SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi. XXXI. törvény (a továbbiakban: Tvt.) és annak végrehajtási rendeleteit figyelembe véve az Egyetemi Szenátus a SZENT ISTVÁN EGYETEM (továbbiakban: egyetem) Tűzvédelmi Szabályzatát az alábbiak szerint adja ki. A szabályzat területi hatálya az egyetem által üzemeltetett létesítményekre, míg a személyi hatálya az egyetem munkavállalóira, továbbá a hallgatókra, a kollégistákra és az egyetem létesítményeiben tartózkodó, illetve ott munkát végző természetes személyekre terjed ki.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYETEM TŰZVÉDELMÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK FELADATAI Általános feladatok A rektor feladatai A kancellár feladata A rektorhelyettesek feladatai A stratégiai és koordinációs főigazgató feladatai A dékánok feladatai A kollégiumigazgatók további feladatai A BEOSZTOTT VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI A DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI FELADATAI A TŰZVÉDELMI SZERVEZET A tűzvédelmi főelőadó feladatai Tűzvédelmi előadók feladatai Tűzvédelmi megbízottak feladatai A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság további tűzvédelmi feladatai A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG A TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RENDJE A TŰZJELZÉS, RIASZTÁS ÉS TŰZOLTÁS A TERÜLETI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, TŰZRIADÓ TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK M E L L É K L E T E K számú melléklet számú melléklet számú melléklet

3 1. AZ EGYETEM TŰZVÉDELMÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK FELADATAI 1.1. Általános feladatok A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint e törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a létesítmények kialakítására, a létesítmények és az anyagok használatára, valamint a tűzvédelmi ügyrendre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat határozzák meg. Ezeken a jogszabályokon túl a hatályos vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, hatósági előírásokat, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait minden vezető, minden beosztott dolgozó és az egyetemen tartózkodó valamennyi személy külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles végrehajtani, ill. betartani. A tűzvédelem a munkavégzés szerves része, ezért az egyes munkafolyamatoktól a megelőző tűzvédelmi tevékenység nem választható külön. Minden vezető kötelessége a szervező, irányító és ellenőrző tevékenység során a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket, szabályokat figyelembe venni és alkalmazni, adott esetben a végrehajtást kikényszeríteni A rektor feladatai 1. Gondoskodik a tűzvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok betartásáról illetve betartatásáról. 2. Intézkedéseivel és döntéseivel támogatja az egyetem tűzvédelmi szervezetének működését. 3. Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Egyetemi Szenátus hatáskörébe utal. 4. Tűzvédelmi vétség, zavart okozó tűzkár esetén a tűzvédelmi főelőadó bevonásával vizsgálatot rendel el, a vizsgálat eredményéről értesíti a felügyeletet gyakorló minisztériumot. 5. Gondoskodik a felügyeletet gyakorló minisztérium szükség szerinti tájékoztatásáról, illetve az egyetem tűzvédelmi tevékenységére vonatkozó írásos jelentés benyújtásáról A kancellár feladata 1. A minisztériumtól átruházott hatáskörben megszervezi és felügyeli az egyetem tűzvédelmi tevékenységét. Általános utasítási jogkörrel rendelkezik. 3

4 2. Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Egyetemi Szenátus hatáskörébe utal. 3. A Kancellári Kabineten keresztül irányítja a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság tevékenységét. 4. A tűzvédelmi szervezet tagjai számára biztosítja a tűzvédelmi továbbképzés lehetőségét. 5. Biztosítja az egyetem tűzvédelmi (műszaki-biztonsági) feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételeket. 6. A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez. 7. Gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, műszaki követelményekben és a hatósági határozatokban előírt követelmények teljesítéséről, a tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről A rektorhelyettesek feladatai A rektorhelyettesek a rektor tűzvédelmi feladatait vagy azok egy részét eseti vagy rendszeres jelleggel átruházott hatáskörben láthatják el A stratégiai és koordinációs főigazgató feladatai 1. Vizsgálja a tűzvédelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét. 2. Segíti a munkatársak tűzvédelmi tájékoztatását. 3. Indokolt esetben a tűzvédelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére az egyetem nevében tájékoztatást ad. 4. Gondoskodik róla, hogy az aktuális tűzvédelmi szabályzat tartalmát az egyetemi területet használók megismerhessék A dékánok feladatai 1. Gondoskodik a magyar és idegen nyelven tanuló hallgatók részére a tanulmányaikkal összefüggő tűzvédelmi ismeretek oktatásáról. 2. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a karon folyó tűzvédelmi oktató-nevelő munkát. 3. A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság szakmai segítségével a működési területére vonatkozóan írásban meghatározza a tűzvédelmi szervezet felépítését és 4

5 létszámát (tűzvédelmi megbízottak, előadók). Biztosítja a működés feltételeit, irányítja és ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a tűzvédelmi szervezet munkáját. 4. A nem gödöllői karok kötelesek biztosítani megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső vállalkozó vagy saját alkalmazott által a tűzvédelmi feladatok elvégzését. Ennek érdekében tűzvédelmi előadót bíznak meg vagy neveznek ki. A gödöllői karokon a tűzvédelmi előadó feladatait a tűzvédelmi főelőadó látja el. 5. Kiadja az irányítása alatt működő szervezeti egység területére vonatkozó (az egész területet átfogó) területi tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó és menekülési tervet. 6. Évente legalább egy alkalommal a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságot tájékoztatja a működési terület tűzvédelmi helyzetéről Tanszékvezetők, intézetigazgatók, kollégiumigazgatók és minden egyéb szervezeti egység vezetőjének feladatai 1. Működési területén gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabályzatokban, műszaki követelményekben és a hatósági határozatokban előírt követelmények teljesítéséről, a tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. Működési területén felelős a tűzvédelmi helyzetért. 2. A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a helyszíni gyakorlatok megtartását és abban közreműködik. 3. Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 4. Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről (évente minimum egy alkalommal), valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végrehajtandó feladataikat megismerjék. 5. Azt a munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, a tevékenységétől eltiltja. 6. Biztosítja a jogszabályokban előírt munkaköröknek megfelelően az érintett dolgozók tűzvédelmi szakvizsgán való részvételét és ellenőrzi a sikeres vizsgabizonyítvány megszerzésének tényét. 7. A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság közreműködésével gondoskodik a jogszabályban, szabványokban és hatósági határozatban megjelölt tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések előírás szerinti állandó üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóanyag pótlásáról. 8. A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság útján gondoskodik minden új, tűz és/vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt a szükséges tűzvédelmi vizsgálatok elvégzéséről, 5

6 elvégeztetéséről, az előírt bizonylatok beszerzéséről, a használati szabályok megállapításáról, illetve megállapíttatásáról. 9. A működési területén az esetlegesen a tűzvédelmi helyzetre kiható változást késedelem nélkül bejelenti a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságnak. 10. A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság felkérésére a közölt szempontok alapján írásban értékeli a működési terület tűzvédelmi helyzetét. 11. A tűzesetet haladéktalanul jelenti a tűzoltóságnak és a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságnak. Segítséget nyújt az esetleges tűzvizsgálathoz. 12. Részt vesz a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság, a hatóság vagy a felügyeleti szerv által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen, illetve akadályoztatása esetén nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult személlyel képviselteti magát. Az ellenőrzésen a tűzvédelmi szervezet kijelölt tagja is köteles részt venni. 13. Rendszeresen beszámoltatja a tűzvédelmi megbízottat (vagy előadót) a tűzvédelmi helyzet alakulásáról. 14. Megtiltja, hogy az egység területére a dolgozók engedély nélkül veszélyes anyagokat (pirotechnikai eszközök, tűzveszélyes folyadékok stb.) juttassanak be és annak ellenőrzése érdekében szúrópróbaszerűen vizsgálatokat végeztet. 15. Lehetőségei szerint gondoskodik a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végző dolgozók elismeréséről és anyagi jutalmazásáról. 16. A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság munkatársai bevonásával vizsgálatot kezdeményez. 17. Intézkedik a Tűzriadó Tervben foglaltak ismertetéséről, szükség esetén a lényeges tűzvédelmi szabályok kifüggesztéséről és a tűz esetén követendő magatartás gyakoroltatásáról. 18. Külső munkavállalókra, illetve a szervezeti egység területének bérbe adott részén működő külső cégek esetében érvényesíti a jogszabályokat, szabványokat és az egyetemi tűzvédelmi szabályzatban foglalt követelményeket. 19. Felügyeli és ellenőrzi a működési területén a tűzkulcsok állapotát. Meglétükről gondoskodik. Zárcsere esetén aktualizálja azokat A kollégiumigazgatók további feladatai 1. A kollégiumi lakók részére lakónként írásos tájékoztatót ad ki az épületre vonatkozó legfontosabb tűzvédelmi szabályokról. 2. Rendszeresen és szúrópróbaszerűen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a lakókra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartását. 6

7 3. Minden ünnepi vagy nagyobb létszámú külső résztvevő jelenlétével járó rendezvény alkalmával külön felhívja a lakók figyelmét a különleges helyzetben követendő tűzvédelmi magatartás szabályaira. 4. Gondoskodik arról, hogy az épület helyiségeinek igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák. 5. Tűzriadó Tervben meghatározza az épület kiürítésének módját. 6. Gondoskodik a menekülési terv elkészítéséről és kifüggesztéséről. 7. Évente egy alkalommal a Tűzriadó Tervben foglaltakat gyakoroltatja a kollégium lakóival és a gyakorlat elvégzéséről írásos jegyzőkönyvet készít. 7

8 2. A BEOSZTOTT VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI A tűzvédelmi feladatok szempontjából beosztott vezetőnek kell tekinteni azt a dolgozót, akit a munkáltatói jogkörrel rendelkező felettese vezetői, irányítási feladatokkal bíz meg (pl.: üzemvezető, laboratóriumvezető, csoportvezető, műhely- és raktárvezető, művezető stb.). 1. A hatáskörének megfelelően felelős a munkaterület tűzvédelmi helyzetéért. 2. Gondoskodik működési területén a tűzvédelmi jogszabályokban, műszaki követelményekben és a hatósági előírásokban szereplő követelmények érvényre juttatásáról, a tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 3. Gondoskodik arról, hogy munkaterületén a dolgozók munkába álláskor, illetve évente legalább egy alkalommal időszakos oktatáson vegyenek részt, valamint gondoskodik arról, hogy a dolgozók a tevékenységüknek, munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi szabályokat, a tűz esetén követendő magatartás szabályait megismerjék. 4. A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatósággal egyeztetve gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben dolgozók felkészítéséről és vizsgáztatásáról. 5. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság vagy más szervek, illetve a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság által tartott ellenőrzésen. 6. Intézkedik az ellenőrzéseken megállapított, hatáskörét érintő hiányosságok megszabott határidőre történő megszüntetéséről. 7. Felkérésre a megadott szempontok szerint írásban értékeli szervezeti egységének a tűzvédelmi helyzetét. 8. Felkérésre részt vesz a vezetők részére szervezett tűzvédelmi értekezleteken, továbbképzéseken. 9. Gondoskodik az adott munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi utasítások, kezelési utasítások, technológiai leírások elkészítéséről és az abban foglaltak betartásáról. 10. A működési területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén ellenőrzi, hogy a munkát végző személy rendelkezik-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és a munka feltételeit írásban rögzítették-e. Ha szükséges, az írásba foglalt feltételeket kiegészíti. A tevékenység befejezése után meggyőződik arról, hogy nem maradt-e a tevékenység területén tüzet okozó körülmény. 11. Haladéktalanul jelent minden tűzesetet a tűzoltóságnak és a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságnak. 8

9 12. Folyamatosan figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó dolgozók tűzvédelmi magatartását. 13. Gondoskodik működési területén a tűzkulcsok meglétéről, azok naprakész állapotban tartásáról. 9

10 3. A DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI FELADATAI Az egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalók, egyetemi hallgatók és az egyetem területén bármilyen tevékenységet folytató személyek (továbbiakban dolgozók) általános tűzvédelmi feladatai: 1. A dolgozók kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a munkaterületükre vonatkozó általános, valamint a munkakörükkel összefüggő speciális tűzvédelmi előírásokat. 2. A dolgozók tevékenységüket kötelesek úgy végezni, hogy az adott területen a veszélyhelyzet kialakulásának a lehetősége minimális legyen. 3. A dolgozók csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terület vezetője megbízta őket, és a biztonságos munkavégzés tűzvédelemre vonatkozó személyi és tárgyi feltételei biztosítva vannak. 4. A dolgozók kötelesek az előírt tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken részt venni. 5. A dolgozók kötelesek az általuk használt gépek, berendezések biztonságos használata érdekében azok kezelési utasításában leírtakat betartani. 6. Minden dolgozó köteles elsajátítani a munkaterületén lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és eszközök használatát, kezelését. 7. Minden dolgozó köteles megismerni a munkaterületének közvetlen környezetében lévő veszélyforrásokat, és betartani a veszélyes környezet biztonsági szabályait. 8. Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a dolgozó köteles a veszélyhelyzet felszámolásának érdekében életkora, egészségi és fizikai állapota alapján a tőle elvárható módon mindent megtenni, valamint az erre vonatkozó utasításokat haladéktalanul végrehajtani. 9. A dolgozók a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően a tőlük elvárható módon kötelesek megkísérelni a tűz oltását. Minden tüzet, még az eloltottat is haladéktalanul jelenteni, és a tűzvizsgálat érdekében a helyszínt változatlanul hagyva biztosítani kötelesek. 10. A munkahelyet utolsóként elhagyó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy nem maradt-e a munkaterületen tüzet okozó körülmény, továbbá szükség szerint gondoskodnia kell a víz-, gáz- és elektromos hálózatok megfelelő lezárásáról. 10

11 4. A TŰZVÉDELMI SZERVEZET Az egyetem tűzvédelmi szervezetének vázlatos felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza A tűzvédelmi főelőadó feladatai A tűzvédelmi főelőadó szakmailag irányítja, szervezi és vizsgálja az egyetemen a tűzvédelmi tevékenységet. Munkaköre betöltéséhez a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben felsorolt felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel és felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A tevékenységét a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság keretén belül végzi. 1. Rendszeresen ellenőrzi, szakmailag elősegíti az egyetem összes szervezeti egységére kiterjedően a tűzvédelmi szabályzatokban, jogszabályokban és a műszaki követelményekben foglalt tűzvédelmi előírások betartását, érvényre jutását. Hiányosság esetén a megoldási javaslat megadásával intézkedést kezdeményez az illetékes vezető felé. 2. Az egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások, bővítések és tűzvédelmet érintő átalakítás előkészítése és megvalósítása során elősegíti a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények teljesítését. 3. Felkérésre véleményezi a tűzvédelmi előadók által elkészített tűzvédelmi iratokat. Segítséget nyújt azok kidolgozásához. 4. Szakmailag segíti és felügyeli a tűzvédelemi megbízottak tevékenységét. 5. Értesítés alapján részt vesz a felügyeletet ellátó minisztérium, a hatóságok, és egyéb szervek ellenőrzésein. 6. A tűzvédelmi oktatás, képzés és továbbképzés területén feladatait az alábbiak szerint látja el: o az elsőéves egyetemi hallgatók központi tűzvédelmi oktatásában a dékánoknak felkérésre szakmai segítséget nyújt, o szakmai segítséget nyújt az újonnan felvett dolgozók oktatásához, o felkérésre részt vesz a dolgozók, egyetemi hallgatók ismétlődő tűzvédelmi oktatásában, továbbképzésében, o részt vesz a tűzvédelmi szakvizsgáztatás előkészítésében, szervezésében, o segítséget nyújt az Egyetem vezetői által szervezett tűzvédelmi tájékoztatók előkészítésében, lebonyolításában. 7. Ellenőrzései alkalmával esetenként vizsgálja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre kiadott írásbeli engedélyek szakszerűségét. 8. Figyelemmel kíséri a gödöllői campus területén tartott műsoros, illetve nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét. 11

12 9. Gondoskodik a jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések állandó üzemképes állapotáról, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóanyag pótlásáról. 10. Kérésre értékelést készít az egyetem tűzvédelmi helyzetéről. 11. Vezeti, illetve vezetteti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. 12. Kapcsolatot tart a felügyeletet ellátó minisztériummal és a katasztrófavédelemmel. 13. Javaslatot tesz az eredményes tűzvédelmi munkát végző személyek jutalmazására. Felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelmi szabályok, előírások megsértőivel szemben. 14. Jelzésre vagy ellenőrzés során tapasztalt közvetlen tűzveszély esetén haladéktalanul intézkedést kezdeményez az érintettek felé. 15. Állást foglal a szervezeti egységekben tűzvédelmi tevékenység ellátására felkérendő egyetemi dolgozó megbízásával vagy külső szolgáltató igénybevételével kapcsolatban. 16. Részt vesz az egyetem területén keletkezett tűzesetek vizsgálatában a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 17. Ellenőrzi a nem gödöllői székhelyű karokon, intézeteken dolgozó tűzvédelmi előadók munkáját. 18. Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az egyetem bármely szabad terébe, helyiségébe, épületébe az ott érvényes működési szabályok figyelembe vételével belépni és ellenőrzést folytatni. 19. A Gödöllői székhelyű karok tekintetében a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság keretén belül ellátja az olyan feladatokat, amelyeket a nem gödöllői karokon a tűzvédelmi előadók látnak el Tűzvédelmi előadók feladatai A tűzvédelmi előadó saját területén szakmailag irányítja, szervezi és vizsgálja a tűzvédelmi tevékenységet. A tűzvédelmi előadónak a munkakör betöltéséhez a 9/2015. (I.25.) BM rendeletben meghatározott szakirányú képesítéssel, valamint legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 1. Elkészíti a területi tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűzveszélyességi osztályba sorolásra, tűzriadóra, menekülésre vonatkozó iratokat a hatályos jogszabályok, szabványok és az egyetemi tűzvédelmi szabályzat figyelembevételével. 2. Elősegítik a tűzvédelmi feladatok határidőre történő elvégzését. 12

13 3. Rendszeresen ellenőrzi az adott területen a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére. 4. Részt vesz az adott területen a tűzvédelmi hatóság, a felügyeletet ellátó minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain. 5. Szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását, szakvizsgán való részvételüket koordinálja. 6. Részt vesz a megbízásban meghatározott területen az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezésében, az írásos engedélyt aláírja (ellenjegyzi), szükség szerint az engedélyben szereplő követelményeket kiegészíti, és a munka befejezése után a helyszint ellenőrzi. 7. Elvégezteti és figyelemmel kíséri a megbízásában meghatározott területen a tűzvédelmi berendezések, felszerelések időszakos karbantartását, ellenőrzi készenléti állapotukat. 8. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a szervezeti egység vezetőjének és felkérésre írásos beszámolót készít a megbízásban meghatározott terület tűzvédelmi helyzetéről. 9. Vezeti a hatásköréhez vonatkozó tűzvédelmi nyilvántartásokat, megőrzi a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat Tűzvédelmi megbízottak feladatai Az egyetem valamennyi szervezeti egységében, létesítményében, épületében tűzvédelmi megbízottat kell kinevezni. A tűzvédelmi megbízottnak a munkahelyi szakképesítése mellett legalább alapfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie. Az alapfokú tűzvédelmi képesítés kiváltható a munkáltató által szervezett, a helyi tűzvédelmi ismeretekre vonatkozó dokumentált kioktatással. A tűzvédelmi megbízott a helyi szervezeti egység vezetőjének alárendeltségében, továbbá a tűzvédelmi előadó/főelőadó szakmai felügyeletével látja el tűzvédelmi feladatait. Működési területét és feladatait az alábbi szempontok figyelembevételével a szervezeti egység vezetője határozza meg. 1. Működési területén figyelemmel kíséri, elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását. Hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez. 2. Közreműködik a dolgozók folyamatos továbbképzését, illetve oktatását biztosító szakvizsgák, tanfolyamok szervezésében. 3. A tűzvédelmet érintő változásokról a szervezeti egység vezetőjének tudtával tájékoztatja a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságot. 4. A napi munka befejezésekor a területi tűzvédelmi szabályzat konkrét előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről. 13

14 5. Részt vesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megállapításában, az írásos jegyzőkönyv elkészítésében. A helyi szervezeti egység vezetője által aláírt jegyzőkönyvet tájékoztatásul a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság részére elküldi. A jegyzőkönyv aláírására nem jogosult. A munka befejezése után köteles a helyszint ellenőrizni. 6. Tűz esetén teljesíti a riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit és értesíti a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság képviselőit. 7. Működési területére vonatkozó tűzvédelmi dokumentumokat köteles naprakész állapotban tartani és azt az ellenőrzést végzők részére bemutatni A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság további tűzvédelmi feladatai A Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság szakmai tevékenységet ellátó munkavállalói kötelesek az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a haladéktalanul szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni a veszélyhelyzet elhárítását. Az Igazgatóság tűzvédelmi képesítéssel rendelkező munkatársai jogosultak ellenőrzi az egyetem szervezeti egységeit tűzvédelmi szempontból. Az Igazgatóság köteles a tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat, dokumentumokat megőrizni és naprakész állapotban tartani. Ezen dokumentumok: Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat Gödöllői Campus Tűzvédelmi Szabályzata A Gödöllői Campusra vonatkozó tűzriadó tervek A Gödöllői Campusra vonatkozó tűzvédelmi oktatási bizonylatok A Gödöllői Campuson található tűzoltó készülékek, tűzcsapok nyilvántartása (az utolsó ellenőrzés dátumával) A Gödöllői Campusra elvégzett időszakos szabványossági felülvizsgálati dokumentumok 14

15 5. A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK Az egyes munkahelyek tűzvédelmi használati szabályait ahol szükséges a vonatkozó jogszabályok, műszaki követelmények, valamint a hatósági előírások alapján kell a területi tűzvédelmi szabályzatokban rögzíteni. Az Egyetemen gyakran előforduló, azonos rendeltetésű helyiségek közül a fizikai, kémiai laboratóriumokra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: A laboratórium vezetője által kiadott feladatoktól eltérő munkát vagy kísérletet, illetve engedély nélkül bárminemű tevékenységet végezni tilos! A laboratóriumokban illetéktelenek nem tartózkodhatnak. Csak műszakilag kifogástalan vegyi fülkében szabad végezni az olyan kísérleteket illetve munkafolyamatokat, amelyeknél súlyos egészségkárosodást okozó, tűz- és/vagy robbanásveszélyes anyagot használnak fel. A fűtőfürdők hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell. Olajfürdőt csak az olaj lobbanáspontja alatti hőmérsékleten szabad használni. Éghető folyadékból a munkahelyen csak a napi szükségletnek megfelelő mennyiséget szabad tartani. Az éghető folyadékokat az 54/2014. (XII. 5.) s BM rendelet, valamint a vonatkozó további jogszabályi feltételek, és a vonatkozó műszaki követelmények előírásainak megfelelően kell tárolni. Laboratóriumban a végzett tudományos tevékenység tűzveszélyességétől függetlenül tilos dohányozni! A laboratóriumokban az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A közlekedő utakat, valamint a kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes vizsgával rendelkező személy végezhet. A munkaidő befejezése után a laboratóriumi helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles gondoskodni az energiaszolgáltató (elektromos-, gáz-, hőenergia) berendezések lekapcsolásáról, a veszélyes anyagok elzárásáról. A tantermekre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: A tanteremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 15

16 A tanteremben villamos főzőlap, kávéfőző, melegítő, hősugárzó eszköz nem használható. A tanteremben keletkező papírhulladékot rendszeresen (legalább naponta) el kell távolítani. Az oktatáshoz használt írásvetítőt és egyéb technikai eszközöket állandó felügyelet mellett szabad csak üzemeltetni, és használat után ki kell kapcsolni. Valamennyi kijáratot nyitható állapotban kell tartani. A napi oktatási program befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó dolgozó köteles az áramtalanításról gondoskodni, továbbá ellenőriznie kell, hogy nem hagy-e maga után tűz keletkezését okozó körülményt. Az irodákra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: Dohányozni csak a kijelölt területeken, szabad, helyiségekben tilos! Hő fejlődéssel üzemelő elektromos készüléket (főzőlap, kávéfőző) csak hőszigetelő anyagú alátéten, rögzített módon szabad használni. Az elektromos főkapcsolót, a tűzvédelmi felszerelések helyét és a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A munka befejezése után, eltávozás előtt az elektromos fogyasztókat (számítógép, kávéfőző, lámpák, hősugárzó stb.) feszültségmentésíteni kell. A területi tűzvédelmi szabályzatokban rögzíteni kell az alább felsorolt helyiségek használati szabályait is: könyvtár, számítástechnikai, informatikai termek, kollégiumi lakószobák, melegítő-főző, oktatási helyiségek (kísérleti, kutatási, gyakorlati telep, egyéb labor, stb.), raktárak, A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény alapján kijelölt dohányzó helyek. A kijelölt dohányzó helyeket nyilvántartásba kell venni. 16

17 6. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása és az engedély kiadása a munkát elrendelő feladata. Az egyetem területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a szervezeti egység tűzvédelmi megbízottjának kell jelenteni, aki a 2. számú melléklet szerinti bejelentő formanyomtatvány szövegét szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. A gödöllői campus esetében a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságnak, a nem gödöllői karok esetben a tűzvédelmi előadónak kell jelenteni az eseményt, akik az engedélyt láttamozzák, szükség esetén kiegészítik. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet. A tűzveszélyes környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A munkát végző a munka befejezése után köteles a területet ellenőrizni és meggyőződni arról, hogy nem hagy maga után tüzet okozható körülményt. Ha tüzet okozó körülményt észlel, azt köteles megszüntetni, mielőtt a munkát végző a területet írásban dokumentált módon átadja a munkát elrendelőnek. 17

18 7. A TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE Minden dolgozót a munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, valamint a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni. A dolgozókat rendszeresen (legalább évente) ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról távolmaradt dolgozók részére pótoktatást kell szervezni. A tűzvédelmi oktatás, illetve továbbképzés az alábbi témakörökre terjedjen ki: a tűzvédelmi szabályzatban és a tűzriadó tervben foglalt előírások, a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyessége, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások, a tűzjelzés, riasztás módja, a tűz esetén követendő magatartás szabályai, továbbképzési és oktatási feladatok, a tűzoltó készülékek és eszközök kezelése és használata, a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményei. Az oktatás, illetve továbbképzés megtörténtét a dolgozó nyilatkozatban ismeri el (aláírt oktatási napló). A nyilatkozatot a tűzvédelmi iratok között kell őrizni, és felhívásra a katasztrófavédelem által tartott ellenőrzés vagy a felügyeleti ellenőrzések alkalmával be kell mutatni. Az elsőéves egyetemi hallgatókat a beiratkozással egyidejűleg tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A hallgatók értesítését, tanterem és oktató biztosítását a dékáni hivatalok végzik. A laboratóriumi gyakorlat, illetve más, veszélyesnek minősülő oktatói tevékenység megkezdése előtt a munkafolyamat és a környezet veszélyeiről a hallgatókat tájékoztatni kell. Az oktatás szervezéséért és annak dokumentálásáért a gyakorlat vezetője felelős. A hallgatók és a tanulók számára a tanulmányi követelményekbe építve is oktatni kell a tűzvédelmi ismereteket. A tűzvédelmi ismeretek oktatását a természettudományos szaktárgyakhoz kapcsolódóan, azok keretében úgy kell megvalósítani, hogy a rendelkezésre álló óraszámot ne emelje. 18

19 8. A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RENDJE Az egyetem dolgozói közül a 3. sz. mellékletben szereplő munkakörben dolgozó személyek kötelesek tűzvédelmi szakvizsgát tenni. A szakvizsga megszerzésének koordinálása a Gödöllői Campuson a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság, a többi Campuson az adott tűzvédelmi előadó feladata. A szakvizsga törzsanyagát, illetőleg a javasolt szakirodalom körét a BM OKF teszi közzé. A szakvizsga elméleti és szükség szerinti gyakorlati részből áll. A vizsgázónak bizonyságot kell adni arról, hogy: megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat; a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a gyakorlatban alkalmazni tudja, és a kapcsolódó műszaki feladatokat is meg tudja oldani. A szakvizsga sikeres letételéről tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell kiadni, aminek érvényességi ideje 5 év. Az egyetemnek a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetnie. A szakvizsgára kötelezett dolgozók 5 évente kötelesek újabb szakvizsgát tenni. Szakvizsga hiányában a szakvizsgához kötött munka nem végezhető. A szakvizsga bizonyítvány visszavonását a tűzvédelmi szabályok megszegése, vagy gondatlanságból okozott tűz esetén a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság vezetője, illetve a tűzvédelmi főelőadó köteles kezdeményezni és erről a dolgozó közvetlen vezetőjét tájékoztatni. 19

20 9. A TŰZJELZÉS, RIASZTÁS ÉS TŰZOLTÁS Amennyiben bármelyik munkavállaló vagy hallgató tüzet, illetve annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a jelzésre kijelölt személynek vagy a tűzoltóságnak jelezni. A tűzjelzésről a közvetlen munkahelyi (oktatási) vezetőt is tájékoztatni kell. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: a tűzeset pontos helyét, az épület címet (helység, kerület, utca, házszám), a tűz kiterjedését, a tűzzel érintkező anyagok fajtáját, információt a veszélyeztetett személyekről, további veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségét, a jelzést adó nevét és a telefonszámát. Az épületben tartózkodó személyeket a rendelkezésre álló eszközzel, a helyi sajátosságoknak megfelelően (pl. csengő, duda, kolomp, síp) riasztani kell. A munkavállalóknak tűz esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, rendfenntartás, tűzoltás előkészítése, az elsődleges beavatkozás megkezdése, tűzvédelmi és biztonsági berendezések kezelése stb.) a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint kell elvégezniük. Minden eloltott tüzet is jelenteni kell a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságnak. Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül, életkora, egészségi, fizikai állapota alapján a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni. Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják (út vagy közművezeték elzárása, forgalom elterelése stb.) a kezdeményező köteles a katasztrófavédelemmel szóban azonnal és ezzel egy időben írásban is bejelenteni. Erről a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóságot is írásban ( en: tájékoztatni kell. A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki csak a tűzoltóság tagja lehet. A tűzoltásvezető állami szervek, közüzemi vállalatok kirendelését igényelheti, közreműködésre kötelezhet, a kirendelt szervek járműveit, eszközeit igénybe veheti, karitatív szervezetek egységeinek közreműködését kérheti, valamint elrendelheti az épületekbe, helyiségekbe bontással történő behatolását is. 20

21 10. A TERÜLETI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, TŰZRIADÓ TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Az egyetem minden létesítményére kiterjedően területi tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok, alkalmazandó szabványok, hatósági előírások, az egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat és a vonatkozó technológiai utasítások alapján. A jogszabályokban szereplő követelményeknek megfelelően egy adott szervezeti egység teljes körű tűzvédelmi szabályozása az alábbi dokumentumokból áll: egyetemi tűzvédelmi szabályzat (intézményi szintű szabályozás), területi tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó Terv (ahol szükséges). A területi Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell: a tűzvédelmi egység szervezeti felépítését, irányítási rendjét, továbbá tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek megnevezését, azok feladatait és kötelezettségeit; az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes anyag (pl.: gáz, éghető folyadék) tárolásának, szállításának és kezelésének szabályait; a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat; a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet; az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket, az egyeztetésre jogosult személyeket, valamint annak formanyomtatványát; a tűzoltó berendezések, készülékek kezelésének (elhelyezésének) módját; a munkahelyeken a tevékenység befejezése utáni tűzvédelmi ellenőrzés feladatait; 21

22 a dolgozóknak a tűz megelőzésével, oltásával kapcsolatos teendőit, a tűzvédelmi oktatással, illetve továbbképzéssel kapcsolatos feladatait, tűzvédelmi képesítés követelményeit és a tűzjelzés módját. A helyi Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni minden oktatási funkciót ellátó épületre, továbbá ott, ahol azt a tűzvédelmi hatóság vagy jogszabály előírja. Különös gondosságot kell fordítani azokra az épületekre, ahol egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat. A Tűzriadó Tervnek naprakészen tartalmaznia kell: a tűzjelzés módjait; a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; a dolgozóknak a tűz esetén szükséges tennivalóit (elsődleges beavatkozás, kiürítés, mentés, rendfenntartás, tűzoltás előkészítése, tűzvédelmi biztonsági berendezések kezelése stb.); a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és az 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével; a főbb veszélyforrásokat (utalva azok elhárítására). A Tűzriadó Terv egy-egy példányát az alábbi helyeken kell őrizni: az épület portáján (állandó ügyeleti helyen), valamint a szervezeti egység tűzvédelmi dokumentumai között. A Tűzriadó Tervben foglaltakat évente legalább egy alkalommal gyakoroltatni kell és a gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A helyi Tűzvédelmi Szabályzatnak egyes munkahelyre vonatkozó használati szabályait tartalmazó részét indokolt esetben kötelező kifüggeszteni. A kifüggesztés helyét a tűzvédelmi megbízott javaslata alapján az egység vezetője határozza meg. 22

23 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az egyes szervezeti egységekben korábban kiadott tűzvédelmi szabályzatokat, utasításokat, és a különböző berendezések, műszerek, gépek használatára vonatkozó szabályokat évenként legkésőbb december 31-ig felül kell vizsgálni, és a mindenkori valós helyzetnek megfelelően aktualizálni szükséges. Jelen szabályzat április 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 14/2002/2003.ET. számú szenátusi határozattal kihirdetett Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti. Gödöllő, március 30. Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár 23

24 M E L L É K L E T E K 24

25 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Állatorvos-tudományi Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budai Campus Igazgatóság 1. számú melléklet AZ EGYETEM TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENÁTUSA KANCELLÁR REKTOR REKTORHELYETTESEK KANCELLÁRI KABINET BIZTONSÁGSZERVEZÉSI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ TŰZVÉDELMI ELŐADÓK Szervezeti egységek, tűzvédelmi megbízottak Nem kari jogállású szervezeti egységek 25

26 2. számú melléklet ALKALMI TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET TILOS VÉGEZNI OLYAN HELYEN, AHOL AZ TÜZET VAGY ROBBANÁST OKOZHAT MINDADDIG, AMÍG A TŰZ- ÉS/VAGY ROBBANÁSVESZÉLYT EL NEM HÁRÍTOTTÁK! 1. Alkalomszerű (alkalmi) tűzveszélyes tevékenység mindazon munkafolyamat, melynek során robbanásveszélyes osztályba (I-IV. tűzveszélyességi fokozatba) tartozó anyagot előállítanak, használnak, feldolgoznak vagy a tevékenység során robbanóképes gáz-gőz keletkezhet és a tevékenység helyszíne (munkahely) állandó vagy időszakos tűzveszélyes munkára a tűzvédelmi követelmények előzetes biztosítása mellett nincs kijelölve. 2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély beszerzése mellett, a jogszabályokban meghatározott munkák esetében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy (dolgozó) végezhet. 3. Alkalomszerű tűzveszélyes munkára szóló engedély kiadásának rendje: Külső (idegen) vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a vállalkozó megbízójának (adott szervezeti egység vezetője) a feladata. Az adott szervezeti egység munkahelyi vezetője által kiállított engedélyek láttamozására és kiegészítésére jogosult a tűzvédelmi megbízott is, de aláírására nem. A gödöllői campus esetében a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság részéről, nem gödöllői karok esetében a tűzvédelmi előadó részéről az engedélyt láttamoztatni kell. Szükség esetén a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság, vagy a tűzvédelmi előadó a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal az engedélyt kötelesek kiegészíteni. Az engedélyekben szigorúan be kell határolni az időtartamot és a helyszínt. Csak az az engedély érvényes, melyet annak a munkaterületnek a vezetője aláírt, ahol az engedélyezett tűzveszélyes tevékenységet végezni fogják. A munka végeztével a munkát végző miután meggyőződött, hogy nem maradt utána tüzet okozó körülmény, köteles a területet írásban visszaadni. Az engedély egy példányát az engedélyezőnek kell lefűzni és a megbízott vállalkozó számára át kell adni, egy másik lefűzött példányt pedig a gödöllői campuson a Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság, a nem gödöllői karok esetében a tűzvédelmi előadó részére kell leadni. 26

27 ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 1. A tűzveszélyes tevékenység megnevezése: Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének helye: Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység időpontja, időtartama: Az alkalmi tűzveszélyes tevékenységért felelős személy neve, telefonszáma: TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: (kitöltendő a 45/2011. BM rendelet alapján szükséges esetben) A helyszíni szemle alapján a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb előírások: engedélyt kiadó aláírása

28 A fent meghatározott tevékenység elvégzéséhez a tűzvédelmi kioktatást megkaptam, a rendelkezésemre bocsátott tűzoltó készülék használatát, kezelését ismerem, az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok, egyben az engedély egy példányát átvettem év... hó... napján tűzgyújtásért felelős személy (kérelmező aláírása) 28

29 3. számú melléklet A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT FOGLALKOZÁSI ÁGAK, MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSA - 45/2011. (XII.7.) BM RENDELET ALAPJÁN - 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 29

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2015. (X. 29.) határozata a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mi változott a tűzoltási és a műszaki mentési technika alkalmazását szabályozó rendeletben? Május 12-én megjelent a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó technika alkalmazhatóságáról szóló

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv a BGF KVIK tűzvédelmi Szabályzat

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben