Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"

Átírás

1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Minőségirányítási belső auditor szakképzés 2007 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője

2 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alábbi szabályzatot alkotja. 1.. A szakképzésre vonatkozó jogi szabályozás december utolsó napjaiban megjelent az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, amely OKJ azonosító számon tartalmazza a Minőségirányítási belső auditor szakképesítést. Az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló, 15/2004. (V. 14.) OM rendelettel módosított 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú mellékletének 16. sorszáma alatt meghatározásra kerültek, majd a 7/2005. (III. 22.) OM rendelet 3. számú mellékletével módosultak a Minőségirányítási belső auditor szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. 2.. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya A TVSZ hatálya kiterjed a Képző intézmény által szervezett iskolarendszeren kívüli OKJ számú Minőségirányítási belső auditor képesítést nyújtó szaktanfolyamokra. A Fővárosi Munkaügyi Központ a hivatkozási számú tanúsító okiratában a Minőségirányítási belső auditor OKJ azonosító szaktanfolyamok szervezésére vonatkozóan a Képző intézményt hatósági nyilvántartásba vette. Jelen Tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) tőll lép hatályba. 3.. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Minőségirányítási belső auditor A szakképesítés hozzárendelt 3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr FEOR száma: Képzési idő: 186 óra Elmélet aránya: 70% Gyakorlat aránya: 30% A szakmai vizsga: Írásbeli, szóbeli részekből áll Írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Írásbeli, szóbeli vizsga tantárgyai: minőségbiztosítási rendszerek minőségdokumentáció és bizonylatok minőségtanúsítás és felülvizsgálat

3 2 4.. Tantárgyak, oktatás óraszámai, vizsgaformák Sor- Vizsgarészek Megnevezés Óraszám szám írásbeli szóbeli 1. minőségbiztosítási rendszerek 70 x x 2. minőségdokumentáció és bizonylatok 60 x x 3. minőségtanúsítás és felülvizsgálat 56 x x Összesen: Amennyiben az előre meghirdetett oktató részvételével az előadás, gyakorlat elmarad, a szakképzést szervező Képző intézmény a tőle elvárható módon köteles gondoskodni helyettes óraadóról, ha ez nem megoldható, az elmaradt képzés pótlásáról. A képzés megtartására a Képző intézmény 1055 Budapest, Szent István krt. 11 sz. alatti termeiben kerül sor. A gyakorlati foglalkozások pontos tematikája, a szaktanfolyam során megszerzett ismeretek gyakorlati foglalkozások keretében történő feldolgozására vonatkozó részletes tájékoztatásra a Tájékoztató foglalkozás keretében kerül sor. 5.. Képzések ütemezése Tantermi elméleti oktatás: A tanfolyamok kezdő és zárónapjainak meghatározása a minimális, maximális létszám figyelembevételével a résztvevők igényeinek megfelelően kerül sor. A szakképzés módszere: csoportos képzés, egyéni felkészülés, konzultáció. Napi órabeosztás: beiratkozás (első napon) 8-9 óra között Csoportbeosztás előadás szünet előadás szünet előadás szünet előadás ebédszünet előadás szünet előadás

4 3 6.. A hallgató beiratkozása A hallgatói jogviszony az alábbi feltételek teljesülése mellett jön létre: 1. Jelentkezési lap megléte. 2. Felnőttképzési szerződés megkötése. 3. A szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését (érettségi vagy magasabb végzettséget) tanúsító bizonyítványt, okiratot vagy azok hiteles másolatának bemutatása. 4. Tanulmányi és vizsgaszabályzat megismerése, elfogadása. 5. A Felnőttképzési szerződés megkötéséig ingyenes felkészítő tanfolyamnak minősül az órák látogatása. A felkészítő tanfolyamon lehallgatott órákat beszámítjuk a tényleges képzésen való részvételbe. A beiratkozás során kerülnek átadásra az előadások oktatási segédanyagai a szóbeli vizsgakérdésekkel, a felkészülést segítő jegyzetek. Amennyiben ezek egy része nem áll rendelkezésre a beiratkozás napján, úgy azok folyamatosan, de legkésőbb az utolsó oktatási napon a hallgatók részére átadásra kerülnek. 7.. Tájékoztatás a követelményekről A Képző intézmény ügyvezető igazgatója vagy megbízottja a szakképzés első napján tájékoztatást nyújt a résztvevőknek a szakmai képzés személyi, technikai feltételeiről, az órabeosztásról, a tantárgyi követelményekről, a szakoktatókról, a javítóvizsga díjáról, a gyakorlati foglalkozások tematikájáról, valamint egyéb, a képzést érintő kérdésekről. 8.. Részvétel az oktatáson A képzés egységeinek (moduljainak) elvégzésére, az elméleti képzésen való részvételre vonatkozó igazolás a vizsgára bocsátás előfeltétele. A szakképzés megszerzését előkészítő oktatáson való részvételről a Képző intézmény igazolást állít ki azok részére, akik tantárgyanként az oktatási órák legalább 70%-án részt vettek (a tantárgyat tanító oktatók ellenjegyzése alapján). A Képző intézmény oktatási naponként egy alkalommal Jelenléti ívet ad át a résztvevőknek, akik azt aláírják. A Képző intézmény gondoskodik a Jelenléti ív oktatók által történő ellenjegyzéséről. Amennyiben a résztvevő saját hibájából az oktatáson, illetve tantárgyanként annak legalább 70%-án nem vesz részt, úgy vizsgára nem bocsátható, részére a részvételi díj még időarányosan sem kerülhet visszafizetésre. A résztvevő a szakképzéssel kapcsolatos számonkéréseken (osztályozott gyakorlat, írásbeli, szóbeli vizsga) köteles a személyi igazolványát magánál tartani és azt a Képző, illetve a Vizsgáztató intézmény megbízott személyének kérésére ellenkezés nélkül felmutatni.

5 4 9.. A képzés megszakítása A képzés megszakítására kizárólag a kérelem pozitív elbírálása után halasztással kerülhet sor. A kérelmet írásban kell előterjeszteni, amelynek elbírálására a Képző intézmény vezetője jogosult. A kérelem mellékleteként a halasztás okát igazoló okirat becsatolandó. Amennyiben a résztvevő az oktatáson tantárgyanként legalább 70%-án nem vesz részt, úgy vizsgára nem bocsátható Vizsgáztató intézmények Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendeletben biztosított felhatalmazás alapján a Képző intézmény a Minőségirányítási belső auditor szakképesítés vonatkozásában vizsgaközponti jogosítvánnyal nem rendelkezik, a szakmai vizsgáztatás lefolytatására a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel kötött szerződést A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Felmenthető a szóbeli vizsga és az írásbeli vizsga azon része alól a vizsgázó, amely tantárgyakból rokon szakma megszerzése során sikeres vizsgát tett. Felmentést kaphat egyes szóbeli vizsgatárgyak alól az a vizsgázó, aki javítóvizsgát tesz, és a korábbi vizsga eredményét anyakönyvi kivonattal igazolni tudja. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A Képző intézmény igazolása arról, hogy a vizsgára jelentkező a képzési programban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A szakmai vizsga részei és tantárgyai A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli részekből áll. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - minőségbiztosítási rendszerek - minőségdokumentáció és bizonylatok - minőségtanúsítás és felülvizsgálat Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc, amelybe az előkészületek és a tételek kihirdetésének időtartama nem számít bele.

6 5 Az írásbeli vizsga tartalma: Az írásbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból feladatlap alapján ad számot tudásáról. A feladatlap központilag kerül kiadásra. 1. A Minőségbiztosítási rendszerek tantárgy az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: minőségügyi alapfogalmak, a vállalati minőségpolitika kialakításának szempontjai, a tervezés és gyártás előkészítés minőségre gyakorolt hatása, a beszállítói rendszer alapelemei, a gyártási folyamat minőségszabályozási módszerei, a gyártást követő tevékenység minőségre gyakorolt hatása, a mérőeszközök kalibrálása és hitelesítése, a gyártási folyamat minőségellenőrzési feladatai, a gyártóeszközök képességvizsgálata, a mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése, kalibrálása, a vizsgálóeszközök képességvizsgálata, a minőségjavító technikák és eszközök alkalmazása, a minőségügyi felülvizsgálatok előkészítése, végrehajtása és értékelése, a hibapontok meghatározása. 2. A Minőségdokumentáció és bizonylatok tantárgy az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdéseit tartalmazza: a minőségbiztosítási kézikönyv célja, a minőségbiztosítási eljárás utasításai, az MSZ EN 2900 szabvány család tartalma, a minőségbiztosítási rendszer dokumentálásának, ellenőrzésének és karbantartásának módszere a minőségbiztosítási rendszer dokumentálása az MSZ EN szabvány szerint, a munka és vizsgálati utasítások elkészítése, 3. A Minőségtanúsítás és felülvizsgálat tantárgy az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdéseit tartalmazza: a tanúsítás megszerzésének módja és eljárása, a terméktanúsítás folyamata, a szabványos tanúsítási modulok működtetése, a tanúsítás európai rendszere, a minőségtanúsítás, az akkreditált vizsgáló laboratóriumokkal, a terméktanúsítást végző szervekkel, minőségbiztosítási rendszerek tanúsítását végző szervekkel szemben támasztott követelmények gyakorlati alkalmazása, a tanúsítandó termelő és szolgáltató szervekkel szembeni követelmények megfogalmazása, a gazdálkodó szervezetek tanúsításával kapcsolatos eljárások lefolytatása és dokumentálása. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a jelölt tantárgyanként legalább 60%-os teljesítményt elér, az az alatti vizsgateljesítmény eredménytelen. Az írásbeli vizsga eredményét a javítótanárok előzetes bírálata alapján a szóbeli vizsga előtti értekezleten kell véglegesíteni. Az értekezletről a vizsgabizottság jegyzője jegyzőkönyvet vezet.

7 6 Az írásbeli vizsga megkezdése előtt a Vizsgáztató intézmény képviselője egyezteti a vizsgázók személyazonosságát, egyben tájékoztatást nyújt az írásbeli vizsga szabályairól, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről. Gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról, majd sor kerül az írásbeli vizsga tételeinek kihirdetésére, illetve a feladatlapok kiosztására. A vizsgázók a feladatok elkészítéséhez segítséget vagy tanácsot nem kérhetnek és nem kaphatnak. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. Az írásbeli vizsga ideje alatt a vizsgateremben és a folyosón az állandó felügyeletről a Vizsgáztató intézmény gondoskodik. Amennyiben a vizsgázó befejezte az írásbeli feladatok kidolgozását vagy az írásbeli vizsgára meghatározott 3 óra időtartam letelt, akkor a dolgozatát átadja, amelynek időpontja és az átvevő kézjegye a feladatlapokra rávezetésre kerül. Az írásbeli vizsga helyszíne annak időtartama alatt csak engedéllyel hagyható el, mely esetben a távozás és visszaérkezés időpontja a vizsgadolgozatra rávezetésre kerül. A vizsgadolgozat a teremből nem vihető ki. Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el (meg nem engedett eszközök használata, vizsgázótárssal történő beszélgetés, memóriával rendelkező számítógép használata, rádió-, telefon kapcsolattartás külső féllel, stb.) a dolgozata elvételre kerül, pontos időpontja, az elvétel indoka, valamint a felfüggesztő személy kézjegye a dolgozatra rávezetésre kerül. Ezután a vizsgázónak a vizsgatermet haladéktalanul el kell hagynia. A Vizsgáztató intézmény képviselője a szabálytalanságról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben minden olyan adatot, esemény fel kell tüntetnie, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének megvizsgálását, valamint az érintett személyek (vizsgázó, felfüggesztő személy) nyilatkozatát az eseménnyel kapcsolatban. A jegyzőkönyvet a szakvizsgát szervező intézmény vezetője, a vizsgázó és a felfüggesztő írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A jegyzőkönyv a vizsgabizottság elnökéhez kerül eljuttatásra. A szabálytalanságról, illetve következményeiről a vizsgabizottság dönt. Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - minőségbiztosítási rendszerek - minőségdokumentáció és bizonylatok - minőségtanúsítás és felülvizsgálat Egy feleletre fordítható idő: max. 20 perc. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tételek alapján ad számot tudásáról. A tételek központilag kerülnek kiadásra. A tételsort a Képző intézmény a szóbeli vizsga előtt minimum 30 nappal a jelölt rendelkezésére bocsátja. A szóbeli vizsgára általában az írásbeli vizsgát követően egy hét múlva kerül sor. A vizsgázó valamennyi témakörből egy-egy tételt húz. A vizsgarészeket külön-külön kell értékelni.

8 7 A szóbeli vizsga során a felkészülési idő tantárgyanként minimum 15 perc. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével A szakmai követelményekben megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok a megadott követelményeknek megfelelő szinten kérhetők számon a szakmai vizsga részein. A vizsga értékelése A szakmai elméleti vizsga értékelése: Az írásbeli vizsgát egy érdemjeggyel kell értékelni, melyet az írásbeli vizsgatárgyakra kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján kell meghatározni. Eredményes az az írásbeli vizsga, amelynél a jelölt tantárgyanként legalább 60%-os teljesítményt elért. A szóbeli vizsgát egy érdemjeggyel kell értékelni, melyet a szóbeli vizsgatárgyakra kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján kell meghatározni. Sikeres (elégséges) vizsgát tett az a jelölt, aki valamennyi vizsgatárgyból legalább elégséges érdemjegyet kapott. A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsgarészekre kapott érdemjegyek írásbeli vizsgarész osztályzata felé kerekített átlaga adja. A szóbeli vizsga értékelése: A szóbeli vizsgatantárgyakat külön-külön osztályzattal kell minősíteni. Azon tantárgyak minősítését, amelyek az írásbeli és szóbeli vizsgán is szerepelnek, az írásbeli vizsga osztályzata felé kerekítve kell megállapítani. A szakképesítő vizsga értékelése: Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette. Az írásbeli vizsgarész eredménytelensége esetén a teljes vizsgát meg kell ismételni. Ismétlő vizsgát legkorábban 3 hónap eltelte után lehet tenni. A szóbeli vizsga valamely tantárgyának eredménytelensége esetén a tantárgyból javítóvizsgát lehet tenni. A szóbeli vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható. Javító- és pótlóvizsga Igazoltan mulasztott vagy valós indokkal megszakított vizsgát követően pótlóvizsga tehető. Ez esetben legkésőbb a mulasztás okának megszűnte után 72 órán belül kérelem juttatandó el a képző intézményhez, amelynek elbírálására a Képző intézmény vezetője jogosult. A kérelem mellékleteként a halasztás okát igazoló okirat becsatolandó. Bármely későbbi időpontban (utólag) a képző intézményhez beérkező kérelem esetén kizárólag javítóvizsga tehető. A vizsgára jelentkezett hallgató a vizsga időpontját alapos indokkal - kizárólag a kérelem pozitív elbírálása alapján - halaszthatja, illetve megváltoztathatja. A kérelmet legkésőbb a vizsga eredeti időpontját megelőzően 48 órával kell eljuttatni, előterjeszteni, amelynek elbírálására a Képző intézmény vezetője jogosult. Minden egyéb sikertelen vagy elmulasztott vizsga pótlására csak javítóvizsga tehető.

9 8 A javító- és pótlóvizsgára egyaránt a jelölt kérelme alapján már a következő vizsgaidőszakban is sor kerülhet. Ha a vizsgázó a szakvizsgán vagy a pótlóvizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg vagy azt alapos indok nélkül megszakította, valamint akit a vizsgabizottság szabálytalanság miatt a vizsga folytatásától eltiltott, kizárólag javítóvizsgát tehet. Eredménytelenség esetén azt a vizsgarészt (írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati) kell megismételni, amelyből elégtelen minősítést kapott. Javítóvizsga - bármelyik vizsgarészt érintően csak a sikertelen vizsga napjától számított 30 napon túl tehető. A javítóvizsgáért díjat kell fizetni, amelynek összege a Vizsgáztató intézmény által kerül meghatározásra Vizsgabizottság A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben foglaltak a hatályosak a vizsgáztatásra, illetve a vizsgabizottságra vonatkozóan. Szakvizsgát a legalább 3 főből álló bizottság előtt kell letenni: elnöke: az OM rendeletben felhatalmazott személy, tagjai: a Vizsgáztató intézmény vezetője, megbízottja, valamint a területi gazdasági kamara képviselője. A vizsgabizottság munkáját esetenként segítő tanár feladatait a vizsgabizottság által elfogadott vizsgarend szerint látja. A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja. A vizsgabizottság működésére a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben foglaltak a hatályosak. A vizsgabizottság döntéseit értekezleten hozza. A vizsgabizottság értekezlet tart a szóbeli vizsga megkezdése előtt és annak megtartása után. Az értekezletről a vizsgabizottság jegyzője jegyzőkönyvet vezet Szakvizsga iratai A vizsgázókról a szakvizsga megkezdése előtt 2 példányban vizsgalapot kell kiállítani. A vizsgalapokat a vizsga megkezdése előtt össze kell fűzni és folyamatos sorszámozással kell ellátni, ezeket külön erre a célra kialakított kimutatásban kell felvezetni. A Törzslap megfelelő helyén kell a vizsgázó vizsgán nyújtott eredményeit, valamint a vizsgabizottság határozatát rögzíteni. A vizsga irataira a vizsgabizottság döntéseit, záradék formájában kell rávezetni.

10 9 A vizsgázó teljesítményét értékelő lapra kell rávezetni, amelyet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője ír alá. Az értékelő lap a szakvizsga jegyzőkönyvéhez csatolandó. Amennyiben a vizsgázó a szakvizsga követelményeinek megfelel, eredményes szakvizsgát tett, akkor a szakvizsgát igazoló bizonyítványt kap. A bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke, valamint a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetője írja alá. A vizsgalapra, a bizonyítványokra, a Törzslapokra a szoros elszámolási kötelezettségek alá eső iratok kezelési előírásai vonatkoznak. Valamennyi képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos okirat az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint megőrzendő. Az elveszett vagy megsemmisült Bizonyítványról kérelemre a Törzslap alapján a szakvizsgát szervező intézmény Bizonyítvány-másolatot állít ki. A Törzslap és a Bizonyítvány közokirat. A Törzslap (külív, belív) és a Bizonyítvány nyomtatvány használata a szakvizsgán kötelező. Ezek megrendelésére és átvételére csak a szakvizsgát szervező intézmény jogosult. A sorozatjellel és sorszámmal ellátott Bizonyítvány nyomtatvány elszámolási kötelezettség alá esik. Az elrontott példányokat az adott vizsga jegyzőkönyve mellett meg kell őrizni. Budapest, Képző intézmény vezetője A vizsgaszabályzatot elolvastam, megismertem, azt megértettem, annak egy példányát átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezően ismerem el. Budapest, Aláírás... Név (nyomtatott betűkkel)... Személyi igazolvány száma

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közbeszerzési referens szakképzés 2007/2008 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a vonatkozó

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2.

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA PP 3. sz. melléklete 2013 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci Általános

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről

Részletesebben

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása, 2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Törvényi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum

Részletesebben

41/2015. (VII. 3.) NFM

41/2015. (VII. 3.) NFM VIZSGASZABÁLYZAT Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzat A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata a - javítóvizsgák - különbözeti vizsgák - osztályozó

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya 1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozóvizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Jelentkezés. Határidő: február 15.

Jelentkezés. Határidő: február 15. 2016.01.19. Jelentkezés Határidő: február 15. Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 18., szerda Tartalomjegyzék 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406 13/2016. (V.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2015. február Tisztelt Vizsgázó! A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma New Easy Rider Autósiskola Kft. Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11. Telefon: 20/542-1518, 20/4333-109, 30/901-5883

Részletesebben

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék: I. A vizsgák típusainak meghatározása.... 2 II. Vizsgaidőszakok....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szent László Digitális Középiskola VIZSGASZABÁLYZAT

Szent László Digitális Középiskola VIZSGASZABÁLYZAT Szent László Digitális Középiskola VIZSGASZABÁLYZAT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával valósul meg a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006 Új tanulási formák

Részletesebben

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23.

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat A módosítás a 2014/2015.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) A 2016. január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET 1 Tartalom 1. A szintvizsga szerepe és jogszabályi háttere... 4 2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (területei,

Részletesebben

Ügykezelési és titoktartási

Ügykezelési és titoktartási A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó Ügykezelési és titoktartási szabályzata 2015. 1. A szabályzat célja Cél hogy a Szegedi Egyetemen belül egységes felnőttképzési, ügykezelési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (a 20/2012.

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól I. Az ügyintézés és az iratkezelés általános szabályai 1. Az iskolához postai úton vagy más módon érkező iratot az erre kijelölt

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP. Személyi adatok: Az alábbi adatokat kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN kitölteni!!!

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP. Személyi adatok: Az alábbi adatokat kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN kitölteni!!! Címzett: A Kamara tölti ki! A jelentkezés kódszáma:.. Szakma azonosító száma:... Pedagógia: Vállalkozás: Szakmai írásbeli: Szakmai szóbeli: Szakmai gyakorlati: Végső döntés: MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PORCELÁN- ÉS EDÉNYÁRU-ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM GYENGÉNLÁTÓ (LÁTÁSSÉRÜLT) TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke. 2 0 0 9 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos: 2012.08.28 -

10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos: 2012.08.28 - 10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos: 2012.08.28-10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Pannon Nyelvvizsga. Vizsgaszabályzat

Pannon Nyelvvizsga. Vizsgaszabályzat Pannon Nyelvvizsga Vizsgaszabályzat A jelen vizsgaszabályzat a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet keretein belül működő Pannon Nyelvvizsgaközpont 2012. évre meghirdetendő vizsgáinak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Mainport Kft. vel kötött oktatási szerződésekre vonatkozóan 2014 1. Szerződési feltételek hatálya A Mainport Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Képzési tájékoztató. A képzési program E-001291/2015/A052. A programba való bekapcsolódás feltételei. A programban való részvétel feltételei

Képzési tájékoztató. A képzési program E-001291/2015/A052. A programba való bekapcsolódás feltételei. A programban való részvétel feltételei Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu Képzési tájékoztató A A képzési program

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 29.

Hatályos: 2016. január 29. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Hatályos: 2016. január 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Vizsgaszabályzat szeptember 15. 2011. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata - javítóvizsgák

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai

Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai Kérdés: Élelmiszer- és vegyi áru eladó képzésnél, a szakács,- valamint a Vendéglátó eladó képzésnél kell- e munkaruhát biztosítania a képzőnek?

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. (1) bekezdése

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Vállalkozási feltételek Érvényes: 2016. 03. 01.-től Utolsó módosítás dátuma: 2016. 02. 22. Árvai Autósiskola 3526 Miskolc, Szeles utca 49. 1 Tartalomjegyzék Motor kategóriák ( A1, A2, A). 3-9 Motor kategória

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben