SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010

2 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei... 6 Rektor tzvédelmi feladatai... 6 F(titkár tzvédelmi feladatai... 6 Gazdasági és mszaki f(igazgató tzvédelmi feladatai... 6 Mszaki f(igazgató helyettes tzvédelmi feladatai... 8 Tanszék/Intézet/Szervezeti egység vezet(k tzvédelmi feladatai... 9 Munkavállalók, hallgatók, tanulók tzvédelmi feladatai A tzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, mködési és irányítási rendjére, valamint finanszírozására vonatkozó szabályok A tzvédelmi vezet( feladatai A tzvédelmi megbízott tzvédelmi feladatai Fejezet A létesítmény, építmények, helyiségek, szabad terek tzveszélyességi osztályba sorolása, az azokra vonatkozó eseti tzvédelmi használati szabályok, el(írások A tzveszélyességi osztályba sorolás követelményeir(l A használatra vonatkozó általános szabályok Szállítás, jármvek Raktározás, tárolás Dohányzás Tzoltási felvonulási út, egyéb terület Kiürítés Kémény, füstelvezetés Tüzel(, ft( berendezés Szell(ztetés Csatornahálózat Gép, berendezés, eszköz Villamos berendezés Villám és statikus feltölt(dés elleni védelem Tzjelz( és oltóberendezés Tzoltó készülék, felszerelés Lakó és szállásépületek Közösségi létesítmények, rendezvények, kiállítás Fejezet Az alkalomszer tzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek Fejezet Oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés Fejezet A tzjelzéssel, tzoltással, mszaki mentéssel kapcsolatos feladatok Fejezet Tzvédelmi ellen(rzés, id(szakos felülvizsgálat, karbantartás rendje

3 9. Fejezet Egyes helyiségekre, tevékenységre vonatkozó tzvédelmi használati szabályok, el(írások Alapelvek Iroda, iroda jelleg helyiség Porta Öltöz( Számítógépterem Tanterem, szemináriumi terem, tárgyaló El(adóterem, nagyobb létszám befogadására alkalmas helyiség Ruhatár Könyvtár, olvasóterem, irattár, tankönyv- és jegyzetbolt Kollégium, n(vérszállás, vendégszoba, üdül( Étterem, f(z(konyha, melegít( konyha Orvosi szoba, ambulancia, kórterem Laboratórium Raktár Éghet( folyadék tárolására szolgáló helyiség, kamra Gázpalacktároló, a kezelés, tárolás szabályai Gyógyszertár Takarmány és alomtárolás Gépjármtároló, garázs Gázkazánház Gázfogadó Lépcs(ház, el(tér, közleked(, kijárat, vészkijárat Padlás, tet(tér Pince, talajszint alatti helyiség Felvonó, lift Karbantartó mhely Gépjárm szerel( mhely Tornaterem, edz(terem Fejezet Záró rendelkezések 49 Mellékletek 1.sz. melléklet: Tzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke sz.melléklet: Alkalomszer tzveszélyes tevékenység tzvédelmi el(írásai 51 3.sz. melléklet: Engedély, alkalomszer tzveszélyes tevékenységre sz. melléklet: Tzoltó készülékek felülvizsgálata sz.melléklet: Tüzel(berendezés helyiségeinek tzoltó készülékei sz. melléklet: Tzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök sz. melléklet: Oktatási Napló sz. melléklet: Megbízás tzvédelmi megbízott részére sz. melléklet: Tzriadó terv sz. melléklet: Létesítmény tzveszélyességi osztályba sorolás összesít( sz. melléklet: Az Egyetem épületei és telephelyei

4 1. fejezet A TZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA A tz elleni védekezésr(l, a mszaki mentésr(l és a tzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdése és a Tzvédelmi Szabályzat készítésér(l szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján, ebben a szabályzatban határozom meg a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM területére érvényes általános és részletes tzvédelmi el(írásokat A T"zvédelmi Szabályzat hatálya: az Egyetem valamennyi tanszékére, szervezeti egységére, az Egyetemnél állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra, az Egyetem területén jogosultan (szerz(dés, megbízás, engedély stb. alapján) ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott küls( munkavállalókra, hallgatókra, tanulókra, továbbképzésen résztvev(kre, (nappali, esti, levelez() az Egyetem intézeteiben gyógykezeltekre, beteglátogatókra, az egyes építmények, épületek, helyiségek, szabadterek bérl(ire, illetve a bérl(k állandó és ideiglenesen foglalkoztatott küls( munkavállalóira, valamint az MTA kihelyezett kutatócsoportjaira is kiterjed A t"zvédelmi szabályzat célja: a létesítmény egészére kiterjed(en, egységesen rögzítse a vezet(k, beosztottak tzvédelmi feladatait, a tzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen bekövetkez( tz esetén követend( helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és az épületben folyó egyéb tevékenységre vonatkozó általános tzvédelmi követelményeket A Tzvédelmi Szabályzat a tzvédelem érvényesülése érdekében kiadott bels( biztonsági szabályozás, vezet(i intézkedés, amelyet a tzmegel(zés érdekében mindenkinek be kell tartania A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat a munkavállalók és a küls( munkavállalók a reájuk vonatkozó mértékben megismerjék, továbbá megtartsák. Az err(l szóló oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásukkal kötelesek igazolni A Tzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezet( részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - át kell adni, akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél, beosztásuknál fogva ellen(rizni kötelesek A Szabályzatot állandóan hozzáférhet( helyen kell tartani és szükség esetén az arra illetékes, eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. Az Egyetem területén bekövetkezett változások esetén az Egyetem tzvédelmi vezet(je köteles azt kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és kiadni A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az Egyetem rektora a felel(s. 4

5 1.9. A Szabályzatban foglaltak be nem tartása és megszegése fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntet( vagy egyéb eljárást von maga után, meghatározott esetekben pedig tzvédelmi bírság kiszabását teszi lehet(vé. A fegyelmi eljárásokat a "Hallgatói Fegyelmi Szabályzat", valamint a "Szegedi Tudományegyetem Fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályzata az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra" szabályzatoknak megfelel(en kell lefolytatni A Tzvédelmi Szabályzat az 1. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 5

6 2. fejezet ÜGYREND A TZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A t"zvédelemben közrem"ködb személyek feladat- és hatásköre 2.1. Rektor t"zvédelmi feladatai Az Egyetemre vonatkozó tzvédelmi tevékenység irányítását, a tzvédelmi feladatok meghatározását és a végrehajtás ellen(rzését a rektor a gazdasági- és mszaki f(igazgatóra ruházza át FBtitkár t"zvédelmi feladatai: Az Egyetem tzvédelmi szabályzatának aktuális módosítás tervezetét elkészítteti és jóváhagyásra az Egyetem döntéshozó testülete elé terjeszti Gazdasági és m"szaki fbigazgató t"zvédelmi feladatai Az Egyetem vezet(jének - annak vezet(i beosztásával járó felel(ssége változatlanul hagyása mellett - tzvédelmi feladatait átruházott jog-, és hatáskör alapján látja el, valamint operatívan irányítja a tzvédelmi tevékenységet A gazdasági és mszaki f(igazgató a tzvédelmi tevékenységgel kapcsolatban felel(s: A tzvédelmi szervezet hatásos mködéséért, az Egyetem tzvédelmi tevékenységének irányítását, folyamatos ellen(rzését egyszemélyi felel(sség érintetlenül hagyása mellett a tzvédelmi szervezet (Biztonságszervezési osztály, el(adó, tzvédelmi megbízott) útján biztosítja. A tzvédelemmel kapcsolatos bels( szabályozások kiadásáért. A jogszabályokban és kötelez(en alkalmazandó szabványokban meghatározott az Egyetemet érint( tzvédelmi követelmények megtartásáért. A tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzet megel(zésének és elhárításának feltételeiért. Az Egyetem közvetlen tzvédelmét szolgáló tzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés üzemképes állapotban tartásáért, id(szakos ellen(rzéséért. Biztosítja közremködésével a tzoltóság helyszíni gyakorlatának végrehajtását. Biztosítja a tzvédelmi hatósági ellen(rzés lehet(ségét. Kiadja a tzvédelmi szabályzatot, szükség szerint módosítja, egyúttal gondoskodik arról, hogy azt a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák. Meghatározza a tzvédelemben érintett vezet(k és munkavállalók tzvédelmi feladatait, a végrehajtást ellen(rzi. Gondoskodik a munkavállalók tzvédelmi oktatásáról, rendszeres továbbképzésér(l, a munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tzvédelmi ismeretek megszerzésér(l. Gondoskodik a jogszabályban el(írt foglalkozási ágakban, munkakörökben a munkavállalók tzvédelmi szakvizsgáztatásáról, továbbképzésér(l. Gondoskodik a jogszabályban el(írt megfelel( képesítés tzvédelmi szervezet létrehozásáról. 6

7 Folyamatosan biztosítja az Egyetem tzbiztonságához szükséges személyi, tárgyi feltételeket. Bejelenti a tzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely az Egyetem valamelyik telephelyének (építmény, helyiség, szabadtér) tzveszélyességi osztályba sorolása megváltoztatását teszi szükségessé. Bejelenti a tzoltóságnak a létesítmény területén a tzoltást befolyásoló változásokat. Biztosítja a tzoltás-vezet( által a tzoltáshoz, a mentéshez igényelt, az Egyetemnél rendelkezésre álló jármvet, eszközt, anyagokat. Gondoskodik a tzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások elterjesztésér(l, általánossá tételér(l. Gondoskodik arról, hogy a Tzvédelmi Szabályzatban foglaltak az Egyetem területén jogosultan tartózkodókkal szemben is érvényesítésre kerüljenek. Intézkedik, hogy a Tzvédelmi Szabályzatban foglaltakat minden munkavállaló a munkavégzés megkezdése el(tt, valamint az id(szakos tzvédelmi oktatás keretében megismerje A tzvédelemmel kapcsolatos jogkörének érvényesítése: Saját hatáskörben azonnal intézkedik tz-, és robbanásveszélyes körülmény esetén. Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálatot rendelhet el, a tzoltóság megérkezéséig a tzoltás-vezet(i feladatokat ellátja, veszély-elhárítási feladatokat irányít. Részt vesz a hatósági ellen(rzéseken, a felügyeleti (hatósági) szervek tzvédelmi ellen(rzési feltételeit biztosítja. A tzvédelmi szervezet tagjainak szakmai képesítési feltételeit ellen(rzi, a képzés, továbbképzés feltételeit biztosítja. Új technológiai eljárás tervezésénél, vagy bevezetése, kivitelezése kapcsán technológiai utasításban kidolgoztatja a megtartandó tzvédelmi el(írásokat. A tzoltóság közremködése nélkül eloltott, vagy emberei beavatkozás nélkül megsznt tüzeket a Szeged M. J. Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóságának, és a felügyeletei szervnek (OM) bejelenti. Biztosíttatja a tzvizsgálat befejezéséig a tzeset helyének (rzését, és a helyszín változatlanul hagyását. Az egyetem tzvédelmi vezet(jének munkáját közvetlenül irányítja, ellen(rzi, a munkájáról rendszeresen beszámoltatja. Felülvizsgálja, jóváhagyja az éves munkatervet. A tzvédelmi helyzetre kiható minden változást, tevékenységet az I. fokú tzvédelmi hatóságnak írásban bejelenteni, ezzel egyidejleg - szükség szerint - az új helyzetnek megfelel( tzveszélyességi osztályba sorolást elkészíttetni. Minden használatbavételi (üzem behelyezési) hatósági eljárásra az illetékes I. fokú tzvédelmi hatóságot meghívni. Gondoskodik arról, hogy a különböz( szerz(dések tartalmazzák a tzvédelemre vonatkozó el(írásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát. Biztosítja a tzvédelmi oktatások, vizsgáztatások, továbbképzések, ismeretb(vít( anyagok beszerzéséhez szükséges anyagi feltételeket. A költségvetési, felújítási éves, illetve középtávú tervekbe a tzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezetét betervezteti. 7

8 2.4. M"szaki fbigazgató helyettes t"zvédelmi feladatai Az egyetemi létesítmények, építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodik a tzvédelmi jogszabályokban és állami szabványokban javasolt elvárások megtartásáról, valamint a tzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megel(zéséhez és elhárításához szükséges mszaki háttér megteremtésér(l Gondoskodik arról, hogy a beruházási, építési, technológiai tervekben lév(, a tzvédelemmel kapcsolatos el(írások a végrehajtás során megvalósuljanak Biztosítja, hogy csak olyan gép, berendezés kerüljön beszerzésre és üzemeltetésre, mely a mindenkor érvényes tzvédelmi el(írásoknak megfelel Gondoskodik az új tz- és robbanásveszélyes anyagok, készülékek, gépek, berendezések, technológiák tzvédelmi megfelel(ségi tanúsításáról, szakmai egyeztetést végez a tzvédelmi szervezettel, A vállalkozói szerz(désekben rögzítteti a tzvédelemmel kapcsolatos felel(sséget, megfogalmazza a helyi sajátosságoknak megfelel( speciális tzvédelmi óvintézkedéseket, azok betartásának kötelezettségét A beruházások, fejlesztések során elkészíti a szükséges adatszolgáltatást, konzultál, egyeztet a tzvédelmi szervezettel, az általa vezetett szervezet tzvédelmet érint( tevékenységér(l rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Biztonságszervezési osztály részére A tzveszélyességi osztályba sorolás elkészítéséhez, módosításához rendelkezésre bocsátja a Biztonságszervezési osztály részére a tevékenységi körhöz, technológiához szükséges anyagokat, azok mennyiségét, tzvédelmi jellemz(it Közremködik a tevékenységi kör veszélyforrásainak feltárásában, a lehetséges veszélyhelyzet kidolgozott védelmének, technikai, szervezeti megállapításában, meghatározásában Mint munkahelyi vezet( ellen(rzi az irányítása alá tartozó munkaterület használati tzvédelmét, a szabályzatban foglaltak betartását Biztosítja az irányítása alá tartozó munkavállalók tzvédelmi oktatásának, továbbképzésének feltételeit Amennyiben a kiviteli tervekben meghatározottak betartása akadályba ütközik és a módosítás elkerülhetetlen, a nemzeti szabvány el(írásaitól való eltérés megkérésével köteles gondoskodni. a tervezési hiányosságok megszüntetését a felel(s tervez(nél, illetve a beruházónál kezdeményezni A tzvédelmet érint( mszaki átalakítások, kivitelezések befejezése után a tervdokumentációkat az egyetem tzvédelmi vezet(jének betekintésre átadja, hogy a beállt változások alapján a tzveszélyességi osztályba sorolásokat módosítani tudja A tzvédelmi helyzetre, illetve a tzoltás feltételeire kiható változtatások megtétele el(tt (legalább 15 nappal) az egyetem tzvédelmi vezet(jének bevonásával intézkedik az illetékes kerületi tzoltó parancsnokság felé a bejelentés megtételér(l (épület, építmény, helyiség, vagy szabad tér tzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatása, út, közmvezeték elzárása, forgalom elterelése stb.) 8

9 Köteles gondoskodni arról, hogy az egyetemen a Mszaki és Beruházási Osztály által ellen(rzött karbantartási, javítási munkák során a kivitelez(k és szolgáltatók a tevékenységük végzése közben a rájuk vonatkozó mértékben, az egyetem Tzvédelmi Szabályzatában meghatározottakat megismerjék, és azt a munkájuk során betartsák Építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, b(vítéséhez, felújításához, helyreállításához, átalakításához, korszersítéséhez, rendeltetés módosításához, a jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentáció részét képez( tzvédelmi dokumentációban leírtak megvalósítására intézkedik, arra anyagi fedezetet biztosít Tanszék/Egység vezetb t"zvédelmi feladatai A Tanszék/Egység vezet( a tzvédelmi megbízottja segítségével ellen(rzi a tzvédelmi el(írások betartását, biztosítja ezek feltételeit Szükség esetén az adott munkahelyen egyedi tzvédelmi rendelkezéseket adhat ki Rendelkezik az id(szakos tzvédelmi oktatások megtartásáról Gondoskodik a tzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak vizsgáztatásáról és továbbképzésér(l Azonnali intézkedést igényl( esetekben megteszi a szükséges és elvárható intézkedéseket Amennyiben a hiányosság, szabálytalanság elhárítására saját hatáskörében nincs lehet(ség, akkor ezt haladéktalanul jelzi a Gazdasági és Mszaki F(igazgatónak Az általa vezetett szervezetnél tartandó tzvédelmi ellen(rzésen részt vesz Gondoskodik az új létesítmények használatba vétele, gépek, mszerek üzembe helyezése, valamint jelent(sebb mszaki felújítást követ(en a helyi tzvédelmi el(írások elkészítésér(l Részt vesz a Tanszék/Egység területén történt tzesetek kivizsgálásában, elkészítteti a ténymegállapító jegyz(könyvet a szervezet tzvédelmi megbízottjával Figyelemmel kíséri a tzvédelmi szabályok betartását, biztosítja azok betartatását Gondoskodik a szervezet területén lév( tzvédelmi berendezések, és felszerelések üzemképességének folyamatos fenntartásáról, id(szakos felülvizsgálatuk, ellen(rzésük, javíttatások elvégeztetésér(l. A tzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartania Gondoskodik a dohányzóhelyek jogszabálynak megfelel( kijelölésér(l és megjelölésér(l, valamint a dohányzás szabályai betartásának ellen(rzésér(l. A szabályszegést köteles az Egyetem erre vonatkozó egyéb szabályzatai szerint szankcionálni Gondoskodik a Tzriadó Terv naprakészségének biztosításáról Gondoskodik a Tzriadó Tervben leírtak szerint, a mentés módjának, a kiürítés lebonyolításának írásos megtervezésér(l Gondoskodik a Tzriadó Tervben meghatározottak évenkénti gyakoroltatásáról. 9

10 2.6. Munkavállalók, hallgatók és tanulók t"zvédelmi feladatai Munkavállalók jogosultak és kötelesek: a/ a rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelel(en a Tzvédelmi Szabályzatban el(írtak betartásával megtartani b/ dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó el(írásokat betartani c/ megbízás (kinevezés) alapján ellátni az egyetem tzvédelmi szervezetében részére meghatározott feladatokat d/ a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat e/ tz- és robbanásveszélyt megszüntetni f/ tz- és robbanásveszélyes helyeken az alkalomszer munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni A munkakörének megfelel( tzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni A munkavégzés során a technológiai-, mveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tzvédelmi el(írásokat betartani Személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat közvetlen vezet(jének jelenteni Tz esetén a Tzriadó Tervben (9. sz. melléklet) meghatározott magatartási szabályokat betartani, a részére el(írt feladatokat végrehajtani Hallgatók és tanulók jogosultak és kötelesek: Kötelesek a Tzvédelmi Szabályzatban meghatározott tzvédelmi el(írásokat betartani, azokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani A Tzriadó Tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásán részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani A hallgatók, illetve kollégiumban lakók a tzvédelmi oktatáson részt venni Kiürítési gyakorlat alkalmával a tzriadó tervben foglalt szabályok szerint az épületet azonnal elhagyni Tz esetén a Tzriadó Tervben megjelölt intézkedésre jogosult személyt értesíteni (szervezeti egység vezet(je, nevel(tanár, vagy gondnok, portás), valamint a tz oltását megkísérelni és a tz hatókörében tartózkodókat, a tzoltókat riasztani. 10

11 3. fejezet A TZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, VALAMINT FINANSZÍROZÁSA 3.1. A t"zvédelmi szervezet felépítése Gazdasági és Mszaki Figazgató Biztonságszervezési Osztály Tzvédelmi vezet Szervezeti egység tzvédelmi megbízottja 3.2. Az Egyetem t"zvédelmi szervezetének m"ködése, finanszírozása A tzvédelmi szervezet az Egyetem operatív tzvédelmi feladatának ellátására hivatott, - a helyi sajátosságokat figyelembe vev( - része A tzvédelmi szervezet létrehozásával a tzvédelmi feladatokért felel(sséggel tartozók jog-, és hatásköre, az azzal járó felel(ssége nem csökken Az egyetemi tzvédelmi szervezet tagjai kinevezés útján f(foglalkozásként (tzvédelmi vezet(), vagy írásbeli megbízás alapján a munkaköri tevékenység mellett, munkaidejük részeként, havi átlag 6 órában végzik a tzvédelmi feladataikat A tzvédelmi szervezet minden tagja köteles: tzvédelmi felvilágosítást végezni, az Egyetem dolgozóinak aktív közremködését kérni a tz megel(zésére és (ket a keletkez( tüzek oltásába bevonni, gondoskodni arról, hogy a tzeset helye a tzvizsgálat elkezdéséig változatlanul maradjon A tzvédelmi szervezet tagjai jogosultak a tzvédelemmel összefügg( bncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani A fellelt tárgyi bizonyítékot, a kár okozására használt eszközt köteles meg(rizni, további eljárásra az illetékes szervnek átadni A tzvédelmi szervezet tagjai a Biztonságszervezési Osztály Rendészeti Csoportjának, vagy a rendvédelmi hatóságnak a segítségét kérhetik, ha a bncselekmény 11

12 megakadályozása, vagy a tettes helyszínr(l való távozásának a megakadályozása azt szükségessé teszi Az Egyetem tzvédelmi költségei az Egyetem döntéshozó testülete által jóváhagyott éves pénzügyi költségtervben szerepelnek A t"zvédelmi vezetb feladatai Az Egyetem tzvédelmi vezet(je jogosult és köteles - a Tzvédelmi Szabályzatban foglalt el(írások érvényre juttatását ellen(rizni, a változtatásokra vonatkozó javaslatait egyeztetni közvetlen felettesével, a Biztonságszervezési f(osztályvezet(vel. Intézkedési és ellen(rzési hatásköre- tzvédelmi vonatkozásban - az Egyetem valamennyi szervezeti egységére kiterjed A tzvédelmi vezet( irányítja, felügyeli az Egyetem valamennyi szervezeti egysége tzvédelmi megbízottainak szakmai munkáját Elkészíti és a szolgálati út betartásával el(terjeszti az Egyetem Tzvédelmi Szabályzatát. Ellen(rzi az id(szerségét a létesítmények vezet(i által elkészített helyi Tzriadó Terveknek. Jogszabályi változás esetén a módosításra javaslatot tesz Az Egyetem építményeinek, helyiségeinek és szabadtereinek tzveszélyességi osztályba sorolását elkészíti Megszervezi a tzvédelmi szakvizsgára kötelezettek vizsgára való felkészítését, gondoskodik a vizsgák, továbbképzések végrehajtásáról Részt vesz az Egyetemen a tzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv eljárásain, tzvédelmi ellen(rzésein Felkérésre véleményezi a szervezeti egységek területén az alkalomszer tzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését Beruházások, fejlesztések tervbírálata és megvalósítása során el(segíti a tzvédelmi szabályok, el(írások érvényesülését Gondoskodik az Egyetem területén lév( tzvédelmi berendezések, felszerelések üzemképességének folyamatos fenntartásához szükséges munkák megrendelésr(l, valamint id(szakos felülvizsgálatuk, ellen(rzésük és karbantartásuk elvégeztetésér(l Felkérésre elemzést készít az Egyetem tzvédelmi helyzetér(l Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az Egyetem bármely helyiségébe - az ott érvényes mködési és biztonsági el(írások figyelembe vételével - belépni és ellen(rzést folytatni El(készíti és javaslatot tesz a tzvédelmi költségvetésre, melyben meghatározza a tzvédelmi feladatok végrehajtásához (továbbképzések, ellen(rzések, felülvizsgálatok, beszerzések) szükséges pénzügyi keretek nagyságát Kapcsolatot tart a tzvédelmi hatósággal és a felügyeleti szerv illetékes osztályával El(segíti a tzvédelmi hatóság tzvizsgálati munkáját, amelyhez minden segítséget, felvilágosítást, iratot rendelkezésre bocsát Közvetlen tz, vagy robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedik annak megszüntetésére, ennek érdekében jogosult a helyszínen a munkavégzést leállítani, a foganatosított intézkedésekr(l a Biztonságszervezési f(osztályvezet( útján a Gazdasági és mszaki f(igazgatót utólag köteles tájékoztatni. 12

13 Elkészíti az éves tzvédelmi munka és ellen(rzési tervet, azt jóváhagyásra el(terjeszti a Gazdasági és mszaki f(igazgatónak Jogosult minden olyan tárgyaláson, értekezleten, vagy hatósági eljáráson, bejáráson részt venni, ahol tzvédelmet érint( kérdések kerülnek megtárgyalásra Köteles a keletkezett tzeseteket bejelenteni, és a keletkezés körülményeinek kivizsgálásában részt venni. A tzvédelemmel kapcsolatos panaszokat, bejelentéseket kivizsgálja A munkavállalók általános tzvédelmi oktatásához szakmai segédanyagot biztosít Gondoskodik a tzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások elterjesztésér(l, általánossá tételér(l Vezeti az Egyetem egészét érint(, tzvédelemmel kapcsolatos okmányokat A t"zvédelmi megbízott t"zvédelmi feladatai Az Egyetem szervezeti egységeinek vezet(i által kijelölt személy, az írásbeli megbízásban meghatározott területen látja el a megbízotti feladatokat. A megbízást a 8. sz. melléklet mintájára kell kiadni. A tzvédelmi megbízott kijelölése, megbízása a szervezeti egység vezet(jének (a munkáltatói jogkör gyakorlójának) felel(sségét nem érinti A szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri, segíti a tzvédelmi szabályok, el(írások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez El(segíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tzvédelmi szabályokat, el(írásokat A napi munka során és annak befejezésekor a Tzvédelmi Szabályzat el(írásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának ellen(rzésér(l, a szabálytalanságok megszüntetésér(l Segítséget nyújt az esetleges tzvizsgálatban, a tz keletkezési okának feltárásában Mködési területén segíti a tz- és káreseteknél az oltási - mentési kárelhárítási munkát, szükség esetén irányítja azt Köteles figyelemmel kísérni a saját szervezeti egysége részére kiadott tzoltó készülékek és egyéb tzoltó eszközök felülvizsgálatának elvégzését Mködési területének tzoltó készülékeir(l nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a készenlétben lév( tzoltó készülék: készenlétben tartásának a helyét (ahol felszerelték, elhelyezték), ellen(rzésének, javításának idejét, nyomáspróbája esedékességének idejét. 13

14 4. fejezet A LÉTESÍTMÉNY, ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK, SZABAD TEREK TZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ ESETI TZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELNÍRÁSOK 4.1. Általános elbírások A hatályos Országos T"zvédelmi Szabályzat tartalmazza a t"zveszélyességi osztályba sorolás követelményeit és feltételeit, valamint szabályait A használatra vonatkozó általános t"zvédelmi szabályok, elbírások Az építményt, építményrészt (helyiséget, tzszakaszt),a vegyes rendeltetés épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, mködési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelel(en szabad használni A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tzterhelési értéket A veszélyességi övezetb(l, helyiségb(l, szabadtérr(l, a gépr(l, a berendezésr(l, az eszközr(l, készülékr(l a tevékenység során keletkezett éghet( anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább mszakonként, illet(leg a tevékenység befejezése után el kell távolítani Éghet( folyadékkal, zsírral szennyezett éghet( hulladékot jól zárható fed(vel ellátott, nem éghet( anyagú edényben kell gyjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszeren csak szabadban vagy hatékonyan szell(ztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejleg gyújtóforrás nincs Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltöz(szekrényt nem szabad elhelyezni A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellen(rizni kell a tzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni A közm nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezet( kezel(szerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tzvédelmi berendezés kézi kezel( szerkezetét és a közvetlen tzjelz( távbeszél( készüléket jól láthatóan meg kell jelölni Az A - B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit önmköd( csukószerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitvatartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletr(l kell gondoskodni, illet(leg füst vagy h( hatására automatikusan mköd( csukóberendezéssel kell ellátni A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a 14

15 tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi- veszély esetére- az ajtók küls( nyithatóságát a tzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell A bels( nyithatóságról csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja Szállítás, járm"vek A jármre vonatkozó tzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó, illet(leg a járm vezet(je a felel(s A forgalomba hozó, illet(leg az üzembentartó a külön jogszabályban meghatározott jármveket az ott megállapított típusú és számú tzoltó készülékkel köteles ellátni A tzoltó-készüléket a jármvön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni, úgy, hogy állandóan hozzáférhet(, felhasználható legyen A jármvek jogszabályban meghatározott id(szakos mszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végz( szervnek a vonatkozó általános tzvédelmi követelmények érvényesülését is ellen(riznie kell A járm el(melegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos Járó motorú járm üzemanyag tartályába üzemanyagot tölteni nem szabad A járm utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos A gépjármtároló helyiséget és a tárlóhelyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjármvek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatóak legyenek Több gépjárm tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjármvek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjármvek között legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani Gépjármvet középület kapualjában tárolni nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjárm egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles út szabadon maradjon Gépjármvet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcs(t(l legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni Gépjármtároló helyiségben vagy tároló helyen éghet( folyadékot, éghet( gázt- a gépjármbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghet( folyadékot, gázt lefejteni, illet(leg a gépjármvet üzemanyaggal feltölteni, tzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos A tisztán gázüzem", a vegyes üzem", illetbleg a kettbs üzem" járm"vet tilos elhelyezni a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén aa) talajszint alatti egyedi vagy több járm tárolására alkalmas tárolókban, ab) talajszint alatti parkolókban, parkolóházakban, ac) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben ad) olyan jármtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyb(l talajszint alatti, illet(leg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes leveg(cseréje nem biztosított, ae) ahol az átszell(zés el nem zárható módon nem biztosított; 15

16 b) s"rített földgáz üzemanyag esetén -tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szell(zött terekben, -ahol az átszell(zés el nem zárható módon nem biztosított; c) a földszintesnél magasabb olyan építményben kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével -, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elb Az éghet( folyadékot, éghet( és az égést tápláló gázt közúton, illet(leg közúti jármvön csak a nemzetközi el(írásnak, szabványnak, egyéb tzvédelmi el(írásnak megfelel(en hibátlan állapotban lev(, tömören zárható, illet(leg zárt edényben (palackban, kannában, hordóban),... szabad szállítani Az éghet( folyadékot tartalmazó zárt edényt a jármvön kiönt(nyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el, illet(leg ne sérüljön meg. 4.4 Raktározás és tárolás Egy helyiségben az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó különböz( halmazállapotú anyagok vagy a C és D tzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben nemzeti szabvány ett(l eltér(en nem rendelkezik - nem tárolhatók Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, C tzveszélyességi osztályba tartozó éghet( folyadékot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szell(ztetés biztosított Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a C és D tzveszélyességi osztályba tartozó éghet( folyadékot csak a jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghet( anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása h(t fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag h(mérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan kell ellen(rizni, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni Tet(térben és talajszint alatti helyiségben A és B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad Az épület tet(terében, padlásán éghet( anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tet(szerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tet(szerkezet éghet( anyagú elemeit(l és a kéményt(l legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el A 200 m 2 feletti üzemi és tároló helyiség födéme, tet(szerkezete valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani A raktározás, a tárolás területét éghet( hulladéktól, száraz növényzett(l mentesen kell tartani Az A - B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghet( folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghet( anyagból készült padozaton, állványon, polcon szabad. 16

17 Tzgátló el(térben mindennem tárolás tilos Dohányzás Ég( dohánynemt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat Dohányozni nem szabad az A C tzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó mszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszer tzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad T"zoltási út, terület és egyéb utak A létesítmény közlekedési és tzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezet( útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tzoltó gépjármvek közlekedésére és mködtetésére Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közm nyitó- és zárószerkezetét, a tzjelz( kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint h(- és füstelvezet( kezel(szerkezetét, nyílásait, továbbá a tzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszkíteni még átmenetileg sem szabad Kiürítés Az építményt, annak tzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tz esetén a bent-tartózkodók megengedett id(tartamon belül a veszélyeztetett területr(l eltávozhassanak a szabadba, átmenetileg védett térbe, tzszakaszba, füstmentes lépcs(házba A füstmentes lépcs(ház közvetlenül szabadba, vagy a védett téren keresztül a szabadba biztosítsa a kiürítést Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelz( biztonsági jel látható legyen Az építmény, épület üzemeltet(je köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések mködését, mköd(képességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által el(írt rendszerességgel ellen(rizni, azt ellen(rzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszeren cserélni, illet(leg a meglétükr(l meggy(z(dni..azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról mködnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok mködésképtelenségét Kétszintes kialakítású épület esetén, amennyiben a homlokzat hossza meghaladja a 30 métert, a biztonságos kiürítés érdekében kétirányú kiürítést kell biztosítani. 17

18 A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 f( tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra min(sített nyílászárókat - csak a kiürítés irányába nyílhatnak és amíg a helyiségben személyek tartózkodnak, azokat lezárni nem szabad Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés Olyan kéményt nem szabad használni, melynek falába éghet( anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek mszaki állapota nem megfelel(, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad Az égéstermék elvezetésér(l úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson TüzelB-, f"tbberendezések Az építményben, helyiségben csak olyan ftési rendszer létesíthet(, illet(leg használható, amely rendeltetésszer mködése során nem okoz tüzet vagy robbanásveszélyt Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mszaki állapotú tüzel(-, és ft(berendezést szabad használni Az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben nyílt lánggal, illet(leg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemel( berendezés (pl. kazán) - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhet( el. Technológiai tüzel(berendezés létesítése esetén a tz vagy robbanás keletkezésének lehet(ségét megfelel( biztonsági berendezéssel kell megakadályozni A tüzel(-, ft(berendezés felügyeletét csak a berendezés mködését ismer( és arra alkalmas személyre szabad bízni Az "A" és "B" tzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghet( folyadékot a központi ft(berendezés vezetékét(l és a ft(testét(l 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelés berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni A tüzel(berendezések helyiségeiben elhelyezett tzoltó készülékek számát, valamint a szükséges oltóteljesítményüket az 5. sz. melléklet tartalmazza SzellBztetés Az "A" és "B" tzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony szell(ztetés mellett végezhet( Az A - C tzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szell(ztet( berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepít(t) rendszeresen tisztítani kell A szell(ztet( rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad. 18

19 Szell(ztetésre a h(- és füstelvezet(k is igénybe vehet(k A központi szell(z(- és klímaberendezések- amennyiben az épület területén tzjelz( hálózat kiépítésre kerül- a tzjelz( jelére automatikusan álljanak le Csatornahálózat Éghet( gázt, g(zt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illet(leg vízzel vegyi reakcióba lép( és éghet( gázt fejleszt( anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad Abban a létesítményben, ahol szenny- és csapadékvíz éghet( folyadékot (gázt, g(zt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani Gépek, berendezések, eszközök Az "A" és "B" tzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos kivitelben gyártott er(-, és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illet(leg használni A "C" tzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illet(leg építményben csak olyan er(- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent A talajszint alatti helyiségben, illet(leg térben ahol a 0,8-nál nagyobb relatív srség tz-, vagy robbanásveszélyes gáz, vagy g(z jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhet( el, amely a környezetére tz-, illet(leg robbanásveszélyt nem jelent Villamos berendezés A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani A villamos berendezést, ha a jogszabály másként nem rendelkezik az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként, a C tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, a D és E tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként tzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdeml( módon igazolni kell A szabvány szerinti vizsgálatok elvégeztetésérbl, szükséges javíttatásáról a GMF M"szaki FBosztály gondoskodik. 19

20 4.14. Villám és sztatikus feltöltbdés elleni védelem A villámvédelmi berendezést, ha a jogszabály másként nem rendelkezik az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként, a C tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, a D és E tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként tzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdeml( módon igazolni kell A szabvány szerinti vizsgálatok elvégeztetésérbl, szükséges javíttatásáról a M"szaki FBosztály gondoskodik T"zjelzB és oltóberendezés A nyilvános távbeszél( készülékek mellett, továbbá a távbeszél( alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények f(vonalú távbeszél( készülékei mellett - a tzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni A tzjelz( készüléket, beépített tzjelz(, valamint tzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati, illet(leg az önkéntes tzoltóságnak be kell jelenteni A tzjelz( központ jelzései átjelzéssel olyan helyre is továbbíthatók, ahol állandó felügyelet (pl. diszpécserszolgálat, rend(rség) és a tzjelzés továbbításának lehet(sége közvetlenül biztosított Az Egyetemen, ezt a tevékenységet a Rendészeti Ügyelet látja el T"zoltó készülék, felszerelés A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhet( tz oltására alkalmas- a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelel(- tzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetés helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lév( hatályos szabványok szerint gyártott tzoltó készülék tartható készenlétben az A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m 2 alapterület után a C tzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem es( részein az - A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett a D tzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem es( részein az - A és B tzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett- alapterület minden megkezdett 600 m 2 -e után, de legalább szintenként, az E tzveszélyességi osztályba tartozó építmények és szabadterek a) pont hatálya alá nem es( részein szükség szerint. 20

21 A tzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhet(en a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben - a fali tzcsappal kombinált tzoltó készüléket tartó fali tzcsap szekrény, vagy tzoltó készülék tartó szekrény kivételével, - a tzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m talpmagasságban, akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyér(l eltávolítani, a rendeltetésr(l eltér( célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad Lakó- és szállásépületek Lakó- és szállásépületekben a f(rendeltetéshez alkalomszeren kapcsolódó tevékenységeken túlmen(en A és B tzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem szabad Az épületben, illet(leg helyiségeiben nem szabad éghet( anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illet(leg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illet(leg helységeinek rendeltetésszer használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat Propán bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével- földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti el( (panelszerkezet) Közösségi létesítmények, rendezvények, kiállítás, vásár A mvel(dési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelel( rendezvényekre, (vásár, bemutató, kiállítás stb.), illet(leg az 500 f(nél nagyobb befogadóképesség nem mvel(dési, és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszer kulturális és sport rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi el(adás, táncos, összejövetel, disco, koncert stb.) a vonatkozó tzvédelmi el(írásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervez(je, rendez(je köteles írásban meghatározni és a rendezvény id(pontja elbtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati t"zoltóságnak megküldeni. 21

22 5. fejezet AZ ALKALOMSZER TZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 5.1. T"zveszélyes tevékenység A tzveszélyes tevékenység olyan tevékenység, amely a környezetében lév( éghet( anyag gyulladási h(mérsékletét, lobbanáspontját meghaladó h(mérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár Tzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat Állandó jelleg tzveszélyes tevékenységet csak a tzvédelmi követelményeknek megfelel(, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni Alkalomszer tzveszélyes tevékenységet, el(zetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendel( feladata A küls( szervezet vagy személy által végzett tzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezet(jével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelel( - tzvédelmi el(írásokkal köteles kiegészíteni A nem egyetemi (küls() szervezet, vagy személy által végzett tzveszélyes tevékenység feltételeit, a közös mködési területekre vonatkozóan a Mszaki F(osztály mszaki ellen(reivel és/vagy az Egyetem tzvédelmi vezet(jével, a szervezeti egységek területén végzett tzveszélyes tevékenység vonatkozásában a létesítmény vezet(jével és/vagy a helyi tzvédelmi megbízottal kell egyeztetni Az alkalomszer tzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység id(pontját, helyét, leírását, a munkavégz( nevét és - tzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tzvédelmi szabályokat és el(írásokat Az alkalomszer tzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó formanyomtatványt a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza Jogszabályban meghatározott tzveszélyes tevékenységet csak érvényes tzvédelmi szakvizsgával rendelkez(, egyéb tzveszélyes tevékenységet a tzvédelmi szabályokra, el(írásokra kioktatott személy végezhet A tzveszélyes környezetben végzett tzveszélyes tevékenységhez a munka kezdését(l annak befejezéséig a munkát elrendel( - szükség esetén mszeres - felügyeletet köteles biztosítani A tzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendel( az ott keletkezhet( tz oltására alkalmas tzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégz( a helyszínt és annak környezetét tzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzel(berendezést (rizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani Szabadban a tüzelés, a tüzel(berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illet(leg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tz terjedése megakadályozható, illet(leg a tz eloltható. 22

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 1996. évi XXXI. Törvény (tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII.6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról és a Tűzriadó Tervről,

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2009 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) szoftverhasználati rendje a szerzi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1)

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) 1.Bevezetés 2.Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások 4. Irányítási követelmények

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos:2011.02.09-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet Lezárva: 200. december 31. Hatály: 2000.VI.1. - Hatályos - 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet - a nukleáris anyagok nyilvántartási 1. oldal 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István,

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István, Készült 2005. március hónapban (kézirat lezárva: 2005. 03. 26.) a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során elnyert támogatásból, az OÉT Munkavédelmi Bizottság

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Készítette: Kosztolányi Péter tű. százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Készült a 2016. február 15-i tájékoztató fórumra Amiről szó esik Mindenkinek joga

Részletesebben

Oktatási segédlet. (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK!

Oktatási segédlet. (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK! Ikt. szám: NKE/1672-15/2015.. számú példány Oktatási segédlet (munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelem) TISZTELT HALLGATÓK! Tájékoztatom Önöket, hogy a munka-, tűz-, környezet- és katasztrófavédelmet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete. a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete. a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A Szeged, 2005. Kiegészít jelleg tevékenységek szabályozása 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a személyi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben