NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a október 15-i és a december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza december 18.

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 ELSŐ RÉSZ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A Szervezeti és működési szabályzat hatálya... 5 A Főiskola jogállása... 5 A Főiskola gazdálkodása... 6 A Főiskola feladatai... 6 II. A FŐISKOLA SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE... 8 A Főiskola szervezete... 8 A Főiskola vezetése... 9 A Szenátus A Szenátus összetétele A Szenátus tagjainak választása, és a tagság megszűnése A Szenátus hatásköre A Szenátus összehívása Jelenlét a Szenátus ülésein A szenátusi ülés vezetése A napirendi javaslat vitája A szavazás rendje, határozathozatal Jegyzőkönyv a Szenátus üléseiről A Szenátus üléseinek nyilvánossága A Főiskola tanácsai és bizottságai Tudományos Tanács A Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő testületek A Professzori Kollégium A PhD/DLA Hallgatók Kollégiuma Intézményi Tudományos Diákköri Tanács Tanárképzési Tanács A Főiskola egyéb vezető testületei A Rektori Értekezlet A Kancellári Értekezlet Az Intézetigazgatók Értekezlete A Főiskola egyes magasabb vezetői A rektor A rektorhelyettesek Kancellár A gyakorlóiskolai igazgatók A főiskolai könyvtárigazgató A tanárképzési főigazgató III. A REKTOR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ OKTATÁSI, KUTATÁSI, ILLETVE ALKOTÓ MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ INTÉZETEK SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE Az intézet Az intézetigazgató Az intézetigazgató feladata és hatásköre Az intézeti értekezlet Szakfelelős, szakképzettség felelős, tantárgyfelelős Szakfelelős, szakképzettség felelős Tantárgyfelelős IV/A. A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK ÉS INTÉZETEN KÍVÜLI SZERVEZETI EGYSÉGEK Belső ellenőrzési vezető Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ Bessenyei György Tanárképző Központ Kelet- és Közép-európai Kutató Központ Intézményi minőségirányítási felelős

3 IV/B. A KANCELLÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK, A KANCELLÁRIA Igazgatási és Humánpolitikai Központ Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Hallgatói Szolgáltató Központ Központi Könyvtár Titkárság V. A FŐISKOLA KAPCSOLATTARTÁSI RENDJE A belső kapcsolattartás szabályozásának célja és rendje A kapcsolattartás fórumai A tömegkommunikációval és külső személyekkel való kapcsolattartás rendje A főiskolai adatkezelés és adatszolgáltatás VI. MAGYARORSZÁG NEMZETI ÜNNEPEI, FŐISKOLAI ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK Magyarország nemzeti ünnepei Főiskolai ünnepek, rendezvények VII. A FŐISKOLÁN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK A Közalkalmazotti Tanács A Szakszervezet Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács VIII. A FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya A munkáltatói jogkör gyakorlása Az alkalmazottak jogai és kötelességei II. A JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Általános szabályok A jogviszony létesítésének feltételei Munkakörök betöltése pályázat alapján, illetve pályázat kiírása nélkül A pályázatok elbírálása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése III. AZ OKTATÓKRA, TUDOMÁNYOS KUTATÓKRA, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK Az oktatókra, kutatókra vonatkozó általános szabályok A tanításra fordított idő Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése Az egyes oktatói munkakörökre vonatkozó követelmények Tanársegéd Adjunktus Főiskolai docens Főiskolai tanár/ Egyetemi docens Egyetemi tanár Az egyes tanári munkakörökre vonatkozó követelmények Nyelvtanár és testnevelőtanár Mérnöktanár Művésztanár Műszaki (gazdasági) tanár Műszaki (gazdasági) oktató Az egyes tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó követelmények Tudományos segédmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos főmunkatárs Tudományos tanácsadó Kutatóprofesszor Az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek Az oktatói feladatokat ellátó foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei IV. AZ OKTATÓI, KUTATÓI MUNKÁT SEGÍTŐ ÉS EGYÉB MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

4 Általános szabályok Oktatói, kutatói munkát segítő munkakörök Egyéb munkakörök V. A GYAKORNOKI FOGLALKOZTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI VI. MAGASABB VEZETŐKRE ÉS VEZETŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK A vezetői megbízás létesítése Magasabb vezetők és vezetők kötelességei VII. KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK A közalkalmazottak jogorvoslati kérelmei elbírálásának rendje Összeférhetetlenségre és a további jogviszonyra vonatkozó rendelkezések A közalkalmazottak minősítése Karriertervezés A munkakör átadás-átvételi rendje Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség VIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. TANULMÁNYOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK A hallgatói követelményekre vonatkozó szabályzatok TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSE, JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE A tanulmányok megkezdésének feltételei A hallgatói és kollégiumi jogviszony létesítése A hallgatói és kollégiumi jogviszony megszűnése A HALLGATÓK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE Díjmentesen és térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások A költségtérítés és fizetési kedvezményei A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A hallgatók teljesítményének értékelése A vizsgák teljesítésének rendje Az oklevél, a bizonyítvány II. A TEHETSÉGGONDOZÁS III. A HALLGATÓK EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A hallgató jogai és kötelezettségei IV. A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE A fegyelmi eljárás és a kárfelelősség V. A HALLGATÓ JOGORVOSLATI JOGA A jogorvoslat joga VI. A HALLGATÓK KÖZÖSSÉGEI, HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Hallgatói Önkormányzati Testület működése és jogosítványai VII. ZÁRÓ RÉSZ

5 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PREAMBULUM A Nyíregyházi Főiskola Magyarország önálló jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézménye, amely az Észak-Alföld Régió és szomszédos területeinek beleértve az ország határmenti szomszédos területek magyar nemzetiségűek által lakott részeit is az európai, magyar és regionális identitástudat fejlesztését támogató küldetéssel, széleskörű felsőoktatási-, kutatási-, fejlesztési- és szolgáltatási tevékenységek végzésére jött létre. Olyan demokratikus működési keretek közötti autonómiával és nyitottsággal rendelkezik, amely az ekvivalencia elveit elfogadva és tiszteletben tartva biztosítja a nemzetközi és hazai intézmények, valamint saját szervezeti egységei közötti együttműködéseket, a képzési programok és tartalmak, illetve kimeneti követelmények összehangolására, biztosítva ezáltal a változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodást, a dolgozói, oktatói, kutatói és hallgatói mobilitást. A Főiskola jogelődje a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, valamint a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara, amelyek integrálódásának eredményeként az évi LII. törvény alapján jött létre, a január 1-től Nyíregyházi Főiskola nevet viselő intézmény. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a Főiskola Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus), a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a Főiskola értékeit őrizve, hagyományait követve az alábbiakban állapítja meg: 4

6 ELSŐ RÉSZ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. (1) Az SZMSZ hatálya kiterjed - a Főiskolára, mint a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményre, - a Főiskola oktatóira, hallgatóira, valamint az oktatásban, a kutatásban, továbbá a Főiskola feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő alkalmazottakra, - a Főiskolán meghatározott időre tanulmányúton lévő vagy tudományos kutatómunkát folytató hazai és külföldi szakemberekre, - a Főiskola által szervezett általános- és továbbképzésben résztvevőkre a képzés ideje alatt, - főiskolai kitüntető címet viselő személyekre, - a Főiskola igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szolgáltatási tevékenységet végző alkalmazottaira, valamint - az Nftv. alapján az SZMSZ-ben meghatározott esetekben a Főiskolával szerződéses, de nem közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre. (2) Az SZMSZ-t a Szenátus fogadja el, és a döntéstől számított 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (3) 1 Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti a rektor, a kancellár és a Szenátus bármelyik szavazati jogú tagja. (4) Az SZMSZ-szel összhangban kell állnia a Főiskolán alkotott valamennyi szabályzatnak, ügyrendnek, határozatnak, intézkedésnek. A Főiskola jogállása 2. (1) A Főiskola: - neve: Nyíregyházi Főiskola - rövidített megnevezése: NYF - angol nyelvű elnevezése: College of Nyíregyháza - székhelye: Nyíregyháza - postacíme: Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B Pf. 33. (2) A Főiskola alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyűlése. (3) Az Alapító okirat száma: OK /2010. (4) 2 Az Alapító okirat kelte: május 22. (22158/2014., /2014.) (5) Az alapítás időpontja: január 1. (6) A Főiskola fenntartója: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (7) Intézményi azonosító: FI74250 (8) A Főiskola szakágazati besorolása: szakágazat: (9) A Főiskola számlaszáma: (10) A Főiskola alapításáról szóló jogszabály: a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény. 1 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 2 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 5

7 A Főiskola gazdálkodása 3. (1) A Főiskola a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, jogi személy. (2) A Főiskola ÁFA alanyisága: a) A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól: - oktatási tevékenysége b) A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól: - ingatlan bérbeadásából származó bevétele c) ÁFA befizetési kötelezettséggel terheltek a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti tevékenységek. (3) A Főiskola kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes hatás-, jog- és felelősségi körrel rendelkező központi költségvetési szerv. (4) A Főiskola nevét csak a Főiskola szervezeti egységei használhatják, akik jogosultak a Főiskola nevét saját elnevezéseikkel kiegészítve használni. (5) 3 A Főiskola elnevezését külső szervezet kizárólag a kancellár engedélyével jogosult használni. A kancellár az engedély megadásához előzetesen kikéri a rektor véleményét. A Főiskola feladatai 4. (1) A Főiskola alaptevékenysége: Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a) 4 Az Alapító Okirat 1.1. pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. b) 5 c) 6 Az Alapító Okirat 1.3. pontjában meghatározott szakmacsoportban kifutó rendszerben felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. d) 7 Az Nftv., a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a felnőttképzésről szóló évi CI. és évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. e) Az Nftv. ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. f) Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. g) 8 A gyakorlati képzés céljára gyakorlati képző helyet biztosít, illetve üzemeltet. h) A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket) tart fenn. 3 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 4 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 5 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 6 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 7 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 8 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 6

8 i) A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. j) A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a művészetek) közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. k) Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. l) Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. m) Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. n) 9 o) Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint. p) Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. q) Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító szervezeti egységeket működtet. r) Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás. s) A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. t) Az intézmény infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. (2) A Főiskola konkrét feladatai: a) felkészítés az értelmiségi létre, b) nemzeti és európai identitástudat fejlesztés, c) kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, d) felkészítés a tudományos kutatásra, az eredmények gyakorlati alkalmazására, művészeti alkotások létrehozására, e) az anyanyelvi és idegen nyelvi szakismeretek fejlesztése, f) közép- és felsőfokú szakemberképzés, g) köznevelési feladatok ellátása, h) felnőttképzési tevékenység folytatása, i) az élet végéig tartó tanulási tevékenység feltételrendszerének biztosítása, j) 10 közreműködés a működési engedélyben szereplő tudományterületeken a képzés fejlesztésében, k) a művészetek és kulturális tevékenységek művelése, a tudományok gyarapítása, l) alap-, alkalmazott- és kísérleti kutatások folytatása, m) hallgatói és munkavállalói számára az egészséges munkavégzési feltételek és 9 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 10 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 7

9 sportolási lehetőségek biztosítása, n) hallgatói számára karrierépítési és diáktanácsadói tevékenység keretében komplex támogatásbiztosítás és pályakövetés. (3) A Főiskola a (2) bekezdésben meghatározott képzési feladatai érdekében az alábbi képzéseket szervezi: 3.1. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján folytatott a) alapképzést, b) mesterképzést, c) felsőfokú szakképzést, d) szakirányú továbbképzést Az Nftv. alapján folytatott a) alapképzést, b) mesterképzést, c) felsőoktatási szakképzést, d) szakirányú továbbképzést Egyéb jogszabály alapján folytatott a) felnőttképzést, b) köznevelést. II. A FŐISKOLA SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE A Főiskola szervezete 5. (1) A Főiskola feladatait oktatási, kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység ellátására alapított intézetek útján látja el, melyek munkáját egyéb szervezeti egységek segítik. (2) 11 A rektor irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet b) Gazdálkodástudományi Intézet c) Környezettudományi Intézet d) Matematika és Informatika Intézet e) Műszaki és Agrártudományi Intézet f) Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet g) Tanítóképző Intézet h) Társadalom- és Kultúratudományi Intézet i) Testnevelés és Sporttudományi Intézet j) Történettudományi és Filozófia Intézet k) Turizmus és Földrajztudományi Intézet l) Vizuális Kultúra Intézet m) Zenei Intézet n) Bessenyei György Tanárképző Központ o) Kelet- és Közép-európai Kutató Központ p) Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ (3) 12 (3a) 13 A belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, és az intézményi minőségirányítási felelős a rektornak közvetlenül alárendelve végzi 11 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 12 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 13 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 8

10 tevékenységét. (4) 14 Az általános rektorhelyettes a rektor helyettesítésére jogosult magasabb vezető, aki a rektor akadályoztatása esetén a Főiskola illetve Szenátus vezetőjeként jár el. Az általános rektorhelyettes szakmai koordinációjával működő önálló szervezeti egységek: a) Központi Könyvtár b) Innovációs Iroda (5) 15 Az oktatási rektorhelyettes szakmai irányításával működő önálló szervezeti egységek: a) Hallgatói Szolgáltató Központ, továbbá b) az SZMSZ 5. (2) bekezdés a) p) pontjaiban meghatározott szervezeti egységek. (6) 16 (7) 17 (7a) 18 A kancellár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek, Kancellária: a) Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ b) Hallgatói Szolgáltató Központ c) Igazgatási és Humánpolitikai Központ d) Központi Könyvár e) Titkárság (8) 19 (9) A gyakorlóiskolai igazgatók irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola b) Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (10) A Főiskola gyakorlóiskolákat működtet, melyek Alapító Okirattal rendelkeznek. A gyakorlóiskolák ellátják a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Köznev. tv.) meghatározott feladatokat, továbbá részt vesznek a pedagógusképzés alap-, mester- és továbbképzési feladataiban. Igazgatóit a Főiskola rektora bízza meg. A gyakorlóiskolák a Köznev. tv. alapján megalkotják saját Szervezeti és Működési Szabályzatukat, amely a jelen SZMSZ mellékletét képezi. (11) A szervezeti egységek a működésüket szabályozó ügyrendjüket a megalakulásuktól számított legfeljebb 30 napon belül maguk készítik el, amit a Szenátus fogad el. (12) A Főiskola organogramját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Főiskola vezetése 6. (1) A Főiskola vezetésében az Nftv. rendelkezései, valamint az SZMSZ-ben meghatározott munkamegosztás szerint: - választott vezetőtestületek (Szenátus és tanácsok), - operatív, tanácsadó és ellenőrző testületek (bizottságok), - fórumok (érdekegyeztetők) és 14 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 15 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 16 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 17 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 18 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 19 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 9

11 - vezetők működnek közre. (2) 20 A Főiskola első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. (3) 21 A rektor munkáját rektorhelyettesek közreműködésével végzi. (4) 22, 23 A Főiskola működtetését a kancellár végzi. A rektor a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. A Szenátus 7. (1) A Szenátus a Főiskola vezető testülete. (2) 24 A Szenátus az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A Szenátus meghatározza működésének rendjét. A Szenátus elnöke a rektor, titkára az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője (a továbbiakban: a Szenátus titkára). (3) A Szenátus tagja a hallgatói önkormányzat képviselői kivételével az lehet, aki a Főiskolán közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. (4) A Szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél. (5) 25 A Szenátus tagjai a rektor és a kancellár kivételével választás útján nyerik el megbízatásukat. (6) Az oktatók és kutatók által választott tagoknak az elnökkel együtt a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell. (7) A Hallgatói Önkormányzati Testület az Nftv. 60. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a Szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt. Nem lehet a Szenátus tagja olyan hallgató, aki az adott félévre nem aktív hallgatóként jelentkezett be. (8) Az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a Szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő. (9) A Szenátus nem hallgató tagjainak megbízása négy év. A Szenátus tagjainak a megbízólevelet a rektor adja ki. (10) A Hallgatói Önkormányzati Testület képviselőjének megbízatása egy évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. (1) A Szenátus tagjainak létszáma 16 fő. A Szenátus összetétele Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 21 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 22 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 23 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 24 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 25 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 10

12 (2) A Szenátus elnöke: a rektor, aki hivatalból tagja a Szenátusnak. (3) 26 a kancellár hivatalból tagja a Szenátusnak. (4) A Szenátus választott tagjai: a) a vezetői megbízással rendelkező oktatók 5 fő, b) vezetői megbízással nem rendelkező oktatók 3 fő, c) egyéb munkakörben foglalkoztatottak 1 fő, d) reprezentatív szakszervezet 1 fő. (5) A Szenátus delegált tagjai: A Hallgatói Önkormányzat a 7. (7) bekezdés alapján delegált tagjai: 4 fő. (6) 27 A Szenátus üléseire tanácskozási jogú állandó meghívottak (amennyiben nem választott tagok): a) a rektorhelyettesek b) 28 az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője c) a tanárképzési főigazgató d) a Tudományos Tanács elnöke e) 29 belső ellenőrzési vezető f) a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője g) 30 a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ vezetője h) a KT elnöke i) a gyakorlóiskolai igazgatók 31 j) (7) Tanácskozási joggal vehetnek részt a testület munkájában, akiket a rektor esetenként meghív. (8) A Szenátus tagjainak választása összfőiskolai szinten történik. A választás lebonyolítását a rektor által megbízott választási bizottság végzi. A választási bizottság vezetőjét és tagjait a rektor bízza meg. A jelölés módjáról, a szavazás lebonyolításának rendjéről a Főiskola közvéleményét a Választási Bizottság tájékoztatja. A választást a Szenátus által elfogadott eseti választási rend tartalmazza. A Szenátus tagjainak választása, és a tagság megszűnése 9. (1) A Szenátus nem hallgató tagjait 4 évre kell megválasztani, a megválasztott szenátusi tagok újraválaszthatók. A hivatali tisztségük alapján szenátusi tagok mandátuma legfeljebb tisztségük időtartamára érvényes. A hallgatói tagok megbízatása 1 évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. A Szenátus tagjainak a rektor ad ki megbízólevelet. (2) Megszűnik a szenátusi tag tagsága a) a hivatalból szenátusi tag esetén a hivatali megbízás lejártakor, b) jogerős bírósági büntetés esetén, c) ha egy tanévben a szenátusi ülések több mint 30%-áról indokolatlanul hiányzott, d) a vezetői megbízással rendelkező oktató szenátusi tag vezetői megbízásának megszűnésével, 26 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 27 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 28 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 29 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 30 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 31 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 11

13 e) a vezetői megbízással nem rendelkező oktató vezetői megbízást kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon, f) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével egyidejűleg, g) a (3) bekezdésben szabályozott visszahívás esetén, h) összeférhetetlenség bekövetkezésekor. 32 A hiányzások számának nyilvántartása a Szenátus titkárának a feladata. (3) A szenátusi tag visszahívható, ha a) 33 b) választói a munkájával nincsenek megelégedve. A visszahívást kezdeményezheti: a) a Szenátus elnöke, b) a megválasztó közalkalmazottak legalább 33%-a, c) hallgató tag esetén az őt delegáló hallgatók, a HÖT Alapszabálya szerint. A visszahívást az okok megjelölésével kell kezdeményezni. A visszahívásról a kezdeményezéstől számított 14 napon belül a választásra jogosultak döntenek. A szavazás titkosan, egyszerű szótöbbséggel történik. A szavazás érvényességéhez a jogosultak 2/3-ának jelenléte szükséges. (4) Ha a választott szenátusi tag megbízatása bármely okból megszűnik, a Szenátus elnöke 30 napon belül új választást ír ki az adott választási körzetre. A választást a kiírástól számított 30 napon belül kell megtartani. A Szenátus hatásköre 10. (1) A Szenátus a) határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását; b) állapítja meg saját működésének rendjét; c) fogadja el középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát; d) 34 javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét; e) fogadja el a Főiskola ea) képzési programját, eb) szervezeti és működési szabályzatát, ec) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését, ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját; f) határozza meg a Főiskolán fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét, fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét; g) a fenntartó egyetértésével dönt ga) fejlesztés indításáról, gb) a Főiskola vagyongazdálkodási tervéről, 32 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 33 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 34 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 12

14 gc) 35 gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, h) a Szenátus dönt továbbá 36 ha) hb) a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, hc) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról, hd) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról, he) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről, 37 hg) 38 i) (2) 39 Nem ruházhatók át az (1) bekezdés a)-g) és hb) valamint hd), hf) pontban meghatározott jogkörök. (3) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott egyetértési jogot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. (4) A fenntartó hozzájárulása szükséges a Főiskola a) hatáskörében történő rendszeres pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához, b) éves képzési tevékenységének különösen az indított szakok, a képzés megszervezésének módozatai, a tervezett szakos hallgatói kapacitás kialakításához. A Szenátus összehívása 11. (1) A Szenátus hatáskörét fő szabályként ülésein gyakorolja. (2) A Szenátust a rektor, akadályoztatása esetén az általános rektorhelyettes hívja össze. (3) A Szenátus szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. (4) A Szenátust 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a Szenátus tagjainak legalább egyharmada írásban, a tárgyalni kívánt napirend megjelölésével kéri. (5) 40 A Szenátus üléseinek előkészítése, a meghívók eljuttatása az érdekelteknek, az ülés technikai feltételeinek biztosítása a Szenátus titkárának feladata. (6) 41 A Szenátus egyes üléseire szánt napirendi javaslatokat és azok szenátusi határozatot igénylő munkaanyagait az alábbi határidők betartásával kell megküldeni elektronikus úton a Szenátus titkárának: a) az adott szenátusi ülés előtt legalább 6 munkanappal, b) a szabályzatok és azok módosítására vonatkozó előterjesztés esetén 30 nappal. (7) 42 A rendes (soros) szenátusi ülés meghívóját, valamint az írásos előterjesztéseket a Szenátus titkára legkésőbb az ülés előtt három munkanappal elektronikus úton megküldi a tagok és a meghívottak címére. A Szenátus ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell: 35 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 36 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 37 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 38 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 39 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 40 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 41 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 42 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 13

15 a) az ülés időpontját és helyszínét, b) a napirendi javaslatok tárgyát, az előterjesztő nevét, beosztását, az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt. (8) 43 A szenátusi tagok és a meghívottak a Szenátus rendes üléseire kiküldött előterjesztésekről szóló észrevételeiket és szövegszerű módosító javaslataikat a meghívóban jelzett időpontig írásban megküldik a Szenátus titkárának. (9) Az észrevételek figyelembevételével módosított előterjesztéseket amennyiben az idő engedi még a szenátusi ülés előtt megkapják a szenátusi tagok és a meghívottak. (10) Az ülés napirendjére a meghívóban szereplőkön kívül bármely szenátusi tag javaslatot tehet, melynek napirendre tűzéséről a Szenátus dönt. (11) A rendes (soros) szenátusi ülések meghívóját a Főiskola közvéleményének tájékoztatására közzé kell tenni a Főiskola web-lapján. (12) Rendkívüli esetben a Szenátus elnöke 24 órán belül is összehívhatja a Szenátust, elektronikus úton vagy szóban (telefonon). (13) Ha olyan sürgős döntésre van szükség, amely nem teszi lehetővé az ülés időben történő összehívását, vagy a sürgősen megtárgyalandó téma nem indokolja az ülés összehívását, kivételes esetben elektronikus úton is lehetőség van a Szenátus tagjai véleményének beszerzésére. Ebben az esetben az előterjesztést és a határozat-tervezetet minden szenátusi tagnak elektronikus úton meg kell küldeni a szavazási határidő (év, hó, nap, óra) és a szavazás helyét jelölő weblap-cím pontos megjelölésével. A szavazatokat a Szenátus titkára, és a Szenátus elnöke által kijelölt egy szenátusi tag hitelesíti. A szavazás eredményéről a Szenátust a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell. Titkos szavazást igénylő kérdéseknél is biztosítani kell a titkosság feltételeit. (14) A Szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájékoztatni kell, a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Jelenlét a Szenátus ülésein 12. (1) 44 A Szenátus tagja a Szenátus ülésein köteles jelen lenni, igazolt elmaradását pedig előzetesen a Szenátus titkárának jelezni. (2) A Szenátus ülésein résztvevőkről elkülönített jelenléti ívet kell vezetni. (3) 45 A Szenátus tagjai az ülés időtartama alatti esetleges eltávozásukat az ülés megkezdését megelőzően kötelesek jelezni a Szenátus titkárának, távozásuk okát is megindokolva. A szenátusi ülés vezetése 13. (1) 46 A Szenátus üléseit a rektor (a továbbiakban: elnök) távollétében és a személyét érintő kérdések tárgyalásakor az általános rektorhelyettes nyitja meg, vezeti és rekeszti be. (2) 47 A Szenátus titkári feladatait az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője látja el. (3) Az ülés megnyitása után az elnök a) megállapítja a határozatképességet, b) javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére, 43 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 44 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 45 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 46 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 47 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 14

16 c) előterjeszti a napirendi javaslatokat, d) felkéri az előterjesztés készítőjét javaslatának szóbeli indoklására, a felmerült kérdések tisztázására, majd megnyitja a vitát. (4) A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van. A határozatképesség meglétét minden határozathozatalt megelőzően ellenőrizni kell. A határozathozatal során jelenlévő, de szavazati jogát nem gyakorló tagot a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. (5) A Szenátus minden tagja egy szavazattal rendelkezik. (6) A Szenátus ülésén a napirendekkel kapcsolatos vitában a Szenátus tagjai és az ülésre meghívottak bírnak hozzászólási joggal. (7) Szót az elnök ad, illetve von meg. (8) A hozzászólás joga először a Szenátus tagjait, majd a meghívottakat illeti meg. (9) Az elnök azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítja, térjen a tárgyra, és figyelmezteti, hogy ellenkező esetben megvonja a szót. A napirendi javaslat vitája 14. (1) A napirendekről szóló általános vitában az észrevételeket egyszeri hozzászólással lehet megtenni. (2) A részletes vitában elsősorban szövegszerű módosító javaslatokat lehet a napirend egyes pontjaihoz előterjeszteni, rövid indoklással. Az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban minden hozzászóló legfeljebb két alkalommal kap szót. (3) Ügyrendi kérdésben soron kívül szót lehet kérni. (4) A napirend előterjesztőjének, illetve a Szenátus bármelyik tagjának kérésére az elnök 15 perces tárgyalási szünetet rendelhet el. (5) Az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a Szenátus vita nélkül határoz. (6) Ha a napirendi javaslathoz részletes vitában a tárgyalás alatt álló részhez több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. (7) A vita lezárását követően az ülésen érkezett szövegszerű módosító javaslatról a Szenátus külön határoz, amelyet a jegyzőkönyv rögzít. A szavazás rendje, határozathozatal 15. (1) 48 A Szenátus döntéseit általában nyílt szavazással, ha törvény, vagy jelen szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elő a jelen lévő tagok többségének egyhangú szavazatával, személyi kérdésekben titkos szavazással hozza meg. (2) Titkos szavazást kell tartani akkor is, ha a jelenlévő tagok több mint 50%-a annak elrendelését kéri. (3) A titkos szavazás során személyi kérdésekben csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. Érvénytelen annak a tagnak a szavazata, aki személyi kérdésben tartott titkos szavazás során tartózkodott. Az érvénytelen szavazatokat a határozat eredménye szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az érvénytelen szavazatok figyelmen kívül hagyása esetén a leadott szavazatok száma nem éri el a szükséges határozatképességi küszöböt, úgy a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. (4) 49, Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 49 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 15

17 (5) A Szenátus tagjai legalább 2/3-ának igenlő szavazata szükséges a) a rektor visszahívása kezdeményezéséhez, b) 51 (6) A Szenátus döntési jogkörébe tartozó személyi ügyekben az alábbi eljárási rend szerint kell a szavazást lebonyolítani: a) Ha egy vagy két jelölt közül kell választani, és az első fordulóban az érvénytelen szavazatok miatt a jelölt, vagy egyik jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot, 15 napon belül az eredeti jelöltről (jelöltekről) új szavazást kell tartani. Ha ezen szavazáskor sem kapta meg a jelölt (egyik jelölt sem) a szükséges szavazatot, a választást eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell kiírni. b) Ha kettőnél több személy közül kell választani, és az első szavazáskor egyik jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot, az adott ülésen újabb szavazást kell tartani, oly módon, hogy a második fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. Amennyiben a legkevésbé támogatott helyen szavazategyenlőség van, akkor szavazást kell tartani arról, hogy ki vegyen részt az újabb fordulóban. Ezen elv szerint a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg két jelölt marad. Amennyiben ezen fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazati arányt, a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani és új pályázat kiírását kell kezdeményezni. (7) Ha a Szenátus olyan ügyet tárgyal, amelyet az illetékes intézet, vagy egyéb véleményező testület, egység már megtárgyalt, állásfoglalását a szavazás eredményét a vita megkezdése előtt ismertetni kell. (8) Ha a Szenátus tagjainak 20%-a kéri, név szerinti szavazást kell tartani. (9) Titkos szavazás esetén a szavazás elrendelése előtt minden esetben ismerteti az elnök, hogy a szavazat mikor tekinthető érvényesnek. (10) Szavazni csak személyesen, az adott ülésen lehet. Jegyzőkönyv a Szenátus üléseiről 16. (1) 52 A Szenátus üléséről tartalmi, hitelesített jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A hangfelvételt egy évig meg kell őrizni. A szenátusi tag kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet két szenátusi tag hitelesíti. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a) a Szenátus ülésének időpontját, helyszínét, b) a tárgyalt napirendi pontokat, azok előterjesztőit, c) az elhangzott felszólalások, észrevételek, javaslatok, indítványok lényegét, d) az elfogadott határozatokat, az azokkal kapcsolatos szavazati arányokat, e) a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírását. (3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. (4) A határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. (5) 53 Az ülésen elhangzottak dokumentálása, a dokumentumok nyilvántartása és megőrzése a Szenátus titkárának feladata. 50 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 51 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatálytalan: október 17-től 52 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 53 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 16

18 A Szenátus üléseinek nyilvánossága 17. (1) A Szenátus ülései a Főiskola közalkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak, de a jelenlévő tagok több mint 50%-ának indítványára az ok és a cél megjelölésével zárt ülést kell tartani. A zárt ülés tartásáról a Szenátus határoz. A téma jellegére tekintettel, vagy személyi kérdés tárgyalásakor az érintett kérelmére az elnök zárt ülést is elrendelhet. A zárt ülésen a szenátusi tagokon kívül csak a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. (2) A Szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a Főiskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. (3) 54 Az ülések előterjesztései és jegyzőkönyvei nyilvánosak a Főiskola közalkalmazottai és hallgatói számára, melyek az Igazgatási és Humánpolitikai Központban megismerhetők. A Főiskola tanácsai és bizottságai 18. (1) A Szenátus állandó, vagy eseti tanácsot és bizottságot hozhat létre. (2) 55, 56 A Szenátus tanácsai és bizottságai döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó, esetenként döntéshozó szervek. Elnökeit és választott tagjait tematikusan az Intézetigazgatók Értekezletének vagy a Kancellári Értekezletnek, illetve a tanács/bizottság elnökének javaslatát figyelembe véve, a rektor/kancellár előterjesztésére, a hallgatói tagok esetén a Hallgatói Önkormányzati Testület elnökének előterjesztésére a Szenátus titkos szavazással választja meg. A tanács és bizottság tagjainak a rektor ad ki megbízólevelet. (3) A Szenátus bizottságai a Főiskola oktatási, kutatási, szaktanácsadási, igazgatási, gazdálkodási, információs, szociális és egyéb tevékenységével, e területek összehangolásával, koordinálásával és fejlesztésével összefüggő elemző, helyzetfeltáró és célvizsgálatok elvégzésére alakult állandó vagy ad hoc testületek. (4) Ha a Szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is, a Kreditátviteli Albizottság kivételével. A Szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. A Fegyelmi Albizottság tagjainak legalább egyharmadát a hallgatói önkormányzat delegálja. (5) A tanácsok és bizottságok határozataikat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a tanács/bizottság vezetőjének szavazata dönt. A tanács és bizottság üléseire a tanács/bizottság elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat. (6) A tanácsban/bizottságban betöltött tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) a mandátum visszavonásával, c) lemondással, d) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, 54 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 55 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 56 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 17

19 e) 57 hallgató tag esetén a hallgatói jogviszony megszűnésével. (7) A tanácsok/bizottságok tagjai kötelesek: a) a tanács/bizottság ülésein részt venni, akadályoztatás esetén távolmaradásukat előre be kell jelenteniük a testület elnökének vagy titkárának, b) működésük során a jogszabályokat és a főiskolai szabályzatokat betartani, c) a tanács/bizottság tevékenységéről választói kívánságára beszámolni. (8) 58 A Szenátus és/vagy a rektor/kancellár ad hoc bizottságokat is létrehozhat egy-egy célfeladat elvégzésére. (9) A tanácsok, állandó bizottságok megbízásuk időtartama alatt legalább egyszer, az ad hoc bizottságok munkájuk befejezését követően kötelesek a Szenátusnak beszámolni. (10) 59 A rektornak/kancellárnak betekintési joga van a tanácsok és bizottságok határozataiba és jegyzőkönyveibe. (11) A Főiskola Tanácsai: a) Tudományos Tanács aa) Professzori Kollégium ab) PhD/DLA Hallgatók Kollégiuma b) Intézményi Tudományos Diákköri Tanács c) Tanárképzési Tanács (12) 60 A Főiskola állandó bizottságai: a) Biztonsági és Polgárvédelmi Bizottság b) Elismerési Bizottság c) Esélyegyenlőségi Bizottság d) Etikai Bizottság e) Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság f) Hallgatói Jogorvoslati Bizottság g) Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság (Diákjóléti Albizottság, Fegyelmi Albizottság, Tanulmányi Albizottság, Kreditátviteli Albizottság) h) Informatikai Bizottság i) Kiadványozási Bizottság j) Kockázatelemző és Kezelő Bizottság k) Kollégiumi Bizottság l) Kulturális és Sport Bizottság (Sport Albizottság, Kulturális Albizottság) m) Minőségirányítási Bizottság n) Munkahelyi Állatvédelmi Bizottság o) Oktatási és Képzési Bizottság p) Szociális Bizottság (Jóléti Albizottság, Üdülési Albizottság, Lakásügyi Albizottság) (13) A tanácsok és bizottságok részletes feladatait és hatásköreit működésük ügyrendje tartalmazza, melyet a tanács/bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. (14) Az újonnan megválasztott tanács/bizottság első ülését a tanács/bizottság megválasztását követően legkésőbb 15 napon belül a tanács/bizottság legidősebb tagja (a korelnök) hívja össze. (15) Az érintett testület ülésének időpontját és napirendjét írásban kell közölni a testület tagjaival. (16) Az egyes napirendek előadói amennyiben nem tagjai a testületnek tanácskozási joggal vehetnek részt a napirend vitájában. (17) A kiküldött napirendtől eltérni, illetve bővíteni csak a testületnek van joga. Erre javaslatot 57 Beiktatta: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 58 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 59 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 60 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 18

20 az elnök, illetve bármelyik testületi tag tehet. Az eltérést indokolni kell, amelynek elfogadásáról a testület határoz. (18) A tanács/bizottság tagjai a tanács/bizottság ülésére meghívott és jelen lévő vezetőkhöz kérdést intézhetnek. A kérdésre lehetőség szerint az ülésen kell válaszolni. (19) A testület ülésén a felszólalóknak az elnök adja meg a szót. A vitában felszólalási joga van a tanács/bizottság tagjainak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. (20) A testületi vita korlátozásáról illetve a hozzászólások időtartamának meghatározásáról a testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Tudományos Tanács 19. (1) A Tudományos Tanács a Szenátus által létrehozott, a Magyar Tudományos Akadémia értékrendjét intézményen belül képviselni és közvetíteni hivatott testület, mely segíti a Főiskola vezetését az intézmény kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításában és annak megvalósításában. (2) Az intézmény kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiát készít az intézményfejlesztési terv részeként, amelyben meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a kutatási és művészeti pályázatok eljárási rendjét, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját. (3) A Tudományos Tanács kiemelt feladatai: - az intézményi tudományos rendezvények koordinációja, - kapcsolattartás a Magyar Tudományos Akadémiával, annak területi szervezeteivel, - a Főiskola magasabb vezetői kérésére adott ügyekben véleményezési eljárás lefolytatása a feladatkörébe tartozó ügyekben, - K+F+I projektek megvalósításának szakmai elősegítése, - főiskolai tanári, egyetemi docensi és egyetemi tanári pályázatok véleményezése, - a PhD/DLA doktori fokozatok, és különösen a habilitáció és MTA doktori fokozatok megszerzésén dolgozó kollégák tudományos tevékenységének támogatása, - a hazai és külföldi konferenciákon előadó, tudományos és művészeti rendezvényeken résztvevő dolgozók támogatása, - a tudománynépszerűsítés. (4) A Tudományos Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. (5) Ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Szenátus hagy jóvá. A Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő testületek 20. A Professzori Kollégium 20/A. (1) A Professzori Kollégium a Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő tanácsadó testület. (2) Tagjai a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok és professor emeritusok, illetve a Főiskola nyugalmazott egyetemi tanárai közül azok, akik azt írásban igénylik. (3) Elnökét tagjai közül a rektor előterjesztésére a Szenátus választja meg, aki a Professzori Kollégiumot az intézményen belüli és kívüli kapcsolattartásban képviseli. 19

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/46. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogtanácsos kancellár Szenátus nevében: rektor Név

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 16. Elfogadás dátuma: 2013.02.19. Határozat száma: 2013/1/2. Hatálybalépés napja: 2013.02.20-tól Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (egységes szerkezetben az 1-6. számú módosításokkal) D E B R E C E N 2009. december 16. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉRDEKEGYEZTETİ TANÁCSA Szervezeti és Mőködési Szabályzat Készült a felsıoktatásról szóló és többszörösen módosított 2005. évi CXXXIX törvény (Ftv.) 98. (1-2) bekezdése, valamint

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben