II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI"

Átírás

1

2 II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvényben, (a továbbiakban: Hszt), a Rendőrségi Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat), valamint a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI.24.) BM rendeletben meghatározottak szerint működő, Magyarország rendőrségének önálló feladatkörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkező szerve, amely illetékességi területén biztosítja a közbiztonság és a belső rend védelmét. 4. A rendőrkapitányság területi illetékességét a 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet mellékletének pontja határozza meg. Nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá rendészeti jogkörében, a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 5. A rendőrkapitányság feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, a civil és kisebbségi szervezetekkel, valamint a külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel; biztosítja a feltételeket, ha jogszabály a Rendőrség közreműködésének igénybevételét más hatóság, vagy hatósági személy számára lehetővé teszi. 6. A rendőrkapitányság a közbiztonság rendjének fenntartása, valamint feladatainak eredményes ellátása érdekében szoros kapcsolatot tart a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság (továbbiakban: MRFK) rendőri vezetésével, szakirányító szerveivel, a rendőrkapitányságokkal, illetve az illetékességi területével szomszédos megyék rendőrkapitányságaival. 7. A rendőrkapitányság teljesíti a közvetlen MRFK irányítás útján kapott feladatokat, a jogszabályokban, utasításokban, belső normákban előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. 8. A rendőrkapitányság állománya a Szolgálati Szabályzatban meghatározott szolgálati tagozódás (szolgálati ágak és szakszolgálatok, illetve szolgálati formák) szerint szervezve látja el feladatait. 9. A rendőrkapitányság osztályai, valamint a hivatal, a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében, a felettes megyei szervek szakirányítása mellett, az osztályvezetők illetve hivatalvezető közvetlen irányításával működnek.

3 III. FEJEZET A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 10. Általános feladatok, vezetés, irányítás, együttműködés: a) felelős a rendőrkapitányság és az alárendelt állomány törvényes, szakszerű és eredményes működéséért; b) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között, önálló felelősséggel vezeti a rendőrkapitányságot, gyakorolja a beosztásához fűződő jogokat, vagy az ügyrendben meghatározott feladatkörön belül azokat az osztályvezetők, alosztályvezetők útján látja el; c) a jogszabályban meghatározott testületek és személyek előtt beszámol a kapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről; d) együttműködik a rendőrkapitányság működési területén lévő állami, önkormányzati, társadalmi szervek és a helyi sajtó képviselőivel azokon a területeken, melyek a rendőrkapitányság munkája szervezéséhez és a tömegtájékoztatáshoz szükségesek; e) részt vesz, illetőleg képviselteti magát a helyi szervek önkormányzati beszámolóján, valamint közös értekezletein; f) képviseli a rendőrkapitányságot, szervezi és irányítja a felettes szervek által meghatározott feladatok határidőre történő végrehajtását; g) felel az MRFK Belső Kontroll Rendszerének kialakításával, működtetésével összefüggő feladatok szervezeti egységére (elemére) vonatkozó végrehajtásáért. Gondoskodik a szervezeti egységére (elemére) vonatkozó ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, és szabálytalanságok kezelésével összefüggő előírások betartásáért, az azokban meghatározott folyamatok, eljárásrendek működtetéséről, ellenőrzéséről; h) részt vesz a Védelmi Bizottság munkájában; i) biztosítja az érdekvédelmi szervek működését a kapitányságon. 11. Személyügyi, munkáltatói jogkörök a) jóváhagyja az osztályok és a hivatal szabadságolási terveit, valamint engedélyezi az osztályvezetők és a hivatalvezető szabadságolási kérelmét; b) intézkedik a rendőrkapitányság állományának utánpótlására és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására; c) állományilletékes parancsnokként ellátja a rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjainak teljesítményértékelésével és minősítésével kapcsolatos feladatokat. Elkészíti az osztályvezetők és a hivatalvezető minősítését, illetve szolgálati jellemzését; d) gondoskodik a rendőrkapitányságon a külön jogszabályban előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről, a vagyonnyilatkozatok átadására, kezelésére, védelmére vonatkozó előírások betartására; e) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi, szervezési, elismerési és fegyelmi, valamint kártérítési jogköröket; f) állományilletékes parancsnokként gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogokat a rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai felett; g) javaslatot tesz az MRFK vezetőjének a rendőrkapitányság alárendeltségébe tartozó közalkalmazotti állomány kinevezésére, felmentésére, átirányítására, fegyelmi- és kártérítési felelősségének megállapítására, az eljárás lefolytatására; h) megbízza a rendőrkapitányság belső adatvédelmi felelősét; i) kinevezi a rendőrkapitányság biztonsági vezetőjét, gondoskodik a rendőrkapitányság Biztonsági Szabályzatának kiadásáról;

4 j) kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, ellátja a közlevéltárakkal és a magánlevéltárakkal kapcsolatos feladatokat; k) biztosítja az állomány számára a szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelemnek a jogszabályok szerinti működését; l) biztosítja az állomány részére kötelező időszakos egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a kötelező védőoltásokon történő részvételt. 12. Szakmai feladatok a) a nyomozó hatóság vezetőjeként gondoskodik a rendőrkapitányság illetékességi területén a hatáskörébe tartozó ügyekben a büntetőeljárás megindításáról, lefolytatásáról, valamint a nyomozó szerv irányításáról; b) a törvényi feltételek fennállása esetén a titkos információgyűjtés körében jogosult a különleges eszközök és módszerek igénybevétele iránti kérelem előterjesztésére; c) évenként értékeli a rendőrkapitányság tevékenységét, stratégiai terveinek megvalósulását és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra; d) gondoskodik a rendőrkapitányságot érintő jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; e) gondoskodik a belső kontrollrendszer kiépítéséről; f) felelős a rendőrkapitányság sajtó- és tömegtájékoztatási, valamint belső kommunikációs tevékenységéért; g) elbírálja első fokon a rendőrkapitányság személyi állománya által foganatosított rendőri intézkedés elleni panaszokat; h) gondoskodik a rendőrkapitányság részére meghatározott pénzügyi, gazdálkodási feladatok maradéktalan ellátásáról; i) megteszi a szükséges intézkedéseket a rendőrkapitányságon a munkahelyi balesetek megelőzéséért, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért; j) felelős a rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességéért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, gondoskodik a személyes adatok körében a jogosulatlan hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy törlés megelőzéséről; k) felelős a nyílt és titkos ügykezelés szabályainak és a minősített adatvédelmi rendelkezések betartásáért; l) legalább havonta egy alkalommal fogadónapot tart a lakosság és az állomány részére; m) a rendőrfőkapitánynak az általa meghatározott időpontban beszámol; n) köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a rendkívüli események, a fegyverhasználat, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit; o) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a rendőrkapitányság illetékességi területén, illetve jogszabályban meghatározott esetekben jogosult útzár alkalmazását elrendelni; p) jogosult a fegyverszoba és az előállító helyiség ellenőrzésére. 13. Normaalkotás a) megköti a rendőrkapitányság és más szervek közötti együttműködési megállapodásokat, amennyiben jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik; b) kezdeményezi a rendőrkapitányság működését, feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotását;

5 c) gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről. IV. FEJEZET A HELYETTESÍTÉS RENDJE 14. A kapitányságvezetőt távollétében a Vizsgálati Osztály vezetője (kapitányságvezetőhelyettes) helyettesíti, aki e minőségében a rendőrkapitányság teljes személyi állományának szolgálati elöljárója. 15. A helyettesítés további sorrendje: a) a Vizsgálati Osztály vezetőjének távolléte, akadályoztatása esetén az b) Igazgatásrendészeti Osztályvezető, c) Közlekedésrendészeti Osztályvezető, távollétükben a d) helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. V. FEJEZET A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN MEGÁLLAPÍTOTT EGYES JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA, KIADMÁNYOZÁS 16. A kapitányságvezető kiadmányozza: a) a megyei rendőrfőkapitány, a megyei rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti), a megyei rendőrfőkapitány-helyettes (bűnügyi), az MRFK osztályvezetői, a rendőrkapitányok, a városi és megyei hatáskörű szervek, fegyveres és rendvédelmi szervek vezetői részére, illetve a szolgálati út betartásával az Országos Rendőrfőkapitányság felé felterjesztett ügyiratokat, b) hatáskörébe tartozó normákat, c) és mindazon ügyiratokat, amelyeket hatáskörébe von, így a fegyelmi, kártérítési, személyzeti iratokat, panasz ügyeket. 17. A kapitányságvezető jóváhagyja a rendőrkapitányság szervezeti egységei és személyei alábbi munkaokmányait: a) az MRFK vezetője, a rendőrkapitányságok vezetői, valamint a Hszt. alapján azzal azonos jogállású vezetők, illetve a rendőrségen kívüli szervek, helyi önkormányzatok azonos jogállású vezetői részére készített átiratokat, felterjesztéseket, b) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat, c) a rendőrkapitányság osztályvezetői ellenőrzési ütemterveit, a végrehajtásukról szóló jelentéseket, d) a különleges jogrendi időszaki feladatokra vonatkozó felkészülés és végrehajtás okmányait, terveit, e) a rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjainak munkaköri leírásait. 18. Az osztályvezetők kiadmányozzák: a) a kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, a b) jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint az Ügyrend által hatáskörébe utalt iratokat, ügyiratokat,

6 c) a kapitányságvezető által külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján hatáskörükbe utalt ügyiratokat, d) a beosztott állománytól hatáskörükbe vont iratokat. 19. Az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló, helyszínen hozott határozatok tekintetében a kapitányságvezető átruházott jogkörében eljárva kiadmányozási jogot gyakorolnak: a) Bűnügyi Osztály vezetője, és helyettese b) Vizsgálati Osztály vezetője, és helyettese c) Közrendvédelmi Osztály vezetője, d) Közrendvédelmi Alosztály vezetője, e) Sümegi Rendőrőrs őrsparancsnoka és helyettese, f) Közlekedésrendészeti Osztály vezetője és helyettese, g) Badacsonytomaji Rendőrőrs őrsparancsnoka, h) szolgálatparancsnokok. 20. A vezetői ügyeleti szolgálatot ellátó parancsnok a rendőrkapitányság tiszti végzettségű, osztályvezetői, alosztályvezetői állománya a kapitányságvezető jogköreit gyakorolja, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek keretein belül megteszi a kapitányságvezető nevében az elsődleges intézkedéseket. 21. Az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője gyakorolja a kapitányságvezető megbízásából a szabálysértési eljárásban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. hatáskörébe és illetékességébe utalt eljárásban az I. fokon való döntéshozatalt, a felügyeleti és felülvizsgálati jogkört. 22. Az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője gyakorolja a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. (továbbiakban: Kkt.) 20.. (1) bekezdés k. és l. pontjai szerinti szabályok megsértése tárgyában az első fokon történő közigazgatási eljárásban a kiadmányozást abban az esetben ha: a) nem a helyszínen intézkedő rendőr hoz határozatot, b) végrehajtási eljárást kell folytatni a helyszínen hozott határozatban bírság meg nem fizetése miatt. 23. Az Igazgatásrendészeti Osztály szabálysértési előadója gyakorolja a kapitányságvezető megbízásából a szabálysértési eljárásban első fokon történő döntéshozatalt. 24. A Közrendvédelmi Osztály, a Közlekedésrendészeti Osztály és a Sümegi Rendőrőrs állományába tartozó beosztottak a kapitányságvezető egyedi megbízása alapján, átruházott jogkörében kiadmányozási jogkört gyakorolnak a Közúti közlekedésről szóló évi I. tv (1) bekezdés k. pontja szerinti szabályok megsértése miatt indított, helyszíni határozattal érintett eljárásokban. 25. A kapitányságvezető a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló évi II. törvényben (továbbiakban: Szabs. tv.) foglaltak végrehajtása érdekében jogkörében eljárva a rendőrkapitányság állományából felhatalmazza a Közrendvédelmi Osztály vezetőjét, a Közrendvédelmi Alosztály vezetőjét, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetőjét és helyettesét, a Sümegi Rendőrőrs őrsparancsnokát és helyettesét, a Badacsonytomaji Rendőrőrs őrsparancsnokát, hogy a bíróság elé állítás során, illetve a gyorsított bírósági eljárásban a rendőrségi képviseletet lássák el.

7 VI. FEJEZET A TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐINEK KÜLÖNÖS FELADATAI Vizsgálati Osztályvezető 26. A Vizsgálati Osztályvezető: a) ellátja a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a Korm. rendelet 12. (3) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott feladatokat, b) tevékenysége során biztosítja: ba) az adatkezelés törvényességét, bb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, bc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését, c) a kapitányságvezető távolléte és akadályoztatása esetén, mint kapitányságvezetőhelyettes ellátja a helyettesítési feladatokat, e minőségében a rendőrkapitányság teljes személyi állományának szolgálati elöljárója; d) a jogszabályok által meghatározott keretek között önállóan a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében vezeti a vizsgálati osztályt, szakmailag irányítja a rendőrkapitányságon folyó vizsgálati, valamint elemző-értékelő tevékenységet; e) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; f) a bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a megyei bűnügyi szervekkel, illetve más rendőrkapitányságok bűnügyi szerveivel; g) a titkos információgyűjtés során a felettes megyei szervvel együttműködve gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről; h) a vizsgálati szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, koncepciókat dolgoz ki; i) ellátja a vizsgálati szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat; j) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; k) ellátja a Robotzsaru-Neo rendszerben részére meghatározott feladatokat, ellenőrzi és szakirányítja az osztály ez irányú tevékenységét; l) biztosítja a bűnügyi jogsegély szabályai alapján a külföldi bűnügyi szervek büntetőügyekben történő megkereséseinek teljesítését; m) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; n) jóváhagyja a vizsgálati osztály állománya szabadság kérelmét; o) a vizsgálati osztályvezetőt távollétében a vizsgálati osztályvezető-helyettes helyettesíti.

8 Bűnügyi Osztályvezető 27. A Bűnügyi Osztályvezető: a) önállóan vezeti a bűnügyi osztályt, szakmailag irányítja a rendőrkapitányságon folyó nyomozati, felderítő, valamint elemző-értékelő tevékenységet; b) az aktuális bűnügyi helyzet alapján javaslatot tesz a kapitányságvezető felé a bűnüldöző tevékenység fő irányára, időszerű kérdéseire, intézkedést kezdeményez a hatékony bűnüldözés biztosítása érdekében; c) a bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatok ellátása érdekében együttműködik a megyei bűnügyi szervekkel, illetve más rendőrkapitányságok bűnügyi szerveivel; d) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről, a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén gondoskodik a különleges eszközök és módszerek iránti kérelem előterjesztéséről, a törvényes feltételek esetén a sürgősségi elrendelés előkészítéséről, ill. a különleges eszközök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó javaslat megtételéről; e) irányítja a rendőrkapitányság személy- és tárgykörözésével kapcsolatos jogszabályban rögzített feladatait; f) a bűnügyi technikusok munkáját szervezi; g) tevékenysége során biztosítja: ga) az adatkezelés törvényességét, gb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, gc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését, h) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; i) jóváhagyja a bűnügyi osztály állománya szabadság kérelmét; j) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; k) az osztályvezetőt távollétében a nyomozó alosztályvezető helyettesíti. Közrendvédelmi Osztályvezető 28. A Közrendvédelmi Osztályvezető: a) ellátja a Korm. rendelet 12. (2) bekezdés a)-h, l)-n) pontjaiban, továbbá a Korm. rendelet 12. (3) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjaiban meghatározott feladatokat; b) felelős a Közrendvédelmi Osztály és a Közrendvédelmi Alosztály, valamint a Badacsonytomaji Rendőrős működéséért, szakmai irányítást gyakorol tevékenységük felett; c) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; d) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; e) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat; f) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; g) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybe vételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; h) szakmai felügyeletet gyakorol a körzeti megbízotti, járőr- és őrszolgálati tevékenység felett; i) jogosult az előállító helység és a fegyverszoba ellenőrzésére;

9 j) felelős az illegális migráció visszaszorításáért és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzéséért, felderítéséért, valamint a megszakításukat szolgáló feladatokért; k) közreműködik a mélységi ellenőrzésekben, l) tevékenysége során biztosítja: la) az adatkezelés törvényességét, lb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, lc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését, m) felelős a kísérési feladatok ellátásáért, ellátja a rendőrségi fogva tartás végrehajtásával összefüggő szakmai irányítási feladatokat; n) kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja a rendkívüli események, fegyverhasználat és kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit; o) ellátja a sportrendezvényekkel kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, javaslatot tesz a sportrendezvények minősítésére; p) szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrkapitányság illetékességi területére érkező védett vezetők utazásának, katonai és egyéb szállítmányok, valamint nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítását; q) irányítja a rendőrkapitányság illetékességi területén a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók ellenőrzését, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtását, r) felelős az osztály különleges jogrendi időszaki feladatainak megszervezéséért és végrehajtásáért; s) a közrend- és közbiztonság fenntartása érdekében együttműködik a rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel; t) jóváhagyja a Közrendvédelmi Osztály állománya szabadság kérelmét; u) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; v) felelős a rendőrkapitányság fegyverszobájában tárolt szolgálati fegyverek és lőszerek biztonságos őrzéséért, a vonatkozó rendelkezések betartásáért; w) felelős a beosztotti állománya szolgálati fegyvereinek és lőszereinek előírásszerű tárolásáért, jogosult és köteles annak ellenőrzésére; x) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szakszerűségéért; y) felelős a Közrendvédelmi Osztály hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozati cselekmények, valamint az elzárással is büntethető szabálysértési előkészítő eljárások törvényességéért és szakszerűségéért; z) a Közrendvédelmi Osztály vezetőjét távollétében a Badacsonytomaji Rendőrőrs őrsparancsnoka helyettesíti. Közlekedésrendészeti Osztályvezető 29. A Közlekedésrendészeti Osztályvezető: a) felelős a Közlekedésrendészeti Osztály működéséért, szakmai irányítást gyakorol tevékenységük felett; b) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; c) a közlekedésrendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; d) ellátja a közlekedésrendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat;

10 e) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a szakterületéhez kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; f) felelős a beosztotti állománya szolgálati fegyvereinek és lőszereinek előírásszerű tárolásáért, jogosult és köteles annak ellenőrzésére; g) felelős az osztály különleges jogrendi időszaki feladatainak megszervezéséért és végrehajtásáért; h) együttműködik a Nemzeti Közlekedési Hatóság szerveivel, társadalmi szervezetekkel a közlekedési fegyelem javítása érdekében; i) felelős az osztály hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozati cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért; j) tevékenysége során biztosítja: ja) az adatkezelés törvényességét, jb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, jc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését, k) jóváhagyja a Közlekedésrendészeti Osztály állománya szabadság kérelmét; l) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; m) felelős a baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért, ellátja a városi baleset-megelőzési bizottság munkájával kapcsolatos teendőit; n) az osztályvezetőt távollétében az osztályvezető-helyettes helyettesíti. Hivatalvezető 30. A Hivatalvezető: a) ellátja az adatvédelemmel és a minősített adatvédelemmel, valamint ezek oktatásával összefüggő feladatokat; b) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleten; c) végzi az iratkezeléssel, valamint a közlevéltárakkal kapcsolatos feladatokat; d) ellátja a normaalkotással kapcsolatos feladatokat; e) lefolytatja a rendőrkapitányság javára felajánlott adományok elfogadásával kapcsolatos eljárást; f) előkészíti a rendőrkapitányság feladattervét; g) szervezi a hivatali és megelőzési feladatokat ellátó személyek tevékenységét; h) irányítja a belső normaalkotási folyamatot, valamint a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése során koordinálja azok helyi véleményezését; i) felügyeli a rendőrkapitányság áldozatvédelmi tevékenységét; j) irányítja a rendőrkapitányság sajtó és propaganda tevékenységét; k) irányítja a rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét; l) gondoskodik az anyag- és eszközgazdálkodás előírásainak érvényesüléséről, a tárgyi eszközök megóvásáról; m) felelős a rendőrkapitányság informatikai rendszerének fenntartásáért, fejlesztéséért, a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért; n) felelős a hivatal különleges jogrendi időszaki feladatainak megszervezéséért és végrehajtásáért; o) irányítja a személyzeti és munkaügyi tevékenységet;

11 p) elemzi a fluktuáció körülményeit és okait, s mindezekre tekintettel javaslatokat készít az állomány utánpótlásának biztosítására; q) felelős a személyzeti informatikai nyilvántartási rendszer adatainak naprakészségéért; r) elvégzi a rendőri intézkedések miatt benyújtott panaszok közigazgatási hatósági eljárásban történő kivizsgálását; s) tevékenysége során biztosítja: sa) az adatkezelés törvényességét, sb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, sc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások érvényesülését, t) a rendőrkapitányság biztonsági vezetője; u) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; v) szervezi, koordinálja a személyi állomány képzését, kiképzését, át- és továbbképzését; w) ellátja a kapitányságvezető részére meghatározott konkrét feladatokkal összefüggő titkársági teendőket, így különösen wa) figyelemmel kíséri a feladatszabások, különösen a feladattervben meghatározott feladatok határidőre történő végrehajtását és felterjesztését, wb) gondoskodik az iratoknak a kijelölt vezetőhöz történő továbbításáról, a határidőzésről, és figyelemmel kíséri a végrehajtást, wc) háttéranyagot állít össze, szervezi, lebonyolítja és részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken, elkészíti az emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, wd) ellátja a kapitányságvezető szakmai és egyéb rendezvényeken, programokon történő részvételével összefüggő feladatokat, we) felügyeli a rendőrkapitányság állományának szabadság- és betegnyilvántartását. Sümegi Rendőrőrs őrsparancsnoka 31. A Sümegi Rendőrőrs őrsparancsnoka: a) felelős a Sümegi Rendőrőrs törvényes és szakszerű működéséért; b) felelős a szakterületét érintő bűnügyi és rendészeti feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért, a külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséért; c) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; d) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; e) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat; f) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; g) szakmai felügyeletet gyakorol a körzeti megbízotti, járőr- és őrszolgálati tevékenység felett; h) jogosult a fegyverszoba ellenőrzésére; i) felelős az illegális migráció visszaszorításáért és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzéséért, felderítéséért, valamint a megszakításukat szolgáló feladatokért; j) közreműködik a mélységi ellenőrzésekben, k) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; l) kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja a rendkívüli események, fegyverhasználat és kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit;

12 m) ellátja a sportrendezvényekkel kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, javaslatot tesz a sportrendezvények minősítésére; n) ellátja a rendőrségi fogva tartás végrehajtásával összefüggő szakmai irányítási feladatokat; o) szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrőrs illetékességi területére érkező védett vezetők utazásának, katonai és egyéb szállítmányok, valamint nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítását; p) irányítja a rendőrőrs illetékességi területén a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók ellenőrzését, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtását, q) felelős a rendőrőrs különleges jogrendi időszaki feladatainak megszervezéséért és végrehajtásáért; r) a közrend- és közbiztonság fenntartása érdekében együttműködik a rendőrőrs illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel; s) jóváhagyja a Sümegi Rendőrőrs állománya szabadság kérelmét; t) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; u) felelős a rendőrőrs fegyverszobájában tárolt szolgálati fegyverek és lőszerek biztonságos őrzéséért, a vonatkozó rendelkezések betartásáért; v) felelős a beosztotti állománya szolgálati fegyvereinek és lőszereinek előírásszerű tárolásáért, jogosult és köteles annak ellenőrzésére; w) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szakszerűségéért; x) felelős a rendőrőrs hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozati cselekmények, valamint az elzárással is büntethető szabálysértési előkészítő eljárások törvényességéért és szakszerűségéért; y) a Sümegi Rendőrőrs vonatkozásában gondoskodik az anyag- és eszközgazdálkodás előírásainak érvényesüléséről, a tárgyi eszközök megóvásáról; z) az őrsparancsnokot távollétében az őrsparancsnok-helyettes helyettesíti. Igazgatásrendészeti Osztályvezető 32. Az Igazgatásrendészeti Osztályvezető: a) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó szabálysértések esetén, ellátja az ezzel kapcsolatos tevékenységet; b) felelős a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárások törvényességéért és szakszerűségért; c) végzi a fegyver- és engedélyügyi, vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, vagy magánnyomozói tevékenység engedélyezésének és ellenőrzésének irányításával kapcsolatos feladatokat; d) foganatosítja a Közúti közlekedésről szóló évi I. tv (1) bek. k.) és l) pontja szerinti szabályok megszegése kapcsán indult közigazgatási eljárásban a helyszíni határozathozatalt követő eljárási cselekményeket, illetve a lefolytatott I. fokú közigazgatási eljárások törvényességéért felel; e) ellenőrzi a mellékbüntetések nyilvántartását; f) részt vesz a társas vadászatok ellenőrzésében; g) ellenőrzi a figyelmeztető jelzések használatával kapcsolatos eljárásokat; h) ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait; i) jóváhagyja az osztály állománya szabadság kérelmét;

13 j) felelős állománya tekintetében a betegség és szabadság, túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt határidőre történő teljesítéséért; k) felelős a helyszínbírság végrehajtásának törvényességéért; l) ellenőrzi a szabálysértési eljárások során lefoglalt bűnjelek kezelését, nyilvántartását; m) az igazgatásrendészeti osztályvezetőt tartós távolléte és akadályoztatása esetén teljes jogkörben az engedélyügyi főelőadó helyettesíti. VII. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 33. A rendőrkapitányság személyi állománya részletes feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Ügyrend alapján készített részletes, az adott beosztáshoz igazodó munkaköri leírások tartalmazzák. 34. A rendőrkapitányság állományának tagjai a tevékenységi körükre vonatkozó jogszabályokban, normákban, szakmai előírásokban és módszertani útmutatókban, valamint az Ügyrendben és a személyre szóló munkaköri leírásban meghatározottak szerint, továbbá a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan eljárva hajtják végre feladataikat. Ennek során kötelesek a rájuk bízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen használni és megóvni. 35. A rendőrkapitányság vezetése és beosztotti állománya teljesíti kötelezettségeit az állampolgárok érdekeinek védelmében fellépő hivatalos személyek, állami szervek és társadalmi szervezetek irányában, fokozottan ügyelve az alkotmányos jogok biztosítására. 36. A rendőrkapitányság állományának tagjai: a) felelősek feladataik törvényes és szakszerű végrehajtásáért, az ügyek időszerű és érdemi elintézéséért, b) kötelesek az iratokat a hatályos adatvédelmi és minősített adatvédelmi normák betartásával kezelni, c) kötelesek a nevükre szignált iratokat határidőben elkészíteni, d) felelősek jelentési kötelezettségük teljesítéséért, végrehajtásáért, e) felelősek szakmai- és jogi ismereteik szinten tartásáért és szükségszerű bővítéséért.

14 VIII. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI Vizsgálati Osztály 37. A bűnelemzés korszerű, tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli a vizsgálati munka tapasztalatait. 38. Lefolytatja a kapitányságvezető által szignált büntetőügyekben a büntető eljárási és büntető törvénykönyv előírásai szerint a nyílt eljárásokat. 39. Kapcsolatot tart az MRFK bűnügyi szerveivel, a rendvédelmi szervekkel, más állami és társadalmi szervekkel, valamint a törvényesség és szakszerűség érdekében az ügyészségekkel és bíróságokkal. 40. A titkos információgyűjtés során a felettes megyei szervvel együttműködve gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről. 41. A vizsgálati szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, koncepciókat dolgoz ki. 42. Elvégzik a vizsgálati szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat. 43. Végrehajtják a bűnügyi jogsegély szabályai alapján a külföldi bűnügyi szervek büntetőügyekben történő megkereséseinek teljesítését. Bűnügyi Osztály 44. Lefolytatja a kapitányságvezető által szignált büntetőügyekben a büntető eljárási és büntető törvénykönyv előírásai szerint a nyílt eljárásokat. 45. A nyílt eljárásokhoz kapcsolódóan teljesíti a titkos adatszerzés feladatait, betartva a törvényesség követelményeit. 46. A rendőrkapitányság illetékességi területén történt, hatáskörébe tartozó bűncselekmények helyszínén a helyszíni szemlét lefolytatja, megteszi a szükséges intézkedéseket az ismeretlen és az ismert elkövető(k) felderítésére és elfogására. 47. Operatív pozíciók kiépítésével és fenntartásával, valamint a titkos információszerzés eszközeivel fokozza a bűnmegelőzési és a felderítési tevékenységet. 48. A bűnügyi operatív helyzet folyamatos értékelésével és elemzésével közreműködik a rendőrkapitányság illetékességi területének közbiztonsági helyzete javításában. 49. A bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatok ellátása érdekében együttműködik a megyei bűnügyi szervekkel, illetve más kapitányságok bűnügyi szerveivel.

15 50. Elvégzi a rendőrkapitányság személy- és tárgykörözésével kapcsolatos jogszabályban rögzített feladatait. 51. Lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárásokat. 52. Végzi a bűnügyekben keletkezett és lefoglalt bűnjelek kezelését és nyilvántartását. 53. Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait; 54. Elvégzi a bűnügyi technikai munkát. Közrendvédelmi Osztály 55. A Közrendvédelmi Osztályhoz tartozó Közrendvédelmi Alosztály és a Badacsonytomaji Rendőrőrs felelős a rendőrkapitányság illetékességi területe közrendjének, közbiztonságának fenntartásáért, a lakosság biztonságérzetének növeléséért. 56. Feladataik ellátása során együttműködnek az MRFK szakirányító szerveivel, bíróságokkal, ügyészségekkel, büntetés-végrehajtással, katasztrófa védelemmel és más rendészeti szervekkel. 57. A hatáskörébe utalt ügyekben lefolytatja a büntető- és közigazgatási eljárásokat, valamint az elzárással is büntethető szabálysértési előkészítő eljárásokat. 58. A szabálysértési előkészítő eljárások során keletkezett bűnjelek bűnjelkezelőjét távollétében helyettesíti. 59. Hatáskörébe tartozik az egyéb rendészeti feladatok ellátókkal kapcsolatos, továbbá a személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, a polgárőr szervezetek működésének segítése. 60. Ellenőrzi a rendőrkapitányság illetékességi területét, a közterületeket, nyilvános helyeket a folyamatos járőrszolgálat biztosításával, a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, megszakítása, valamint azok felderítése érdekében. Szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 61. A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények, sportrendezvények, illetve egyéb események helyszínén ellátja a rendőri biztosítási feladatokat. 62. A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről, és az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott norma alapján szakhatósági feladatokat lát el. 63. Katasztrófa-, valamint rendkívüli esemény bekövetkeztésekor ellátja a rendőri biztosítási és segítségnyújtási feladatokat. 64. A rendőrkapitányság illetékességi területén ellenőrzi a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatókat.

16 65. Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait. 66. Felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybe vételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 67. Megteszi a szükséges lépéseket az illegális migráció visszaszorításáért és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzéséért, felderítéséért, valamint a megszakításukat szolgáló feladatokért. 68. Irányítja a kísérési feladatok végrehajtását. 69. Ellátja a sportrendezvényekkel kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat. 70. Végrehajtja a rendőrkapitányság illetékességi területére érkező védett vezetők utazásának, katonai és egyéb szállítmányok, valamint nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítását. 71. Betartja a rendőrkapitányság fegyverszobájában tárolt szolgálati fegyverek és lőszerek biztonságos őrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 72. Az osztály állománya titkos információgyűjtő tevékenységet végez. Közlekedésrendészeti Osztály 73. Közreműködik a rendőrkapitányság illetékességi területén a közúti, a légi- és vízi közlekedés rendjének, zavartalanságának fenntartásában, folyamatosan ellenőrzi a közlekedésben részt vevő személyek és járművek biztonságos közlekedését, közlekedési szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetésének észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. 74. Baleset-megelőzési tevékenységet és propagandamunkát végeznek. Ellátják a városi baleset-megelőzési bizottság működéséből fakadó operatív tevékenységet. 75. Szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban. 76. Végzi a nemzetközi közúti szállítást végző gépjárművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), valamint a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá tartozó járművek és járművezetők rendőri ellenőrzését. 77. Az AETR és ADR szabályok megszegése esetén indított I. fokú közigazgatási eljárást, valamint a hatáskörébe utalt büntetőügyeket lefolytatja. 78. Feladataik ellátása során együttműködnek az MRFK szakirányító szerveivel, bíróságokkal, ügyészségekkel és más rendőri szervekkel.

17 79. A szabálysértési előkészítő eljárások során keletkezett bűnjelek kezelését és nyilvántartását végzi. 80. A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények, illetve egyéb események helyszínén ellátja a rendőri biztosítási feladatokat. 81. Végzi a rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjaival szembeni fegyelmi-, külön jogszabályban meghatározott büntető-, kártérítési- és méltatlansági eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat. 82. Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait 83. Ellátja a sportrendezvényekkel kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat. Hivatal 84. Ellátja az adatvédelemmel és a minősített adatvédelemmel, valamint ezek oktatásával összefüggő feladatokat. 85. Alárendeltségében dolgozik a segédhivatal, mely az iratkezeléssel, valamint a közlevéltárakkal kapcsolatos feladatot végzi, szervezi és felügyeli a rendőrkapitányságon az ügykezelési feladatok végrehajtását, az irattár működését. 86. Előkészíti a rendőrkapitányságon az értekezletek, együttműködési megállapodások, szerződések anyagait. 87. Ellátja a normaalkotással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről. 88. Lefolytatja a rendőrkapitányság javára felajánlott adományok elfogadásával kapcsolatos eljárást. 89. Előkészíti a rendőrkapitányság feladattervét, szervezi a hivatali és a megelőzési feladatokat ellátó személyek tevékenységét. 90. Végzi a rendőrkapitányság áldozatvédelmi tevékenységét, irányítja a sajtó és propaganda, valamint bűnmegelőzési tevékenységet. 91. Gondoskodik az anyag- és eszközgazdálkodás előírásainak érvényesüléséről, a tárgyi eszközök megóvásáról, az anyagigénylés pótlásáról. 92. Felelős a rendőrkapitányság informatikai rendszerének fenntartásáért, fejlesztéséért, a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért. 93. Ellátja a személyzeti és munkaügyi tevékenységet a rendőrkapitányságon.

18 94. Javaslatokat készít az állomány utánpótlásának biztosítására, karbantartja a személyzeti informatikai rendszer állományra vonatkozó adatait. 95. Elvégzi a rendőri intézkedések miatt benyújtott panaszok közigazgatási hatósági eljárásban történő kivizsgálását. 96. Szervezi, koordinálja és ellátja a személyi állomány képzését, kiképzését, át- és továbbképzését. 97. Nyilvántartja a rendőrkapitányság állományának szabadságát és betegállományát. 98. Gondoskodik a rendőrkapitányság részére meghatározott évi munkatervi és egyéb feladatok végrehajtásáról, határidők betartásáról, az esetleges mulasztások okainak megállapításáról. 99. Gondoskodik a rendőrkapitányság adatvédelmi, valamint belső renddel és biztonsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról, a kapitányságon ellenőrzi az ezirányú tevékenységet, a vonatkozó előírások betartását Minősített iratokat kezeli, tárolja, a minősített iratokhoz történő hozzáférési jogosultságokat naprakészen nyilvántartja, valamint ezen iratokat az őrzési idő letelte után megsemmisíti Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait; 102. Negyedévente ellenőrzi a folyamatos általános ügyiratokat, a minősített iratokat, a Robotzsaru Neo és más hozzáférési jogosultságok, jelszavak időszakonkénti megváltoztatását Végzi a rendőrkapitányság leltározással kapcsolatos tevékenységét, nyilvántartását. Sümegi Rendőrőrs 104. Felelős a Sümegi Rendőrőrs illetékességi területe közrendjének, közbiztonságának fenntartásáért, a lakosság biztonságának növeléséért Ellenőrzi a rendőrőrs illetékességi területét, a közterületeket, a nyilvános helyeket folyamatos járőrszolgálat biztosításával, a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, megszakítása, valamint azok felderítése érdekében. Szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények, sportrendezvények, illetve egyéb események helyszínén ellátja a rendőri biztosítási feladatokat A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről, és az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott norma alapján szakhatósági feladatokat lát el.

19 108. Katasztrófa-, valamint rendkívüli esemény bekövetkeztésekor ellátja a rendőri biztosítási és segítségnyújtási feladatokat A rendőrőrs illetékességi területén ellenőrzi a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatókat Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait Felelős az illegális migráció visszaszorításáért és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzéséért, felderítéséért, valamint a megszakításukat szolgáló feladatokért Közreműködik a mélységi ellenőrzésekben, felelős a kísérési feladatok ellátásáért Végrehajtja, szervezi a rendőrőrs illetékességi területére érkező védett vezetők utazásának, katonai és egyéb szállítmányok, valamint nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítását Végzi a rendőrőrs illetékességi területén a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók ellenőrzését, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtását A közrend- és közbiztonság fenntartása érdekében együttműködik a rendőrőrs illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel A rendőrőrs állománya titkos információgyűjtő tevékenységet végez Elvégzi a rendőrőrs hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozati cselekményeket, valamint felel az elzárással is büntethető szabálysértési előkészítő eljárások törvényességéért és szakszerűségéért. Igazgatásrendészeti Osztály 118. A rendőrkapitányság illetékességi területén szabálysértési hatósági jogkört gyakorol a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések esetén, ellátja az ezzel kapcsolatos tevékenységet, lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárásokat Végzi a hatáskörébe utalt fegyver- és engedélyügyi, vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, vagy magánnyomozói tevékenység engedélyezésének és ellenőrzésének irányításával kapcsolatos feladatokat Foganatosítja a Közúti közlekedésről szóló évi I. tv (1) bek. k.) pontja szerinti szabályok megszegése kapcsán indult közigazgatási eljárásban a helyszíni határozathozatalt követő eljárási cselekményeket, illetve a lefolytatott I. fokú közigazgatási eljárások törvényességéért felel Vezeti a mellékbüntetések nyilvántartását.

20 122. Ellenőrzi a társasvadászatokat Végzi a figyelmeztető jelzések használatával kapcsolatos eljárásokat Ellátja különleges jogrendi időszaki feladatait Vezeti a szabálysértési eljárások során lefoglalt bűnjelek nyilvántartását. IX. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Működési okmányok 126. Az SZMSZ 31. pont g.) bekezdése alapján ügyrend készítésére kötelezettek a rendőrkapitányságok A rendőrkapitányság ügyrendjét a megyei rendőrfőkapitány hagyja jóvá, majd a kapitányságvezető folyamatosan gondoskodik a szervezeti módosításoknak az ügyrenden történő átvezetéséről és a módosításoknak jóváhagyásra történő felterjesztéséről Az állomány munkaköri leírásában személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait amennyiben a feladat ellátását jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy egyéb első norma határozza meg, akkor a pontos normahely megjelölésével, a kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságokat, így különösen a kiadmányozási jogot, az eljárási és döntési jogosultságokat A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére. 2. Az értekezletek rendje 130. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: a) Napi vezetői értekezlet, minden munkanap 7.30 órai kezdettel, amelynek állandó résztvevői: aa) a Vizsgálati Osztály vezetője, ab) a Bűnügyi Osztály vezetője, ac) a Közrendvédelmi Osztály vezetője, ad) a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője, ae) a Hivatal vezetője, af) a Sümegi Rendőrőrs őrsparancsnoka, ag) a Badacsonytomaji Rendőrőrs őrsparancsnoka. A napi vezetői értekezleten a távol lévő vezetőt az ügyrendben meghatározott helyettesítő képviseli. Napirend: a napi időszerű feladatok. b) Vezetői értekezlet a kapitányságvezető által meghatározott időpontban, (általában havonta), amelynek állandó résztvevői a 128. a) alpontban felsoroltak.

21

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: 2014.11.08 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2.

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás. a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról

32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás. a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról Szám: 32/2009. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (3) bekezdésének

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdés o) pontjára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1. Az Egészségfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG UTASÍTÁSA. a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről. Budapest, 1979. évi szeptember hó 7-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG UTASÍTÁSA. a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről. Budapest, 1979. évi szeptember hó 7-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/18/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B ELÜG YM I N I S Z T É R É N E K 1 8 /1 9 7 9. s z á m ú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről Budapest, 1979.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata Napirend megállapításáról 1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről Előadó: Dr. Pető

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OLD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OLD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OLD 2003 2 BEVEZETŐ Társadalmunk demokratikus átalakulásának kiemelkedően fontos elemét képezi a közoktatási rendszer átfogó megújítását szolgáló Közoktatási Törtvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/547- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete

A Kormány. Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány./2012. ( ) Korm. rendelete az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

1. A rendelkezés hatálya

1. A rendelkezés hatálya AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 9/2013. számú házelnöki rendelkezés az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. paragrafusa alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Melléklet a 15 /2012. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A TESTÜLET RENDELTETÉSE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

27 Tájékoztató a hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos adatváltozások átvezetéséről 27

27 Tájékoztató a hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos adatváltozások átvezetéséről 27 III. évfolyam 2 3 A belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról szóló aktuális tájékoztató 3 A közcélú foglalkoztatásról 4 A polgármesteri hivatalok működését meghatározó belső

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról

9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104 Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105-1107-

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai Egészségfejlesztési Osztály Irányítja, szervezi és összehangolja

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben