RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/ Fax: 83/ /56-48 BM: 26/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:"

Átírás

1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/ Fax: 83/ /56-48 BM: 26/

2 RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/ Fax: 83/ /56-48 BM: 26/

3 II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 1. A rendőrkapitányság a) a Rendőrkapitányság illetékessége a külön jogszabályban felsorolt települések közigazgatási területére terjed ki. Nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá rendészeti jogkörében a Rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben, a jogszabályokban meghatározottak szerint jár el. b) a Rendőrkapitányság teljesíti a ZMRFK irányítása útján kapott feladatokat, a jogszabályokban, utasításokban előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. c) a Rendőrkapitányság tevékenysége felett a ZMRFK szakmai irányítást gyakorol, melynek keretében jogosult ellenőrzés kezdeményezésére és végzésére, a szükséges szakirányító intézkedések megtételére a jogszabályi keretek között. III. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETÉSE 2. A rendőrkapitány: a) a Rendőrkapitányság szerveinek irányítását közvetlenül, a hivatalvezető, a közrendvédelmi és határrendészeti, a vizsgálati, a bűnügyi, a közlekedésrendészeti, és az igazgatásrendészeti osztályok vezetői útján látja el, közvetlenül irányítja és ellenőrzi, az osztályvezetők és a hivatalvezető tevékenységét. b) állandó résztvevője a megyei főkapitányi értekezleteknek, képviseli a Rendőrkapitányságot, személyesen, vagy képviselője által beszámol a jogszabályban meghatározott testületek és személyek előtt a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről és a Rendőrkapitányság működéséről. c) gondoskodik a Rendőrkapitányságot érintő - jogszabályokban, közjogi szervezetszabályzó eszközökben - a Zala MRFK számára előírt jelentési, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. d) jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek és személyek alábbi munkaokmányait: ea) a féléves, éves munka- és ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket; eb) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat,

4 ec) a minősített időszaki feladatokra való felkészülés és azok végrehajtási okmányait, ed) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait, ee) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket. e) gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről. a hivatásos szolgálati, a kormánytisztviselői, illetőleg a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben kezdeményezi a megyei rendőrfőkapitánynál személyzeti, vagy szervezési intézkedések megtételét, előzetesen véleményt nyilvánít, illetőleg javaslatot tesz a megyei rendőrfőkapitánynak a munkáltatói jogkörébe tartozó döntések meghozatalára. g) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói jogköröket, a külön jogszabály szerint meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hszt./, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /továbbiakban: Kjt./ a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Törvény /továbbiakban: Kttv./ meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. h) felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgálati fegyelméért. Jogszabályokban meghatározottak szerint illetékes parancsnokként jár el a Rendőrkapitányság állománya vonatkozásában a hatáskörébe tartozó ügyekben. i) a hatáskörébe tartozó panaszügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket. j) első fokon eljár a Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjának eltűnése, illetve szolgálati helyen, vagy szolgálat során bekövetkezett rendkívüli halála esetén. k) kártérítési ügyekben első fokon jár el a kinevezési jogkörébe tartozók esetében. A hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kártérítési összeg mérséklését, vagy részletekben történő megfizetését, továbbá a levonás, vagy a végrehajtás elhalasztását engedélyezni. A Rendőrkapitányság kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlójának Zala MRFK Vezetőjének felterjeszti a fegyelmi és kártérítési ügyekben keletkezett anyagokat, az eljárás lefolytatása céljából, a Kttv-ben és a Kjt-ben meghatározott szabályok szerint. l) megteszi a szükséges intézkedéseket a tűz-, és környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Megbízza a Rendőrkapitányság tűzvédelmi megbízottat, intézkedik a Rendőrkapitányság állományának utánpótlására és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Gondoskodik a szociális és a kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátásáról. m) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya egészségi, mentális és fizikai állapotát, gondoskodik az egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programok végrehajtásáról, a személyi állomány egészségvédelméről, annak javítása érdekében megköveteli a kötelező időszakos egészségi, pszichikai és fizikai (erőnléti) alkalmassági

5 vizsgálatokon, valamint a kötelező védőoltásokon történő részvételt. Felelős azért, hogy az illetékes parancsnokok az egészségügyi szolgálat bevonásával rendszeresen, legalább kétévenként pedig, vezetői értekezleten átfogóan értékeljék beosztottaik általános egészségügyi helyzetét. Végrehajtatja az 50 év alatti hivatásos állomány évenkénti fizikai állapotfelmérését. n) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya munkavédelmi helyzetét. Biztosítja a Rendőrkapitányság személyi állománya számára a szolgálatellátás, és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelemnek a jogszabályok, és az állami irányítás egyéb jogi eszközei szerinti működését. Megbízza a kapitányság munkabiztonsági felügyelőjét. o) gondoskodik a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességének érvényre juttatásáról, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, megbízza a Rendőrkapitányság adatvédelmi felelősét. p) a minősített adatok védelméről szóló törvényben, a minősített adat kezelésének rendjéről kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, gyakorolja a minősített adatot kezelő szerv vezetőjét megillető hatásköröket, felelős az ügykezelés szabályainak és a minősített adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések megtartásáért, megbízza a kapitányság biztonsági vezetőjét. Jogosult a feladat-, és hatáskörébe tartozó adatok minősítésére, a minősítés megszüntetésére. A minősített adatokra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, a titkos ügykezelés rendjének betartásáról a Rendőrkapitányság biztonsági vezetője útján gondoskodik. q) a köziratokról, a köz-, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős a Rendőrkapitányság mint közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért. Felelős a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában foglaltak betartásáért. r) a nyomozó hatóság vezetőjeként gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó büntetőeljárások lefolytatásáról, a nyomozó szervek irányításáról; határoz a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelméről. Felelős a Rendőrség bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltatásáról szóló normában meghatározott adatok szolgáltatásáért. s) a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló külön jogszabály alapján kezdeményezi a fenyegetett helyzetben lévő személynek a Védelmi Programba való felvételét. Gondoskodik a személyi védelemmel kapcsolatos jogszabályokban és normákban meghatározottak végrehajtásáról, a törvényi feltételek fennállása esetén a titkos információgyűjtés körében jogosult a különleges eszközök és módszerek igénybevétele iránti kérelem előterjesztésére. t) a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készült nemzeti stratégiai programban foglalt elvek alapján meghatározza a kábítószerekkel kapcsolatos bűnüldözési feladatok vonatkozásában a Rendőrkapitánysághoz tartozó szervezeti egységek közötti munkamegosztás és együttműködés kereteit, az egyes szervezeti egységek feladatait. Gondoskodik a rövid és hosszabb távú célok elérését szolgáló intézkedések meghozataláról.

6 u) a hatékonyabb bűnüldözés érdekében meghatározhatja a kapitányság nyomozó szervei közötti ügyek megosztását, indokolt esetben, fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi területén, jogosult egységes szolgálati öltözet elrendelésre v) gondoskodik a szabálysértésekről szóló jogszabályokból a Rendőrkapitányságra háruló feladatok ellátásáról, megteszi a szükséges intézkedéseket a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt közigazgatási eljárások teljesítése érdekében. Dönt a jogszabályi keretek között az alárendelt szervek hatásköri, illetékességi vitáiban. w) felelős a Rendőrkapitányság sajtó-, és tömegkommunikációs tevékenységéért, ennek során a közérdekű adatok nyilvánosságának, és az adatvédelmi szabályok megtartásának biztosításáért, javaslatot tesz a Zala MRFK vezetőjének a nyomtatott sajtóban, rádióban, vagy televízióban adandó nyilatkozatok megtételére vonatkozóan a Szolgálati Szabályzatban meghatározott esetekben. x) felelős a különleges jogrendi időszakban jelentkező feladatok szervezéséért, és teljesítéséért; egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában való közreműködésért, felelős a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásáért. y) gondoskodik a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról, az ügyek érdemi elbírálásáról. Indokolt esetben a közérdekű bejelentés vizsgálatát a kapitányság hatáskörébe vonja. Havonta fogadónapot tart a lakosság és az állomány részére. z) gondoskodik a minőségirányítási rendszer fenntartásával, folyamatos működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, évenként értékeli a Rendőrkapitányság stratégiai terveinek megvalósulását, és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra. IV. FEJEZET A HELYETTESÍTÉS RENDJE 3. A kapitányságvezető távolléte esetén, teljes jogkörében a közrendvédelmi és határrendészeti osztály vezetője helyettesíti. A helyettesítés időszakában gyakorolja a díjkitűzési jogot. A személyügyi döntések, valamint a gazdálkodásról, és az előirányzatok felhasználásáról szóló beszámolók aláírási jogát csak a kapitány tartós távolléte esetén gyakorolja. 4. A közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető akadályoztatása esetén, a kapitány helyettesítésére a bűnügyi osztályvezető jogosult. A közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető és a bűnügyi osztályvezető egyidejű akadályoztatása esetén, a helyettesítés egyedi kijelölés szerint történik. 5. A kapitány távolléte esetén a közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető, akadályoztatása esetén a bűnügyi osztályvezető, illetőleg ennek hiányában a helyettesítést egyedi kijelölés

7 alapján ellátó helyettesítő a kapitány nevében és megbízása alapján a fegyelmi jogkör, valamint az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására jogosult: a) zászlós, tiszthelyettes hivatásos állományba vétele, b) fenyítés esetét kivéve zászlós, tiszthelyettes szolgálati viszonyának megszüntetése, c) tiszt, zászlós, tiszthelyettes szolgálati viszonyának szüneteltetése, d) soron kívüli előléptetése zászlósnak, tiszthelyettesnek, e) soron történő előléptetése főtisztnek, tisztnek, zászlósnak, tiszthelyettesnek, beosztásból felfüggesztése zászlósnak, tiszthelyettesnek. V. FEJEZET KIADMÁNYOZÁS 6. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. E jogkörök a jogszerűségi és a szakszerűségi követelményének érvényesülése mellett biztosítják a gyors ügyintézést. A kiadmányozási jogkörök meghatározásánál biztosítani kell, hogy a különböző szintű vezetők, illetőleg az ügyintézők önállósága érvényesüljön a hatáskörükbe tartozó ügyekben. 7. A kapitányságvezető kiadmányozza: a./ a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, helyettesei, a főosztályvezetők, az országgyűlési biztos és helyettesei, a fegyveres és rendvédelmi szervek, a megyei, helyi hatáskörű közigazgatási szervek vezetői részére küldött ügyiratokat, b./ azokat a normákat, amelyeket jogszabály, a közjogi szervezetszabályzó eszközök, vagy az SzMSz, illetve a Keszthelyi Rendőrkapitányság Ügyrendje kizárólagos hatáskörébe utal, c./ azokat az egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von. 8. A hivatalvezető, a közrendvédelmi és határrendészeti, közlekedésrendészeti, vizsgálati osztály, igazgatásrendészeti osztály vezetői, valamint az osztály jogállású rendőrőrsök parancsnokai kiadmányozzák: a.) a kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, jogszabály, vagy a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint az ügyrend által hatáskörükbe utalt ügyiratokat, b.) a kapitányságvezető által külön utasításban, vagy egyedi rendelkezés alapján hatáskörükbe utalt ügyiratokat, c.) a hatáskörükbe vont iratokat,

8 d.) a közlekedésrendészeti osztályvezető kiadmányozza a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntéseket. 9. A rendőrkapitányság hivatásos állományú, ügyintézői munkaköröket ellátó tagjai a munkaköri leírásukban rögzítettek alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogosultak kiadmányozásra 10. A Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály állományában szolgálatparancsnoki beosztást betöltő hivatásos állomány tagjai a külön írásbeli megbízás alapján a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény, valamint hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásáról szóló 37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás 15. pont b) alpontja szerint a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat tárgyában, a Keszthelyi Rendőrkapitányság Vezetőjének nevében és megbízásából kiadmányozására jogosultak. 11. A Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Osztály valamint a rendőrőrsök hivatásos állományú tagjai külön írásbeli megbízás alapján a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (1) bekezdés k) pontja szerinti szabályok megsértése kapcsán közigazgatási eljárást indíthat és a jogsértés helyszínén a Keszthelyi Rendőrkapitányság Vezetőjének nevében és megbízásából a közúti közlekedési bírság kiszabásáról szóló határozat tárgyában kiadmányozásra jogosultak. V. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI BŰNÜGYI OSZTÁLY 12. A bűnügyi osztályvezető: a) közvetlenül vezeti, ellenőrzi, irányítja a Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály tevékenységét. b) gondoskodik a fogvatartással kapcsolatos bűnügyi szakmai feladatok végrehajtásáról. Döntésre előkészíti, és a kapitánynak felterjeszti a fogva tartásért felelős által hozott döntés, illetve annak elmulasztása miatti panasz elbírálásáról szóló határozatokat. c) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó szervek hatékony működésének biztosítása érdekében. d) kidolgozza a bűnügyi stratégia fő irányait és módszereit, eszközrendszerét, célkitűzéseit. Irányítja, ellenőrzi a titkos információgyűjtő tevékenységet.

9 e) irányítja a Rendőrkapitányság áldozatvédelmi és bűnmegelőzési tevékenységét, szervezi az együttműködést az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami szervekkel és a társadalmi szervezetekkel. felelős az irányítása alá tartozó szervek hatáskörébe tartozó büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáért, a bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért. A kapitány hatáskörébe tartozó díjkitűzésre javaslatot tehet. g) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről. A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem előterjesztéséről, a törvényes feltételek esetén a sürgősségi elrendelés előkészítéséről, illetve a különleges eszközök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó javaslat megtételéről. Folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak érvényesülését. h) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, valamint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. i) a közvetlen alárendeltségébe tartozók esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit. j) irányítja a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás gyakorlatát. k) jogosult fegyverszoba ellenőrzésére. l) Felelős a személy- és tárgykörözéssel kapcsolatban feladatkörébe utalt tevékenységért. m) a bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva elemzi és értékeli a bűnüldözési munka tapasztalatait. A bűnügyi helyzet folyamatos értékelésének és elemzésének adatait is felhasználva közreműködik a bűnügyi szervek munkáját érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint belső normák elkészítésében. n) előterjeszti a NEBEK, illetve az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda útján a nemzetközi körözési, az ideiglenes kiadatási, letartóztatás iránti megkereséseket, intézkedik a kiadatás céljából történő őrizetbe vételre, illetve bíróság elé állításra. o) ellátja a Rendőrkapitányság bűnüldözési adatkezelésekkel kapcsolatos feladatait. Ennek keretében felügyeli a rendszerek működését és működtetését. Üzemelteti a hatáskörbe utalt manuális és számítástechnikai nyilvántartásokat. p) stratégiai, valamint egyedi operatív bűnelemzést végez. Alkalmazza, fejleszti a bűnelemzéssel kapcsolatos metodikai és módszertani ismereteket, részt vesz azok oktatásában, technikai hátterének bevezetésében. q) titkos információgyűjtést folytat a hatáskörbe tartozó, a hatáskörbe utalt, illetőleg hatáskörbe vont ügyekben, gondoskodik az Rtv-ben, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos szabályzatokban, valamint a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb

10 fellépésről szóló jogszabályokban szereplő titkos információgyűjtő biztosításáról, az azokban felsorolt módszerek szakszerű alkalmazásáról. eszközök r) biztosítja a titkos információgyűjtés működési kiadásait fedező ellátmány hatékony felhasználását, ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét és a gazdálkodás törvényességét. s) ellátja a személy és tárgykörözésről szóló, valamint a kapcsolódó jogszabályokból, normákból adódó körözési, felülvizsgálati, szakirányító és adatszolgáltatási feladatokat. t) kábítószer lefoglalása, elkobzása esetén a vonatkozó jogszabályokban, belső normákban foglaltak alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. VIZSGÁLATI OSZTÁLY 13. A vizsgálati osztályvezető: a) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó szervek hatékony működésének biztosítása érdekében. b) kidolgozza a bűnügyi stratégia fő irányait és módszereit, eszközrendszerét, célkitűzéseit. Irányítja, ellenőrzi a titkos információgyűjtő tevékenységet. c) felelős az irányítása alá tartozó szerv hatáskörébe tartozó büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáért, a bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért. d) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről. A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem előterjesztéséről, a törvényes feltételek esetén a sürgősségi elrendelés előkészítéséről, illetve a különleges eszközök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó javaslat megtételéről. Folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak érvényesülését. e) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, valamint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. g) szakmailag irányítja a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás gyakorlatát. biztosítja a bűnügyi jogsegély szabályai alapján a külföldi bűnügyi szervek büntetőügyekben történő megkereséseinek teljesítéséhez szükséges feladatok ellátását. Gondoskodik a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló évi LIV. törvény, a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló évi XXXVIII. törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló évi CXXX. törvény Rendőrséget érintő előírásainak, valamint a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről a BM SzMSz 10. függelékében meghatározott szabályoknak az érvényesüléséről.

11 KÖZRENDVÉDELMI ÉS HATÁRRENDÉSZETI OSZTÁLY 14. A közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető: a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Rendőrkapitányság aa) Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjének, ab) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály vezetőjének, ac) Határrendészeti Alosztály vezetőjének, ad) Ügyeleti Csoport vezetőjének, ae) Előkészítő Csoport vezetőjének, a Balatongyöröki Rendőrőrs parancsnokának tevékenységét. b) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére. A külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit. Felügyeli a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűségét, szakszerűségét. c) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szakszerűségéért. d) jogosult és köteles fegyverszoba és előállító helyiség ellenőrzésére. Kivizsgáltatja a előállító helyiségben előforduló rendkívüli eseményeket, folyamatosan elvégezteti az ezekkel kapcsolatos elemzéseket, értékeléseket, és intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére. e) felelős a közrendvédelmi szolgálat hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért. A kapitány hatáskörébe tartozó díjkitűzésre javaslatot tehet. feladata a Rendőrkapitányság épületében a dohányzásra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. g) az ügyeleti csoport útján eleget tesz a ZMRFK Főügyelete felé az előírt jelentési kötelezettségnek. Biztosítja az illetékes vezetők hírigényét, teljesíti jelentési kötelezettségeit. Koordinálja, és szakmailag irányítja az ügyeleti szolgálat tevékenységét. Gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről. h) felelős a Sármelléki reptér rendjéért és biztonságáért, a Határrendészeti alosztály zavartalan működéséért és a szolgálat hatékony megszervezéséért, az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek ellenőrzéséért, szakmai felügyeletéért.

12 i) közreműködik a légi közlekedés védelmében, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat, együttműködik a repülőtér védelmi személyzetével és a repülésbiztonság védelmére hivatott társszervekkel. j) folyamatosan elemzi a repülőtér és környékének közbiztonsági helyzetét, megteszi, illetve kezdeményezi az ebből következő szükséges intézkedéseket. k) lefolytatja a nyomozást a hatáskörébe utalt, vagy oda vont bűncselekmények esetén. l) koordinálja, illetve szervezi Magyarország érdekei szempontjából jelentős rendezvények rendőri biztosításának előkészítését és végrehajtását, továbbá figyelemmel kíséri, illetve végzi a sportról szóló törvényben és a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott rendőrségi feladatok végrehajtását. Kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. m) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és a közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és környezetvédelem követelményeinek betartására. n) ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatokat. o) védelmi megbízottként gondoskodik a Rendőrkapitányság különleges jogrend időszakában és/vagy magasabb készenlétbe helyezés során, valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatainak megszervezéséről, tervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról, a felkészülés ellenőrzéséről. p) koordinálja az Ügyeleti Csoportja útján a beavatkozást igénylő eseményekkel kapcsolatos rendőri tevékenységet, működteti a Rendőrkapitányság ügyeleti- és jelentőszolgálatát. q) felelős a csapatszolgálati szakasz működéséért, szakmai irányításáért. Gondoskodik az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályokban meghatározott rendőrségi közreműködői feladatok végrehajtásáról. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 15. A közlekedésrendészeti osztályvezető: a) felelős a közlekedésrendészeti szolgálati ág működéséért, szakmai irányítást gyakorol irányítása alá tartozó osztály ez irányú tevékenysége felett. b) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére. A külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit.

13 c) gondoskodik a baleset-megelőzési tevékenység ellátásáról, ellátja a városi Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöki teendőit. A Városi Baleset-megelőzési Bizottság állandó tagjaként személyesen, vagy képviselője útján részt vesz a bizottság munkájában. d) felelős a közlekedésrendészeti szolgálat hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért. A kapitány hatáskörébe tartozó díjkitűzésre javaslatot tehet. e) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szakszerűségéért. előkészíti és a kapitányság vezetőjének felterjeszti a szakterületébe tartozó együttműködési megállapodásokat. Irányítja, felügyeli, illetve végzi a kártérítési eljárások lefolytatását. g) felelős a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért. Ellátja a sportrendezvények rendőri biztosításáról szóló normákban foglalt feladatokat. h) gondoskodik a közúti szállítást végző gépjárművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), valamint a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) rendőri ellenőrzésének egységes végrehajtására kiadott 36/2003. (VIII. 21.) ORFK intézkedésben meghatározott feladatok ellátásáról. i) felelős az irányítása alá tartozó szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáért. j) végzi a Rendőrkapitányság fegyelemkezelő munkájával összefüggő feladatokat. Lefolytatja a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek, panaszok és bejelentések vizsgálatát, elemzi és értékeli az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetét. Kezdeményezi a negatív tendenciák megszüntetését célzó feladatokat. IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 16. Az igazgatásrendészeti osztályvezető: a) a szabálysértési eljárások során gyakorolja az első fokú szabálysértési hatósági jogköröket. b) a közigazgatási eljárásokban elsőfokú jogkört gyakorol. c) ellátja a helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. d) hatáskörébe tartozik a mezőőrökkel, hal- és vadőrökkel kapcsolatos, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása ellenőrzése, a polgárőr-szervezetek működésének segítése. e) gondoskodik a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló Korm. rendeletben, illetve a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerint gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó rendőrhatósági feladatok ellátásáról.

14 ellátja és ellenőrzi a jogszabályban meghatározott a lőfegyverek, a lőszerek és a lőterek engedélyeztetésével kapcsolatos hatósági eljárásokat. HÉVÍZI RENDŐRŐRS ÉS ZALASZENTGRÓTI RENDŐRŐRS 17. A Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrs, valamint a Zalaszentgróti Rendőrőrs parancsnoka, az őrsök személyi állományának szolgálati elöljárói. A kapitányságvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően önálló felelősséggel vezetik a Rendőrőrsöket. 18 Hévízi Rendőrőrs és a Zalaszentgróti Rendőrőrs parancsnokai: a) felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek működéséért, szakmai tevékenységéért. b) intézkednek a rendkívüli események megelőzésére. A külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit. c) felelősek a Rendőrőrsök hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért. A ZMRFK vezetője és a kapitányvezető hatáskörébe tartozó díjkitűzésre javaslatot tehetnek. d) felelősek a hatáskörükbe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szakszerűségéért. e) felelősek a hatáskörükbe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért. felelősek az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények mélységi ellenőrzésének helyi szinten történő kialakításáért. g) szervezik a rendőrőrs és a polgárőr szervezetek együttműködéséből adódó rendőri feladatok végrehajtását, folyamatosan együttműködnek a helyi polgárőr szervezetekkel. h) i) gondoskodnak a rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásáról. az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében felelősek a hatékony közterületi és más közrendvédelmi szolgálati formák tervezéséért és szervezéséért, azok törvényes és szakszerű ellátásáért.

15 j) jogosultak és kötelesek a fegyverszoba és az előállító helyiség ellenőrzésére. Kivizsgáltatják az előállító helyiségben előforduló rendkívüli eseményeket, folyamatosan elvégzik az ezekkel kapcsolatos elemzéseket, értékeléseket, és intézkednek a feltárt hiányosságok megszüntetésére. k) a Hévízi Rendőrőrs parancsnoka adatvédelmi megbízottként gondoskodik a Rendőrkapitányság adatvédelmi feladatainak ellátásáról, ellenőrzi az ezzel kapcsolatos követelmények betartását. HIVATAL 19. A hivatalvezető: a) gondoskodik az anyag- és eszközgazdálkodás előírásainak érvényesüléséről, a tárgyi eszközök megóvásáról, ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. b) felelős a Rendőrkapitányság energiafelhasználásáért, az informatikai és híradó rendszerének szakszerű működtetéséért, a számítástechnikai eszközök, az informatikai és híradó rendszerek rendeltetésszerű használatáért, a biztonsági rendszabályok betartásáért. c) gondoskodik a Rendőrkapitányság környezetvédelmi feladatainak ellátásáról, irányítja az ügykezelési feladatok végrehajtását, az irattár működtetését. d) irányítja és ellenőrzi a tűzvédelmi megbízott munkáját, gondoskodik a Rendőrkapitányság tűzvédelmi feladatainak ellátásáról. A szervezeti egységeknél ellenőrizteti e követelmények betartását. e) állásfoglalásaival segíti a Rendőrkapitányság és szervei következetes és egységes jogalkalmazását. elkészíti és aktualizálja a Kapitányságvezető ellenőrzési tervét, felelős a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért, az ellenőrző tevékenység segítő, megelőző funkciójának fokozott érvényesítéséért. g) ellátja a minőségfejlesztés körében jelentkező, a vezető által meghatározott feladatokat. h) gondoskodik a belső normatív rendelkezések koordinációjáról és kiadásáról, a ZMRFK és a Rendőrkapitányság intranetes hálózatán történő elhelyezéséről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, továbbá részt vesz a deregulációra vonatkozó javaslatok kidolgozásában. Megkeresés vagy vezetői utasítás alapján a felmerülő jogi kérdésekben véleményt alkot, és indokolt javaslatokat tesz. i) közreműködik a Rendőrkapitányság szervei tevékenységének összehangolásában. Részt vesz a Rendőrkapitányság tervezési koordinációjában, elkészíti a Rendőrkapitányság munkatervét, és a végrehajtásáról szóló éves jelentést. j) a ZMRFK Hivatalának jogi ajánlásainak megfogalmazása útján segíti a Rendőrkapitányság szerveinek jogalkalmazó és normaalkotó tevékenységét. Közreműködik a rendőrfőkapitány

16 jóváhagyásával érvényessé felterjesztésében. váló ügyrend elkészítésében, jóváhagyásra történő k) ellátja a kapitányságon belüli iratkezelési teendőket, gondoskodik a Rendőrkapitányság ügyrendjének, munkatervének összeállításáról. l) a hatályos jogszabályoknak megfelelő stratégiai döntés-előkészítés mellett, az emberi erőforrás komplex szemléletének érvényesítésével biztosítja a Rendőrkapitányság vezetőjének hatáskörébe tartozó személyzeti, igazgatási, munkaügyi, szervezési, létszámgazdálkodási, oktatási, szociális és kegyeleti feladatokat; segíti az állományilletékes parancsnokok személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatai végrehajtását. m) előkészíti - a kapitány hatáskörébe tartozó - személyzeti, szervezési és munkáltatói döntéseket a hivatásos szolgálati, a köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben. n) előkészíti a belügyminiszteri és országos rendőr-főkapitányi hatáskörbe tartozó javaslatokat, és a szolgálati út betartásával felterjeszti a ZMRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének; előkészíti az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokkal kapcsolatos döntésekhez a szükséges iratokat. o) ellenőrzi a szervezeti és létszám intézkedések érvényesülését, a hatékonyságot gátló körülmények megszüntetésére javaslatot tesz. Vezeti a helyi állománytáblát, tervezi és előkészíti a hivatásos állomány előmenetelét, utánpótlását; szervezi, irányítja, és szakmailag felügyeli az állomány képzését, kiképzését és továbbképzését. p) működteti a személyügyi nyilvántartást, kezeli, és naprakész állapotban tartja az állományba tartozók személyi anyagait, a nyilvántartásokat. Kezeli az egységes számítógépes személyzeti és szervezési nyilvántartó rendszert, statisztikai adatfeldolgozást, értékelést és adatszolgáltatást végez, végzi a Rendőrkapitányság személyi állományával kapcsolatos személyzeti, munkaügyi feladatokat. q) elemzi a fluktuáció körülményeit és okait, s mindezekre tekintettel javaslatokat készít az állomány utánpótlásának biztosítására, figyelemmel kíséri az állomány képesítési követelményeknek való megfelelését, az iskoláztatás és képzés ennek megfelelő végrehajtását, az állomány egyes tagjait megillető juttatások esedékességének időpontját, szervezi a Rendőrkapitányságon végrehajtandó kiképzést, továbbképzést. r) felelős a szervezési és személyzeti munkát, a munkaügyi és fegyelmi adminisztrációt, a személyzeti ügyekkel kapcsolatos vezetői döntés-előkészítést, illetve képzésszervezési adminisztrációs feladatokat segítő SZENYOR program szabályszerű működtetéséért, az adatvédelmi szabályok betartásáért. s) ellátja az Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos feladatokat, ellátja a személyi állomány üdültetésével kapcsolatos feladatokat t) értékeli a cigány nemzetiséghez tartozó személyek által a diszkriminatív rendőri intézkedések ellen tett panaszok, bejelentések, feljelentések aktuális állását, illetve a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot megvalósító rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásának tapasztalatait; eleget tesz az ezekkel kapcsolatban a belső normában előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.

17 u) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat. Gondoskodik a Rendőrkapitányság személyi állományának vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok törvényes és szakszerű ellátásáról, az e tevékenységgel összefüggő adatvédelmi szabályok betartásáról. v) végrehajtja a teljesítményértékeléssel összefüggő igazgatási feladatokat. w) előkészíti a Rendőrkapitányság vezetője, vagy a magasabb hatáskörbe tartozó szervezési intézkedéseket. x) felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizzék a szolgálati gépjárművek igénybevételével kapcsolatos szabályok betartását. VI. FEJEZET A KESZTHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI Az értekezletek rendje 20. A rendőrkapitány az alábbi értekezleteket tartja: a) napi koordinációs értekezlet: állandó résztvevői az alárendeltségébe tartozó osztályvezetők, napirend: a napi időszerű feladatok; b) heti vezetői értekezlet (keddi időpontban): állandó résztvevői a bűnügyi osztályvezető, a vizsgálati osztályvezető, a közrendvédelmi és határrendészeti osztályvezető, a közlekedésrendészeti osztályvezető, az igazgatásrendészeti osztályvezető, a hivatalvezető, őrsparancsnokok, elemző- értékelő feladatokkal megbízott, eseti meghívottak, berendeltek. Napirend: a heti szolgálat koordinálása, az előző értekezleten meghatározott feladatok, döntések végrehajtásának számonkérése, jelentéstétel a vezetők saját szakterületét érintő fontosabb kérdésekben; eseti döntés alapján egyes tárgykörök. c) kapitányi értekezlet: állandó résztvevői a heti vezetői értekezlet résztvevői, eseti meghívottak, berendeltek. Napirend: a Rendőrkapitányság munkatervében meghatározott napirendi pontok megtárgyalása; d) osztályvezetői beszámoltatás (referáda): állandó résztvevői a heti vezetői értekezlet résztvevői. Napirend: a Rendőrkapitányság szervezeti egységeinek működéséről történő referálás. e) állománygyűlés: amelynek résztvevői a berendeltek. Napirend: külön rendelkezés szerint. egyedi ügyben összehívott értekezlet: résztvevői külön rendelkezés szerint. Napirend: külön rendelkezés szerint.

18 21. A napirendekhez kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az értekezletet megelőzően legalább 10 nappal meg kell küldeni a résztvevőknek. Az értekezletekről - a napi koordinációs értekezlet kivételével - ha nem készül jegyzőkönyv, írásos emlékeztetőt kell készíteni. 22. A kapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei: a.) napi, illetve heti koordinációs értekezlet, b.) kapitányi értekezlet, c.) osztályvezetői beszámoltatás, d.) egyedi ügyben tartott értekezlet.

19

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01. 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01. Szám: 10445/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 4/2011. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

47/2012. (XI. 30.) BM utasítás. az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

47/2012. (XI. 30.) BM utasítás. az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 47/2012. (XI. 30.) BM utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben A Legfőbb Ügyészség 1997 első félévében megvizsgálta a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának törvényességét ai, Igazságügyi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben