2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről..."

Átírás

1 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás a 39/280/2014. Alapító Határozat szerint -összhangban a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról szóló 30/2014. (VI.27. MÁV Ért. 11.) EVIG számú utasításban foglaltakkal és annak általános elveihez igazodva- meghatározza a képzési tevékenységgel összefüggő döntések folyamatát a MÁV-START Zrt. sajátosságait figyelembe véve, elősegíti a MÁV-START Zrt. aktuális stratégiai és foglalkoztatáspolitikai céljai között meghatározott képzési prioritások érvényesülését, szabályozza a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak képzését, segítve ezzel a mindenkori feladatok elvégzésére alkalmas emberi erőforrás állomány biztosítását. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a humánerőforrás fejlesztés vezető felelős, működtetéséért valamennyi munkáltatói jogkör gyakorló, illetve szervezeti egység vezető felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Iskolarendszerű képzés Hallgatói, vagy tanulói jogviszonnyal járó képzési forma. A középfokú alapképzés során tanulói jogviszony, az egyetemi, főiskolai alap-, kiegészítő képzés, szakirányú továbbképzés során hallgatói jogviszony jön létre. 2 Iskolarendszeren kívüli képzések A hallgatói/tanulói jogviszonnyal nem járó képzések különböző formái: a) Vasúti szakmai tanfolyami (felnőtt) képzések: amelyek biztosítják a vasút-specifikus szakmákra történő kiképzést, átképzést és továbbképzést (ide tartoznak a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) által szervezett, a MÁV START Zrt. által megrendelt szaktanfolyamok). E képzések egy részénél a megszerzett szakképzettségnek megfelelő munkavégzés további feltétele, hogy a munkavállaló rendelkezzen érvényes hatósági vizsgával. b) Időszakos oktatás: amely biztosítja a folyamatos, utasításszerű munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítását, a jogszabályokban és a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításában leírtak szerint. c) OKJ-s képzés: az országos képzési jegyzékben szereplő, állam által elismert szakképesítés. d) Szakterületi és funkcionális szaktanfolyam, továbbképzés, amely hosszabb időszakon át, ismétlődő, folyamatosan megújuló tartalmú (betanító, kompetencia- és készségszintű) képzés, a Társaság valamely szakterületére (pl. humán, számvitel, beszerzés, értékesítés, üzemvitel stb.) ad képzettséget. e) Ismeretfejlesztő téma-specifikus képzés olyan rövid, speciális ismeretet közvetítő képzés, amelyre a szervezeti és stratégiaváltozások, valamint a szakterületi ismeretek korszerűsödése miatt van szükség. E képzés a gyors felzárkózást hivatott biztosítani. f) Konferencia: Az iskolarendszeren kívüli képzés-fejlesztés egy sajátos formája, amely egy bizonyos, világosan körülhatárolható témáról nyújt tájékoztatást a résztvevők számára. Programja rendszerint kötött, anyaga meghatározott. g) Kompetencia-fejlesztő, attitűd-formáló tréning, amely a vezetői és munkavállalói célcsoportoknak specifikusan, jellemező módon kiscsoportos, interaktív, gyakorlatorientált képzési módszerekkel biztosítja a stratégiát támogató munkavállalói magatartásforma kialakítását, és a készségek ki- és továbbfejlesztését.

3 Tanulmányi szerződés A munkáltató és a munkavállaló között a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ára figyelemmel - létrejött megállapodás, amelyben a munkáltató meghatározza, hogy a tanulmányok alatt milyen támogatásokat nyújt, a munkavállaló pedig vállalja, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, eredményesen befejezi, az erről szóló igazolást bemutatja és munkaviszonyát fenntartja. Munkáltatói kötelezés A munkáltató kötelezheti a munkavállalót az általa kijelölt tanfolyamon vagy képzésen való részvételre és az előírt vizsgák letételére, a munkavállaló munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. Képzési szolgáltatási szerződés A MÁV-START Zrt. és az iskolarendszeren kívüli szakképzést/felnőttképzést folytató képző cég/intézmény között létrejött szerződés a MÁV-START Zrt. munkavállalói (szak)képesítésének megszerzése céljából. Felnőttképzési szerződés A MÁV-START Zrt. munkavállalója, mint hallgató és a szakképzést/felnőttképzést folytató képző cég/intézmény között, valamely (szak)képesítés, ismeret vagy kompetencia megszerzése céljából kötött szerződés. Képzési program Adott vizsga megszerzésére irányuló képzés bemeneti és kimeneti feltételeit, a képzéssel kapcsolatos paramétereket tartalmazó, nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hatálya alá tartozó képzés esetén a képzést folytató intézmény és a megrendelő által elfogadott és aláírt dokumentum. Az NFM rendelet hatálya alá tartozó képzések esetén a képzést folytató intézmény által elkészített vagy más cégek által a MÁV-START Zrt. rendelkezésére bocsátott, de a Közlekedés Tudományi Intézet Vasúti Vizsgaközpont által elfogadott és aláírt dokumentum. Képzés-szakmai kontroll A Humánerőforrás fejlesztés feladata biztosítani, hogy a MÁV-START Zrt. szervezett képzéseinél érvényesüljenek a HR stratégiai célkitűzések, a szakmai és hatékonysági követelmények. 3 A humánerőforrás fejlesztés vezető a jelentkezési lapok, az ajánlatok, a szerződések aláírásával a munkavállaló szakmai vezetőjének egyetértésével hagyja jóvá a programok tartalmát, módszertanát, a képzési formát és a képzésben résztvevők személyét. Regisztrált képzés A felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény szerinti olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a képzési szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vetet. Egyéni kezdeményezésű munkáltató által anyagilag nem támogatott képzés A munkakör betöltéséhez, ellátásához szorosan nem tartozó, a munkáltató által anyagilag nem támogatott, de a munkáltatói jogkörgyakorló vezető tudomásával nem munkaidőben - folytatott képzés. Hatósági képzés és vizsga Jogszabály, hatósági előírás által meghatározott kötelező képzés. Az ismeretek hatósági vizsgával történő igazolása a munkakör betöltésének vagy a tevékenység ellátásának feltétele. Képzés pénzügyi peremfeltétele A képzési költségek tervezéséhez meghatározott éves szintű keret. Képzési prioritás A MÁV-START Zrt. stratégiáját, céljait leginkább szolgáló képzések sorrendje, amelyeket az üzleti tervben meghatározott képzési költségek figyelembevételével, a képzési igények rangsorolásával a humánerőforrás igazgató határoz meg. Képzési szükséglet A MÁV-START Zrt. stratégiájából levezetett, a jelenlegi és/vagy a jövőbeni munkakör által elvárt, valamint a meglévő kvalifikációk közötti különbségekből eredő valós képzésfejlesztési szükséglet. Szervezeti egység A MÁV-START Zrt. hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelenített szervezeti egység.

4 Gyakornok A Társasággal munkaviszonyt létesített állami felsőfokú végzettségű, gyakorlattal még nem rendelkező szakember utánpótlás érdekében foglalkoztatott munkavállaló, aki részt vesz a Társaság Gyakornoki Programjában. IHIR Integrált informatikai humánirányítási rendszer. Tréningek Kompetenciafejlesztést, készségfejlesztést, ismeretbővítést szolgáló fejlesztési programok. A tréning olyan oktatás, továbbképzés, amely a személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését biztosítja. Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokkal, ezek elemzésével, feldolgozásával támogatja. Belső képzések Olyan tanfolyamok, tréningek, konferenciák, amelyek belső erőforrásból kerülnek megvalósításra. Projekt Egy meghatározott (beruházási, szerezet fejlesztési- és átalakítási) komplex feladat elvégzésére indított, kezdeti és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus követelményeknek -határidő, költség, erőforrásmegfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált csoportban végzett munkafolyamat. BGOK által tartott képzések, oktatások Olyan tanfolyamok, oktatások, tréningek, konferenciák, amelyek a Baross Gábor Oktatási Központ képzései által meghirdetett programok. Külső képzések Olyan tanfolyamok, tréningek, konferenciák, amelyek külső fél (oktatási, képző intézmény, tanácsadó cég, kivéve BGOK képzései) által meghirdetett programok. Lehetnek a társaság által külső féltől megrendelt konkrét fejlesztési célú képzési programok, vagy nem vállalat specifikus, nyitott programok 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Képzési alapelvek A MÁV-START Zrt. vezetése a képzést a humán erőforrásba történő befektetésnek tekinti, amely növeli a Társaság tudástőkéjét, elősegíti a hatékony, eredményes működést és ezáltal növeli versenyképességét. A képzési tevékenység egyik elsődleges célja támogatni a MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. A MÁV-START Zrt. fontosnak tekinti a képzési folyamat transzparenciájának biztosítását, a képzések társasági szintű egységes kezelését és koordinálását. A MÁV-START Zrt. olyan képzéseket valósít meg, melyek a Társaság céljainak elérése érdekében biztosítják a munkavállalók munkakörének ellátásához szükséges általános és speciális szakismeretek és készségek megszerzését, szinten tartását, aktualizálását és fejlesztését, növelik a munkavállalók foglalkoztatásának rugalmasságát, a változó környezethez való alkalmazkodóképességét, amelyek a jelenlegi/jövőbeni pozíció betöltéséhez, eredményesebb ellátásához szükségesek. Csak a tervezett, a MÁV-START Zrt. céljait szolgáló képzési program hasznosul a szervezetben, így törekedni kell arra, hogy elsősorban átgondolt, a képzési tervben meghatározott képzések valósuljanak meg. A vezetők felelősek önmaguk és munkatársaik szakmai képzéséért. Minden munkavállaló saját fejlesztésének és önképzésének aktív résztvevője. A MÁV-START Zrt-nél folyó képzések stratégiai tervezése, működtetési és fejlesztési forrásainak elosztása, engedélyezése, irányítása, szabályozása, módszertani ellenőrzése a humánerőforrás igazgató közvetlen irányítása alá tartozó Humánerőforrás fejlesztés feladata. Kiemelt fontosságú a társasági szintű éves képzési terv elkészítése fő tevékenységi kör bontásban és a képzési költség felhasználásának folyamatos nyomon követése. 4

5 ÉRTESÍTŐ A vasútszakmai képzések tekintetében a BGOK szolgáltatásainak Képzési szolgáltatási szerződés szerinti igénybe vétele. A vasútszakmai képzések magas szintű szakmai színvonalának hosszú távú biztosítása érdekében folyamatos együttműködés a vasútvállalatok vasútszakmai és képzési területei, valamint a BGOK között. A Társaság különböző szakmai területeire elkészített képzési programok tartalmára és a képzésben résztvevők személyére vonatkozóan jelen utasításban és a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításában szabályozott egyéb hatáskörök betartása mellett a Humánerőforrás fejlesztésnek az érintett szakmai szervezettel egyeztetve szakmai jóváhagyási hatásköre van. A MÁV-START Zrt. fontos feladatnak tekinti a munkáltató szakmai utánpótlásának biztosítása érdekében folyamatos együttműködést a felsőoktatási és egyéb oktatási intézményekkel, képző szervezetekkel. 4.2 Tervezési folyamat A tervezés célja a következő üzleti évre irányuló, egyéni vagy csoportos képzési igények meghatározása képzési típusok szerint, valamint a részvétellel kapcsolatos képzési költségek megtervezése, a MÁV-START Zrt. üzleti tervével összhangban. A képzéstervezés alapvetően az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek szinten tartása, illetve az előírt kvalifikáció hiányából származó szükségletek, valamint a jövőbeni munkakör betöltéséhez szükséges új képzési igények megfogalmazása. 5 A képzéstervezés alapja a munkaköri és pozíció követelmények, a hatósági előírások és belső utasítások, valamint a technikai és technológiai fejlesztések által meghatározott képzési, fejlesztési igények, a humán irányelvek, szakmai szabályzatok és tervek, a társasági üzleti terv valamint a megkötött és még hatályos tanulmányi szerződések A MÁV-START Zrt. szervezeteinél megfogalmazott képzési szükségletek felmérése A képzési tervezés folyamatának első fázisa, amelyben a MÁV-START Zrt. szervezeti egység szintű képzési szükségleteinek feltárására és integrálására kerül sor. A Humánerőforrás fejlesztés a tárgyévet megelőző év augusztus 1-ig minden szervezeti főtevékenységi kör vezető részére megküldi a képzési szükséglet felméréshez az irányelveket és az igények felmérésére szolgáló táblázatot. E folyamatban a legfontosabb források: a MÁV-START Zrt. stratégiai céljaiból levezethető kompetencia-szükségletek és a humánfejlesztési célok. A képzési terv alapul szolgál a tárgyévet követő évre vonatkozó képzési pénzügyi peremfeltételek és prioritások meghatározásához. Munkáltatói jogkörgyakorlók és szervezeti egység vezetők - a humánpartner koordinátorok támogatásával felmérik és meghatározzák a képzési tervidőszakra vonatkozó képzési igényeket, majd a főtevékenységi kör vezetők a tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig megküldik az igényeket tartalmazó táblázatot a Humánerőforrás fejlesztés számára. A képzés alapvetően a humán tőkébe történő A MÁV-START Zrt. képzési igénylista befektetés. A felkészült, kvalifikált munkaerő elkészítése termelékenysége magasabb, nagyobb hozzáadott A Humánerőforrás fejlesztés a beérkezett érték előállítására képes. A változó képzési szükségletek alapján a tárgyévet működési feltételrendszerhez való alkalmazkodás megelőző év szeptember 10-ig elkészíti a a tudás szinten tartásán túl a munka- Társaság képzési igénylistáját. vállalók folyamatos fejlesztését igényli. Az Üzemeltetés képzésért felelős munkatársai Ugyanakkor a fejlesztés költségigényes, ezért tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig nagyon fontos, hogy a munkáltató a saját megküldik a képzési tervidőszakra vonatkozó, stratégiai érdekeit szem előtt tartva olyan a technológiai létszám alapján kidolgozott munkavállalók továbbtanulását támogassa, időszakos oktatás és vizsga munkakörönkénti akik már bizonyították rátermettségüket, tervezett létszámát, óraszámát a szakmai alkalmasságukat és saját maguk is Humánerőforrás fejlesztésnek. motiváltak a továbbtanulásban.

6 4.2.3 MÁV-START Zrt. társasági szintű képzési terv-javaslatának összeállítása és a költségtervezés folyamata A Humánerőforrás fejlesztés a szervezeti szintű javaslatokat a tárgyévet megelőző év szeptember 20-ig felülvizsgálja, egyezteti a szakmai vezetőkkel és elvégzi a szükséges kiigazításokat. A Humánerőforrás fejlesztés a tárgyévet megelőző év szeptember 25-ig meghatározza az előzetes képzési tervhez tartozó várható költségeket, az alábbi bontásban: Áthúzódó képzések költsége Időszakos oktatás/vizsga díja A tervidőszakot érintő képzések várható költsége A Humánerőforrás fejlesztés vezető a tárgyévet megelőző év október 1-ig egyezteti a Kontrolling vezetővel az elsődleges tervszámokat. A Kontrolling vezető a várható költséget figyelembe veszi a tárgyévi üzleti terv elkészítésénél A képzési terv véleményeztetése és jóváhagyása A képzési tervet a humánerőforrás fejlesztés vezető kiadja véleményezésre a Központi Üzemi Tanács részére. Ezzel egyidejűleg a Kollektív Szerződés alapján tájékoztatásul megküldi a MÁV-START Zrt-nél képviselettel rendelkező szakszervezeteknek A MÁV-START Zrt. képzési tervének jóváhagyása A Kontrolling vezető a MÁV-START Zrt. üzleti tervében szereplő képzési keretszámokat megküldi a humánerőforrás fejlesztés vezető részére az üzleti terv elfogadását követő 3 napon belül. A tárgyévi képzési tervet a humánerőforrás fejlesztés vezető fentiek alapján a keretszámok meghatározását követő 15 napon belül véglegesíti, a humánerőforrás igazgató jóváhagyja és aláírásra megküldi a MÁV- START Zrt. vezérigazgatójának, aki azt engedélyezi A MÁV-START Zrt. képzési terv megküldése a MÁV Zrt. részére A humánerőforrás fejlesztés vezető megelőző év december 31-ig a MÁV-START Zrt. éves szintű képzési tervét tájékoztatásul megküldi a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgatóhelyettesének és a MÁV Zrt. humánerőforrás fejlesztés vezető részére A MÁV-START Zrt. képzési terv megküldése a főtevékenységi kör vezetőknek A humánerőforrás fejlesztés vezető a képzési terv jóváhagyását követő 15 napon belül megküldi azt a munkáltatói jogkör gyakorlók részére a főtevékenységi kör vezetőkön keresztül. 4.3 Lebonyolítási folyamat A képzések beszerzése és biztosítása A képzéssel kapcsolatos közbeszerzések lebonyolításához a MÁV-START Zrt. Közbeszerzési Szabályzata az irányadó. A képzéssel kapcsolatos közbeszerzési kiírások lebonyolítását, a közbeszerzési eljárások lefolytatását a közbeszerzésekért felelős szervezeti egység végzi és annak eredményes lezárásig koordinálja a folyamatot. A közbeszerzési kiírások szakmai tartalmának meghatározásáért a humánerőforrás fejlesztés vezetője a felelős, melyet az érintett szakmai szervezet közreműködésével fogalmaz meg. Minden képzéssel kapcsolatos beszerzésnél figyelembe kell venni a szerződéskötések rendjéről szóló vezérigazgatói utasításban foglaltakat A képzésben való részvétel feltételeinek meghatározása A képzésben való részvétel vizsgálata során a munkáltatói jogkörgyakorló saját hatáskörben javaslatot tesz arra, hogy a munkavállaló képzése, fejlesztése a MÁV-START Zrt. költségén vagy önfinanszírozással valósuljon meg. Ebben meghatározó jelentősége van annak, hogy a képzésre jelentkezővel milyen konkrét foglakoztatási céljai vannak a munkáltatónak. Gyakornok munkavállaló részére a teljes gyakornoki idő alatt, valamint minden egyéb munkakörben dolgozó munkavállaló részére a próbaidő alatt csak a jövőbeni munkakör

7 ellátásához kötelezően előírt (pl. hatósági képzés), vagy a MÁV-START Zrt. utasításai, szabályzatai által meghatározott képzések engedélyezhetők. Határozott idejű munkaszerződéssel történő alkalmazásnál nem engedélyezhető olyan támogatott képzés, melynek időtartama azonos, vagy meghaladja a munkaszerződés lejártának időtartamát, illetve amely képzés befejezése a munkaszerződés lejártáig nem valósul meg. A befejezési határidő számítása úgy értendő, hogy a tanulmányi szerződéskötés esetén az időtartamba beleszámít a tanulmányok befejezését követően a MÁV- START Zrt.-nél kötelezően eltöltendő idő is. 7 A képzéssel kapcsolatban felmerült költségek (képzési költség, tananyag díja, vizsgadíj, utazási költség, stb.) a munkáltatót terhelik. A munkáltatói utasítási jog alapján, munkáltatói kötelezéssel megvalósuló képzésekre tanulmányi szerződés nem köthető. Tanulmányi szerződéskötéssel megvalósuló képzések A munkáltató szakember-szükségleteinek biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köt a munkavállalóval. A képzéssel kapcsolatban felmerült költségek (képzési költség, tananyag díja, vizsgadíj, utazási költség, stb.) viseléséről a munkáltató a tanulmányi szerződésben rendelkezik. A projektek képzési igényeit a projektek költségvetésében kell megtervezni és a képzési igényfelméréskor ezt külön kell jelezni. Az év közben induló projektek esetében a projekthez kapcsolódó képzési igényeket a projektalapító dokumentumának engedélyezésekor kell megküldeni a Humánerőforrás fejlesztés részére. A projektek képzéseinek megvalósításáért a projekt vezetője, a képzés szakmai koordinációjáért a humánerőforrás fejlesztés vezetője felelős Alkalmazható személyi támogatási formák, szabályok A MÁV-START Zrt. anyagi támogatásával megvalósuló képzések esetén A képzésben résztvevő munkavállalókat a MÁV START Zrt. munkaidő-kedvezmény biztosításával és/vagy a képzés költségeinek teljes vagy részleges átvállalásával támogatja. Munkáltatói kötelezéssel megvalósuló képzések Jogszabály által előírt hatósági vagy munkakör betöltéséhez szükséges egyéb képzések, illetve MÁV-START Zrt. kiemelt működési és gazdasági érdekében a humánerőforrás igazgató, illetve a jóváhagyott képzési tervben nem szereplő képzések esetében a vezérigazgató által engedélyezett majd a munkáltatói jogkörgyakorló vezető által elrendelt képzések/konferenciák /tréningek A képzés engedélyezése Engedélyezés általános módjai és szabályai: a) A tervezéshez a képzési pénzügyi keretfeltételeket és az éves képzési tervet a Vezérigazgató hagyja jóvá. b) A képzési programok tartalmát, tematikáját és a szükséges tananyagfejlesztést az iskolarendszerű képzések szakmai és vizsgakövetelményeihez az illetékes állami szervezetek kérésére készített javaslatokat az illetékes szakmai szervezet vezetője egyetértésével a humánerőforrás igazgató hagyja jóvá. c) Az éves képzési tervben szereplő külső képzések konkrét indítását a humánerőforrás igazgató engedélyezi. A képzésben való részvétel engedélyezése jelentkezési lapon történik, kivéve a BGOK által szervezett képzéseken és oktatásokon történő részvételt. A BGOK által szervezett képzésekre és oktatásokra történő jelentkezés központilag történik a Humánerőforrás fejlesztés munkatársa részvételével. Ennek folyamatát a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-vel (BGOKval) kötött szerződés szabályozza. A külső képzések, tanfolyamok, konferenciák jelentkezési lapjai: Jelentkezési lap iskolarendszerű állami középfokú / felsőfokú tanulmányok támogatására (1. sz. melléklet) Jelentkezési lap képzésekre / konferenciákra / szakmai fórumokra jelentkezőknek (2. sz. melléklet)

8 A munkáltatói jogkörgyakorló a képzésen való részvétel engedélyezését a jelentkezési lap megfelelő kitöltésével indítja el - kivéve a BGOK által szervezett képzésekre történő jelentkezést-, melyet átad további intézkedésre az illetékes humánpartner koordinátornak. A jelentkezési lapon meghatározásra kerül a képzés célja, hasznossága a szervezet számára, a munkáltató által javasolt támogatás formája és mértéke. A humánpartner koordinátor a jelentkezési lapot javaslatával kiegészítve megküldi jóváhagyásra a humánerőforrás fejlesztés vezetőjének. A jelentkezési lapon szereplő munkavállalói adatokért a humánpartner koordinátor felel. A jelentkezési lap jóváhagyásra történő megküldésének határideje: a tervezett képzések esetén a jelentkezési határidő előtt 2 hét, a nem tervezett képzések esetében a jelentkezési határidő előtt 5 hét. A határidők betartásáért a munkáltatói jogkörgyakorló, a munkavállaló és az illetékes humánpartner koordinátor a felelős. A tervezett képzések esetében a jelentkezési lapot a humánerőforrás fejlesztés vezető javaslatával megküldi a humánerőforrás igazgatónak engedélyezésre. A nem tervezett képzések esetében a jelentkezési lapot a humánerőforrás fejlesztés vezetője a humánerőforrás igazgató jóváhagyása után a vezérigazgató engedélyezi. A jóváhagyott engedélyt a Humánerőforrás fejlesztés megküldi a humánpartner koordinátor részére, aki az illetékes humánpartner közreműködésével értesíti a munkavállalót. A külső képzésre / konferenciára a munkavállaló a jóváhagyott engedély alapján jelentkezik. 8 Egy példány marad a Humánerőforrás fejlesztésen, 2 példány megküldésre kerül a humánpartnernek, aki 1 példányt átad a Munkavállalónak, 1 példányt megőriz, rögzít az IHIR rendszerben, valamint gondoskodik az aláírt szerződés szkenneléséről az IHIR rendszerben. A tanulmányi szerződés / kötelezés megkötését, módosítását, megszüntetését a munkáltatói jogkörgyakorló kezdeményezi a tanulmányok teljes idejére, vagy meghatározott időtartamára vonatkozóan az illetékes humánpartner koordinátor közreműködésével és a humánerőforrás fejlesztés vezető ellenjegyzésével. Az elutasított jelentkezések esetében a Humánerőforrás fejlesztés tájékoztatása alapján a humánpartner koordinátor értesíti a munkavállalót és a munkáltatót a képzés elutasításának okairól A munkavállaló kötelezettségei A munkavállaló kötelezettségei: Jelentkezés a külső képzésre / konferenciára. A munkáltatói jogkörgyakorló által engedélyezett képzésen való részvétel. A következő - képzési típusok szerinti - dokumentumok eljuttatása a humánpartner koordinátor részére: beiratkozási, iskolalátogatási igazolás, tanrendi dokumentumok, órarend-, kötelező tankönyv -, jegyzetlista a beiratkozást követő 1 hónapon belül, melyeket minden további félév megkezdését követő 1 hónapon belül szintén át kell adnia a humánpartner koordinátor részére. Az iskolai/tanfolyami végzettség/szakképzettség, szakképesítés megszerzését igazoló dokumentumokat köteles bemutatni, melynek hitelesített másolatát az illetékes humánpartner megküldi a dokumentum kiadását követő 1 héten belül a Humánerőforrás fejlesztés részére. A jóváhagyott engedély alapján a tanulmányi szerződést / kötelezést az illetékes humánpartner készíti el a megfelelő tanulmányi szerződésminta (3. és 4. sz. melléklet) vagy a kötelezés minta (5. és 6.sz melléklet) használatával 3 példányban és gondoskodik azok aláíratásáról. A 3 példányt az aláírások után ellenjegyzésre megküldi a humánerőforrás fejlesztés vezetőjéhez. engedélyezése céljából. A tanulmányi szerződésekben vállalt kötelezettségek megszegése esetén a munkavállaló kérelemmel fordulhat a munkáltatói jogkör gyakorlóhoz a visszafizetendő költségek mérséklése és a részletfizetés

9 Az engedély elbírálása a MÁV-START Zrt. DHL alapján, a Humánerőforrás fejlesztés közreműködésével történik. A tanulmányi szerződés megszegéséből eredő visszafizetési kötelezettségről a fizetési felszólítás elkészítése az illetékes humánpartner feladata Időszakos oktatás Az időszakos oktatásokat az Oktatási Utasítás alapján az Oktatási Ütemterv elfogadásával a Személyzetmenedzsment rendeli meg, az ettől eltérő egyedi oktatások megrendelése is a Személyzetmenedzsment feladata, melyről a Humánerőforrás fejlesztés részére másolatot küld. 4.4 Képzések értékelése A képzések értékelése a 7. sz. mellékletben található Értékelő lapon történik. A képzések értékelése a képzés lezárását követően a Humánerőforrás fejlesztés feladata. 4.5 A képzések nyomon követése, ellenőrzése A képzések humánpolitikai és szakmai kritériumainak érvényesítése a képzéskontrolling folyamatban a) A MÁV-START Zrt. egészének érdeke, valamint a források hatékony elosztásának követelménye a költségtervezési szabályok érvényesítése révén valósul meg. b) A külső képzési szolgáltatóktól vásárolt képzések esetében a képzés szakmai követelményeinek biztosítása (képzési szolgáltatók kiválasztása és a képzési programok, tematikák jóváhagyása) szakmai kontroll révén valósul meg, melyre a szerződéskötést megelőzően kerül sor a humánerőforrás fejlesztés vezető közreműködésével és jóváhagyásával. c) A belső képzésekben a képzés szakmai követelmények érvényesülését a képzési programok elkészítése, jóváhagyása, valamint a képzésekben alkalmazott segédeszközök, oktatási anyagok, eszközök, stb. engedélyezése során 9 alkalmazott képzésszakmai kontroll biztosítja A képzések megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése Annak érdekében, hogy a képzések során a célul kitűzött ismeretek átadása hatékonyan és szakszerűen, az elvárt módon és minőségben történjen a Humánerőforrás fejlesztés az érintett szakterület képviselőjével közösen gyakorol szakmai felügyeletet. A Humánerőforrás fejlesztés a képzési programok, tematikák, tananyagok, oktatási módszertan bekérése és a teljes képzési vizsgáztatási folyamat szúrópróbaszerű személyes megfigyelése útján ellenőriz. Az ellenőrzés eredményéről feljegyzést / jegyzőkönyvet készítenek, melyeket a Humánerőforrás fejlesztés megőriz A képzéssel kapcsolatos információk nyilvántartása A képzéssel kapcsolatos információk nyilvántartását és folyamatos karbantartását a humánerőforrás fejlesztés vezető által kijelölt munkatárs végzi az alábbiak szerint: A képzések, programok és kurzusok adatainak regisztrálása (időpont, helyszín, szolgáltató, oktató, a résztvevő neve, beosztása, szolgálati helye, a részvétel költsége, stb.). A képzések dokumentációinak (jelentkezési lapok, engedélyek, tanulmányi szerződések, a tanulmányi szerződésben foglaltak teljesítésének igazolása a munkavállaló részéről) nyilvántartása. 4.6 A költségek elszámolásának és nyomon követésének rendje A képzési programokhoz kapcsolódó számlák elszámolása minden esetben központilag történik. A képzésekkel kapcsolatos számlákat a Humánerőforrás fejlesztés könyvelésre és kifizetésre előkészíti. A Humánerőforrás fejlesztés a számlához kapcsolódó teljesítés igazolást kiállítja, megjeleníti a képzés jogcímét, összegét és a számla beazonosíthatóságát, majd a költségelszámolás szempontjából illetékes vezető igazolja. Teljesítés igazolás elismerése után szkenneli a Baseware számlaigazoló rendszerben.

10 A Humánerőforrás fejlesztés kijelölt munkatársa, aki a részére megküldött számlát rendeléshez egyezteti, illetve a rendeléssel nem egyeztetendő számlák esetén elvégzi az IP modulban a kontírozást, majd megküldi a humánerőforrás igazgató felé, aki jóváhagyja és engedélyezi a Baseware IP modulban a számla pénzügyi rendezését. A MÁV-START Zrt. a Bejövő Számlakezelő Rendszer használatáról című utasítás alapján jár el. Az időszakos oktatások elszámolásának alapja a pontban meghatározott dokumentumok. Az elszámolás a megvalósított oktatások alapján történik a BGOK által megküldött adatbázis felülvizsgálatát követően. A felülvizsgálat a Humánerőforrás fejlesztés feladata. Az iskolarendszerű képzések költségvonzatának rögzítése az IHIR-ben a Humánerőforrás fejlesztés feladata. Jóváhagyott képzési költségkeret időarányos felhasználásának nyomonkövetése a Humánerőforrás fejlesztés feladata: A képzési szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése, mely magába foglalja a terv, tény és várható adatok elemzését. A képzési költségekkel kapcsolatos döntésekhez információk szolgáltatása, kimutatások elkészítése. Rendszeres és eseti adatszolgáltatás. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások 39/280/2014. számú Alapítói Határozat 30/2014.(VI.27. MÁV Ért. 11.) EVIG utasítás a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződés 3/2015. (I. 19. MÁV-START Ért. 2.) vezérigazgatói utasítás a bejövő számlák és egyéb fizetési kötelezettségek kezeléséről 10 6/2012. (IV. 03. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közbeszerzési szabályzatáról 16/2011. (2011. IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről 69/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításának hatályba léptetéséről 2003.évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről a nemzeti fejlesztési miniszter 19/2011. (V.10.) NFM rendelete a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól és annak módosításáról szóló 10/2012. (II.15.) NFM rendelet 5.2 Módosítások Nincsenek 5.3 Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről szóló 29/2013. (VII. 09. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítást. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz.melléklet: Jelentkezési lap iskolarendszerű állami középfokú/felsőfokú tanulmányok támogatására 2. sz. melléklet: Jelentkezési lap képzésekre/konferenciákra/szakmai fórumokra jelentkezőknek

11 3. sz. melléklet: Tanulmányi szerződés iskolai rendszerű képzés esetén sz. melléklet: Tanulmányi szerződés iskolai rendszeren kívüli képzés esetén 5. sz. melléklet: Munkáltatói kötelezés tanfolyami záróvizsga megszerzésére 6. sz. melléklet: Munkáltatói kötelezés diploma/oklevél megszerzésére 7. sz. Melléklet: Értékelő lap Zaránd György s.k. vezérigazgató

12 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG 1.sz. melléklet 12 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Iktatószám:. JELENTKEZÉSI LAP Iskolarendszerű állami középfokú / felsőfokú tanulmányok támogatására Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése szolgálati hellyel, telephellyel: Költséghely: Munkáltatói jogkör gyakorló neve: Képzés megnevezése: Állami középfokú / felsőfokú oktatási intézmény neve: Kar, szak, szakirány megnevezése: A megszerezhető végzettség: A képzés várható időtartama: Tanulmányok megkezdésének tervezett időpontja: A tanulmányok költsége (részletes bontásban) : Előzmény: támogatta-e már korábban a Munkáltató iskolarendszerű állami középfokú / felsőfokú tanulmányok elvégzésében a kérelmezőt? (képzés megnevezése, támogatás mértéke, támogatás időpontja ) A képzés célja, várható hasznossága a szervezet számára: A képzés megszerzése 1 szükséges jelenlegi munkakör ellátásához (feltételhiány megszüntetése, munkabővítés) szükséges jövőbeni munkakör betöltéséhez (áthelyezés, utódlástervezés) hasznos A tanulmányi támogatást igénylő munkavállaló foglalkoztatási perspektívája a képzés befejezését követően: Az előterjesztő javaslata a támogatás formájára: 1 a./ kötelezem munkatársamat a képzésre b./ a részvételt tanulmányi szerződéssel támogatom Az előterjesztő javaslata a támogatás mértékére (csak tanulmányi szerződés esetén töltendő ki! ) 1 Munkaidő kedvezmény mértéke 2 : Regisztrációs / beiratkozási díj Tandíj Vizsgadíj Kötelező jegyzet/tankönyv díja Javaslattevők részletes indoklása:... munkáltatói jogkörgyakorló javaslattevő vezető humánpartner koordinátor. dátum dátum dátum Beérkezés dátuma: Megjegyzések: 1 a megfelelő aláhúzandó 2 az oktatási napok, valamint maximum vizsgánként 4 nap igazolt távollét, melyből félévenként 5 nap minősül fizetett távollétnek, valamint diplomamunka, szakdolgozat készítéséhez 10 munkanap szabadidő, melyből 5 nap minősül fizetett munkaidő kedvezménynek

13 13 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Megjegyzés: 1,2 Engedélyezem / Nem engedélyezem Képzési tervben tervezett / Képzési tervben nem tervezett 1 Jóváhagyom / Nem hagyom jóvá 1,3 humánerőforrás fejlesztés vezető Dátum:.... humánerőforrás igazgató Dátum:.... Támogatom / Nem támogatom 1,3 Engedélyezem / Nem engedélyezem 1,3 munkáltatói jogkörgyakorló felettese Dátum: a megfelelő aláhúzandó vezérigazgató Dátum: képzési tervben tervezett képzés (iskolarendszerű állami középfokú / felsőfokú tanulmányok) esetén 3 képzési tervben nem tervezett képzés (iskolarendszerű állami középfokú / felsőfokú tanulmányok) esetén

14 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG 2.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Iktatószám:. 14 JELENTKEZÉSI LAP Iskolarendszeren kívüli képzésekre / konferenciákra / szakmai fórumokra / jelentkezőknek Azonos szolgálati helyről egy képzésre érkező csoportos jelentkezés esetén nem szükséges külön-külön jelentkezési lapot kitölteni, a résztvevők adatait táblázatban kell összefoglalni. Név: Törzsszám: Munkakör: Munkahelyi telefon: Szervezeti egység megnevezése szolgálati hellyel, telephellyel: Költséghely: Munkáltatói jogkör gyakorló neve: Képzés / konferencia / szakmai fórum megnevezése: Megnevezése / tárgya / programja 1 : Képző intézmény / szervező cég/intézmény megnevezése, címe: Képzés/konferencia: Időpontja: -tól -ig Időtartama:.nap Helyszíne:. Várható költsége:...ft. A képzés támogatásának formája 2 : a./ kötelezem munkatársamat a képzésre b./ a részvételt tanulmányi szerződéssel támogatom Csak tanulmányi szerződéskötés esetén töltendő ki! Munkaidő kedvezmény mértéke 3 :. tandíj/beiratkozási díj/részvételi díj /regisztrációs díj kötelezően előírt tankönyv/jegyzet költsége Vizsgadíj Javaslattevő vezető indoklása.. munkáltatói jogkörgyakorló javaslattevő vezető humánpartner koordinátor.. dátum dátum dátum Beérkezés dátuma: Megjegyzések: 1 a jelentkezési lap csak a képzés / konferencia / szakmai fórum tárgyának és programjának csatolásával együtt érvényes 2 a megfelelő aláhúzandó 3 a munkaidő kedvezmény mértékét az alábbi táblázat foglalja össze képzéstípusonként tanulmányi szerződés esetén: Képzés típus OKJ alapfokú tanfolyam OKJ középfokú tanfolyam OKJ emelt szintű tanfolyam OKJ felsőfokú tanfolyam Vasútszakmai alapfokú tanfolyam az oktatási napok Munkaidő kedvezmény mértéke az oktatási napok, valamint maximum a tanfolyam záróvizsgájához 2 munkanap munkaidő kedvezmény, valamint a szakdolgozat elkészítéséhez 10 munkanap, amiből 5 munkanap minősül fizetett munkaidő-kedvezménynek az oktatási napok, valamint maximum a tanfolyam záróvizsgájához 3 munkanap munkaidő kedvezmény, valamint a szakdolgozat elkészítéséhez 10 munkanap, amiből 5 munkanap minősül fizetett munkaidő-kedvezménynek az oktatási napok, valamint maximum a tanfolyam záróvizsgájához 5 munkanap munkaidő kedvezmény, valamint a szakdolgozat elkészítéséhez 10 munkanap, amiből 5 munkanap minősül fizetett munkaidő-kedvezménynek az oktatási napok Vasútszakmai középfokú tanfolyam az oktatási napok, valamint maximum a tanfolyam záróvizsgájához 3 munkanap munkaidő kedvezmény Vasútszakmai felsőfokú tanfolyam az oktatási napok, valamint maximum a tanfolyam záróvizsgájához 5 munkanap munkaidő kedvezmény Minden egyéb esetben egyedi elbírálás alapján

15 15 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Engedélyezem / Nem engedélyezem 1,2 Képzési tervben tervezett / Képzési tervben nem tervezett 1 Jóváhagyom / Nem hagyom jóvá 1,3 Megjegyzés: humánerőforrás fejlesztés vezető Dátum:.... humánerőforrás igazgató Dátum:.... Támogatom / Nem támogatom 1,3 Engedélyezem / Nem engedélyezem 1,3 munkáltatói jogkörgyakorló felettese Dátum:.... vezérigazgató Dátum: a megfelelő aláhúzandó 2 képzési tervben tervezett képzés (tanfolyam, konferencia) esetén 3 képzési tervben nem tervezett képzés (tanfolyam, konferencia) esetén

16 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG 16 3.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ISKOLA RENDSZERŰ KÉPZÉS ESETÉN Iktatószám: amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyrészről a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ; adószám: ; statisztikai jelzőszáma ) továbbiakban: munkáltató, másrészről Név: Törzsszám: Munkakör: Szül.hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Munkahely: MÁV-START Zrt. szervezeti egység munkavállalója, továbbiakban: munkavállaló között a munkáltató szakember szükségletének biztosítása céljából az alábbi feltételek mellett. 1. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy: a./ A.. oktatási intézményben, szakon, nappali/esti/levelező/távoktatás. képzés keretében tanulmányokat folytat és. végzettséget és/vagy szakképzettséget igazoló oklevelet szerez. A végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat megszerzésére nyitva álló tanulmányi idő:.. félév. A szerződő felek az 1. félévet..napjától számítják. b./ A tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek az oktatási intézmény által (egyetem) meghatározott időben, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló oklevél megszerzésére irányuló kötelezettségének legkésőbb.-ig eleget tesz. 2. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott végzettség/ szakképzettség/ szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányi idő alatt.. 1 -tól a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: a./fizeti a ténylegesen felmerülő költségeket a bemutatott/leadott igazolások valamint a Kollektív Szerződés és a vonatkozó szabályok szerint: - tandíj / beiratkozási díj/ regisztrációs díj / felvételi díj - vizsgadíj b./a tanulmányok folytatásához munkanapokra eső oktatás esetén a munkáltató munkavégzés alóli mentesülést, távollétet biztosít a munkavállaló részére, melyre a munkavállalót távolléti díja illeti meg, a beosztás szerinti napi munkaidő mértékére. A munkavállaló köteles az oktatások időpontjait az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező foglalkozás időtartamáról szóló igazolással a munkáltató felé igazolni. c./a vizsgákra való felkészüléshez vizsgánként kivéve a pótvizsgát-, a vizsga napjával együtt 4 munkanap szabadidőt biztosít, amiből félévenként (egyetemi/főiskolai képzés esetén) 5 munkanap minősül fizetett munkaidő-kedvezménynek. A vizsgán való részvételt a munkavállaló a képző intézmény által köteles igazolni. 1 A tanulmány/támogatás megkezdésének dátuma

17 17 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS d./a diplomamunka, szakdolgozat készítéséhez 10 munkanap szabadidőt biztosít, amiből (egyetemi/főiskolai képzés esetén) 5 munkanap minősül fizetett munkaidő-kedvezménynek. Ha a munkavállaló tanévet/félévet ismétel, az ismétlés idejére a munkáltató a 2. pontban felsorolt kedvezményeket nem biztosítja. A munkavállaló szerződésben kikötött, a munkáltatónál kötelezően eltöltött időtartam az ismétlés idejével meghosszabbodik. 3. A munkavállaló vállalja, hogy a végzettség/ szakképzettség/ szakképesítés megszerzésétől számított.. év. hó. nap -ig munkáltatóval munkaviszonyát nem szünteti meg. A munkáltatónál kötelezően eltöltendő időtartamba nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének azon esete, melyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg (pl. GYES, GYED, GYET) 4. Ha a munkavállaló szerződésszegést követ el (pl. tanulói jogviszony /beiratkozás/ igazolásának elmulasztása; oklevél megszerzésének elmulasztása,), a munkáltató részére vissza kell fizetnie a 2./a; b; c; d, pontban részletezett juttatások teljes összegét, melyet egyösszegben vagy írásbeli kérelem benyújtása és annak a DHL szerint illetékes vezető jóváhagyása esetén a szerződésszegést követően 12 havi egyenlő részletben köteles megtéríteni. 5. Amennyiben a munkavállaló jelen tanulmányi szerződés hatálya alatt munkaviszonyát megszünteti, illetve olyan magatartást tanúsít, mely munkaviszonyának munkáltatói azonnali hatályú (Mt. 78. ) felmondással történő megszüntetését eredményezi, köteles a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeget, illetve annak időarányos részét a munkáltató részére egy összegben 8 naptári napon belül megtéríteni. 6. Ha a munkáltató működési körében rejlő ok miatt szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállaló mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól. A munkáltató a munkaviszony bármely okból történő megszűnése esetén nem vállalja a munkavállaló tanulmányainak további finanszírozását. 7. Ha a munkáltató a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb szerződésszegést követ el, a munkavállaló mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól. 8. Jelen tanulmányi szerződés csak a munkaviszony fennállásának időtartamára érvényes. 9. E szerződéssel kapcsolatban felmerült viták esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, valamint az hatályban lévő Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. Dátum: munkáltatói jogkör gyakorló vezető.... munkavállaló dátum:. humánerőforrás fejlesztés vezető A szerződést kapják eredeti aláírással: 1 munkavállaló 2 munkáltatói jogkör gyakorló (aláíró) vezető 3 humánerőforrás fejlesztés vezető

18 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG 4.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS 18 MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: Iktatószám: TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ISKOLA RENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉS ESETÉN amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyrészről a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ; adószám: ; statisztikai jelzőszáma ) továbbiakban: munkáltató, másrészről Név: Törzsszám: Munkakör: Szül.hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Munkahely: MÁV-START Zrt. szervezeti egység munkavállalója, továbbiakban: munkavállaló között a munkáltató szakember szükségletének biztosítása céljából az alábbi feltételek mellett. 1. Felek megállapodnak abban, hogy Munkavállaló az oktatási intézmény neve:. (címe:, akkreditációs tanúsítvány és regisztrációs száma:.) által szervezett,. OKJ kódszámú, elnevezésű alap/középfokú/emelt/felsőfokú, szakképesítést nyújtó, szaktanfolyamot elvégzi. A tanulmányi idő:... A tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek -ig eleget tesz. 2. Felek közösen megállapítják, hogy a képzés nem iskolarendszerű. 3. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott végzettség/ szakképzettség/ szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányi idő alatt a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: a) megtéríti Munkavállaló részére a képzés, oktatási intézmény által a számviteli szabályoknak megfelelő, Munkáltató nevére kiállított számlákkal igazolt teljes tandíját, legfeljebb az 1. pontban rögzített időpontig. b) megtéríti a tanintézmény hivatalos igazolása alapján a képzéshez nélkülözhetetlen tankönyvek, jegyzetek számlával igazolt költségét/költségének %-át. A jelen pont alapján a Munkáltató által megtérített tankönyvek, jegyzetek Munkavállaló tulajdonában maradnak. c) a képző intézmény által kiállított igazolások alapulvételével a kötelező iskolai foglalkozásokon, a szakmai gyakorlaton és a vizsgákon való részvétel időtartamára Munkavállalót távolléti díj illeti meg. Munkáltató a tanfolyam záróvizsgájához szükséges felkészülésre Munkavállaló részére 5 munkanap (távolléti díjjal fizetett) munkaidő kedvezményt biztosít. A szakdolgozat elkészítéséhez munkáltató által biztosított szabadidő mértéke 10 munkanap, amiből 5 munkanap minősül távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezménynek.

19 19 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Munkáltató az a)-b) pontokban vállalt megtérítési kötelezettségének a számlák kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles eleget tenni. 4. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a képzettség megszerzését tanúsító diplomát/oklevelet/bizonyítványt az 1. pontban megjelölt határidőn belül Munkáltató részére bemutatja. 5. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy Munkáltatónál fennálló munkaviszonyát a képzettség megszerzésére e szerződésben vállalt időtartamig, és azt követően a képzés időtartamával megegyező, max. 5 évig fenntartja. Ennek keretében nem szolgáltat okot arra, hogy Munkáltató a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással, avagy a képességeivel, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok miatt felmondással megszüntesse. A munkáltatónál kötelezően eltöltendő időtartamba nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének azon esete, melyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg. 6. Munkavállaló köteles a jelen szerződés 3. pontja alapján igénybe vett támogatás teljes összegét egy összegben visszafizetni a Munkáltatónak, ha a) a jelen szerződésben vállalt határidőre az 1. pontban meghatározott képesítést nem szerzi meg, illetve azt a Munkáltatónál nem mutatja be; b) a tanulmányait bármely ok miatt nem folytatja; c) az 5. pontban vállalt kötelezettségét megszegve a jelen szerződésben meghatározott időtartamot a Munkáltatónál nem tölti le; d) egyéb lényeges szerződésszegést követ el. 7. Amennyiben a támogatásban részesülő munkavállaló a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége ezzel arányos. 8. Munkavállaló mentesül a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei alól, ha Munkáltató részére a 3. pontban rögzített támogatást írásbeli felszólítás ellenére sem biztosítja, továbbá, ha munkaviszonyát a Munkáltató a saját működésével összefüggő ok miatt felmondással megszünteti. 9. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták esetén a munkaügyi jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. 10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Dátum,.. munkáltatói jogkör gyakorló vezető munkavállaló. humánerőforrás fejlesztés vezető dátum:. A szerződést kapják eredeti aláírással: 1.munkavállaló 2.munkáltatói jogkör gyakorló (aláíró) vezető 3.humánerőforrás fejlesztés vezető

20 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. VIG 20 5.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: Iktatószám: MUNKÁLTATÓI KÖTELEZÉS TANFOLYAMI ZÁRÓVIZSGA MEGSZERZÉSÉRE Név: Törzsszám: Munkakör: Szül.hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Munkahely: MÁV-START Zrt. szervezeti egység A MÁV-START Zrt. /1087 Budapest, Könyves Kálmán krt / továbbiakban munkáltató nevében eljáró munkáltatói joggyakorló MÁV-START Zrt. érdekből - a foglalkoztatás hatékonyságának javítása érdekében a Munka Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével.. év. hó. napjától kötelezi Önt a. által szervezett.. (képzés neve) csoportos/egyéni képzésen való részvételre és a szakvizsga megszerzésére. A képzés befejezésének várható időpontja:. A képzés helye: 1./ A munkáltató a munkavállaló részére a Kollektív Szerződés 48.. alapján munkanap szabadidőt biztosít. A tanulmányi munkaidő- kedvezmény tartamára Önt távolléti díj illeti meg. 2./ A képzésen való részvételének idejét a Kollektív Szerződés 48.. alapján munkaidőként kell figyelembe venni. 3./ A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányi idő alatt..-tól - a munkavállaló részére az alábbi támogatásokat biztosítja: szállás képzési költség / részvételi díj: Ft. 4./ Amennyiben a meghatározott képzési idő alatt az előírt szakvizsgát bármely okból nem szerzi meg, a munkáltató a támogatás idejét nem hosszabbítja meg. 5./ Amennyiben a munkavállaló a tanulmányi kötelezettségének kivéve önhibáján kívüli okból nem tesz eleget, (a munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével okozott kárra tekintettel) a munkavállaló az Mt alapján kártérítési felelősséggel tartozik. Budapest,... munkáltatói jogkör gyakorló Az értesítés 1. pld. 20. év..hó. napján átvettem munkavállaló A kötelezést kapják eredeti aláírással: 1 munkavállaló 2 munkáltatói jogkör gyakorló (aláíró) vezető 3 humánerőforrás fejlesztés vezető

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Tartalomjegyzék A felnőttképzési szabályzat célja... 3 Érvényességi terület... 3 A felnőttképzési

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 2015 1 Tartalom Jogi háttér... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 A FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 1. MINŐSÉGPOLITIKA... 6 1.1.

Részletesebben

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a

Részletesebben

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

2013. évi LXXVII. törvény. a felnőttképzésről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

2013. évi LXXVII. törvény. a felnőttképzésről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. osztályvezető. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. osztályvezető. Nemzeti Erőforrás Minisztérium A beszámítás jogi szabályozása Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet továbbképzése Dr. Csák Réka osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. február 24. Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM 2015/37. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o Ügytípus megnevezése: A foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A képzésre vonatkozó információk

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A képzésre vonatkozó információk KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. A képzésre vonatkozó információk.. A képzés megnevezése: Reaktortechnika szakirányú továbbképzési szak.. A képzésre vonatkozó egyéb információk... A képzés részletes leírása: A Reaktortechnika

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 2003. évi XXIX. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja: Törvényjavaslat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról (Tervezet) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal

A Tolna Megyei Kormányhivatal A Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2016. augusztus 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti felnőttképzést folytató

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régióban)

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KONFERENCIÁJA A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY Hatályos: 2011. február 2-tól 1 1. A szervezeti és működési szabályzat módosításának általános rendelkezései és hatálya 2. SZMSZ célja,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a3/2007.(ii.06.), a 16/2009.(XI.2.), a

Részletesebben

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól...

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól... 2013/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Rendkívüli előterjesztés a 2016. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására

Rendkívüli előterjesztés a 2016. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Debnárné Pekár Edina pénzügyi koordinátor Rendkívüli előterjesztés a 2016. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft Iroda: 1181 Budapest, Zádor u. 9. Levélcím: 1680 Budapest, Pf. 104. Tel: +36-1-296-0960 Fax: +36-1-296-0950 Telephely: Tel: +36-1-296-0940

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 2001. évi LI. törvény a szakképzési

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Minőségirányítási belső auditor szakképzés 2007 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben