Tűzvédelmi Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi Szabályzat"

Átírás

1 Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal

2 HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. ( tűzvédelmi ) törvény 19. -a /1/ bekezdése, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) számú BM rendelet, valamint a 28/2011 ( IX 06./ BM rendelet / Országos Tűzvédelmi Szabályzat/ előírásainak alapján kiadom a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása érdekében az alábbi tűzvédelmi szabályzatot. A szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal helyiségeire, illetve a melléképületre, valamint minden olyan személyre, aki az intézmény, illetve a melléképület területén tartózkodik. A szabályzat előírásainak be nem tartása bírságolási, illetve bűnvádi eljárást von maga után. Jelen TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 év 12 hó 20. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

3 I. ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A helyiséget csak a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat stb., illetve anyagot szabad tárolni. A helyiségből, szabad térből, gépről, berendezésről, eszközről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tároló helyre. A tűzvédelem az állampolgárok védelmének, testi épségének, valamint a társadalmi és személyi tulajdonnak a védelmét szolgálja. A Tűzvédelmi Szabályzatnak az a célja, hogy a dolgozók megismerjék azokat az alapvető tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, amelyeket a munkaterületükön be kell tartani a tűzesetek megelőzése érdekében. A vezető az irányítása alatt álló teljes területen, valamint a munkatársak vonatkozásában személyesen felelős a tűzvédelmi rendelkezések, előírások, Tűzvédelmi Utasításban foglaltak végrehajtásáért, a rendelkezések megtartásának ellenőrzéséért.

4 II. Az önkormányzati testület, a jegyző, a vezetők és a beosztott dolgozók jog és feladat köre Tűzvédelmi megbízott: A polgármesteri Hivatal a település tűzvédelmi helyzetének javítása céljából a Hivatal és az intézmények vonatkozásában tűzvédelmi megbízottat foglalkoztat. A tűzvédelmi megbízott vállalkozásban látja el a feladatot. A szerződés hatálya kiterjed a település minden intézményére, mely a hivatal által kiadott létesítményi listán szerepel. A szerződés alapján az intézmények tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi megbízott látja el. Feladatai: - Elkészíti az intézmények Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzriadó Tervét - Folyamatosan figyelemmel kíséri a település intézményeinek tűzvédelmi helyzetét, javaslatokat tesz a hiányosságok megszüntetésére. - Részt vesz a hatóságok által szervezett tűzvédelmi szemléken, a felmerült hiányosságok megszüntetésére intézkedik. - Évente egy alkalommal tűzvédelmi szemlét tart az intézményekben. - Megtartja az évenkénti tűzvédelmi oktatásokat, azokat dokumentálja. - Nyilvántartást vezettet a kézi tűzoltó készülékekről, azokat negyedévente felülvizsgáltatja az üzemben tartóval - Figyelemmel kíséri az intézmények tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait, - összehangolja a vizsgálatok időpontjait. - A tűzvédelmi megbízott jogosult minden intézménynél betekinteni a tűzvédelemmel kapcsolatos iratokba. A képviselőtestület Gondoskodik az önkormányzat tűzvédelmi feladatainak ellátásáról. Jogosult beszámoltatni a jegyzőt a polgármesteri hivatal tűzvédelmi helyzetének alakulásáról. Jogosult intézkedni a jegyző felé a tapasztalt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok felszámolására

5 A polgármester feladata. A polgármester hatásköre a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtése. Szükség szerint utasítást ad ki a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtása érdekében. Évente egyszer - saját hatáskörében megtartott szemle keretében - személyesen győződik meg és intézkedik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról. A szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben fegyelmi és kártérítési eljárást kezdeményez. Feladata a jogszabályokban, állami szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és egyéb előírásokban foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás és intézkedés nélkül végrehajtatni és a végrehajtást ellenőriztetni. Tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén az érintett vezetők megjelenését biztosítja és akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult helyettesét kijelöli. Tűzvédelmi hatóság eljárása során a feltárt hiányosságok közül a gazdálkodó szervezeti szintű intézkedést igénylő esetben a hatáskörébe tartozó döntési jogot gyakorolja. Gondoskodik a tűzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgáltatásáról, valamint a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről. Meghatározza, hogy a polgármesteri hivatalban ki köteles a tűzvédelmi hatóság felé a tűzvédelmi helyzetre kiható változást bejelenteni, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére az írásos engedélyt kiadni. A rá háruló feladatok egy részét átruházhatja a tűzvédelmi megbízottra. A tűzvédelmi megbízottnak tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkezni. A megbízást írásban kell kiadni.

6 A jegyző Jogosult felügyelni a polgármesteri hivatal alkalmazottainak tűzvédelmi tevékenységét. Hiányosság esetén intézkedik a hiányosság felszámolására illetve tájékoztatja a polgármestert. Jogosult ellenőrizni a szabályzatot és a tűzvédelmi rendelkezéseket a törvényességi előírások megfelelősége szempontjából. Jogosult ellátni a polgármester távollétében a polgármesteri hatáskörbe utalt tűzvédelmi feladatokat. Kiadja a Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzatát. A pénzügyi ügyintéző Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról. Gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási éves illetve a középtávú tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön. A vezetők Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért. Végrehajtják és ellenőrzik az előírt tűzvédelmi oktatásokat, illetve biztosítják a vizsgaköteles munkakörű dolgozók időszakos tűzvédelmi vizsgán való megjelenését. Ellenőrzik és betartják a beosztott dolgozókra vonatkozó szabályzat megelőző tűzvédelmi, használati előírásait. Részt vesznek a működési területén tartott gazdálkodó szervezeti és hatósági ellenőrzéseken. Tűzeset vagy káreset alkalmával végrehajtják, illetve hajtatják a Tűzriadó Tervben foglaltakat. Tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt tájékoztatják a polgármesteri hivatal tűzvédelmi megbízottját.

7 A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást alkalmaznak, illetve kezdeményezik a felelősségre vonást a polgármesteri hivatal vezetőjénél. Feladatuk az ellenőrzéseken, szemléken megállapított vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni illetve ha az hatáskörüket meghaladja - felettes vezetője segítségét kérni. El kell tiltsák a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a szabályzatban leírtakat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatásban, illetve a figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a rendelkezésnek. Kötelesek gondoskodni tűz vagy robbanásveszély esetén (saját hatáskörben) a veszély azonnali megszüntetéséről. Működési területükön a tűzvédelmi megbízottal közösen meghatározzák az alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésének feltételeit. Működési területükön felelnek a munkahely rendjéért, a tisztaságáért, a tűz és robbanásveszélyes anyagok raktározási, tárolási előírásainak végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használat tilalmának megtartásáért, a dohányzóhely kijelöléséért. Felelősek, hogy munkavégzés során a közlekedési úthoz, ajtóhoz, ablakhoz, tűzoltó felszereléshez vezető utak még ideiglenesen sem legyenek eltorlaszolva.

8 III. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, SZEMLÉK - A rendszeres tűzvédelmi szemlék, ellenőrzések észrevételeit jegyzőkönyvbe kell foglalni. - A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a két szemle közötti időszakban meghatározott feladatok teljesítésének értékelését. - A határidőzött feladatok és végrehajtásukért felelős személyek kijelölését. - A helyi felelős vezetők hatáskörét meghaladó feladatok tételes felsorolását. - Az ellenőrzéseken, szemléken vizsgálni, illetve értékelni kell: - A rendeletek, szabványok, szabályzatok, utasítások és egyéb tűzvédelmi előírások követelményeinek teljesítését. - A jegyzőkönyvben észrevételezett hiányosságok megszüntetését. IV. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 1., Általános rész - A létesítményt csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. - A létesítményben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos, egy napi tevékenységhez szükséges anyagot, illetve a feldolgozás eszközeit szabad tartani. - A helyiségből, veszélyességi övezetből, készülékről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani. A hulladék tárolásáról a létesítési szabálynak megfelelően gondoskodni kell. A hulladék elszállításáról a használatbavételi engedélyben meghatározott módon gondoskodni kell.

9 - Éghető hulladékot jól zárható, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen tárolni, illetve megsemmisíteni. - A munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. - A létesítmény, helyiség, munkahely stb. tűzvédelmi előírásaira a szabványban meghatározott táblákkal kell felhívni a figyelmet. - A tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék illetve tűzjelző helyét jól látható módon kell jelölni. - Az üzemeltetés alatt azon helyiség ajtóit, melyben személyek tartózkodnak, illetve dolgoznak lezárni tilos! 2., Tűzveszélyes tevékenységek - Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. - Alkalomszerű nyílt láng használatával járó munkát mindenütt csak előzetes írásbeli engedély alapján lehet végezni. Az engedélyhez mellékelni kell a szabályzatban lévő írásos feltételeket. - Engedélyt a létesítmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember adhat ki. - Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. - A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. - Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

10 - Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi vizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. - A dohányzási tilalmat és a dohányzásra kijelölt helyet szabványos táblával kell jelölni. - Biztosítani kell, hogy a nyílt lánggal járó munka, 5 m-es körzetében belül éghető anyagokat, a munkavégzés előtt eltávolítsák. - Ha ez nem lehetséges, a tűzveszélyesség csökkenthető, ha az anyagot vizes ponyva, azbeszt stb. alkalmazásával megvédik. - Nyílt lánggal járó munkát csak a megfelelő képesítéssel rendelkező, megelőző tűzvédelmi szabályokra kioktatott személy és csak kifogástalan állapotban lévő munkaeszközökkel, berendezésekkel végezhet. - A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani. - A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. - A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 3., Dohányzás - Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyen eldobni, ahol az tüzet okozhat. - Dohányozni tilos a hivatal teljes területén. Dohányozni a külön erre a célra kijelölt helyen szabad. A dohányzási tilalmat és a dohányzásra kijelölt helyet szabványban meghatározott táblával, illetve piktogrammal kell jelölni. - Dohányneműt, gyufát, a hamutartó tartalmát papírkosárba dobni tilos!

11 4., Közlekedési utak - A belső közlekedési és kiürítési utat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. V. RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS - Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat I-II. tűzállósági fokozatának megfelelő anyagból, a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozók II., de legalább III. tűzállósági fokozatnak megfelelő anyagból készült épületben(helyiségben) kell tárolni. - Egy helyiségben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt amennyiben szabvány ettől eltérően nem rendelkezik nem tárolhatók. - A "C" és az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat anyag nemenként csoportosítva lehet tárolni. - Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak szabványban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak. - Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani, és forgalomba hozni. - Az öngyulladásra hajlamos anyagok hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni. - Talajszínt alatt, és a tetőtérben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni nem szabad. - Az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető anyagtól mentes területet kell tartani.

12 - Éghető födém, tetőszerkezet esetén, ha az anyag is éghető, a tárolt anyag és tetőszerkezet között legalább 1 méter légteret kell szabadon hagyni. Tűzálló tetőszerkezet, födém esetén ez a távolság felére csökkenthető. - Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. - A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. VI. TÜZELŐ ÉS FŰTŐBERENDEZÉS KÖVETELMÉNYEI - Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. - A létesítmény helyiségeiben csak a szabványnak megfelelő és engedélyezett típusú, valamint a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad használni. - Túlhevített gőzzel, vagy forró vízzel üzemelő központi fűtés esetén a fűtőtesten és a vezetéken éghető anyagot tartani nem szabad. Ahol a fűtőtestre éghető anyag kerülhet, annak megakadályozására védőburkolatot kell alkalmazni. - A tüzelő, a fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. - A fűtési idény megkezdése előtt az összes fűtőberendezést felül kell vizsgálni és az észlelt hibákat a fűtés megkezdése előtt meg kell szüntetni.

13 VII. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK - Alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenységet /pl. hegesztés / csak írásos engedély birtokában szabad végezni. A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére az alábbiak jogosultak: - az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember Az engedély kiadója köteles előzőleg a helyszínt megvizsgálni és a szükséges óvintézkedések megtételéről gondoskodni. - A munkát végző dolgozót a helyi tűzvédelmi szabályokra ki kell oktatni. - Hegesztést csak műszakilag kifogástalan hegesztő-felszereléssel szabad végezni. - A tűzvédelemmel kapcsolatos munkálatokat naplóba kell bejegyezni. - A naplót az ellenőrzésre jogosult személynek (tűzvédelmi hatóság képviselői, tűzvédelmi előadó stb.) szükség esetén fel kell tudni mutatni. - Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. - Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez kezdéstől befejezésig az engedélyező szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani. - A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet idézhet elő. A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell. - A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

14 VIII. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK - Elektromos berendezések szerelésénél a helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolását mindenkor figyelembe kell venni. - Elektromos készüléke főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, hűtőgép stb./ védőföldeléssel ellátott fali dugaszba csatlakoztathatók. - Az elektromos készülékek vezetékeit toldani tilos! - Olyan elektromos készüléket, amely hibás, zárlatos, vezetéke sérült, vagy nincs védőföldeléssel ellátva, üzemeltetni tilos! - Elektromos készülékek javítását csak szakképzett ember végezheti. - Az elektromos készülékek közvetlen közelébe éghető anyagot elhelyezni tilos! - Az éghető anyag és a készülékek között megfelelő biztonságos távolságot kell hagyni. - Létesítményben, helyiségben stb. az elektromos főkapcsolókat, valamint KI- BE állásukat jelölni kell. - A biztosítékokat hovatartozásuknak megfelelően feliratozni kell. Világítóberendezések - A "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. - Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni. Villamos berendezések - A létesítmény, építmény villamos berendezéseit szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. - A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is elválaszthatóan kell kialakítani.

15 - A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. - A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét kell megjelölni. - A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá időszakos vagy végleges használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. A villamos berendezéseket: - a "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, legalább: 3 évenként - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább 6 évenként - "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább 6 évenként - tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a vizsgálatról készült - jegyzőkönyvet meg kell őrizni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. X. VILLÁM ELLENI VÉDELEM Villám elleni védelmet kell biztosítani az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, szabvány előírja. A tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül: a, tömegforgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló talajszint feletti létesítménynél, b, föld felett közműlétesítménynél, c, fokozott villámcsapási veszélynek kitett létesítménynél,

16 d, kazánkéménynél, nagyobb kiterjedésű szabadon álló fémtárgynál, továbbá e, ahol a tűzvédelmi hatóság előírja. Villámvédelmi felülvizsgálat 6 évente szükséges. A villámvédelmi berendezésekre és azok felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket szabványok határozzák meg. XI. TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK, KÉSZÜLÉKEK ÉS FELSZERELÉSEK - A létesítményekben a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni. c. - e. pontban foglaltak szerint; c./ a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a./ pont hatálya alá nem eső részein az: 200 M2 / DB d./ a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a/ pont hatálya alá nem eső részein az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett alapterület minden megkezdett 600m 2 -e után, de legalább szintenként. e./ Az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a/ pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint. - Ha jogszabály vagy szabvány nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű / pl. kereskedelmi, iroda / helyiségeket, amelyek tekintetében gazdálkodó, illetve rendeltetési egységenként az / 1 / bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. - Jogszabály vagy szabvány, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az / 1 / bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. - A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

17 - A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve szabvány előírásai szerint évente, helyi felülvizsgálattal az üzemben tartónak negyedévenként kell ellenőrizni. Ha tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre akkor az nem tekinthető üzemképesnek. - A tűzoltás alkalmával használt tűzoltó készülékeket azonnal ki kell cserélni. - A tűzvédelmi felszerelések, berendezések, készülékek karbantartásáról a közvetlen munkahelyi vezető köteles gondoskodni. A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai. - A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. - A közvetlen tűzvédelmüket szolgáló jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban hatósági határozatban előírt, - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni kell. - A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé kell tenni és abban közreműködni. - A tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit biztosítani. - A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező az illetékes hivatásos önkormányzati

18 tűzoltóságnál az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével köteles bejelenteni. - Minden új tűz- és robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. - Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni. - A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók, illetőleg a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végezendő feladataikat megismerjék. - A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevőt, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. XII. A DOLGOZÓNAK A TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL ÉS OLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATAI A munka befejezésével kapcsolatos teendők: Minden munkahelyen / irodában stb. / a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat, azonnal meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a vezető, vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni. Az ellenőrzés terjedjen ki a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT vonatkozó előírásainak megtartására, többek között: villamos berendezések feszültségmentesítésére, tüzelő-, és fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,

19 közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására, hulladék eltávolítására, tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására, nyílászárók becsukására, lezárására, minden egyéb, tűz keletkezését előidéző vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére. A TŰZJELZÉS - Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, / 105 / vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak. - A törvény hatálya alá tartozik a tűz jelzéséhez, a segítségkéréséhez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. - A rendőrség, a mentőszolgálat, a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz. - Tűzjelzés céljára a munkahelyeken mindenki által bármikor igénybe vehető távbeszélő állomást kell üzemben tartani. - A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez. A tűzjelzésnek, kárjelentésnek tartalmaznia kell: - a tűzeset, káreset pontos helyét / címét / - mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve - emberélet van-e veszélyben - a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát A tűzeset bejelentésével kapcsolatban a jogszabály még a következőket írja elő: " A vállalatok, társadalmi szervezetek és az állampolgárok a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tűzesetet is kötelesek az állami tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni és a kár helyszínét a vizsgálat befejezéséig, változatlanul hagyni. "

20 A tűz oltásával kapcsolatos előírások: - Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt a dolgozók a helyszínen lévő tűzoltó készülékkel, felszerelésekkel kíséreljék meg különösen még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű tűz oltását. - A létesítmény áramtalanítása a tűzhöz elsőként érkező munkavállaló feladata. - Alapvető és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani Tilos!!! - A helyszínre kivonuló hivatásos tűzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetén megfelelő szakembert, munkaerőt biztosítani, továbbá köteles mindenki személyesen közreműködni és a tűzoltás vezető intézkedéseit végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni. - A tűzvizsgálatban résztvevő hatóságnak mindenki köteles a segítségére lenni. - Tűzjelzés céljára bármely városi vonallal rendelkező telefonkészüléket igénybe lehet venni. - A tűzoltóság hívószámát 105 a telefonkészülékek mellett, jól látható helyen fel kell függeszteni. X I I I. A DOLGOZÓK TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A létesítmény dolgozóit munkába álláskor, illetve évente ismétlődően egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet a tűzvédelmi előadó végez. A dolgozókat oktatni kell: - a munka és munkafolyamat tűzveszélyességére, - az általános tűzvédelmi utasításokra, - a tűzjelzés lehetőségére és módjára, - a tűz esetén tanúsítandó magatartásra, - a létesítmény területén található tűzoltó készülékek, eszközök használatára, - a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire,

21 Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatásról szóló dokumentumokat a tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni. Ha a dolgozó az éves ismétlődő oktatáson nem vett részt valamilyen okból, úgy munkába állását követően egy héten belül részére az oktatást meg kell tartani. A dolgozónak a tűzvédelmi oktatással, szakvizsgával kapcsolatos kötelességei, mulasztások következményei: A dolgozó a tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni. Mulasztás esetén: "Aki a következő tűzvédelmi oktatáson való részvételét megtagadja, vagy az oktatáson saját hibájából nem vesz részt pénzbírsággal sújtható." Minden dolgozó a tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat, illetve a munkakörével, munkahelyével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket köteles elsajátítani.

22 Tűzvédelmi okmányok: 1. Tűzvédelmi Szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás 2. Elektromos felülvizsgálati szakvélemény / jegyzőkönyv / 3. Kémények felülvizsgálati okmányai 4. Tűzvédelmi oktatási napló vagy jegyzőkönyv. 5. Gázüzemű berendezések felülvizsgálati okmányai Tűzoltó készülékek típusai és tulajdonságai Porral oltó: olyan tűzoltó készülék, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított vagy fejlesztett hatóanyag nyomása az oltóport irányítóan lövelli ki. A biztosító szeg eltávolítása után néhány másodpercet várjunk. Csak ezután nyomjuk meg a készülék / tömlő / lövökéjét, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövellő porsugarat mindig a lángzónára és ne a tűzfészekre irányítsuk. Az oltópor ugyanis láng oltására alkalmas, de parázs oltására nem. A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható. VÍZZEL ELEKTROMOS TÜZEK OLTÁSA TILOS! 116/1996./VII. 24./Korm. rendelet - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (1) bekezdésének b. /pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: Tűzvédelmi bírság szabható ki: 1. - tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha a közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket, - a tűzjelzéshez és a tűzoltósághoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetésétől eltérő engedély nélküli használatáért, - ha az új tűzoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag robbanó-, és robbantóanyag kivételével készülék, gép, berendezés, technológia

23 alkalmazása, gyártása, forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését, - ha az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet anélkül vagy attól eltérő módon végzik, - ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott, - ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik, - a tűzvédelmi bírság kiszabására az 1. d./ és e/. pontjában foglaltak kivételével az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság jogosult. - az 1. d./ és e/. pontjában foglalt esetekben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult a bírság kiszabására. - Másodfokon a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója illetve az 1 d/. és e/. pontok kivételével a főváros területén az OKF jár el. - A tűzvédelmi bírság összege (2) bekezdés b. / pontjában foglaltak kivételével ,-Ft-ig terjedhet. - az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegének kiszabásánál a következőket kell figyelembe venni, - Az 1. a. / pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha a jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban meghatározott tűzvédelmi létesítési szabály megszegésével valósították meg, akkor a létesítés költségének 10%- a, - Az 1. a./ pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban, rögzített a tűzvédelmi használati szabály megszegésével, valósították meg, akkor tűz esetén legfeljebb ,Ft, veszélyhelyzet előidézése esetén legfeljebb ,Ft, - Az 1. b./ pontjában meghatározott szabályszegés esetén az eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag értékének legalább 10%-a, - Az 1. c./ pontjában meghatározott szabályszegés esetén a létesítményi tűzoltóság működtetésével kapcsolatos éves költség legalább 10%-a, - Az 1. d./ és e./ pontjában meghatározott szabályszegés elkövetése esetén legalább , Ft,

24 - Az 1. f./ pontjában meghatározott szabályszegés esetén a tervezői, illetve a kivitelezői díj legalább 10%-a, - Az 1. g./ és h./ pontjában meghatározott szabályszegés esetén az érintett munkavállalók havi átlagbérének legalább 10%-a, - Tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. - A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának feltételei még fennállnak. - A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozat egy példányát a 2. (2) bekezdésében foglaltak kivételével a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságára is meg kell küldeni. Neszmély

25 Dohányzás: A LEGTÖBB TŰZESET DOHÁNYZÁSBÓL ADÓDIK. Dohányzási tilalom főbb szempontjai: - égő dohányneműt, gyufát, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat - tilos dohányozni hivatal területén, kivéve a dohányzásra kijelölt helyen - A dohányzási tilalmat táblákkal kell jelölni. Tűzveszélyességi osztályba sorolás Az épületben irodák vannak túlnyomórészt, amely "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az alapterülethez viszonyítva minimális a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, az alapterület 40 %-át nem éri el, ezért az egész épület "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik.

26 ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a következő feltételek mellett engedélyezek: A munka megnevezése: A munkavégzés helye: A munkavégzés időpontja:.év hónap.nap órától.év hónap.nap óráig Tűzvédelmi előírások: A tűzveszélyes munkavégzéssel megbízott neve: Tűzvédelmi szakvizsga száma:. A munkavégzést ellenőrző személy neve:.... Kelt: Tűzvédelmi szakvizsga száma: az engedélyező neve és beosztása. Az engedély előírásait és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. Kelt: munkát végző

27 Egyéb szabályok 1. A tűzveszélyes munkahelyet meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és hulladékoktól. A hegesztés helyétől a gyúlékony anyagokat 5 m-re kell eltávolítani, vagy más módon meg kell akadályozni a tűz keletkezésének lehetőségét. 2. Hegesztési munkát csak azok a dolgozók végezhetnek, akiknek hegesztési képesítésük van és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznek. 3. Hegesztésnél a padozatot és a berendezések nyílásait a hegesztés 5 m-es körzetében el kell fedni, be kell zárni. 4. Szomszédos helyiségbe átnyúló berendezés hegesztésénél gondoskodni kell arról, hogy a felizzás ott tüzet ne okozzon. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetékeket az alsó szinten le kell zárni. 5. Műhelyen kívüli hegesztésnél minden esetben, állandó egyéb tűzveszélyes munkánál pedig a helyi körülményektől függően felügyeletről kell gondoskodni. 6. Bitumen, aszfalt olvasztásához csak zárt tüzelőberendezést szabad használni 1,5 m-es füstcsővel, szikrafogóval és fedőlappal. 7. Tűzveszélyes munkavégzés közben az üzemelő berendezést őrizet nélkül hagyni tilos! 8. A tűzveszélyes munkák befejezése után az izzó, vagy felmelegedett részeket le kell hűteni, 9. A környezetet át kell vizsgálni, hogy tűzet okozó körülmény( szikra, parázs, izzó fémrész) ne maradhasson.

28 A teakonyha tűzvédelmi előírásai: - A konyha a " D " / tűzveszélyes / tűzveszélyességi osztályba tartozik. - A dolgozók tűzvédelmi oktatása alkalmával ki kell térni az esteleges gázberendezés használatával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra, valamint a tűzjelzésre. - Csak megfelelő műszaki állapotban lévő berendezést szabad üzemeltetni. - A berendezést csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. - Bizonytalanul üzemelő berendezést nem szabad használni. - A berendezés meghibásodása esetén a berendezés üzemeltetését azonnal be kell szüntetni. - A berendezés hozzáférhetőségét, üzembiztos kezelhetőségét mindig biztosítani kell. - A berendezések javítását és karbantartását csak szakképzett személy végezheti. - A konyhában illetéktelen személyek, gyerekek nem tartózkodhatnak. - A napi munka befejezése után a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. - A konyhán kávéfőző és mikrohullámú sütő berendezés került elhelyezésre. Kezelésükkor az előírásokat figyelembe kell venni. Neszmély JEGYZŐ

29 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A hivatal irodáira, az ott dolgozókra, illetve az ott tartózkodók részére 1. Az irodahelyiség tűzveszélyességi osztálya " D "! 2.A helyiségben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedéshez elegendő szélességű hely maradjon, hogy a mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen. Az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek. 3. A helyiségben csak annyi éghető anyagot szabad tartani, lehetőleg szekrényben, polcon elhelyezve, ami a folyamatos tevékenységhez szükséges. Gondoskodni kell az iratok rendszeres irattárózásáról. 4. A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos! 5. A helyiségben elhelyezett író, számító, stb. gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztítása, karbantartása alatt dohányozni tilos! 6. Iratokat a szekrény tetején csak rendezetten szabad tárolni. 7.A helyiségben fűtőtestek közelében anyagot, berendezési tárgyat csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok felülete 60 C foknál jobban fel ne melegedhessen. 8.Az elektromos berendezésekre, azokhoz nem tartozó tárgyat sem díszítő, sem egyéb célból elhelyezni, felakasztani nem szabad. 9. A munkaidő befejezésekor a dolgozók kötelesek meggyőződni arról, hogy a munkahelyükön tüzet okozó körülmény nincs-e. Amennyiben ilyet észlelnek kötelesek azt megszűntetni. Az író, számító - stb. gépeket a munka befejeztével áramtalanítani kell, a helyiség kulcsát a kijelölt helyen le kell adni. 10.Minden tüzet, még az eloltottat is jelenteni kell a tűzoltóságnak. Az utasításban foglaltak be nem tartása fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után. Neszmély JEGYZŐ

30 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A hivatal közlekedőire, folyosóira, az ott dolgozókra, illetve az ott tartózkodók részére. 1.A közlekedők, folyosók " D " tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 2.A közlekedőket, folyosókat, menekülési útvonalakat anyagtárolással, egyéb más tevékenységgel leszűkíteni, eltorlaszolni szigorúan tilos! 3. A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben az épületben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad. Az ajtók teljes szélességükben nyithatóak legyenek. 4. Felújítás során figyelembe veendő általános előírások: - a folyosók, közlekedők padlóburkolata csak nem éghető, vagy nem éghető aljzaton mérsékelt lángterjedésű anyag lehet. 5. A folyosókon elhelyezet kézi tűzoltó készülékeket és szerelvényeket eltorlaszolni szigorúan tilos! Neszmély JEGYZŐ

31 Tűzriadó terv A hivatal területére. A tűzriadó terv a 30/1996.(XII. 6. ) BM rendelet 4. 1-a. pontja alapján készült. Tartalom: 1. A fenti intézmények területének alapadatai. 2. Létszám adatok. 3. Tűzjelzés módja. 4. Feszültség mentesítés. 5. Tűzoltó felszerelések. 6. Tűz esetén értesítendők. 7. A hivatal területének és a rajta lévő létesítményeknek helyszínrajza. 1. Az épületek alapadatai: Teljes alapterület: 300 m 2 Iroda helyiségek 190 m 2 Konyha 12 m 2 Egyéb helyiségek 98 m 2 B tűzveszélyességi osztály m 2 % C tűzveszélyességi osztály : m 2 % D tűzveszélyességi osztály :300 m 2 100% E tűzveszélyességi osztály : m 2 % A hivatal tűzveszélyességi osztálya : " D " Tűzveszélyes A fenti intézmény területén belül nagyobb tűzveszélyt jelentő helyiség nincs.

32 Létszám adatok: Létszám: 11 fő alkalmazott. Nyitva tartás: h-ig 3.Tűzjelzés módja: Aki a tűzet észleli a fenti intézmény területén az azonnal szól a közelében tartózkodó társának, hogy tűz van. Kis terjedelmű tűz esetén a rendelkezésre álló oltó berendezéssel megkezdi a tűz oltását. Nagyobb tűz esetén az oltással egy időben haladéktalanul a 105-ös telefonszámon bejelenti a tűz bekövetkezését. A bejelentésnek tartalmaznia kell: - tűzeset pontos helyét, település, út, házszám, a hivatal pontos nevét - mi ég, mi van veszélyben - életveszély van - e, ha igen akkor a mentőket is értesíteni kell - a tűz továbbterjedése mit veszélyeztet (környezet) - bejelentő személy nevét, telefonszámát, amelyről jelenti a tűzet. A tűzesetet még ha azt eloltották, akkor is jelenteni kell az illetékes tűzoltóságra., Az ügyintézők a kijelölt menekülési útvonalon megkezdik az ügyfelek kimentését a hivatalterületéről. Egy dolgozó a bejáratnál ügyel arra, hogy a hivatal területére illetéktelen személy ne kerüljön, az érkező tűzoltókat tájékoztatja az eseményekről. A tűz eloltása után a tűzvizsgálat megtörténtéig a helyszint nem szabad megváltoztatni. A hivatal területén évente egy alkalommal gyakorolni kell a tűzriadó tervben leírtakat és annak eredményét jegyzőkönyvezni kell. 4. Feszültségmentesítés: A hivatalra kiterjedő tűzvédelmi főkapcsoló a hivatal kialakított villamos leválasztóban van. Tűz esetén az épületet áramtalanítani kell. A gyorskioldókkal csak lekapcsolás végezhető, a visszakapcsolást csak villamos szakember végezheti. Az áramtalanítást a főkapcsoló helyét ismerő munkavállaló végezze. Figyelem: Villamos tűzet vízzel oltani TILOS!!! 5. Tűzoltó felszerelések: A hivatal területén az alábbi tűzoltó felszerelések találhatók : Porraloltók: 2 db 6 kg-os Porraloltók: 1 db 3 kg-os Gázzal oltók: db kg-os Habbal oltók: db kg-os

33 Tűz esetén értesíteni kell : A hivatal vezetője, telefonszám : László Ferenc 30/ Melléklet : A hivatal és a rajta lévő létesítmények alaprajza. Jóváhagyta: Neszmély, Janovics István Polgármester László Ferenc Jegyző

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Szabadtéri tüzek megelőzése

Szabadtéri tüzek megelőzése Szabadtéri tüzek megelőzése Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com Web: E-mail: bsfirekft@gmail.com Beépített automatikus tűzjelző berendezések üzemeltetési előírások A tűzjelző központ kezelése az Üzemeltető feladata. A kezelést csak az arra kioktatott személy végezheti!

Részletesebben

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 1996. évi XXXI. Törvény (tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII.6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról és a Tűzriadó Tervről,

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP 1. Hogyan változott meg 2012. január. 01. - től a Katasztrófavédelem szervezete és milyen új ellenőrzési hatáskörei keletkeztek? 2012. január 01. hatállyal módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 1998. évi XXVIII. törvény 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok!

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A nyári betakarítási

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra,

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben