T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a bíróságok szervezetér ől és igazgatásáról szóló T/4743. számú törvényjavaslathoz az alábbi terjeszti el ő : bizottsági módosító javaslato t 1.) A törvényjavaslat 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 4. A bíróságok [költségvetését ]a központi költségvetésről szóló törvényben [szerkezeti rendjében] önálló költségvetésifejezet[ként kell megjeleníteni]et alkotnak. [A]E fejezeten belül a Kúriát külön címként kell feltüntetni]a önálló címet alkot. 2.) A törvényjavaslat 10. (1) és (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetétel ű és számú tanácsok működnek, a bírák, a tanácsok ide[ ]értve a kirendeléssel foglalkoztatot t bírákat is és a 15. (2) bekezdése alapján eljáró bírósági titkárok melyik ügycsoportb a tartozó ügyeket intézik, akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük, az ügyek elosztásár a melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy az ügyek elosztása milyen módon történik. Az ügyelosztási rend a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezet ők által tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is magában foglalja. Az ügyelosztási rend rögzíti mely tanácsok, bírák járnak el a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti kiemel t jelentőségű perekben, továbbá a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben. (2) A Kúria ügyelosztási rendjében meg kell jelölni azt is, hogy az önkormányzat i tanács és az elvi közzétételi tanács tagjaként mely bírák járnak el, továbbá azt, hogy az egyes bírák melyik szakágú jogegységi tanácsban járhatnak el.

2 3.) A törvényjavaslat 13. -a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki : 2 (3) A bíróság e törvényben meghatározott határozata e törvény rendelkezése i szerint bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen és díjmentesen hozzáférhető. 4.) A törvényjavaslat 18. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A járásbíróság nem jogi személy, azonban [a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott körben polgári jogi jogokat szerezhet és ]az elnöke az államháztartási gazdálkodási szabályok szerintkötelezettségeket vállalhat a törvényszék belső szabályzatában meghatározott módon. 5.) A törvényjavaslat 19. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A közigazgatási és munkaügyi bíróság nem jogi személy, azonban [a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott körben polgári jogi jogokat szerezhet és ]az elnöke az államháztartási gazdálkodási szabályok szerintkötelezettségeket vállalhat a törvényszék bels ő szabályzatában meghatározott módon. 6.) A törvényjavaslat 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 20. (1) A kollégiumok tevékenységét ől függetlenül, azok mellett, [az ítélőtábla illetékességi területén]külön törvényben meghatározott számban és illetékességi területte l közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium m űködik. (2) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium törvényben meghatározot t szakmai feladatokat lát el, szervezeti kereteit a törvény által meghatározott törvényszék biztosítja. (3) Ha a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium illetékességi területe kizárólag egy törvényszékre terjed ki, a törvényszék közigazgatási-munkaügyi kollégiumára a kollégiumi tagság és a működés tekintetében a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, továbbá ebben az esetbena törvényszék közigazgatási-munkaügyi kollégiuma, illetve kollégiumvezetője ellátja a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium, illetve regionális kollégiumvezető feladatait is. 7.) A törvényjavaslat 24. és 25. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 24. (1) A Kúria a) elbírálja törvényben meghatározott ügyekben a törvényszék, továbbá a z ítélőtábla határozata ellen el őterjesztett jogorvoslatot, b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, c) a bíróságokra kötelez ő jogegységi határozatot hoz, d) [tudományos]joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, e) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé,

3 3 f)dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésér ől és megsemmisítésér ől, V)]g2 dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség e elmulasztásának megállapításáról, és [g)]hl eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben. (2) A Kúrián ítélkező, jogegységi, [és ]önkormányzati, valamint elvi közzétételi tanácsok, büntető, polgári, közigazgatási[ és ]-munkaügyi kollégiumok, továbbá bíróság i joggyakorlat-elemz ő csoportok m űködnek. [A közigazgatási és munkaügyi kollégium összevontan működik.] 25. A Kúria az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatának ellátása körében jogegységi határozatokat hoz, [tudományos] joggyakorlat-elemzést folytat jogerősen befejezett ügyekben, valamint elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé. " 8.) A törvényjavaslat 26. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Az ítél őtábla és a törvényszék elnöke, valamint kollégiumvezet ője, a közigazgatási és munkaügyi bíróság, továbbá a járásbíróság elnöke köteles a vezetése alat t álló bíróságok illetve a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezet ője a regionális kollégiumhoz tartozó bíróságok ítélkezését folyamatosan figyelemmel kísérni. 9.) A törvényjavaslat 27. (2) és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Ha a jogalkalmazás egysége érdekében szükséges, az ítélőtábla és a törvényszék kollégiumának kollégiumvezetője a Kúria kollégiumvezetőjének vagy az ítélőtábla elnökének jogegységi eljárás indítványozására, a Kúria elnökének vagy kollégiumvezet őjének elvi bíróságidöntés közzétételére tesz javaslatot. (3) A (2) bekezdésben meghatározottak szerinti eljárás során, közigazgatási é s munkaügyi ügyekben a törvényszék kollégiumának kollégiumvezet ője, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezet ője a jogegységi eljárá s indítványozására a Kúria kollégiumvezetőjének, az elvi bíróságidöntés közzétételére a Kúria elnökének vagy kollégiumvezet őjének tesz javaslatot. 10.) A törvényjavaslat 28. a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezet ője meghívottként részt vesz a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium illetékességi területéhez tartozó törvényszékek közigazgatási-munkaügyi kollégiumának ülésén. 11.) A törvényjavaslat 30. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Ha annak feltételei fennállnak, az (1) bekezdés szerinti összefoglaló vélemény alapján a Kúria kollégiumvezetője jogegységi eljárást indítványozhat, vagy jogalkotá s kezdeményezése érdekében a Kúria elnökén keresztül az OBH elnökéhez fordulhat.

4 4 12.) A törvényjavaslat 31. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a - t megel őző 9. alcím a következ ők szerint módosul : 9. Az elvi bírósági határozat és az elvi bíróságidöntés 31. (1) Az elvi bírósági határozatok és az elvi bírósági döntések kiválasztására é s közzétételére a Kúrián büntető, polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú elv i közzétételi tanács működik. Az elvi közzétételi tanács az elnökb ől és további 4 tagból áll. (2)Ha a Kúria ítélkező tanácsa valamely, a társadalom széles körét érint ő vagy a közérdek szempontjából kiemelked ő jelentőségű ügyben elvi kérdésekre is kiterjed ő határozatot hozott, a tanács elnöke a határozat írásba foglalását követően haladéktalanul köteles arról az érintett szakág szerint illetékes kollégiumvezet őt tájékoztatni. A kollégiumvezet ő a határozatot [a soron következ ő kollégiumi ülés] az elvi közzétételi tanács elé terjeszti, amely indokolt esetben dönt annak elvi bírósági határozatként történ ő közzétételérő l. [(2)](3) Ha a Kúria elnöke vagy kollégiumvezet ője a 26. (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatás vagy a 27. (2) és (3) bekezdése szerinti javaslat alapján, illetve más módon tudomást szerez arról, hogy az alsóbb fokú bíróság a[z (1)] (2) bekezdésben foglalt szempontoknak megfelel ő határozatot hozott, és jogegységi eljárás lefolytatásának vagy elv i bírósági határozat közzétételének feltételei nem állnak fenn, [javaslatot tesz]a határozatot a Kúria érintett szakág szerint illetékes [kollégiumának]elvi közzétételi tanácsa elé terjeszti, amely dönt[a határozat] az elvi bíróságidöntésként történ ő [közzétételére]közzétételről. [A közzététel kérdésében a kollégium a soron következ ő ülésén határoz.] [(2)](3) Ha a Kúria elnöke vagy kollégiumvezet ője a 26. (3) és (4) bekezdés e szerinti tájékoztatás vagy a 27. (2) és (3) bekezdése szerinti javaslat alapján, illetve más módon tudomást szerez arról, hogy az alsóbb fokú bíróság az (1) bekezdésben foglal t szempontoknak megfelelő határozatot hozott, és jogegységi eljárás lefolytatásának vagy elv i bírósági határozat közzétételének feltételei nem állnak fenn, [javaslatot tesz]a határozatot a Kúria érintett szakág szerint illetékes [kollégiumának]elvi közzétételi tanácsa elé terjeszti, amely dönt az [határozat ]elvi döntésként történő [közzétételére]közzétételről. [A közzététe l kérdésében a kollégium a soron következő ülésén határoz.]" 13.) A törvényjavaslat 32. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Jogegységi eljárásnak van helye, hal b) a Kúria valamely ítélkez ő tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítélkez ő tanácsának elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi bíróságidöntéstől. 14.) A törvényjavaslat 34. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 34. (1) A Kúrián büntető, összevont polgári-gazdasági, továbbá összevon t közigazgatási-munkaügyi szakágú jogegységi tanács (a továbbiakban : jogegységi tanács) m űködik. A jogegységi tanácsot a Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezet ője vagy kollégiumvezető-helyettese vezeti. A jogegységi tanács az elnökből és további 4[ 5] tagból áll, [tagjait]a tagokat a jogegységi tanács elnöke választja ki.

5 5 (2) Ha a jogegységi eljárásban hozandó döntés több szakágú jogegységi tanács ügykörét érinti, a jogegységi tanács elnöke a jogegységi tanácsot az érintett szakágban eljár ó bírák közül arányosan jelöli ki. E jogegységi tanács az elnökből és további6[7] tagból áll, elnöke a Kúria elnöke vagy elnökhelyettese. (3) A jogegységi indítvány előterjesztője a (4) bekezdésben foglalt kivétellel nem lehet a jogegységi tanács elnöke, továbbá a 32. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogegységi tanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy abban nem lehetnek többségben annak a tanácsnak a tagjai, amely jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítélkez ő tanácsának elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi bíróságidöntést ől, illetve annak az elvi közzétételi tanácsnak a tagjai, amely az elvi bírósági határozat vagy az elv i bírósági döntés közzétételér ől döntött. (4) A jogegységi tanács a Kúria teljes kollégiuma, ha a jogegységi eljárás célj a a) korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályo n kívül helyezése[,] vagy b) [korábbi elvi bírósági határozat vagy elvi döntés felülvizsgálata vagy c) ]a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében szükséges elvi kérdés eldöntése. (5) A (4) bekezdés szerinti jogegységi tanács elnöke a Kúria elnöke vagy elnökhelyettese." 15.)A törvényjavaslat 37. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A jogegységi tanács ülésén akadályoztatása esetén a legf őbb ügyészt az által a [delegált képviselőkijelölt ügyész helyettesíti. 16.)A törvényjavaslat 42. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a -t megelőző 13. alcím a következők szerint módosul : 13. A jogegységi határozat, az elvi bírósági határozat és az elvi bíróságidöntés közzététele 42. (1) A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzé kell tenni. Az [kollégium] elvi közzétételi tanács által kiválasztott elv i bírósági határozatot és elvi bíróságidöntést a központi honlapon és a Kúria honlapján közz é kell tenni. A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történ ő közzététe l id őpontjától kötelez ő. (2) Ha a Kúria indokoltnak tartja, a jogegységi határozat, valamint az elvi bíróság i határozat és elvi bíróságidöntés egyéb módon történő közzétételéről is intézkedhet. (3) Ha a jogegységi tanács a jogegységi határozatot hatályon kívül helyezi, a hatályon kívül helyez ő határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A jogegységi határozat a hatályon kívül helyező határozat közzététele időpontjától nem alkalmazható. (4) Ha a jogegységi tanács a jogegységi határozatot hatályon kívül helyezi, vagy a 32. (1)bekezdésb)pontja alapján indult jogegységi eljárás alapján meghozott jogegységi határozatával ahatározat elvi bírósági határozatként vagy elvi bíróságidöntésként való fenntartását megszünteti, a Bírósági Határozatok Gy űjteményében, a központi honlapon és a Kúria honlapján ezt jelezni kell.

6 6 17.) A törvényjavaslat 48. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 48. (1) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározot t követelményeknek megfelelő indítvánnyal és határid őn belül kezdeményezi. (2) [A fővárosi és megyei kormányhivatal és a helyi önkormányzat jog i képviselő közreműködésével jár el.]az önkormányzati tanács előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező. Jogi képvisel őnek kell tekinteni a helyi önkormányzat képviseletében eljáró ügyvédet vagy[(]ügyvédi irodát[)], továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal jogi szakvizsgával rendelkez ő alkalmazottját és a helyi önkormányzat [jogtanácsosát]jogi szakvizsgával rendelkező jegyzőjét, valamint jogi szakvizsgával rendelkez ő alkalmazottját. Az ügyvéd vagy [(]ügyvédi iroda[)] részéről ügyvédjelölt nem járhat el jog i képvisel őként. (3) Ha a bírónak az előtte folyamatban lév ő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályb a ütközését észleli a bírósági eljárás felfüggesztése mellett kezdeményezi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben. (4) A (3) bekezdés szerinti indítvány tartalmazz a a) az önkormányzati tanács által vizsgálandó önkormányzati rendeletet, b) az önkormányzati rendelet jogszabálysért őnek talált rendelkezésének megjelölését c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzat i rendelet rendelkezése sért, d) annak okát, hogy a bíró az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek. (5) Az önkormányzati tanács együttes elbírálás céljából elrendeli az el őtte folyamatban lévő eljárások egyesítését, ha az indítványok tárgya egymással összefügg. 18.) A törvényjavaslat 51. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 51. (1) Az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha a) azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be, b) azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szól ó törvényben előírt határidőn túl nyújtja be, c) azt a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a helyi önkormányzatokró l szóló törvényben foglaltaknak, vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nem az e törvényben foglaltaknak megfelel ő tartalommal nyújtja be, vagy d) az önkormányzati rendeletnek az indítvánnyal támadott rendelkezés e hatályát vesztette. (2) Az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha

7 7 a) [a fővárosi és megyei kormányhivatal] az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta, vag y b) az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett voln a utasítani. (3) Az önkormányzati tanács az indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés t az indítvány benyújtójával, az eljárást megszüntet ő végzést [a fővárosi és megye i kormányhivatallal] az indítvány benyújtójával és a helyi önkormányzattal kézbesítés útján közli." 19.) A törvényjavaslat 56. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az önkormányzati tanács a határozatot kézbesítés útján közli az indítvány benyújtójával, a fővárosi és megyei kormányhivatallal és a helyi önkormányzattal, továbbá a z önkormányzati tanács elnöke gondoskodik a határozatnak[,] a központi honlapon, valamint a Kúria honlapján történő közzétételéről. 20.) A törvényjavaslat 56. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (5) bekezdéssel egészül ki : (4) A megsemmisítés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel nem érinti a hatályvesztést megel őzően létrejött jogviszonyokat, valamint [és] a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket. (5) Ha az önkormányzati tanács bírói kezdeményezés alapján semmisíti meg az önkormányzati rendeletnek a bíróság_ el őtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezését, az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisíté s időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. 21.) A törvényjavaslat 63. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 63. (1) Az OBH elnöke az indítvány érkezését ől számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy az ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatok, valamint a kijelölésse l érintett ügy sajátosságaira tekintettel az indítvány megalapozott-e, továbbá, hogy mel y bíróság jelölhető ki az eljárásra. Az OBH elnöke kikéri a kijelöléssel érintett bíróság é s büntető [ ]ügy esetében ha az indítványozó nem a legf őbb ügyész a legfőbb ügyész véleményét, továbbá bármely bíróságtól adatot vagy véleményt kérhet ; a megkeresésnek soron kívül eleget kell tenni. (2) A kijelölésr ől az OBH elnöke az (1) bekezdés szerinti vélemények és adato k beérkezésétől számított 8 napon belül dönt az indítvány elutasításával, ha az ne m megalapozott, vagy másik bíróság kijelölésével, ha az indítvány megalapozott. (3) Az OBH elnöke a döntésről értesíti az indítványozót, továbbá másik bírósá g kijelölése esetén a kijelölt bíróságot, valamint ha a kijelölés büntet ő [ ]ügyet érint a legfőbb ügyészt.

8 8 22.) A törvényjavaslat 66. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 66. Az OBH elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezettbírák közül 9 évre választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. 23.) A törvényjavaslat 75. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Ha az OBH elnökének megbízatása a határozott id ő leteltével szűnik meg és bírói szolgálati viszonya korábban nem sz űnt meg, őt pályázat kiírása nélkül, legalábbaz elnöki megbízatását megel őzővel azonos szintű bíróságra, illetve ha járásbírósági vagy közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró volt, legalább törvényszékre tanácselnöknek kell kinevezni. 24.) A törvényjavaslat 76. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Az OBH elnöke a bíróságokköltségvetés[sel]ével kapcsolatos feladatkörébe n a) összeállítja az OBT, továbbáa Kúria tekintetében a Kúria elnök e véleményének kikérésével és ismertetésével a bíróság[i fejezet]ok költségvetésére [és a költségvetés végrehajtására ]vonatkozó javaslatát és az annak végrehajtására vonatkoz ó beszámolóját, amelyet a Kormány a központi költségvetés[i, illetve]ről szóló törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó [a zárszámadási ]törvényjavaslat részeként változtatás nélkül[elő]terjeszt az Országgyűlés[nek] elé, b) meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgy űlés költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat bíróság[i]okra vonatkozó költségvetési fejezetének [költségvetésére és a költségvetés végrehajtásár a vonatkozó napirendi pont] megtárgyalásakor, c) [dönt a bírósági fejezethez tartozó intézmények kiemelt költségvetés i előirányzatairól azzal, hogy a Kúria kiemelt költségvetési el őirányzata a létszámgazdálkodásra vonatkozó döntés okán szükséges módosítás kivételével év közben a Kúria elnökének hozzájárulásával módosítható]ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait a központi költségvetésről szóló törvény bíróságok fejezete tekintetében azzal, hogy év közben a Kúria el őirányzatait a fejezetébe tartozó költségvetés i szervekhez a költségvetési szervek létszám-el őirányzatának változása miatt szüksége s átcsoportosítások kivételével a Kúria elnökének egyetértésével csoportosíthatja át, d) [ellátja az államháztartásról szóló törvényben és más jogszabályokba n a költségvetési fejezet irányítását ellát szerv vezetője számára meghatározott feladatoka t a bíróságok költségvetési fejezete tekintetében, e) ]gyakorolja a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, [t)]el irányítja a bíróság[i fejezet]ok bels ő ellenőrzését, [g)]q meghatározza a [bírákat megillet ő ]cafetéria-juttatás éves összegét, é s [h)]g1 megállapítja az egyéb juttatások[ (pl. lakásvásárlási támogatás, szociális segély, temetési segély)] részletes feltételeit és mértékét. 25.) A törvényjavaslat 76. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az OBH elnöke a statisztikai adatgyűjtéssel, az ügyelosztással és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében]

9 9 a) a központi költségvetésrő l szóló törvénybíróság[i]okra vonatkozó költségvetési fejezetének [engedélyezett ]létszám[a]-el őirányzata[ és], valamint a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének mutatói alapján meghatározza a bíróságok a törvényszékek esetében az illetékességi területükön működő közigazgatási és munkaügyi bírósággal, valamint járásbíróságokkal együttes szükséges bírói létszámát, 26.) A törvényjavaslat 76. (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében ] e) kijelöli a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben foglaltak szerint a Be ának (5) és (6) bekezdésében, továbbá ának (2) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkez ő bírákat, valamint a törvényszék elnökének javaslatára a törvényszéken közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírákat, 27.) A törvényjavaslat 76. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (8) Az OBH elnöke a tájékoztatással kapcsolatos feladatkörébe n a) félévente tájékoztatja a tevékenységér ől az OBT-t, b) évente tájékoztatja a Kúria, az ítél őtáblák, valamint a törvényszékek elnökeit a tevékenységér ő l, c) évente [tájékoztatja]beszámol az Országgyűlés[t]nek a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről, d) gondoskodik a Bírósági Határozatok Gy űjteményének közzétételéről, el az igazságügyért felel ős miniszter felkérésére elrendeli a bíróságokon a jogalkotás el őkészítéséhez, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatához szüksége s adatok gyűjtését, és [e)]q tájékoztatást ad az igazságügyért felel ős miniszter megkeresésére amennyiben szükséges, a bíróságok véleményét beszerezve a jogalkotáshoz szükséges, a bíróságok szervezetével és igazgatásával, továbbá a bírósági jogalkalmazással kapcsolato s kérdésekben. 28.) A törvényjavaslat 76. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (9) Az OBH elnöke egyéb feladatkörében a) ellátja az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek vagyonnyilatkozatáva l kapcsolatos feladatokat, b) [C]címzetes törvényszéki bíró, [C]címzetes táblabíró, [C]címzetes kúriai bíró, kúriai tanácsos cím továbbá igazságügyi alkalmazott esetén főtanácsosi, tanácsosi cím, valamint kitüntetés, díj, oklevél vagy plakett adományozását kezdeményezi az OBT-nél, c) biztosítja az érdek:képviseleti szervek jogainak gyakorlását, é s d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

10 29.) A törvényjavaslat 77. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 1 0 (1) Az OBH elnöke a 76. -ban meghatározott jogköröket a Kúria és a Kúria elnök e tekintetében a Kúria elnökének a törvényben foglalt jogai és kötelezettségei figyelembe [ ]vételével, az azokból következ ő eltéréssel gyakorolja. 30.) A törvényjavaslat 86. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 86. (1) Az OBH önállóan gazdálkodó[, kincstári körbe tartozó] központ i költségvetési szerv[ ;] 1 székhelye Budapest. (2) Az OBH-t az OBH elnöke vezeti. (3) Az OBH a) el őkészíti az OBH elnökének határozatait és gondoskodik azok végrehajtásáról, valamint ellátja az OBT m űködésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, b) meghatalmazás alapján képviseli az OBH elnökét és a bíróságokat a bíróság i eljárásokban, c) vezeti a bírák központi személyi nyilvántartását és kezeli a bíró i vagyonnyilatkozatok vagyoni részét, és d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 31.) A törvényjavaslat 89. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) Az OBT elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Az elnökhelyettesi tisztséget a tagok félévenként egymást váltva viselik oly módon, hog y elsőként a második leghosszabb tartamú bírói szolgálati viszonnyal rendelkez ő bíró tölti bea tisztséget, akit a további tagok a bírói szolgálati viszonyuk id őtartamának csökken ő sorrendjében követnek. 32.) A törvényjavaslat 96. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az összbírói értekezlet a küldöttek választásáról titkos szavazással, [szótöbbséggel]szavazattöbbséggel határoz. 33.) A törvényjavaslat 99. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az OBT választott bíró tagjainak és a póttagjainak személyére a jelölő[ ]bizottság a 91. (1) bekezdésében meghatározott fels ő határok, továbbá a különböz ő ügyszakok képviselete biztosításának és a regionalitás elvének figyelembevételével tes z javaslatot. Bármely küldött további javaslatot tehet. A szavazólapra azt a személyt kel l felvenni, akit a jelenlévő küldötteknek legalább az egyharmada támogat.

11 ) A törvényjavaslat 100. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A küldöttek korelnöke a küldöttértekezleten történt választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet 3 napon belül megküldi az OBH elnökének, aki azt haladéktalanul továbbítja a Kúria elnökének, valamintaz ítél őtáblák és a törvényszékek elnökeinek. 35.) A törvényjavaslat 106. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az OBT ülése a bírák számára nyilvános, kivéve, ha az OBT zárt ülés tartásá t rendeli el. Az OBT ülésén ideértve a zárt ülést is az OBT tagjain kívül részt vesz az OB H által delegált jegyz őkönyvvezető, tanácskozási joggal részt vesz az OBH elnöke és az igazságügyért felelős miniszter, valamint az OBT elnöke, az OBH elnöke és az igazságügyér t felel ős miniszter által meghívott eseti szakért ő, továbbá az OBT elnöke által meghívott érdek = képviseleti szerv képvisel ője. 36.) A törvényjavaslat 103. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az OBT a költségvetés területé n a) véleményezi a bíróság[i]ok [fejezet ]költségvetésére vonatkozó javaslatotés [a költségvetés] az annak végrehajtására vonatkozó [javaslatot]beszámolót, b) ellen őrzi a bírósági fejezet]ok gazdálkodását, é s c) véleményezi az egyéb juttatások [(pl. lakásvásárlási támogatás, szociális segély, temetési segély) ]részletes feltételeit és mértékét. 37.) A törvényjavaslat 103. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Az OBT a személyzeti területen] b) az OBH elnökének kezdeményezése alapján [C]címzetes törvényszék i bíró, [C]címzetes táblabíró, [C]címzetes kúriai bíró, kúriai tanácsos címet, igazságügyi alkalmazott esetén főtanácsosi, tanácsosi címet adományozhat, továbbá az OB H elnökének kezdeményezésére javaslatot tehet kitüntetés adományozására, díjat, oklevelet, plakettet adományozhat, illetve díj, plakett, oklevél más általi adományozásáho z hozzájárulhat," 38.) A törvényjavaslat a helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az OBT választott bíró tagjának a tisztsége megszűnik : a) a megbízatási időtartam leteltével, b) a bírói szolgálati viszony megszűnésével, c) az OBT[ ]=tagságról való lemondással, d) a fegyelmi vagy a büntetőjogi felel őssége jogerős megállapításával, e) ha a 90. (2) bekezdés d) és e) pontjában szabályozott ok a tagság fennállása alatt következett be, és az 30 napon belül nem sz űnt meg,

12 1 2 fi ha az OBT[ ] :tagsággal kapcsolatos kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb id őn át történő elmulasztása vagy súlyos elhanyagolása miatt a tagot az OB T kétharmados többséggel hozott határozatával tagjainak sorából kizárta, vag y g) ha a megválasztásakori bírósági szintre történ ő beosztása megváltozik é s ennek következtében az adott szintet képvisel ő választott bírák száma a 91. (1 ) bekezdésében meghatározottak szerinti számot meghaladja. (2) A Kúria elnökének OBT[ ]:tagsága akkor sz űnik meg, ha a Kúria elnök i megbízatása megszűnik." 39.) A törvényjavaslat 112. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az OBT tagja köteles a minősített adatot megőrizni. 40.) A törvényjavaslat 114. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A Kúria elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezettbírák közül választja az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint. 41.) A törvényjavaslat a helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A lemondásra, az összeférhetetlenség kimondására, a felmentésre és a tisztségtől való megfosztásra a ok rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tisztségtől való megfosztást kizárólag a köztársasági elnök kezdeményezheti. (2) [A]Ha a Kúria elnökének a megbízatása a határozott id ő leteltével sz űnik meg,őt pályázat kiírása nélkül a Kúriára tanácselnöknek [megszűnését követő beosztására a ban foglaltakat megfelel ően alkalmazni ]kell kinevezni. (3) Ha a Kúria elnökének megbízatása a határozott id ő letelte el őtt szűnik meg,őt pályázat nélkül, lehetőleg a korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bíró i beosztásba kell helyezni. 42.) A törvényjavaslat 117. (1) bekezdés b) d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [A Kúria elnöke] b) évente [tájékoztatja ]beszámolaz Országgyűlés[t]nek[, továbbá az ítél őtáblákat és törvényszékeket] a Kúri[ának a]a által a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett[,] tevékenység[é]r ől, továbbá erről az ítél őtáblákat ésa törvényszékeket is tájékoztatja, c) évente [tájékoztatja ]beszámol az Országgyűlés[t, továbbá az önkormányzatok törvényességi ellen őrzéséért felel ős minisztert]nek az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és megsemmisítése, továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti feladata i ellátása során tapasztaltakról,

13 1 3 d) véleményezi a Kúria tekintetében a bírósági fejezet]ok költségvetésére vonatkozó javaslatot és [a költségvetés ]az annak végrehajtására vonatkozó [javaslatot]beszámolót, " 43.) A törvényjavaslat 117. (1) bekezdésp) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [A Kúria elnöke] p) felel ős a bíróságok működésével kapcsolatban törvényben el őírt személyes adatokat tartalmazó, valamint jogszabályokban vagy az adatvédelmi szabályok figyelembe [ ]vételével az OBH elnöke által elrendelt nyilvántartások vezetéséért, adato k szolgáltatásáért, 44.) A törvényjavaslat 122. felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép : 122. A közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, valamint a járásbírósá g elnöke a ban meghatározott feladatokat a bíróság sajátosságainak megfelel ő [t] eltérésekkel gyakorolja : 45.) A törvényjavaslat a helyébe a következő rendelkezés lép : 137. (1) A vizsgálatot az elrendelésétől számított 60 nap alatt be kell fejezni. (2) Ha a vizsgálat alapján fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a kinevezésre jogosult a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti fegyelm i eljárás megindítását kezdeményezi. (3) [Ha a vizsgálat a bírósági vezet ő alkalmatlanságát állapította meg a 140. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (4)] A vizsgálat részletes szempontjait és eljárását az OBH elnöke szabályzatba n határozza meg. 46.) A törvényjavaslat 140. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Ha a 136. szerinti bírósági vezet ői vizsgálat a bírósági vezető alkalmatlanságát állapította meg, a bírósági vezet őt vezetői tisztségéből azonnali hatállyal fe l kell menteni. 47.) A törvényjavaslat 141. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Ha a Kúria elnökhelyettesének, az ítélőtábla[, továbbá] ésa törvényszék elnökének, valamint helyettesének, továbbá a kollégiumvezet őnek a tisztsége a megbízatás i id őtartam leteltével szűnik meg, őt pályázat kiírása nélkül, a vezet ői tevékenységével azonos szintű bíróságra tanácselnöknek kell kinevezni.

14 14 48.) A törvényjavaslat 144. a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az összbírói értekezlet feladata :] a) küldöttet választ az OBT[ ] :tagok megválasztásához, 49.) A törvényjavaslat 153. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A bírói tanács a döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenl őség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlev ő tagok kétharmadának szavazata szükséges a tag és a vezető felmentésének kezdeményezéséhez. 50.) A törvényjavaslat 156. (1) és (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium [az ítélőtábla illetékesség i területén működőja külön törvényben meghatározott törvényszékek közigazgatási és munkaügyi ügyszakában eljáró bírá[kjinak, valamint [az ítél őtábla illetékességi területén működ ő]a külön törvényben meghatározott közigazgatási és munkaügyi [bírósági bírák]bíróságok bíráinak speciális szakmai testülete, amelyet kollégiumvezet ő vezet. (2) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium tagjai az (1) bekezdésbe n megjelölt bírák. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles biztosítani, hogy a közigazgatási é s munkaügyi regionális kollégium tagja a tagságból ered ő jogait gyakorolhassa, kötelezettségei t teljesíthesse.a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium szervezeti kereteit az a törvényszék biztosítja, amelyen vagy amelyhez tartozó közigazgatási és munkaügyi bíróságo n a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetője ítélkezik. " 51.) A törvényjavaslat 160. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A polgári ügyben, munkaügyi vitában hozott marasztaló határozat és bíróság i egyezség, valamint a büntet ő[ ]ügyben hozott, vagyoni kötelezettséget megállapító határoza t végrehajtása ha jogszabály nem tesz kivételt a bíróság és a bírósági végrehajtó feladata. 52.) A törvényjavaslat a következő XII. fejezettel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek megjelölése értelemszer űen módosul : XII. Fejezet A bíróságok feladatai a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében, a Bírósági Határozatok Gyűjteménye 5 1. Aközzéteendő határozatok köre és a közzététel eljárási szabálya i 163. (1) A Kúria a jogegységi határozatot, az elvi bírósági határozatot, az elv i bírósági döntést, az általa az ügy érdemében hozott határozatot, az ítél őtábla az általa az ügy érdemében hozott határozatot, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ha a felülvizsgál t közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak az általa a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozato t a Bírósági Határozatok Gyűjteményében digitális formában közzéteszi.

15 1 5 (2) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében a) a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a cs őd- és felszámolási, valamint a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos eljárásban hozot t bírósági határozatot nem kell közzétenni, b) a házassági perben, az apaság és származás megállapítása iránti perben, a szülői felügyelet megszüntetésére iróntiló perben a gondnokság alá helyezés iránti perben hozott határozat nem tehető közzé, ha valamely fél a közzététel mell őzését kérte, é s cl a nemi erkölcs elleni bűncselekmény alapján indult büntetőeljárásban hozott határozat nem tehető közzé, ha ahhoz a sértett a bíróság a hozzájárulás megadására irányul ó felhívására nem járult hozzá. (3) A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidej űleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatnak az OBH elnök e által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált digitális másolatát is, amelyet a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak. (4) A közbeszerzési eljárások bírósági felülvizsgálata során hozott határozato k közzétételére a közbeszerzésekr ől szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) A bíróság elnöke az (1) (4) bekezdést meghaladó körben elrendelheti a bíróság által hozott más határozat közzétételét is (1) A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásb a foglalásától számított harminc napon belül teszi közzé a Bírósági Határozatok Gyűjteményében. (2) Ha a már közzétett határozatot k javítják, vagy annak tartalma kiegészítés folytá n megváltozik, a kijavítást, kiegészítést annak jelzésével a joger őre emelkedésétől számított öt munkanapon belül át kell vezetni a Bírósági Határozatok Gy űjteményében Cl)A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a jogterület megnevezését, a határozat meghozatalának évét, valamint sorszámát. (2) A határozatot hozó bíróság a közzététellel egyidej űleg megjelöli azokata jogszabályhelyeket, amelyek alapján a bíróság a határozatot hozta. (3) Az OBH elnöke biztosítja, hogy a Bírósági Határozatok Gyűjteményébena határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre keresni lehessen. 52. A személves adatok védelme a bírósági határozatok közzététele sorá n 166. (1) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatban szerepl ő személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne járjona megállapított tényállás sérelmével. Egyebekben a határozatban szerepl ő egyes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni. törölni (2) A közzétett határozatban ha törvény másként nem rendelkezik nem kel l a)az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és ha törvény kivételt nem tesz az e

16 1 6 minőségében eljáró személy családi és utónevét, illetve neveit (a továbbiakban együtt : nevét), továbbá beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásáva l összefüggésben vett részt, b) a meghatalmazottként vagy védőként eljárt ügyvéd nevét, c) az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személ y vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet nevét és székhelyét, ha a határozatot olyan ügyben hozták, amelyben jogszabály alapján közérdek ű igényérvényesítésnek helye van d) a társadalmi szervezet vagy alapítvány nevét, székhelyét és képvisel őjének nevét e) a közérdekb ől nyilvános adatot. (3) Ha a nyilvánosságot a tárgyalás egészér ől vagy egy részéről kizárták, ésa nyilvánosság kizárását megalapozó, törvényben meghatározott érdek védelme másképpen nem biztosítható, a határozat egyes részeinek vagy a határozat egészének a gy űjteményben való megjelentetését mell őzni, illetve a közzétett határozat egyes részeit vagy a határoza t egészét a gyűjteményből törölni kell. (4) Egy részében vagy egészében zárt tárgyalás alapján hozott határozatnak a Bírósági Határozatok Gy űjteményéb ől való törlését vagy a közzététel mellőzését polgári eljárásban a fél, büntet őeljárásban a sértett kérheti. A kérelmet az érintett legkés őbba határozat közzétételét követ ő egy évig az OBH elnökéhez terjesztheti el ő, aki haladéktalanul., de legkés őbb a kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül gondoskodika kérelem teljesítéséről. (5) A min ősített adat védelmét a bírósági határozatok közzétételekor is biztosítan i (6) A határozat szövegében az e -ban meghatározottakon túl további szerkeszté s nem végezhető." 53.) A törvényjavaslat XIII. fejezete a fejezet címét követően a következ ő 53. alcímmel és sal egészül ki egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozás a értelemszer űen módosul : 53.Felhatalmazó rendelkezések 168. Felhatalmazást kap az igazságügyért felel ős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az e törvény alapján közzétett bírósági határozatoknak a Bírósági Határozato k Gyűjteményében történő megjelölésének szabályait. 54.) A törvényjavaslat 53. alcíme helyébe a következ ő rendelkezés lép : 53. Hatályba_ lép[és]tető rendelkezések, a törvény rövidített megnevezése 55.) A törvényjavaslat a helyébe a következő rendelkezés lép : 170. E törvény a, a, II. Fejezete, a, V. Fejezete, Harmadik és Negyedik Része, X. és XI. Fejezete, továbbá XIV. Fejezete és a az

17 1 7 Alaptörvény [T) cikk (1) bekezdése, ]25. cikk (7) bekezdése[, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján] sarkalatosnak min ősül." 56.) A törvényjavaslat 174. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A Kúria teljes ülése, valamint az ítél őtábla és a törvényszék összbíró i értekezlete a bíróság engedélyezett bírói létszáma alapján minden 20 bírói létszám után titkosan egy-egy küldöttet választ. Ha a töredék[ ]létszám a 10 főt meghaladja, további egy küldöttet kell választani. A megválasztott küldöttek száma a 20 főt nem haladhatja meg és 2 törvényszék esetén 4 =főnél akkor sem lehet kevesebb, ha a bíróság engedélyezett bíró i létszáma alapján egy vagy egy küldött sem választható. 57.) A törvényjavaslat 177. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Az OBH elnöke az (1) bekezdésben foglalt felkéréssel egyidej űleg a legid ősebb kúriai, ítél őtáblai, törvényszéki, járásbírósági, munkaügyi bírósági küldöttb ől álló öt[ ]tagú jelöl ő ( ]bizottságot a szakmai önéletrajzok továbbítása mellett felkéri, hogy (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a küldöttek közül a tagok és a póttagok személyér e tegyen javaslatot. 58.) A törvényjavaslat 177. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (5) Az OBT választott bíró tagjainak és a póttagjainak személyére a jelöl ő [ ]bizottság a 173. (1) bekezdésében meghatározott fels ő határok, továbbá a különböz ő ügyszakok képviselete biztosításának és a regionalitás elvének figyelembevételével tes z javaslatot. Bármely küldött további javaslatot tehet. A szavazólapra azt a személyt kell felvenni, akit a jelenlévő küldötteknek legalább az egyharmada támogat. 59.) A törvényjavaslat 186. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következ ő (7) bekezdéssel egészül ki : (6) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság felállításakor a törvényszéke n közigazgatási ügyeket tárgyaló bírót a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvén y alapján a bíróság hatáskörének csökkenésére tekintettel[ vagy a bíró kezdeményezésére] a közigazgatási és munkaügyi bíróságra [osztják bejhelyezik át, a törvényszéki bírói címét és illetményét a törvényszékre beosztott bíróra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. 7) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság felállításakor az ítél őtáblán közigazgatási ügyeket tárgyaló bírót a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvén y alapfán a bíróság hatáskörének csökkenésére tekintettel alacsonyabb szintű bíróságra helyezik át, az ítél őtáblai bírói címét és illetményét az ítél őtáblára beosztott bíróra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

18 ) A törvényjavaslat 187. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) december 31-ig a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény [(a továbbiakban : régi Bszi.) ]alapján működő munkaügyi bíróság jár el els ő fokon a munkaviszonyból és a munkaviszony jelleg ű jogviszonyból származó perekben, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. 61.) A törvényjavaslat 189. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az OBH elnöke október 1-jéig felülvizsgálja és szükség esetén módosítja, hatályon kívül helyezi vagy hatályában fenntartja az OIT által a [régi Bszi.]bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény alapján hozott szabályzatokat é s ajánlásokat. 62.) A törvényjavaslat a helyébe a következő rendelkezés lép : 190. (1)A rendelkezéseit a január 1. napját követően indítványozott jogegységi eljárásokban kell alkalmazni. (2) Az e törvény hatálybalépését megel őzően hozott irányelvek, elvi döntések é s kollégiumi állásfoglalások az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók. (3) A Kúria elnökének vagy kollégiumvezetőjének indítványára a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva, jogegységi eljárás keretében az e törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglaláso k irányelvként, elvi döntésként, kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását megszüntethet i abban az esetben is, ha egyébként a 32. (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn. 63.) A törvényjavaslat 193. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Az Iasz. 16. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Az eskü szövege a következ ő : Én esküszöm, hogy hazámhoz, Magyarországhoz mindig h ű leszek. Az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a minősített adatot megőrzöm, munkaköri kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelel ően, pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem. (Az esküt tevő meggyőződésének megfelel ően[:]) Isten engem úgy segéljen! [)]" " 64.) A törvényjavaslat 195. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 195. (1) Az Iasz. 41/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásr a jogosult bírósági titkárokat (a továbbiakban : kijelölt titkár) a törvényszék elnöke jelöli ki. A

19 1 9 járásbíróságnál működő titkárok esetében a törvényszék elnöke a [helyi bíróság]járásbíróság elnökének javaslatára dönt a kijelölésr ől. A kijelölésben meg kell határozni, hogy az mel y ügyek körére vonatkozik.' 65.) A törvényjavaslat 195. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Az Iasz. a következ ő 134/A. -sal egészül ki : 134/A. (1) Ahol a törvény járásbíróságról rendelkezik, ott december 31. napjáig a kerületi és városi bíróságot, illetve együtt a helyi bíróságot kell érteni. (2) Ahol a törvény közigazgatási és munkaügyi bíróságról rendelkezik, ot t december 31. napfáig munkaügyi bíróságot kell érteni. 66.) A törvényjavaslat pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (1) bekezdésében a helyi (munkaügyi) bírósági szövegrész helyébe, a járásbírósági és a közigazgatási ésmunkaügyi bírósági, a fővárosi (megyei) bíróságon szövegrész helyébe törvényszéken", 67.) A törvényjavaslat a helyébe a következő rendelkezés lép : 197. A büntet őeljárásról szóló évi XIX. törvény a helyébe a következő rendelkezés lép : 439. (1) A jogegységi eljárásra a[z (1) (4)] (2) (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény jogegységi eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ha a jogegységi eljárás eredménye a Kúria el őtt folyamatban lévő más rendkívüli jogorvoslati eljárásra kihatással lehet, a Kúria a rendkívüli jogorvoslati eljárást a jogegység i határozat meghozataláig felfüggeszti. (3) Ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból következ ően a jogegységi határozattal érintett jogerős bírósági határozatnak a terhelt büntetőjogi felel ősségét megállapít ó rendelkezése törvénysértő, a jogegységi tanács a törvénysért ő rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a terheltet felmenti, illetve az eljárást megszünteti. Ha a terhelt fogva van, a fogvatartást is megszünteti. (4) A jogegységi határozat indokolása tartalmazza a terhelt felmentésének és az eljárá s megszüntetésének indokait is. (5) A jogegységi határozatot közölni kell azzal a terhelttel is, akit felmentettek vagy akivel szemben az eljárást megszüntették. Ha az alapeljárásban a vádat magánvádló vag y pótmagánvádló képviselte, a határozatot vele is közölni kell.

20 20 INDOKOLÁ S A módosító indítvány több témakörben tartalmaz javaslatokat a törvényjavasla t kiegészítésére, pontosítására, módosítására a következők szerint. 1.) Módosító indítvány javaslatot tesz az elvi döntés elnevezésének elvi bírósági döntésre történő módosítására annak érdekében, hogy az megkülönböztethet ő legyen a még a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVI. törvény hatályba lépését megel őzően közzétett elvi döntéstől. 2.) A törvényjavaslat szerint az elvi bírósági határozatok és az elvi bírósági döntése k közzétételéről a Kúria kollégiuma határoz. A Legfels őbb Bíróság álláspontja szerint e feladatot a kollégiumtól hatékonyabban láthatja el a kollégium kijelölt tagjaiból álló tanács, erre figyelemmel a módosító indítvány javaslatot tesz a Kúrián az elvi közzétételi tanács létrehozására. 3.) A törvényjavaslat szerint a Kúria tudományos elemzést folytat a joger ősen befejezett ügyekben. A módosító indítvány szerint a tudományos elemzés helyett a joggyakorla t elemzésér ől szükséges szólni, tekintettel arra, hogy ezeknek az elemzéseknek gyakorlat i központúaknak kell lenniük, mivel a Kúria ezen tevékenysége a joggyakorlat egységének biztosítását szolgálja. 4.) A módosító indítvány javaslatot tesz a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiu m szabályozásának módosítására. Illeszkedve ahhoz a szabályozáshoz, hogy a bíróságok elnevezése és illetékességi területe külön törvényben került meghatározásra, a közigazgatás i és munkaügyi regionális kollégiumok számát és illetékességi területét is e külön törvényben szükséges rögzíteni. Ez a megoldás biztosítja, hogy amennyiben a létszámadatok, illetve a z egyéb körülmények indokolják, csak egy törvényszék tartozzon egy közigazgatási é s munkaügyi regionális kollégiumhoz. Ebben az esetben a törvényszék kollégiuma ellátja a regionális kollégium feladatait is, és tagságára, m űködésére a regionális kollégiumra vonatkozó szabályokat megfelel ően kell alkalmazni. A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium elnöke annak érdekében, hog y közvetlenül értesüljön a regionális kollégium illetékességi területén m űköd ő bíróságokon felmerül ő szakmai, jogalkalmazási kérdésekben kialakult véleményekr ől, az esetleges vitás kérdésekr ől, meghívottként részt vesz az illetékességi területén működő törvényszékek közigazgatási-munkaügyi kollégiumainak ülésén. 5.) A módosító indítvány pontosítja a jogegységi eljárás szabályait, továbbá tekintettel arra, hogy az elvi bírósági határozatokat és az elvi bírósági döntéseket nem a teljes kollégium, hanem az elvi közzétételi tanács választja ki mell őzi azt az előírást, hogy a teljes kollégium a jogegységi tanács abban az esetben, ha a jogegységi eljárás célja korábbi elvi bírósági határozat vagy elvi bírósági döntés felülvizsgálata. 6.) Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a jövőben az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről való döntés a bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek megfelel ően az Alkotmánybíróságról szóló T/4424. számú törvényjavaslat szerint az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeletet csak akkor vizsgá l felül, ha a vizsgálat tárgya az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséne k vizsgálata nélkül, kizárólag az Alaptörvénnyel való összhang megállapítása.

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Szükséges előrebocsátani, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) mellett több munkacsoport működik. Ezek

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium a 2011. december 14-i alakuló ülésén elfogadott Alapszabálya, valamint annak

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1134/1300/15-2/2013. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 36/2006. (X.17.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT t7rszágc '' ÜI.,.`t S FIJ}v'Al'ALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett ; 2012 NOV 1 5. T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/8967.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás)

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) I. A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (ÖNÁLLÓ) MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL A pénztár, a felszámolás esetét kivéve, csak végelszámolást

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

11/1999. (X. 6.) IM rendelet. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről

11/1999. (X. 6.) IM rendelet. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről 1. oldal 11/1999. (X. 6.) IM rendelet a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 3. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Iktatószám: 4/ /2015.

Iktatószám: 4/ /2015. Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, valamint a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁL YA IV. módosítás 2012. máj us 30.?" '''), L It. -.,-, 'i Ekrr '10 ~ / gyl" C. 1'] 1 'axon It'Jtldáry ". ji"" '-', n. LJ YSZ?rp' ' f' et. -------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben