T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a"

Átírás

1 T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételér ől és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/6588. számú törvényjavaslat záró vitájáho z (Együtt kezelendő a T/6588/27. sz. egységes javaslattal) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a települési önkormányzatok fekv őbeteg-szakellát ó intézményeinek átvételér ől és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáró l szóló, T/6588/27. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6588/ számú zárószavazás el őtti és bizottsági módosító javaslatokat. A záróvitás ajánlás 3., 9., 10., 11., 14. és 18. pontjának elfogadásához az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése értelmében az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása alapján a jelen lév ő országgyűlési képvisel ők legalább kétharmadának igen szavazata szükséges. Az ajánlásban használt rövidítés : Áfa. : az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény konszolidációs törvény. : a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megye i önkormányzati intézmények és a F ővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény Vtv. : az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény Kttv. : a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény Ebtv. : a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Eftv. : az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII. törvény Cct. : a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér ől szóló évi LXXXIX. törvény

2 2 1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. (1) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : 2. (1) A települési önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lév ő, az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmény, valamint az ezen intézményekkel kapcsolato s valamennyivagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lev ő szellemi (szerz ői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolato s fenntartói jog és kötelezettség, továbbá a 2. mellékletben felsorolt intézmények által az átvett feladat ellátásához bármilyen jogcímen használt önkormányzati tulajdonban lév ő vagyon május 1-jével a magyar államra e törvény erejénél fogva száll át. Az egészségügyért felel ős miniszter által fenntartói joggyakorlóként kijelölt központi államigazgatási szerv ( a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél gyakorolja a fenntartói jogokat. Átvételre kerül és a magyar államra, illetve a kijelölt szervre száll át e törvény erejénél fogva az átvet t feladat ellátását végz ő vagy a feladat ellátásában közrem űköd ő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közreműköd ő közalapítvány, alapítvány (ideértve a települési önkormányzat által más alapítóval közöse n alapított alapítványt, közalapítványt is), és azok a gazdasági társaságok és egyéb gazdálkod ó szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában közrem űködnek és részben (a tulajdoni hányad erejéig) vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak ( a továbbiakban együtt : átvett intézmények). Az intézményeket az állam a szállítói[- és az átvett vagyont terhelő vételártartozással illetve a vételártartozás kiegyenlítéséhez felvett hitel]tartozásokkal együtt veszi át. T/6588/31/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 1., 2. Indokolás : Lásd a T/6588/31/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 2. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 2. (7) bekezdésének az elhagyását javasolja: [(7) Az (1) bekezdés alapján átvételre kerül ő és a Nemzeti Földalapba tartoz ó földrészlet esetében a tulajdonosi jogokat az agrárpolitikáért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet és a kijelölt szerv útján a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint gyakorolja.] T/6588/31/1-2. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 1., 2.

3 3 Indokolás : Lásd a T/6588/31/2. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Az I. melléklet szerinti egészségügyi intézmények, illetve a 2. mellékle t szerinti egészségügyi intézmények által az átvett feladat ellátásához használt önkormányzati tulajdonban lév ő vagyon átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó részéről a települési önkormányzat polgármestere, valamint jegyz ője, az átvevő részéről a kijelölt szerv vezetője ír alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyibena települési önkormányzattól állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzet i Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 1. (1) (2b) bekezdése hatálya alá tartoz ó vagyonelem, a jegyzőkönyv aláírásában félként részt vesz a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is. T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 3., 9., 10., 11., 14., 18. Indokolás : Lásd a T/6588/31/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 4. Kósa Lajos képviselő az egységes javaslat 3. -át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (5) Amennyiben e törvény hatálybalépését megel őző öt éven belül az átadással érintett települési önkormányzat az átvett intézmény feletti rendelkezést biztosító gazdasági társaság i részesedését polgári jogi szerződés útján ellenérték fejében szerezte meg, részére a szerzéskor ténylegesen kifizetett ellenértéket a Magyar Állam egyösszeg ű kártalanításként megfizeti. Indokolás : Lásd a T/6588/29. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet

4 4 5. Az El őterjesztő az egységes javaslat 8. (1)-(4) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : 8. (1) A magyar állam július [15-e]31-i hatállyal a (2) bekezdésben foglalta k figyelembevételével átvállalja az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzatok, valamint a 2. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmények által használt vagyont tulajdonló települési önkormányzat május 1-j[én]ei adósságállományából az átvállalás id őpontjában fennálló, valamint a (3 ) bekezdés szerinti azon adósságát és annak járulékait, amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkeztek. Az átvállalandó adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő kölcsönjogviszonyon vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron (kötvényen) alapuló tartozásokat foglalja magában [és nevesítetten az átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett]akként, hogy a július 31-én vagy azt megelőzően esedékess é vált, de az adott önkormányzat által meg nem fizetett t őke és járulék az átvállalás részét képezi. Az átvállalandó adósság elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkés őbb június 15-éig a települési önkormányzat véleményét kikérve az egészségügyért felel ő s miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter együttes javaslata alapfán a Kormány határozza meg. (2) A (1) bekezdés szerinti adósság részét képez ő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a magyar állam július [15-e]31-i hatállyal az értékpapír lejárat el őtti visszaváltásából eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét a magyar állam a kötvénytulajdonostól történ ő, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkez ő hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is kiválthatja. (3) A települési önkormányzatok a magyar állam által átvállalandó adósságállomány t növel ő kötelezettséget e törvény hatálybalépését követ ően nem vállalhatnak. A települési önkormányzatok az átvállalandó adósságállományt a még felhasználható hitelkerette l rendelkez ő (1) bekezdés szerinti szerződésekből történő lehívással, illetve kölcsönfelvétellel legkés őbb június 30-áig a kijelölt szerv engedélyével, és abban az esetben növelhetik s ha ez az adósságelem az állam által átvételre kerül ő átvett vagyon értékének növelését vagy állagának megóvását eredményező kifizetés finanszírozására szolgál. (4) A magyar állam évben egyedi állami kezességként átvállalja az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézményeket[, illetve az azokat m űködtet ő gazdasági társaságot] tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzat, valamint a 2. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmények által használt vagyont tulajdonló települési önkormányza t azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és nevesítettenaz átvett vagyonho z kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi állami kezességvállalások évi mértékére meghatározott keretet, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 92. (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. Indokolás : Lásd a T/6588/31/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

5 5 6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. (1) bekezdés d) pontjának az elhagyását javasolja: 12. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy c) az átvételi eljárás részletszabályait[, d) a 2. (7) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás eljárásrendjének részletszabályait] rendeletben határozza meg. Indokolás : Lásd a T/ /5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 7. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 12. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben j elölj e k i a[z e törvény szerinti] magyar állam tulajdonában lévő és irányítási jogkörébe tartozó egészségügyi intézmény tekintetében fenntartói joggal rendelkező központi államigazgatási szervet. Indokolás : Lásd a T/6588/31/6. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: [(3) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter arra, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlóját a joggyakorlás egyes szabályaina k meghatározásával rendeletben jelölje ki. ] Indokolás : Lásd a T/6588/31/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 9. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 13. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezést javasolja :

6 6 13. [(1) A 4. mellékletben meghatározott országos gyógyintézetek vagyonkezelésében lév ő vagyon, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a F ővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban : konszolidációs törvény), továbbá Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől szóló évi CLXXXVI. törvény, alapján állami tulajdonba került egészségügyi feladat ellátását szolgáló vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlóját az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban : Vtv.) 3. (2) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával rendeletben jelöli ki. Amennyiben az állami tulajdonba került vagyon tekintetében a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon is került az e törvény 2. (7) bekezdését is alkalmazni kell. ] (1) A magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására május 1-jét ől a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban : GYEMSZI) jogosult a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészszügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény), továbbá az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény alapján állami tulajdonba került, állami egészségügyi feladatellátás t szolgáló vagyon, b) e törvény alapján állami tulajdonba kerül ő, az állami egészségügyi feladatellátás t szolgáló vagyon é s c) e törvény 4. mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek, valamint a z egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó az a) és b) pontokon túli egyé b egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lév ő vagyon tekintetében. T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 3., 9., 10., 1 1., 14., 18. Megjegyzés : A fenti módosító indítvány az El őterjeszt ő által megfogalmazott pontosításokat tartalmazza. Indokolás : Lásd a T/6588/31/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezést javasolja :

7 7 [(2) Az e törvény, az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeine k átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény, valamint a konszolidációs törvén y alapján az állam tulajdonába került egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon, és a z országos gyógyintézetek vagyonkezelésében lév ő vagyon hasznosításából, illetv e értékesítéséb ől származó bevételt kizárólag az egészségügyi ellátás fejlesztésére lehet fordítani, amelynek szabályait a központi költségvetésr ől szóló törvény határozza meg.] (2) A GYEMSZI a tulajdonosi joggyakorlásra irányuló tevékenységét az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szól ó törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény és a végrehajtási rendelete szerint végzi. T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 3., 9., 10., 11., 14., 18. Megjegyzés : A fenti módosító indítvány az Előterjesztő által megfogalmazott pontosításokat tartalmazza. Indokolás : Lásd a T/6588/3119. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 11. Az El őterjesztő az egységes javaslat 13. (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : [(3)] O4) E törvény alapján a [kijelölt] tulajdonosi joggyakorló jogosult a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó, az állami egészségügyi feladat ellátásához szükségtelenné vál t vagyonelemek értékesítésére az [Vtv. és az őt kijelölő miniszteri rendelet] állami vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint. T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 3., 9., 10., 11., 14., 18. Megjegyzés : A fenti módosító indítvány az El őterjeszt ő által megfogalmazott pontosításokat tartalmazza. Indokolás : Lásd a T/6588/31/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 12. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 13. -át új (4) bekezdéssel kiegészíten i javasolja :

8 8 (4) Azon átvett gazdasági társasági formában m űködő fekv őbeteg-szakellátó intézményekre, amelyekben a magyar állam többségi befolyással rendelkezik, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) 111. (13) és (14) bekezdését a következ ő eltérésekkel kell alkalmazni : a) az Áht (13) bekezdésében előírt kötelezettségek határideje ab)pontban meghatározott kivétellel július 31-e, b) az Áht (13) bekezdésének a folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákr a vonatkozó rendelkezéseit a gazdasági társaság állami tulajdonba kerülésének napjá n folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákra kell alkalmazni, c) az Áht $ (14) bekezdése alapján fennálló folyószámlahitel igénybevételéne k biztosíthatóságára vonatkozó rendelkezéseket a települési önkormányzatok fekv őbetegszakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvénye k módosításáról szóló 2012 évi.... törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Megjegyzés : A fenti módosító indítvány az Előterjesztő által megfogalmazott pontosításokat tartalmazza. Indokolás : indokolását. Lásd a T/6588/31/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 13. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 14. (2) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja : 14. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) A , a 22. a) és b) pontja, a 27., a 29., a 30. (2) bekezdése, 32. b) és d)pontja július 1-jén lép hatályba. (3) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény 20. -a, a, 37. b)f)pontja, 38. a)pontja, a, 149. (1) és (2) bekezdése, 150. (2) bekezdése, valamint 152. b)és e) pontja nem lép hatályba. T/6588/30/1. és 6. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 13., 22. Indokolás : Lásd a T/6588/30/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

9 9 14. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 15. -sal kiegészíteni javasolja : 15. E törvény 34. &-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 3., 9., 10., 11., 14., 18. Indokolás : Lásd a T/6588/31/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 15. Az El őterjesztő az egységes javaslat 17. (1) bekezdésében az Ebtv. 20. (2b ) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 17. (1) Az Ebtv a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki : (2a) Amennyiben a kezelőorvos a biztosított részére az (1) bekezdés a) pontjába n foglaltak szerinti ellátást rendel, az egészségügyi szolgáltató külön jogszabályban foglalta k szerint jelzi ennek tényét az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartását (a továbbiakban : országos várólista-nyilvántartás) vezet ő szerv részére és egyidejűleg továbbítja számára a biztosított 20/A. (1) bekezdése szerinti személyazonosít ó adatait, a szükséges ellátás megjelölésével. (2b) Amennyiben a biztosított az országos várólista-nyilvántartást vezet ő szerv erre irányuló vizsgálatának eredménye szerint a rendelt ellátás tekintetében nem szerepe l egyetlen intézményi várólistán sem, az országos várólista-nyilvántartást vezet ő szerv a 20/A. (5) bekezdése szerinti egyedi azonosítót generál a biztosított számára, és [a (2) bekezdé s szerinti adatok megérkezését követő napon] a külön jogszabályban foglaltak szerint [kezdeményezi] megküldi aztaz intézményi várólistát vezető szolgáltatónak[nál a várólistára felvételt]. Indokolás : Lásd a T/6588/3012. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 20. -ában az Ebtv. 82. (11) bekezdéséne k a következő módosítását javasolja : 20. Az Ebtv a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki : (10) A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban: Módtvl.) megállapított 20. (2a) bekezdése szerinti országos várólista-

10 1 0 nyilvántartást az egészségügyi szolgáltatók által vezetett intézményi várólisták alapján kormányrendeletben meghatározottak szerint június 30-áig kell létrehozni. (11) A Módtvl. által megállapított 30. (4) bekezdését a Módtvl. hatálybalépéseko r érvényes finanszírozási szerz ődések, valamint a december 31. után kezdeményezett finanszírozási szerződés-módosítások tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a még jóvá nem hagyott szerz ődésmódosítások a Módtvl. hatálybalépésének időpontjában érvényess é válnak." Indokolás : Lásd a T/6588/30/3. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 33. -ának a következő módosítását javasolja: 33. Hatályát veszti az Eftv a) 3/A. -a, b) [az Eftv.] 8. (3) bekezdésében az Az egészségügyi szolgáltatóval a (2) bekezdé s alapján azt követően köthető finanszírozási szerz ődés, hogy ellátási területe megállapításra került. szövegrész,. c) 14. (6) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/6588/30/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 18. Az El őterjeszt ő az egységes javaslatot új 10. alcímmel és 34. -sal a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 3. (3) bekezdését érint ően kiegészíteni javasolja : 10. ANemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény módosítása 34. (1) A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : NFA) 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : (3) Azon állami tulajdonban álló, vagy állami tulajdonba kerül ő ingatlan felett, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint nem kizárólag Nemzeti Földalapba tartozó földrészlete t tartalmaz, a tulajdonosi jogokat a miniszter az állami vagyon felügyeletéért felel ő s miniszterrel, az NFA és a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zártkör űen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, míg a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes

11 1 1 törvények módosításáról szóló évi törvény alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) tulajdonos i joggyakorlásába tartozó egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok esetében a tulajdonosi jogokat a miniszter az egészségügyért felel ős miniszterrel, az NFA ésa GYEMSZI útján - e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint -a következő módon gyakorolja : a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen :, b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását) egymással együttműködve ; c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide ne m értve a tulajdonjog átruházását) a másik fél érdekeinek szem el őtt tartásával önállóan." T/6588/31/3., 8., 9., 10., 12., 13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 3., 9., 10., 11., 14., 18. Indokolás : Lásd a T/6588/31/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 19. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 35. -ában a konszolidációs törvény 79. (1) és (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 35. (1) A konszolidációs törvény 79. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az [egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 141. (3) bekezdés 1) pontja szerinti] egészségügyiszakellátási kötelezettség a Magyar Államot a település i önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lév ő, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által végzett járóbeteg-szakellátások, illetve a település i önkormányzat tulajdonában lév ő, járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szolgál ó vagyonhoz kapcsolódó járóbeteg-szakellátások vonatkozásában január 1-jét ől terheli. (2) A konszolidációs törvény 79. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A 7. -nak, 8. -nak és a 15. -nak a települési önkormányzatok fekv őbetegszakellátó intézményeinek átvételér ől és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi... törvény általi módosításait a 7. (2) bekezdése alapján indult és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. Indokolás : Lásd a T/6588/30/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

12 Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. -át új a) ponttal kiegészíteni javasolja: 37. (Hatályát veszti a konszolidációs törvény) a) 3. $(1) bekezdés a) pontja, Indokolás : Lásd a T/6588/31/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 21. Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. -át új c) ponttal kiegészíteni javasolja : 37. (Hatályát veszti a konszolidációs törvény) c) 15. (3) bekezdése, Indokolás : Lásd a T/6588/31/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 22. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 38. (1) bekezdésében az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény 163. (6 ) bekezdésének a következő módosítását, valamint (3) bekezdésének az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény a (10 ) bekezdését érintően az elhagyását javasolja : 38. (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény 163. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) A 145. (1) (4) és (6) bekezdése, a 152. [b),] h) és i) pontja és a 153. a) és e) pontja július 1-jén lép hatályba. (2) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény a a következ ő (7a) bekezdéssel egészül ki : (7a) A 65. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. [(3) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény a a következ ő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A 20., a , a 37. b)j) pontja, a 38. a) pontja, a 141., a 149. (1) és (2) bekezdése, a 150. (2) bekezdése és a 152. e) pontja nem lép hatályba. ]

13 13 T/6588/30/1. és 6. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 13., 22. Indokolás : Lásd a T/6588/30/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 23. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 12. alcímének és 40. -ának az elhagyását javasolja: [12. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény módosítása 40. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 4. (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) A nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáról szóló törvény ( a továbbiakban : Civil tv.) 32. (3)-(5) bekezdését ől eltérően, a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság a létesít ő okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követ ően köteles nyilvántartásba venni, ha a) közszolgáltatási szerz ődést kötött és b) a kérelmező magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. ] T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 24. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 42. -ának a következő módosítását javasolja : 42. (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 62. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

14 1 4 (6) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysért ő határozat megsemmisítése iránt [ a különleges jogállású tagok kivételével ] bármely tag =a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén, a határozat tudomására jutásától számítot t harminc napos jogveszt ő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a tag kérelmére a határozat végrehajtásá t felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. (2) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 63. (4) bekezdés cl) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az egyesület legfőbb szervének hatáskörébe tartozik:z d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása, (3) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 63. (7) bekezdés e helyébe a következő rendelkezés lép : (7) Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kel l tartani. A megismételt ülés [legkorábban] a határozatképtelen ülést követ ő [,] kés őbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül, egyéb egyesületi szerv esetén pedig a (6 ) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint határozatképes. ([3]4) A Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi IV. törvény 64. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Az egyesület megszűnik, ha) a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beoldvad), [vagy az egyesület több egyesületre válik szét,] T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 25. Az El őterjesztő az egységes javaslatot új 43. -sal kiegészíteni javasolja : 43. Hatályát veszti az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeine k átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény

15 1 5 a) 3. (1) bekezdésa)pontja é s b) 13. (2)bekezdése. Indokolás : Lásd a T/6588/31/16. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatj a 26. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 44. -ában a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 4. (7) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : 44. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 4. (7) bekezdése helyéb e a következ ő rendelkezés lép : (7) A nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésér ől és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban : Civil tv.) 32. (3) (5) bekezdését ől eltérően a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság a létesítő okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követ ően [köteles] nyilvántartásba veszi [venni], ha a) közszolgáltatási szerz ődést kötött és b) a kérelmez ő magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 27. L. Simon László képvisel ő az egységes javaslat 47. nyitó szövegének a következő módosítását, valamint új (2) bekezdéssel a Magyar M űvészeti Akadémiáró l szóló évi CIX. törvény 4. (2) bekezdés m) pontját érintően történ ő kiegészítését javasolja: 47. Q A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló évi CIX. törvény fa. továbbiakban: MMA tv.) 2. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

16 1 6 (5) Az MMA az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti feltételek teljesítésére tekintet nélkü l közhasznú szervezetnek minősül. Az MMA-t a F ővárosi Törvényszék tartja nyilván. (2) Az MMA tv. 4. (2) bekezdés m) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : /Az MMA közfeladatai a következ ők:/ m) működési ésprogramtámogatás nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteit, Indokolás : Lásd a T/6588/28/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egye t 28. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. (1) bekezdésében a Civil tv. 9. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 48. (1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban : Civil tv.) 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet űrlapon kell benyújtani[, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokró l szóló törvényben elektronikus útra kötelezett civil szervezet a kérelmet kizáróla g elektronikus úton terjesztheti el ő]. Az eljárás lefolytatására a civil szervezetet nyilvántart ó bíróság illetékes. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefiiggnek: 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 29. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. -át új (2) bekezdéssel a Civil tv. 9. (7) és (8) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : (2) A Civil tv. 9. (7) és (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

17 1 7 (7) Ha a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány nyilvántartásból való törléséne k polgári fogi feltételei bekövetkeztek, vagy az alapítványt megszünteti [Ptk.74/E. (1 ) bekezdés vagy Ptk. 74/E. (3) bekezdés], a bíróság felhívja az alapítványt a végelszámolá s lefolytatására. Ha a bíróság az alapítványt a Ptk. 74/E. (4)bekezdésében vagy 74/F. (2 ) bekezdésében meghatározott okból szüntette meg, az alapítványt nyilvántartó bírósá g elrendeli a kényszer-végelszámolást. (8)Az alapítvány végelszámolásának elrendelése iránti kérelmet a bíróság (7 ) bekezdés szerinti felhívásának kézhezvételét ől számított30napon belül kell benyújtani az alapítványt nyilvántartó bíróság részére. Az alapítvány végelszámolása esetén a Ctv (4)bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez csatolni kell a Ptk. 74/E. (1)vagy (3 ) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkezését megállapító végzést. Ha a végelszámolás elrendelése iránti kérelem nem kerül benyújtásra, a bíróság elrendeli az alapítvány kényszervégelszámolását. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 30. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. (2) bekezdésében a Civil tv. 10. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (2) A Civil tv. 10. (1) és (2) bekezdései helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : (1) Civil szervezetre törvény eltérő rendelkezése hiányában a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az e -ban foglalt eltérésekke l kell alkalmazni. A csődeljárás és a felszámolási eljárás lefolytatására a civil szervezete t nyilvántartó bíróság illetékes. (2) Ahol a Cstv. a) a gazdálkodó szervezet vezetőjét említi, azon az egyesület ügyintéző és képvisel ő szervét, valamint az alapítvány kezel ő szervét [kell érteni.], [Ahol a Cstv.] cégjegyzéket említ, ott a civil szervezetek vonatkozásában a civil szervezete k bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló törvénybe n meghatározott nyilvántartást [kell érteni.], [Ahol a Cstv.]

18 1 8 érteni.]. az adós cégjegyzékszámát említi, ott a civil szervezet nyilvántartási számát [kell [Ahol a Cstv.] d) a végzés vagy a végzés kivonata Cégközlönyben (a Cégközlöny honlapján) történ ő közzétételét [illeti] említi, ott a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott országos névjegyzék = Országos Bírósági Hivatal által működtetett internetes felületét [honlapját] kell érteni." T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/6. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 31. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. -át új (4) bekezdéssel a Civil tv. 10. (8) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja: (4) A Civil tv. 10. &-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki : (8) Nem egyesülhet más egyesülettel az az egyesület, illetve nem egyesíthet ő más alapítvánnyal az az alapítvány, amely felszámolás, végelszámolás vagy kényszer - végelszámolás alatt áll, vagy ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész az egyesületet, illetve alapítványt vagy a bíróságot arról értesíti, hogy az egyesülettel, illetve alapítvánnya l szemben a külön törvényben meghatározott büntet őjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. Az egyesület más egyesülettel való egyesülését csak akkor határozhatja el, illetve a z alapítvány más alapítvánnyal való egyesítése csak akkor rendelhet ő el, ha a létesítő okirat szerinti induló tőkét teljes egészében az egyesület, illetve az alapítvány rendelkezésére bocsátották. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért

19 L. Simon László képvisel ő az egységes javaslat 48. -át új (10) bekezdéssel a Civil tv. 54. d) pontját érintően kiegészíteni javasolja : (10) A Civil tv a a következő új d) ponttal egészül ki : laz 53..$rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás alrendszereib ől meósított pénzeszköz esetén, hal d) annak nyújtása a Kormány engedélyével olyan országos jelent őségű szakmai civil szervezet számára történik, amelynek működéséhez kiemelt szakmapolitikai érdek fűződik. Indokolás : Lásd a T/6588/28/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. nem támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet 33. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 48. -át új (17) bekezdéssel a Civil tv. 75. (14) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja: (17) A Civil tv a a következő (14) bekezdéssel egészül ki : (14) E törvénynek a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) mállapított 9. (2), (3), (7) és (8) bekezdésének és 10. (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a Mód tv. hatályba lépéseko r folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 34. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 49. -át új d) és e) pontta l kiegészíteni javasolja : 49. [A Civil tv.]

20 20 d) 4. (3) bekezdésében az Az egyesület szövegrész helyébe az A, a, ha tagja i között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet van. szövegrész helyébe a tagja alapítvány, illetve egyesület lehet. Szövetség kettő tag részvételével is alapítható, működtethető. e) 9. (3) bekezdésében a nyilvántartás szövegrész helyébe az országo s névjegyzék" szöveg, " [lépt T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képvisel ője egyetért 35. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 51. -ának a következ ő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 51. (1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban : Nytv.) 29. alcíme helyébea következő alcím lép : 29. Az alapítvány nyilvántartásból való törlése polgári jogi feltételei bekövetkezténe k megállapítására, illetve az alapítvány megszüntetésére irányuló polgári nemperes eljárás (2) Az Nytv. 59. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az annak megállapítására irányuló kérelmet, hogy az alapítván y nyilvántartásból való törlésének a Ptk.74/E. (1)bekezdés a)-c) pontjában meghatározott anyagi jogi feltételei bekövetkeztek, az alapító nyújthatja be, vagy ezen feltétele k megállapítását az ügyész indítványozhatja. (3) Az Nytv a helyébe a következő rendelkezés lép : 60. (1) Az alapító által az 59. (5) vagy (6) bekezdése alapján indított perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes. (2) Az alapítvány megszüntetésére irányuló kereseti kérelmet a Ptk.74/E. (3) bekezdésében vagy a Ptk.74/F. (2) bekezdésében meghatározott okból az ügyész, míga Ptk. 74/E. (4)bekezdésében meghatározott okból az ügyész vagy az egyéb érdekelt nyújthat be. A perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.

21 2 1 (3) Ha a bíróság az alapítványt megszünteti, a joger ős ítéletet megküldi az alapítványt nyilvántartó bíróságnak. A nyilvántartást vezető bíróság az alapítványt a törvénybe n meghatározott eljárást követ ően törli a nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek : sem felülvizsgálatnak nincs helye." (4) Az Nytv. 61. & (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Ha a bíróság az 59. vagy 60. -ban meghatározott okból megállapítja, hogy a z alapítvány nyilvántartásból való törlésének polgári jogi feltételei bekövetkeztek, vagy a z alapítványt megszünteti, az Ectv.-ben foglalt szabályok szerint jár el. (5) Az Nytv. 99. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (5) A nyilvántartás szövetség esetén tartalmazza a [jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet ]tagok nevét, székhelyét, nyilvántartási számát. (6) Az Nyty a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) E törvénynek a települési önkormányzatok fekv őbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállított 59. (1) és (5) bekezdését, 60. -át és 61. -át a Mód. tv. hatályba lépésekor folyamatban lév ő eljárásokban is alkalmazni kell. (7) Az Nytv. a) 59. (5) bekezdésében a megszűnésének megállapítását szövegrész helyébe a,:megszüntetését" szöveg., b) 61. (3) bekezdésében a hivatalból törli szövegrész helyébe a törli szöve g (8) Hatályát veszti az Nytv. 61. (2) bekezdése." T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért

22 Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 52. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : lép. 52. (1) Az Nytv. a) 66. (1) bekezdésében az egyesületek szövegrész helyébe az [jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetek] egyesületek, illetve alapítványok szöveg, b) 68. -ában az egyesület szövegrész helyébe az [jogi személy vagy jog i személyiséggel nem rendelkez ő szervezet] egyesület vagy alapítvány szöveg, valamint az az egyesületek szövetsége szövegrész helyébe a szövetség szöve g (2) Az Nytv. a) 95. b) pontja az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek szövegrész helyet t a szövetséget létrehozó [jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő] szervezetek szöveggel, b) 96. -a az egyesületek szövegrész helyett a [jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetek] szervezetek szövegge l lép hatályba. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés: Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képvisel ője egyetért 37. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslatot új 53. -sal és azt megel őző 21. alcímmel kiegészíteni javasolja : 21. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása 53. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 394/B. & (1) és (2 ) bekezdésében a május 31. és március 31. szövegrész helyébe a január 1. és október 1. szöveg lép. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38.

23 23 Indokolás : Lásd a T/6588/32/12. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 38. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslatot új 54. -sal és azt megel őző 22. alcímmel a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 61. (5) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 22. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény módosítása 54. (1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 61. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (5) A 64. (4) bekezdése és a 71. (1) és (3) bekezdése július 1-jén lép hatályba. A 16. (5) bekezdése és a 71. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba, a 65. (5) bekezdése nem lép hatályba. T/6588/32/1-13. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Indokolás : Lásd a T/6588/32/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képvisel ője egyetért 39. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. mellékletének a következ ő módosítását javasolja : 1. melléklet a évi... törvényhez május 1-jével állami tulajdonba kerül ő egészségügyi intézmények 1.Bajai Szent Rókus Kórház 2.Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendel őintézet 3.Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendel őintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 4.Kiskunhalas, Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 5.Mohács Város Kórház és Rendel őintézet 6.Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 7.SzigetvárMed Nonprofit Kft. 8.Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 9.Orosháza, Városi Önkormányzat Kórháza 10.Békéscsaba, Réthy Pál Városi Kórház Rendel őintézet 11.Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendel őintézet 12.Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

24 24 13.MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. [14. Ózd, Almási Balogh Pál Kórház Eü. és Szolg. Nonprofit Kft.] 1[514. Hódmez ővásárhely, Erzsébet Kórház Rendel őintézet 1[615. Mór, Városi Kórház Rendelőintézet 1[716. Szent Pantaleon Kórház-Rendel őintézet Dunaújváros 1 [8]7. Csorna, Margit Kórház 1 [918. Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház - Rendel őintézet [ Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház a 2[1]0. Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórhá z 2[211. Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2[3]2. Karcag, Kátai Gábor Kórház 2[4]3. Mezőtúr Városi Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2[5]4. Jászberény, Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2[6]5. Kisbér, Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendel őintézet 2[7]6. Komárom, Selye János Kórház 2[8]7. Tata, Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendel őintézet 2[9]8. Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet [30]29. Margit Kórház Pásztó 3[1]0. Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház Cegléd, Toldy Ferenc Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. 3[3]2. Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendel őintézet 3 [4]3. Siófok Város Kórház-Rendel őintézete 3[5]4. Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház 3[6)5. Bonyhád, Városi Kórház Rendel őintézet 3[7]6. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 3[811. Celldömölk, Kemenesaljai Egyesített Kórhá z 3[918. Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 39. Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság" 40. Ajka, Magyar Imre Kórház 41. Pápa, Gróf Esterházy Kórház és Szakambulancia 42. Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 43. Keszthely, Városi Kórház 44. Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórhá z 45. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. 46. Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 4[6]7. Kapuvár, Lumniczer Sándor Kórház-Rendel őintézet 4[7]8. Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 4[819. Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. [49]50. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendel ő Kht. 5[011. Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel őintézete 5[1]2. Veresegyház, Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 5[2]3. Sárvár Önkormányzati Kórház 5[3]4. Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendel őintézet"

25 2 5 Indokolás : Lásd a T/6588/31/17. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja 40. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. mellékletének a következő módosítását javasolja: 2. melléklet a évi... törvényhez Azon egészségügyi intézmények, amelyek által az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lév ő vagyon május 1-jén állami tulajdonba kerü l 1.DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Kazincbarcika 2. Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest 3. Emberbarát Alapítvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézete, Budapest [4. Budai Egészségközpont Kft., Budapest ] [5]4. Sirály Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Kht., Csákvár [6]5. Hospit Ápolási Intézet Kkt., Hajdúnánás [7]6. Bugát Pál Kórház Eü.Nonprofit Kft., Gyöngyö s [8]7. NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Nagyatád [9]8. Palotahosp Kft, Várpalota [10. Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. Mátészalka Területi Kórház, Nyíregyháza 11. Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Kenézy Kórház Rendelőintéze t Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrece n 12. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Veszpré m 13. Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 14. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktat ó Kórház Nonprofit Kft, Mez őkövesd] 9. Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd B) január 1-jén állami tulajdonba került egészségügyi intézményekhez tartoz ó azon települési önkormányzati tulajdonban lév ő vagyon, amely május 1-jén kerül állami tulajdonba 1. Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. Mátészalka Területi Kórház, Nyíregyháza 2. Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Kenézy Kórház Rendel őintézet Egészségügy i Nonprofit Kft., Debrecen 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém 4. Dr. Bugyi István Kórház, Szente s 5. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Szeghalom 6. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel őintézet, Budapest 7. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére .+i J ultis t u `r uli..0 irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : ' 2015 J 1 5. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

2011. évi... törvén y. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől

2011. évi... törvén y. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől uccs Iii nn ÚJ VÁLTOZAT A T/5066. SZÁMÚ IROMÁNYNAK >OtllanyszáM :Ic' p~c Erk.zett: 2011 NOV 28. 2011. évi... törvén y Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől Az Országgyűlés Esztergom

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja:

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2379) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a megyei könyvtárak és a megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte.

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte. j I.düyülás HivMtale iiumanyszám : (olc 5 (o ( 1 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Érkezett 2015 OKT.2 2. Kövér László Úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ru. ~.a... a aycuwl a r amányszám : 71 GG s 1 5 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV 1 6. ` Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1.

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1. Or gjywirs Hivatai Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Irományszám: j ( gyí Érkezett: 2011 [!OV 2 1. l~ t2 Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helybe

Részletesebben

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z ORSZÁGGYL1L..6 T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Oktatási, tudományos és kutatás i bizottságának kiegészít ő ajánlás a az egyes szakképzési

Részletesebben

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el.

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény Irományszám: 1 ~^- 2010. évi törvény Égy: 2010 SZEPT 1 az állami és önkormányzati cégvezetőkre vonatkozó bérplafon visszaállításáho z szükséges törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések megállapításáró

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról 2011. november 28. - 2011. december 11. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám 2011. december 1. 34 037 oldal A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról i ±vatal a á'9 1f 6 20 12 I0 s 2 0, 2012. évi.... törvény Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat!

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! 116551 11511 Z Z nr -~, 0 6. Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám 2012. évi CXCVII. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVII. törvény A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET 2007. október 31. T/4009/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Gazdasági és informatikai

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Eplény 0216/4 helyrajzi

Részletesebben

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) DR. SZÜTS ÁDÁM A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó -

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó - I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9636. számú törvényjavaslat az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2016. március 1 2016. évi törvény

Részletesebben

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee Készült: Miskolc 2013. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetés 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3.

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 27., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4.

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Az Országgyűlé s Gazdasági bizottsága Országgy űlés Hivatal a irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Kövér László úr, az Országgy

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kérésére. Vagyonkezelési Osztály. Vagyonkezelési Osztály

Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kérésére. Vagyonkezelési Osztály. Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes

Részletesebben

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 Preambidum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

Tisztelt EInök úr! "9.

Tisztelt EInök úr! 9. /I Á /1 NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett 2013 BÚN 2 Ú.. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszter Zárószavazás előtti módosító javasla t Dr..Kövér László úrnak az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt EInök

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

b) a bérbeadó legalább két, a (2) és a (3) bekezdésekben meghatározott feltételekne k megfelelő lakást felajánlott a bérlő részére,

b) a bérbeadó legalább két, a (2) és a (3) bekezdésekben meghatározott feltételekne k megfelelő lakást felajánlott a bérlő részére, Országgyűlési képvisel ő FIDESZ Magyar Polgári Szövetség. 2012JÚN 05, ÚJ VÁLTOZAT A T/7308. SZÁMÚ IROMÁNYNAK! Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / 2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 14., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 14., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 14., hétfõ 102. szám Tartalomjegyzék 2010. évi L. törvény A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 21452 2010. évi

Részletesebben

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok - 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok Törvények A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény,

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben