T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a"

Átírás

1 T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat záró vitájáho z (Együtt kezelend ő a T/13193/20. sz. egységes javaslattal.) Tisztelt Országgy űlés! Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló, T/13139/20. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13139/21. számú zárószavazás el őtti módosító javaslatot. Az egységes javaslat a szerint a 132. az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a 212. az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Az ajánlás 15. pontjában a T/13139/21/14. számú módosító javaslat a Fétv (3) és (6) bekezdését érintően a T/13139/21/16. számú módosító javaslat szerint, az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának»igen" szavazata szükséges. Az ajánlásban használt rövidítések : Btv. : a sz ő lőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény Evt. : az erdőről, az erdő védelméről és az erd őgazdálkodásról szóló év i XXXVII. törvény Fétv.: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szól ó évi CCXII. törvény

2 2 Fttv. : a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény Hhvtv. : a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló évi CII. törvény Ht. : a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény Mintv. : a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység min ősítéséről szóló évi CXXV. törvény Tfvt. : a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 1. Az El őterjesztő az egységes javaslatot új 63. -sal a Btv. 10. (2) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja: 63. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 10. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : s,(2) május 1-'e után engedéllyel g_zett ültetvénykivágás alapján újratelepítés i jogot szerző és kivágási engedéllyel rendelkez ő személy újratelepítési jogát a kivágástó l számított ötödik borpiaci év (augusztus 1-iúlius 31.) végéig jogosult felhasználni. Az ezen id őszak alatt fel nem használt újratelepítési jogok a telepítési jogtartalékba kerülnek. Az újratelepítési fogra, az úi telepítési fogra, valamint a telepítési jogtartalékra vonatkozó részletes szabályokat az e törvény felhatalmazása alapfán kiadott rendelet határozza meg." Indokolás : Lásd a T/13139/21/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatja 2. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 63. nyitó szövegrészének a következő módosítását, valamint a Btv. 13/A. (10) bekezdését érint ően új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja : 63. ja [sz őlőtermesztésr ől és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban : Btv.)] Btv. 13/A. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3) A védett eredetü kifejezés kiegészítve az adott borászati termékkategóri a nevével az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel egyenérték ű kifejezésként használható a vonatkozó termékleírás szerint a következő borászati termékek esetében : a) bor, b) pezsgő, c) minőségi pezsgő, d) illatos minőségi pezsgő, e) gyöngyöz őbor, fi szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöz őbor.

3 3 (2) A Btv. 13/A. $-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki : (10) A (9) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a termékleírás módosítására irányuló kérelemben foglaltakat a miniszter döntése alapján el őször a nemzeti jóváhagyásról szól ó határozatban megjelölt időpontot követően forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni, amennyiben azok az édesítés, a palackozás helye vagy a forgalomba hozatal t megel őző érzékszervi bírálat szabályait érintik. Indokolás : Lásd a T/13139/21/2. számú módosító javaslat 3. Az El őterjeszt ő az egységes javaslatot új 83. -sal a Tfvt. 21. (3) bekezdés j) pontját érintően kiegészíteni javasolja : 83. A Tfvt. 21. (3) bekezdése a következ ő_ j) ponttal egészül ki : fnem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügvi hatóság a term őföld más cél ú hasznosítását] i) termálvíz-hasznosító létesítményekb ől kibocsátott használt termálvizek átmenet i tározására és természetközeli tisztítására szolgáló lehetőség szerint többcélú állandó jellegű tározók létesítése és b ővítése, [céljából enqedélvezi.z" Indokolás : Lásd a T/13139/21/3. számú módosító javaslat 4. Az El őterjesztő az egységes javaslat ában az Evt (8) bekezdéséne k a következő módosítását javasolja : 131. Az Evt a a következő (3) (9) bekezdéssel egészül ki : (3) Az erdőterv-módosítási eljárás, az igénybevételi eljárás, valamint a z erd őgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határideje az egyszer űsített erd őgazdálkodói nyilvántartásba vétel kivételével 45 nap. (...) (8) Ha a [(9)] (7) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az erdészeti hatósági hiánypótlási felhívásban meghatározott határid ő alatt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége, illetve a közös tulajdon megszüntetése iránti per megindítását a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles másolatával ne m igazolják, az erdészeti hatóság érdemi határozatot hoz a bejegyzési kérelem tekintetében.

4 4 (9) Semmisségi oknak min ősül, ha az erdészeti hatóság az erdő igénybevételének engedélyezéséről, elvi engedélyezéséről a közérdekűség vagy a kivételesség e törvény szerinti vizsgálata nélkül dönt." Indokolás : Lásd a T/13139/21/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatj a 5. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat 22. alcímének a következő szerkezeti é s tartalmi módosítását javasolja : 22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáró l szóló évi XC. törvény módosítása 135. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény II. Fejezete a következ ő 12/C. -sal egészül ki : 12/C. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ ő módosításáról szóló évi... törvénnyel megállított 10. -t a január 1-jén vagy azt követően megszerzett bevételekre kell alkalmazni (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetv e módosításáról szóló évi XC. törvény 8. (2) bekezdésében az Art. szövegrész helyébe az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szöveg lép. (2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáró l szóló évi XC. törvény 10. -ában a 98 szövegrész helyébe a 75 szöveg lép Hatályát veszti az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 11. (3jbekezdés a) pontjában az, és b e kell számítani az Szja tv. 3. e-ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál szövegrész. Indokolás : Lásd a T/13139/21/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatja

5 5 6. Az El őterjesztő az egységes javaslat át új (1) bekezdéssel az Fttv. 6. (3) bekezdés h) pontját érintően kiegészíteni javasolja : 161. (1) Az Fttv. 6. (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki : [Igazgatási szolgáltatási díjat kell rzetni] h) a geodéziai tervez ői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárásért. Indokolás : Lásd a T/13139/21/6. számú módosító javaslat 7. Az Előterjesztő az egységes javaslat ában az Fttv ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 167. Az Fttv. a 29. -t követően a következ ő 29/A. és 29/B. -sal egészül ki : 29/A. Az ingatlanügyi hatóság a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás részére az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák végzése céljából a tulajdoni lapon szerepl ő természetes személyazonosító adatokat, jogokat és tényeket átadja. 29/B. (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményez ő egyéb célú geodéziai munkák irányítását és min őségbiztosítását geodéziai tervez ői [és] vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti. A geodéziai tervezői, [és] valamint a geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakért őként jár el. A minősítés megadásáról a Földmér ő Minősít ő Bizottság szakértői véleménye alapján az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szerv hatósági jogkörébe n eljárva dönt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a min ősítettekr ől országos, bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy : a) természetes személyazonosító adatait, b) a geodéziai tervezői [és] vagy a geodéziai szakértői minősítés számát, c) szakképzettségét, d) telephelyét, e) lakcímét, J) elérhetőségeit, g) a geodéziai tervezői [és] vagy a geodéziai szakértői minősítés érvényességi idejét. (3) A nyilvántartásban szerepl ő a (2) bekezdés d)j) pontban meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát írásban az adatnyilvántartónál megtilthatja.

6 6 (4) Geodéziai tervezői [és] vagy geodéziai szakért ői minősítést az kaphat, aki a) megfelel a 28. (1) bekezdésben meghatározott szakképesítésnek, [b) tagja a területileg illetékes mérnöki kamarának, ] [c]) a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll é s [d]c) büntetlen el őéletű. (5) A geodéziai tervezői [és] vagy a geodéziai szakért ői min ősítést igényl ő személy a döntést meghozó szerv részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a (4) bekezdés [d)] bl és c) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. [(9) A geodéziai tervezési vagy geodéziai szakért ői engedély kiállításáért, a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. ] [(10)] (9) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a Földmér ő Minősítő Bizottság véleménye alapján szakmai vagy etikai vétség esetén a geodéziai tervezőit [és] valaminta geodéziai szakértői minősítést visszavonja, vagy legfeljebb 2 évi id őtartamra felfüggeszti. Visszavonás esetén a földmérő ismételt min ősítést a visszavonásról szóló határozat joger őre emelkedését követő 3 év elteltével kaphat." Indokolás : Lásd a T/13139/21/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatj a 8. Az Előterjeszt ő az egységes javaslat 170. (4) bekezdésében az Fttv. 38. (2) bekezdés i) pontjának a következő módosítását javasolja : (4) Az Fttv. 38. (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Felhatalmazást kap a miniszter, hogy] i) a felel ősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, megszüntetésével, helyreállításával, helyszínelésével és karbantartásával, valamint pontpusztulás esetén a károkozóval szembeni eljárás megindításával kapcsolato s szabályokat," [rendeletben állapítsa meg.] Indokolás : Lásd a T/13139/21/8. számú módosító javaslat indokolását.

7 7 9. Az El őterjeszt ő az egységes javaslat át a Ht. 88. (1) bekezdés 31. pontját érintően új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (3) A Ht. 88. (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki : [Felhatalmazást kap a Kormány hogy rendeletben szabályozza : az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat ; T/13139/21/9 10. és 12. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 9., 10., 12. Indokolás : Lásd a T/13139/21/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatj a 10. Az Előterjesztő az egységes javaslat át új d) ponttal kiegészíteni javasolja : 190. Hatályát veszti a Ht. a) 24. (1) bekezdés b) pontjában a veszélyes hulladék esetén szövegrész ; b) 47/A. (6) (8) bekezdése ; c) 86. (6) bekezdésében az a szabálysértési szövegrész ; d) 88. (2) bekezdés 9. pontja: el 90. (9) bekezdése. T/13139/21/9 10. és 12. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 9., 10., 12. Indokolás : Lásd a T/13139/21/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatj a 11. Az El őterjesztő az egységes javaslat át a Hhvtv. 74. (6) bekezdését érint ően új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) A Hhvtv. 74. & (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) Az e törvény hatálybalépése el őtt megváltott a halászatról és a horgászatró l szóló évi XLI. törvény szerinti állami halászjegy, állami horgászjegy, halász területi engedély, fogási napló, továbbá kiadott éves kutatási engedély legkés őbb ianuár 31-ig érvényes.

8 8 Indokolás : Lásd a T/13139/21/11. számú módosító javaslat 12. Az El őterjeszt ő az egységes javaslatot új 209. és sal a Ht. 39. (5) bekezdését és 43. (3) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : 209. A Mintv. 37. (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (4) A Ht. 39. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5 Önkormán ati rendelet a közszol áltató hulladék _ azdálkodási tevéken sé ér ői és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeir ől szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék tovább i anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gy űjtésére A Mintv. 38. (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (2) A Ht a a következő (3j bekezdéssel egészül ki : (3) Az elkülönített hulladékgy űjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hog y a) a hulladék hasznosítható összetev ői fizikai válogatással elkülöníthetők legyenek ; b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a lehető legkevesebb gyűjtőedény elhelyezésével is biztosítani tudja ; c) legalább a papír-, az üveg-, a műanyag, a fém- és a biohulladék, valaminta háztartásban képz ődő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen., d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történ ő elhelyezése csak kiegészít ő megoldásként, els ősorban olyan s űrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, aho l házhoz menő gyűjtés nem biztosítható ; a hulladékgyűjtő udvarok a lakosság számára könnyen elérhető közelségben legyenek kialakítva. T/13139/21/9 10. és 12. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 9., 10., 12. Indokolás : Lásd a T/13139/21/12. számú módosító javaslat

9 9 13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 35. alcímének az elhagyását javasolja : (35. A Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CCIII. törvény módosítása 210. Nem lép hatályba a Magyarország évi központi költségvetését megalapoz ó egyes törvények módosításáról szóló évi CCIII. törvény 26. (2) bekezdés c) pontja.] Indokolás : Lásd a T/13139/21/13. számú módosító javaslat 14. Az Előterjesztő az egységes javaslat 36. alcímének a következ ő szerkezeti é s tartalmi módosítását javasolja: 36. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi [ ] CCXII. törvény módosítás a 211. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 60. (4) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (4) A Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbead ó között létrejött haszonbérleti szerződést a gazdasági év végével a haszonbérbeadó 60 napo s felmondási id ővel felmondhatja, ha a mezőgazdasági termelőszervezettel fennálló munkaviszonya a munkáltató által gyakorolt rendkívüli felmondás kivételével bármilyen okból ide nem értve az 58. (2) bekezdésében foglalt esetet megszűnik A Fétv (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) A mez őgazdasági igazgatási szerv az (11 bekezdés szerinti nyilvántartásban lév ő adatokat a földhivatali információs rendszerben kezeli A Fétv a a következő (2) bekezdéssel egészűl ki : (2) Az (1) bekezdés szerinti haszonélvezeti jog jogosultja által a föld használat i jogosultságának átengedéséről szóló szerz ődés szeptember 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.

10 A Fétv. 31. alcíme a következő 130/A. -sal egészül ki : 130/A. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény pontjában a,termőföld magánszemély szövegrész helyébe a termőföld, illetve halast ó magánszemély szöveg lép." Megjegyzés : A módosító javaslatot az Előterjesztő képvisel ője az Alkotmányügyi bizottság december 16- i ülésén pontosította. Indokolás : Lásd a T/13139/21/14. számú módosító javaslat 15. Az El őterjesztő az egységes javaslat 211. és ának a következ ő módosítását javasolja : [211]214. A [mező- és erd őgazdasági főldek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi... törvény] Fétv. 52. (2) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg, b) 105. (3) bekezdésében az a 131. szövegrész helyébe az a 130/A., a 131. &, szöveg lép. [212]215. Hatályát veszti a [mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi... törvény] Fétv (6) bekezdésében az a 122., szövegrész. Megjegyzés: A módosító javaslatot az El őterjeszt ő képvisel ője az Alkotmányügyi bizottság december 16- i ülésén pontosította. Indokolás : Lásd a T/13139/21/14. számú módosító javaslat

11 Az El őterjeszt ő az egységes javaslat ának a következ ő módosítását javasolja : 213. (1) Ez a törvény a (2) (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel december 31-én lép hatályba. (2) A január 1-jén lép hatályba. (3) Az [81 85]82 87., a [90]92., a [120] 122. és [121] 123., a [126] 128. o) t) pontja, a [189]193. g) és h) pontja február 15-én lép hatályba. (4) A 29., a 31., az 50. (1) bekezdése, az 54. d) pontja, a [172]176. e) pontja és a [173]177. c) pontja március 1-jén lép hatályba. (5) A 49. és a [173] 177. a) pontja március 16-án lép hatályba. (6) A 2. és a 3., a 39. (1) bekezdése május 1-jén lép hatályba. (7) A július 31-én lép hatályba. L8j A [65] augusztus 1-jén lép hatályba. [(8)] A [137] 141., a [141] 145. és a [142] november 1-jén lép hatályba. [(9)] (10) A [95]97. b) pontja december 1-jén lép hatályba. [(10)] (11) A 39. (2) bekezdése és a [111) január 1-jén lép hatályba. Indokolás : Lásd a T/13139/21/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot az Alkotmányügyi biz. támogatj a 17. Az Előterjesztő az egységes javaslat ának a következő módosítását javasolja : 214. A [132]134. az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a [212]214. és a 215. az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül. Indokolás : Lásd a T/13139/21/16. számú módosító javaslat Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya Budapest, december 16. dr. Cser-Palkovics András s.k., az Alkotmányügyi bizottság elnöke

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z ORSZÁGGYL1L..6 T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Oktatási, tudományos és kutatás i bizottságának kiegészít ő ajánlás a az egyes szakképzési

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény

Irományszám: 1 ~^- Égy: 2010. évi törvény Irományszám: 1 ~^- 2010. évi törvény Égy: 2010 SZEPT 1 az állami és önkormányzati cégvezetőkre vonatkozó bérplafon visszaállításáho z szükséges törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések megállapításáró

Részletesebben

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA T/5114/11. szám Érkezett : 2011 DEC 15. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére .+i J ultis t u `r uli..0 irományszám : Ing $ $I `9- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : ' 2015 J 1 5. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú

Tisztelt Elnök Úr! törvény módosításáról szóló, T/9802. számú Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám : T %80

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte.

i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte. j I.düyülás HivMtale iiumanyszám : (olc 5 (o ( 1 2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Érkezett 2015 OKT.2 2. Kövér László Úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ru. ~.a... a aycuwl a r amányszám : 71 GG s 1 5 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV 1 6. ` Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4.

Országgy űlés Hivatal a. irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Az Országgyűlé s Gazdasági bizottsága Országgy űlés Hivatal a irományszám : &&I' I Érkezett: LU ld NOV 2 4. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Kövér László úr, az Országgy

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A Vállalkozásfejlesztési bizottság jelentés e

A Vállalkozásfejlesztési bizottság jelentés e '\ \51' G Érkezett- 14 F c- ':j y?. Az Országgy űlé s Vállalkozásfejlesztési bizottsága Kapcsolódó bizottság - A Vállalkozásfejlesztési bizottság jelentés e Magyarország 2015. évi központi költségvetésér

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

Tisztelt EInök úr! "9.

Tisztelt EInök úr! 9. /I Á /1 NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett 2013 BÚN 2 Ú.. NÉMETH LÁSZLÓN É miniszter Zárószavazás előtti módosító javasla t Dr..Kövér László úrnak az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt EInök

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9233. szám ú törvényjavaslat egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügy i miniszte r Budapest, 2012. november 1

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Qr;zá,g,gvúlú Hivatala Érkeeut : 2013 MÁJ 3 O. EGYSÉGES JAVASLA T a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATAL,. Érkezett : 2010 DEC 2 1. T/1810/12. szám ú egységes javasla t az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáró l szóló T/1810. számú

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

ett : 2011 NO ' O.. Tisztelt Elnök Úr! m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t ,,31. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáró l

ett : 2011 NO ' O.. Tisztelt Elnök Úr! m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t ,,31. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáró l Az Országgy ű lé s Számvev őszéki és Költségvetési bizottsága ivatata h66,2 ((7 ett : 2011 NO ' O.. Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~ ;rtte, Í dosításáról* 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása ,ar ányszám :T I A 2\ I g trkere* X0,4 ' ;.l d 0 1. 2014. évi... törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más termés elésér ől szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egy ~

Részletesebben

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ ORSZÁGGYŰLÉS VATALA Érkezett ; 2013 JUN 0 6. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Ellenj egyezte : Dr. Fazekas Sándo r vidékfejlesztési miniszter G. T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT a halgazdálkodásról és a hal védelmér

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

T/5396. számú. törvényjavaslat

T/5396. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5396. számú törvényjavaslat az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáró l előadó: Kiss Péter a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő miniszter

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *

2012. évi... törvény. Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * OryzággyLilés hivatala iröniánysnrv : ---rl 6 S-á3,2-/( Érkzett : 2012 MÁJ 1 44 2012. évi.... törvény Mt,e,csz-r ṭ ss y '. ` a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

2011. évi... törvén y. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől

2011. évi... törvén y. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől uccs Iii nn ÚJ VÁLTOZAT A T/5066. SZÁMÚ IROMÁNYNAK >OtllanyszáM :Ic' p~c Erk.zett: 2011 NOV 28. 2011. évi... törvén y Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ől Az Országgyűlés Esztergom

Részletesebben

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó -

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó - I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

Qrs> vit+~ s hivatal a. /.f. , ;f

Qrs> vit+~ s hivatal a. /.f. , ;f Qrs> vit+~ s hivatal a úgy ; 1j, ;f /.f Érkezett : 2009 FE9R 16...../2009. ( ) OGY határoza t az általános válság következményeként az épít őipart és a közvetlenül kapcsolód ó ágazatokat sújtó recesszió

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény

Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ irományszúm : T --+G/f Érkezett 2012 J Ú L 1 1 Képviselői önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! 2012. évi tőrvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak. A

Részletesebben

4 Kulturalis bizottsag jelestesé -

4 Kulturalis bizottsag jelestesé - Cr i ásyűies Hivatala eromenyszám : 114 O I~ Kijelölt bizottsáq Érkezett: 2015 NOV 2 5. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 4 Kulturalis bizottsag jelestesé - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Az Országgy űlés. /2012. (...) OGY határozata

Az Országgy űlés. /2012. (...) OGY határozata si~~~eyp ~ :::tag m : g 55 r zaft; 2012 EwE i 2 Q. Az Országgy űlés /2012. (...) OGY határozata a MALÉV csődjéhez vezetőközvetlen és közvetett előzmények feltárására, a fizetésképtelenséget ésfelszámolást

Részletesebben

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr!

0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0. Érkert. 2013 NOV O. Tisztelt Elnök Úr! 2013 11/10 13 :00 FAX +36 1 441 5455 FIDESZ SZAKhIAI FOOSZTALY Q10001/000 7 0,,yiúé s h,ánl7a:,ny x am : a,m 6 j Á 0 ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkert. 2013 NOV O. Zárószavazás

Részletesebben

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére T/ 4s/4 c Ér:watt 2014 SZE Z `, S, Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

T/5589/51. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a

T/5589/51. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a T/5589/51. szám ORSZÁGGYÜLES HIVATALA Érkezett: 2008 MÁJ 22. Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Sport-

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1.

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1. Or gjywirs Hivatai Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Irományszám: j ( gyí Érkezett: 2011 [!OV 2 1. l~ t2 Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helybe

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Kiezészített ezvséges iavaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Kiezészített ezvséges iavaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 1 г" Ог'tc i"ьу 5г.:лТа : '-Т/ 42.6 1,,.4/ Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ёг kzzец: 2014.~ О tn о 4. Kiezészített ezvséges iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

1 A9. 6.3-4 2013. évi törvény

1 A9. 6.3-4 2013. évi törvény 1 A9. 6.3-4 2013. évi törvény az élettársak és a bejegyzett élettársak családi kapcsolatának törvényi elismerése érdekébe n a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáró l Az Országgyűlés

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr!

:+c,ett : 20 12 NOV D. Tisztelt Elnök Úr! 41111n - o~~ A 1j1Í~lÍ~. 4{w ' AGA - n a '. fi n r n ~~ ~ 1 - _t_i i~lti eíll' n'41j' ill,) ind.. al Számvevőszéki és Költségvetés i Bizottság Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben :+c,ett

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

2011. évi... törvény. c) a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének meg őrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét.

2011. évi... törvény. c) a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének meg őrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét. 2Q1 I 3sg 5 2011. évi... törvény Képvisel ői önálló indítvány Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönz ő egyes törvények módosításáról 1. (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t 12/03 2012 H. 13 :88 FAX +36 1 881 4806 PARLAMENT ELNOKE -+-+-+ IROMANY-NYILVANTARTO 001/00 5 i ((Ah vh,j~f1f '....~:, n.~..~17,1:1:'s'. -- --~~ ~ Iiw f : ~dguu3.. `unce uu. sus Hivatala ;ysz 1; 1 I b

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról i ±vatal a á'9 1f 6 20 12 I0 s 2 0, 2012. évi.... törvény Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése 2014. október 21. Evt. hatálya, alapfogalmai és az erdőgazdálkodói nyilvántartás A törvény hatálya Nem terjed ki arborétum közpark Jegyzék 19/2011.

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a 2010/2014. számú előterjesztéshez

Részletesebben

Országg Cdés Hivatala. Irományszám : érkezen: 2011 NOV 2 0. 2011. évi... törvény

Országg Cdés Hivatala. Irományszám : érkezen: 2011 NOV 2 0. 2011. évi... törvény Országg Cdés Hivatala Irományszám : Soo 6 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség érkezen: 2011 NOV 2 0. Képviselői önálló indítvány 2011. évi... törvény az országgy űlési képviselők választásáról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! bizottsági módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! bizottsági módosító javaslato t u 3t ivataf a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága rk z tt : :j'$~so G y 2012 NO V` Bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t Orz G 1t sil= 3n Itt (o(o')- /1 2.-'( Érkezett : 2011, 1 v Q 1. Országgy űlési képvisel ő Kapcsolódó módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Buda") e s t Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben