2015/31. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/31. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása MÁV-START Zrt. munkavállaló részére... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Bérlő: az a személy, aki a MÁV Zrt. tulajdonában, vagy kezelésében lévő lakás bérletére szerződést kötött. 2 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása MÁV-START Zrt. munkavállaló részére 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. nem rendelkezik bérlakás állománnyal, de a Társaságnak lehetősége van a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlő kijelölési jogában lévő lakásokra vonatkozóan munkáltatói és munkavállalói lakásigénylést felterjeszteni. Jelen utasítás célja ennek alapján kizárólag a lakásigénylési folyamat szabályozása a MÁV-START Zrt.-nél, az utasítás nem foglalkozik a lakásbérleti szerződés megkötésével, megszűnésével, megszüntetésével, azokra a MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítása vonatkozik és az abban foglaltak szerint kell eljárni. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás gazdálkodás és koordinációs vezető felel. Működtetéséért a főtevékenységi kör vezetők, a munkáltatói jogkörgyakorlók és a humánpartnerek a felelősek. Bérbeadó: a MÁV Zrt., vagy a nevében eljáró MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. Elismert lakáshasználó: az a személy, aki a MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítása hatálybalépését megelőzően anélkül, hogy bérbeadóval bérleti jogviszonyban állna, jogszabályi vagy hatósági határozat, valamint a bérbeadóval kötött megállapodás, vagy hozzájárulás alapján használja a lakást és elhelyezésre tarthat igényt. A MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítása hatálybalépését megelőzően elismert lakáshasználói jogviszonyt jelen utasítás szabályozása nem érinti, az utasítás kiadását követően elismert lakáshasználói jogviszony nem állapítható meg, még méltányossági alapon sem. Jogszerűen együttlakó személy: a MÁV Zrt. által írásban jóváhagyott és a lakásbérleti szerződésben meghatározott, a bérlővel együtt költöző személy, illetve korábban a MÁV Zrt. írásbeli jóváhagyása alapján bérlővel együtt lakó személy. Jogcím nélküli lakáshasználó: az a személy, aki a lakást a bérbeadó hozzájárulása, vagy megállapodás nélkül használja, s a bérbeadót elhelyezési kötelezettség nem terheli. Főtevékenységi kör: a MÁV-START Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete szabályozza. Munkáltatói jogkörgyakorló: a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjét a MÁV- START Zrt. mindenkor hatályos erre vonatkozó külön utasítása szabályozza.

3 Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bek.1. pontja) 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A MÁV-START Zrt. munkavállalói részére a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő (továbbiakban: Bérbeadó) lakás MÁV- START Zrt. általi igénylésének folyamata A munkáltatói lakásigény előterjesztése Lakásigényt foglalkoztatáspolitikai céloknak megfelelően kell előterjeszteni. Foglalkoztatáspolitikai szempontrendszer: A munkakör betöltése hosszú ideje nem megoldott (a meghirdetetéstől számítva több mint két hónapja). A munkakör betöltésére alkalmas jelöltek lakóhelye és a munkahely közötti oda- és visszautazás együttes ideje több mint három óra. A munkakör toborzási szempontból kritikus (a helyi munkaerő piaci elemzések a toborzási eszközök felhasználása után nem tárnak fel potenciális jelölteket). A munkakör betöltésének egyéb különleges feltételei vannak (pl.: a szokásostól eltérő nyelvtudás, speciális informatikai ismeret, szakmaspecifikum, stb.). A munkakört betöltő személy lakhatásának megoldása nélkülözhetetlen a szervezet feladatainak folyamatos ellátása tekintetében. A kérelem indokának megalapozottságáért, a támogatott kérelem foglalkoztatáspolitikai szempontrendszernek való megfeleléséért a munkáltatói jogkörgyakorló egyszemélyben felelős, amelyet a kérelem aláírásával igazol. Lakáskérelem foglalkoztatáspolitikai szempont megalapozottsága nélkül nem terjeszthető fel. ÉRTESÍTŐ 3 Kizárja a lakáskérelem benyújtását az alábbi tények közül bármelyik: ha a lakás bérlőjéül javasolt személy korábban MÁV tulajdonú, illetve kezelésű lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott. MÁV tulajdonú, illetve kezelésű lakásra fennállott bérleti jogviszonyának megszűnését követően a lakásban bérlőtársat, vagy jogcím nélküli használót hagyott hátra. önkényes lakásfoglalást követett el. a munkaszerződésében meghatározott munkavégzési helyétől 50 km-re, de legfeljebb 1 órán belül tömegközlekedési eszközzel megközelíthető lakástulajdonnal, tulajdoni részesedéssel, haszonélvezeti vagy használati joggal rendelkezik, illetve km távolságtól függetlenül a lakástulajdonát értékesítette. ellen a Kollektív Szerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására irányuló eljárásban jogerős elmarasztaló határozat született 5 éven belül. a MÁV-START Zrt. ellen pert indított és bebizonyosodott, hogy perlekedése rosszhiszemű. Amennyiben foglalkoztatási szempontból a munkáltató kezdeményezi a munkavállaló lakáshoz jutását, az eljárás a humánpartnerek bevonásával a következő: A munkáltató kitölti az 1.a. sz. melléklet 1-5. pontját a területi humánpartner bevonásával. A lakásbérlőnek jelölt munkavállaló kitölti az 1.a. sz. melléklet 6. pontban foglalt adatokat, s aláírásával igazolja az adatok helyességét. Az illetékes helyi Üzemi Tanács/megbízott képviselője az 1.a sz. melléklet 7. pontjában megindokolja véleményét és aláírással ellátva a kérelmi lapot visszajuttatja a munkáltatói jogkörgyakorlóhoz.

4 A munkáltatói jogkörgyakorló (több kérelem esetén a foglalkoztatási felelőssége tudatában prioritási sorrendet állapít meg) a területi humán partner bevonásával szkennelve elektronikus úton a kiállított dokumentumokat megküldi a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa részére, az eredeti példányt pedig belső postai úton továbbítja. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa az adatok egyeztetése és a kérelem nyilvántartásba vételét követően az 1.a. sz. mellékletet jóváhagyásra felterjeszti az illetékes főtevékenységi kör vezető részére, aki az 1.a sz. melléklet 8. pontjában dönt a lakásigény elfogadásáról, s döntését aláírással igazolja. A főtevékenységi kör vezető az aláírt kérelmet visszaküldi a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet részére. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa elektronikusan tájékoztatja a főtevékenységi kör vezető által támogatott lakáskérelem benyújtásáról a MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanács elnökét. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa elkészíti a Központi Üzemi Tanács tudomásul vételével ellátott és a Humánerőforrás igazgató által aláírt kísérőlapot (jelen utasítás 2. sz. melléklet) a lakáskérelem MÁV Zrt.-hez történő felterjesztéséhez, szkennelve en továbbítja a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment részére. (mav-lakas.hu) Abban az esetben, ha a kérelem elutasításra kerül, a területi humánpartner köteles megküldeni az elutasított kérelmet a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás részére az elutasítási tényének a kérelmező szolgálati anyagában történő elhelyezése céljából. ÉRTESÍTŐ A munkavállalói lakásigény előterjesztése A munkavállaló egyéni kezdeményezése esetén a lakásigényt a munkáltatói jogkörgyakorlója részére, írásban kell megküldenie az 1.b. 4 sz. mellékletben található Lakáskérelem kiegészítése munkavállalói egyéni kezdeményezés esetén című nyomtatvány kitöltésével. Az elbírálás rendjének folyamata a továbbiakban a munkáltatói lakásigény előterjesztése (4.1.1 pontban foglaltak) szerint történik, azonban ebben az esetben az 1.a. sz. mellékletben található Lakáskérelem 2. és 6. pontját a munkáltatói jogkörgyakorlónak nem kell kitöltenie, helyette az 1.b. sz. melléklet csatolandó a munkáltatói felterjesztéshez. Saját hatáskörben köteles elutasítani a munkáltatói jogkörgyakorló azt a lakásigényt, amely a foglalkoztatáspolitikai szempontrendszernek nem felel meg. Az elutasításról a munkáltatói jogkörgyakorló értesíti a munkavállalót, valamint a humánpartnert, utóbbi köteles az elutasított lakáskérelmet a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás részére az érintett munkavállaló szolgálati anyagában történő elhelyezés céljából megküldeni Bérlőkijelölés A beérkezett lakáskérelmek alapján (csoportszinten) a MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettese kizárólag a csoportszintű foglalkoztatáspolitikaistratégiai szempontok figyelembe vételével dönt a lakások kiutalásáról a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács előzetesen, kötelezően kikért véleményének ismeretében. A döntésről a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment értesíti a kérelmet benyújtó munkáltatói jogkörgyakorlót, a munkavállalót és a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezetét. A munkavállaló felveszi a kapcsolatot az illetékes területi Bérbeadó munkatársával a lakás szemléje és a szerződéskötés céljából. Ha a kijelölt munkavállaló a részére felkínált lakást nem fogadja el, annak indokát a jelen utasítás 1.a. sz. melléklet Lakáskérelem 11. pontjában fel kell tüntetni és aláírásával igazolni szükséges. Az így aláírt kérelmet az illetékes humánpartner köteles a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás részére az érintett munkavállaló szolgálati anyagában történő elhelyezés céljából megküldeni.

5 4.1.4 Szerződéskötés és lakásátadás A munkavállalókkal történő lakásbérleti szerződés megkötése a Bérbeadó feladata. A lakásbérleti szerződés formai és tartalmi elemeit a MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza. A lakásbérleti szerződés megkötéséhez a munkavállalónak a személyi igazolványát (vagy más, a személy azonosítására alkalmas fényképes igazolványát) és a lakcím kártyáját magával kell vinnie. A MÁV Zrt. - ezáltal a MÁV-START Zrt. is - a szerződés megkötését kizárólag a bérlőkijelölés alapjául szolgáló munkakör betöltéséig támogatja, de legfeljebb 5 évig, kivéve a munkabalesetből eredően bekövetkezett olyan mértékű egészségkárosodást, amelynek alapján a munkavállaló rokkantsági ellátásra jogosult a évi CXCI törvény 11 értelmében, feltéve, hogy azért a munkáltató felelős és a baleset bekövetkeztében munkavállalói közrehatás nem állapítható meg. Utóbbi esetben a lakásbérleti szerződés a munkaviszony megszűnésével nem szűnik meg. Ugyanazon lakásbérlő esetén a vele megkötött lakásbérleti szerződések (pl. lakáscsere figyelembe vétele) össz-időtartama sem haladhatja meg az 5 évet. A bérlemény karbantartásával és felújításával kapcsolatos kötelezettségeket a lakásbérleti szerződésben szabályozzák. A lakásbérleti szerződés tartalmazza továbbá, hogy a bérlő munkavállaló hozzájárul a lakásbérleti szerződésben rögzített személyes adatainak a szerződéskötő szervezet (Bérbeadó, Önkormányzat) részére történő átadásához, nyilvántartásához és kezeléséhez A lakbér és egyéb díjak megfizetése A lakbér és az egyéb, a MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások díja a MÁV Zrt. javára a munkavállaló nyilatkozata - amely a lakásbérleti szerződés melléklete - alapján, a munkabérből kerül levonásra Közjegyzői okirat A bérlő - az azonnali végrehajthatóság biztosítása érdekében - köteles közjegyzői okiratba foglaltan kötelezettséget vállalni ÉRTESÍTŐ 5 arra, hogy a lakást a bérleti jogviszony megszűnésének utolsó napján kiürített állapotban a MÁV Zrt. részére visszaadja. A közjegyzői okiratot minimum öt (5) eredeti példányban kell elkészíttetni. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit a bérlő munkáltató jogkörgyakorlója köteles viselni (a számlával igazolt költséget a munkáltató utólag a munkavállaló részére megtéríti). A közjegyzői okirat minta a lakásbérleti szerződés melléklete, amelyet a Bérbeadó a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg ad át a bérlő részére. A bérlő a közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatát a szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles bemutatni a Bérbeadónak és négy (4) eredeti példányt a bérbeadó részére átadni. A Bérbeadó a lakást csak ezen okirat, valamint a lakásbérleti szerződés további mellékletét képező befogadó nyilatkozat birtokában adja át a bérlő használatába A lakás átadása A Bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, bérleményleltárral, valamint a lakásátadási jegyzőkönyvvel, leltár szerint, a közjegyzői okirat Bérbeadó részére történő átadásától számított 8 napon belül a helyszínen adja át a bérlő részére. A jegyzőkönyvi átadással egyidejűleg kell átadni a lakás kulcsait Bérleti szerződés kezelése A Bérbeadó tájékoztatásul megküldi az illetékes MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlónak a lakásbérleti szerződést és mellékleteit. A munkáltatói jogkörgyakorló további ügyintézésre továbbítja a lakásbérleti szerződést a humánpartner részére, a humánpartner a szerződés kézhezvétele után gondoskodik a szükséges adatok SAP rendszerben történő rögzítéséről, majd elküldi a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás részére a szerződést és mellékleteit szkennelésre, a szolgálati anyagában való elhelyezéséről, illetve a szerződés mellékletét képező nyilatkozat alapján a lakbér munkabérből történő levonásáról.

6 4.1.9 Bérlőkijelölés foglalkoztatáspolitikai tartalmának megváltozása (munkakörváltás, áthelyezés, stb.) Amennyiben a bérlő új munkakörben, más szervezeti egységben, vagy a MÁV Csoport bármelyik társaságánál kerül foglalkoztatásra, a szolgálati anyagban található lakásbérleti szerződés és az SAP-ban rögzített címinformáció alapján a körözést bonyolító illetékes humánpartner köteles a köröző lapra rávezetni: MÁV bérlakással rendelkezik. A végső aláírás előtt tájékoztatásként vissza kell juttatni a munkáltatói jogkörgyakorló részére annak érdekében, hogy a munkáltatói jogkörgyakorló felülvizsgálja a foglalkoztatáspolitikai elbírálási szempontokat. A munkáltatói jogkörgyakorló a kapcsolódó dokumentumok elektronikus úton való beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezetet a lakásbérleti szerződés módosításának igényéről, a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa a dokumentumokat továbbítja a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment részére további ügyintézésre Lakásbérleti szerződés megszűnése, megszüntetése Munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén, valamint a munkakör váltás azon eseteiben, amelyben a munkáltatói jogkörgyakorló által felülvizsgált foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján a munkavállaló MÁV bérlakásra való jogosultsága megszűnik, a körözést bonyolító humánpartner a szolgálati anyagban található lakásbérleti szerződés és az SAP-ban rögzített címinformáció alapján köteles a köröző lapra rávezetni: MÁV bérlakással rendelkezik. A MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás a köröző lapon azt is rögzíti, ha a munkavállalónak a bérlakással kapcsolatban tartozása áll fenn. A munkavállaló bérlakással kapcsolatban fennálló tartozása esetén a munkabérből történő levonásra a lakásbérleti szerződés mellékletét képező hozzájárulás alapján a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás intézkedik. A MÁV Zrt. tulajdonú, illetve kezelésű lakást használó bérlő jogosultságának bármely okból történő megszűnéséről a területileg ÉRTESÍTŐ 6 illetékes humánpartner köteles értesíteni a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezetet, amely haladéktalanul tájékoztatni köteles a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsmentet Adatszolgáltatási kötelezettség A MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás Információs Egység (SAP Üzemvitel) havonta egyszer - tárgyhót követően legkésőbb 15-éig - köteles az alábbi tartalmú adatállománnyal (Excel formátumban) információt szolgáltatni a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment, a MÁV- START Zrt. Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció, a Bérbeadó és a MÁV SZK Zrt. Számviteli szakterülete számára azon munkaviszony megszüntetésekről, amelyek esetén MÁV által biztosított lakás lakcímfajta adatot tartalmaz a rendszer: - vállalatkód - Törzsszám - Név - Szervezet megnevezése - Költséghely - MÁV által biztosított lakás címe - Intézkedés - Intézkedés dátuma 4.2 Egyéb rendelkezések Egyedi méltányosságot kizárólag a MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás hatálybalépése előtt keletkezett lakásbérleti szerződésekre, vagy rendezhető lakáshasználati jogokra vonatkozóan a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatója jogosult gyakorolni. Az a munkavállaló, aki meglévő lakásbérleti szerződése által kiutalt lakása helyett másik lakás biztosítását kéri, új kérvényt köteles benyújtani a jelen utasítás pontjában foglaltaknak megfelelően. A lakásbérlő/lakáshasználó halála esetén a MÁV Zrt. kezelésében, tulajdonában lévő lakás nem képezi a hagyaték részét. A lakásbérlő/lakáshasználó hozzátartozója vagy a lakásbérlővel/lakáshasználóval együtt költöző vagy ott lakó, oda bejelentett személy nem gyakorolhatja a lakásbérlői/lakáshasználói jogokat.

7 A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatásáról szóló 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasításban foglaltak a mérvadók. A lakásbérleti szerződés és a kapcsolódó nyomtatványok is a MÁV Zrt. 69/2009. (X.23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasításában találhatóak. Minden egyéb kérdésben, ami a jelen és a 69/2009. (X.23. MÁV Ért.31.) VIG számú MÁV Zrt. vezérigazgatói utasításban nem szabályozott, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. ÉRTESÍTŐ A normatív utasítást tartalmazó MÁV-START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére megküldendő? Igen. 5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.a. sz. melléklet: Lakáskérelem 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK Jelen utasításra a Közszolgáltatási Szerződés előírást nem tartalmaz Hivatkozások: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről - A MÁV-START Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata - A MÁV-START Zrt. mindenkor hatályos utasítása a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről - 69/2009. (X.23. MÁV Ért.31.) VIG számú MÁV Zrt. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása szabályairól 1.b. sz. melléklet: Lakáskérelem kiegészítése munkavállalói egyéni kezdeményezés esetén 2. sz. melléklet: Lakáskérelem felterjesztésének kísérőlapja 3. sz. melléklet: A lakásigénylés és az elbírálás visszajelzésének folyamatlépései Csépke András s.k. vezérigazgató 5.2 Módosítások Nincsenek. 5.3 Hatályon kívül helyezések 7/2010. (III. 24. MÁV-START Ért. 3.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igényléséről és juttatásáról a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére

8 8 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet Iktatószám: Nyilvántartásba vételi szám: Kelt: év hó nap. nyilvántartásba vevő aláírása A lakáskérelmi formanyomtatványból kérjük ne töröljön! LAKÁSKÉRELEM MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylésére foglalkoztatáspolitikai célból MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI: 1. A kérelmező munkáltató adatai: Társaság neve: MÁV-START Zrt. Igénybejelentő munkáltatói jogkörgyakorló neve: Munkaköre: Telefonszáma:06- - faxszáma: Szervezeti egység megnevezése: Költséghely kódja: A kérelmező munkáltató a lakás bérlőjéül javasolt személyt milyen munkakörben és szervezeti egységben kívánja foglalkoztatni: 2. a. Lakásbérlőnek felterjesztett személy adatai (kitöltött 1.b. sz. melléklet csatolása esetén a 2.a. pontot nem kell kitölteni): Név: Törzsszám (újbelépő esetén utólagos kitöltése kötelező):. Születési helye: ideje: Anyja neve: Családi állapota: eltartott gyermekek száma: fő Személyi igazolvány száma: Iskolai végzettsége: Szakképzettsége: Vasúti szakvizsgái: Jelenlegi munkahelye: Jelenlegi munkaköre: Folyamatos vasúti munkaviszonyának kezdete: év hó nap**

9 9 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet 2. b. A lakás bérlőjéül javasolt személy ellen Kollektív Szerződésben meghatározott jogerős hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó eljárás Amennyiben indult, az alábbi okból*: - szándékos károkozás - súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás - egyéb: jogerős határozat száma, dátuma**: *A tényleges rész X-elendő **A dátum számmal töltendő ki, pl Foglalkoztatáspolitikai szempontok: - A munkakör betöltése hosszú ideje nem megoldott (a meghirdetetéstől számítva több mint két hónapja), Igen (csatolandó a meghirdetés) Nem - A munkakör betöltésére alkalmas jelöltek lakóhelye és a munkahely közötti oda- és visszautazás együttes ideje több mint három óra, Igen Lakóhely címe (település) Munkahely (település megnevezése) Lakóhely munkahely távolsága (km) A választható tömegközlekedési eszköz Utazási idő adott tömegközlekedési eszközzel (óra, perc) Nem - A munkakör toborzási szempontból kritikus (a helyi munkaerő piaci elemzések a toborzási eszközök felhasználása után nem tárnak fel potenciális jelölteket), Igen (csatolandó a toborzási szervezet nyilatkozata arról, hogy a munkakör milyen okok, toborzási szempontok szerint) Nem - A munkakör betöltésének egyéb különleges feltételei vannak (pl: a szokásostól eltérő nyelvtudás, speciális informatikai ismeret, szakmaspecifikum stb), felsorolni, hogy a munkakör betöltése milyen különleges feltételekhez kötött; Felsorolás:

10 10 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet - A munkakört betöltő személy lakhatásának megoldása nélkülözhetetlen a szervezet feladatainak folyamatos ellátása tekintetében, (melyek azok az okok, ami miatt ezen munkakört betöltő személy lakhatásának megoldása nélkülözhetetlen?) Igen, okok: Nem - A munkakört betöltő munkavállaló lakhatásának megoldása az utasítás pont d. alpontja figyelembevételével - személyi alapbéréhez viszonyítva a méltányolhatónál magasabb költséggel járna (a bérleti díj meghaladja nettó munkabérének 30%-át), Igen Nem Munkáltató nyilatkozata A fent megjelölt munkakör a MÁV bérlakás igény foglalkoztatáspolitikai elbírálási szempontjainak a fenti mértékben megfelel, melyet a csatolt dokumentumokkal és aláírásommal igazolok. Egyben engedélyezzük a lakás kiutaláshoz kötődő közjegyzői díjak a munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlója költséghelyére terhelését. Kérelmező munkáltatói jogkörgyakorló neve Kérelmező munkáltató aláírása 4. Kiegészítő indokolás

11 11 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet 5. A kért lakás helye: (település) szobaszáma: komfortfokozata: alapterülete (m2): Humánpartner neve Kérelmező munkáltatói jogkörgyakorló aláírása... Humánpartner aláírása 6. A LAKÁSBÉRLŐNEK FELTERJESZTETT SZEMÉLY TÖLTI KI (kitöltött 1.b. sz. melléklet csatolása esetén ezen pontot nem kell kitölteni) a) Az együtt költözők adatai: - házas-(élet)társának adatai: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve: Munkáltatójának neve: Munkaköre: - gyermekeinek adatai: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve: Neve: (leánykori is) Születési helye: Anyja neve: Ideje: - egyéb együtt költözők adatai: Rokonság foka: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve: Munkáltatójának neve: Munkaköre: Havi átlag jövedelme (Ft): b) Vagyoni helyzet: A kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek lakás (lakóépület, társasházi, szövetkezeti, öröklakás, stb.) és egyéb ingatlan tulajdona, pontos címe, szobaszáma:

12 12 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet c) A felterjesztett személy lakásviszonya: - Állandó lakásának címe: komfortfokozata: Jellege*: önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, egyéb bérlakás, saját tulajdonú résztulajdonú Használati jogcíme*: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, családtag, tulajdonos résztulajdonos, haszonélvező, egyéb Bejelentett lakók száma (fő): A bejelentkezés időpontja (év,hó,nap)**: - 5 éven belüli előző állandó lakásának (amennyiben a jelenlegitől eltér): címe: Komfortfokozata:.Szobaszáma: Jellege:.Használati jogcíme: Bejelentkezett (év,hó,nap): Kijelentkezett (év, hó,nap)**:. * A megfelelő rész X-elendő **Dátum kitöltése számmal pl Tartózkodási helyének címe: Komfortfokozata Szobaszáma: Jellege: Használati jogcíme: Bejelentett lakók száma: fő A bejelentkezés időpontja (év,hó,nap)***: Kijelentem, hogy a fent felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok, hogy lakásbiztosítás céljából a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása című utasításban szereplő szervezetek az adatlapot nyilvántartásba vegyék... A lakásbérlőnek felterjesztett személy aláírása 7. Illetékes Helyi Üzemi Tanács / Illetékes Üzemi megbízott vélemény (indokolással): Illetékes Helyi Üzemi Tanács elnöke/ Illetékes Üzemi megbízott neve Telefonszám: Aláírása

13 13 35/2015. (VIII. 15. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.a. sz. melléklet 8. A Lakásigény elfogadása: Igen / Nem Illetékes Főtevékenységi kör vezető neve aláírása 9. Bérlőkijelölés indítható: - Igen, az alábbi lakásra: - Nem Dátum***:.. MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgató. MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács* 10. MÁV IK Kft. véleménye (pl. felújítandó): Dátum**: Illetékes neve: Illetékes aláírása:. 11. A kijelölt bérlő a felajánlott lakást elfogadta nem fogadta el* Indokolás: Dátum***: Kijelölt bérlő aláírása:. * Kizárólag abban az esetben, ha csoport szinten az elfogadható lakáskérelmek száma magasabb, mint a kiutalható lakások mennyisége. **Dátum kitöltése számmal pl

14 14 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.b. sz. melléklet Lakáskérelem kiegészítése munkavállalói egyéni kezdeményezés esetén (Kizárólag a foglalkoztatáspolitikai szempontok figyelembevételével támogatható!) Név: Törzsszám (újbelépő esetén utólagos kitöltése kötelező): Születési helye: ideje:. Anyja neve: Családi állapota: eltartott gyermekek száma: fő Személyi igazolvány száma: Iskolai végzettsége: Szakképzettsége: Vasúti szakvizsgái: Jelenlegi munkahelye: Jelenlegi munkaköre: Folyamatos vasúti munkaviszonyának kezdete: év hó.nap A kérelmező ellen Kollektív Szerződésben meghatározott jogerős hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó eljárás Amennyiben indult, az alábbi okból*: - szándékos károkozás - súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás - egyéb: végrehajtás dátuma: a) Az együtt költözők adatai: - házas-(élet)társának adatai: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve:. Munkáltatójának neve: Munkaköre: - gyermekeinek adatai: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve: Neve: (leánykori is) Születési helye: Anyja neve: Ideje: - egyéb együtt költözők adatai: Rokonság foka: Neve: (leánykori is) Születési helye: Ideje: Anyja neve: Munkáltatójának neve: Munkaköre: Havi átlag jövedelme (Ft): *A megfelelő rész X-elendő

15 15 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 1.b. sz. melléklet b) Vagyoni helyzet: A kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek lakás (lakóépület, társasházi, szövetkezeti, öröklakás, stb.) és egyéb ingatlan tulajdona, pontos címe, szobaszáma: c) A kérelmező lakásviszonya: - Állandó lakásának címe: komfortfokozata: Jellege: önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, egyéb bérlakás, saját tulajdonú, saját tulajdonrészű* Használati jogcíme: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, családtag, tulajdonos/résztulajdonos, haszonélvező, egyéb*: Bejelentett lakók száma: A bejelentkezés időpontja (év,hó,nap)**: - 5 éven belüli előző állandó lakásának (amennyiben a jelenlegitől eltér): címe: Komfortfokozata: Szobaszáma: Jellege: Használati jogcíme: Bejelentkezett: Kijelentkezett: - Tartózkodási helyének címe: Komfortfokozata: Szobaszáma: Jellege: Használati jogcíme: Bejelentett lakók száma: fő A bejelentkezés időpontja (év,hó,nap)**: d) Indokolás: Kijelentem, hogy a fent felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok, hogy lakásbiztosítás céljából a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása című utasításban szereplő szervezetek az adatlapot nyilvántartásba vegyék. Dátum:.. Kérelmező aláírása A kérelem elfogadása a foglalkoztatáspolitikai szempontok figyelembevételével: Igen / Nem*. Munkáltatói jogkörgyakorló aláírása *A megfelelő rész X-elendő **Dátum kitöltése számmal pl

16 16 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31. ) sz. VIG 2. sz. melléklet Lakáskérelem felterjesztésének kísérőlapja. MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment vezető Tisztelt Vezető Úr/Asszony! A MÁV-START Zrt. KÜT előzetes tájékoztatását követően mellékelten felterjesztjük a../20.../start iktatószámú, név:... (törzsszám., szolgálati hely:, munkakör:..) MÁV-START Zrt. munkavállaló lakáskérelmét. A lakáskérelem a foglalkoztatáspolitikai céloknak megfelel, az illetékes főtevékenységi kör vezető a lakáskérelemhez a támogatását megadta. Kérjük a csatolt lakáskérelem mielőbbi elbírálását megtenni szíveskedjenek. Budapest,. Üdvözlettel:.. Humánerőforrás igazgató.. KÜT elnök

17 17 3. sz. melléklet A lakásigénylés és az elbírálás visszajelzésének folyamatlépései 1. Lakásbérlés igényének benyújtása a munkavállaló vagy a munkáltató részéről. 2. Foglalkoztatáspolitikai szempontrendszer vizsgálata a munkáltatói jogkörgyakorló részéről (elutasítás esetén visszajelzés a munkavállalónak és a humánpartnernek). Határidő: 5 munkanap 3. Pozitív elbírálás esetén a munkáltatói jogkörgyakorló kitölti a lakáskérelem vonatkozó pontjait a területi humánpartner bevonásával, majd továbbítja az illetékes helyi Üzemi Tanács/megbízott képviselője részére. Határidő: 2 munkanap 4. A helyi Üzemi Tanács/megbízott képviselője véleményezi a lakáskérelmet és visszaküldi a munkáltatói jogkörgyakorlóhoz. Határidő: 10 munkanap 5. A munkáltatói jogkörgyakorló humánpartnere beküldi a kérelmet a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezethez (szkennelve és eredetiben is). Határidő: 2 munkanap 6. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa az adatok egyeztetése és a kérelem nyilvántartásba vételét követően jóváhagyásra felterjeszti a kérelmet az illetékes főtevékenységi kör vezető részére. Határidő: 1 munkanap 7. A főtevékenységi kör vezető a kérelmet elbírálja, az aláírt kérelmet visszaküldi a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet részére. Határidő: 5 munkanap 8. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa elektronikusan tájékoztatja a lakáskérelem benyújtásáról a MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanács elnökét. Határidő: 1 munkanap 9. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa elkészíti a lakáskérelem MÁV Zrt. felé történő felterjesztéséhez kapcsolódó kísérőlapot, amelyet a MÁV-START Központi Üzemi Tanács elnöke és a Humánerőforrás igazgató aláírásával ellát. Határidő: 2 munkanap 10. A Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezet munkatársa az aláírt kísérőlappal felterjeszti a lakáskérelmet a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsmenthez (elektronikusan: mav-lakás.hu). Határidő: 1 munkanap 11. A MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettese és a MÁV KÜT együtt dönt a lakáskérelemről, az elbírálást követően a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment visszajelez a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezetnek.

18 18 3. sz. melléklet 12. Pozitív döntés esetén a MÁV Zrt. Humánerőforrás Menedzsment értesíti a Bérbeadót (MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.), a MÁV-START Zrt. részéről a munkavállalót, az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlót. 13. A Munkavállaló felveszi a kapcsolatot az illetékes területi Bérbeadó munkatárssal a kiutalt lakással kapcsolatos ügyintézés érdekében (állag felmérés, szerződéskötés, stb.). 14. A kiutalt és birtokba vett lakás cím adatát a humánpartner berögzíti az SAP-ba, a lakásbérleti szerződés és kapcsolódó mellékleteinek 1 példányát elhelyezi a munkavállaló szolgálati anyagában, a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltatás intézi a bérleti díj levonására vonatkozó SAP beállításokat.

19 19 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős Kiadó: Csépke András vezérigazgató

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. sz. 3/3. számú alatti, 59 m 2 alapterületű, 2 szobás egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos önkormányzati lakás bérbevételére 1./ A költségelven meghatározott

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/4. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2015. (II. 02. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói munkautasítás a beszerzési folyamatok gyorsításáról... 2 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ 1/2015. (II. 02.

Részletesebben

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 5. melléklet Kérelmező adatai: K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ: Kapcsolattartói adatok vevői oldalon. Kapcsolattartói adatok eladói oldalon

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ: Kapcsolattartói adatok vevői oldalon. Kapcsolattartói adatok eladói oldalon SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ:.. Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartói adatok eladói oldalon Kapcsolattartói adatok vevői oldalon Kelt: 1 Jelen okirat mintaként szolgál,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu I. ADATLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ I. IGÉNYLŐ(K) Támogatást/kedvezményt igénylő 1. Támogatást/kedvezményt igénylő 2. Neve Születési neve Anyja születési

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1. oldal LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 41/2012.(XI.09.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2013.01.01.) 1 2. oldal Lakitelek

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E ARE-I.1. A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E FIGYELEM! Az Are. törvény 104. (2) bekezdése alapján 2016. szeptember 30-ig a törvényi feltételeknek megfelelő adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 11. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Hatályos 2013. január 1-jétől

Hatályos 2013. január 1-jétől ELŐFIZETÉSES LAPTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai, neve, székhelye, postacíme... 4 2. Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

2014/23. SZÁM TARTALOM

2014/23. SZÁM TARTALOM 2014/23. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 44/2014. (IV. 16. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkaköri, illetve az egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályairól 2 45/2014. (IV. 16. MÁV-START

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik legalább

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben