I. Szervezeti, személyzeti adatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Szervezeti, személyzeti adatok"

Átírás

1 I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes Befektetés Ösztönzési Osztály Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Szervezési és Hatósági Osztály Kirendeltségek, Kirendeltség és Szolgáltató Központ Igazgató feladatai: 1. Jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a szakigazgatási szervet; 2. Gyakorolja a Munkaügyi Központhoz, illetve a Munkaügyi Központ vezetőjéhez címzett hatásköröket, a Munkaügyi Központ nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását átruházhatja; 3. Elkészíti a szakigazgatási szerv ügyrendjét 4. Szervezi és ellenőrzi a Munkaügyi Központ feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését és gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 5. Meghatározza a Munkaügyi Központ munkatervét, ellenőrzési tervét. 6. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; 7. Tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; 8. A Hivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony és szakszerű együttműködést.

2 9. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot a Munkaügyi Központ kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a Khtv. 15. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával; 10. Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; 11. A kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakigazgatási szerv tevékenységéről; 12. Részt vesz a szakmai irányítószerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. 13. Szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából. 14. A Munkaügyi Központ igazgatójának részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 15. A jogszabályok által a Munkaügyi Központ tevékenységi körébe utalt feladatok hatékony és jogszerű ellátása, a Munkaügyi Központ képviselete, 16. A Munkaügyi Központ tevékenységének, szervezetének, működésének, tárgyi eszközeinek, személyzetének szükséges fejlesztése, azok összehangolása, 17. A felügyeleti és a szakmai irányító szervek, valamint a Munkaügyi Központ által kitűzött fejlesztési célok és tervek megvalósítása. 18. A Munkaügyi Központ szervezetének és működési rendjének kialakítása, a szervezeti egységek és azok tevékenységének meghatározása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító szervek iránymutatásának figyelembevétele, a felügyeleti szerv jóváhagyási jogosítványának érvényesítése. 19. a Munkaügyi Központ jogszerű és eredményes szakmai működéséhez szükséges szabályzatok és utasítások biztosítása, továbbá mindezek végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése, 20. A Munkaügyi Központ szervezeti egységeinek és tevékenységének felügyelete, a többszintű ellenőrzés megszervezése és végrehajtása, az ellenőrzési tapasztalatok közreadása, a felügyeleti és a szakmai irányító szervek tájékoztatása, tekintettel a külön jogszabályokra is. 21. A Megegyezéses Eredménycélokon alapuló Vezetési rendszer (MEV) irányítása. 22. A NFA pénzügyi keretekkel való felelős gazdálkodás. 23. Az NFA-ból és az EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatási, ellátási és szolgáltatási tevékenységek módszertani megalapozása, folyamatainak (azon belül a döntéshozatal) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító szervek utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele. 24. A Társadalmi Megújulás Operatív Programok (TÁMOP 1.1.), valamint a NFT OP-k végrehajtásából adódó feladatok végrehajtásának szervezése. 25. A Munkaügyi Központ kapcsolatainak alakítása, koordinálása. 26. Az állampolgári panaszügyek, beadványok intézése, 27. A Munkaügyi Központ vezetői értekezleteinek, fórumainak működtetése, 28. A közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység tevékenységének, munkájának ellenőrzése, segíti a kirendeltségeken működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerbe integrálását, az egységes kirendeltségi szolgáltatások biztosítását 29. Gondoskodik az éves munkaerő-piaci képzési terv kidolgozásáról, és koordinálja annak végrehajtását, 30. Az érdekképviselet(ek), a munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés fórumrendszerének működtetésével kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása. 31. Felügyeli az irányítása alá tartozó Foglalkoztatási Programok Osztály munkáját. 2. Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes 1. A Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes koordinációs feladatai körében 2/30

3 - felügyeli az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját, felelőssége kiterjed a közvetlenül hozzá tartozó szervezeti egységek, így a Befektetés Ösztönzési Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatkörében a Kirendeltségek, Kirendeltség és Szolgáltató Központ szakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, - feladatkörében felügyeli a kirendeltségek munkáját, felelőssége kiterjed a kirendeltségek szakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére - közvetlenül részt vesz a Munkaügyi Központ célkitűzéseinek, alapvető feladatainak kialakításában, a végrehajtás megszervezésében, a feladatok koordinálásában, - véleményezi a hatáskörébe utalt feladatokkal összefüggő igazgatói utasítások tervezetét, - közreműködik a felsőbb szervek számára készítendő előterjesztések elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében, - gondoskodik a munkaügyi központ szervezeti egységei egységes jogalkalmazásáról, koordinálja a munkaügyi központ központi szervezeti egységei kirendeltségeket irányító tevékenységét, a hatékony, jogszerű kirendeltségi munkavégzés érdekében, - kapcsolatot tart a Kormányhivatal törzskarával működést érintő kérdésekben - közreműködik a szervezet belső szabályzatainak elkészítésében megfogalmazza a kirendeltségek számára a Megegyezéses Vezetési Rendszer (MEV) keretei között számszerűsíthető, objektív módon mérhető szakmai célokat, ellenőrzi azok elérését, - közreműködik az NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált részének kirendeltségen működtetett eszközeinek, programjainak és a támogatott szolgáltatások szakmai koordinációjában, - figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált részének kirendeltségekre leosztott kereteinek ütemezett felhasználását, szükség esetén javaslatot tesz a keretek átcsoportosítására, - ellátja a kirendeltségek hatáskörébe tartozó aktív eszközök szakmai koordinációját, a jogszabályok és eljárási rendek multiplikálását, - közreműködik a munkahelyteremtő beruházás, munkahelymegőrző támogatás és az önfoglalkoztatás támogatás szakmai koordinációjában - koordinálja a szervezet munkatársainak részvételét az NMH fejlesztési programjaiban, - feladata a NFA-ból és az EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatási, és szolgáltatási tevékenységek módszertani megalapozása, folyamatainak (azon belül a döntéshozás) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító szervek utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele, - a NFA-ból, illetve Európai Szociális Alapból, valamint a Közösségi Kezdeményezések által támogatott foglalkoztatási programok kidolgozása, megvalósítása, valamint a szakmai koordinációja. - Gondoskodik az NFA havi gyorsjelentéseinek, negyedéves mérlegjelentéseinek, éves beszámolójának határidőre történő elkészítéséről. Felügyeli az ellátások, támogatások számfejtését, a pénzügyi rendezést, a VIR adatszolgáltatást, a leltározási tevékenységet. - Felügyeli az Integrált Rendszer, a Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszer működését. - tervezi, koordinálja a kirendeltségekkel való együttműködésben megvalósuló egyéb forrásból finanszírozott foglalkoztathatóságot, illetve annak fejlesztését célzó projekteket, - működteti a Munkaügyi Központ NFA-ból finanszírozott támogatási, ellátási és szolgáltatási tevékenységét, - részt vesz a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúra fejlesztési programjának megvalósításában, - irányítja a munkaügyi központ szakrendszer üzemeltetési feladatait - ellátja mindazon feladatok, amivel az igazgató megbízza, és amit a munkaköri leírása, továbbá a jogszabályok, a belső szabályzatok, utasítások felelősségi körébe rendelnek 3/30

4 Foglalkoztatási Programok Osztály A.) Képzési és Szolgáltatási csoport - Részt vesz a Munkaügyi Központ éves képzési tervének előkészítésében, javaslatokat fogalmaz meg a kiemelten támogatandó képzési szakirányokra; - Ajánlattételi felhívás közzétételét készíti elő a képzési terv alapján, részt vesz a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásában és a benyújtott ajánlatok elbírálásának előkészítésében; - Évente nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújthat a kirendeltség. - Kapcsolatot tart azokkal a felnőttképzést folytató intézményekkel, amelyekben folyó képzési programokon résztvevők képzéséhez a kirendeltségek támogatást nyújtanak; - Előkészíti az érintett intézményekkel kötendő képzés lebonyolításával kapcsolatos megállapodást; - Segíti a kirendeltségeket az álláskeresők, a munkaviszonyban állók, stb részére szervezett képzési programok megvalósításában; - Figyelemmel kíséri a képzési programokra jelentkezők számának alakulását, annak függvényében a képző intézménnyel egyeztetve javaslatot tesz a szakmai alkalmassági vizsgálat helyszínére, időpontjára; - A képzési program indításakor egyezteti és meghatározza a kirendeltségek által képzési támogatásban részesíthetők létszámkeretét, figyelembe véve az egyes kistérségek munkaerőpiaci helyzetét és az elhelyezkedési esélyeket; - Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, a képzésből kimaradt támogatottakra vonatkozóan kimaradásukat követően, a képzés befejezését követően pedig a képzésben résztvevők létszámára vonatkozóan elszámol a képző intézménnyel; - Ellátja a képzést elősegítő támogatásokkal kapcsolatos munkafolyamat szervezési, keretgazdálkodási feladatait, szervezi az ajánlott és elfogadott képzési programok megvalósítását és koordinálja a kirendeltségek ezirányú feladatát, módszertanilag összefogja azokat; - Javaslatot tesz a decentralizált források eszközönkénti felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra. Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését; - A Szervezési és Hatósági Osztály Ellenőrzési csoportjával együttműködve szakmailag ellenőrzi a képzési támogatásokkal összefüggő feladatok szabályszerű elvégzését; - Tájékozódik az érintett intézmények kötelező tájékoztatása alapján az iskolarendszeren kívüli szakképzésekről, az RFKB szakképzési irányokra vonatkozó döntéseiről. A kapott információkat a munkaerő-piaci képzés támogatási rendszerébe beépíti; - Összegyűjti, tanulmányozza az egyes képzési programok szakminisztériumi rendeletben meghatározott főbb követelményeit, ellenőrző munkája során vizsgálja azok megvalósítását; - Lefolytatja a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételére, nyilvántartás felfüggesztésére, törlésére irányuló eljárást, a nyilvántartásba vételről, a bejelentett változásokról szükség szerint tanúsítványt, értesítést vagy igazolást állít ki, valamint ellátja a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; - A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásával kapcsolatos feladatkörében a benyújtott adatszolgáltatásról nyilvántartást vezet, az adatszolgáltatásra kötelezetteket tájékoztatja az eljárási szabályokról, ellenőrzi az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát és az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok esetén megteszi a szükséges intézkedéseket december 31-ig.; - Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások (munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás, munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadás, valamint mentori szolgáltatás) nyújtásával, annak koordinálásával, megvalósításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 4/30

5 - Segíti a kirendeltségeket az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások megvalósításában; - Munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlásával, térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatai körében: - Pályázati felhívás közzétételét készíti elő, részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásában és a benyújtott pályázatok elbírálásának előkészítésében; Döntést követően előkészíti a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó megállapodásokat, - Elvégzi a szolgáltatások támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret kirendeltségekre történő kihelyezését, figyelemmel kíséri annak felhasználását; - Figyelemmel kíséri a szolgáltatások megvalósulását, nyilvántartást vezet, beszámolókat készít a támogatott szolgáltatásokról; Felülvizsgálja, döntésre előkészíti a szerződés módosítási kérelmeket, végrehajtja a döntést követő intézkedéseket; Szerződésszegés esetén előkészíti, a döntést követően figyelemmel kíséri a visszafizetéseket; - Kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, amelyek munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak a kirendeltségek által irányított álláskeresők részére; - Ellátja a szolgáltatások támogatásával kapcsolatos munkafolyamat módszertani feladatait; - Részt vesz a TÁMOP programok keretében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások közbeszerzési eljárásainak előkészítésében, a megvalósítás koordinálásában; - A Szervezési és Hatósági Osztály Ellenőrzési csoportjával együttműködve szakmailag ellenőrzi a munkaerő-piaci szolgáltatások támogatásával összefüggő feladatokat; - Koordinálja a kirendeltségek munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatait; - Elvégzi a pályaválasztási kiállítás szervezésével, megvalósításával kapcsolatos feladatokat; B.) EU Programok Csoport Az osztály az pontba foglalt feladatok tekintetében csoportokban látja el munkáját, a csoportok kialakítása az egyes projekteknek megfelelően, a munkaköri leírásokban történik, a csoportokat projektmenedzserek vezetik. 1. Az EU Programok Csoport koordinációs feladatai tekintetében: Koordinálja a kirendeltségek projektekkel kapcsolatos munkáját; Biztosítja a projektek szakmai eljárási rend szerinti végrehajtását; Kapcsolatot tart a projektek megvalósításában részt vevő szervezeti egységekkel, felettes szervekkel; Folyamatosan nyomon követi a projektek állását; A projektek megvalósítása keretében engedélyezi a felhasználható támogatási kereteket, a kirendeltségeken keletkezett pénzügyi maradványokat folyamatos figyeli (a maradványok felhasználására intézkedések előkészítése, a kirendeltségek részére a szükséges pénzügyi keretek engedélyezésnek előkészítése); Az információkat folyamatosan értékeli, annak eredményéről visszacsatolást ad a kirendeltségeknek; A kirendeltségeken helyszíni kontrollingot végez, módszertani segítséget nyújt, az iratokat folyamatosan egyezteti és vizsgálja a kiadott eljárásrendeknek való megfelelőséget; Koordinálja az esélyegyenlőséggel (nők, romák, megváltozott munkaképességűek stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtását a projektek keretében; Elkészíti az összegyűjtött adatok, információk alapján a jelentések szakmai részét (pl. PEJ, havi szakmai jelentés, vezetők tájékoztatása); 5/30

6 Szükség szerint kidolgozza a projektterveket, illetve módosításukat; Tájékoztatókat, beszámolókat készít a projektek aktuális állásáról, a következő lépésekről, monitoring vizsgálat; Rendszeres és alkalomszerű adatszolgáltatásokat készít; Koordinálja a projektek PR tevékenységét, kapcsolatot tart a PR tanácsadóval; Egyeztet a projektek megvalósítása keretében a panaszkezelés során a projektek résztvevőivel, munkáltatókkal; Koordinálja a projektek pénzügyi tevékenységét, ennek keretében: o szükség szerint kidolgozza a projekttervek pénzügyi részét, előkészíti a módosítását; o koordinálja a pénzügyi eljárási rend végrehajtását; o összeállítja havonta a kifizetési kérelmeket; o előkészíti a helyszíni ellenőrzéseket; o kapcsolatot tart a projektek megvalósításában részt vevő szervezeti egységekkel, felettes szervekkel; o tájékoztatót, beszámolót készít a projektek aktuális állásáról; o elkészíti az összegyűjtött adatok, információk alapján projekt előrehaladási jelentés pénzügyi részét; 2. Az EU Programok Csoport európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében ellátja a pályázathoz kapcsolódó, Európai Uniós forrásból finanszírozott együttműködési vagy konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok kiadásával összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat elkészíti. 3. Az EU Programok Csoport funkcionális feladatai tekintetében: Részt vesz a projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó beszerzések és közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában; Részt vesz a projekt megvalósítása keretében a központosított közbeszerzésekben; Vezeti a személyzeti nyilvántartásokat a kifizetési kérelemhez szükséges mértékben (bérek, járulékok, személyi jellegű kifizetések nyilvántartása, utalás előkészítése, egyeztetése); Kezeli a célelszámolási számlát, utalványoz, kontíroz, utalásokat, könyvelést, nyilvántartásokat vezet. Közreműködik a könyvelés zárlati feladataiban. Közreműködik a leltár egyeztetési feladatokban és a leltár elkészítésében. Előkészíti programokhoz kapcsolódóan a kötelezettségvállalási szabályzatot, és a hozzá kapcsolódó kijelöléseket, megbízásokat, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat Előkészíti a célelszámolási számlához kapcsolódó jogosultságokat 4. AZ EU Programok Csoport egyéb feladatai tekintetében: Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, célelszámolási számla adatairól; Nyilvántartja és kezeli a szerződéseket, kötelezettségvállalásokat 2.1. Befektetés Ösztönzési Osztály Általános feladatai: a szervezeti egységektől érkező javaslatok alapján a döntésre előkészített szakmai anyagokat továbbítja a döntéshozók felé, koordinálja az osztályon működtetett eszközökkel (központi, regionális, megyei munkahelyteremtő beruházás, önfoglalkoztatás és vállalkozóvá válás támogatása, 6/30

7 bérgarancia, munkaerő-piaci programok, rétegprogramok, egyéb a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszköz), valamint a felszámolásokkal, végelszámolásokkal kapcsolatosan jelentkező ügyintézési és osztályt érintő ügykezelési feladatokat, javaslatot tesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a felhasználható decentralizált kerete felhasználásra, a felhasználás irányelveire, döntést követően ellátja a pénzkeret gazdálkodásával összefüggő feladatokat, a munkaerő-piaci tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tervezésben, fejlesztésben, tesztelésben közreműködik, kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe utalt szakterületet érintő szabályzatokat, utasításokat, közreműködik az egységes jogalkalmazás biztosításában, biztosítja a felügyeleti és belső ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatást, ellátja a feladatkörébe tartozó információs és adatszolgáltatási feladatokat, részt vesz a tervezési, értékelési feladatokban, valamint ellátja a minőségügyi tevékenység szervezeti egységet érintő feladatait, a feladatkörébe tartozó aktív eszközök esetében intézkedik a jogalap nélkül felvett támogatások visszakövetelése, illetve a behajtás iránt, közreműködik a szakterületét érintő jogi, informatikai, információs és szakmai álláspontok összehangolásában, szükség szerint a Szervezési és Hatósági Osztály közreműködésével javaslatot dolgoz ki eljárásrendi változtatásokra, szakmai útmutatók, állásfoglalások kiadására, a miniszter, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók készítésével összehangolja, segíti a kirendeltségek feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát Karbantartja, az osztályon kezelt támogatási eszközökre vonatkozóan, a FEUVE rendszeren belül az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázatelemzés és kockázatkezelés dokumentációkat, VIR táblát összeállítja és megküldi az Pénzügyi és Számviteli Osztály részére, Ellátja az NMH és a munkaügyi központ internetes portállal kapcsolatos feladatokat, Közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elektronikus adatszolgáltatást végez a KOPINT-DATORG Zrt. felé, Karbantartja az osztály tevékenységéhez tartozó szabályzatokat, igazgatói utasításokat, eljárási rendeket, Ellátja a leltározási feladatokat, Elvégzi a kérelmek, panaszok, fellebbezéssel kapcsolatos ügyintézési feladatokat, Iratokat szabályszerűen kezeli, iktatja, irattározásra előkészíti az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, megyei bíróságok, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás megindításáról szóló végzéseket, tájékoztatásokat feldolgozza, beérkezett végzésekről szóló kimutatást továbbítja a társosztályok, kirendeltségek részére, végzések alapján a szervezeti egységet érintően megteszi a szükséges intézkedéseket, Nyilvántartást vezet a Kirendeltség és Szolgáltató Központ által véleményezett OFA pályázatokról, Elősegíti a Munkaügyi Központ nemzetközi kapcsolatainak továbbfejlesztését és új kapcsolatok kialakítását, Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló kirendeltségi tevékenységek koordinálásában, Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és a magán munkaközvetítő tevékenységet ellátó szervezetekkel, A/. Eszköz Koordinációs Csoport Feladatkör: 7/30

8 1. Módszertani útmutatók készítésével összehangolja, segíti a kirendeltségek feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát: foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás; szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzése támogatása; mobilitási támogatások; munkaközvetítéssel, munkáltatói kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatok; részmunkaidős foglalkoztatás támogatása; egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó feladatok végrehajtása a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a kirendeltségek részére, információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a régió munkaerő-piaci folyamatairól; Javaslatot tesz az NFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra; Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését, keretgazdálkodó; A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglakoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendeletben, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005.(IX.2.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó jogszabályokban a Munkaügyi Központ hatáskörébe utalt feladatok ellátásának szakmai irányítása, koordinálása, módszertani feladatok ellátása Az Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében ellátja az NFA-ból és az EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatási tevékenységek módszertani megalapozását, a pénzügyi források felhasználásának összehangolását, koordinálását. 2. Munkaerő-piaci programokat érintő tevékenységek koordinálása: Ezen belül: megyei munkaerő-piaci programok tervezése, érdekelt partnerintézményekkel való kapcsolattartás, programindításának és megvalósításának koordinálása, programtervek Nemzeti Munkaügyi Hivatallal történő véleményeztetése. Végleges munkaerő-piaci programok kihelyezése az érintett kirendeltségekre, Kirendeltség és Szolgáltató Központba, illetve a program megvalósításával kapcsolatos dokumentumok továbbítása az érintett szervezeti egységek részére. Országos munkaerő-piaci programok programindításának és megvalósításának koordinálása, Időszaki- és záró beszámolók készítése, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által meghatározott jelentési és beszámolási kötelezettségek teljesítése. 3. Európai Uniós pályázatokat érintő tevékenységek koordinálása, 8/30

9 Ezen belül: összegyűjti és rendszerezi a megyében elérhető pályázati lehetőségeket és azokról információkat nyújt ellátja a pályázathoz kapcsolódó együttműködési vagy konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok kiadásával összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat elkészíti, naprakész nyilvántartást vezet a munkaügyi központ részvételéről a nyertes pályázatokban, részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos rendezvényeken, egyeztetéseken, konzorciumi üléseken, felsőbb szervek által meghatározott módon és időszakonként statisztikát és jelentést készít a projektekről és a tevékenységekről, nemzetközi pályázatok esetében figyelembe veszi a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nemzetközi osztályának ajánlásait és javaslatait. 4. Csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos tevékenységek koordinálása: Ezen belül: Munkáltatók bejelentési kötelezettségeinek hiánytalan megvalósulása érdekében a bejelentő munkáltatókkal való kapcsolattartás, a csoportos létszámcsökkentések elektronikus bejelentését támogató (ESTAT) rendszer működtetése. (Szándék- és döntésbejelentések rögzítése és jóváhagyása, érintett munkavállalói adatok rögzítése.), Csoportos létszámcsökkentésekkel kapcsolatos statisztikákat és szöveges értékeléseket készít, naprakész nyilvántartást vezet, Folyamatosan figyelemmel kíséri az ide vonatkozó jogszabályok módosításait, gondoskodik a jogszabályokban, eljárási szabályokban előírtak betartásáról, valamint betartatásáról, Gondoskodik a feladat szakmailag megalapozott, határidőre történő elvégzéséről, szükség esetén munkaerő-piaci ellenőrzést kezdeményez. 5. Foglalkoztatási paktumokkal kapcsolatos tevékenységek koordinálása: Ezen belül: Részt vesz a kistérségi, megyei paktumok működtetésében, koordinálásában, 6. Hatósági tevékenység ellátása: Ezen belül: Munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatása esetén a pályázati eljárás lebonyolítása, döntés előkészítése, működtetési költségre vonatkozó hatósági szerződés megkötése, pénzügyi utalások teljesítése. 9/30

10 szükség esetén visszakövetelés iránti intézkedés és a végrehajtási eljárás indítása, nyomon követése. 7. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai tekintetében: együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervekkel, elkészíti a foglalkozási rehabilitációt segítő szolgáltatások, és a rehabilitációs munkacsoportok foglalkozási rehabilitációs tevékenységét érintő beszámolókat, jelentéseket, havonta adatot szolgáltat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé a rehabilitációs járadékban részesülő személyekkel való együttműködés során végzett tevékenység rögzítését elősegítő REHAD tábla adatállománya alapján, tájékoztatja a munkaügyi központ kirendeltségeit az I. és II. fokú komplex rehabilitációs bizottság foglalkoztatási szakértői előtt megjelent kérelmező személyek létszámáról kapcsolatot tart a foglalkozási rehabilitációban érintett intézményekkel, szolgáltatókkal, társosztályokkal B/. Beruházási Csoport Feladatkör: 1./ Munkahelyteremtő beruházások területén jelentkező feladatok: Új beruházások esetén: pályázati felhívások, iratminták, eljárás folyamatának kidolgozása, pályázatok befogadása, beérkezett pályázatok nyilvántartásának elkészítése, pályázatok formai, tartalmi értékelése, pályázati anyagok felülvizsgálata, döntés előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a pályázatok Kincstári monitoring rendszerbe történő felvezetése, a pályázó cégek köztartozásának figyelemmel kísérése, a pályázó cégek rendezett munkaügyi kapcsolatának vizsgálata, adatszolgáltatás a közpénzek átláthatóságának vizsgálatához, gondoskodik a szakértői szerződések megkötéséről, kapcsolatot tart a külső szakértőkkel, gondoskodik a szakértői díjjak átutalásáról, hatósági szerződések, zálogszerződések előkészítése aláírásra, megkötött szerződések alapján a beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése, kötelezettségvállalások felvezetése a FPIR-be, 10/30

11 megkötött szerződések alapján benyújtott számlák befogadása, felülvizsgálata, utalásra való előkészítése, pénzügyi utalások naprakész nyilvántartásának vezetése. Megvalósult beruházások esetében: pénzügyi teljesítések folyamatos nyilvántartása, egyeztetése az Pénzügyi és Számviteli Osztály befizetési nyilvántartásával, pénzügyi teljesítések elmaradása esetén fizetési felszólítások, végrehajtási intézkedések megtétele, létszámjelentések feldolgozása, a szükséges intézkedések megtétele, szerződés módosítási kérelmek felülvizsgálata, döntésre való előkészítése, döntést követő intézkedések bonyolítása, szerződésszegés esetén a visszakövetelési döntés előkészítése, döntést követően a visszafizetés figyelemmel kísérése, lejárt szerződések esetében a lezárással kapcsolatos javaslat összeállítása, foglalkoztatott létszám - pénzügyi teljesítés igazolása, jelzálog törlés előkészítése, A Minisztérium felé munkahelyteremtő pályázati támogatások monitoring adatainak aktualizálása. 2./ Önfoglalkoztatás támogatása és vállalkozóvá válás támogatás folyamatában: elkészíti a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és egységcsomagot, gondoskodik a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok Magyar Államkincstárhoz történő bejelentéséről, gondoskodik a pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok közzétételéről, tájékoztatást, információt nyújt a támogatásokkal kapcsolatban, dönt a támogatás nyújtásához rendelkezésre álló pénzügyi keret felosztásáról, nyilvántartás vezet a beérkezett pályázatokról, közreműködik a jelzálogszerződések megkötésében, kapcsolatot tart a Földhivatalokkal, közjegyzővel, gondoskodik a szakértői szerződések megkötéséről, gondoskodik a szakértői díjjak átutalásáról, kapcsolatot tart a kirendeltségekkel. 3./ Munkahelymegőrző támogatás és munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelése folyamatában: a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, iratminták, útmutató kidolgozása, a benyújtott kérelmek nyilvántartásának vezetése, a benyújtott kérelmek véleményezése, javaslattétel a kirendeltségeknek, gondoskodik a kirendeltségek által kérelmezett pénzügyi keret kiadásáról, figyelemmel kíséri a pénzügyi keret felhasználását, figyelemmel kíséri a szakterületekkel összefüggő jogszabályi változásokat, annak figyelembevételével javaslatot tesz a támogatás eljárási rendjének módosítására, kapcsolatot tart a kirendeltségekkel. 11/30

12 4./ Munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének támogatására központi munkaerőpiaci-program tájékoztatja a kirendeltségeket a pályázati felhívás feltételeiről, a benyújtott kérelmek nyilvántartásának vezetése, kirendeltségi vélemények befogadása, a benyújtott kérelmek véleményezése, támogatásra vonatkozó kérelmek összesítése, előkészítése a minisztériumba történő továbbítására, a miniszter elbírálásának eredményéről tájékoztatja a kirendeltségeket, gondoskodik a kirendeltségeknek a pénzügyi keret kiadásáról, gondoskodik a szakértői szerződések megkötéséről, kapcsolatot tart a külső szakértőkkel, gondoskodik a szakértői díjjak átutalásáról, figyelemmel kíséri a pénzügyi keret felhasználását, kapcsolatot tart a kirendeltségekkel, 5./ Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás kezelése Ezen belül: Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmek feldolgozása, döntés előkészítése, utalásra előkészítése, kifizetés iránti intézkedés, visszafizetések figyelemmel kísérése, közbenső mérlegek felülvizsgálata, szükség esetén javaslattétel a visszafizetés iránti igény polgári peres úton történő érvényesítésére, 2.2. Pénzügyi és Számviteli Osztály A Pénzügyi és Számviteli Osztály kodifikációs feladatai tekintetében kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) működtetésével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi változás, továbbá igény esetén gondoskodik módosításukról, azokat végrehajtja, illetve betartatja. Iránymutatást ad a kirendeltségek, társosztályok részére az NFA működtetésével kapcsolatos gazdasági munkájukhoz. Biztosítja a könyvvizsgáló, a felügyeleti szerv és belső ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatást. Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. A Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszer működésének szakmai irányítása. Ellátja a minőségügyi tevékenység szervezeti egységet érintő feladatait. 2. A Pénzügyi és Számviteli Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 12/30

13 Koordinálja az NFA alaprészek lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalásoknak a kirendeltségi nyilvántartását, a VIR adatszolgáltatást. Meghatározza az egyes támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások tartalmi és formai elemeit, a VIR adatszolgáltatás formáját. Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben illetve FPIR-ben nyilvántartott kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 3. A Pénzügyi és Számviteli Osztály funkcionális feladatai tekintetében: Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt; A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a Befektetés Ösztönzési osztálynak a hátralékos ügyfelekről. Nyilvántartja a Bérgarancia Alaprészből nyújtott rövidlejáratú kölcsön állományát; A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a Befektetés Ösztönzési osztálynak a hátralékos ügyfelekről. Vezeti az NFA-ból nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó visszakövetelő határozatokról a nyilvántartást. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a kirendeltségeknek, osztályoknak a hátralékos ügyfelekről. A behajthatatlan követeléseket kivezeti a főkönyvi könyvelésből; Vezeti a hosszúlejáratú követeléssé minősített adósokról a nyilvántartást, a befizetéseket nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a kirendeltségeknek, osztályoknak a hátralékos ügyfelekről; Nyilvántartja az NFA egyéb bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a kirendeltségeknek, osztályoknak a hátralékos ügyfelekről. A behajthatatlan követeléseket kivezeti a főkönyvi könyvelésből.; Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó pénzforgalmi és az előírt statisztikai jelentéseket; Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit, éves beszámolóját a szakmai irányító szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét, egyezőségét; Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási tevékenységet megszervezi, irányítja, ellenőrzi, végzi; Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, kötelezettségvállalások ellenjegyzésével, a kifizetések szakmai teljesítésével, érvényesítésével, utalványozásával valamint annak ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat és jogköröket; Elkészíti a kirendeltségek által az Integrált Rendszerben kezelt és teljesítésigazolt, utalásra előkészített aktív eszköz tételek utalványrendeleteit, gondoskodik a pénzügyi teljesítésről a Magyar Államkincstáron keresztül; A kirendeltségek és a szakigazgatási szerv osztályainak feladásai alapján gondoskodik a Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben kezelt támogatások, költségelszámolások utalványrendeleteinek elkészítéséről, valamint a pénzügyi teljesítésről a Magyar Államkincstáron keresztül; A pénzügyi teljesítésekről visszaigazolást küld a kirendeltségek, osztályok részére, illetve gondoskodik a pénzügyi teljesítések Integrált Rendszerbe, Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerbe való visszatöltéséről. Gondoskodik a közvetlenül az Pénzügyi és Számviteli Osztályra érkező számlák Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben való rögzítéséről, pénzügyi rendezéséről a Magyar Államkincstáron keresztül; A kirendeltségek által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített álláskeresési támogatás, keresetpótló juttatás, VVT tételeket összesíti, 13/30

14 számfejti. Gondoskodik azok postán keresztül történő kifizetéséről, illetve átutalásáról. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolásokat.; Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról, Egyeztetést végez a magánnyugdíj-pénztárakkal az egyénektől levont (bevallott) és átutalt tagdíjak vonatkozásában, tájékoztatást ad a kirendeltségekkel történő egyeztetés alapján a hibás adatszolgáltatásról a november 1-jét megelőzően keletkezett ügyek esetében; Egyeztetést végez az NAV illetékes szakosztályával a bevallásokban hibásan szereplő tételek javítása iránt. Elkészíti a korrekciós bevallásokat. Az NFA Alapkezelője által kialakított számlarend alapján megszervezi, kontírozza és könyveli a gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákra, vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat. Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal. Havonta, a főkönyvi zárást követően számlalapot küld a kirendeltségek, osztályok részére az analitika és a főkönyv egyeztetése céljából. A követelések állományváltozását havonta egyezteti a főkönyvi könyveléssel. Negyedévente pénzfelhasználási tervet készít, melyet megküld az NFA kezelője részére. Heti pénzellátás keretében gondoskodik a kifizetésekhez szükséges pénzeszközökről. Nyilvántartja az NFA alaprészeinek függő illetve letétéként kezelt tételeit, gondoskodik azok folyamatos rendezéséről a kirendeltségek, osztályok bevonásával. Nyilvántartja a Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, központi és alaprészhez nem köthető támogatások TÁMOP , TÁMOP projektek keretét eszközönként, kirendeltségenként, a TÁMOP projekt keretét célcsoportonként. Figyelemmel kíséri felhasználásukat, lekötöttségüket a kirendeltségek és a szakmai osztályok havi jelentésben megküldött adatai alapján. Adatot szolgáltat a szakmai osztályok részére a keretgazdálkodáshoz, illetve az Pénzügyi és Számviteli osztály közvetlen hatáskörébe tartozó eszközök esetében keretgazdálkodást végez a Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és a TÁMOP 1.1. (TÁMOP , ,) projekt keretében nyújtott támogatások lekötéséről, felhasználásáról havonta VIR jelentést készít a felügyeleti szerv által meghatározott formában és határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét. Folyamatosan egyeztet a Magyar Államkincstárral a nem azonosított bevételek azonosítása a KTK kódok javítása céljából. 4. A Pénzügyi és Számviteli Osztály egyéb feladatai tekintetében: Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül; A társszervek által megküldött hibalista alapján egyeztet a társszervekkel, kirendeltségekkel a hibás tételek javítása céljából, elkészíti a korrekciós bevallást. Közbeszerzési pályázatokhoz hatósági igazolásokat ad ki a kérelmező pályázóknak; A TÁMOP , programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. (A kirendeltségek, Foglalkoztatási Programok osztály által megküldött adatszolgáltatás alapján nyilvántartja a kereteket, illetve nyomonköveti azok lekötöttségét, pénzügyi teljesítését. Gondoskodik az Integrált Rendszerben, 14/30

15 Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben a kirendeltségek által rögzített és szakmai teljesítés igazolt tételek utalványozásáról, pénzügyi rendezéséről. Visszaigazolást küld a kifizetésekről a kirendeltségek részére illetve visszatölti a pénzügyi teljesítéseket az Integrált Rendszerbe, Foglalkoztatási Pénzügyi Információs rendszerbe. A gazdasági eseményeket kontírozza, könyveli) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglakoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendeletben, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005.(IX.2.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó jogszabályokban a Munkaügyi Központ hatáskörébe utalt feladatok ellátásának pénzügyi irányítása, koordinálása. Gondoskodik a kirendeltségek által kezelt és szakmai teljesítés igazolt támogatások utalásra történő előkészítéséről, az utalandó állomány Kormányhivatal Pénzügyi Főosztályára történő átadásáról. Belügyminisztérium által finanszírozott Közfoglalkoztatási támogatás esetében a Kirendeltségek által Integrált Rendszerben kezelt és szakmai teljesítés igazolt támogatások utalásra történő előkészítéséről, az utalandó állomány Kormányhivatal Pénzügyi Főosztályáras történő átadásáról. Iktatás, egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Szakrendszer-üzemeltetési csoport A Pénzügyi és Számviteli Osztály funkcionális feladatai tekintetében az alábbi informatikai feladatokat végzi: 1.1. Hardver üzemeltetés - új eszközök rendszerbe állítása, - meglévő eszközök üzemeltetése, karbantartása, - Hiba bejelentés alapján hibafeltárás, - Javítás, - javíttatási igény jelzése a Kormányhivatal törzshivatala felé, - lokális hálózat üzemeletetése, hálózat bővítés, költözések, - adatátviteli hálózat hibafeltárás. hibajelzés az üzemeltető Nemzeti Munkaügyi Hivatal felé Alapszoftver üzemeletetés - Telepítés, - szoftverfrissítések telepítésének állapot figyelése, szükség esetén beavatkozás, - eszköz paraméterezése, - működés figyelése szükség esetén beavatkozás, - mentési rendszerek kialakítása, üzemeletetése, a működés felügyelete, - egyedi mentések, archiválások, - a működéshez szükséges feltételek monitorozása (szabad tárterület, telepített verziószám, stb., - AD (felhasználó nyilvántartás) aktualizálása, - File szerver megosztások, könyvtár és file szintű jogosultságok kialakítása, kezelése, - Outlook levelezési rendszer beállítása, - munkaállomás telepítéséhez image kialakítás, - munkaállomás újra telepítés, - nyomtató telepítés, megosztás, - a szakrendszerek működéséhez szükséges környezet beállítása, - egyéb elérések, alkalmazások működéséhez szükséges beállítások elvégzése, - irodai szoftverek telepítése, - nyilvántartás vezetése az alap munkaállomáson végzett nem standard telepítésekről, - Az NMH által kiadott alapszoftver működéssel kapcsolatos, adatkérési, telepítési, ellenőrzési és egyéb feladatok elvégzése, 15/30

16 - Vírusvédelem állapotának figyelése, riasztások kezelése, - A Kormányhivatal adat kommunikációs felületének elérésének biztosítása Szoftver üzemeltetés - nem központi alkalmazások telepítése, - központi alkalmazások működéséhez szükséges paraméterek beállítása, - az alkalmazások jogosultsági rendszerének kezelése, a szakma igénye szerinti jogosultság beállítás, - az alkalmazás működőképességének ellenőrzése, hibaelhárítás/hibajelzés a kibocsátó felé, - az alkalmazással kapcsolatos információk eljuttatása a felhasználók felé, - hibafeltárás, hiba továbbítás az Nemzeti Munkaügyi Hivatal által üzemeletetett hibabejelentő rendszerre, a megoldásról értesítés a felhasználó felé, - kiemelt jogosultsághoz kötött adatjavítások elvégzése, - egyedi lekérdezések (amennyiben van hozzá jogosultság) készítése Intranet, Internet üzemeltetés - helyi intranet üzemeltetése, adatfeltöltés biztosítása Felhasználó támogatás - az egyes szakrendszerek kezelésével kapcsolatos felhasználó támogatás, - kiemelt szerepkörhöz kötött műveletek elvégzése, - alkalmazás oktatásában való részvétel Egyéb feladatok Rendezvényekhez informatika biztosítása, A Kormányhivatal Informatikai Főosztálya által kiadott feladatok elvégzése, A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Informatikai Főosztálya által kiadott egyéb feladatok elvégzése. 3. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes 3.1. A Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatok ellátásáért felelős igazgató-helyettes feladatai: felügyeli az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját, felelőssége kiterjed a közvetlenül hozzá tartozó szervezeti egységek, így a Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály Szervezési és Hatósági Osztály feladatkörében a Kirendeltségek, Kirendeltség és Szolgáltató Központ szakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, közvetlenül részt vesz a Munkaügyi Központ célkitűzéseinek, alapvető feladatainak kialakításában, a végrehajtás megszervezésében, a feladatok koordinálásában, véleményezi a hatáskörébe utalt feladatokkal összefüggő igazgatói utasítások tervezetét, közreműködik a felsőbb szervek számára készítendő előterjesztések elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében, közreműködik a szervezet belső szabályzatainak elkészítésében, feladatkörében felügyeli a kirendeltségek munkáját, felelőssége kiterjed a kirendeltségek szakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, kapcsolatot tart a felelősségi körében érintett külső partnerekkel, gondoskodik közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzéséről, felügyeli, irányítja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat, gondoskodik a munkaügyi központ szervezeti egységei egységes jogalkalmazásáról, koordinálja a munkaügyi központ központi szervezeti egységei kirendeltségeket irányító tevékenységét, a hatékony, jogszerű kirendeltségi munkavégzés érdekében, biztosítja a munkaerő-piaci eszközök jogszerű alkalmazásának rendszeres, tervszerű figyelemmel kisérését, az ellenőrzési tevékenység megszervezését. Biztosítja az ellenőrzés 16/30

17 tapasztalatainak széleskörű megismertetését, és szükség szerint intézkedések kezdeményezését, felügyeli az iratkezelés rendjét, gondoskodik a jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatok végrehajtásáról, kapcsolatot tart a Kormányhivatal törzskarával humánpolitikát és működést érintő kérdésekben, koordinálja a munkaügyi központ elemzési, statisztikai adatszolgáltatási és információnyújtási feladatait, ellátja mindazon feladatok, amivel az igazgató megbízza, és amit a munkaköri leírása, továbbá a jogszabályok, a belső szabályzatok, utasítások felelősségi körébe rendelnek Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály Az osztály általános és fő feladata a közfoglalkoztatás támogatás működtetése/koordinálása. Ezen belül működteti/koordinálja: - a rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatást - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatást - az értékteremtő közfoglalkoztatás támogatást - az országos közfoglalkoztatási programokat - a mintaprojekteket - a startmunka mintaprogram vízi társulatok lebonyolításával megvalósuló projektet - a szociális földprogramot - a téli közfoglalkoztatás programot - a kazán programot - a Startmunka programot. Az osztály feladatkörébe tartozik továbbá: - a felügyeleti szervek által kiadott eljárási szabályok, utasítások, elrendelő levelek továbbítása a kirendeltségek, és társosztályok felé, - az osztályon működtetett eszközökkel kapcsolatos jelentkező ügyintézési és ügykezelési feladatokat elvégzése, - iratokat szabályszerű kezelése, iktatása, irattározásra való előkészítés az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, - a szervezeti egységektől érkező javaslatok alapján a döntésre előkészített szakmai anyagokat továbbítása a döntéshozók felé, - az eszköz működtetéséhez kapcsolódó alapok pénzkeret gazdálkodásaival összefüggő feladatainak elvégzése, az NFA 8. cím Startmunka program előirányzatából a közfoglalkoztatás tervezett decentralizált keretének felosztására vonatkozó javaslat tétel, - ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, a felhasználás ellenőrzését, mint keretgazdálkodó, - a közfoglalkoztatási tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tervezésben, fejlesztésben, tesztelésben történő közreműködés, - az egységes jogalkalmazás biztosításában való közreműködés, - a felügyeleti és belső ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatás biztosítása, - a feladatkörébe tartozó információs és adatszolgáltatási feladatok ellátása, - a közfoglalkoztatás értékelési feladatainak végrehajtása, beszámoló készítése, - a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatás esetében a jogalap nélkül felvett támogatások visszakövetelése, illetve a behajtása iránti intézkedés, - a szakterületét érintő jogi, informatikai, információs és szakmai álláspontok összehangolásában, szükség szerint a Szervezési és Hatósági Osztály közreműködésével javaslatot dolgoz ki a változtatásokra, szakmai útmutatók, állásfoglalások kiadására, - a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal ajánlásainak megfelelően a módszertani útmutatók alapján összehangolja, segíti a 17/30

18 kirendeltségek feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, - az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a Munkaügyi Központ hatáskörébe utalt feladatokat - kérelem befogadása, döntés előkészítése, pénzügyi lebonyolítás, monitoring ellátja, - analitikus nyilvántartás vezetése az országos közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott támogatások pénzügyi adatairól, - VIR adatszolgáltatás összeállítása és megküldése az illetékes osztály részére, - leltározási feladatok ellátása, - kérelmek, panaszok, állásfoglalásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátása, - az eszköz hatékony működtetése érdekében az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatallal együttműködik, - közreműködik a kormányhivatal munkaügyi központjának kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében, - irányító/felügyeleti hatóság által kért adatok információk megadása, egyéb feladatok, utasítások végrehajtása. Az osztály elvégzi a feladatkörébe tartozó: - megyei bíróságok, végelszámolók által megküldött felszámolások, végelszámolás megindításáról szóló végzések, tájékoztatások feldolgozását, szükséges esetén intézkedést kezdeményez, - a NMH által meghatározott külföldi kedvezményezett jelentésre vonatkozó heti adatszolgáltatási kötelezettségét Szervezési és Hatósági Osztály Általános feladatai. Közreműködik az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljeskörű ellátása érdekében. A. Gondnoksági és Titkársági csoport Ellátja a Munkaügyi Központ vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott feladatokat; Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; Átadja a szakrendszer üzemeltetési csoport részére a kormánytisztviselők (felhasználók) ki-és belépésével, áthelyezésével kapcsolatos adatokat. Szervezi a Munkaügyi Központ rendezvényeit; Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait; Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában; Ellátja a Munkaügyi Központ Intranet, Internet megjelenésével kapcsolatos feladatokat; Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat; A Szervezési és Hatósági Osztály funkcionális feladatai tekintetében iktatási és irattározási feladatokat végez. A Kormányhivatal Törzshivatal részére leadandó heti jelentés összesítése. A Munkaügyi Központ feladatellátáshoz szükséges gépkocsi igény összegyűjtése, leadása. A Munkaügyi Központ működését biztosító megrendelések előkészítése. B. Elemzési csoport Koordinálja és szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelései feladatokat, elkészíti a MEV éves tervdokumentációját és 18/30

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ÜGYREND Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdés o) pontjára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Hatályos: 2016. május 1-jétől A Kollégiumok Igazgatóság (a továbbiakban KI) Ügyrendje a 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8 2016/1. SZÁM 2016/1. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 1. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI UTASÍTÁSOK 8 1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1. Az Egészségfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24.

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Pécs, 2009. J ó v á h a g y o m: Budapest, 2009. november 24. Szabó Imre sk. környezetvédelmi

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 06/2012. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. paragrafusa alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 1 Az intézmény neve/címe:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

Szöveges ismertető a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi Intézményi Munkatervéhez

Szöveges ismertető a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi Intézményi Munkatervéhez Szöveges ismertető a Csongrád Megyei évi Intézményi Munkatervéhez A Csongrád Megyei (továbbiakban: ) feladatés hatáskörébe tartozó tevékenységét jelen, évi Intézményi Munkaterve tartalmazza. A évi Intézményi

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 414/2013. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2013. január 31.-én

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai I. Közös szabályok I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: 46/512-901 Fax: 46/512-903 E-mail: kormanyhivatal@borsod.gov.hu I.2. Az Ügyrend

Részletesebben

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: 2014.11.08 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jellemzése

Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jellemzése Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti Vezetői összefoglaló: Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában tárgyban kötött vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A vezetők munkaidő-beosztása (minden nevelési ill. tanév kezdetén változhat) Intézmény vezető 7.00-16.30 10.00-16.00 7.00-16.30 8.00-16.00 8.00-15.

A vezetők munkaidő-beosztása (minden nevelési ill. tanév kezdetén változhat) Intézmény vezető 7.00-16.30 10.00-16.00 7.00-16.30 8.00-16.00 8.00-15. A vezetők munkaidő-beosztása (minden nevelési ill. tanév kezdetén változhat) 1. számú melléklet Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Intézmény vezető 7.00-16.30 10.00-16.00 7.00-16.30 8.00-16.00 8.00-15.00

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13. Előkészítés illetve a feladat tartalmi leírása/ellenőrzés

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13. Előkészítés illetve a feladat tartalmi leírása/ellenőrzés 534 9. sz. melléklet I. A költségvetés tervezése A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala 13 Előkészítés illetve a tartalmi leírása/ellenőrzés 1. A költségvetési koncepció elkészítése

Részletesebben

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1. A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.) I., A BKIK önkormányzatának szervezeti felépítése, belső kapcsolatrendszere.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás Hatály: 2015.IX.25. - 2015.IX.25. 18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról 1 A központi államigazgatási

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET. Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET. Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS INDOKLÁS... 7 1.1 AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK,

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

4/2003. számú elnöki rendelkezés

4/2003. számú elnöki rendelkezés Hatályos: 2012. március 1-től 4/2003. számú elnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben