T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a"

Átírás

1 LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres bizton - sági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény módosításáról szól ó T/3288. számú törvényjavaslat részletes vitájához Tisztelt Országgyűlés! Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága, els ő helyen kijelölt bizottságként (a továbbiakban : Gazdasági bizottság), a Fenntartható fejlődés bizottsága és a Honvédelmi é s rendészeti bizottsága (a továbbiakban : Honvédelmi bizottság) megvitatta az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/3288. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/3288/4-28. számú módosító indítványokat. Az ajánlás kiadásakor az Honvédelmi bizottság a módosító javaslatokról még nem foglalt állást, ezért ezeket az ajánlás nem tartalmazza. Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltér ő jelölési mód szerepel - az egysége s elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak sz ó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzés t használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is.

2 2 A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeke t az ajánlás érintett pontjaihoz f űzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3 ) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 3. -ban az Atv. Új 4/A. d) pont / 4/A. Alapvet ő biztonsági célkitűzés az ember és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben, ennek elérése érdekében/ d) az atomenergia alkalmazásának általános feltétele, hogy az általa nyújtott társadalmi el ő- nyök jelentősen nagyobbak legyenek, mint a nukleáris létesítmény területén tartózkodó személyeket, a lakosságot, a környezetet és az anyagi javakat fenyeget ő kockázatok; Indokolás a T/3288/20. számon. - nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága az El őterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 2. Dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következ ő új 7. felvételével :,,7.& (1) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő esetében az illetményalap tárgyév március 1-jét ől a következő év február végéig terjedő időszakra a Köz - ponti Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset összegével megegyez ő. Az illetményalap változásából ered ő illetményváltozás nem minősül a kinevezés módosításának. (2) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő alapilletménye : a) gyakornok esetében az illetményalap 1,5-szerese, b) tanácsos esetében az illetményalap 2,7-szerese, c) vezető tanácsos esetében az illetményalap 2,9-szerese, d) főtanácsos esetében az illetményalap 3,3-szerese i e) vezet ő főtanácsos esetében az illetményalap 3,8-szerese, t) osztályvezető-főtanácsos esetében az illetményalap 3,8-szerese, g) főosztályezető esetében az illetményalap 4,0-szerese, h) főigazgató-helyettes esetében az illetményalap 4,3-szerese,

3 3 i) főigazgató esetében az illetményalap 4,6-szerese. (3) A vezet ői illetménypótlék mértéke az osztályvezető-főtanácsos, az igazgatóhelyettes, az igazgató, a főigazgató esetén az alapilletmény 20%-a. (4) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőt megillető címpótlék mértéke : a) főtanácsos tanácsadó esetén az alapilletmény 5,5%-a, b) főtanácsos főtanácsadó esetén az alapilletmény 6,5%-a, c) vezető főtanácsos tanácsadó esetén az alapilletmény 7,5%-a, d) vezető főtanácsos főtanácsadó esetén az alapilletmény 8,5%-a. (5) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő a (6) bekezdés szerinti idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, ha az idegen nyelv használata a munkakör betöltéséhez szükséges. A nyelvpótlékra jogosító munkaköröket és nyelveket a Szervezeti és M űködési Szabályzat mellékletében kell feltüntetni. (6) Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként : a) angol, francia vagy német nyelvb ől - felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 20%-a, - felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 10%-a, - középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 10%-a, - középfokú A vagy B típus ú nyelvvizsga esetében az illetményalap 5%-a. b) egyéb nyelvb ől - fels őfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 11%-a, - fels ő- fokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 5%-a, - középfokú C típus ú nyelvvizsga esetében az illetményalap 6%-a, - középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga eseté - ben az illetményalap 3%-a. (7) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörö n belüli szakosodást el ősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként az atom - energia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő részére képzettségi pótlék ál - lapítható meg. Képzettségi pótlék állapítható meg annak az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel őnek is, aki a 2 besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében kell feltüntetni. (8) A képzettségi pótlék mértéke : a) doktori (PhD) fokozat vagy azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 13%-a., b) további fels őfokú iskolai rendszer ű képzésben szerzett képesítés esetén az illetményalap 9%-a, c) további akkreditált fels őfokú szakképesítés esetén az illetményalap 7%-a., d) további középfokú szakképesítés esetén az illetményalap 6%-a. (9) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel őt megillet ő helyettesítési díjra, jubileumi jutalomra, cafeteria juttatásra, valamint a jelen -ban nem nevesítet t fogcímen Táró egyéb díjpótlék, vagy juttatás mértékére a Ktv. szabályait kell alkalmazni. (10) A főigazgató a közigazgatási államtitkárt, a főigazgató-helyettes a helyettes államtitkárt megillet ő juttatásokra jogosult. (11) Az alapszabadságon felü l a) az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő tanácsosnak és vezet ő 11 munkanap, b) az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő főtanácsosnak 1 2 munkanap, c) az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztvisel ő vezető főtanácsos - nak, a főigazgatói (főigazgató-helyettesi) tanácsadónak, a főigazgatói (főigazgató-helyettesi ) főtanácsadónak, az osztályvezető-főtanácsosnak és a főosztályvezetőnek 13 munkanap,

4 4 d) a főigazgatónak, igazgatónak 14 munkanap pótszabadság jár." Indokolás a T/3288/28. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 3. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 7. -ban az Atv. 9. (2) bekezdés c ) pont /(2) A nukleáris létesítmények folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak. Az atomenergiafelügyeleti szerv folyamatos hatósági felügyeleti tevékenysége a következő módon valósul meg :/ c) folyamatos, [valamint] ellenőrzési terv alapján havonta, negyedévente illetve évente végrehajtott rendes, valamint azonnali rendkívüli, egyedi eljárások során végzett ellen őrzéssel, az átalakításokhoz kapcsolódó ellenőrzési programok végrehajtásával ; Indokolás a T/3288/12. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 4. Balczó Zoltán és Kepli Lajos képviselők a törvényjavaslat 8. -ban az Atv. új 10/A. (8) bekezdés módosítását javasolják : (8) A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleári s Pénzügyi Alapból támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csak egy ellen őrzési és információs célú önkormányzati társulásnak adható. A támogatás tájékoztatási, ellenőrzési[, működési] és településfejlesztési célokra használható fel. lndokolás a T/3288/5. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5 5 5. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 8. -ban az Atv. új 10/A. (8) bekezdés (8) A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleári s Pénzügyi Alapból támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csa k egy ellen őrzési és információs célú önkormányzati társulásnak adható. A támogatás tájékoztatási, ellenőrzési, és működési [és településfejlesztési] célokra használható fel. lndokolás a T/3288/14. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 6. Dr. Schiffer András és Jávor Benedek képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következ ő új 9. felvételével : 9.. Az Atv. a következ ő 10/B. -sal egészül ki: 10/B. (1) Minden információ, mely a nukleáris veszélyhelyzet, rendkívüli esemény vag y nukleáris baleset okainak feltárásával, a károk és következmények felmérésével és elhántásával, valamint a nukleáris létesítmény vagy annak egyes berendezései leállításával és újraindításával kapcsolatos, környezeti információnak min ősül. Ide tartoznak különösen a küls ő és belső szakvélemények, biztonsági felülvizsgálatok jegyz őkönyvei, műszaki és egyéb vizsgálatok jegyzőkönyvei. (2) Minden, a nukleáris veszélyhelyzet, rendkívüli esemény vagy nukleáris baleset okaina k feltárásával, a károk és következmények felmérésével és elhárításával, valamint a nukleári s létesítmény vagy annak egyes berendezései leállításával és újraindításával kapcsolatos információt, mely az engedélyes vagy a hatóság illetve hatóságok kezelésébe kerül, azzal egyidej ű- leg nyilvánosságra kell hozni, ahogy az az engedélyes vagy az eljáró hatóság illetve hatóságok kezelésébe kerül. Indokolás a T/3288/26. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6 6 7. Bödecs Barna képvisel ő a törvényjavaslat 9. -ban az Atv. 11. (3) bekezdés b ) pont bm) alpont záró szövegrész vagy b űnszervezet keretében elkövetett bűntett miatt a bíróság elítélt[, és a (4) bekezdésben meghatározott id őtartam még nem telt el ;]_ Megjegyzés : A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (11. sz. jav (3)úje)), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/3288/11. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága - egyharmada sem támogatja : a Gazdasági bizottság; az El őterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 8. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 10. -ban az Atv. 11/A. (2) bekezdé s (2) Az atomenergia-felügyeleti szerv eljárásaiban a hatásterület a [biztonsági övezettel]az 1995.évi LIII. tv-ben meghatározott hatásterülettel azonos. Indokolás a T/3288/15. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága - egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 9. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 11. -ban az Atv. 12. (1) bekezdés a) pont /12. (1) Az ügyintézés határideje :/ a) a 17. (2) bekezdés 1. és 10. pontja szerinti ügyekben, a létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényl ő 5. pont szerinti átalakítások, valamint a nukleáris létesítmények é s radioaktívhulladék-tárolók fizikai védelmi [terv]rendszerének els ő alkalommal történő engedélyezése esetében hat hónap ; Indokolás a T/3288/22/1. számon. - támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért.

7 7 10. Bödecs Barna képvisel ő a törvényjavaslat 11. -ban az Atv. 12. (4) bekezdé s (4) A radioaktív hulladékok, kiégett üzemanyagok, valamint egyéb radioaktív anyagok országhatáron át történő szállításához való hozzájárulás és engedélyezés angol [vagy]és magyar nyelven készült okmányokkal történik. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (9. sz. jav Atv.12. (5)), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/3288/9. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottság a az El őterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 11. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 11. -ban az Atv. 12. (5) bekezdé s (5) A nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségekb ől eredő ellenőrzések esetében az ellen őrzések jegyz őkönyve a nemzetközi szervezet hivatalos nyelvén készül. Az engedélyes köteles a jegyzőkönyv hiteles magyar fordítását a jegyzőkönyv átvételét követő 30 napon belül elkészíttetni Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (9. sz. jav Atv.12. (4)), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/3288/9. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottság a az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 12. Jávor Benedek képvisel ő a törvényjavaslat 12. -ban az Atv. 12/A. (3) bekezdés (3) Az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris létesítmény hatósági felügyeletéhez, vagyi s az engedélyes tevékenységének értékeléséhez, elemzéséhez a hatósági határozatokban és a jogszabályokban foglaltak teljesülésének igazolására, valamint az érvényesítési eljárásaina k lefolytatásához átfogó, feltáró és eseti ellenőrzéseket végez. Az atomenergia-felügyeleti szerv

8 8 az ilyen tevékenységének folyamatosságát a nukleáris létesítmény telephelyén fenntartott helyszíni felügyelettel, és ügyeleti rend működtetésével köteles biztosít[hatja]ani." Indokolás a T/3288/16. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága - egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 13. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 13. -ban az Atv. 14. (4) bekezdé s (4) bekezdés (4) Az átalakítási engedély kiadása el őtt végzett ellenőrzés során feltárt, a nukleáris biztonságot veszélyeztető nem-megfelel őség esetén az atomenergia-felügyeleti szerv az átalakítás folytatását megtilt[hat]ja. A nem engedély köteles, átalakítási munkákat el őkészítő tevékenységek ellenőrzése során feltárt, a nukleáris biztonságot veszélyeztető nemmegfelelőség esetén az atomenergia-felügyeleti szerv az átalakítási munkák előkészítését felfüggesztheti. Indokolás a T/3288/19. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 14. Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 14. -ban az Atv. 15. (1) bekezdé s 15. (1) Az engedély, valamint a nukleáris biztonsági szabályzatok el őírásainak megtartását, és az atomenergia alkalmazásának biztonságosságát az atomenergia-felügyeleti szerv kötele s [rendszeresen] ellenőrzési terv alapján havonta, negyedévente illetve évente végrehajtott rendes eljárásban, valamint azonnali rendkívüli eljárásban ellenőrizni, és az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni. A szerv vezetőjének az ellenőrzés elmulasztásáért való büntet őjogi, fegyelmi és polgári jogi, felelősségéről külön törvény rendelkezik. Indokolás a T/3288/17. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9 Jávor Benedek képvisel ő a törvényjavaslat 14. -ban az Atv. 15. (3) bekezdés (3) Nem szabható ki bírság a mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek a hatóság tudomására jutásától számított [hat hónapon]egy éven, valamint attól a naptól számított [két]öt éven túl, amely napon a kötelezettnek eleget kellett volna tennie az e törvényben vagy az e törvén y végrehajtására kiadott jogszabályban megállapított kötelezettségének. Indokolás a T/3288/18. számon. - támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 16. Tóth Ferenc képvisel ő a törvényjavaslat 15. -ban az Atv. 17. (2) bekezdés 18. pont 18. az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszer[t leíró fizikai védelm i tervek jogszabályban meghatározott nukleáris biztonsági, nyilvántartási, baleset - elhárítási és biztosítéki szempontú, a fizikai védelmi funkciók hatékony teljesülését célzó] - fizikai védelmi terv alapján történ ő - engedélyezése és ellenőrzése ; Indokolás a T/3288/22/2. számon. - támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjeszt ő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 17. Tóth Ferenc képvisel ő a törvényjavaslat 17. módosítását javasolja: Az atomenergia alkalmazása körében eljáró [önálló]független műszaki szakértő 19/A. (1) Atomenergia alkalmazása körében független műszaki szakértői tevékenységet az végezhet, aki e tevékenység végzésére a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a továbbiakban : kamara) által kiadott engedéllyel rendelkezik. Ha jogszabály atomenergia alkalmazása köré - ben szakkérdésben szakértő igénybevételét írja el ő, vagy az ilyen szakértő igénybevételéhez külön jogkövetkezményt állapít meg, szakért őként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakért őnek az igénybevételéhez fűződnek, aki a kamara által kiadott engedéllyel rendelkezik. (2) Szakértőként kizárólag független és pártatlan személy járhat el, akit a követelményeknek való megfelelésről szóló döntés, a vélemény és a megállapítás közlésekor annak tartalmához személyes érdek nem fűz, kizárólag szakmai szempontjai vezetik, és munkájáért járó díj a szakvéleménye tartalmától nem függ.

10 -10 - (3) Az energiapolitikáért felel ős miniszter az általa kiadott rendeletben határozza meg, hogya szakértői tevékenységgel kapcsolatos mely eljárásokért és milyen összeg ű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) Az Atv. a 19/A. -t követ ően a következő 19/B-19/[C]D. -sal egészül ki : 19/B. (1) Szakért ői tevékenység folytatását a kamara annak engedélyezi, aki a) büntetlen el őéletű, nem áll az atomenergia alkalmazási körébe tartozó szakért ői tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, é s b) rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározot t szakmai képesítéssel, szakmai gyakorlattal és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (2) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a kérelmez ő természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét, szakirányú végzettségét, a szakmai gyakorlat leírását é s idejét, [és]valamint a kérelmezett szakértői szakterület[et, illetve részszakterületet]megnevezését. (3) A Magyar Mérnöki [k]kamara (a továbbiakban: MMK) az engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban : Szolgtv.) meghatározott adatokon túl - tartalmazza a.l a szakértő[i tevékenység végzésére jogosult személy] természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét, b) a szakértő szakirányú végzettségét, az ezt igazoló oklevél (oklevelek) számát, keltét és a kiállító intézmény megjelölését, c) a szakmai gyakorlat rövid leírását, idejét., dl [és] szakértői szakterületét, [illetve részszakterületét ] e) a szakért ői tevékenységet engedélyez ő határozat számát, kiállításának napját, f) az adatváltozások bejelentésének idejét, g) a szakértői tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, id őtartamát, az alapjául szolgáló határozat joger őre emelkedésének napját, h) a szakért ői tevékenység szünetelésének tényét, kezd ő napját és id őtartamát, i) a nyilvántartási számot. (4) A nyilvántartás adatai közül a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl nyilvános a szak - értő szakmai gyakorlatának rövid leírása és ideje, a szakterület, a szakért ő engedélye kiállításának napja a szakértői tevékenységt ől való eltiltás ténye, az alapjául szolgáló határozat jog - erőre emelkedésének napja, a szakért ői tevékenység szünetelésének ténye, kezdő napja, időtartama, valamint a nyilvántartási szám.. A Szolgtv. 30. (2) bekezdésében nem szabályozott adatok vonatkozásában a nyilvántartásból kizárólag a szakért ői tevékenység végzésére való jogosultság igazolására szolgáltatható adat. (8) A kamara a szakértői tevékenység gyakorlásárával kapcsolatos határozata meghozataláva l egyidejűleg továbbítja a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot a MMK számára, aki haladéktalanul gondoskodik a szakért ő adatainak nyilvántartásba vételéről. 19/C. & (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban : BPMK) a szakértői tevékenység gyakorlására jogosító engedélyezési eljárásban közrem űköd ő elsőfokú minősítő bizottságot hoz létre. A min ősítő bizottság feladata annak megállapítása, hogy a kérelmező szakmai gyakorlata megfelel ő-e a szakértői tevékenység folytatásához. (2) A minősítő bizottság tagjait az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója és az MMK főtitkára közösen jelöli ki. A minősít ő bizottságnak legalább öt, de legfeljebb tizenegy, páratlan - száma van, megbízatásuk négy évre szól. A tagok maguk közül elnököt választanak.

11 -11 - (3) Az egyes engedélyezési eljárásokban a min ősítő bizottság elnöke által kijelölt három tag jár el. Az eljáró bizottság a kérelmező által benyújtott, szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok (különösen a referenciák és a szakmai önéletrajz) alapján dönt. (4) A szakért ői tevékenység gyakorlására jogosító engedély a kérelemben megjelölt szakterületek közül csak azokra adható ki, amelyekre nézve a bizottság megállapította a szakmai gyakorlat megfelel őségét. Ha a bizottság egyik megjelölt szakterületre vonatkozóan sem találj a alkalmasnak a kérelmez ő szakmai gyakorlatát, a kérelmet el kell utasítani. (5) A kamara a hozzá beérkezett kérelmet valamint annak a szakmai gyakorlattal kapcsolato s iratait haladéktalanul továbbítja a BPMK minősítő bizottságának elnökéhez. A min ősítő bizottság eljárása az ügyintézési határid őbe beleszámít. (6) Amennyiben a kamara az engedély iránti kérelmet részben vagy egészben a min ősít ő bizottság állásfoglalása miatt utasította el, a másodfokú eljárásban a MMK által m űködtetett, másodfokú min ősítő bizottság jár el. A másodfokú minősítő bizottság feladatára és tagjaira az elsőfokú minősítő bizottsága feladatára és tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ugyanazon személy egy id őben nem lehet mindkét bizottságban tag. (7) Ha a szakértő új szakterületet kíván tevékenységi körei közé felvenni, erre az engedélyezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás tárgya kizárólag az új szakterület engedélyezése, a szakértő arra való alkalmassága lehet." Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (25-2. sz. jav (7)Atv.67. újs)), 26. (25-3. sz. jav Atv.68. (1)újg)), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/3288/25/1. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 18. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 20. -ban az Atv. 36. módosítását javasolja : 36. Az atomerőmű, a kutatóreaktor, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolója és a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója felett repülési tilalmat kell elrendelni. A tiltott légtérré nyilvánításról és annak mértékér ől jogszabály rendelkezik. Indokolás a T/3288/10. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12 Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 21. -ban az Atv. 38. (2) bekezdés (2) Atomerőmű esetén az (1) bekezdésben foglalt követelmény teljesítését az üzemeltetés i engedély iránti kérelem benyújtásával egyidej űleg kell igazolni. Új atomerőmű esetében a radioaktív hulladék végeleges elhelyezésének biztosítását kell igazolni. Indokolás a T/3288/7. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 20. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 22. -ban az Atv. 40. kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdés felvételével : (2) A Kormány által az (1) bekezdés szerint kijelölt szerv felügyel őbizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény rendelkezésétől eltérően öt természetes személy tagból áll. Indokolás a T/3288/24. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 21. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 23. -ban az Atv. 62. (1) bekezdé s,,62. (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását biztosító, az államház - tartásról szóló törvény szerint elkülönített állami pénzalap. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap terhére kizárólag a 10/A. (8) bekezdésben és a jelen bekezdésben meghatározott célok - ra lehet kifizetést teljesíteni. Indokolás a T/3288/23. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

13 Dr. Józsa István képvisel ő a törvényjavaslat 24. -ban az Atv. 63. (2) bekezdés (2) Nukleáris létesítmények esetében a befizetés mértékét úgy kell megállapítani, hogy a z teljes mértékben fedezze a nukleáris létesítmény teljes üzemideje alatt és a leszereléskor keletkez ő radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével, a radioaktív hulladékok csökkentésér e irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységgel, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével felmerülő valamennyi költséget. Indokolás a T/3288/27. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága az El őterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 23. Balczó Zoltán és Kepli Lajos képviselők a törvényjavaslat 27. (6) bekezdésben az Atv. 67. o) pont módosítását javasolják : /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza :/ /(6) Az Atv. 67. o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/ o) a 10/A. alapján létrejött ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások és tagjaik Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatásainak mértékét, felhasználásának ellenőrzését és az elszámolás rendjét, figyelemmel a 62. (1) bekezdésében foglaltakr a rendeletben meg kell határozni az adható támogatás mértékének fels ő határát); Indokolás a T/3288/4. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottság a az El őterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 24. Jávor Benedek képvisel ő a törvényjavaslat 27. (7) bekezdésben az Atv. 67. új r) pont /(7) Az Atv a a következő p)-s) ponttal egészül ki :/

14 -14 - r) az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszerrel kapcsolatos követelményeket és a vonatkozó hatósági rendszert és eljárásokat, valamint az érvényesítési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat ; Indokolás a T/3288/13. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottság a az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 25. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 27. (7) bekezdésben az Atv. 67. új s) pont s) az atomenergia alkalmazása körében eljáró [önálló]független műszaki szakértői tevékenység folytatásának szabályait, végzésének feltételeit, a rájuk vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, a szakértői szakterületeket[ és részszakterületeket], az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, [a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárás i szabályokat, valamint külföldi szakértő szakért ői min ősége eseti hatósági elismerésének szabályait, továbbá] a tevékenységre jogosító engedély iránti kérelmezési eljárásban részt vevő minősít ő bizottságok tagjaira és összeférhetetlenségére vonatkozó feltételeket, a szakvélemény tartalmi elemeit és elkészítésére irányadó szabályokat, a szakért ői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban el őírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint a külföldi szakért őre vonatkozó, az EGT-állam állampolgár szakért őitől eltér ő szabályait. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (25-1. sz. jav ), 26. (25-3. sz. jav atv.68. (1)ujg)), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/3288/25/2. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 26. Tóth Ferenc képvisel ő a törvényjavaslat 28. -ban az Atv. 68. (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következ ő új g) pont felvételével : / (1) Felhatalmazást kap az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, hogy rendeletben szabályozza/

15 -15 - g) az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységge l kapcsolatos eljárásokért fizetend ő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos szabályokat, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben." Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (25-1. sz. jav ), 25. (25-2. sz. jav (7)Atv.67. újs)), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/3288/25/3. számon. - támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 27. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat pont (2) bekezdésében, 42. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében és 68. (8) bekezdésében az illetőleg szövegrész helyébe az illetve", Indokolás a T/3288/22/4. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. ja : 28. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 30. (1) bekezdés módosítását javasol (1) Hatályát veszti az Atv. 4. (3) bekezdés b) pontja, 10. (4) bekezdése, 67. h) pontja, valamint a 68. (7) bekezdés b) pontja[ és (8) bekezdése]. Indokolás a T/3288/22/3. számon. - támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért.

16 Bödecs Barna képvisel ő a törvényjavaslat 30. (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új e) pont felvételével : /(3) Hatályát veszti az Atv. :/ e) 11. (4) bekezdése, Megjegyzés : Kodifikációs szempontokra figyelemmel, az el őterjeszt ő képviselővel történt egyeztetés alapján módosított szöveg. Megjegyzés : A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (11. sz. jav Atv.11. (3)b)bm)záró), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/3288/11. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 30. Jávor Benedek képvisel ő a törvényjavaslat 30. (3) bekezdés k) pont módosítását javasolja : /(3) Hatályát veszti az Atv. :/ k) 52. (1) bekezdés[ében a tároló"je, Indokolás a T/3288/21. számon. - egyharmada sem támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 31. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 31. (3) bekezdésben az év i CLIX. törvény 7. (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja: (1) A fegyveres biztonsági őrrel akkor létesíthetőjogviszony, ha/ b) a rendőrség, valamint a kötelezett vagy a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet képviselőib ől álló bizottság el őtt e törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok és a szolgálati helye őrszolgálati okmányainak ismeretéből, a lőfegyver használatához szüksége s szakismeretb ől és gyakorlati jártasságból eredményes vizsgát tett, valamint a nukleáris é s más radioaktív anyag, nukleáris létesítmény őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrök esetében teljesíti a jogszabályban meghatározott fizikai állóképességi és iskolai végzettségre vonatkozó követelményeket.

17 Indokolás a T/3288/22/5. számon. - támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjeszt ő képvisel ője a módosító javaslattal egyetért. 32. Bödecs Barna képvisel ő a törvényjavaslat 31. (3) bekezdésben az évi CLIX. törvény 7. kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés felvételével : 7. (7) A fegyveres biztonságiőrség azon tagja, aki a Törvény 6. (4) bekezdésében meghatározott feltételekben érintett, és alkalmazására az itt meghatározott időtartamok leteltét követően került sor, nukleáris létesítményőrzésében, a nukleáris létesítmény fegyveres biztonságiőrségének irányításában nem vehet részt. Indokolás a T/3288/8. számon. - nem támogatja : a Fenntartható fejlődés bizottság a az Előterjesztő képvisel ője a módosító javaslattal nem ért egyet. 33. Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 31. (4) bekezdésben az évi CLIX. törvény új 9/A. (3) bekezdés módosítását javasolja: (3) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt a (6) bekezdés szerinti felhasználás hiányában meg kell semmisíteni, illetve törölni kell a) közterületet is érintő megfigyel őrendszerrel történő rögzítés esetén [legfeljebb] a rögzítéstől számított három nap, b) az 1. (1) bekezdésében meghatározott létesítményt figyel ő elektronikus megfigyel ő- rendszerrel történő rögzítése esetén [legfeljebb] a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével. Indokolás a T/3288/6. számon. - támogatja : a Fenntartható fejl ődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

18 Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 31. (5) bekezdésben az évi CLIX. törvény 30. új (4) bekezdés módosítását javasolja: (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az atomenergia alkalmazása körében elrendel t fegyveres biztonsági őrség tekintetében a fizikai állóképességre és az iskolai végzettségre vonatkozó követelményeket meghatározza. Indokolás a T/3288/22/6. számon. - támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság ; az El őterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért június 14. Rogán Antal Gazdasági és informatikai bizottságának elnöke Jávor Benedek s.k. Fenntartható fejl ődés bizottságának elnöke Dr. Kocsis Máté s.k. Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA T/5114/11. szám Érkezett : 2011 DEC 15. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Hatályos: 2014.01.02 2014.06.30 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

T/17880/9. szám. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/17880/9. szám. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/17880/9. szám Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Számvevőszéki bizottságának a j á n l á s a a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

Részletesebben

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT t7rszágc '' ÜI.,.`t S FIJ}v'Al'ALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett ; 2012 NOV 1 5. T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/8967.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 10., kedd Tartalomjegyzék 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Iktatószám: 4/ /2015.

Iktatószám: 4/ /2015. Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, valamint a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet 1 TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet a felsőoktatási hatósági eljárásokhoz, az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról, azok mértékéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 20169 /2008-JOGIFŐ A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról OKTATÁSI MINISZTER 9656/2006. TERVEZET! (honlapra) E L Ő T E R J E S Z T É S a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról Budapest, 2006. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Előzmények A felsőoktatásról szóló

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÜAN TITK OS! 10-22/18/1973. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K 018. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1973. évi július hó 27-én \ f ÁBTL - 4.2-10 - 22/18/1973

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben