NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a október 15-i és a december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza december 18.

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 ELSŐ RÉSZ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A Szervezeti és működési szabályzat hatálya... 5 A Főiskola jogállása... 5 A Főiskola gazdálkodása... 6 A Főiskola feladatai... 6 II. A FŐISKOLA SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE... 8 A Főiskola szervezete... 8 A Főiskola vezetése... 9 A Szenátus A Szenátus összetétele A Szenátus tagjainak választása, és a tagság megszűnése A Szenátus hatásköre A Szenátus összehívása Jelenlét a Szenátus ülésein A szenátusi ülés vezetése A napirendi javaslat vitája A szavazás rendje, határozathozatal Jegyzőkönyv a Szenátus üléseiről A Szenátus üléseinek nyilvánossága A Főiskola tanácsai és bizottságai Tudományos Tanács A Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő testületek A Professzori Kollégium A PhD/DLA Hallgatók Kollégiuma Intézményi Tudományos Diákköri Tanács Tanárképzési Tanács A Főiskola egyéb vezető testületei A Rektori Értekezlet A Kancellári Értekezlet Az Intézetigazgatók Értekezlete A Főiskola egyes magasabb vezetői A rektor A rektorhelyettesek Kancellár A gyakorlóiskolai igazgatók A főiskolai könyvtárigazgató A tanárképzési főigazgató III. A REKTOR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ OKTATÁSI, KUTATÁSI, ILLETVE ALKOTÓ MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ INTÉZETEK SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE Az intézet Az intézetigazgató Az intézetigazgató feladata és hatásköre Az intézeti értekezlet Szakfelelős, szakképzettség felelős, tantárgyfelelős Szakfelelős, szakképzettség felelős Tantárgyfelelős IV/A. A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK ÉS INTÉZETEN KÍVÜLI SZERVEZETI EGYSÉGEK Belső ellenőrzési vezető Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ Bessenyei György Tanárképző Központ Kelet- és Közép-európai Kutató Központ Intézményi minőségirányítási felelős

3 IV/B. A KANCELLÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK, A KANCELLÁRIA Igazgatási és Humánpolitikai Központ Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Hallgatói Szolgáltató Központ Központi Könyvtár Titkárság V. A FŐISKOLA KAPCSOLATTARTÁSI RENDJE A belső kapcsolattartás szabályozásának célja és rendje A kapcsolattartás fórumai A tömegkommunikációval és külső személyekkel való kapcsolattartás rendje A főiskolai adatkezelés és adatszolgáltatás VI. MAGYARORSZÁG NEMZETI ÜNNEPEI, FŐISKOLAI ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK Magyarország nemzeti ünnepei Főiskolai ünnepek, rendezvények VII. A FŐISKOLÁN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK A Közalkalmazotti Tanács A Szakszervezet Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács VIII. A FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya A munkáltatói jogkör gyakorlása Az alkalmazottak jogai és kötelességei II. A JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Általános szabályok A jogviszony létesítésének feltételei Munkakörök betöltése pályázat alapján, illetve pályázat kiírása nélkül A pályázatok elbírálása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése III. AZ OKTATÓKRA, TUDOMÁNYOS KUTATÓKRA, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK Az oktatókra, kutatókra vonatkozó általános szabályok A tanításra fordított idő Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése Az egyes oktatói munkakörökre vonatkozó követelmények Tanársegéd Adjunktus Főiskolai docens Főiskolai tanár/ Egyetemi docens Egyetemi tanár Az egyes tanári munkakörökre vonatkozó követelmények Nyelvtanár és testnevelőtanár Mérnöktanár Művésztanár Műszaki (gazdasági) tanár Műszaki (gazdasági) oktató Az egyes tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó követelmények Tudományos segédmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos főmunkatárs Tudományos tanácsadó Kutatóprofesszor Az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek Az oktatói feladatokat ellátó foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei IV. AZ OKTATÓI, KUTATÓI MUNKÁT SEGÍTŐ ÉS EGYÉB MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

4 Általános szabályok Oktatói, kutatói munkát segítő munkakörök Egyéb munkakörök V. A GYAKORNOKI FOGLALKOZTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI VI. MAGASABB VEZETŐKRE ÉS VEZETŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK A vezetői megbízás létesítése Magasabb vezetők és vezetők kötelességei VII. KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK A közalkalmazottak jogorvoslati kérelmei elbírálásának rendje Összeférhetetlenségre és a további jogviszonyra vonatkozó rendelkezések A közalkalmazottak minősítése Karriertervezés A munkakör átadás-átvételi rendje Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség VIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. TANULMÁNYOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK A hallgatói követelményekre vonatkozó szabályzatok TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSE, JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE A tanulmányok megkezdésének feltételei A hallgatói és kollégiumi jogviszony létesítése A hallgatói és kollégiumi jogviszony megszűnése A HALLGATÓK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE Díjmentesen és térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások A költségtérítés és fizetési kedvezményei A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A hallgatók teljesítményének értékelése A vizsgák teljesítésének rendje Az oklevél, a bizonyítvány II. A TEHETSÉGGONDOZÁS III. A HALLGATÓK EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A hallgató jogai és kötelezettségei IV. A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE A fegyelmi eljárás és a kárfelelősség V. A HALLGATÓ JOGORVOSLATI JOGA A jogorvoslat joga VI. A HALLGATÓK KÖZÖSSÉGEI, HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Hallgatói Önkormányzati Testület működése és jogosítványai VII. ZÁRÓ RÉSZ

5 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PREAMBULUM A Nyíregyházi Főiskola Magyarország önálló jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézménye, amely az Észak-Alföld Régió és szomszédos területeinek beleértve az ország határmenti szomszédos területek magyar nemzetiségűek által lakott részeit is az európai, magyar és regionális identitástudat fejlesztését támogató küldetéssel, széleskörű felsőoktatási-, kutatási-, fejlesztési- és szolgáltatási tevékenységek végzésére jött létre. Olyan demokratikus működési keretek közötti autonómiával és nyitottsággal rendelkezik, amely az ekvivalencia elveit elfogadva és tiszteletben tartva biztosítja a nemzetközi és hazai intézmények, valamint saját szervezeti egységei közötti együttműködéseket, a képzési programok és tartalmak, illetve kimeneti követelmények összehangolására, biztosítva ezáltal a változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodást, a dolgozói, oktatói, kutatói és hallgatói mobilitást. A Főiskola jogelődje a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, valamint a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara, amelyek integrálódásának eredményeként az évi LII. törvény alapján jött létre, a január 1-től Nyíregyházi Főiskola nevet viselő intézmény. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a Főiskola Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus), a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a Főiskola értékeit őrizve, hagyományait követve az alábbiakban állapítja meg: 4

6 ELSŐ RÉSZ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. (1) Az SZMSZ hatálya kiterjed - a Főiskolára, mint a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményre, - a Főiskola oktatóira, hallgatóira, valamint az oktatásban, a kutatásban, továbbá a Főiskola feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő alkalmazottakra, - a Főiskolán meghatározott időre tanulmányúton lévő vagy tudományos kutatómunkát folytató hazai és külföldi szakemberekre, - a Főiskola által szervezett általános- és továbbképzésben résztvevőkre a képzés ideje alatt, - főiskolai kitüntető címet viselő személyekre, - a Főiskola igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szolgáltatási tevékenységet végző alkalmazottaira, valamint - az Nftv. alapján az SZMSZ-ben meghatározott esetekben a Főiskolával szerződéses, de nem közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre. (2) Az SZMSZ-t a Szenátus fogadja el, és a döntéstől számított 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (3) 1 Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti a rektor, a kancellár és a Szenátus bármelyik szavazati jogú tagja. (4) Az SZMSZ-szel összhangban kell állnia a Főiskolán alkotott valamennyi szabályzatnak, ügyrendnek, határozatnak, intézkedésnek. A Főiskola jogállása 2. (1) A Főiskola: - neve: Nyíregyházi Főiskola - rövidített megnevezése: NYF - angol nyelvű elnevezése: College of Nyíregyháza - székhelye: Nyíregyháza - postacíme: Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B Pf. 33. (2) A Főiskola alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyűlése. (3) Az Alapító okirat száma: OK /2010. (4) 2 Az Alapító okirat kelte: május 22. (22158/2014., /2014.) (5) Az alapítás időpontja: január 1. (6) A Főiskola fenntartója: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (7) Intézményi azonosító: FI74250 (8) A Főiskola szakágazati besorolása: szakágazat: (9) A Főiskola számlaszáma: (10) A Főiskola alapításáról szóló jogszabály: a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény. 1 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 2 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 5

7 A Főiskola gazdálkodása 3. (1) A Főiskola a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, jogi személy. (2) A Főiskola ÁFA alanyisága: a) A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól: - oktatási tevékenysége b) A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól: - ingatlan bérbeadásából származó bevétele c) ÁFA befizetési kötelezettséggel terheltek a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti tevékenységek. (3) A Főiskola kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes hatás-, jog- és felelősségi körrel rendelkező központi költségvetési szerv. (4) A Főiskola nevét csak a Főiskola szervezeti egységei használhatják, akik jogosultak a Főiskola nevét saját elnevezéseikkel kiegészítve használni. (5) 3 A Főiskola elnevezését külső szervezet kizárólag a kancellár engedélyével jogosult használni. A kancellár az engedély megadásához előzetesen kikéri a rektor véleményét. A Főiskola feladatai 4. (1) A Főiskola alaptevékenysége: Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a) 4 Az Alapító Okirat 1.1. pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. b) 5 c) 6 Az Alapító Okirat 1.3. pontjában meghatározott szakmacsoportban kifutó rendszerben felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. d) 7 Az Nftv., a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a felnőttképzésről szóló évi CI. és évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. e) Az Nftv. ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. f) Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. g) 8 A gyakorlati képzés céljára gyakorlati képző helyet biztosít, illetve üzemeltet. h) A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket) tart fenn. 3 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 4 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 5 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 6 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 7 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 8 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 6

8 i) A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. j) A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a művészetek) közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. k) Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. l) Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. m) Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. n) 9 o) Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint. p) Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. q) Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító szervezeti egységeket működtet. r) Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás. s) A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. t) Az intézmény infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. (2) A Főiskola konkrét feladatai: a) felkészítés az értelmiségi létre, b) nemzeti és európai identitástudat fejlesztés, c) kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, d) felkészítés a tudományos kutatásra, az eredmények gyakorlati alkalmazására, művészeti alkotások létrehozására, e) az anyanyelvi és idegen nyelvi szakismeretek fejlesztése, f) közép- és felsőfokú szakemberképzés, g) köznevelési feladatok ellátása, h) felnőttképzési tevékenység folytatása, i) az élet végéig tartó tanulási tevékenység feltételrendszerének biztosítása, j) 10 közreműködés a működési engedélyben szereplő tudományterületeken a képzés fejlesztésében, k) a művészetek és kulturális tevékenységek művelése, a tudományok gyarapítása, l) alap-, alkalmazott- és kísérleti kutatások folytatása, m) hallgatói és munkavállalói számára az egészséges munkavégzési feltételek és 9 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 10 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 7

9 sportolási lehetőségek biztosítása, n) hallgatói számára karrierépítési és diáktanácsadói tevékenység keretében komplex támogatásbiztosítás és pályakövetés. (3) A Főiskola a (2) bekezdésben meghatározott képzési feladatai érdekében az alábbi képzéseket szervezi: 3.1. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján folytatott a) alapképzést, b) mesterképzést, c) felsőfokú szakképzést, d) szakirányú továbbképzést Az Nftv. alapján folytatott a) alapképzést, b) mesterképzést, c) felsőoktatási szakképzést, d) szakirányú továbbképzést Egyéb jogszabály alapján folytatott a) felnőttképzést, b) köznevelést. II. A FŐISKOLA SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE A Főiskola szervezete 5. (1) A Főiskola feladatait oktatási, kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység ellátására alapított intézetek útján látja el, melyek munkáját egyéb szervezeti egységek segítik. (2) 11 A rektor irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet b) Gazdálkodástudományi Intézet c) Környezettudományi Intézet d) Matematika és Informatika Intézet e) Műszaki és Agrártudományi Intézet f) Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet g) Tanítóképző Intézet h) Társadalom- és Kultúratudományi Intézet i) Testnevelés és Sporttudományi Intézet j) Történettudományi és Filozófia Intézet k) Turizmus és Földrajztudományi Intézet l) Vizuális Kultúra Intézet m) Zenei Intézet n) Bessenyei György Tanárképző Központ o) Kelet- és Közép-európai Kutató Központ p) Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ (3) 12 (3a) 13 A belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, és az intézményi minőségirányítási felelős a rektornak közvetlenül alárendelve végzi 11 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 12 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 13 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 8

10 tevékenységét. (4) 14 Az általános rektorhelyettes a rektor helyettesítésére jogosult magasabb vezető, aki a rektor akadályoztatása esetén a Főiskola illetve Szenátus vezetőjeként jár el. Az általános rektorhelyettes szakmai koordinációjával működő önálló szervezeti egységek: a) Központi Könyvtár b) Innovációs Iroda (5) 15 Az oktatási rektorhelyettes szakmai irányításával működő önálló szervezeti egységek: a) Hallgatói Szolgáltató Központ, továbbá b) az SZMSZ 5. (2) bekezdés a) p) pontjaiban meghatározott szervezeti egységek. (6) 16 (7) 17 (7a) 18 A kancellár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek, Kancellária: a) Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ b) Hallgatói Szolgáltató Központ c) Igazgatási és Humánpolitikai Központ d) Központi Könyvár e) Titkárság (8) 19 (9) A gyakorlóiskolai igazgatók irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola b) Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (10) A Főiskola gyakorlóiskolákat működtet, melyek Alapító Okirattal rendelkeznek. A gyakorlóiskolák ellátják a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Köznev. tv.) meghatározott feladatokat, továbbá részt vesznek a pedagógusképzés alap-, mester- és továbbképzési feladataiban. Igazgatóit a Főiskola rektora bízza meg. A gyakorlóiskolák a Köznev. tv. alapján megalkotják saját Szervezeti és Működési Szabályzatukat, amely a jelen SZMSZ mellékletét képezi. (11) A szervezeti egységek a működésüket szabályozó ügyrendjüket a megalakulásuktól számított legfeljebb 30 napon belül maguk készítik el, amit a Szenátus fogad el. (12) A Főiskola organogramját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Főiskola vezetése 6. (1) A Főiskola vezetésében az Nftv. rendelkezései, valamint az SZMSZ-ben meghatározott munkamegosztás szerint: - választott vezetőtestületek (Szenátus és tanácsok), - operatív, tanácsadó és ellenőrző testületek (bizottságok), - fórumok (érdekegyeztetők) és 14 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 15 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 16 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 17 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 18 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 19 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 9

11 - vezetők működnek közre. (2) 20 A Főiskola első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. (3) 21 A rektor munkáját rektorhelyettesek közreműködésével végzi. (4) 22, 23 A Főiskola működtetését a kancellár végzi. A rektor a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. A Szenátus 7. (1) A Szenátus a Főiskola vezető testülete. (2) 24 A Szenátus az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A Szenátus meghatározza működésének rendjét. A Szenátus elnöke a rektor, titkára az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője (a továbbiakban: a Szenátus titkára). (3) A Szenátus tagja a hallgatói önkormányzat képviselői kivételével az lehet, aki a Főiskolán közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. (4) A Szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél. (5) 25 A Szenátus tagjai a rektor és a kancellár kivételével választás útján nyerik el megbízatásukat. (6) Az oktatók és kutatók által választott tagoknak az elnökkel együtt a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell. (7) A Hallgatói Önkormányzati Testület az Nftv. 60. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a Szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt. Nem lehet a Szenátus tagja olyan hallgató, aki az adott félévre nem aktív hallgatóként jelentkezett be. (8) Az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a Szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő. (9) A Szenátus nem hallgató tagjainak megbízása négy év. A Szenátus tagjainak a megbízólevelet a rektor adja ki. (10) A Hallgatói Önkormányzati Testület képviselőjének megbízatása egy évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. (1) A Szenátus tagjainak létszáma 16 fő. A Szenátus összetétele Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 21 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 22 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 23 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 24 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 25 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 10

12 (2) A Szenátus elnöke: a rektor, aki hivatalból tagja a Szenátusnak. (3) 26 a kancellár hivatalból tagja a Szenátusnak. (4) A Szenátus választott tagjai: a) a vezetői megbízással rendelkező oktatók 5 fő, b) vezetői megbízással nem rendelkező oktatók 3 fő, c) egyéb munkakörben foglalkoztatottak 1 fő, d) reprezentatív szakszervezet 1 fő. (5) A Szenátus delegált tagjai: A Hallgatói Önkormányzat a 7. (7) bekezdés alapján delegált tagjai: 4 fő. (6) 27 A Szenátus üléseire tanácskozási jogú állandó meghívottak (amennyiben nem választott tagok): a) a rektorhelyettesek b) 28 az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője c) a tanárképzési főigazgató d) a Tudományos Tanács elnöke e) 29 belső ellenőrzési vezető f) a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője g) 30 a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ vezetője h) a KT elnöke i) a gyakorlóiskolai igazgatók 31 j) (7) Tanácskozási joggal vehetnek részt a testület munkájában, akiket a rektor esetenként meghív. (8) A Szenátus tagjainak választása összfőiskolai szinten történik. A választás lebonyolítását a rektor által megbízott választási bizottság végzi. A választási bizottság vezetőjét és tagjait a rektor bízza meg. A jelölés módjáról, a szavazás lebonyolításának rendjéről a Főiskola közvéleményét a Választási Bizottság tájékoztatja. A választást a Szenátus által elfogadott eseti választási rend tartalmazza. A Szenátus tagjainak választása, és a tagság megszűnése 9. (1) A Szenátus nem hallgató tagjait 4 évre kell megválasztani, a megválasztott szenátusi tagok újraválaszthatók. A hivatali tisztségük alapján szenátusi tagok mandátuma legfeljebb tisztségük időtartamára érvényes. A hallgatói tagok megbízatása 1 évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. A Szenátus tagjainak a rektor ad ki megbízólevelet. (2) Megszűnik a szenátusi tag tagsága a) a hivatalból szenátusi tag esetén a hivatali megbízás lejártakor, b) jogerős bírósági büntetés esetén, c) ha egy tanévben a szenátusi ülések több mint 30%-áról indokolatlanul hiányzott, d) a vezetői megbízással rendelkező oktató szenátusi tag vezetői megbízásának megszűnésével, 26 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 27 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 28 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 29 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 30 Beiktatta: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 31 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 11

13 e) a vezetői megbízással nem rendelkező oktató vezetői megbízást kap, a vezetői megbízás kezdetét megelőző napon, f) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével egyidejűleg, g) a (3) bekezdésben szabályozott visszahívás esetén, h) összeférhetetlenség bekövetkezésekor. 32 A hiányzások számának nyilvántartása a Szenátus titkárának a feladata. (3) A szenátusi tag visszahívható, ha a) 33 b) választói a munkájával nincsenek megelégedve. A visszahívást kezdeményezheti: a) a Szenátus elnöke, b) a megválasztó közalkalmazottak legalább 33%-a, c) hallgató tag esetén az őt delegáló hallgatók, a HÖT Alapszabálya szerint. A visszahívást az okok megjelölésével kell kezdeményezni. A visszahívásról a kezdeményezéstől számított 14 napon belül a választásra jogosultak döntenek. A szavazás titkosan, egyszerű szótöbbséggel történik. A szavazás érvényességéhez a jogosultak 2/3-ának jelenléte szükséges. (4) Ha a választott szenátusi tag megbízatása bármely okból megszűnik, a Szenátus elnöke 30 napon belül új választást ír ki az adott választási körzetre. A választást a kiírástól számított 30 napon belül kell megtartani. A Szenátus hatásköre 10. (1) A Szenátus a) határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását; b) állapítja meg saját működésének rendjét; c) fogadja el középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát; d) 34 javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét; e) fogadja el a Főiskola ea) képzési programját, eb) szervezeti és működési szabályzatát, ec) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését, ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját; f) határozza meg a Főiskolán fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét, fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét; g) a fenntartó egyetértésével dönt ga) fejlesztés indításáról, gb) a Főiskola vagyongazdálkodási tervéről, 32 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 33 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 34 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 12

14 gc) 35 gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, h) a Szenátus dönt továbbá 36 ha) hb) a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, hc) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról, hd) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról, he) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről, 37 hg) 38 i) (2) 39 Nem ruházhatók át az (1) bekezdés a)-g) és hb) valamint hd), hf) pontban meghatározott jogkörök. (3) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott egyetértési jogot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. (4) A fenntartó hozzájárulása szükséges a Főiskola a) hatáskörében történő rendszeres pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához, b) éves képzési tevékenységének különösen az indított szakok, a képzés megszervezésének módozatai, a tervezett szakos hallgatói kapacitás kialakításához. A Szenátus összehívása 11. (1) A Szenátus hatáskörét fő szabályként ülésein gyakorolja. (2) A Szenátust a rektor, akadályoztatása esetén az általános rektorhelyettes hívja össze. (3) A Szenátus szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. (4) A Szenátust 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a Szenátus tagjainak legalább egyharmada írásban, a tárgyalni kívánt napirend megjelölésével kéri. (5) 40 A Szenátus üléseinek előkészítése, a meghívók eljuttatása az érdekelteknek, az ülés technikai feltételeinek biztosítása a Szenátus titkárának feladata. (6) 41 A Szenátus egyes üléseire szánt napirendi javaslatokat és azok szenátusi határozatot igénylő munkaanyagait az alábbi határidők betartásával kell megküldeni elektronikus úton a Szenátus titkárának: a) az adott szenátusi ülés előtt legalább 6 munkanappal, b) a szabályzatok és azok módosítására vonatkozó előterjesztés esetén 30 nappal. (7) 42 A rendes (soros) szenátusi ülés meghívóját, valamint az írásos előterjesztéseket a Szenátus titkára legkésőbb az ülés előtt három munkanappal elektronikus úton megküldi a tagok és a meghívottak címére. A Szenátus ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell: 35 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 36 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 37 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 38 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 39 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 40 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 41 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 42 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 13

15 a) az ülés időpontját és helyszínét, b) a napirendi javaslatok tárgyát, az előterjesztő nevét, beosztását, az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt. (8) 43 A szenátusi tagok és a meghívottak a Szenátus rendes üléseire kiküldött előterjesztésekről szóló észrevételeiket és szövegszerű módosító javaslataikat a meghívóban jelzett időpontig írásban megküldik a Szenátus titkárának. (9) Az észrevételek figyelembevételével módosított előterjesztéseket amennyiben az idő engedi még a szenátusi ülés előtt megkapják a szenátusi tagok és a meghívottak. (10) Az ülés napirendjére a meghívóban szereplőkön kívül bármely szenátusi tag javaslatot tehet, melynek napirendre tűzéséről a Szenátus dönt. (11) A rendes (soros) szenátusi ülések meghívóját a Főiskola közvéleményének tájékoztatására közzé kell tenni a Főiskola web-lapján. (12) Rendkívüli esetben a Szenátus elnöke 24 órán belül is összehívhatja a Szenátust, elektronikus úton vagy szóban (telefonon). (13) Ha olyan sürgős döntésre van szükség, amely nem teszi lehetővé az ülés időben történő összehívását, vagy a sürgősen megtárgyalandó téma nem indokolja az ülés összehívását, kivételes esetben elektronikus úton is lehetőség van a Szenátus tagjai véleményének beszerzésére. Ebben az esetben az előterjesztést és a határozat-tervezetet minden szenátusi tagnak elektronikus úton meg kell küldeni a szavazási határidő (év, hó, nap, óra) és a szavazás helyét jelölő weblap-cím pontos megjelölésével. A szavazatokat a Szenátus titkára, és a Szenátus elnöke által kijelölt egy szenátusi tag hitelesíti. A szavazás eredményéről a Szenátust a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell. Titkos szavazást igénylő kérdéseknél is biztosítani kell a titkosság feltételeit. (14) A Szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájékoztatni kell, a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Jelenlét a Szenátus ülésein 12. (1) 44 A Szenátus tagja a Szenátus ülésein köteles jelen lenni, igazolt elmaradását pedig előzetesen a Szenátus titkárának jelezni. (2) A Szenátus ülésein résztvevőkről elkülönített jelenléti ívet kell vezetni. (3) 45 A Szenátus tagjai az ülés időtartama alatti esetleges eltávozásukat az ülés megkezdését megelőzően kötelesek jelezni a Szenátus titkárának, távozásuk okát is megindokolva. A szenátusi ülés vezetése 13. (1) 46 A Szenátus üléseit a rektor (a továbbiakban: elnök) távollétében és a személyét érintő kérdések tárgyalásakor az általános rektorhelyettes nyitja meg, vezeti és rekeszti be. (2) 47 A Szenátus titkári feladatait az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője látja el. (3) Az ülés megnyitása után az elnök a) megállapítja a határozatképességet, b) javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére, 43 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 44 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 45 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 46 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 47 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 14

16 c) előterjeszti a napirendi javaslatokat, d) felkéri az előterjesztés készítőjét javaslatának szóbeli indoklására, a felmerült kérdések tisztázására, majd megnyitja a vitát. (4) A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van. A határozatképesség meglétét minden határozathozatalt megelőzően ellenőrizni kell. A határozathozatal során jelenlévő, de szavazati jogát nem gyakorló tagot a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. (5) A Szenátus minden tagja egy szavazattal rendelkezik. (6) A Szenátus ülésén a napirendekkel kapcsolatos vitában a Szenátus tagjai és az ülésre meghívottak bírnak hozzászólási joggal. (7) Szót az elnök ad, illetve von meg. (8) A hozzászólás joga először a Szenátus tagjait, majd a meghívottakat illeti meg. (9) Az elnök azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítja, térjen a tárgyra, és figyelmezteti, hogy ellenkező esetben megvonja a szót. A napirendi javaslat vitája 14. (1) A napirendekről szóló általános vitában az észrevételeket egyszeri hozzászólással lehet megtenni. (2) A részletes vitában elsősorban szövegszerű módosító javaslatokat lehet a napirend egyes pontjaihoz előterjeszteni, rövid indoklással. Az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban minden hozzászóló legfeljebb két alkalommal kap szót. (3) Ügyrendi kérdésben soron kívül szót lehet kérni. (4) A napirend előterjesztőjének, illetve a Szenátus bármelyik tagjának kérésére az elnök 15 perces tárgyalási szünetet rendelhet el. (5) Az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a Szenátus vita nélkül határoz. (6) Ha a napirendi javaslathoz részletes vitában a tárgyalás alatt álló részhez több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. (7) A vita lezárását követően az ülésen érkezett szövegszerű módosító javaslatról a Szenátus külön határoz, amelyet a jegyzőkönyv rögzít. A szavazás rendje, határozathozatal 15. (1) 48 A Szenátus döntéseit általában nyílt szavazással, ha törvény, vagy jelen szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elő a jelen lévő tagok többségének egyhangú szavazatával, személyi kérdésekben titkos szavazással hozza meg. (2) Titkos szavazást kell tartani akkor is, ha a jelenlévő tagok több mint 50%-a annak elrendelését kéri. (3) A titkos szavazás során személyi kérdésekben csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. Érvénytelen annak a tagnak a szavazata, aki személyi kérdésben tartott titkos szavazás során tartózkodott. Az érvénytelen szavazatokat a határozat eredménye szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az érvénytelen szavazatok figyelmen kívül hagyása esetén a leadott szavazatok száma nem éri el a szükséges határozatképességi küszöböt, úgy a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. (4) 49, Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 49 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 15

17 (5) A Szenátus tagjai legalább 2/3-ának igenlő szavazata szükséges a) a rektor visszahívása kezdeményezéséhez, b) 51 (6) A Szenátus döntési jogkörébe tartozó személyi ügyekben az alábbi eljárási rend szerint kell a szavazást lebonyolítani: a) Ha egy vagy két jelölt közül kell választani, és az első fordulóban az érvénytelen szavazatok miatt a jelölt, vagy egyik jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot, 15 napon belül az eredeti jelöltről (jelöltekről) új szavazást kell tartani. Ha ezen szavazáskor sem kapta meg a jelölt (egyik jelölt sem) a szükséges szavazatot, a választást eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot kell kiírni. b) Ha kettőnél több személy közül kell választani, és az első szavazáskor egyik jelölt sem kapta meg a szükséges szavazatot, az adott ülésen újabb szavazást kell tartani, oly módon, hogy a második fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. Amennyiben a legkevésbé támogatott helyen szavazategyenlőség van, akkor szavazást kell tartani arról, hogy ki vegyen részt az újabb fordulóban. Ezen elv szerint a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg két jelölt marad. Amennyiben ezen fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazati arányt, a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani és új pályázat kiírását kell kezdeményezni. (7) Ha a Szenátus olyan ügyet tárgyal, amelyet az illetékes intézet, vagy egyéb véleményező testület, egység már megtárgyalt, állásfoglalását a szavazás eredményét a vita megkezdése előtt ismertetni kell. (8) Ha a Szenátus tagjainak 20%-a kéri, név szerinti szavazást kell tartani. (9) Titkos szavazás esetén a szavazás elrendelése előtt minden esetben ismerteti az elnök, hogy a szavazat mikor tekinthető érvényesnek. (10) Szavazni csak személyesen, az adott ülésen lehet. Jegyzőkönyv a Szenátus üléseiről 16. (1) 52 A Szenátus üléséről tartalmi, hitelesített jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A hangfelvételt egy évig meg kell őrizni. A szenátusi tag kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet két szenátusi tag hitelesíti. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a) a Szenátus ülésének időpontját, helyszínét, b) a tárgyalt napirendi pontokat, azok előterjesztőit, c) az elhangzott felszólalások, észrevételek, javaslatok, indítványok lényegét, d) az elfogadott határozatokat, az azokkal kapcsolatos szavazati arányokat, e) a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírását. (3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. (4) A határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. (5) 53 Az ülésen elhangzottak dokumentálása, a dokumentumok nyilvántartása és megőrzése a Szenátus titkárának feladata. 50 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatálytalan: január 1-től 51 Hatályon kívül helyezte: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatálytalan: október 17-től 52 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 53 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 16

18 A Szenátus üléseinek nyilvánossága 17. (1) A Szenátus ülései a Főiskola közalkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak, de a jelenlévő tagok több mint 50%-ának indítványára az ok és a cél megjelölésével zárt ülést kell tartani. A zárt ülés tartásáról a Szenátus határoz. A téma jellegére tekintettel, vagy személyi kérdés tárgyalásakor az érintett kérelmére az elnök zárt ülést is elrendelhet. A zárt ülésen a szenátusi tagokon kívül csak a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. (2) A Szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a Főiskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. (3) 54 Az ülések előterjesztései és jegyzőkönyvei nyilvánosak a Főiskola közalkalmazottai és hallgatói számára, melyek az Igazgatási és Humánpolitikai Központban megismerhetők. A Főiskola tanácsai és bizottságai 18. (1) A Szenátus állandó, vagy eseti tanácsot és bizottságot hozhat létre. (2) 55, 56 A Szenátus tanácsai és bizottságai döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó, esetenként döntéshozó szervek. Elnökeit és választott tagjait tematikusan az Intézetigazgatók Értekezletének vagy a Kancellári Értekezletnek, illetve a tanács/bizottság elnökének javaslatát figyelembe véve, a rektor/kancellár előterjesztésére, a hallgatói tagok esetén a Hallgatói Önkormányzati Testület elnökének előterjesztésére a Szenátus titkos szavazással választja meg. A tanács és bizottság tagjainak a rektor ad ki megbízólevelet. (3) A Szenátus bizottságai a Főiskola oktatási, kutatási, szaktanácsadási, igazgatási, gazdálkodási, információs, szociális és egyéb tevékenységével, e területek összehangolásával, koordinálásával és fejlesztésével összefüggő elemző, helyzetfeltáró és célvizsgálatok elvégzésére alakult állandó vagy ad hoc testületek. (4) Ha a Szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is, a Kreditátviteli Albizottság kivételével. A Szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. A Fegyelmi Albizottság tagjainak legalább egyharmadát a hallgatói önkormányzat delegálja. (5) A tanácsok és bizottságok határozataikat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a tanács/bizottság vezetőjének szavazata dönt. A tanács és bizottság üléseire a tanács/bizottság elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat. (6) A tanácsban/bizottságban betöltött tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) a mandátum visszavonásával, c) lemondással, d) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, 54 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 55 Módosította: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 56 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 17

19 e) 57 hallgató tag esetén a hallgatói jogviszony megszűnésével. (7) A tanácsok/bizottságok tagjai kötelesek: a) a tanács/bizottság ülésein részt venni, akadályoztatás esetén távolmaradásukat előre be kell jelenteniük a testület elnökének vagy titkárának, b) működésük során a jogszabályokat és a főiskolai szabályzatokat betartani, c) a tanács/bizottság tevékenységéről választói kívánságára beszámolni. (8) 58 A Szenátus és/vagy a rektor/kancellár ad hoc bizottságokat is létrehozhat egy-egy célfeladat elvégzésére. (9) A tanácsok, állandó bizottságok megbízásuk időtartama alatt legalább egyszer, az ad hoc bizottságok munkájuk befejezését követően kötelesek a Szenátusnak beszámolni. (10) 59 A rektornak/kancellárnak betekintési joga van a tanácsok és bizottságok határozataiba és jegyzőkönyveibe. (11) A Főiskola Tanácsai: a) Tudományos Tanács aa) Professzori Kollégium ab) PhD/DLA Hallgatók Kollégiuma b) Intézményi Tudományos Diákköri Tanács c) Tanárképzési Tanács (12) 60 A Főiskola állandó bizottságai: a) Biztonsági és Polgárvédelmi Bizottság b) Elismerési Bizottság c) Esélyegyenlőségi Bizottság d) Etikai Bizottság e) Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság f) Hallgatói Jogorvoslati Bizottság g) Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság (Diákjóléti Albizottság, Fegyelmi Albizottság, Tanulmányi Albizottság, Kreditátviteli Albizottság) h) Informatikai Bizottság i) Kiadványozási Bizottság j) Kockázatelemző és Kezelő Bizottság k) Kollégiumi Bizottság l) Kulturális és Sport Bizottság (Sport Albizottság, Kulturális Albizottság) m) Minőségirányítási Bizottság n) Munkahelyi Állatvédelmi Bizottság o) Oktatási és Képzési Bizottság p) Szociális Bizottság (Jóléti Albizottság, Üdülési Albizottság, Lakásügyi Albizottság) (13) A tanácsok és bizottságok részletes feladatait és hatásköreit működésük ügyrendje tartalmazza, melyet a tanács/bizottság fogad el és a Szenátus hagy jóvá. (14) Az újonnan megválasztott tanács/bizottság első ülését a tanács/bizottság megválasztását követően legkésőbb 15 napon belül a tanács/bizottság legidősebb tagja (a korelnök) hívja össze. (15) Az érintett testület ülésének időpontját és napirendjét írásban kell közölni a testület tagjaival. (16) Az egyes napirendek előadói amennyiben nem tagjai a testületnek tanácskozási joggal vehetnek részt a napirend vitájában. (17) A kiküldött napirendtől eltérni, illetve bővíteni csak a testületnek van joga. Erre javaslatot 57 Beiktatta: a Szenátus RH/41-132/2013. (október 15.) számú határozata, hatályos: október 17-től 58 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 59 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 60 Módosította: a Szenátus RH/61-189/2014. (december 18.) számú határozata, hatályos: január 1-től 18

20 az elnök, illetve bármelyik testületi tag tehet. Az eltérést indokolni kell, amelynek elfogadásáról a testület határoz. (18) A tanács/bizottság tagjai a tanács/bizottság ülésére meghívott és jelen lévő vezetőkhöz kérdést intézhetnek. A kérdésre lehetőség szerint az ülésen kell válaszolni. (19) A testület ülésén a felszólalóknak az elnök adja meg a szót. A vitában felszólalási joga van a tanács/bizottság tagjainak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. (20) A testületi vita korlátozásáról illetve a hozzászólások időtartamának meghatározásáról a testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Tudományos Tanács 19. (1) A Tudományos Tanács a Szenátus által létrehozott, a Magyar Tudományos Akadémia értékrendjét intézményen belül képviselni és közvetíteni hivatott testület, mely segíti a Főiskola vezetését az intézmény kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításában és annak megvalósításában. (2) Az intézmény kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiát készít az intézményfejlesztési terv részeként, amelyben meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a kutatási és művészeti pályázatok eljárási rendjét, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját. (3) A Tudományos Tanács kiemelt feladatai: - az intézményi tudományos rendezvények koordinációja, - kapcsolattartás a Magyar Tudományos Akadémiával, annak területi szervezeteivel, - a Főiskola magasabb vezetői kérésére adott ügyekben véleményezési eljárás lefolytatása a feladatkörébe tartozó ügyekben, - K+F+I projektek megvalósításának szakmai elősegítése, - főiskolai tanári, egyetemi docensi és egyetemi tanári pályázatok véleményezése, - a PhD/DLA doktori fokozatok, és különösen a habilitáció és MTA doktori fokozatok megszerzésén dolgozó kollégák tudományos tevékenységének támogatása, - a hazai és külföldi konferenciákon előadó, tudományos és művészeti rendezvényeken résztvevő dolgozók támogatása, - a tudománynépszerűsítés. (4) A Tudományos Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. (5) Ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Szenátus hagy jóvá. A Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő testületek 20. A Professzori Kollégium 20/A. (1) A Professzori Kollégium a Tudományos Tanács részeként és irányítása alatt működő tanácsadó testület. (2) Tagjai a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok és professor emeritusok, illetve a Főiskola nyugalmazott egyetemi tanárai közül azok, akik azt írásban igénylik. (3) Elnökét tagjai közül a rektor előterjesztésére a Szenátus választja meg, aki a Professzori Kollégiumot az intézményen belüli és kívüli kapcsolattartásban képviseli. 19

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

新婚夫妇必读(二十二).doc

新婚夫妇必读(二十二).doc ...1...3...9...10... 11...14...15...17...21...23...26...34 ED...36...39...40...43...45...48...50 I II...52...52...55...58...59...62...63...66...68...70...72...74...76...76...78...79...81...87...88...89...92...93

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

untitled

untitled 19.01 19.02 19.03 [ 2009 1 1 ] 19.04 (1) 19.29 19.73 19.72 (c) (d) 200% (e) 1/13 19 1 (i) 20.06(3) 19.04(8) 20.06(17) (ii) (iii) 19.04(8) 20.06(17) (A) (aa) 1 (bb) (B) (f) (i) 19.04(1)(g) (ii) (iii) (A)

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

儿童饮食营养与健康(五).doc

儿童饮食营养与健康(五).doc ...1 A...1...3...4...5...6...10...13...15...17...19...21...22...24...26...27...28...30...31 I ...32...33...35...36...37 S...39...40 1...41 1 3...42 1 3...43 1 1...44...45...47...47...49...51...54...55...56...57...59...62

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

untitled

untitled 2015 138 8 13 8:00 14:00 http://zj.sceea.cn 1 www.sceea.cn APP 1 2 6 6 2 2015 2015 8 13 3 1156 2 12 1 16 1 1160 4 21 4 1161 4 06 4 1162 1 01 1 1168 1 19 1 1169 2 07 2 1254 4 00 4 1261 1 88 1 1262 7 4 00

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

(i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi)

(i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi) BOT BOT 88 80% 3.4 27 (i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi) (vii) (viii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (Environmental Sanitation Section) 110 20 0.25 2% 280 0.65 0.55 0.689 0.55 0.03 0.58 50 1 50 100 2 100

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

院系▲

院系▲ 张 家 界 航 空 工 业 职 业 技 术 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 二 〇 一 五 年 十 二 月 1 目 录 第 一 章 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 1.1 毕 业 生 规 模 和 结 构 1 1.2 毕 业 生 就 业 率 4 1.3 毕 业 就 业 情 况 7 1.4 自 主 创 业 情 况 16 第 二 章 毕 业 生 就 业 相 关

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C> 胡 里 痕 的 凯 瑟 琳 叶 芝 和 格 利 高 里 夫 人 著 孙 柏 译 译 者 赐 稿 - 人 物 : 彼 得 吉 兰 布 里 奇 特 吉 兰, 他 的 妻 子 米 歇 尔 吉 兰, 他 的 长 子 帕 特 里 克 吉 兰, 他 的 次 子 邻 居 们 德 莉 亚 卡 赫 尔, 米 歇 尔 的 未 婚 妻 老 妇 人 时 间 地 点 : 喀 拉 剌 [1] 乡 下 一 间 茅 屋 的 内 室,1798

Részletesebben

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc 九 龍 城 區 議 會 食 物 環 境 衞 生 事 務 委 員 會 第 二 次 會 議 記 錄 日 期 : 2012 年 2 月 9 日 ( 星 期 四 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 : 九 龍 城 民 政 事 務 處 會 議 室 出 席 者 : 主 席 : 黃 以 謙 議 員 副 主 席 : 黃 潤 昌 議 員 委 員 : 梁 美 芬 議 員, JP ( 於 下 午 4 時 40

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

新生儿护理(下).doc

新生儿护理(下).doc ...1...1...5...8...9...12...28 BB...30 17...31...38...40...43...45...46...49...52...54...57...60 I ...62...65...69...70...77...80 72...81...82...85...89...90...92...94...95...95... 101... 102... 103...

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 II III IV V VI VII 28 29 30 31 32 33 1 1 2 2 3 4 3 4 0 5 5 6 6 7 2005 8 9 10 11 7 ( ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 38 39 40 41 42 9 http://www.libertytimes.com.tw/2001/new/apl/9/

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben