ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/37. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás a MÁV-START Zrt.-nél... 2 Egyéb közlemények Bélyegzők érvénytelenítése... 60

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás a MÁV-START Zrt-nél 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmával összefüggésben, valamint a vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998 NM rendelet) szerint meghatározza a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának rendjét, és a vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói feladatokat. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV- START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a MÁV- START Zrt által kölcsönzött munkavállalókra. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment vezetője, végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, valamint a humánpartner munkatársak a felelősek. 2/61 oldal 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Társaság: megnevezés alatt a MÁV-START Zrt értendő. Munkáltató: megnevezés alatt a munkáltatói jogkörgyakorló vagy a szervezeti egység vezető értendő. VNK Kft: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. NKH: Nemzeti Közlekedési Hatóság. NKH ÚVHH: NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal. Ket.: Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Egészségi alkalmassági vizsgálat: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók egészségi alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás, mely vizsgálja a munkakörbe tartozó tevékenységek, feladatkörök végzéséhez szükséges egészségi és pszichés követelményeknek való megfelelést annak megállapítása érdekében, hogy a végzett tevékenység a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és képes-e a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört a vasúti közlekedés biztonsági követelményeinek megfelelően ellátni. Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni. Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátítását, vagy a gyakorlati oktatás megkezdését megelőző, az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat. Munkaköri csoport: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő vasúti munkakörök alkalmassági szempontrendszer alapján történő osztályozása, az adott munkakör betöltése szempontjából meghatározott egészségi és pszichés követelmények alapján.

3 Expozíció: a munkahelyen jelenlévő és a munkavállalót érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség; mennyiségi meghatározása: az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata. Kockázati lap: a munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlap, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló vagy a szervezeti egység vezetője köteles kitölteni. Mozdonyvezető: a vasúti személyszállításra vagy árufuvarozásra kijelölt szerelvények továbbítására, továbbá vasúti tolatásra alkalmas jármű vezetője. Egyéb vasúti járművezető: az előző pontba nem tartozó, a vasúti pályahálózat fenntartási, építési, karbantartási, helyreállítási tevékenysége körében alkalmazott, a szolgálati személyzeten és e tevékenység során felhasználandó eszközökön kívül más személyeket és egyéb eszközöket nem továbbító vasúti jármű vezetője, a saját célú vasúti pályahálózaton járművet vezető személy, valamint a nem saját célú vasút üzemi területén (telephelyén, járműtelepén), de legfeljebb a kiágazási állomás vagy szolgálati hely kiágazási váltójáig terjedő pályaszakaszon, a vasúti járművek tolatását végző járművezető. Kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, akivel szemben a kikölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja. A szerződés alapján a foglalkozásegészségügyi vizsgálat lebonyolítása a MÁV- START Zrt mint kölcsönvevő - feladata és költsége. Munkavállaló: a MÁV-START Zrt-vel munkaviszonyban álló személy, de jelen utasítás 4.1 pontjában a munkavállaló lehet az a jelölt, akivel a MÁV-START Zrt munkaviszonyt kíván létesíteni. Elsodrási határ: A vágánytengelytől mért és meghatározott távolság (párhuzamos vonal) amelyen kívül a vonat sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül. A sebesség mértékétől függő sáv méretét az Országos Vasúti Szabályzat tartalmazza. 3/61 oldal Üzemi közlekedési tér: Tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát végző vagy engedéllyel közlekedő személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér. Idősödő munkavállaló: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy. HEM: Humánerőforrás Menedzsment Szervezet. MÁV SZK: MÁV Szolgáltató Központ Zrt SAP HR: Integrált humán információs rendszer. EMIG keretrendszer (továbbiakban EMIG): A Mozdony Fedélzeti Berendezés által küldött adatokat feldolgozó és nyilvántartó rendszer. Hatósági díj: a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások szolgáltatási díja. Megállapodás: a MÁV-START Zrt és a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft között létrejött megállapodás, mely a hatósági igazgatási szolgáltatási díj előre történő megfizetésére vonatkozik. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos eljárási rend 4.1 Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörök esetében A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata céljából a következők szerint kell eljárni: Előzetes vizsgálatot kell végezni a Kormányrendelet 6. (1) és (2) pontjában meghatározott esetekben: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelőzően, kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő azonos munkakörben foglalkoztatja;

4 ÉRTESÍTŐ fennálló munkaviszony esetében, valamely alacsonyabb munkaköri csoportba sorolt alkalmassági követelményeket támasztó munkakörből magasabb alkalmassági követelményeket támasztó munkakörbe történő áthelyezés előtt; egyéb munkakörből, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt; a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben hat hónapon túl ismételten foglalkoztatott vagy a tevékenységét bármely okból hat hónapot meghaladó időtartamban nem folytató személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően. Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni: az iskola rendszerű vasúti képzésben, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében a tanulószerződés megkötése előtt; az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott szakképzésben résztvevő munkavállaló esetében a gyakorlati képzés megkezdése előtt, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt Az előzetes egészségi orvosi alkalmassági vizsgálatot a munkavállalót foglalkoztatni tervező munkáltatói jogkörgyakorló kezdeményezi a HEM útján a Kormányrendeletben meghatározott okmányok egyidejű felterjesztésével. A Kormányrendelet 6. (1) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartner támogatásával elkészíti a munkavállaló egyéni munkaköri leírását A humánpartner a vizsgálat kéréséhez a VNK Kft által megadott kérelmi táblát (12. sz. melléklet) és a Kérelem előzetes egészségi alkalmassági vizsgálathoz című nyomtatványt (2. sz. melléklet) a munkavállaló adataival kitölti. A kérelmi lapot és a kérelmi táblát a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartónak ben megküldi, aki átvizsgálás után -ben 4/61 oldal továbbítja a vizsgálati kérelmet a VNK Kft által kijelölt munkatárs részére (heti egy alkalommal péntek 12:00 óráig). A Kérelem lapot aláírja és megküldi a VNK Kft részére. A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat: Kormányrendelet 5/A. és 5/B. melléklete szerinti Beutalót, (a jelen utasítás 2/a. melléklete és 2/b melléklete) munkakörváltás, illetve 6 hónapon túli ismételten foglalkoztatott munkavállaló esetén a humánpartner letölti az SAP-ból az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó jogerős határozatot, és a kérelem mellé csatolja munkaköri leírást A humánpartner a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat megküldi a munkavállalónak a munkáltató vagy a munkáltató által megbízott munkavállalón keresztül, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra. Új felvétel esetén a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat átadja a jelöltnek A VNK Kft ügyintézője a beérkezett dokumentumokat áttekinti és öt munkanapon belül vizsgálati időpontot ad a munkavállaló telephelye szerint illetékes divízió központ foglalkozás-egészségügyi szakrendelés orvosához, melyről ben értesíti a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartót, aki a humánpartnerrel közli a vizsgálat idejét, helyét. A humánpartner értesíti a munkáltatót vagy a vezényléssel és / vagy a munkaidőbeosztással megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról A munkavállaló megjelenik a számára előírt időpontban és helyen a vizsgálatok elvégzése érdekében. Vinnie kell magával az esetleges korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket. Akadályoztatása esetén értesíti a munkáltatót annak okáról. A munkáltató a humánpartner útján intézkedik az új időpont megkérése érdekében.

5 A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés orvosa a kijelölt időpontban elvégzi az előírt vizsgálatokat, azok alapján a minősítés eredményét határozatban rögzíti. A határozat 2 példányát átadja a munkavállaló részére, aki 1 példányt legkésőbb a következő munkanapon köteles átadni a munkáltatónak, vagy az általa kijelölt személy részére A munkavállaló a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően végezhet munkát. Amennyiben a vizsgálat végén a munkavállaló lemond fellebbezési jogáról, akkor az azonnal jogerőre emelkedik Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a munkavállaló nem alkalmas a munkakör betöltésére, a vizsgálatok elvégzését követően az erről szóló szakvéleményt az orvos kézben (átvételt igazoló módon) átadja a munkavállalónak. Az eljárás eredményéről a szakvéleményt adó orvos határozatot hoz, melyben tájékoztatja a munkavállalót és a munkáltatót a fellebbezés lehetőségéről is. Amennyiben a vizsgálat során a munkaalkalmasságot befolyásoló krónikus betegség derül ki, vagy keresőképtelen állapotot véleményez a foglalkozás-egészségügyi orvos, szakvéleményt ad a munkavállaló állapotáról, és beutalja a háziorvosához (kivizsgálási, keresőképtelenségi javaslattal). Egyúttal felfüggesztő végzést bocsát ki, amelyből mind a munkavállaló, mind a munkáltató egy-egy példányt kap. A vizsgálatot végző orvos a felfüggesztő végzésben megjelöli a szükséges dokumentumokat, kivizsgálást, melyek pótlására határidőt határoz meg. Amennyiben a munkavállaló a végzésben meghatározott időpontig nem jelentkezik a foglalkozás-egészségügyi orvosnál és ha nem tudja hitelt érdemlően kimenteni magát az elmulasztott határidőt követő 5 napon belül, a meg nem jelenés tényéről az orvos értesíti a VNK Kft központját. A VNK Kft az eljárást megszünteti és a megszüntető végzést megküldi a munkavállalónak és a munkáltatónak A VNK Kft foglalkozás-egészségügyi orvosa konkrét munkakör(ök)re vizsgál. Több, egyszerre megjelölt munkakör esetén a munkavállalónak a legmagasabb egészségi alkalmassági követelményt igénylő munkakör 5/61 oldal alkalmassági feltételeinek kell megfelelnie, a határozatban fel kell sorolni az összes megjelölt munkakört, melyre a vizsgálat történt. 4.2 Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat a mozdonyvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a Kormányrendelet szerint A mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat tekintetében tanúsító szervezetként a VNK Kft-t jelöli ki a Kormányrendelet 21. (1) bekezdése. A határozat kiadására az NKH jogosult. A mozdonyvezető munkakörre történő előzetes orvosi vizsgálat kezdeményezése és folyamata megegyezik a pontban leírtakkal A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés orvosa a kijelölt időpontban elvégzi az előírt vizsgálatokat. A vizsgálat eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvos egészségügyi alkalmassági tanúsítványt állít ki (a Kormányrendelet 24. (1) bekezdés szerint: Alkalmas, Nem alkalmas, Ideiglenesen nem alkalmas ), melyből egy példányt átad a munkavállalónak, valamint egy példányt megküld az NKH részére. A munkavállaló a saját példányát átadja a humánpartnernek A humánpartner kitölti, majd a munkáltatóval aláíratja az NKH honlapjáról letöltött KÉRELEM LAP -ot (4.sz. melléklet), melyet a munkavállaló is aláír. A munkáltató intézkedik, hogy az NKH előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetésre kerüljön az előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat hatósági minősítésének díja a 72/2006. GKM rendelet szerint. A humánpartner tértivevényes levélben eljuttatja, vagy személyesen, az átadást igazolható módon dokumentálva átadja az NKH ÚVHH-nak a Kérelmet, az egészségi alkalmassági tanúsítványt (eredeti példányt) és a hatósági díj banki átutalásának tényét igazoló banki bizonylatot. AZ NKH felé a hatósági díjak kiegyenlítéséről a HEM vezetője által megbízott munkavállaló gondoskodik az utalást végrehajtó Pénzügy szervezeten keresztül.

6 Az NKH a megküldött tanúsítvány alapján I. fokú határozatot hoz, melyet megküld a munkavállalónak, a munkáltatónak és a foglalkozás-egészségügyi orvosnak. 4.3 Időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat a Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő munkakörök esetében Az időszakos vizsgálat célja a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkezett olyan esetleges változások megállapítása és figyelemmel kísérése, melyek befolyásolhatják az adott munkakörben történő további foglalkoztatást. Időszakos vizsgálatra köteles: - az I. és II. munkaköri csoportba besorolt tevékenységet végző munkavállaló: 55 éves kor alatt háromévente, 55 éves kor felett évente, a III. munkaköri csoportba besorolt tevékenységet végző munkavállaló: 60 éves kor alatt háromévente, 60 éves kor felett évente. Az időszakos vizsgálat hatályát a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos rövidebb időtartamban is megállapíthatja, amennyiben a munkavállaló egészségi vagy pszichés állapota ezt indokolja A humánpartner a tárgyhónapot megelőző 2 hónappal korábban elkészíti az időszakos vizsgálat kéréséhez a VNK Kft által megadott kérelmi táblát (12. sz. melléklet) az adott időszakban lejáró érvényességű egészségi vizsgálatokról, valamint a Kérelem időszakos orvosi vizsgálathoz című nyomtatványt (5. sz. melléklet) az érintett munkavállalók adataival, melyet a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartónak e- mail-ben megküld. A kijelölt kapcsolattartó a humánpartnerek által megadott táblázatokat összesíti, és a tárgyhónapot megelőző 2 hónappal korábban, a hónap 15-ig útján megküldi a VNK Kft területileg illetékes diszpécsereinek, valamint a KÉRELEM LAP -okat aláírja és megküldi a VNK Kft részére. 6/61 oldal A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat: - Kormányrendelet 5/A. szerinti Beutalót, (jelen utasítás 2/a. melléklete) - munkaköri leírást ha az eltér a korábbitól. Amennyiben a munkáltató szükségesnek tartja, az egyéb kiegészítő vizsgálat kérését, rávezeti a beutalóra A VNK Kft területileg illetékes diszpécserei egyeztetik a vizsgálat időpontját az illetékes foglalkozás egészségügyi orvosokkal és ennek eredményéről az alkalmasság lejártát megelőző hónap 15. napjáig elektronikus formában értesíti a HEM által kijelölt kapcsolattartót, aki az adott terület humánpartnereinek megküldi a vizsgálat idejét, helyét A humánpartner értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató által megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról és eljuttatja hozzá a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra A munkavállaló megjelenik a számára előírt időpontban és helyen a vizsgálatok elvégzése érdekében. Vinnie kell magával az esetleges korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket. Akadályoztatása esetén köteles értesíteni a vezényléssel és / vagy a munkaidőbeosztással megbízott munkavállalót annak okáról, aki a humánpartner útján intézkedik az új időpont megkérése érdekében A foglalkozás-egészségügyi orvos a kijelölt időpontban elvégzi az előírt vizsgálatokat, azok alapján a minősítés eredményét határozatban rögzíti. A határozat 2 példányát átadja a munkavállaló részére, aki 1 példányt a vizsgálat napján, de legkésőbb a következő munkanapon köteles átadni a munkáltatónak, vagy az általa kijelölt személy részére A munkavállaló a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően végezhet munkát. Amennyiben a vizsgálat végén a munkavállaló lemond fellebbezési jogáról, akkor az azonnal jogerőre emelkedik.

7 Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a munkavállaló nem alkalmas, a vizsgálatok elvégzését követően az erről szóló szakvéleményt az orvos kézben (átvételt igazoló módon) átadja a munkavállalónak. Az eljárás eredményéről határozatot hoz, melyben tájékoztatja a fellebbezés lehetőségéről is Amennyiben a vizsgálat során a munkaalkalmasságot befolyásoló krónikus betegség derül ki, vagy keresőképtelen állapotot véleményez a foglalkozásegészségügyi orvos, szakvéleményt ad a munkavállaló állapotáról, és beutalja a háziorvosához (kivizsgálási, keresőképtelenségi javaslattal). Egyúttal felfüggesztő végzést bocsát ki, amelyből a munkavállaló a vizsgálat után 2 példányt kap, amelyikből egy példányt köteles átadni a munkáltatói jogkörgyakorló részére. A vizsgálatot végző orvos a felfüggesztő végzésben megjelöli a szükséges dokumentumok beszerzését, kivizsgálásokat, melyek elvégzésére határidőt határoz meg. Amennyiben a munkavállaló a végzésben meghatározott időpontig nem jelentkezik a foglalkozás-egészségügyi orvosnál s ha nem tudja hitelt érdemlően kimenteni magát az elmulasztott határidőt követő 5 napon belül akkor az alkalmassági eljárást megszünteti. A távolmaradás tényéről az orvos értesíti a VNK Kft központját. A VNK Kft az eljárást megszünteti és a megszüntető végzést megküldi a munkavállalónak és a munkáltatónak A VNK Kft foglalkozásegészségügyi orvosa konkrét munkakör(ök)re vizsgál. Több, egyszerre megjelölt munkakör esetén a munkavállalónak a legmagasabb egészségi alkalmassági követelményt igénylő munkakör alkalmassági feltételeinek kell megfelelnie, a határozatban fel kell sorolni az összes megjelölt munkakört, melyre a vizsgálat történt Eltérés az előzőekhez képest mozdonyvezető munkakörben: A mozdonyvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók az orvosi vizsgálatot követően kötelesek az alkalmasságról szóló határozatot valamint a járművezetői 7/61 oldal igazolványt a közvetlen szolgálati vezetőnek vagy az általa megbízott személynek bemutatni, aki azt köteles ellenőrizni. Nem alkalmas minősítés esetén - fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnali végrehajtással az NKH ÚVHH által visszavonásra és bevonásra kerül a munkavállaló vasúti járművezetői engedélye. (A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 36/C. (5) bekezdése és a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet 9. (3) bekezdés b. pont) Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnali végrehajtással az NKH ÚVHH legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti és bevonja a Munkavállaló vasúti járművezetői engedélyét. A felfüggesztés hatályát megszünteti, amennyiben a munkavállaló 6 hónapon belül, új eljárás keretében előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, s azon alkalmas minősítést szerez. (A vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 36/C. (5) bekezdése és a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló (22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet 9. (1)-(2) bekezdése) 4.4 Soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörök esetében A munkavállaló soron kívüli vizsgálatra kötelezett, ha az egészségi alkalmasságát kizáró vagy korlátozó körülmény fennállása alapos okkal feltételezhető, különösen ha: az egészségi állapotában vagy magatartásában olyan érzékelhető változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos ellátására, a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet idéz elő, balesetet okoz, illetve munkaköre vagy feladatköre ellátásával összefüggésben munkabalesetet szenved,

8 heveny foglalkozási betegség gyanúja, fokozott káros expozíciója, eszméletvesztése, vagy betegsége, rosszulléte következett be, egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából orvos-szakértői vizsgálaton vett részt. a munkavállaló bármely, harminc naptári napot meghaladó keresőképtelensége után. A vizsgálat ebben az esetben korlátozódhat a munkavállaló által kötelezően bemutatandó, a keresőképtelenségre vonatkozó orvosi dokumentáció foglalkozás-egészségügyi orvos által történő megvizsgálására, amennyiben e vizsgálat elégséges annak megállapítására, hogy a munkavállaló munkaalkalmassága nem változott. Soron kívüli vizsgálatot kezdeményezhet: munkavállaló háziorvosa, kezelőorvosa minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló munkaalkalmasságát befolyásolhatja; a munkáltató; a munkavállaló. a foglalkozás-egészségügyi orvos saját hatáskörben; A munkáltató vagy az általa megbízott munkavállaló értesíti a humánpartnert a soron kívüli vizsgálat szükségességéről, a Kormányrendelet 13. -ban felsorolt esetekben. Ezzel egy időben tájékoztatja a munkavállalót is a soron kívüli vizsgálat kezdeményezéséről A humánpartner a soron kívüli vizsgálat kéréséhez elkészíti a VNK Kft által megadott kérelmi táblát és a Kérelem soron kívüli orvosi vizsgálathoz című nyomtatványt (5. sz. melléklet) az érintett munkavállaló adataival, melyet elektronikus úton megküld a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartónak. A kijelölt kapcsolattartó e- mail útján megküldi a kérelmi táblázatot, valamint a KÉRELEM LAP -okat aláírja és megküldi a VNK Kft által kijelölt munkatárs részére. A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat:kormányrendelet 5/A. melléklete szerinti Beutalót (2/a. sz melléklet), 8/61 oldal A VNK Kft. az illetékes foglalkozásegészségügyi orvostól időpontot kér a vizsgálat elvégzésére, melyről a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartót soron kívül elektronikus formában tájékoztatja, aki értesíti a humánpartnert a vizsgálat időpontjáról. A humánpartner értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató által megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról és eljuttatja hozzá a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra. A munkáltatói jogkörgyakorló gondoskodik a munkavállaló orvosi vizsgálatra történő vezényléséről és erről való értesítéséről A vizsgálat rendje ezt követően megegyezik a pontokban foglaltakkal. 4.5 Záró egészségi alkalmassági vizsgálat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő munkakörök esetében Záró vizsgálatot kell végezni: - a külön jogszabályban meghatározott, emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol vagy ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor, - idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés vagy munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá - ha a munkavállaló korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott, a tevékenység vagy a munkaviszony megszűnésekor. Miután a korkedvezményre jogosító időt december 31-éig lehet figyelembe venni, így záró vizsgálatot abban az esetben kell végezni, ha korkedvezményre jogosító munkakörben a férfi munkavállaló legalább 10, illetve a női munkavállaló legalább nyolc éven át dolgozott A munkáltató - a Kormányrendelet 15. -ban meghatározott kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának vagy tevékenységének megszűnése esetén - értesíti az érintett munkavállaló munkaidő-beosztását készítőt, valamint a humánpartnert a záró vizsgálat szükségességéről.

9 A humánpartner a záró vizsgálat kéréséhez elkészíti a VNK Kft által megadott táblát és a Kérelem záró orvosi vizsgálathoz nyomtatványt (5. sz. melléklet) az érintett munkavállaló adataival, melyet a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartónak e- mail-ben megküld. A kijelölt kapcsolattartó e- mail útján megküldi a kérelmi táblát, valamint a KÉRELEM LAP -okat aláírja és megküldi a VNK Kft által kijelölt munkatárs részére. - A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat: Kormányrendelet 5/A. melléklete szerinti Beutalót (jelen utasítás 2/a. sz. melléklete) A VNK Kft kijelölt munkatársa leegyezteti a vizsgálat időpontját az illetékes foglalkozás-egészségügyi orvossal a munkavállaló utolsó munkában töltött napjának figyelembevételével. A záró vizsgálat időpontjáról a VNK Kft minden esetben tértivevényes levélben értesíti a munkavállalót és a munkáltatót, -ben pedig a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartót, aki a humánpartnerrel közli a vizsgálat idejét, helyét. A humánpartner értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató által megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról és eljuttatja hozzá a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra A munkavállaló megjelenik a számára előírt időpontban és helyen keresőképes állapotban a vizsgálatok elvégzése érdekében. Vinnie kell magával az esetleges korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket A foglalkozás-egészségügyi orvos a kijelölt időpontban elvégzi az előírt vizsgálatokat, azok alapján a minősítés eredményét határozatban rögzíti. A határozatot mind a munkavállaló, mind a munkáltató megkapja. 9/61 oldal 4.6 Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálat jelen utasítás 1. sz. mellékletének 2. táblázatában szereplő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében A Kormányrendelet 1. mellékletében fel nem sorolt munkakört betöltő munkavállalók, de a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket és a munkakör betöltése szempontjából meghatározott egészségi és pszichés követelmények alapján kialakított csoportba sorolásukat a jelen utasítás 1. sz. mellékletének 2. táblázata tartalmazza. Ezek az úgynevezett VIG-es munkakörök, melyben foglalkoztatott munkavállalók esetében az alábbiak szerint történik az alkalmassági vizsgálatuk: Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni jelen utasítás 4.1., 4.3. és 4.4. pontjában felsorolt esetekben. A folyamat szintén megegyezik 4.1., 4.3. és 4.4. pontban leírtakkal, az alábbi különbséggel: előzetes vizsgálat során a foglalkozásegészségügyi orvos a 6. számú melléklet szerinti munkaköri alkalmassági tanúsítványban határozza meg, hogy a vizsgált munkavállaló az adott munkakörre a Kormányrendelet 3. sz. melléklet A) pontjában meghatározott I. II. vagy III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt követelmények szerint alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas. Az ideiglenesen nem alkalmas tanúsítvány esetében meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját. időszakos, soron kívüli, valamint záró vizsgálat során a foglalkozás-egészségügyi orvos a 6/a. sz melléklet munkaköri alkalmassági tanúsítványban határozza meg, hogy a munkavállaló az adott munkakörre a Kormányrendelet 3. sz. melléklet B) pontjában meghatározott I., II., vagy III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt követelmények szerint alkalmas vagy nem alkalmas.

10 4.7 Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálat Kormányrendelet 7.. (1) bekezdéssel érintett munkakörökben foglalkoztatottaknál A Kormányrendelet 1. mellékletében fel nem sorolt munkakört betöltő munkavállalók, amennyiben tevékenységük ellátása során - ideiglenesen vagy tartósan - elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között munkát végeznek, a MÁV-START Zrt jelen utasítás 1. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében Előzetes, időszakos, soron kívüli és záró orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni jelen utasítás pontjában felsorolt esetekben. A folyamat megegyezik a 4.8. pontjában leírtakkal, az alábbi különbséggel, hogy: az orvosi vizsgálatot kezdeményező beutalón fel kell tüntetni, hogy a Kormányrendelet 7. (1) alá tartozó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, tevékenysége ellátása során - ideiglenesen vagy tartósan - elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között végez munkát, a III. munkaköri csoportba besorolt munkakörökre előírt érzékszervi és pszichés követelményeknek kell megfelelnie.. valamint, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos a Munkaköri alkalmassági vélemény című nyomtatványra az alkalmassági vélemény mellé még azt is ráírja, hogy A 203/2009.(IX.18.) Korm. rendelet 3. melléklete III. csoportra vonatkozó követelményeknek is megfelelt Ha a jelen utasítás 1. sz. mellékletének 1. táblázata szerinti munkakörökben dolgozó munkavállaló az egyéni munkaköri leírása szerint nem végez munkát balesetveszélyes körülmények között, akkor a vizsgálatokat a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet szerint kell végezni és dokumentálni. A beutalón rögzíteni kell, hogy MÁV-START Zrt. belső utasítás, 33/1998. NM rendelet pont szerint kérik a vizsgálatokat. 10/61 oldal 4.8 A Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos eljárási rend a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni - a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően; - a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, fiatalkorú, nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja; - kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának. Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot a VNK Kft területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi el A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat: - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra című nyomtatványt, mely tartalmazza az érintett munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlapot is (8. sz. melléklet), - munkaköri leírást A humánpartner egyeztet a területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvossal telefonon, -ben az alkalmassági vizsgálat időpontjáról. A humánpartner értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató által megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról és eljuttatja hozzá a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra. Új felvétel esetén a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat átadja a jelöltnek.

11 A munkavállaló (jelölt) megjelenik a számára előírt időpontban és helyen keresőképes állapotban a vizsgálatok elvégzése érdekében. Vinnie kell magával az esetleges korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket. Akadályoztatása esetén értesíti a munkáltatót vagy a vezényléssel megbízott munkavállalót annak okáról, aki a humánpartner útján intézkedik az új időpont megkérése érdekében A foglalkozás-egészségügyi orvos elvégzi az előírt vizsgálatokat, majd az alkalmassági vizsgálat eredményét írásban közli a vizsgálatot kezdeményező munkáltatóval a munkavállalónak átadott Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény (8/a. sz. melléklet) című nyomtatványon Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából Az időszakos vizsgálatokat a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente, b) az idősödő munkavállalónál amennyiben nem tartozik a c)-i) pontok hatálya alá - évente, c) a 33/1998. NM rendelet 3. számú melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal, d) a 33/1998. NM rendelet 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal, e) a 33/1998. NM rendelet 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente, f) a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 33/1998. NM rendelet 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente, 11/61 oldal g) a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott olyan munkavállalónál, aki nem tartozik a b)-e) pontok hatálya alá, évente, h) külföldi munkavégzés esetén az a)-f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál (amennyiben az időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente, i) a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az a 33/1998. NM rendelet 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente kell elvégezni. Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot a VNK Kft területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi el A munkáltató a humánpartner támogatásával elkészíti a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat: - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra című nyomtatványt, mely tartalmazza az érintett munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlapot is (8. sz. melléklet), A humánpartner egyeztet a foglalkozásegészségügyi orvossal telefonon, -ben az alkalmassági vizsgálat időpontjáról. A humánpartner értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató által megbízott munkavállalót a vizsgálat időpontjáról és eljuttatja hozzá a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyeket a munkavállalónak magával kell vinni a vizsgálatra A munkavállaló megjelenik a számára előírt időpontban és helyen keresőképes állapotban a vizsgálatok elvégzése érdekében. Vinnie kell magával az esetleges korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket. Akadályoztatása esetén köteles értesíteni a munkáltatót vagy a vezényléssel és / vagy a munkaidőbeosztással megbízott munkavállalót annak okáról, aki a humánpartner útján intézkedik az új időpont megkérése érdekében.

12 A foglalkozás-egészségügyi orvos elvégzi az előírt vizsgálatokat, majd az alkalmassági vizsgálat eredményét írásban közli a vizsgálatot kezdeményező munkáltatóval a munkavállalónak átadott Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény (8/a. sz. melléklet), című nyomtatványon, melyet a munkavállaló köteles átadni a munkáltató által megbízott személynek Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására; heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; az előző pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően; ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel; Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet: - a foglalkozás-egészségügyi orvos; - a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja; 12/61 oldal - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelője; - a munkáltató; - a munkavállaló A vizsgálat rendje megegyezik a , a és a pontokban foglaltakkal Záró munkaköri alkalmassági vizsgálat Záró vizsgálatot kell végezni: - a vonatkozó jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, - benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor; - idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a - foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott. A korkedvezményes rendelet megszűntével a korkedvezményes éveket el nem érő dolgozókat nem kell küldeni záró vizsgálatra A vizsgálat rendje megegyezik a , a és a pontokba foglaltakkal. 4.9 Látásvizsgálat A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendeletben foglaltak szerint a munkáltató köteles a képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosnál: - a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt; - ezt követően kétévenként; - amennyiben a munkavállalónak olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.

13 A látásvizsgálat elvégzésének kezdeményezése munkáltatói feladat, a nyilvántartást a humánpartner végzi az időszakos orvosi vizsgálatokra előírtak szerint. A látásvizsgálatra küldést a munkáltató részéről a 10. sz. melléklet kitöltésével, a képernyős munkahely körülményének megadásával kell kérelmezni a területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosnál Fellebbezés (másodfokú eljárás) Fellebbezés a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörök esetében Amennyiben az előzetes, időszakos, soron kívüli vagy záró vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen (a Ket. 99. (1) bekezdése és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 12. alapján) a döntés közlésétől számított 15, azaz tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását. A VNK Kft. által hozott döntések felülvizsgálatát az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, illetve mozdonyvezetők esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Másodfokú Hatósági Főosztálya) az NKH által hozott döntések felülvizsgálatát az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság Másodfokú Hatósági Főosztálya) központja bírálja el A Fellebbező fél kiállítja az elsőfokú határozat elleni fellebbezési kérelmet, melyhez valamennyi, az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumot csatolja. Munkáltatói fellebbezés esetén a humánpartner a Fellebbezés előterjesztése nyomtatványt (3. sz. melléklet) a csatolt dokumentumokkal együtt tértivevényes levélben megküldi a határozatot hozó I. fokú hatóság részére, valamint elektronikus formában megküldi a HEM vezető által megbízott munkatárs címére. Munkavállalói fellebbezés esetén a munkavállaló tölti ki a Fellebbezés előterjesztése nyomtatványt és csatolva a szükséges dokumentumokat tértivevényes levélben eljuttatja az I. fokú határozatot hozó hatóság részére. Szükség esetén segítséget kérhet a humánpartnertől. A munkáltató és a munkavállaló a fellebbezés tényéről egymást 13/61 oldal kölcsönösen tájékoztatja a másodfokú eljárás iránti kérelem másolatban történő eljuttatásával Az elsőfokú döntések elleni felülvizsgálat eljárási költsége a kérelmezőt terheli. A VNK Kft határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával (a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet 2. (4) bekezdés (a továbbiakban: 72/2006. GKM rendelet). A munkáltató részéről indított fellebbezést terhelő díjak átutalásáról a HEM gondoskodik az utalást végrehajtó Pénzügy szervezeten keresztül. Miután a humánpartner elektronikus úton eljuttatja a HEM vezető által kijelölt személynek a fellebbezés dokumentumait, a HEM gondoskodik a hatósági díj átutalásról - az utalást végrehajtó a Pénzügy szervezeten keresztül - az NKH részére (Magyar Államkincstárnál vezetett számú keretszámlára), és a befizetés bizonylatát elektronikus úton megküldi az NKH részére. Munkavállalói fellebbezés esetén a munkavállaló gondoskodik az NKH részére történő eljárási költség megfizetéséről (vagy un. rózsaszín csekkel postai úton vagy banki átutalással) és a befizetést igazoló bizonylat kérelemhez történő csatolásáról A VNK Kft. - munkavállalói kezdeményezés esetén közvetlenül a munkavállalót és a munkáltatót a HEM vezető által kijelölt kapcsolattartón keresztül értesíti, - munkáltatói kezdeményezés esetén a HEM vezető által kijelölt kapcsolattartón keresztül értesíti a munkavállalót, valamint a munkáltatói jogkörgyakorlót a másodfokú eljárás vizsgálatának időpontjáról, helyéről és vizsgálatot elvégző foglalkozás-egészségügyi orvos személyéről. A vizsgálaton a munkavállaló köteles megjelenni. A vizsgálat eredménye II. fokú szakértői összefoglaló szakvéleményként kerül rögzítésre, és a VNK Kft. megküldi az NKH részére. Az NKH által hozott határozat a munkavállaló részére postai úton, a HEM részére postai, vagy személyes kézbesítéssel történik.

14 A HEM a határozatot személyesen átadja a humánpartner koordinátor részére, valamint elektronikus formában az illetékes humánpartnernek is megküldi Amennyiben a II. fokú eljárás keretében a kért munkakörre a munkavállaló alkalmasságát állapítják meg, akkor az eljárási díjat a hatóság visszafizeti másodfokú határozatban leírtak szerint Fellebbezés egyéb munkakörök esetében: Jelen utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörök, valamint a 33/1998. NM rendelet hatálya alá tartozó munkaköri alkalmasság másodfokú megítélése esetében a VNK Kft. területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakrendelés főorvosa jár el Amennyiben az előzetes, időszakos, soron kívüli vagy záró vizsgálat alapján hozott munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a döntés ellen 15, azaz tizenöt napon belül a 7. sz. melléklet szerinti kérelemmel (fellebbezéssel) élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását. A munkáltató és a munkavállaló a fellebbezés tényéről egymást kölcsönösen tájékoztatja a másodfokú eljárás iránti kérelem másolatban történő eljuttatásával A fellebbezési kérelmet a VNK Kft. részére kell tértivevényes levélben vagy személyes kézbesítés útján benyújtani A vizsgálat eredményét a vizsgálatot végző orvos a 7. sz. melléklet szerinti nyomtatványon rögzíti és átadja a munkavállalónak, melyet a munkavállaló haladéktalanul átad a munkáltatói jogkörgyakorló részére Jelen utasítás 2. sz. mellékletében meghatározott munkakörök, valamint a 33/1998. NM rendelet hatálya alá tartozó munkakörök esetében a fellebbezés külön díj megfizetése nélkül történik. 14/61 oldal 4.11 A MÁV-START Zrt által kölcsönzött munkavállalók alkalmassági vizsgálata Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni a pontban felsorolt esetekben. Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot a VNK Kft által kijelölt foglalkozásegészségügyi orvosa végzi. Az előzetes vizsgálatot a Kölcsönbeadó cég kijelölt kapcsolattartója kezdeményezi a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartón keresztül a 12. számú melléklet en való megküldésével, aki átvizsgálás után továbbítja a kérelmet a VNK Kft által kijelölt munkatárs részére. A VNK Kft ügyintézője vizsgálati időpontot ad a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz, melyről ben értesíti a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartót, aki továbbítja azt a kölcsönző cég részére A folyamat a továbbiakban megegyezi a és a pontokban leírtakkal Időszakos és soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni a pontban felsorolt esetekben, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a pontban felsorolt esetekben. Az időszakos és soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot a VNK Kft által kijelölt foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi. Az időszakos és soron kívüli vizsgálatot a kijelölt humánpartner kapcsolattartó kezdeményezi a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartón keresztül a 12. számú melléklet en való megküldésével, aki továbbítja a kérelmet a VNK Kft által kijelölt munkatárs részére. A VNK Kft ügyintézője vizsgálati időpontot ad a foglalkozás-egészségügyi szakrendelés orvosához, melyről ben értesíti a HEM vezetője által kijelölt kapcsolattartót, aki továbbítja azt a humánpartner részére Az időszakos és a soron kívüli orvosi vizsgálat folyamata a továbbiakban megegyezi a pontokban leírtakkal.

15 4.12 A hatósági orvosi vizsgálatok igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, elszámolása a saját munkavállalók, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások elszámolása a Társaság által kölcsönzött munkavállalók esetében A hatósági orvosi vizsgálatok Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, előlegfizetés és pénzügyi elszámolás a MÁV- START Zrt saját munkavállalói esetében A Társaság tárgyhónapot megelőző 2 hónappal korábban (minden hónap 15-ig) e- mail útján megküldi a VNK Kft részére a tárgyhónapban várható időszakos vizsgálatok számát, valamint a vizsgálattal érintett munkavállalók adatait (9. sz. melléklet). Az előre nem tervezett vizsgálatokról a vizsgálat szükségességének felmerülésével egyidejűleg küldi meg a táblázatot. A 9. számú melléklet szerinti lista megküldésével egyidejűleg (a tárgyhónapot megelőző hónap 15-ig) a Társaság gondoskodik a Megállapodásban meghatározott igazgatás szolgáltatási díj összegének megfelelő előlegnek a Hatóság számára történő átutalásáról a Munkáltató az átutalás közleményeként köteles feltüntetni a tárgyhónapot, valamint a Fedezeti Megállapodás számát. Az egy hónapra eső előleg összege a becsült éves szolgáltatási díj tizenketted része. A VNK Kft a tárgyhónap első és utolsó napja között elkészült határozatokról, végzésekről összefoglaló egyszerűsített táblázatot készít, amely táblázat a pénzügyi elszámolás alapja, és amely tartalmazza a munkavállaló nevét, az elvégzett vizsgálat megnevezését és díját, a határozat számát és a határozat keltét. A VNK Kft a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló táblázatot és a foglalkozás egészségügyi orvos által az adott hónapban kiállított határozatot/végzést tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megküldi Társaságunknak. A munkáltató a táblázatban foglaltakat a tárgyhónapot követő hónap 26. napjáig igazolja vissza. A visszaigazolás alapja, a humánpartnerek által elkészített, a HEM vezető részéről kijelölt kapcsolattartó által összesített Megvalósult orvosi vizsgálatok adott hónap táblázat (9. sz. melléklet). A táblázat adatai a határozottal bíró előzetes, időszakos, soron kívüli illetve záró orvosi vizsgálatok 15/61 oldal vonatkozásában, mely megegyezik a vizsgálatot kérő táblázattal. A munkáltató részéről a teljesítés igazolására a humán igazgató jogosult. A munkáltató által tárgyhónapot követő hónap 26. napjáig megküldött teljesítés igazolás alapján a VNK Kft havonta 1 db számlát állít ki a tárgyhónapot követő második hónap 10. napjáig. A pénzügyi elszámolás során, a teljesítés igazolás alapján felvett fedezeti leltárban kerül megállapításra, hogy az adott hónapban mennyi összeg került felhasználásra, mennyi vihető át a következő hónapra, vagy szükséges-e különbözet átutalása, illetve, hogy a következő hónapban milyen összegben szükséges a fedezet pótlása A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások elszámolása a Megrendelő által kölcsönzött munkavállalók esetében A HEM vezető által kijelölt kapcsolattartó tárgyhónapot megelőző hónapban (minden hónap 15-ig) útján megküldi a VNK Kft részére a tárgyhónapban várható időszakos vizsgálatok számát, valamint a vizsgálattal érintett munkavállalók adatait (12/a. sz. melléklet). Az előre nem tervezett vizsgálatokról a vizsgálat szükségességének felmerülésével egyidejűleg küldi meg a táblázatot. Az előzetes vizsgálatok esetében a Kölcsönző cég a HEM vezető által kijelölt kapcsolattartón keresztül igényli meg a vizsgálatot. A VNK Kft a tárgyhónap első és utolsó napja között elvégzett vizsgálatokról összefoglaló egyszerűsített táblázatot (12/b. sz. melléklet) készít, amely táblázat a pénzügyi elszámolás alapja, és amely tartalmazza a vizsgálatokra vonatkozó adatokat (a vizsgálatot végző orvos neve, a vizsgálat helyszíne, a vizsgálat időpontja, a divízió neve, a kölcsönzött munkavállalók neve, a vizsgálat jellege, a vizsgálat díja) A VNK Kft a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló táblázatot és a foglalkozás-egészségügyi orvos által kiállított alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentumokat tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megküldi Társaságunknak. A munkáltató a táblázatban foglaltakat a tárgyhónapot követő hónap 26. napjáig igazolja vissza.

16 A visszaigazolás alapja, hogy az előzetes vizsgálatokról a kölcsönző cég kapcsolattartója, az időszakos és a soron kívüli vizsgálatokról pedig a humánpartnerek elkészítik az adott hónapban megvalósult orvosi vizsgálatokról a táblázatot, és megküldik a HEM vezető részéről kijelölt kapcsolattartónak (12/a. sz. melléklet, melynek adatai megegyeznek a vizsgálatot kérő táblázat adataival). A munkáltató részéről a teljesítés igazolására a humán igazgató jogosult. A munkáltató által tárgyhónapot követő hónap 26. napjáig megküldött teljesítés igazolás alapján a VNK Kft havonta 1 db számlát állít ki a tárgyhónapot követő második hónap 10. napjáig A kockázatértékelő lap Az orvosi vizsgálatokhoz szükséges dokumentáció részét képező az adott munkakörre vonatkozó kockázatértékelő lapok értékelésének menete: Új munkakör létrehozásakor a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa elküldi a HEM vezető által megbízott munkatárs részére az általános munkaköri leírást, megnevezve a kockázatértékelés során a munkakör szempontjából egyeztetésre illetékes munkáltató jogkörgyakorlót. A megbízott munkatársa a munkaköri leírást kockázatértékelésre elküldi a VNK Kft. és a MÁV SZK munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó szervezet részére, akik - szükség esetén az illetékes szakmai vezető munkáltatóval egyeztetve - készítik el a munkakör kockázatértékelését. A beértékelt kockázati lapot a HEM vezető által megbízott munkatárs részére megküldi, aki eljuttatják a munkáltatói jogkörgyakorlónak a humánpartnereken keresztül A már értékelt munkakör kockázatait újraértékeltetni abban az esetben szükséges, ha az egyéni munkaköri leírás feladatai, és/vagy a munkavégzési hely specialitásai, expozíciói eltér az általános munkaköri leírásban foglaltaktól. A munkáltatói jogkörgyakorló jelzi a humánpartnernek, hogy ha az egyéni munkaköri leírást módosítani szükséges az előzőekben leírt feltételek változása esetén. 16/61 oldal A humánpartner az egyéni munkaköri leírást megküldi a (elektronikus formában) megbízott munkatársa részére, aki kezdeményezi a MÁV SZK munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó szervezetnél az egyéni kockázatértékelő lap elkészítését. A munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó szervezet (a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvos szakmai bevonásával) amennyiben szükségesnek ítéli meg, a munkaköri leírás figyelembe vételével elkészíti az egyéni kockázatértékelést, amelyet a 2/a sz. Beutalás egészségügyi alkalmassági vizsgálatra melléklet tartalmaz. A kockázat értékelést legfeljebb 5 munkanapon belül, sürgős esetekben megegyezés szerint kell elektronikusan eljuttatni a munkáltatói jogkörgyakorlónak és az érintett humánpartnernek A vasúti járművezetői engedély igénylése A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet végrehajtása érdekében a vasúti járművezetői engedély igénylésének rendjét az alábbiakban szabályozzuk: Vasúti járművezetői engedély igénylése esetén követendő eljárás: - a munkavállaló munkahelyi felettese jelzése alapján a humánpartner elindítja a vasúti járművezetői engedély igénylését, a vasúti járművezetői engedély kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványt (13. számú melléklet) az NKH honlapján kitölti, majd kinyomtatja, és megküldi a munkavállaló munkahelyi felettesének - a munkavállaló munkahelyi felettese a kinyomtatott dokumentumot a munkavállalóval (akinek a vasúti járművezetői engedélyt igénylik) mindkét helyen aláíratja és ráragasztja a munkavállaló igazolványképét, - lemásolja az engedély kérelmezéséhez mellékelendő iratokat: - személyi igazolvány és lakcímkártya, - legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum, - érvényes egészségi alkalmassági határozat, - alapvizsga jegyzőkönyv,

17 - a dokumentumokat a kérelemhez csatolja, majd a humánpartner részére elküldi, - a humánpartner ellenőrzi a csatolt dokumentumok helyességét ill. hiánytalanságát, valamint az igénylőlap aláírásának meglétét, majd tértivevényes levélben elküldi az NKH címére, vagy személyesen, igazolható módon átadja az NKH-nak, - a humánpartner a vasúti járművezetői engedélyt megérkezése után átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja a munkavállaló munkahelyi felettesének, aki nyilvántartásba veszi az EMIG-ben és kimutatható módon átadja a munkavállalónak Papír alapú vagy lejárt érvényességű vasúti járművezetői engedély cseréje: - az EMIG - az érvényességi idő lejárta előtt 3 hónappal - jelzi, ha valamely munkavállaló papír alapú vasúti járművezetői engedélyében nincs már szabad orvosi érvényesítő pecséthely, vagy lejár az érvényessége, melyről a munkavállaló munkahelyi felettese haladéktalanul tájékoztatja a humánpartnert. - a munkavállaló munkahelyi felettese jelzése alapján a humánpartner elindítja a vasúti járművezetői engedély igénylését, a vasúti járművezetői engedély kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványt (13. számú melléklet) az NKH honlapján kitölti, majd kinyomtatja, és megküldi a munkavállaló munkahelyi felettesének - a munkavállaló munkahelyi felettese a kinyomtatott dokumentumot a munkavállalóval (akinek a vasúti járművezetői engedélyt igénylik) mindkét helyen aláíratja és ráragasztja a munkavállaló igazolványképét, - lemásolja az engedély kérelmezéséhez mellékelendő iratokat: - az utolsó érvényes időszakos vizsga (műszaki és infrastruktúra ismereti) jegyzőkönyve - jogosítvány másolata - a dokumentumokat a kérelemhez csatolja, majd a humánpartner részére elküldi, - a humánpartner ellenőrzi a csatolt dokumentumok helyességét, ill. hiánytalanságát, valamint az igénylőlap aláírásának meglétét, majd tértivevényes levélben elküldi az NKH címére, vagy személyesen, igazolható módon átadja az NKH-nak, 17/61 oldal - csere esetén, ha a vasúti járművezetői engedély érvényessége már lejárt, a közlekedési hatóság által kiállított igazolás az új vasúti járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított 30 napig jogosít vasúti jármű közlekedtetésére, - a humánpartner a vasúti járművezetői engedélyt megérkezése után átadásátvételi jegyzőkönyvvel átadja a munkavállaló munkahelyi felettesének, aki nyilvántartásba veszi az EMIG-ben és kimutatható módon átadja a munkavállalónak - a vasúti járművezetői engedély megérkezése után a munkavállaló - leadja a papír alapú vasúti járművezetői engedélyt a munkahelyi felettesének, aki azt zárható helyen tárolja - a plasztik (nem papiralapú) vasúti járművezetői engedélyt megküldi az NKH-nak a HEM vezető által a jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott munkavállalón keresztül A vasúti járművezetői engedély másolatának igénylése Az érvényes vasúti járművezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása esetén az eljárás az alábbi - A munkavállaló jelzi a munkahelyi felettesének, ha vasúti járművezetői engedélye elveszett, ellopták, megsemmisült vagy megrongálódott. - a humánpartner a munkahelyi felettes értesítése alapján elindítja a vasúti járművezetői engedély másolatának igénylését, a vasúti járművezetői engedély kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványt (13. számú melléklet) az NKH honlapján kitölti, majd kinyomtatja, és megküldi a munkavállaló munkahelyi felettesének - a munkahelyi felettes átadja a munkavállalónak, aki az NKH-nál személyesen teszi meg a bejelentést a vasúti járművezetői engedélyének elvesztéséről/eltulajdonításáról/ megsemmisüléséről/megrongálódásáról,

18 - az NKH a bejelentésről jegyzőkönyvet állít ki, mely a rendelet szerint vasúti járművezetői igazolványnak minősül, és az új járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított 30 napig jogosít vasúti jármű közlekedtetésére, - a humánpartner az új vasúti járművezetői engedélyt megérkezése után átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja a munkavállaló munkahelyi felettesének, aki nyilvántartásba veszi az EMIG-ben és kimutatható módon átadja a munkavállalónak Vasúti járművezetői engedély módosítása A közlekedési hatóság a vasúti járművezetői engedélyben szereplő adat változása esetén az engedélyt kérelemre módosítja. Az alábbi esetekben szükséges a vasúti járművezetői engedély módosítása: - névváltozás - egészségi állapotban bekövetkezett változás - a munkahelyi felettes értesíti a humánpartnert, hogy a munkavállaló orvosi határozata szerint változás történt az egészségi állapotát illetően, azaz a jogosítványba bevezetendő korlátozás, vagy annak megszüntetése válik szükségessé, - a humánpartner ez alapján elindítja a Vasúti járművezetői engedély módosítására vonatkozó eljárást, a vasúti járművezetői engedély kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványt (13. számú melléklet) az NKH honlapján kitölti, majd kinyomtatja, és megküldi a munkavállaló munkahelyi felettesének, - a munkavállaló munkahelyi felettese a kinyomtatott dokumentumot a munkavállalóval mindkét helyen aláíratja, - lemásolja az engedély kérelmezéséhez mellékelendő iratokat: - jelenlegi engedély - az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indoklása - érvényes egészségi alkalmassági határozat - a szükséges dokumentumokat a kérelemhez csatolja, majd a humánpartner részére elküldi, 18/61 oldal - a humánpartner ellenőrzi a csatolt dokumentumok helyességét ill. hiánytalanságát, valamint az igénylőlap aláírásának meglétét, majd megküldi az NKH részére a HEM vezető által a jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott munkavállalón keresztül, - az NKH a bejelentésről igazolást állít ki, mely a rendelet szerint vasúti járművezetői igazolványnak minősül, és az új járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított 30 napig jogosít vasúti jármű közlekedtetésére, - az igazolást a a HEM vezető által a jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott munkavállaló megküldi a munkavállaló munkahelyi felettesének, aki átadja a munkavállalónak, - a munkavállaló humánpartnere az új vasúti járművezetői engedélyt megérkezése után átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja a munkavállaló munkahelyi felettesének, aki nyilvántartásba veszi az EMIG-ben és kimutatható módon átadja a munkavállalónak A vasúti járművezetői engedély kérelmezésére szolgáló iratok jegyzéke Új vasúti járművezetői engedély kérelmezésekor a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány, b) felhatalmazás a személyes adatok feldolgozására, c) a legmagasabb iskolai végzettség igazolása, d) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat, e) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza), f) általános szakmai alkalmasság igazolása (alap- és időszakos vizsgák igazolása), g) az útlevél/a személyazonosság igazolására szolgáló egyéb elismert azonosító dokumentum másolata, h) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

19 A vasúti járművezetői engedély aktualizálásának/módosításának kérelmezésekor: a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány, b) a jelenlegi engedély, c) az adatok aktualizálására/módosítására irányuló módosítás indoklása, d) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat, e) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza), f) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről. A vasúti járművezetői engedély másolatának kérelmezésekor: a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány, b) a másolat szükségességének indoka (az engedély megrongálódott/megsemmisült/azt ellopták/ elvesztését bejelentették), c) az engedély, csak abban az esetben, ha másolat az engedély megrongálódása miatt szükséges, d) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről. A vasúti járművezetői engedély megújításának kérelmezésekor: a) az aláírt kérelmezési formanyomtatvány, b) a jelenlegi engedély, c) az egészségügyi alkalmasság igazolásáról szóló határozat, d) foglalkozáspszichológiai alkalmasság igazolásáról szóló határozat (ha az egészségügyi alkalmasság igazolása nem tartalmazza), e) az utolsó engedély másolata, f) általános szakmai alkalmasság igazolása (alap- és időszakos vizsgák igazolása), g) igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről. A vasúti járművezetői engedély igénylésének, a papíralapú vasúti járművezetői engedély cseréjének, vasúti járművezetői engedély másolatának, illetve módosításának kezdeményezéséért a munkáltatói jogkörgyakorló a felelős. 19/61 oldal Az eljárásban közreműködik a munkavállaló munkahelyi felettese, a humánpartner és a HEM vezető által a jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéssel megbízott munkavállaló Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a munkaköri alkalmassági vizsgálatok dokumentumainak munkáltató által történő kezelése A munkaköri leírás Az általános munkaköri leírás helyett az egyéni munkaköri leírást csak abban az esetben kell a humánpartnernek az orvosi beutaló dokumentációhoz csatolnia, ha a munkavállaló egyéni munkaköri leírása feladatai és/vagy a munkavégzés környezete és/vagy a munkavégzés helye tekintetében eltér az általános munkaköri leírásban foglaltaktól és ez alapján munkakörre egyéni kockázatértékelő lap készítése szükséges a pont alapján A humánpartner az előzetes, időszakos, soron kívüli, záró egészségi/munkaköri alkalmassági első/másodfokú határozatai/ tanúsítványait tartalmazó dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció) adatait (a munkakör(ök) és a vizsgálat dátumát, az esetleges korlátozásokat, foglalkozás egészségügyi orvos kódját, valamint a rendelet számot) az SAP HR-ben rögzíti. A humánpartnernek különösen figyelnie kell a SAP HR rögzítés során, hogy a Kormányrendelet szerinti munkakör előzetes vizsgálatát végző orvos személye és a munkavállaló szolgálati helye szerinti területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosának személye eltérhet. Rögzíteni mindig a területileg illetékes orvos nevét kell, mert ő végzi a munkavállaló időszakos vizsgálatát, és mert az orvosi vizsgálatok időpontjának megkérése a SAP HR-ből lekérdezett adatok szerint történik A humánpartner ezt követően a dokumentum eredeti, vagy hitelesített példányát megküldi a MÁV SZK Zrt. Humánszolgáltatás szervezet részére elektronikus archiválás (szkennelés) céljából A szkennelést követően a MÁV SZK visszajuttatja a dokumentumot a humánpartnernek a szolgálati táblában történő elhelyezés érdekében.

20 4.16 Több munkakörre szóló orvosi alkalmasság Amennyiben a munkavállaló több munkakörre rendelkezik alkalmassággal a munkáltatói jogkör gyakorló köteles munkakörönként figyelemmel kísérni, hogy a munkavállaló 6 hónapon belül adott munkakörbe beosztásra kerüljön. Amennyiben a munkavállaló valamely munkakörben 6 hónapot meghaladóan nem végzett munkát, a munkáltatói jogkörgyakorlónak ezt a tényt a humánpartner felé jeleznie kell, hogy az adott munkakört az SAP HR-ben rögzített alkalmasságok közül törölje vagy a munkáltató (amennyiben szükségesnek ítéli meg) kezdeményezi e munkakörre az előzetes orvosi vizsgálatot, melynek alkalmassági időtartamát a többi munkakörhöz igazítja a foglalkozás-egészségügyi orvos A soron kívüli vizsgálat kezdeményezése esetén a munkavállalót valamennyi munkakörére szólóan kell küldeni alkalmassági vizsgálatra Amennyiben a munkáltatói jogkörgyakorló a munkavállalónak az eredeti munkakörén/munkakörein felül további munkakörre/munkakörökre is megkéri az egészségi alkalmasságát, akkor a foglalkozásegészségügyi orvos a további munkakörökre szóló egészségi alkalmasságának határidejét a meglévő munkakörök érvényességéhez igazítja. A foglalkozás-egészségügyi orvos korrekt tájékoztatása érdekében az Előzetes vizsgálatra szóló beutaló dokumentumokon (2. sz., 2/a. sz., 2/b sz. mellékletek) a humánpartner megjelöli az előzetes vizsgálat okát A MÁV-START Zrt. által szakmai gyakorlatra fogadott felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak orvosi vizsgálatára vonatkozó rendelkezések: Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni: a) az iskolai rendszerű vasúti oktatási intézményben vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében a tanulószerződés megkötése előtt, 20/61 oldal b) az iskolai rendszeren kívül jóváhagyott szakképzésben résztvevő munkavállaló esetében a gyakorlati képzés megkezdése előtt, c) a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése előtt Időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni iskolai rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti szakképzésben részt vevő tanuló esetében az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenység szakmai gyakorlati képzés keretén belüli megkezdése előtt A és pontok szerinti tanulók és hallgatók szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatát az alábbiakban meghatározott adattartalommal, csoportos (szükség szerint egyedi esetben személyenként) kérelemmel kezdeményezi az illetékes tanulószerződést/hallgatói munkaszerződést megkötő szervezet - a HEM-et tájékoztatva - elektronikus úton a VNK Kft. illetékes ügyintézőjétől: - tanuló, hallgató neve, - születési adat, - TAJ szám, - lakcíme, - iskola megnevezése és címe, - szakirány megnevezése, - fogadó szervezet megnevezése és címe, - szakmai gyakorlat tematikája és időtartama A és pontokban meghatározott vizsgálatokat a VNK Kft. által kijelölt, területileg illetékes foglalkozásegészségügyi orvos végzi el A és pontok szerinti vizsgálatok eredményét a vizsgáló orvos a 11. sz. melléklet szerinti Szakmai alkalmassági tanúsítvány vasúti képzéshez - megnevezésű nyomtatványon rögzíti.

21 4.18 Egyéb rendelkezések Kormányrendelet szerinti és MÁV- START Zrt által használt munkakörök eltérő megnevezésével kapcsolatos rendelkezés A 203/2009. Kormányrendelet kiadása óta a MÁV-START Zrt. többször módosította a munkakörök elnevezését, amely szükségessé teszi jelen utasítás 1. sz. mellékletében a Kormányrendelet szerinti elnevezések feltüntetését. Az orvosi vizsgálatra szóló beutaló dokumentumokon (2/a Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra és 2/b Egészségügyi alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra melléklet) eltérés esetén fel kell tüntetni a Kormányrendelet szerinti és a MÁV-START Zrt. által alkalmazott munkaköri elnevezést is A fogadó szervezeti egység humánpartnere köteles azonnal értesíteni a foglalkozás-egészségügyi orvost (megkérve arra, hogy hivatalból kérje át előző orvosától a munkavállaló orvosi kartonját), ha a munkavállaló szolgálati hely változással vagy vasúton belül áthelyezéssel került az illetékességi körébe, kivéve akkor ha az új szervezeti egység foglalkozás-egészségügyi szolgálatát ugyanaz az orvos látja el A Kormányrendelet szerinti előzetes, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálatok díjának VNK Kft felé történő rendezéséről a HEM gondoskodik az utalást végző Pénzügyi szervezeten keresztül - a hatályos Megállapodása szerint. Az NKH felé történő hatósági díjak aktuálisan kerülnek kifizetésre fellebbezés, illetve a vasúti járművezetők, mozdonyvezetők előzetes határozatának kiadása miatt A munkavállalót táppénzes állománya alatt foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatra nem lehet kötelezni A foglalkozás egészségügyi orvos beutalás nélkül nem kérhet a vizsgálatra kötelezett munkavállalótól orvosi leleteket (pl. labor, tüdőszűrő, stb.), kivéve, ha a munkavállaló krónikus betegség miatt kezelés alatt áll/ időszakos kontroll vizsgálatra kötelezett. 21/61 oldal A munkavállaló kötelezettségei Az egészségi és az orvosi alkalmassági vizsgálatra jelentkező személy köteles: a) keresőképes állapotban, kipihenten, az előjegyzett időpontban, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, valamint kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat magával vinni (a munkavállaló e kötelezettségeit - melyre a munkáltatói jogkörgyakorlónak kell felhívnia a figyelmét a dokumentumok átadásakor - 2/a melléklet tartalmazza); b) személyazonosságát kérésre igazolni; c) időszakos, soron kívüli és záró vizsgálatoknál a munkáltató által kitöltött és átadott dokumentumokkal jelentkezni; d) egészségi állapotáról a valóságnak megfelelő adatokat közölni, e) a foglalkozás-egészségügyi orvos által kiállított határozatot/tanúsítványt a munkáltatói jogkörgyakorló részére haladéktalanul átadni. f) A kiállított határozat/tanúsítvány ellen fellebbezési eljárást indító munkavállaló köteles erről a munkáltatóját tájékoztatni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről Kollektív Szerződés 203/2009. (IX. 18.) Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről évi XCIII. törvény a munkavédelemről

22 ÉRTESÍTŐ 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 324/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 5.2 Módosítások Nincsenek módosítások. 5.3 Hatályon kívül helyezések 44/2014. (IV.16. MÁV-START Ért. 23) sz. vezérigazgatói utasítás a munkaköri, illetve az egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályairól 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁV-START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére megküldendő? Igen 5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges. 22/61 oldal 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: 203/2009. Kormányrendelet 7. alá tartozó munkakörök felsorolása 2. számú melléklet: Előzetes kérelmi lap (VNK) 2/a. számú melléklet: Beutaló és kockázatértékelési lap (Kormányrendelet 5/A melléklet) 2/b. számú melléklet: Egészségi alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra (Kormányrendelet 5/B melléklet) 3. számú melléklet: NKH fellebbezés előterjesztése 4. számú melléklet: NKH kérelem lap 5. számú melléklet: Időszakos, soron kívüli, záró kérelmi lap (VNK) 6. számú melléklet: Előzetes munkaköri alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra 6/a. számú melléklet: Időszakos/soron kívüli/záró munkaköri alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra 7. számú melléklet: II fokú munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalás (VIG) 8. számú melléklet: munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalás (33/1998. NM rendelet szerint) 8/a számú melléklet: munkaköri alkalmassági vélemény 8/b. számú melléklet: II fokú munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalás (33/1998. NM rendelet szerint) 9. számú melléklet: hatósági vizsgálattal érintett munkavállalók adatai az elszámoláshoz 10. számú melléklet látásvizsgálatra küldő dokumentum

23 11. számú melléklet Szakmai alkalmassági tanúsítvány vasúti képzéshez 12. számú melléklet vizsgálatkérő táblázat 12/a. számú melléklet vizsgálatkérő táblázat kölcsönzött munkavállalók részére 12/b. számú melléklet kölcsönzött munkavállalók havi pénzügyi elszámolása 13. számú melléklet Formanyomtatvány mozdonyvezetői engedély kérelmezéséhez 23/61 oldal Csépke András sk. vezérigazgató

24 24/61 oldal 1.sz. melléklet A Társaság azon a Kormányrendelet 1. számú mellékletében fel nem sorolt munkakört betöltő munkavállalóinak köre, akik tevékenységük ellátása során - ideiglenesen vagy tartósan - elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között munkát végeznek. 1. táblázat Munkakör Akkumulátor kihordó, telepkezelő Általános betanított munkás Általános karbantartó I., II. Általános segédmunkás Balesetelhárító járműszerelő I., II. Biztonsági szakértő Feladatkör Üzemelő pályaudvaron, állomáson, közlekedő vonatban az elhasználódott (kimerült) akkumulátorok vizsgálata, cseréje, a szerelvényforduló betartása érdekében. Üzemelő pályaudvaron, állomáson vasúti járművek karbantartási folyamatainak támogatása, anyagmozgatási feladatok végzése. Gépek, berendezések karbantartása, üzemzavar elhárítás, emelőgépek, fokozottan veszélyes besorolású berendezések javítása, karbantartása. Üzemelő pályaudvaron, állomáson vasúti járművek karbantartási folyamatainak támogatása, anyagmozgatási feladatok végzése. A vasúti forgalom lebonyolítása közben bekövetkezett balesetek műszaki elhárításakor a vasúti járművek műszaki mentése. Normál irodai munka, de rendkívüli helyzetben külső helyszínen végeznek ellenőrzési feladatokat, s részt vesznek a helyszíni kockázatértékelések elkészítésében Fedélzeti jegyellenőr a belföldi forgalomban résztvevő személyszállító vonatokon a menetjegyek ellenőrzése és kezelése, a fedélzeti értékesítési tevékenység ellátása, mozgó vonaton végzett értékesítői munka, szükség esetén földi jegyértékesítés és menetjegyellenőrzés

25 25/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Forgalmi szolgálattevő Főmérnök Feladatkör A vonatközlekedés előkészítésével a menetrendszerű és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos forgalmi ténykedések végzése a mindenkor érvényes jelzési és forgalmi utasítások, segédkönyvek, kezelési szabályzatok rendelkezései alapján. A vasúti vontató- és vontatott járművek javítására, korszerűsítésére és felújítására vonatkozó szerződések szerinti javítási és felújítási tevékenységek végrehajtása, a szerződésekben meghatározott vevőigények teljesítése érdekében a járműjavítási terület termelési egységek tevékenységének szervezése, irányítása. Hálózati Havaria irányító A vasúti személyszállítás lebonyolítása során HAVARIA események idején az utazószemélyzet mozgásának irányítás támogatása és az utastájékoztatási csatornák azonnali információ-ellátás segítése. Jármű főkonstruktőr Koordinálja és ellenőrzi a járműtechnológia és konstrukció szervezeti egységen belül a társaságnál működő vasúti járműjavítási, jármű felújítási, jármű karbantartási tevékenységet. Jármű reszortos Járműbiztosítási igazgató Járműbiztosítási vezetőmérnök járműkonstrukciós szakelőadó II Gépészeti berendezések, eszközök felügyelete. A vasúti vontató- és vontatott járművek karbantartási, javítási és műszaki előkészítő tevékenységeinek irányítása. Többnyire irodai munka, esetenként külső helyszíni ellenőrzések a JBI (vasútüzemi) területén Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása. Többnyire irodai munka, esetenként külső helyszíni ellenőrzések a TSZVI (vasútüzemi) területén Az új készítésű, átalakítandó járművek, szerkezeti egységek, különféle alkatrészek kivitelezéséhez szükséges műszaki terveket előkészíti, kidolgozza és felügyeli, munkájával összefüggő területen ellenőriz.

26 26/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Járműkonstrukciós szakértő I Járműszerelő betanított munkás Feladatkör Az új készítésű, átalakítandó járművek, szerkezeti egységek, különféle alkatrészek kivitelezéséhez szükséges műszaki terveket előkészíti, kidolgozza és felügyeli, munkájával összefüggő területen ellenőriz. Állomási vágányokon közlekedő jármű féktuskóját cseréli, - Üzemelő pályaudvaron, állomáson, közlekedő vonatban zárt rendszerű vákuum WC-vel felszerelt jármű tartályainak ürítése, vízfeltöltés. Üzemelő pályaudvaron, állomáson targonca vezetése. Üzemelő pályaudvaron, állomáson, a közlekedő vonatban összerakja, szétszedi fűtés-vezérlési kábelt, ingavonatnál közreműködik a távvezérlés próbájánál. Villamos előfűtő telepeken az előfűtés végzése. A vasúti forgalom lebonyolítása közben bekövetkezett balesetek műszaki elhárításakor a vasúti járművek műszaki mentése. Járműszerelő I. Járműszerelő II. Járműszerelő II. Járműszerelő IV. Jegyvizsgáló-személyzet szakértő Állomási vágányokon közlekedő jármű féktuskóját cseréli, - Üzemelő pályaudvaron, állomáson, közlekedő vonatban zárt rendszerű vákuum WC-vel felszerelt jármű tartályainak ürítése, vízfeltöltés. Üzemelő pályaudvaron, állomáson targonca vezetését végzi. Üzemelő pályaudvaron, állomáson, a közlekedő vonatban összerakja, szétszedi fűtés-vezérlési kábelt, ingavonatnál közreműködik a távvezérlés próbájánál. Villamos előfűtő telepeken az előfűtés végzése. A vasúti forgalom lebonyolítása közben bekövetkezett balesetek műszaki elhárításakor a vasúti járművek műszaki mentése. A jegyvizsgáló személyzeti feladatainak koordinálása, ellenőrzése, jegyvizsgáló személyzeti telepállomások folyamatos működésének biztosítása. Többnyire irodai jellegű munka, kisebb részben üzemi, vasúti területen végzett ellenőrzési tevékenység. Kiemelt vonat főirányító Hálózati szinten felügyeli a kiemelt vonatok közlekedését a zavartalan forgalom lebonyolításának biztosítása céljából. A kiemelt vonatokra vonatkozóan felügyeli a kiadott technológiák betartását, javaslatokat tesz ezek módosítására a szolgáltatás biztosítása érdekében

27 27/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Feladatkör Kocsigazdálkodó szakelőadó I., II. Helyszínen ellenőrzi a vonatösszeállítást, a rendelkezésre álló kocsimennyiséget, közreműködik a szerelvényfordulók elkészítésében. Minőségellenőr I., II. Vasúti vontató és vontatott járművek gyártásával, javításával és karbantartásával, valamint a garanciális ügyekkel kapcsolatos szakértői, minőségellenőrzési, anyagvizsgálói, üzembe helyezői tevékenység ellátása. Minőségellenőrzési szakértő II. A minőségirányítási és folyamatszabályozási tevékenységek szakmai koordinálása, végzése. A járművek átadás-átvétele, próbája. Mozdony-személyzet szakértő Munkavédelmi szakértő Műszaki átvevő I., II. A működési területéhez tartozó mozdonyszemélyzet feladatainak koordinálása, közreműködés a területi személyszállítási technológiai folyamatok kidolgozásában, mozdonyszemélyzeti telepállomások folyamatos működésének biztosítása, a foglalkoztatás tervezése, meghatározása. Többnyire irodai jellegű munka, esetenként vasúti területen végzett ellenőrzési tevékenység. Normál irodai munka, de rendkívüli helyzetben külső helyszínen végeznek ellenőrzési feladatokat, s részt vesznek a helyszíni kockázatértékelések elkészítésében Vasúti vontató és vontatott járművek gyártásával, javításával és karbantartásával, valamint a garanciális ügyekkel kapcsolatos átvételi tevékenység, vasútijárművek futópróbáinak lebonyolítása, illetve vezetése. Műszaki fejlesztés vezető Vasúti tesztelési és méréstechnikai rendszerek kifejlesztése, műszaki számítások, mérések végzése és irányítása. Műszaki kocsiirányító szakelőadó A személyszállítás lebonyolításában résztvevő személyés motorkocsik, valamint speciális kocsik előkészítésében, adatfelvételében történő közreműködés a hatékony vontatott-jármű biztosítás, valamint az elvárt üzem- és üzletképesség érdekében

28 28/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Feladatkör Műszaki szakelőadó (JBI) A fenntartási, karbantartási, üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátása a folyamatos vasútüzem fenntartása érdekében a TSZVI/JBI területén. Műszaki szakelőadó (TSZVI) A TSZVI működési köréhez tartozó vontatott járművek üzemeltetési tevékenységéhez kapcsolódó műszaki szakfeladatok ellátása, az üzletképesség és a folyamatos vasútüzem fenntartása érdekében Műszaki szakértő I. A fenntartási szakmai tevékenység tervezése, koordinálása, felügyelete. Műszaki szakértő I. Műszaki szakértő I. II. Műszaki támogatás koordinátor Művezető I. Koordinálja a jármű karbantartási tevékenységet az üzembiztos közlekedés érdekében. A hatáskörébe tartozó járművek, létesítmények, gépek, berendezések, és eszközök műszaki feladatait - a gazdálkodási szempontokat is figyelembe véve - hálózati szinten szervezi, koordinálja és felügyeli annak érdekében, hogy szakterülete technikai és technológiai színvonala növekedjen. A telephelyei használatában lévő létesítmények, gépek, berendezések üzemeltetésének, karbantartásának irányítása a fő tevékenység működőképességének biztosítása érdekében. Többnyire irodai jellegű munka, kisebb részben üzemi, vasúti területen végzett ellenőrzési tevékenység Működési körébe tartozó üzemviteli, karbantartási munkák megszervezése, koordinálása, operatív intézkedések megtétele. Művezető I. A vasúti személyszállító járművek tisztításának szervezése a JBI telephelyéhez tartozó meghatározott tisztítóhelyeken, az átvétellel megbízott munkavállalók napi szintű irányítása, ellenőrzése. Telephely szinten felügyeli és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tisztítási feladatok teljesítését. Többnyire irodai munka, esetenként külső helyszíni ellenőrzések (vasútüzemi) területén

29 29/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Padló alatti kerékesztergályos Raktárkezelő Feladatkör Üzemelő pályaudvaron, állomáson targonca vezetését végzi - A vasúti forgalom lebonyolítása közben bekövetkezett balesetek műszaki elhárításakor a vasúti járművek műszaki mentése. Az anyag és tárgyi eszköz igényeknek a biztosítása és nyilvántartása a folyamatos munkavégzés érdekében. Részlegvezető (JBI-ban) Személyszállítási technológus szakelőadó I., II. Működési területén a vontatott járművek fenntartási szakmai tevékenységét tervezi, koordinálja, szakmai ellenőrzéseket végez. A területi személyszállítási technológiák koordinálása, javaslatok tétele a szerelvények összeállítására, gépészeti, forgalmi technológiák összehangolására, esetenként a fentiek megvalósítása érdekében külső helyszínen végzett munka. Személyszállítási technológus szakértő A személyszállítási technológiai folyamatainak koordinálása, szükség szerinti végzése, közreműködés a területi személyszállítási technológiai folyamatok kidolgozásában. Többnyire irodai jellegű munka, kisebb részben üzemi, vasúti területen végzett ellenőrzési tevékenység. Személyzetbiztosítási vezető Személyzetmenedzsment vezető A vonattovábbításhoz szükséges utazószemélyzet (jegyvizsgáló-, mozdony-személyzet) biztosítása szervezési, ellenőrzési és hatékonyság elemzési feladatok ellátásával, a JBI területén lévő fel- és lejelentkezési helyek működésének irányítása, az utazószemélyzet tevékenységének szakmai felügyelete. Normál irodai munka, esetenként külső helyszíni ellenőrzések a TSZVI (vasútüzemi) területén A mozdonyszemélyzet társasági szintű menedzselését végzi a vontatási szolgáltatás előállítása, értékesítése érdekében.

30 30/61 oldal 1.sz. melléklet Technológiai vezető A személyszállítási és vontatási szolgáltatások technológiai, üzemeltetési feladatainak területi koordinációja és összehangolása. Többnyire irodai munka, esetenként külső helyszíni ellenőrzések a TSZVI (vasútüzemi) területén Telephelyvezető (JBI) Működési területén a vontató járművek fenntartási szakmai tevékenységét tervezi, koordinálja, felügyeli és ellenőrzi. Telephelyvezető (TSZVI) a TSZVI végrehajtási egységének működéséhez szükséges irányítási, koordinációs és a telephelyhez tartozó valamennyi szolgálati hely felügyeleti feladatainak ellátása Üzemi mérnök I. II. Üzemi vezetőmérnök Üzemirányítás vezető a vontató és vontatott vasúti járművek javítási technológiai folyamatainak működtetése, ellenőrzése JBI területén Működteti és ellenőrzi a vasúti járművek javítási és szerelési technológiai folyamatait A feladatuk ellátása során elsodrási határon belül is dolgoznak Vegyi elhárító járműszerelő A vegyi elhárítási tevékenység végzése, veszélyes árukat szállító vasúti járművek tároló tartályainak, edényeinek, szerelvényeinek rendellenes állapotából eredő szivárgások, fújások, szóródások megszüntetése. Védelmi szakelőadó I. Védelmi tevékenységének végzése, a műszaki, technológiai és egyéb megelőző intézkedések kezdeményezése a munkahelyi kockázatok csökkentésére, biztonsági feladatok ellátása, koordinálása. Vizsgálja a rendkívüli eseményeket. A védelmi feladatok kivitelezésében, felülvizsgálatában, üzembe helyezésben közreműködik

31 31/61 oldal 1.sz. melléklet Védelmi szakelőadó II. Védelmi tevékenységének végzése, a műszaki, technológiai és egyéb megelőző intézkedések kezdeményezése a munkahelyi kockázatok csökkentésére, biztonsági feladatok ellátása, koordinálása. Vizsgálja a rendkívüli eseményeket. A védelmi feladatok kivitelezésében, felülvizsgálatában, üzembe helyezésben közreműködik Védelmi szakértő A Vasútijármű javítás védelmi tevékenységének szabályozása, irányítása, ellenőrzési feladatainak koordinálása. Vizsgálja a rendkívüli eseményeket. A védelmi előírások betartását ellenőrzi, az ellenőrzést irányítja, szervezi. Vonatelőkészítési vezető A vasúti személyszállító vonatok kocsivizsgálati, előfűtési, előhűtési, illetve energián tartási, valamint járműtisztítási feladatainak tervezése, szakmai irányítása és ellenőrzése. Többnyire irodai jellegű munka, esetenként JBI (vasútüzemi) területén végzett ellenőrzési tevékenység. Vontatás erőforrás szakértő A hatáskörébe tartozó vasútvonalakon közlekedő vontatójárművek fordulójának tervezése, a vontatásszolgáltatás végzéséhez szükséges mozdonyvezetők munkaidejének gazdaságos felhasználásának, munkavégzésének menedzselése. Vontató jármű üzembehelyező I.,II. A villamos vontatójármű vasútüzemi körülményeknek megfelelő üzemkészségi, működésbiztonsági, vontatási feladatoknak megfelelő üzemeltethetőségi állapot biztosítása. Anyagkezelő (kölcsönzött) A vasúti járműtisztítással kapcsolatos anyagok, eszközök, tisztítószerek, kezelése, kiosztása, adminisztrációs feladatok, a kiosztott anyagok felhasználásának nyomon követése, ellenőrzése. Részt vesz a szolgálati hely munkautalványainak EAM rögzítésében. Az utalványokról rögzített időadatok napi egyeztetése a fizikai munkavállalók jelenléti óráival a teljes körű feldolgozás érdekében. Eseti adatszolgáltatásokhoz információ szolgáltatása.

32 32/61 oldal 1.sz. melléklet Munkakör Feladatkör Gépkezelő (kölcsönzött) A vasúti gépi-kocsimosó berendezés kezelése, üzemeltetése, a vasúti vontatott járművek külső tisztítása Kocsitakarító (kölcsönzött) Személyszállító kocsik időszakos és napi tisztítása állomási, forgalmi tároló, vagy kocsi tisztítására kijelölt vágányon. Tevékenysége során ideiglenesen vagy tartósan elsodrási határon belül, üzemi közlekedési téren balesetveszélyes körülmények között végez munkát. Munkairányító (kölcsönzött) Működési körébe tartozó üzemviteli, vasúti járműtisztítási munkák megszervezése, koordinálása, operatív intézkedések megtétele, zavartalan üzemmenet biztosítása Az 1.sz. táblázatban felsorolt munkakörökben foglalkoztatott, illetve e feladatkörök ellátásával megbízott munkavállalóknak az előzetes, az időszakos és a soron kívüli alkalmassági vizsgálat során a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) előírásain túl a Kormányrendelet 3. sz mellékletében meghatározott III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt érzékszervi és pszichés követelményeknek is meg kell felelniük. Amennyiben az 1.sz. táblázatban felsorolt munkakörben dolgozó munkavállaló az egyéni munkaköri leírása szerint nem végez munkát balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül, akkor a vizsgálatokat az NM. rendelet szerint kell végezni és dokumentálni.

33 33/61 oldal 1.sz. melléklet 2. táblázat Munkakör megnevezése Műszaki művezető Műszaki szakértő I. II. (Mozdonyvezetői, illetve kocsivizsgálati tevékenység végzésével) Szolgáltatásellenőr (Kormányrendelet szerint: minőségbiztosítási ellenőr) Targoncavezető Tisztítási átvevő I. Tisztítási átvevő II. Utaskísérő VIP utaskísérő Vizsgáló főkalauz (Kormányrendelet szerint: szolgáltatás felügyelő) Feladatkör A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése, a műszaki feladatokat végzők szakmai munkájának helyszínen történő ellenőrzése. Hálózati szinten közreműködik a szakmai hatáskörébe utalt járművek, gépek, vontató és vontatott járművek berendezések és eszközök, átvételében, valamint az azokat működtető munkavállalók műszaki feladatainak szervezésében, ellenőrzésében. Ellenőrzi a megrendelt szolgáltatások minőségi és mennyiségi előállítását, megvalósítását, a technológiák betartását, különösen a szerelvények összeállítására, műszaki állapotára, tisztaságára és az utas tájékoztatásra. Küldemények, útipoggyászok kiszállítása a vonatokhoz. Munkáját külső helyszínen, vágányok között végzi. A személykocsik tisztításra történő átadása és átvétele külső helyszínen, vágányok között. A személykocsik tisztításra történő átadása és átvétele külső helyszínen, vágányok között. Vonaton végzett könnyű fizikai munka. Nemzetközi járatokon szálláshelyet biztosító kocsikban ellátja az utasokat, esetleges műszaki meghibásodás elhárításában részt vesz. Vonaton végzett könnyű fizikai munka. Nemzetközi járatokon szálláshelyet biztosító kocsikban ellátja az utasokat, esetleges műszaki meghibásodás elhárításában részt vesz. Helyszíni ellenőrzéseket folytat a Társaság működési területén közlekedő személyszállító vonatok utazószemélyzetének tevékenységére vonatkozóan. Munkaköri csoport II. II. II. III. III. III. III. III. II.

34 34/61 oldal 1.sz. melléklet A 2. táblázatban felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóknak az előzetes, az időszakos és a soron kívüli alkalmassági vizsgálata esetén legalább a Kormányrendelet 3. sz melléklet A és B pontjában meghatározott I., II., illetve III. munkaköri csoportba tartozó munkakörökre előírt követelményeknek kell megfelelniük, s az ilyen jellegű speciális tevékenységet a kockázatértékelő lapon és a munkavállaló egyéni munkaköri leírásában fel kell tüntetni. Az alább felsorolt munkakörök vonatkozásában a 203/2009 Kormányrendelet 4. melléklete szerinti minimum követelményszintnek kell megfelelni. 3.sz. táblázat Munkakörök megnevezése Műszaki művezető Minimum követelményszint Átlagos Műszaki szakértő I-II. (mozdonyvezetői, kocsivizsgálati tevékenység végzése esetén) Jó Személyszállítási műszaki főirányító Szolgáltatásellenőr Vizsgáló főkalauz Átlagos Átlagos Átlagos A 3.sz. táblázatban szereplő munkakörökben a pszichológiai vizsgálatot kötelezően csak előzetes vizsgálatnál kell elvégezni

35 35/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 2.sz. melléklet Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Érkeztető pecsét Budapest Iktató szám: Podmaniczky u Ügyintéző: 1062 Telefon: Kérelem ELŐZETES orvosi vizsgálathoz A kérelem tárgya, amelyben a V.N.K. Kft döntését kérem: (A kérelem tárgyát szíveskedjék X -el jelölni!) ÚJ BELÉPŐ: MUNKAKÖRVÁLTOZÁS ELŐTTI: HAT HÓNAPON TÚL ISMÉTELTEN FOGLALKOZTATOTT: A kérelmező (munkáltató) adatai: (Kérjük, több jogosult esetén minden jogosult töltsön ki Kérelem Lapot.) CÉG NEVE: CÍME (SZÉKHELYE): CÉGJEGYZÉKSZÁM, BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA (SZERVEZETEK ESETÉN): ÜGYINTÉZŐ NEVE: ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (TELEFON, FAX, , MELYEN ELÉRHETŐ): Kérjük alábbi/leendő dolgozónk vizsgálatát: NÉV: SZÜLETÉSI NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: ANYJA NEVE: LAKCÍME: TAJ SZÁMA: TELEFONSZÁMA: LEENDŐ MUNKAKÖREI: HA MÁR VASUTAS DOLGOZÓ, JELENLEGI MUNKAKÖRE(I): TELEPHELYE: UTOLSÓ MUNKÁBAN TÖLTÖTT NAP (ÉRTELEMSZERŰEN): HA MÁR VASUTAS DOLGOZÓ, VASUTAS ORVOSA NEVE: Egyúttal nyilatkozunk arról, hogy a munkavállaló az alkalmassági vizsgálaton a következő dokumentumokkal ellátva jelenik meg: - Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra (203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.5. melléklet): - kockázatértékelés (5/a) - egyéni munkaköri leírás(ok) Budapest, P.H. Aláírás

36 jelzése jelzése ÉRTESÍTŐ 36/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 2/a.sz. melléklet A. Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra (a munkáltató tölti ki) Munkavállaló neve:.. Munkavállaló születési neve: Születési hely, idő:. TAJ szám:...törzsszáma: Lakcíme:..... Munkaköre:. A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör/munkahely/tevékenység megváltozása előtti, időszakos, soron kívüli, záróvizsgálat (A megfelelőt alá kell húzni!) A munkakör/munkahely/tevékenység főbb egészségkárosító kockázatai Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő megnevezése egészében egy részében megnevezése egészében egy részében 1. Kézi anyagmozgatás 9. Ionizáló sugárzás kp - 20 kp 10. Nem ionizáló sugárzás 1.2 > 20 kp -50 kp 11. Helyileg ható vibráció 1.3 > 50 kp 12. Egésztest vibráció 2. Fokozott baleseti veszély 13. Ergonómiai tényezők 2.1 Magasban végzett munka 14. Porok, megnevezve: 2.2 Villamos üzemi munka 2.3 Feszültség alatti munka Egyéb: elsodrási határon belüli munkavégzés.. 3. Kényszer-testhelyzet 15. Vegyi anyagok, megnevezve: 3.1 Görnyedés 3.2 Guggolás 3.3 Egyéb:. 4. Ülés 5. Állás 16. Járványügyi érdekből kiemelt munkakör 6. Járás 17. Fertőzésveszély 7. Terhelő munkahelyi klíma 18. Fokozott pszichés terhelés 7.1 Meleg 19. Képernyő előtt végzett munka 7.2 Hideg 20. Éjszakai műszakban végzett munka 7.3 Nedves 21. Pszichoszociális tényezők 7.4 Változó 22. Egyéni védőeszközök általi terhelés 8. Zaj 23. Egyéb: Kelt :,. év. hó napján. Munkáltató aláírása

37 37/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 2/a.sz. melléklet Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra (Hátoldal)... Munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője Beutalás egészségi alkalmassági vizsgálatra A munkavállaló neve:... Születési hely, idő.:... Lakcím:... Munkakör... TAJ száma:... Kérem nevezett egészségi alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését. A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör/munkahely/tevékenység megváltozása előtti, időszakos, soron kívüli, záróvizsgálat (A megfelelőt alá kell húzni!) Kelt:... Az egészségi alkalmassági vizsgálaton a munkavállaló köteles keresőképes állapotban, kipihenten, az előjegyzett időpontban, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, valamint kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni. A munkavállaló köteles a birtokában lévő, korábbi gyógykezelésével és jelenlegi, gondozott betegségével kapcsolatos dokumentumokat, leleteket magával vinni a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. P. H.... munkáltató aláírása

38 38/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 2/b.sz. melléklet B. Egészségi alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra: ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (születési név:...) 2. TAJ szám:... Törzsszám: Születési hely és idő:. 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY (Előzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálat)... Véleményezést végző orvos, szervezet A vizsgálat eredménye alapján (név)..., forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő..., munkakörben,... csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS Korlátozás megnevezése:... Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje: Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS: év... hó... nap. P. H.... véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos

39 39/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 3.sz. melléklet Érkeztető bélyegző Iktatószám: Dátum: Átvevő: FELLEBBEZÉS ELŐTERJESZTÉSE A fellebbezés tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: A kérelem tárgyát szíveskedjék X -el jelölni! Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat: Soron kívüli: Időszakos: Záró: 1. A kérelmező (munkáltató) adatai: (Kérjük, több jogosult esetén minden jogosult töltsön ki Kérelem Lapot.) Cég neve: Címe (székhely): Cégjegyzékszám, bírósági bejegyzés száma (szervezetek esetén): A képviselő, meghatalmazott neve (ha van): Ügyintéző telefonszám (melyen elérhető): A munkavállaló adatai: Neve (születéskori neve): Születési hely, idő, anyja neve:.taj-száma:.... Címe (lakcím): Értesítési címe: (ha megegyezik u.a. ):... Munkaköre/betöltendő munkaköre: Döntés (mely ellen a fellebbezés benyújtásra kerül): Száma:... Kiállítás helye (város, szervezet) dátum:... Kiállítás dátuma:. Kézhezvétel dátuma:... A csatolt mellékletek felsorolása : ( Kérjük, a jelbe darabszámot írjon.) Banki átutalási bizonylat az eljárás díjának megfizetéséről eredeti : másolat: Fellebbezést előterjesztő irat: Határozat másolata, amely ellen a fellebbezést benyújtják másolat: Fellebbezés oka:... Egyéb: Dátum:.. Aláírás:... (jogosult vagy képviselő, v. meghatalmazott) Aláírásommal hozzájárulok megadott személyes adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való kezeléséhez és felhasználásához. VASÚTI FŐOSZTÁLY VASÚTI KÉPZÉS- ÉS VIZSGAFELÜGYELETI OSZTÁLY 1066 Budapest, Teréz krt Budapest 62., Pf.: 30. telefon: fax:

40 40/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 4.sz. melléklet Érkeztető bélyegző Iktatószám: Dátum: Átvevő: KÉRELEM LAP A kérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: A kérelem tárgyát szíveskedjék X -el jelölni! Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat: Munkakörváltozás előtti: Hat hónapon túl ismételten foglalkoztatott: 1. A kérelmező (munkáltató) adatai: (Kérjük, több jogosult esetén minden jogosult töltsön ki Kérelem Lapot.) Cég neve: Címe (székhely): Cégjegyzékszám, bírósági bejegyzés száma (szervezetek esetén): A képviselő, meghatalmazott neve (ha van): Ügyintéző telefonszám (melyen elérhető): Iktatószám: A munkavállaló (leendő) adatai: Neve (születéskori neve): Születési hely, idő, anyja neve:.. TAJ-száma:... Címe (lakcím): Értesítési címe: (ha megegyezik u.a. ):... Vasúti járművezetői igazolvány száma (ha van):. Munkaköre/betöltendő munkaköre:..... Dátum: Aláírás:.. munkavállaló (leendő) Aláírásommal hozzájárulok megadott személyes adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való kezeléséhez és felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak és minden szükséges információt rendelkezésre bocsátottam. 3. A csatolt mellékletek felsorolása : ( Kérjük, a jelbe darabszámot írjon.) Banki átutalási bizonylat az hatósági minősítés díjának megfizetéséről... eredeti : másolat: Minősítést tartalmazó tanúsítvány eredeti : Vasúti járművezetői igazolvány másolata (ha van).... másolat: Egyéb:.... Dátum:. PH. Aláírás:. (kérelmező vagy képviselő, v. meghatalmazott) A Kérelem Lap letölthető az NKH honlapjáról: VASÚTI FŐOSZTÁLY VASÚTI KÉPZÉS- ÉS VIZSGAFELÜGYELETI OSZTÁLY 1066 Budapest, Teréz krt Budapest 62., Pf.: 30. telefon: fax:

41 41/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 5.sz. melléklet Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Érkeztető pecsét: Budapest Iktató szám: Podmaniczky u Ügyintéző: 1062 Telefon: Kérelem időszakos/soron kívüli/záró* egészségi alkalmassági vizsgálatra Kérjük alábbi dolgozónk vizsgálatát: NÉV: SZÜLETÉSI NÉV: TÖRZSSZÁM: SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ: ANYJA NEVE: LAKCÍME: TAJ SZÁMA: MUNKAKÖREI: MUNKÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE: TELEPHELYE: ORVOSI VIZSGÁLAT LEJÁRATÁNAK IDEJE / UTOLSÓ MUNKÁBAN TÖLTÖTT NAP: FOGLALKOZÁS-EÜ. ORVOS NEVE: Egyúttal nyilatkozunk arról, hogy a munkavállaló az alkalmassági vizsgálaton a vizsgálathoz szükséges dokumentumokkal ellátva jelenik meg Budapest, P.H. Aláírás * a megfelelő aláhúzandó

42 42/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 6.sz. melléklet ELŐZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (születési név:...) 2. TAJ szám:...(törzsszám:...) 3. Születési hely és idő:..., 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:... P. H.... Munkáltató aláírása ELŐZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht Nonprofit Közhasznú Budapest, Rippl-Rónai Kft. u Budapest, Podmaniczky u.109. A vizsgálat eredménye alapján (név)..., a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő...,. munkakörben,....csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS Korlátozás megnevezése:... Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje: Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS: év... hó... nap.... véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos P. H.

43 43/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 6/a. sz. melléklet IDŐSZAKOS/SORONKIVÜLI/ZÁRÓ MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (születési név:...) 2. TAJ szám:...(törzsszám:...) 3. Születési hely és idő:..., 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY (időszakos, soron kívüli és záró foglalkozás-egészségügyi vizsgálat) Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht Nonprofit Közhasznú Budapest, Rippl-Rónai Kft. u Budapest, Podmaniczky u.109. A vizsgálat eredménye alapján (név)...,. forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő......,..munkakörben... csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS A korlátozás megnevezése:... Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS:... év... hó... nap.... véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos P. H.

44 44/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 7. sz. melléklet II. FOKÚ VIZSGÁLATRA UTALÁS ELŐZETES/IDŐSZAKOS/SORONKIVÜLI/ZÁRÓ MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA (munkáltató példánya) 1. Név:... (születési név:...) 2. TAJ szám:...törzsszám: Születési hely és idő:..., 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni: A munkáltató megnevezése: Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma II. FOKÚ MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYITVÁNY ELŐZETES/IDŐSZAKOS/SORONKIVÜLI/ZÁRÓ MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI BIZONYÍTVÁNY VASÚTI SZOLGÁLATRA Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht Nonprofit Közhasznú Budapest, Rippl-Rónai Kft. u Budapest, Podmaniczky u.109. A vizsgálat eredménye alapján (név)..., a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő...,. munkakörben,....csoportba sorolt munkakör ellátására ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS Korlátozás megnevezése:... Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő alkalmassági vizsgálat ideje: Felülvizsgálatra kötelezett:... év... hó... napján. MEGJEGYZÉS: év... hó... nap..... véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos P. H.

45 jelzés jelzés ÉRTESÍTŐ 45/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 8. sz. melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez tartozó melléklet MÁV-START Zrt. A munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője A munkavállaló neve: A munkavállaló születési neve: Születési idő: Törzsszáma: TAJ száma: Munkaköre: Lakcíme: Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (A munkáltató tölti ki) Foglalkozás-egészségügyi orvos neve: A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat Elsodrási határon belül végez munkát elsodrási határon belül nem végez munkát A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai ** Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő egészé- egy egészé- egy megnevezése megnevezése ben részében ben részében 1. Kézi anyagmozgatás 14. Porok, megnevezve: kp-20 kp >20 kp-50 kp >50 kp Fokozott baleseti veszély: 15. Vegyi anyagok, megnevezve: 2.1. magasban végzett munka villamos üzemi munka feszültség alatti munka egyéb Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás) 16. Járványügyi érdekből kiemelt munkakör 4. Ülés 17. Fertőzésveszély 5. Állás 18. Fokozott pszichés terhelés 6. Járás 19. Képernyő előtt végzett munka 7. Terhelő munkahelyi klíma 20. Éjszakai műszakban végzett munka (meleg, hideg, nedves, változó) 8. Zaj 21. Pszichoszociális tényezők 9. Ionizáló sugárzás 22. Egyéni védőeszköz általi terhelés 10. Nem-ionizáló sugárzás 23. Egyéb: 11. Helyileg ható vibráció Egésztest vibráció Ergonómiai tényezők Kelt:...,... év... hó... napján... munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője ** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok rovatába X-et kell írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.

46 46/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 8. sz. melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez tartozó melléklet Munkáltató megnevezése: Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra A munkavállaló neve: Születési idő: Lakcím: Munkakör: TAJ száma: (Hátoldal) Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését. A vizsgálat oka: előzetes (6 hónapon túli újrafoglalkoztatás, munkakörváltás, újfelvétel, további munkakör(ök) betöltése előtti vizsgálat) időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat A munkaköri alkalmassági vizsgálaton a munkavállaló köteles keresőképes állapotban, kipihenten, az előjegyzett időpontban, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, valamint kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni. A munkavállaló köteles a birtokában lévő orvosi leleteit magával vinni krónikus megbetegedése esetén a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Kelt:... P. H.... munkáltató aláírása

47 47/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 8/a. sz. melléklet Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:... Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján Munkavállaló neve:... Munkavállaló születési neve:. Születési hely és idő:..., Munkakör megnevezése:. ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Érvényes: Nevezett munkaköri/szakmai alkalmasságát érintő korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat időpontja: A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat Kelt:... P. H.... foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa

48 48/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 8/b. sz. melléklet Munkáltató megnevezése:... FELLEBBEZÉS/KÉRELEM II. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra Munkavállaló neve: születési neve: Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakcím:.. Szolgálati hely:.. Munkakör (betöltendő munkakör): TAJ-száma: I. fokú alkalmassági vélemény (amely ellen a fellebbezés benyújtásra kerül): száma:.. kiállítás helye:.. kiállítás dátuma:... kézhezvétel napja:... vizsgálatot végző orvos neve:. Kérem az I. fokú munkaköri alkalmasságra vonatkozó vélemény felülvizsgálatát, az alábbi indokok alapján:.. Dátum: P.H... Munkáltató aláírása: Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:... Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján... munkavállaló Szül. hely, idő:... munkakör megnevezése:. ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás: Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat... hét múlva Kelt:... P.H.... véleményező orvos

49 49/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 9. sz. melléklet Törzss zám Név An yja nev e Szület ési hely Szület ési idő TAJ szá ma Irányítós zám Vár os Közter ület jellege Házsz ám Munkál tató (szolgál ati hely) Vizsg álat jelleg e Kérés célja (pl.:munk akör változás, hat hónapon túl) Jelenle g betöltö tt munka kör Betölte ndő munka kör Érvénye sség ideje Foglalko zás-eü orvos (ha már vasutas dolgozó) Vizsg álat helye Vizsgá lati időpon t VEÜ Iktatós zám Igazgat ási szolgált atás díja (Ft)

50 50/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 10. sz. melléklet Kitöltés után nem nyilvános MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: Humánerőforrás menedzsment Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Foglalkozás-egészségügyi orvosa részére K É R E L E M Az 50/1999. (XII.3.) EüM. Rendelet 5.. (1) bekezdésben foglaltak szerinti látásvizsgálat elvégzésére. - Munkavállaló neve: - Azonosító kódja (törzsszáma): - TAJ száma: - Születési ideje: - Lakcíme: - Munkaköre: - Tevékenység leírása: - Napi munkaidejéből legalább 4órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ? ** igen nem - Milyen távol helyezkedik el a monitor? 60 cm - Milyen távol helyezkedik el a billentyű? 50 cm - Kell- e nyomtatott szöveget is olvasni munkaközben? igen igen, de nem rendszeresen nem - Kell-e egyidejűleg vagy gyors egymásután távolabb elhelyezkedő személyekkel kapcsolatot tartani?** igen igen, de nem rendszeresen nem Utolsó éleslátás szakvizsgálat időpontja: Kelt:.. * A megfelelő rész elé tegyen x-et Foglalkozás-egészségügyi orvos cégszerű bélyegzője Munkavállaló neve: TAJ-száma: A munkavállaló szemészeti szakvizsgálata indokolt*. Munkáltatói jogkörgyakorló IGEN (a beutaló a munkavállaló részére átadva) NEM Kelt:.. * A megfelelő rész aláhúzandó.. Foglalkozás egészségügyi orvos aláírása, bélyegzője Ph.

51 51/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 10. sz. melléklet Kitöltés után nem nyilvános MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: Humánerőforrás menedzsment Foglalkozás-egészségügyi orvos cégszerű bélyegzője Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra (A foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki.) A munkavállaló neve:... Szül.:... év... hó... nap... Lakcíme:... Munkaköre:... TAJ száma:... Tevékenység leírása, különös tekintettel az elvégzendő látási feladatokra (milyen távol helyezkedik el a monitor, a billentyűzet, kell-e nyomtatott szöveget is olvasni munka közben, kell-e egyidejűleg vagy gyors egymásutánban távolabb elhelyezkedő személyekkel kapcsolatot tartani stb.): A szemészeti szakvizsgálatot indokoló látórendszeri panasz: Napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használt: igen nem A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, időszakos, soron kívüli 17 Kelt:...,... év... hó... napján... foglalkozás-egészségügyi szolgáltató orvosának aláírása, hiteles bélyegzője P. H.

52 52/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 11. sz. melléklet SZAKMAI ALKALMASSÁGI TANUSÍTVÁNY VASÚTI KÉPZÉSHEZ (Előzetes/időszakos/soron kívüli szakmai alkalmassági foglalkozás-egészségügyi vizsgálat*) (munkáltató példánya) 1. Név:... (születési név:...) 2. TAJ szám: Születési hely és idő:. 4. Anyja neve: Levelezési címe: A munkáltató (képző iskola) milyen munkakörben kívánja képezni: A munkáltató/képző iskola megnevezése: Az alkalmassági vizsgálat kérésének időpontja:... P. H.... Munkáltató aláírása, telefonszáma SZAKMAI ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY... Véleményezést végző orvos, szervezet A vizsgálat eredménye alapján (név)...,.forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő....,....csoportba sorolt szakma elsajátítására ALKALMAS NEM ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS Korlátozás megnevezése:... Ideiglenesen nem alkalmas vélemény esetén a következő szakmai alkalmassági vizsgálat ideje:.. MEGJEGYZÉS: év... hó... nap.... véleményező foglalkozás-egészségügyi orvos P. H. * Megfelelő rész aláhúzandó

53 53/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 12. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Törzsszám Név Anyja neve Születési hely Születési idő TAJ száma Irányítószám Város Közterület jellege Házszám Munkáltató (szolgálati hely) Vizsgálat jellege Kérés célja (pl.:új felvétel, munkakör változás, hat hónapon túl, időszakos, soron kívüli) Jelenleg betöltött munkakör Betöltendő munkakör Érvényesség ideje Foglalkozáseü orvos (ha már vasutas dolgozó) Vizsgálat helye Vizsgálati időpont VEÜ Iktatószám Igazgatási szolgáltatás díja (Ft)

54 54/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 12/a. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS Törzsszám Név Anyja neve Születési hely Születési idő TAJ száma Irányítószám Város Közterület jellege Házszám Munkáltató (szolgálati hely) Vizsgálat jellege Kérés célja (pl.:új felvétel, munkakör változás, hat hónapon túl, időszakos, soron kívüli) Jelenleg betöltött munkakör Betöltendő munkakör Foglalkozáseü orvos (ha Érvényes ség ideje már vasutas dolgozó) Vizsgálat helye Vizsgálati időpont VEÜ Iktatószám Igazgatási szolgáltatás díja (Ft) elsodrási határon belül végzett tevékenység ( igen nem )

55 55/61 oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. VIG 12/b. sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS havi pénzügyi elszámolási táblázat DIVIZIÓ Vizsgálat dátuma Kölcsönzött munkavállaló neve Vizsgálat jellege Orvos neve Munkakör Munkakör kategória Vizsgálat díja ÖSSZESEN:

56 56/61 oldal 13. sz. melléklet

57 57/61 oldal

58 58/61 oldal

2014/23. SZÁM TARTALOM

2014/23. SZÁM TARTALOM 2014/23. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 44/2014. (IV. 16. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkaköri, illetve az egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályairól 2 45/2014. (IV. 16. MÁV-START

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

Munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok

Munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok Munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok Munkaköri alkalmassági vizsgálat Annak vizsgálata, hogy egy adott munkakörben, munkahelyen okozott megterhelés milyen igénybevételt jelent,

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalt szövege) Általános rendelkezések

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalt szövege) Általános rendelkezések Emőd Város* Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (XII. 12.), 14/2007. (XII. 14.) rendeleteivel módosított 10/1999. (XII. 17.) R E N D E L E T E a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes

Részletesebben

2015/31. SZÁM TARTALOM

2015/31. SZÁM TARTALOM 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus rövid leírása: A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (Egységes szerkezetben a 27/2009. (VI. 30.), és a 26/2013.

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

2008. évi XCIX. törvény. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2008. évi XCIX. törvény. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól A törvény azt a felismerést fogalmazza meg, hogy az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik.

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik. 1 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 8.1.1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400 Sopron, István bíró utca 1/a. Tel/Fax:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére Szeged, 2013. május 15. Előadó: Bakos László

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek 15. szám Tartalomjegyzék 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 4/2012. (II.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 29., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXVII. törvény Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 13966 2015. évi LXXXVIII.

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester),

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus 2 2007. július augusztus A puskaport nem árt szárazon tartani! A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve próbál

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó személyek alkalmasságának orvosi vizsgálatára vonatkozó előírásokról A munkavédelemről

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben