Országos Idegtudományi Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, január Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese

2 2 2. oldal: összesen: 64 TARTALOMJEGYZÉK Munkavédelmi Szabályzat hatálya 3.o. Munkavédelmi ügyrend 4. " Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményei 14." Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei 18." A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei, jogai - az egészséget nem veszélyeztető - a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében 19." Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje 22." A veszélyes munkafolyamatok ellátására vonatkozó követelmények 25." A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje 26." A munkavédelmi eljárások rendje 29." Az egyéni védőeszközök és felszerelések (munkaruhák) illetve, a tisztálkodási eszközök és szerek juttatása 31." A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 33." Munkavédelmi ellenőrzés 36." Alkoholszondás ellenőrzés 37." A munkabaleset, az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása 38." A dolgozók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítésének rendje 45." Hatályba léptető intézkedések 47." Mellékletek 1. sz. Munkavédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok 48. " 2. sz. Az OITI azon munkahelyei, illetve munkafolyamatai, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességűnek minősíthető 54." 3. sz. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményei 55." 4. sz. Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök 56." 5. sz. Tisztálkodási szerek juttatási jegyzéke 57." 6. sz. Igazolás 59." 7. sz. Baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek jegyzéke 60." 8. sz. Intézeti egyéni védőeszközök és felszerelések jegyzéke 62."

3 3 3. oldal: összesen: 64 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A munkavédelemről szóló évi XCIII. (Mvt) törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnél (a továbbiakban OITI) az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat a jelen "Munkavédelmi Szabályzat"-ban (a továbbiakban MVSZ) a következők szerint határozom meg: MVSZ célja, feladata Az MVSZ az OITI alapvető munkavédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az intézmény sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a munkavédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését. Ezek alapján az MVSZ tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a munkavédelemről szóló törvény és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a munkavédelmi szabályzatba, de szabályozásuk az intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt. Az MVSZ célja, hogy az intézmény egészére kiterjedően rögzítse a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatás rendjét, az egyéni védőeszközök és tisztálkodószerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a munkavédelmi eljárások szabályait. Az MVSZ hatálya Az MVSZ hatálya kiterjed az OITI valamennyi dolgozójára, az alkalmi munkát végzőkre és minden közszolgálati jogviszonyú és szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóra. Az MVSZ -ben foglaltak betartása az Intézetben foglalkoztatott minden egyes dolgozójára nézve kötelező.

4 4 4. oldal: összesen: 64 A szabályzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően - fegyelmi, szabálysértési, illetőleg büntető eljárást vonhat maga után. Az MVSZ rendelkezéseit a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokkal, Magyar Szabványokkal, az OITI Szervezeti és Működési, az OITI Katasztrófa Terve, valamint Tűzvédelmi Szabályzatával összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Az MVSZ-ben foglalt előírásoktól eltérni csak az OITI vezetőjének engedélyével lehet, aki ezen jogosultságát átruházhatja. A munkavédelem megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelességei és jogai: A munkavédelmi feladatok megszervezéséért az Intézet vezetője felelős. A munkavédelemmel összefüggő feladatok irányításáért végrehajtásáért az OITI munkavédelmi vezetője a felelős. A munkavédelmi vezetőt az Intézet vezetője bízza meg, aki feladatát osztott munkakörben látja el. Munkavédelmi ügyrend A főigazgató feladatai Biztosítja a szükséges és balesetmentes munkakörülmények szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit. Meghatározza a munkavédelemmel kapcsolatos hatásköröket, jogköröket és gondoskodik azok rögzítéséről az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában. Gondoskodik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok meghatározásáról valamint a végrehajtás ellenőrzésének megszervezéséről. A munkavédelmi vezető által készített munkavédelmi intézkedési tervet jóváhagyja és az abban foglaltak végrehajtását számon kéri.

5 5 5. oldal: összesen: 64 Évente legalább egyszer munkavédelmi szemlén győződik meg az Intézet munkavédelmi helyzetéről. A munkavédelmet érintő változásokat követően gondoskodik az MVSZ szükség szerinti módosításáról a munkavédelmi vezetővel egyetértésében. Gondoskodik a munkabalesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, a balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételéről. Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó balesetek esetén részt vesz azok körülményeinek kivizsgálásában. Rendelkezik a munkavédelmi képzés- és továbbképzésről, az előírt képesítések megszerzéséről. A munkavédelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatos mulasztások, a munkavédelmi előírások szándékos vagy gondatlan megszegése esetén megindítja a fegyelmi felelősségre vonást. A főigazgató a munkavédelmi tevékenység intézeti szintű operatív irányítását a főigazgató-helyettes gazdasági igazgatóra ruházza át! A főigazgató-helyettes feladatai A főigazgató távolléte esetén ellátja, a főigazgató munkavédelmi feladatait. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi szemlén. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos újítások soron kívül elbírálásra, illetőleg bevezetésre kerüljenek a munkavédelmi vezető véleményének kikérése után. A főigazgató-helyettes gazdasági igazgató feladatai

6 6 6. oldal: összesen: 64 Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel összefüggő pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre álljon, abban megtervezésre kerüljön. Az OITI-ben a munkavédelmi tevékenység operatív irányítását végzi a főigazgató megbízása alapján. A főigazgató-helyettes gazdasági igazgató műszaki helyettesének feladatai Felelős az Intézet területén a műszaki meghibásodásokból bekövetkezett balesetekért. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi szemlén. Személyesen köteles résztvenni a közvetlen irányítása alá tartozó területén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felelős, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Köteles évenként írásban beszámolni a közvetlen irányítása alá tartozó munkaterület munkavédelmi helyzetéről. Felelős, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó területén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését és használatát csak az előírt követelményeknek megfelelően végzik. Felügyeletet gyakorol az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezető - a külön kiemelésben szereplő - munkavédelmi feladatai felett. Az osztályvezető főorvos feladatai Felelős a munkaterületén a munkavédelmi és egészségvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért. Köteles gondoskodni és naponta többször ellenőrizni a munkahelyi rend, fegyelem és tisztaság betartását.

7 7 7. oldal: összesen: 64 Évenként egy alkalommal köteles munkavédelmi szemlét tartani a munkaterületén. A szemle során tapasztalt észrevételeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Köteles gondoskodni a munkaterületén dolgozók ismételt munkavédelmi oktatásának megtartásáról és az oktatások nyilvántartásáról. Minden munkanapkieséssel járó foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet, sérüléssel járó eseményt, illetve az un. "kvázi" balesetet is azonnal köteles jelenteni a munkavédelmi vezetőnek. Személyesen köteles résztvenni a munkaterületén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felelős, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Intézkedni köteles a munkaterületén a munkavédelmi oktatási napló és a baleseti napló okmányszerű vezetéséről. Köteles a munkaterületén dolgozókat az időszakos és esetlegesen szükséges soron kívüli alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni. Félévenként ellenőrizni köteles az orvosi alkalmassági vizsgálatok végrehajtását. A munkaterületen észlelt munkavédelmi (egészségvédelmi) hiányosság megszüntetése érdekében, hatáskörében intézkedni köteles. Köteles évenként írásban beszámolni a munkaterület munkavédelmi helyzetéről. Naponta köteles ellenőrizni a dolgozók egyéni védőfelszerelését és annak viselését, valamint intézkedni a védőfelszerelés biztosítására, illetve cseréjére vonatkozóan. Felelős, hogy a munkaterületén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését csak az előírt követelményeknek megfelelően használják. Felelős a munkaterületén használt gyógyszerek, egészségügyi felszerelések, kábítószerek, mérgek, vegyszerek biztonságos kezeléséért és tárolásáért.

8 8 8. oldal: összesen: 64 Köteles megszervezni a munkahelyi elsősegélynyújtást, illetve biztosítani az előírt feltételeket. Az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezető feladatai Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezető főorvosnál leírtakkal. Felelős továbbá: Külső céggel kötött szerződésben a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat és feltételeket rögzíteni. A munkaterületén csak megfelelő munkavédelmi minősítéssel, munkavédelmi minőségtanúsítással, illetve magyar nyelvű kezelési utasítással ellátott eszközök és berendezések üzemeljenek. Amennyiben az előbbi feltételek hiányosak, köteles gondoskodni a szükséges okmányok pótlásáról, illetve vizsgálatok megtartásáról. Gondoskodik az épületek ( új és rekonstrukciós ), gépek, műszerek és egyéb technológiai eszközök üzembehelyezése során a munkavédelmi alkalmasság felülvizsgálatáról és az üzembe helyezést írásban engedélyezi. Gondoskodni köteles a villamosberendezések, szerelvények és elektromos hálózatok időszakos érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, valamint a villámvédelmi rendszerek szabvány szerinti ellenőrzéséről, a dokumentációk megőrzéséről és a megállapított hibák, hiányosságok kijavításáról, illetve megszüntetéséről, ellenőrzi azok végrehajtását és a javításról szóló dokumentációt megőrzi. Köteles gondoskodni a nyomástartó berendezések és minden más hatósági vizsgálatra kötelezett berendezés vizsgálatainak megtartásáról és a megfelelő dokumentáció megőrzéséről. Köteles részt venni az Intézet munkavédelmi intézkedési terveinek kidolgozásában, a terv gyakorlati végrehajtásában.

9 9 9. oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodnia a berendezések és eszközök tervszerű karbantartásáról, illetve a karbantartás nyilvántartásáról. Köteles részt venni az üzembehelyezési és használatbavételi eljárásokban. Munkahely létesítése előtt köteles a tervezővel, illetve a kivitelezővel a munkavédelmi követelményeket közölni. Felelős az Intézet üzembehelyezési és használatbavételi eljárások megszervezéséről és megtartásáról. Köteles intézkedni a munkahelyek műszeres méréseinek (zajszint mérés, megvilágítás mérés, légszennyeződés stb.) megrendelése és végrehajtása iránt. Felelős a karbantartási utasítások és tervek kidolgozásáért és kiadásáért. Az Informatikai osztályvezető feladatai Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezető főorvosnál leírtakkal. Az intézeti higiénikus főorvos feladatai Csatolt munkakörben félévenként köteles ellenőrizni a munkahelyek egészségügyi helyzetét és a dolgozók egyéni védelmét szolgáló előírások megtartását. Résztvesz a munkavédelmi szemléken és észrevételeit jegyzőkönyvbe foglalja. Félévenként ellenőrzi az intézeti dolgozók étkezési körülményeit, továbbá a szociális létesítményeket (fürdő, öltöző, WC stb.). Együttműködik a területileg illetékes ÁNTSZ-el. Részt vesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában, elkészíti a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az anyaggazdálkodási és ellátási osztályvezető feladatai

10 oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodni az osztály dolgozóinak ismétlődő munkavédelmi oktatásainak megtartásáról és az oktatások munkahelyi nyilvántartásáról. Köteles az osztály munkahelyein bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában részt venni. Köteles megszervezni az Intézet dolgozói részére a védőfelszerelések megrendelését, szakszerű raktározását és szükségszerű cseréjét, javítását. Köteles gondoskodni a munkavédelmi szakkönyvek és kiadványok, valamint a propaganda anyagok beszerzéséről. Felelős a gépjárművek időszakos és hatósági felülvizsgálatának végrehajtásáért. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi szemlén. A munkaügyi osztályvezető feladatai Köteles gondoskodni az intézeti baleseti táppénzes jegyzék vezetéséről. Felelős azért, hogy a belépő dolgozók csak előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat és munkavédelmi oktatás után kerüljenek alkalmazásra. Figyelemmel kiséri a túlórák alakulását, a fiatalkorúak és a terhes nők foglalkoztatását, valamint végzi a kártérítésekkel kapcsolatos feladatokat. A pénzgazdálkodási osztályvezető feladatai Részt vesz a munkavédelmi intézkedési tervek összeállításában, a végrehajtás felülvizsgálatában. Figyelemmel kiséri a tervben meghatározott pénzösszegek felhasználását. Javaslatot tesz a főigazgató-helyettes gazdasági igazgatónak a munkavédelemmel kapcsolatos pénzügyi intézkedésekre.

11 oldal: összesen: 64 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó szakorvos feladatai Felelős az OITI-ben dolgozó orvosi vizsgálatra kötelezettek munkakörönkénti nyilvántartásáért. Kezdeményezi a veszélyes, egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók szakorvosi vizsgálatát és ellátja az új munkavállalók előzetes alkalmassági vizsgálatát. A szakorvosi laboratóriumi vizsgálatok eredményeitől függően tesz javaslatot az új munkavállaló alkalmazásával kapcsolatban. Kezdeményezi és intézkedési körében ellátja az időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett munkavállalók orvosi vizsgálatát. A munkavédelmi szabályok megszegőivel szemben felelősségrevonást kezdeményez. Együttműködik a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásánál a munkavédelmi vezetővel, ellátja az ezzel kapcsolatos jelentési, nyilvántartási feladatokat. A foglalkozási ártalmak, betegségek megelőzése érdekében, oktatási segédlettel, szakmai tanácsokkal, szakmai véleményekkel segíti a munkavédelmi vezetőt. Beruházásoknál, gépek, berendezések, munkaeszközök üzembehelyezése előtt szakvéleményt ad azok munkahelyi egészségügyi hatásairól. Figyelemmel kiséri a járványügyi érdekből kiemelt munkahelyen dolgozók, nők, terhes nők, fiatalkorúak, veszélyes és ártalmas munkahelyen dolgozók munkakörülményeit, szükség esetén azonnali intézkedést kezdeményez. A főigazgató ápolási helyettesének feladatai Munkavédelmi hiányosság esetén köteles a munkaterületén az intézkedést megtenni, illetve szükség esetén jelenti a munkahely vezetőjének az eseményt. Naponta köteles ellenőrizni a munkaterületén a tisztaság és munkahelyi rend betartását, illetve intézkedni ennek biztosítása érdekében.

12 oldal: összesen: 64 Naponta köteles ellenőrizni a beosztott dolgozók egyéni védőfelszerelés viselését. Személyesen köteles részt venni a munkahely vezetője által megtartott munkavédelmi szemlén. Felelős a szennyezett ruházat, textilanyagok, ágyneműk biztonságos tárolásáért. A munkavédelmi vezető feladatai Munkáját a hatályos rendeleteknek, utasításoknak megfelelően végzi, a főigazgató-helyettes gazdasági igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett. A dolgozókat közvetlenül fenyegető veszély esetén annak elhárítására intézkedést tesz, a főigazgató-helyettes gazdasági igazgató értesítése mellett. Az OITI valamennyi egységében az esedékes munkavédelmi szemlét megszervezi. Ettől eltérően az Intézet valamennyi munkahelyén, részlegén jogosult bármikor munkavédelmi ellenőrzést tartani, előzetes bejelentés nélkül is. Elkészíti a munkavédelmi ellenőrzések jegyzőkönyveit és az abban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében azokat az illetékeseknek megküldi. Köteles rendszeresen ellenőrizni a munkahelyek, gépek, berendezések, járművek biztonsági állapotát, ha hiányosságot állapít meg, annak megszüntetéséről intézkedni. Köteles a munkavédelmi szabályzat előírásait az intézmény dolgozóival megismertetni. Megszervezi és előkészíti a dolgozók munkavédelmi oktatását. Vezeti a munkabalesetek kivizsgálását, ezek eredményét az un. munkabaleseti jegyzőkönyv -ben rögzíti. Résztvesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. Javaslatot tesz az ismételt baleset megelőzését célzó intézkedés megtételére, melyet rendszeresen ellenőriz.

13 oldal: összesen: 64 Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó munkabalesetekről a főigazgatót azonnal értesíti, továbbá a főigazgató és helyettesei távollétében is értesíti az MVSZ-ben meghatározott szerveket. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelmi oktatáshoz szükséges segédletek rendelkezésre álljanak. Véleményezi a munkavédelmi újításokat, figyelemmel kiséri azok bevezetését. Ellenőrzi a nők, terhesanyák és fiatalkorúak munkakörülményeire vonatkozó rendeletek betartását. A beruházási, felújítási, karbantartási tervek megtárgyalásánál részt vesz, gondoskodik a munkavédelmi előírások érvényesüléséről. A műszaki átadásokon, garanciális bejárásokon részt vesz. Az épületek, építmények ( új és rekonstrukciós), gépek, műszerek és egyéb eszközök üzembehelyezése előtt azokat munkavédelmi szempontból véleményezteti. Biztosítja, hogy minőségtanúsítás, vagy munkavédelmi minősítés nélkül, eszközök, gépek, műszerek használatbavételére ne kerülhessen sor. Köteles figyelemmel kísérni a munkavédelemmel kapcsolatos rendeletek, utasítások, szabványok változását és gondoskodni azok érvényesítéséről. A felelős részlegvezetőkkel elkészítteti a feladatkörükbe tartozó és szükséges gépkezelési, karbantartási utasításokat, az Intézet tulajdonában lévő gépek, berendezések, műszerek karbantartási tervét és gondoskodik azok végrehajtásáról. Gondoskodik az energiaellátó és elosztó berendezésekre vonatkozó biztonsági és tűzvédelmi előírások betartatásáról. Gondoskodik az MVSZ évenkénti felülvizsgálatáról és a módosítás tervezetét elkészíti. A sugárvédelmi megbízott feladatai Az Intézet főigazgatója által írásban kijelölt radiológiai végzettséggel rendelkező szakorvos feladata a sugárvédelmi megbízotti teendők ellátása.

14 oldal: összesen: 64 Feladata a sugárártalomnak kitett munkahelyen foglalkoztatott dolgozók sugárterhelésének ellenőrzése és a nyilvántartás vezetése. Megtartja a sugárártalomnak kitett dolgozók munkavédelmi oktatását, vezeti az oktatási naplót. Résztvesz a sugárvédelmi szemlén. Kidolgozza a sugárvédelemmel kapcsolatos szabályokat, melyeket a munkavédelmi vezető egyetértésével az OITI főigazgatójához terjeszt elő jóváhagyásra.

15 oldal: összesen: 64 Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményei Általános követelmények Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai szinvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja. A munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt, továbbá valamennyi egyéni védőeszközt, üzembe helyezni, használatba venni akkor lehet, ha a munkaeszköz rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal, az egyéni védőeszköz pedig minősítő bizonyítvánnyal. A létesítés követelményei A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. A létesítésben közreműködő ( tervező, kivitelező ) köteles írásban nyilatkozni, hogy a törvényben foglaltakat megtartotta. A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.

16 oldal: összesen: 64 Az üzembehelyezés feltétele a munkavédelmi szempontok előzetes vizsgálata, munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelelőséget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte. Az (1-2) bekezdésekben előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása esetén is. Az újraindítás előfeltétele, hogy a veszélyes munkaeszköz és technológia megfeleljen legalább az újraindítást megelőző munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos munkavédelmi előírásoknak. A veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel -(kizáró jogszabály rendelkezés hiányában)- legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti. A munkavégzés tárgyi feltételei A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) A felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció más időszakot nem ír elő. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményeit tartalmazza. a 3. sz. melléklet Biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálatra kötelezett orvostechnikai berendezések: Defibrillátor 1 évente Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 1 évente Inkubátor 1 évente Altató-lélegeztető berendezés 1 évente Műtőlámpa 1 évente Invazív és intervenciós rtg. berendezések 1 évente Műtőasztal 2 évente Hagyományos rtg. átvilágító és felvételi munkahely 2 évente

17 oldal: összesen: 64 Sebészeti képerősítő Műtéti és őrző monitor, EKG Lézer Invazív vérnyomásmérő és véráramlásmérő Gépi infúzió adagoló készülék Vérmelegítő készülék Sterilizáló berendezés Hálózati üzemű elektroterápiás készülék (stimulátor, nagyfrekvenciás készülék stb.) Gázellátó berendezés Ultrahang diagnosztikai készülék (47/1999. (X. 6.) EüM rendelet) 2 évente 2 évente 2 évente 2 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente A műhely villamos kéziszerszámait a műhelyvezetőnek kell ellenőriznie, illetve ellenőriztetnie. A hordozható elektromos kéziszerszámokat évenként kell érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat alá vetni. Az áramvédő kapcsolókat havonta kell ellenőrizni és erről naplót kell vezetni. Az ellenőrzésért és naplózásért a műhelyvezető felel. A műhely vezetője műszakonként legalább egyszer köteles ellenőrizni a kéziszerszámok munkavégzésre alkalmas állapotát. Amennyiben a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a megfelelőségét az üzemeltető munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak működését, illetve használatát meg kell tiltani.

18 oldal: összesen: 64 Minden munkavállaló részére biztosítani kell: - megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, - a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, pihenési és melegedési lehetőséget. A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről. A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellege és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű egészséget nem kárósító levegőt és klímát kell biztosítani. Amennyiben az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani. A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenés mentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.

19 oldal: összesen: 64 A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak száma, mérete elhelyezése és megvilágítása tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes területek gyors és biztonságos elhagyását. A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetésű dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha - annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, - foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészségét károsan nem befolyásolja, - foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, - mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad.

20 oldal: összesen: 64 A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében A munkavállaló köteles: - a biztonságos munka végzésre alkalmas állapotban, pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen a munkahelyén megjelenni. - a rosszullétet kiváltó gyógyszer szedéséről a közvetlen munkahelyi vezetőjét tájékoztatni, aki köteles ezt a tényt a munka kiadásakor figyelembe venni. - a részére előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni. (Az OITI csak az intézmény által beszerzett lábbeli okozta balesetért vállal felelősséget.) - a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően a munkahelyi vezető utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. - a munkavégzés során csak az Intézet tulajdonát képező, illetve a használatra kiadott eszközöket használni. Idegen munkaeszköz használatára csak a közvetlen munkahelyi vezető engedélyével kerülhet sor. - a munka végzéséhez olyan ruházatot viselni, mely a saját és mások egészségét, illetve testi épségét nem veszélyezteti. Munkahelyén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani. Többműszakos munkahely esetén a műszak végeztével a munkahelyet rendben tisztán, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Szemetet, veszélyes hulladékot az erre a célra rendszeresített tárolóba helyezni. - fizikai munkakörben gyűrű, betegágy mellett nyaklánc és karkötő nélkül dolgozni. - a biztonságos munkavégzéshez a szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A munkavégzés során a figyelmeztető, figyelemfelhívó jelzéseket figyelembe venni. - tartózkodni minden olyan tevékenységtől és játéktól - a kötelezettségek teljesítésével össze nem férő és függő, - amely balesetet idézhet elő. - a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart, balesetet, sérülést, rosszullétet a munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.

21 oldal: összesen: 64 A munkavállaló joga: - megkövetelni az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását. - a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve az Intézet vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkahelyi vezető vagy más vezető utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya. A munkáltató kötelességei és jogai: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, valamint - a szükséges utasításokat kellő időben a munkavállalónak megadni. - rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. - a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállaló részére.

22 oldal: összesen: 64 - új technológia bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi vezetővel, bevezetése egészségre és biztonságra kiható következményeit. - a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani. - biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló: - a munkába álláskor, - a munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, - a munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, - új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az előirt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató e szabályzat 8. sz. mellékletében határozza meg. A munkáltató, a fentiekben előírt kötelezettségén túl, a népjóléti miniszter rendeletében meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően az előírt feladatainak ellátásához a rendeletben megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban : foglalkozás-egészségügy szolgálat) köteles biztosítani. ( 27/ (VII. 25.) NM rendelet A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munkavédelmi képviselője - amennyiben ilyen van - a munkakörülményeikkel kapcsolatban, a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.

23 oldal: összesen: 64 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakmai irányítását az ANTSZ illetékes szervei látják el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. (1991. évi XI.törvény) A munkáltatónak tájékoztatni kell a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőt - amennyiben ilyen van - arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos őt terhelő feladatait ki látja el. A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje A dolgozókat a munkaviszony létesítése, továbbá a munkakör, munkahely megváltoztatása előtt orvosi vizsgálatban kell részesíteni. A munkakörülményektől és ártalmaktól függően előzetes, illetőleg időszakos orvosi vizsgálatban kell részesíteni a jogszabályban meghatározott dolgozókat. (33/1998. (VI.24.) NM rendelet) Az orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló nyomtatványt a dolgozó köteles az előzetes orvosi vizsgálat után az őt vizsgálatra küldőnek átadni. Az Intézet csak ezt követően alkalmazhatja a dolgozót. Azt a dolgozót, aki a kötelező orvosi vizsgálaton nem vett részt az Intézet nem alkalmazhatja, illetve a munkavégzéstől az orvosi vizsgálaton történő megjelenéséig el kell tiltani. Az egészségügyi nyilatkozattal (könyvvel) rendelkező dolgozók kötelesek az egészségügyi nyilatkozatot (könyvet) munkahelyükön állandóan maguknál tartani és azt az ellenőrző szervek kívánságára bemutatni. A munkaviszony fennállása alatt a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálása céljából az osztályvezető köteles a dogozót időszakos orvosi vizsgálatra küldeni. Időszakos orvosi vizsgálatok Az időszakos orvosi vizsgálatra a dolgozót a közvetlen munkahelyi vezetője köteles a szabályzatban meghatározott időközönként elküldeni.

24 oldal: összesen: 64 Az időszakos orvosi vizsgálaton résztvevő dolgozót a kiesett munkaidejére a Munka Törvénykönyve (1992. XXII. tv.) 107. D pontjában leírt engedélyezett távollétére, átlagkereset illeti meg. A dolgozó kérelmére a soron kívüli orvosi vizsgálatot biztosítani kell. Az Intézetnél munkakörönként nyilvántartást kell vezetni az orvosi vizsgálatra kötelezettekről. A nyilvántartásáért felelős a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó szakorvos. Amennyiben a dolgozó az időszakos alkalmassági szakorvosi vizsgálatokon a felhívás ellenére sem vesz részt, a további munkavégzéstől el kell tiltani. Az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök jegyzékét és az orvosi vizsgálatok gyakoriságát az 4. sz. melléklet tartalmazza. A "nem alkalmas" dolgozót : - új felvétel esetén nem lehet, illetve csak más, egészségre nem ártalmas munkakörben lehet alkalmazni új orvosi vizsgálat alapján. - aki már munkaviszonyban áll, abban a munkakörben tovább foglalkoztatni nem szabad. A gépjárművezetők orvosi vizsgálatánál a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Járványügyi érdekből végzett esetenkénti orvosi vizsgálatok Az egészségügyi nyilatkozattal (könyvvel) rendelkező dolgozó az alábbi megbetegedések esetén köteles soron kívül, önként orvoshoz fordulni és magát a szükséges szakorvosi, laboratóriumi vizsgálatoknak alávetni: - bizonytalan eredetű lázas megbetegedések, - mások megbetegedését előidéző bőrmegbetegedés, - hasmenés, heves gyomor- és bélpanaszok. Amennyiben a dolgozónál a betegség tünetei a munkahelyén jelentkeznek, azt azonnal köteles jelenteni a munkahely vezetőjének.

25 oldal: összesen: 64 Amikor a munkahely vezetője tudomást szerez a dolgozó a./ - c./ pontokban említett betegségeiről, köteles azonnal munkaköri alkalmassági véleményezésre, vizsgálatra elküldeni. A végrehajtásért felelős a munkahelyi vezetője. Járványügyi érdekből alkalmatlannak minősített dolgozó csak akkor állhat ismét munkába, ha az illetékes orvos az egészségügyi törzslapra az "alkalmas" minősítést bejegyezte. Új dolgozó munkába állása során a munkahelyi vezetője köteles kioktatni a járványos jellegű megbetegedések jelentési kötelezettségére, illetve a mulasztásból eredő személyi felelőségre vonatkozóan. Az a dolgozó aki egészségügyi nyilatkozatát (könyvét) elvesztette, továbbra is csak akkor foglalkoztatható, ha az illetékes egészségügyi szerv a pótlólag kiállított egészségügyi nyilatkozatba (könyvébe) bejegyzi, hogy "munkába állhat". A munkahelyi vezetőnek meghatározott időszakonként ellenőrizni kell a dolgozók egészségügyi nyilatkozatának (könyvének) meglétét. A veszélyes munkakörökre vonatkozó alkalmazási követelményekre utaló rendelkezések A 2. számú melléklet tartalmazza az Intézet azon munkahelyeit és munkafolyamatait, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességűnek minősíthető. A fokozott hatóképességű veszélyforrásnak minősített munkahelyen csak 18 éven felüli, egészségügyi követelményeknek megfelelő, vonatkozó szakmai képesítéssel, vagy tanfolyami képzettséggel rendelkező dolgozót lehet foglalkoztatni. A 3. számú melléklet a gépkezelési utasítások tartalmi követelményeit fogalmazza meg.

26 oldal: összesen: 64 A veszélyes munkafolyamatok ellátására vonatkozó követelmények Kazánkezelői munkakörben csak érvényes kazánkezelő vizsgával, illetve érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozót lehet foglalkoztatni. (8/1978. (XI.29.) NIM rendelet), (32/1997. (V.9.) BM rendelet) Mérgek kezelésével, tárolásával és kiadásával csak méregkezelői tanfolyammal, illetve szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozó bízható meg. Autokláv, hőlégsterilizátor és egyéb sterilizátor kezelését csak sterilizáló tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, + 30 órás gyakorlattal rendelkező dolgozó végezheti. Sugárveszélyes munkakörben, illetve anyaggal és készítménnyel csak az a dolgozó foglalkoztatható, aki a vonatkozó rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezik. Gázpalack kezelését és szállítását gázpalack kezelő és szállító tanfolyami végzettséggel rendelkező dolgozó végezheti. (5/1986. (V.16.) IpM rendelet) Villany és gázhegesztést végző dolgozónak hegesztői szakképesítéssel, illetve érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és szerkezeti lakatos, vagy lakatos szakképesítéssel kell rendelkezni. Hegesztő vizsgával ellátottnak kell tekinteni a vonatkozó rendeletben megszabott feltételek teljesítése esetén a víz és gázvezetékszerelőt, valamint a központi fűtésszerelőt is. (32/1997. (V.9.) BM rendelet) Elektromos gépek és berendezések szerelését, javítását és karbantartását, hálózat szerelését és mérését villanyszerelői szakmunkás vagy szakirányú képzettséggel rendelkező szakember végezheti. A tűz és robbanásveszélyes anyagok kezelőjének legalább alapfokú raktárkezelői tanfolyammal kell rendelkeznie. Víz, gáz, központi fűtés javítására vonatkozó követelmény a víz, gáz, vagy központi fűtés szerelői szakmunkás-képesítés.

27 oldal: összesen: 64 Savak, lúgok tárolásával és kezelésével kapcsolatos követelmény a méregkezelői vagy raktárkezelő tanfolyam. Orvosi műszerek, berendezések javítására vonatkozó követelmény a villamos mérnöki diplomával vagy elektrotechnikusi végzettséggel rendelkező, illetve a megfelelően szakképzett dolgozó. A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje Az OITI-ben munkaviszonyt létesítő valamennyi dolgozót elméleti, a fizikai munkakörben dolgozót elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi oktatás célja, hogy a dolgozó elsajátítsa, illetőleg bővítse és korszerűsítse a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket. Az oktatás formái: - az előzetes, - az ismétlődő, - és a rendkívüli oktatás. Az előzetes munkavédelmi oktatás Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni : - minden új belépő dolgozót ( elméleti és gyakorlati oktatásban ), - munkakört vagy munkahelyet változtató dolgozót ( gyakorlati oktatásban ), - azt a dolgozót, akinek munkahelyén jelentős változás vagy átalakítás történt ( gyakorlati oktatásban ), - nyári szünidő alatt foglalkoztatott, illetve szakmai gyakorlati oktatásban résztvevő tanulókat és hallgatókat, valamint a szakmai továbbképzésen résztvevőket (elméleti és gyakorlati oktatásban ), - az Intézet területén társadalmi munkát végzőket ( elméleti és gyakorlati oktatásban ). Az előzetes munkavédelmi oktatást a munkába állás előtt azonnal meg kell kezdeni. Az előzetes munkavédelmi oktatás időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a dolgozó a biztonságos munkavégzéshez szükséges jártasságot és készséget

28 oldal: összesen: 64 megszerezze. Az előzetes oktatás legalább egy óra elméleti és egy óra gyakorlati oktatásból álljon. A belépő dolgozó előzetes elméleti munkavédelmi oktatását az OITI munkavédelmi vezetője tartja meg, ennek megtörténtét a "Munkavédelmi Oktatási Napló"-ban rögzíti, melyet az új dolgozó aláírásával igazol. A munkaügyi osztály felé az un. "Igazolás" formanyomtatvány kerül kitöltésre, melyet mind a belépő dolgozó, mind a munkavédelmi vezető aláír. ( 6. sz. melléklet) A belépő dolgozó előzetes gyakorlati munkavédelmi oktatását a dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője tartja meg. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás A dolgozókat a munka jellegének megfelelő gyakorisággal, de évenként legalább egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A röntgen- izotóp osztályok részlegeiben dolgozóknak évente egyszer az OITI sugárvédelmi megbízottja is tart oktatást. Az ismétlődő oktatás során ismertetni kell az előző időszak munkavédelmi tapasztalatait, a bekövetkezett munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések tanulságait és az elkövetkező időszak munkavégzéséhez kapcsolódó munkavédelmi követelményeket. Az oktatást végzőnek meg kell győződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította és azt tevékenysége során alkalmazni tudja. Az oktatott anyag elsajátításáig a dolgozó csak olyan - ezzel megbízott - személy felügyelete mellett foglalkoztatható, aki az adott területen megfelelő gyakorlattal rendelkezik és az oktatáson eredményesen részt vett. Azt a dolgozót, aki kétszer megismételt előzetes, illetőleg ismétlődő oktatás után sem sajátította el a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, továbbá aki az ismétlődő oktatáson önhibájából figyelmeztetés ellenére nem vett részt, az adott munkavégzéstől el kell tiltani.

29 oldal: összesen: 64 Az oktatást legalább középfokú munkavédelmi szakképzettséggel, vagy munkavédelmi vizsgával rendelkező személy végezheti. Az oktatás megtörténtét az adott munkahelyen tartott "Munkavédelmi Oktatási Napló"-ban kell rögzíteni. Az oktatást munkaidőben kell megtartani és annak időtartamára a dolgozónak átlagkereset jár. Az Intézet területén munkát végző idegen vállalat dolgozóinak munkavédelmi oktatásáról a megkötött szerződésben kell rendelkezni, és az oktatás megtörténtét az OITI munkavédelmi vezetőjénél tartott "Munkavédelmi Oktatási Napló"-ban kell rögzíteni. A rendkívüli oktatás Rendkívüli oktatást szükséges tartani, ha az Intézet területén olyan azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, vagy sérüléssel nem járó, de a dolgozók életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető esemény történt ("Kvázi baleset"),amely a dolgozók meghatározott köre számára - munkakörük vagy tevékenységük alapján - tanulságul szolgálhat. Az oktatás megtörténtét az adott munkahelyen tartott "Munkavédelmi Oktatási Napló"-ban kell rögzíteni. A munkavédelmi oktatás nyilvántartása Az előzetes, az ismétlődö és a rendkívüli munkavédelmi oktatást és az oktatott anyag elsajátításának tényét hitelt-érdemlő módon a munkahelyen tartott, illetve a munkavédelmi vezetőnél lévő " Munkavédelmi Oktatási Napló"-ban naprakészen kell nyilvántartani. Az oktatás nyilvántartásának tartalmaznia kell: - az oktatás időpontját és időtartamát, - az oktatás tárgyának megjelölését, - az oktatás jellegét ( előzetes, ismétlődő, rendkívüli ), - az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását,

30 oldal: összesen: 64 - az oktatásra kötelezett nevét, munkakörét, aláírását, - a beszámoltatás formáját, eredményét. A munkavédelmi oktatások tematikájának kidolgozásáért a munkavédelmi vezető a felelős. A gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját a munkahely vezetője a munkavédelmi vezetővel együttműködve végzi el. A oktatás során az alábbiakat kell ismertetni: Az elméleti oktatás során: - a munkavédelemmel kapcsolatban biztosított jogokat és kötelezettségeket, - munkahelyi magatartás szabályait, - a munkabalesetek bejelentési, kivizsgálási és kártérítési vonatkozásait, - az alapvető közlekedésbiztonsági, munkaegészségügyi, elsősegélynyújtási, biztonságtechnikai ismereteket, - az orvosi alkalmassági vizsgálatok előírásait, - az intézeti "Munkavédelmi Szabályzat" vonatkozó rendelkezéseit. A gyakorlati oktatás során: - a munkakörre vonatkozó gyakorlati ismereteket, - a munkakörre vonatkozó egészségügyi, technológiai, gépkezelési és egyéb követelményeket, - a munkahelyi rend és fegyelem előírásait, - a munkahelyen használt védőeszközök használatának módját, - a dolgozó munkakörére vonatkozó gyakorlati munkafogásokat, - a munkakörre vonatkozó szabványok követelményeit. A munkavédelmi eljárások rendje Használatbavételi (üzembehelyezési) engedély kiadására az alábbi feltételekkel rendelkező dolgozó jogosult: - akit az Intézet vezetője írásban, utasításban megbízott, - aki az üzembehelyezendő gép, létesítmény közvetlen üzemeltetője felett felügyeletet gyakorol. Üzembehelyezési (használatbavételi) engedély kiadására - osztály, részleg, laboratórium, műtő, gép, konyha stb. üzembehelyezésére - a főigazgató, illetve általános helyettese jogosult.

31 oldal: összesen: 64 Üzembehelyezési engedély kiadásával nem bízható meg : - az üzemeltetésért közvetlenül felelős vezető, - a munkavédelmi vezető. A használatbavételt (üzembehelyezést) megelőző vizsgálatok rendje Az üzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője a kivitelezés megkezdése előtt, legalább 30 nappal köteles az érintett osztály vezetőjét tájékoztatni minden olyan beruházásról, amely új munkahely létesítésével, illetve a meglévő munkahelyek lényeges felújításával jár. Elektromos berendezések, készülékek, elektromos hálózat létesítése, felújítása esetén az üzembehelyezési eljárást érintésvédelmi szabványossági vizsgálatnak kell megelőznie (a végrehajtásért felelős a műszaki osztály vezetője). Nyomástartó berendezések, kazánok, gázelosztó és gázfűtő berendezések, fűtőberendezések, konyha, laboratórium üzembehelyezési eljárását meg kell előzni az előírt hatósági vizsgálatoknak és csak hatósági engedély birtokában lehet az üzembehelyezési eljárást megtartani. Az Intézet munkahelyein csak az un. általános minőségtanúsítással rendelkező berendezést lehet véglegesen üzembehelyezni. A munkaügyi miniszter rendeletében külön meghatározott munkaeszközt üzembe helyezni, illetve használatba venni, továbbá egyéni védőeszközt használatba venni akkor lehet, ha a munkaeszköz rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal, az egyéni védőeszköz pedig minősítő bizonyítvánnyal. Hatósági felülvizsgálatra kötelezett berendezéseknél a hatósági engedélyezési eljárásnak meg kell előznie az üzembehelyezési eljárást. Az üzembehelyezési engedélyben rögzíteni kell: - a gép, berendezés pontos megnevezését, telepítési helyét, - elektromos adatait, - érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit, - a tervező, kivitelező munkavédelmi nyilatkozatát,

32 oldal: összesen: 64 - üzembehelyezési eljárás során tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetési határidejét, - az engedély jellegét (próbaüzem végleges). Az Intézet műszaki osztályának a beruházás kivitelezése során a munkavédelmi követelmények teljesítését folyamatosan ellenőriznie kell. A tervek munkavédelmi követelményeinek ellenőrzése érdekében be kell vonni az Intézet munkavédelmi vezetőjét is. Az egyéni védőeszközök és felszerelések (munkaruhák), illetve a tisztálkodási eszközök és szerek juttatása Az egyéni védőeszköz juttatás és használat feltételeinek előírásakor a munkáltató: - meghatározza munkahelyenként, munkakörönként azokat a munkafolyamatokat, technológiát, munkaeszközöket, anyag(okat), ahol egyéni védőeszköz biztosítása szükséges. Az említett esetekben a veszélyforrások jellegét és mértékét is meghatározza. (65/1999. (XII. 1.) EüM rendelet) - a veszélyforrások jellegének, mértékének meghatározására irányuló vizsgálatokat meg kell, hogy ismételje, ha a felsoroltak közül bármely tényező esetében változás következett be. A munkaruha juttatás és használat feltételeinek előírásakor a munkáltató meghatározza munkahelyenként és munkakörönként szükséges felszereléseket. A munkáltató megfelelő védelmi képességgel rendelkező, továbbá a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klimatikus környezetnek figyelembevételével kiválasztott egyéni védőeszközt, illetve védőfelszerelést biztosít. (8. sz. melléklet) A egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni. Az egyéni védőeszköz karbantartásáról a munkáltató gondoskodik. Az egyéni védőeszközt a munkahelyről hazavinni nem lehet.

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete 2009. 03.hónapban hatályos szöveg (Kivonatos közlés, a mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által egyes kiemelt és meghatározott feladatokról Készítette: Vegyiprop Vegyipari Propaganda Központ Kft. Írta: Dr. Váró György Spiegel

Részletesebben

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik.

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik. 1 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 8.1.1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 6. Komplex oktatás tartására kap megbízást munkahelyi vezetőjétől. Az oktatás során ismertesse a munka-, tűz- és környezetvédelem legfontosabb jogszabályait, a törvények alapelveit, valamint a belső szabályozás

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Mun ka v édelem munka környezetvédelem munkavédelem 1. Ergonómia munkarendszer munkafeladat munkafolyamat

Mun ka v édelem munka környezetvédelem munkavédelem 1. Ergonómia munkarendszer munkafeladat munkafolyamat Munkavédelem Az emberi társadalom egyik legfontosabb, talán leginkább meghatározó jellemzője az értékteremtő, gazdaságilag és erkölcsileg hasznos emberi munka. A kormányzatnak a piacgazdaságban is fontos

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának 84/ 20. számú INTÉZKEDÉSE a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 2 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata TARTALOM 1. A Sugárvédelmi Szabályzat célja,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens

Munkavédelmi oktatás. Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavédelmi oktatás Vizy Gábor Munkavédelmi területi referens Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések A munkavállalók kötelességei A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Tartalom. 1.Kockázatértékelés adatai... 4. 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5. 3.Veszélyek azonosítása... 5

Tartalom. 1.Kockázatértékelés adatai... 4. 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5. 3.Veszélyek azonosítása... 5 1 Tartalom 1.Kockázatértékelés adatai... 4 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5 3.Veszélyek azonosítása... 5 4. által érintett személyek intézményünkben... 6 5.Kockázatkezelési szabályzat... 8 7.A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. paragrafusa alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések kockázatai és megelőzésük lehetőségei Munkaegészségügyi nyílt nap Pécs 2014. október 15. dr. Madarász

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

1. A rendelkezés hatálya

1. A rendelkezés hatálya AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 9/2013. számú házelnöki rendelkezés az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben