhet. 11. Az előzetesen felszámított áfa levonhatósága [Áfa-tv ának a) pontja] A pontosítás szerint az adólevonási jog abban az esetben is megilleti az adóalanyt, ha a terméket, szolgáltatást olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja vagy hasznosítja, amely teljesítési helye külföld, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosítaná (korábban, amely belföldön adóköteles lenne). 12. Adólevonási jog korlátozása [Áfa-tv ának új (4) bekezdése, a (1) bekezdésének új f) pontja] A kiegészítő előírás szerint nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított áfa 50 százaléka, hatályon kívül helyezve az a rendelkezés, amely szerint ezen szolgáltatások áfáját egyáltalán nem lehetett levonni. Az előzetesen felszámított áfa levonható, ha a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás igénybevétele fejében járó ellenérték legalább 50 százalékára igazoltan teljesül az, hogy a közvetített szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be. 13. Levonható adót érintő különbözet [Áfa-tv ának új (5) bekezdése] A kiegészítő előírás egyszerűsíti a levonható adó összegében történő utólagos változásra vonatkozó szabályozást. Abban az esetben, ha az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó fizetendő adó felszámításával egyidejűleg

5 5 keletkezett, az adóalany a levonható adó összegét érintő különbözetet az általános szabálytól eltérően abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben a fizetendő adó összegét növelő vagy csökkentő tételt el kell számolni. 14. Fordított adózás [Áfa-tv a (1) bekezdésének f) pontja és új j) és k) pontja, valamint új (9) bekezdése] A módosítás alapján a fordított adózás alá tartoznak nemcsak az adós és a hitelező, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések is, amelyek dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányulnak. Fordított adózás alá tartozik az Áfa-tv. új 6/B. melléklete szerinti sertéstenyésztés, háziasított sertés értékesítése egészben vagy félben, frissen vagy hűtve, fagyasztva, az Áfa-tv. új 6/C. melléklete szerinti, mezőgazdasági termékek feldolgozása melléktemékeinek értékesítése. A fordított adózás szabályai nem alkalmazhatók a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére. A 6/B., illetve 6/C. mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetén a a fordított adózás szabályait azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyeknek a teljesítési időpontja április 1. napjára esik vagy azt követi, de nem alkalmazható, ha a teljesítés időpontja április 1. napjára esik vagy azt követi, de a terméket beszerző adóalanynak a 60. (1)-(3) bekezdései szerint a fizetendő adót április 1. napját megelőzően kellene megállapítania. Ha a 6/B., illetve 6/C. mellékletben felsorolt termékek értékesítéséhez fizetett előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja április 1. napját megelőző napra esik, az előleg jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany fizeti,

6 6 a termék beszerzőjének adófizetési kötelezettsége az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik. 15. Vámjogszabályok megsértése [Áfa-tv ának (1) bekezdése, (2) bekezdésének c) pontja] A módosítás alapján a NAV egyszerűbben és hatékonyabban tudja beszedni a termékimportot terhelő adót azokban az esetekben, amikor vámtartozás keletkezik a vámjogszabályok megsértése miatt. Ilyen esetekben a vámhatóság szabja ki a termékimport kapcsán felmerülő áfa összegét még akkor is, amikor az adóalany önadózói engedéllyel rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan kiegészült az Áfa-tv. 4. számú, az adóraktározási eljárást szabályozó melléklete is. 16. A számlakibocsátásra irányadó szabályok [Áfa-tv. új 158/A. -a] Az új előírás az irányelvvel összhangban meghatározza, hogy melyik tagállam szabályait kell alkalmazni határon átnyúlóan teljesített ügyletek számlázásakor: a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik, a következő eltéréssel: A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye, vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, és a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, valamint az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett (ez esetben a számlázási kötelezettségekre a teljesítési hely szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki), a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van. Az előbbiek szerinti szabályok azonban nem vonatkoznak a számlák megőrzésére. Ennek oka, hogy a tagállamoknak továbbra is biztosítani kell, hogy a joghatóságuk hatálya alatt teljesített ügyleteket megfelelően ellenőrizhessék.

7 7 17. Számlakibocsátási kötelezettség [Áfa-tv ának új (4) bekezdése] Az új előírás szerint a Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg esetén nem áll fenn számlakibocsátási kötelezettség. 18. A számlakibocsátás időpontja [Áfa-tv ának (2) bekezdése] A módosítás alapján a számlázási irányelvvel összhangban a tagállami gyakorlat egységesítése érdekében a Közösségen belüli termékértékesítésről, illetve olyan, a határon át nyújtott szolgáltatásról, amely esetében a fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. 19. Gyűjtőszámla [Áfa-tv a] A hatályos szabályok szerint az adóalany előzetes megállapodás alapján gyűjtőszámlát bocsáthat ki az ugyanazon személy, szervezet részére nyújtott termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amennyiben azokat ugyanazon a napon, vagy ugyanazon adómegállapítási időszakban teljesített. A Közösségen belüli adómentes értékesítésről és az olyan határon át nyújtott szolgáltatásról, amely esetében a fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. Annak érdekében, hogy a gyűjtőszámlázás ne írja felül ezt az időbeli kötelezettséget, és ezáltal ne vezethessen eltérő tagállami gyakorlatra, a módosítás az irányelvvel összhangban csak akkor teszi lehetővé az egy hónapnál hosszabb időszakról gyűjtőszámla kibocsátását, ha abban az adóalany adómentes Közösségen belüli értékesítést, valamint olyan határon átnyúló szolgáltatásnyújtást nem tüntet fel, amely után az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett. A módosított előírásokat először arra a számlára kell alkalmazni, amelyet olyan időszakról állítanak ki, amelynek kezdő időpontja január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. 20. A számla fogalma [Áfa-tv. új 168/A. -a] A kiegészítő előírás alapján a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla

8 8 eredetének hitelességét, adattartama sérthetetlenségét és olvashatóságát, függetlenül attól, hogy az papíralapú, illetve elektronikus számla. A kiegészítés nem írja elő, hogy ennek a feltételnek hogyan lehet konkrétan eleget tenni. Bármilyen olyan üzleti ellenőrzési eljárással, amely a számla és a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít. 21. A számla adattartalma [Áfa-tv a] A módosítás a számla kötelező adattartamát bővíti, illetve pontosítja a számlázási irányelvvel összhangban. A módosítások hátterében a számlán történő jelölések EU-szerte történő egységesítése áll, ezáltal csökkentve az adóalanyoknak az egységes piacon való működéséből fakadó adminisztratív költségeit. Új előírás a számla kötelező adattartamánál fel kell tüntetni: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének = adószámának vagy csoportos áfa-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adóalanyra áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, = az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt egyéb feltételek fennállása esetén teljesíti az olyan évben, de évi teljesítési időponttal kiállított számla is, amely nem tartalmazza az adószámra vonatkozó adatokat az átmeneti rendelkezések szerint; a pénzforgalmi elszámolás kifejezést, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetén; az önszámlázás kifejezést, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; a fordított adózás kifejezést, ha adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. Módosult előírások szerint fel kell tüntetni: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozást; a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezést utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

9 9 a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek, vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezést használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében. Kapcsolódóan több jogszabályi helyen módosultak a hivatkozások. 22. Megjelenési forma [Áfa-tv ának (1) bekezdése] A módosult előírás szerint a számla lehet elektronikus vagy papíralapú. A számlázási irányelv már nem elektronikus úton kibocsátott számláról, hanem elektronikus számláról rendelkezik, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be. Kapcsolódóan a 175. címe is elektronikus számlára vonatkozó szabályokra módosul. 23. Elektronikus számla [Áfa-tv ának (2)-(3), (5) és új (6) bekezdése] Az áfa-irányelv korábban kötelező jelleggel előírta a tagállamoknak, hogy az elektronikus aláírással ellátott számlát vagy az EDI rendszerben továbbított számlát adózási szempontból el kell fogadniuk. Az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok felülvizsgálata kapcsán a számlázási irányelv már nem ír elő kötelezően követendő eljárást az elektronikus számlák tekintetében. Ugyanakkor továbbra is megjelenik ez a két eljárás, amely esetben biztosítható, hogy az elektronikus számla megfeleljen a számlával szemben támasztott általános követelménynek: hitelesség, adattartalom sértetlensége, olvashatóság. A módosítás ezt az irányelvi változtatást vezeti át. Az irányelvnek való megfelelés érdekében úgy módosult az elektronikus számlákra vonatkozó előírás, hogy törölték az elektronikus számlán a fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt, amiből az következik, hogy az adattartalom sértetlenségének és az eredet hitelességének biztosítása érdekében az elektronikus számlán minősített elektronikus aláírás helyezendő el. (Ezt az indokolás is alátámasztja!) A kiegészítő aláírás szerint, ha ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küldenek vagy ilyent bocsátanak a rendelkezésére, akkor a különböző számlák azonos adatait elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető. Hatályon kívül helyezve az Áfa-tv ának (1) és (4) bekezdése.

10 A számla adattartamára vonatkozó egyszerűsítés [Áfa-tv a (1) bekezdésének új d) pontja, (2) bekezdése] A kiegészítés a számlázási irányelvvel összhangban bővíti azon esetek körét, amely során a számlát egyszerűsített adattartalommal bocsáthatja ki az adóalany, ha a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számla kibocsátására jogalapot teremtő ügylet a háromszög, illetve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítéstől eltérő ügylet, továbbá a számlakibocsátásra belföldön kívüli esetektől eltérő esetben került sor. 25. A számlázásra vonatkozó egyéb szabályok [Áfa-tv ának új (1) bekezdése] Adatszolgáltatási kötelezettséggel egészült ki az előírás. Ez szerint az adóalany a nyugta kiállítási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól külön jogszabály szerint rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. Külön jogszabály előírhatja, hogy a nyugta-kibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló pénztárgép működését az állami adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján ellenőrizze. Ebben az esetben az adatszolgáltatás külön jogszabály szerint az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. 26. A számla megőrzése [Áfa-tv ának (1) bekezdése] A módosítás szerint a számla megőrzésének kötelezettsége teljesíthető a papíralapon kibocsátott számla elektronikus formában történő megőrzésével is. Elektronikus számla kizárólag elektronikus formában őrizhető meg. A megőrzési kötelezettség papíralapú okirat esetében a kibocsátásra kötelezett részéről a másolati példányra, a befogadó részéről az okirat eredeti példányára, vagy ha azt az Áfa-tv. nem zárja ki eredeti példány hiányában annak hiteles másolatára vonatkozik. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az adóalanynak elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartama sértetlenségét biztosító adatokat is. 27. Viszonteladó [Áfa-tv ának (2) bekezdése] Az un. árrésadózástól eltérő adóalanyok számára az Art. szerinti változásbejelentési kötelezettség biztosítja, hogy az általános szabályok szerinti adózást

11 11 választó adóalanyok választott adózási módja a választásuk évét követő második év végének elteltével eltérő bejelentés hiányában automatikusan újabb két naptári évvel meghosszabbodjon. 28. Adóvisszatéríttetés [Áfa-tv. 251/A. -ának (2) és új (3) és (4) bekezdése] A módosítás alapján az adóvisszatéríttetési kérelem tartalmazhatja azt az előzetesen felszámított áfát is, amely az adóvisszatérítési időszakot megelőzően keletkezett, ha az előzetesen felszámított áfa az adott naptári évben keletkezett. Egy adóvisszatérítési időszakra több adóvisszatéríttetési kérelem is benyújtható. Az ugyanarra az adóvisszatérítési időszakra vonatkozó adóvisszatéríttetési kérelem azt az előzetesen felszámított áfát tartalmazhatja, amelynek érvényesítésére korábban nem nyújtottak be adóvisszatéríttetési kérelmet. Egy naptári évre legfeljebb 5 kérelem terjeszthető elő. A módosított és kiegészített rendelkezés a belföldön nem letelepedett adóalanyok évi adóvisszatérítési időszakaira vonatkozó adóviszatéríttetési kérelmeire alkalmazandó először. 29. Értelmező rendelkezések [Áfa-tv a új 1/A., 5., 6/A., 25/A. pontja] Adattartalom sértetlensége: a számlának a törvényben előírt adattartamát nem változtatták meg. Elektronikus számla: az Áfa-törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Eredet hitelessége: a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó vagy a számlát kibocsátó azonosságának biztosítása. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. 30. Hatályba lépés A módosításokat a jelölt kivételektől eltérően azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség január 1. napján vagy azt követően keletkezik.

12 Pénzforgalmi elszámolás [Áfa-tv. új 196/A. 196/G. -ai] Az az adóalany, aki (amely) a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, gazdasági céllal belföldön telepedett le, nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt jogosult pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi mentességben részesül. Ha az adóalany él a választás jogával az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után = nem értve ide az olyan termékértékesítést, amikor a tulajdonjogot bérbeadás lejártával szerzi meg [Áfa-tv ának a) pontja] továbbá a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyekre az Áfa-tv. Második részében meghatározott különös rendelkezéseket alkalmaz az adóalany az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg; nem alkalmazható arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését tanúsító számlán az adóalany a pénzforgalmi elszámolás -ra utalást nem tüntette fel, termék beszerzéséhez, = ide nem értve az Áfa-tv ának a) pontját, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adólevonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti. A számla érvénytelenítése vagy módosítása esetén: olyan számla érvénytelenítése, vagy az ellenérték visszatérítéssel járó módosítása esetén, amelyen a pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt, az áthárított adó csökkenését = a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany fizetendő adót csökkentő tételként, = a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adóalany fizetendő adót növelő tételként abban az adómegállapítási időszakban veszi figyelembe, amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti;

13 13 ellenérték fizetési kötelezettséget keletkeztető számlamódosítás esetén feltéve, hogy a pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepel azon a számlán, amelynek adattartamát az okirat módosítja, = a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany a módosításból eredően keletkező fizetendő adót az első francia bekezdés szerint állapítja meg, = a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adóalany adólevonási joga is ekkor keletkezik; a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany, az általa befogadott számlának a pénzforgalmi elszámolás időszakában történő érvénytelenítése vagy módosítása esetén az előbbi francia bekezdésekben foglaltakat mint a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője értelemszerűen alkalmazza. Ha az adóalany él a választás jogával, és ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben történik: = a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani, = a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható; az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg. A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetendő adó megállapítása között jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, tevékenységét szünetelteti, egyéb módon jogutód nélkül megszűnik, a fizetendő adót a jogállás-változást megelőző napon, a tevékenységet lezáró adóbevallásban, az utóbbi két esetben soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani. Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként az előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alá került, tevékenységét szünetelteti,

14 14 egyéb módon jogutód nélkül megszűnik, a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát jogállás-változást megelőző napon, a tevékenységet lezáró adóbevallásban, az utóbbi két esetben soron kívül benyújtandó adóbevallásban gyakorolhatja. A pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen = nem haladja meg a 125 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be: az adóalany vállalkozásában = tárgyi eszközként használt termék értékesítése, = immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, = a termék Közösségen belüli adómentes értékesítése, = az Áfa-tv. szerint [85. ] adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, = az Áfa-tv. szerint [86. ] adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték. Az adóalany a belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választja. A pénzforgalmi elszámolás megszűnik a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári évet követő naptéri évre nem kívánja alkalmazni, a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal, a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő naptári év első napján nem minősül kisvállalkozásnak, az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá került, az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

15 15 Ha a pénzforgalmi elszámolás az értékhatár túllépése miatt szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárt, továbbá a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illetve annak megszűnéséről az állami adóhatóságnak nyilatkozik. Átmeneti rendelkezés Az adóalany az alanyi adómentességet naptári évre abban az esetben választhatja, ha az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték összege sem a naptári évben ténylegesen, sem a naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. Az előbbi feltételek fennállása esetén az adóalany alanyi adómentességet naptári évre abban az esetben is választhatja, ha az alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal a megszűnés évét követő második naptári év még nem telt el. Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást első alkalommal január 1. napjától kezdődő adómegállapítási időszakra alkalmazhatja. Az adólevonási jog keletkezése [Áfa-tv ának (1) bekezdése] Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani, (új előírás) ideértve azt az esetet is, amikor a fizetendő adó megállapítása a pénzforgalmi elszámolás időszakában történik. Adólevonási jog keletkezése [Áfa-tv ának (1) bekezdése] A pénzforgalmi elszámoláshoz kapcsolódóan módosult az adólevonási jog keletkezésére vonatkozó törvényi előírás is. A módosítás alapján a pénzforgalmi elszámolás esetén az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani, akkor, amikor a számlát kibocsátó részére az áfát is magában foglaló ellenértéket a vevő, a megrendelő megfizette. Ennek következtében az a vevő, megrendelő, aki (amely) nem választotta a pénzforgalmi elszámolást, ha olyan adóalanytól történik a termékbeszerzése, a szolgáltatás igénybevétele, aki (amely) a pénzforgalmi elszámolást választotta, ezen adóalanytól kapott számlában előzetesen felszámított áfát csak akkor vonhatja le, ha a számla szerinti ellenértéket kifizette.

16 Alanyi mentesség [Áfa-tv ának (2) bekezdése] A módosítás szerint az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 6 millió (korábban 5 millió) forintnak megfelelő pénzösszeg.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016

Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adózást érintő szabályok változásai 2016 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. évi CLXXXVII. törvény Készítette: Gayerhoszné Hajós Zsófia NAV

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing esedékesség a teljesítés időpontja. 12 hónapos

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. J Ezúttal sem lett könnyebb nekünk, könyvelőknek, adótanácsadóknak,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II.

2012.03.12. Általános elvek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Alapfogalmak. Hatály. Alapfogalmak III. Alapfogalmak II. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2011/2012/II. Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a 12/2008(XI.25.)Ö.R.

Részletesebben

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné

Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok és befektetések adózása (áfa, tao, szja, illeték) Öszeállította: Horváth Józsefné Ingatlanok fogalma: Az egyes adótörvényekben az ingatlan fogalmának értelmezése nem egységes: A Tao törvény

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 1 / 8 2013.03.06. 16:52 A A A 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások

Részletesebben

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Adózás 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság ÁFA - 2013 2 Pénzforgalmi elszámolás ÁFÁ-ban 1. /2012. évi CXLVI. tv./ Működési mechanizmusa: A kimenő számlák

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Horváth Dávid. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évközi változások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 %

A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A LAKÓINGATLAN-EGYÉB Ingatlan BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA 2016 I. 1-től az SZJA 15 % A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei az utóbbi időben folyamatosan ellenőrzik a lakásbérbeadást. Az információkat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben