Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet"

Átírás

1 Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft május 22.

2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. számú Törvény 19. (1.) bekezdése, a Belügyminiszter 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének 1. (1) bekezdése, valamint az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján kiadom a Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) 1119 Budapest Etele út 65. sz. alatt található székhelyére vonatkozó TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT. A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti szabványokban, valamint jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtása és megtartása, a Szövetkezet alkalmazásában álló valamennyi munkavállalójára nézve kötelező. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartatásáért a szabályzatban nevesített vezetők felelősek. 1. A Szabályzat hatálya: 1.1. Területi hatály: Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetkezet bérelt helyiségeire, berendezésekre, eszközökre, anyagokra, valamint minden munkaterületre Személyi hatály: A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szövetkezet állományába tartozó, átirányított vagy kölcsönzött munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre, alvállalkozókra és minden foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre, valamint az 1.1. pontban meghatározott területen tartózkodókra Időbeli hatály: A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a kiadás napjától a visszavonásig érvényes Tárgyi hatály: Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területeken végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani. 2

3 2. A tűzvédelmi szervezet felépítése: szövetkezeti elnök ügyvezető igazgató gondnokok egyéb munkavállalók A Szövetkezet tűzvédelmi tevékenységének irányítása az elnök hatáskörébe tartozik. Szakképesítést igénylő tűzvédelmi feladatok ellátása eseti megbízás formájában, megfelelő szakképzettséggel rendelkező külső vállalkozás közreműködésével történik Az elnök tűzvédelmi feladatai: - Felügyeli a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján a Szövetkezet tűzvédelmét. - Biztosítja a tűzvédelem személyi, anyagi, tárgyi feltételeit. - A Szövetkezet tűzvédelmére vonatkozóan a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak alapján kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot. - A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait az előírtak alapján ismerteti a munkavállalókkal. - Amennyiben a helyiségek kialakításában, a helyiségek rendeltetésében változás történt, új elektromos, új technológiai berendezések, új beépített tűzjelző-, oltóberendezés került kialakításra, új típusú tűzoltó készülékeket helyeztek használatba, gondoskodni kell a Tűzvédelmi Szabályzat aktualizálásáról. - A tudomására jutott hiányosságokat megszünteti. - Gondoskodik a szükséges felülvizsgálatok (tűzvédelmi szabványossági, tűzoltó készülékek, stb.) megfelelő szakcéggel való elvégeztetéséről. - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munka esetén, írásban kiadja a munkavégzésről szóló engedélyt. - A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken részt vesz, vagy az általa megbízott személlyel képviselteti magát. - A tűzvédelmi hatóság által feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodik. - Gondoskodik arról, hogy az új felvételes munkavállaló munkába állításakor, majd azt követően ismétlődően (évenként) a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban 3

4 részesüljön. Szükség esetén egyéb oktatásokat kell szerveznie (munkakörváltozás esetén, ill. ha tűz keletkezett, és a tanulságokat meg szeretnék vitatni). - Akadályoztatása esetén a tűzvédelmet érintő tevékenységét a felelősség érintetlenül hagyása mellett átruházhatja az általa megbízott személyre (általános esetben a menedzser asszisztensre). - Gondoskodik a tűzoltó eszközök, tűzvédelmi felszerelések kihelyezéséről, működőképességéről, azok rendszeres karbantartásáról. - Gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, a jogszabályok, belső rendelkezések betartásáról. - Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök felülvizsgálatára, beszerzésére vonatkozó pályázatok előkészítéséről, valamint a tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, pótlásáról, felülvizsgálatáról. - Közreműködik a szövetkezetre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésében, felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelmi szabálysértést elkövetőkkel szemben. - Negyedévente ellenőrzi a Szövetkezet tulajdonában lévő tűzoltó készülékek készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését. A negyedéves szemlékről a tűzoltó készülék nyilvántartásokban feljegyzéseket készíttet és a többi tűzvédelmi dokumentációval együtt a tűzvédelmi irattartóban tároltatja. - Eloltott tűz esetén a helyszínt lezáratja és a tűzvizsgáló kiérkezéséig változatlanul hagyatja. - Amennyiben a helyiségek rendeltetésében, az épületszerkezetekben, a tűzvédelmi berendezések, eszközök esetében változások történtek, a megbízott tűzvédelmi szolgáltatóval módosíttatja a Tűzvédelmi Szabályzatot Az ügyvezető igazgató tűzvédelmi feladatai_ - Az elnök távolléte, akadályoztatása esetén, mint az elnök által megbízott személy felügyeli a Szövetkezet tűzvédelmét. - Az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök tűzvédelmi feladatait maradéktalanul ellátja. 4

5 2.3. A gondnok tűzvédelmi feladatai: - Tevékenységét az elnök megbízása alapján végzi a szövetkezeti házakban. - Gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, a jogszabályok, belső rendelkezések betartásának ellenőrzéséről. - A munkaidő befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről, az esetleges szabálytalanságok megszüntetéséről. - A gondnok véleményezi a szövetkezeti ház területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint javaslatot tesz az elnök felé felügyeleti szolgálat biztosításáról. - Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrzi a szövetkezeti ház tulajdonában lévő tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését. A negyedéves szemlékről feljegyzést készít és a többi tűzvédelmi dokumentációval együtt a tűzvédelmi irattartóban tárolja. - A füstelvezető berendezés működőképességét legalább félévente ellenőrzi, melyről ellenőrzési naplót kell vezetnie. - A tűzvédelmet is érintő változásokról - pl. átalakítás, új technológia bevezetése, funkcióváltás, stb. - tájékoztatja az elnököt. - Kezdeményezi a követelményeknek megfelelő tűzvédelmi eszközök beszerzését, a meglévők rendszeres ellenőrzését, karbantartását, esetleges cseréjét. - Az elnök megbízásából tűz esetén a tűz helyszínét lezáratja és a tűzvizsgáló kiérkezéséig változatlanul hagyja A munkavállalók tűzvédelmi feladatai: - Ismerniük kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reájuk háruló feladatokat tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt: - A kijárat és a menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a közművek nyitó és záró szerelvényeinek, a villamos főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön azok szabadon tartása. - A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzőtáblák tiltásának maradéktalan megtartása. 5

6 - A tűz jelzésére szolgáló hívószámok, valamint a tűzjelzés módjának ismerete. - Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül. - Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése. - A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése. - A munkavállalóknak ismerniük kell a létesítményben rendszeresített tűzoltó készülékek kezelését és működtetésének módját. - Kötelesek a tűzvédelmi oktatásokon részt venni, és annak megtörténtét a tűzvédelmi oktatási naplóban aláírásukkal igazolni. A munkavállalók kötelesek megismerni és betartani a munkavégzésre vonatkozó tűvédelmi előírásokat, szabályokat, a Tűzvédelmi Szabályzat munkahelyére vonatkozó előírásait. - Tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén az igazgatót értesíteni kell. - Tűz esetén kötelesek a helyi funkcionális utasítási mellékletben leírtak szerint eljárni. - A napi munka befejezésekor: - Ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tűzeset keletkezéséhez vezethet. - Intézkedik a gépek, berendezések szabályszerű leállításáról, takarítás elvégzéséről, berendezések tisztántartásról illetve az áramtalanítás végrehajtásáról. 6

7 3. Általános tűzvédelmi szabályok: 3.1. Tűzvédelmi használati szabályok: - A helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Tilos a helyiségekben az eredeti rendeltetésétől eltérő tevékenységeket végezni. - A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. A raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket. - A helyiségekből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. A munkavégzés helyszínén keletkező éghető anyaggal átitatott, szennyes rongyokat rendszeresen, de legkésőbb a helyszínt utolsónak elhagyónak el kell távolítani az arra a célra kijelölt helyre. - A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott tűzveszélyes anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. - A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. - Éghető folyadékot vagy ilyennel szennyezett vizet közműcsatornába beönteni nem szabad. Továbbá nem szabad éghető anyaggal szennyezett hulladékot közterületen elhelyezett hulladéktárolóba elhelyezni. - Közművek, villamosvezetékek, kábelek stb. kapcsolószekrényeibe illetve 60 cm-es távolságnál közelebb éghető anyag nem helyezhető el. - A jogszabályban előírt, a tűzvédelmi helyzetre kiható változást a bevezetés megkezdése előtt 15 nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál be kell jelenteni. A bejelentést az igazgatónak, vagy az általa megbízott személynek kell megtennie. - A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, létesítményeket, építményeket, helyiségeket és szabadtereket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 7

8 - A munkahelyeken a munkavállalóknak tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzést, a helyiséget elhagyó utolsó személy végzi el. Az észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetni, rendellenességet jelenteni kell az igazgatónak Dohányzás: - Dohányzás az irodaépület egész területén tilos. Ennek tiltását a házirendben rögzítették. - A nemdohányzó védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosítása értelmében munkahelyen tilos a dohányzás. - Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. - Dohányozni nem szabad az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni. - A dohányzási tilalom megszegőivel szemben felelősségre vonást kell alkalmazni Raktározás, tárolás: - Raktárban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.). - A tárolás során az éghető anyagokkal a födémet, tetőszerkezetet, lámpatestet, dugaszolóaljzatot egy méternél jobban megközelíteni nem szabad. - Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani. - EPH-hálózatot kell kialakítani minden olyan épületben, amelyben védővezetős érintésvédelmet alkalmaznak, és az épületben a helyhez kötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető, kiterjedt fémszerkezet is van. - Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, a közlekedési utakat biztosítottan kell elhelyezni. 8

9 - 15 m-nél nem szélesebb helyiségben 1,2 m, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 m széles hosszirányú utat kell biztosítani. - "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült szekrényben szabad. - A közlekedőkön, ajtók előtt tárolni, azokat ezáltal leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. - Tartózkodni kell a szemét, hulladék, kartondoboz, stb. felhalmozódásától, ezért azokat a lehető leggyorsabban, legkésőbb a műszak végén a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani. - A raktárak bejárata közelében az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas min. egy db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység Általános előírások - A Szövetkezet alkalmazásában nincs tűzveszélyes munkát végző munkavállaló. - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül a hegesztés, forrasztás, szabadban való tüzelés. - A 45/2011 (XII.7.) BM rendeletben meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. - A szabályok, előírások, utasítások betartásáért, a munkát végző személy, illetve a munkát végeztető munkáltató a felelős Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, feltételei és dokumentálása - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az igazgató, vagy távollétében a megbízottja előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. 9

10 - A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz megelőzhető legyen. - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedély csak egy napra adható ki. (az engedélyt minden nap meg kell újítani.) - Az engedélyt minimum két példányban kell kiállítani. Egyik példányt a munkavégzőnek kell átadni, a másik az engedélyezőnél marad. - Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése, befejezése - Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani. - A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tüzek oltására alkalmas tűzoltó felszerelést - egy vödör vizet és legalább egy db 6 kg-os porral oltó készüléket - köteles biztosítani. - A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. Kötelessége továbbá a munka befejezését az engedélyezőnek bejelenteni. - Az előírások betartását, a helyszínt a munka befejezése után mindkét félnek ellenőrizni kell. - Szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. - A szabadban a tüzet, és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani Alvállalkozók, külső kivitelezők alkalomszerű tűzveszélyes tevékenysége - A külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását. 10

11 - A külső kivitelezők által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezését a külső kivitelező engedélyadója végzi. - A kiadott engedélyt a létesítmény engedélyadói jogkörrel rendelkező megbízottjával ellenjegyeztetni kell, aki azt szükség esetén - helyi sajátosságoknak megfelelően - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. - A külső kivitelezők által kiadott engedélyt ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni. - A külső kivitelezők által kiadott engedélyek egy hétig érvényesek és maximáltan kétszer hosszabbíthatók. Az engedélyek hosszabbítását a létesítmény engedélyadója végzi a terület ismételt átvizsgálása mellett. - Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálás után az igazgató ismételt - a tevékenységhez történő - írásos hozzájárulásával folytatható Közlekedési utak: - A közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon és tisztán kell tartani, azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni raktározás, tárolás céljára igénybe venni. - Menekülési útvonal leszűkítése a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet. - A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. 11

12 - A helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóját, az elektromos főkapcsolót, a tűzjelző kézi jeladókat, valamint a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. - A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket lezárni, míg a helyiségben emberek tartózkodnak nem szabad Villamos berendezések: - A helyiségek villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. - A Szövetkezet épületrészének elektromos főkapcsolóval történő áramtalanításáról gondoskodni kell. A kapcsolót, annak funkciójára utaló felirattal kell ellátni. - A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. - - A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik 12

13 Az A B és tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben legalább három évenként, a C" D" E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. - A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen. - A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. - A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. - A lámpatestekről, foglalatokról és egyéb elektromos berendezésekről a keletkezett port és szennyeződést rendszeresen el kell távolítani. - A villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni, amely a nemzeti szabványok előírásainak megfelelnek és hibátlanok. - A hálózatot a megengedettnél nagyobb terhelés alá vonni nem szabad. - A villamos hálózatot állandó ellenőrzés alatt kell tartani, megrongálódott, hibás vezetéket feszültség alatt tartani nem szabad. - A hibás, rossz villamos berendezést, készüléket üzemben tartani szigorúan tilos! - Világító berendezésen, lámpatesten éghető díszítő anyagot elhelyezni tilos! - Használaton kívüli villamos berendezést, kapcsolódobozt feszültség mentesíteni kell, vagy ha további fenntartására már nincs szükség azt le kell szerelni. - Villamos berendezéseknél csak a nemzeti szabvány előírásainak megfelelő biztosítékot, kismegszakítót szabad használni. A biztosítékot tilos talpalni Tűzoltó készülékek: - Az építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben 13

14 lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben. - A "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, épületrészek, helyiségek, illetve szabadterek részein az alapterület minden megkezdett 600 m 2 -e után, de legalább szintenként egy darab az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. - Jogszabály, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. - A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan (lehetőleg a falra szerelt tartójában), könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. Közösségi építményben a fali tűcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. - A készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni. - A biztonsági jelet mindenesetben a tűzoltó készülék fölé, 2-2,5 méter magasságban kell kihelyezni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. 14

15 Tűzoltó készülék ellenőrzése: - A kézi tűzoltó készülékeket időszakosan (MSZ 1040-es szabvány szerintit félévente, MSZ EN3 szabvány szerintit évente) kell ellenőriznie szakembernek, negyedévente pedig szemrevételezéssel a tűzvédelmi megbízottnak. Meg kell tekinteni, hogy a készülék a helyén van-e, a nyomásérték mutatója a zöld mezőben van-e, nincs-e rajta külsérelmi nyom (festék lepattogzása, horpadás, hiányzó tömlő, biztosítószeg, plomba hiánya). Amennyiben bármi problémát észlel, értesítse a tűzoltó készüléket karbantartó szakcéget. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. - Az MSZ EN3 szabvány alá tartozó tűzoltó készülékeket évente, az MSZ 1040 szabvány alá tartozókat pedig félévente felül kell vizsgáltatni az arra jogosult szakcéggel vagy személlyel. A palackot 5, illetve 10 évente szakműhelyben átfogóan kell vizsgálni. Erre a felülvizsgálók jogosultak. - A meghibásodott vagy üzemképtelenné vált tűzoltókészüléket haladéktalanul le kell cserélni, és helyére üzemképest kell helyezni. - A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak BM OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni. 15

16 3.8. Tűzjelzés: - Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak, illetve az igazgatónak késedelem nélkül jelezni. - A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vállalatok, a társadalmi szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási és közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni. A tűz jelzésére rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A telefont csak azután szabad letenni, miután a tűzoltóság ügyeletese nyugtázta a tűzjelzés vételét. - A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: A tűzeset, káreset pontos helyét. Meg kell adni a pontos címet, azt, hogy a Szövetkezet az út melyik részén található. Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben. A jelző nevét, a tűz jelzésére használt készülék számát. A Szövetkezet leggyorsabb megközelítésének módját. Megkezdték-e az oltást, mentést, és ha igen, akkor milyen módon. - A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni. - A tűzesetet a tűzoltóság felé a 112-ös telefonszámon kell bejelenteni. - A telefonok mellett a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. 16

17 3.9. Tűzoltás: - A tűz oltásában, az emberi élet, és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest és külön felhívás nélkül részt venni. - A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani. - A tűz oltását a rendelkezésre álló felszerelésekkel, eszközökkel meg kell kísérelni. Erre a célra 6 kg-os ABC porral-oltó tűzoltó készülékek vannak rendszeresítve. - A villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell. - Tűz esetén a követendő magatartás: Tűz észlelése esetén a testi épség veszélyeztetése nélkül kezdjék meg a tűz oltását. A tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja. Az oltás megkezdésével egyidejűleg az áramtalanítást végre kell hajtani. Biztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egység a tűzeset helyszínéhez jusson, ennek érdekében lehetőség szerint 1 fő a kiérkező egységeket a kapu előtt fogadja Tüzelő- fűtőberendezések: Az épületekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni, akit a tűzvédelmi szabályokra előzetesen kioktattak. 17

18 A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Az égéstermék elvezetésével rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. Indokolt esetben a helyiségekben kiegészítő fűtésként zárt rendszerű fűtőtest (villany- vagy olajradiátor) kizárólag az igazgató engedélyével alkalmazható. Az elektromos hőfejlesztő berendezések (rezsó, kávéfőző, grillsütő, stb.) csak az előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony alapra helyezve működtethetők, a környezetben lévő éghető anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt azokra ne jelentsen! Az elektromos hőfejlesztő berendezéseket felügyelet nélkül működtetni tilos! Használat után az elektromos berendezések csatlakozódugóit a dugaszolóaljzatból el kell távolítani! 4. Tűzvédelmi oktatás: 4.1. Kötelezettség: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény 22. (2) (4) bekezdés értelmében a munkáltató köteles gondoskodni a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről. Olyan munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem szabad foglalkoztatni Az oktatás célja: - A munkavállalók megismerjék a tűzmegelőzés szabályait, és adott esetben alkalmazni tudják a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközöket. 18

19 - A munkavállalókat (alkalmazottakat) tűzvédelmi oktatás keretében, munkába álláskor, továbbá szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. - A tűzvédelmi oktatásnak a következőkre kell kiterjednie: A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra. A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, általános tűzvédelmi ismeretekre. A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, azok gyakorlati alkalmazására. Tűzjelzés lehetőségére és módjára. A tűz esetén követendő magatartásra, illetőleg a meghatározott feladatokra (kiürítésre igénybe vehető útvonalak). Az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések gyakorlati használatára A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi következményeire. - Az ismétlődő oktatáson a fentieken túlmenően tájékoztatni kell: A Tűzvédelmi Szabályzatnak vonatkozó eseti előírásait. A felhasznált anyagok tűzveszélyességeit. A használat során keletkezhető tüzek okaira. A munkahely tisztántartására. Az elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzveszély, elektromos berendezések tüzeinek eloltására. Raktározás, tárolás szabályaira Az oktatás dokumentálása: - A megtartott oktatásokat az e célra rendszeresített tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni. 19

20 Az oktatási naplónak a következőket kell tartalmaznia: - Pótoktatás: Az oktatás időpontját. Az oktatást végző nevét és beosztását. Az oktatás tárgyát és helyét. Az oktatáson résztvevők névsorát és aláírásukat. Az oktatásról hiányzókat, illetve a hiányzás okát. Amennyiben az oktatásról a munkavállaló hiányzik, betegség, szabadság, stb. miatt, abban az esetben részére az ismételt oktatást, a munkába lépést követő 8 napon belül meg kell tartani. A pótoktatást is az oktatási naplóban kell rögzíteni. 5. Tűzveszélyességi osztályba sorolás: - A tűzveszély elhárítása és leküzdése, illetve a tűzvédelmi előírások megállapítása és alkalmazása érdekében az anyagokat, az anyagokkal kapcsolatos tevékenységet, a tűzszakaszokat, valamint a munkahelyeket és tartózkodási helyeket veszélyességi övezeteket, helyiségeket, szabad tereket, építményeket, létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. - A Szövetkezet területe D mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. - A munkahelyek tűzveszélyességi osztályba sorolását minden munkavállalónak ismernie kell. - A tűzveszélyességi osztályok és jelöléseik: - A Fokozottan tűz és robbanásveszélyes - B Tűz és robbanásveszélyes - C Tűzveszélyes - D Mérsékelten tűzveszélyes - E Nem tűzveszélyes 20

21 6. Eseti tűzvédelmi előírások: 6.1. Az irodahelyiségek, tárgyaló tűzvédelmi előírásai: - A helyiségek D mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. - A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb. szabad tárolni és felhasználni. - A helyiségekben a dohányzás tilos! - A helyiségekhez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan rendelkezésre. A nyomtatók és a fénymásolók elhelyezése nehézséget jelenthet tűz esetén a menekülésben. - A helyiségekben tűz és robbanásveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. - A világító berendezést úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen. - Az elektromos világító berendezések lámpatesteinek legalább 80 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad. - Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad. - A helyiségekben lévő távbeszélő készülék mellett a tűzoltóság hívószámát jól látható módon és helyen kell kijelölni. - A helyiségek rendszeres takarításáról és az ott keletkezhető éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell. A szemeteseket rendszerint, legkésőbb a munka végeztekor a helyiséget utolsónak elhagyó személynek ürítenie kell. - A helyiségek területén csak szabályos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő, gyárilag engedélyezett típusú fűtőberendezést szabad használni és üzemeltetni, a berendezés kezelési utasításainak megfelelően (A berendezés 1 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni, tárolni tilos!). - A munkaidő végén a helyiségeket tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a szükséges áramtalanítást elvégezni a helyiséget utolsónak elhagyó személynek és az esetleges hiányosságot meg kell szüntetni. 21

22 6.2. Az étkező, konyha tűvédelmi előírásai: - A helyiség D mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. - Tartózkodni kell az éghető anyagok (pl. papír, csomagolóanyagok) felhalmozásától. - A hőtermelő berendezéseket a bútoroktól a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett lehet elhelyezni, szükség esetén a bútor és a berendezés közé tűzgátló lemezt kell elhelyezni. - Villamos kávéfőzőt és egyéb más villamos fogyasztót csak oly módon szabad használni, hogy azok bekapcsolt állapota jól látható legyen. - A helyiség területén üzemeltetett elektromos berendezéseket kávéfőző, tűzhely, elektromos főzőlap, stb. csak a berendezések kezelési utasításai szerint szabad használni. - A helyiség területén csak szabványos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő sütőt, főzőberendezést, készüléket szabad használni. - A helyiségben kávéfőző, illetve elektromos főzőlap (rezsó) használata megengedett, az alábbi feltételekkel: Az elektromos kávéfőző, illetve rezsó alá nem éghető anyagból készült hőszigetelő lapot kell elhelyezni. A fenti berendezések 30 cm-es környezetén belül üzemeltetés közben éghető anyagot elhelyezni nem szabad. - A közlekedési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg is tilos. A közlekedési útvonalakon bárminemű anyag tárolása tilos. - A fűtőtestekre, illetve azok vezetékeire éghető anyagot, rongyot, ruhaneműt szárítás és egyéb célból elhelyezni tilos. - A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos. A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb. szabad tárolni és felhasználni. A helyiségben tűz és robbanásveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 22

23 A világító berendezést úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen. Az elektromos világító berendezések lámpatesteinek legalább 80 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad. Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad. A helyiség rendszeres takarításáról és az ott keletkezhető éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell. A szemeteseket rendszerint, legkésőbb a munka végeztekor a helyiséget utolsónak elhagyó személynek ürítenie kell. A munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni a szükséges áramtalanítást elvégezni a helyiséget utolsónak elhagyó személynek és az esetleges hiányosságot meg kell szüntetni A folyosó tűzvédelmi előírásai: - A helyiség D mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. - A menekülési útvonalként figyelembe vett folyosót tilos leszűkíteni, azon bárminemű anyagot (dobozokat, virágokat, fénymásolót, stb.) tárolni még átmenetileg is tilos. - A tűzoltó készüléket, menekülési útirány táblákat, kijáratot eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. - A menekülési útvonalként számon tartott helyiség ajtóit lezárni még ideiglenesen sem szabad. - Gondoskodni kell a folyosó folyamatosa tisztán tartásáról, csúszásmentességéről. 7. Tűzvédelmi iratok kezelése, gyűjtése, dokumentálása: - A tűzvédelemmel összefüggő iratot, utasítást, rendelkezést, szabályzatot, igazolást, stb. erre rendszeresített TŰZVÉDELMI IRATTARTÓBAN kell elhelyezni. - Az irattartónak tartalmaznia kell: A Tűzvédelmi Szabályzatot, tűzveszélyességi osztályba sorolást, a rendkívüli események jelentésének rendjét. 23

24 A villamos berendezés, hálózat, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, valamint az abban foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó szerelési nyilatkozatot. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Tűzvédelmi oktatási naplót, az oktatással, vizsgáztatással, tematikával, tansegédlettel kapcsolatos feladatot tartalmazó iratot. Tűzvédelemmel összefüggő levelet, iratot, bizonylatot, igazolást, szakvéleményt, tervezői, kivitelezői nyilatkozatot, használatbavételi engedélyről határozatot. Tűzoltó készülékek nyilvántartását. Szabványos állapotról, helyreállításról kiállított igazolást, szerelési nyilatkozatot. Elektromos hálózaton történt változtatás esetén a kivitelező nyilatkozatát. 8. Szabálysértés, bírságolás, felelősségre vonás: 8.1. Fegyelmi vétség: - A tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, a tűzvédelmi utasításban és egyéb előírásokban meghatározott tűzvédelmi szabályok megtartásáért a munkavállalók munkaviszonyuk keretében fegyelmileg is felelősek Tűzvédelmi bírság: - A tűzvédelmi bírsággal részletesen a 259/2011 (XII.7.) Korm. rendelet foglalkozik. - A jelen Korm. rendelet szerint a táblázat 1-8; 12-18; 20-24; 29; 30; 36 sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, ezekben az esetekben a tűzvédelmi hatóságnak nincs mérlegelési jogköre. - Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb forint. - A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten. - A jogerősen kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás idő- 24

25 pontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A tűzvédelmi bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. - A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 1. számú melléklet a 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelethez: Tűzvédelmi szabálytalanság 1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 8. Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 9. Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ /kijárat /kijárat /kijárat /kijárat /kijárat /kijárat /kijárat /kijárat /közlekedő /közlekedő A kiürítési számítással igazolt/igazolható lét

26 szám túllépése 11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése 16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): /a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy készenlétben tartás hiánya /készülék karbantartás hiánya /készülék 17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m 2 alapterületű: /rendszer /rendszer b) m 2 alapterületű: /rendszer /rendszer c) 500 m 2 feletti alapterületű: /rendszer /rendszer 18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya 19. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 20. Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, /rendszer /rendszer /fő /eltiltott fő 26

27 illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért 24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) 25. Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya 26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott 27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor igazolt módon nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre igazolt módon nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt 29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes ( A ), a tűz- és robbanásveszélyes ( B ), valamint a tűzveszélyes ( C ) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről 30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 32. Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket 33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott hibák igazolt megszüntetésének hiánya /munkavállaló /munkavállaló /rendszer /rendszer /rendszer /rendszer 27

28 35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdőtűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése 39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén

29 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 1. számú melléklet A Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest Etele út 65 sz. alatti épületrészének tűzveszélyességi osztályba sorolását a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján az alábbiak szerint állapítom meg. Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Sorszám Megnevezés (rendeltetése) Veszélyességi övezetek (m 2 ) "A" "B" "C" "D" "E" Megállapított tűzveszélyességi osztálya és alapterülete m 2 -ben 1. Iroda 26 " D " 26 m 2 2. Iroda 26 " D " 26 m 2 3. Közlekedő 2 " D " 2 m 2 4. Mosdó 8 " E " 8 m 2 5. Konyha 8 " D " 8 m 2 " MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES " alapterülete 70 m 2 (jelzése: " D ") tűzveszélyességi osztályba tartozik. 29

30 2. sz. melléklet VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK, SZABVÁNYOK ÉVI XXXI. TÖRVÉNY a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi XXI. TÖRVÉNY a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény módosításáról 259/2011 (XII. 7 ) KORM. RENDELET a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 10/2011. (III.28.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 28/2011. (IX.6.) BM RENDELET az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról évi XC TÖRVÉNY a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 37/1997. (VI. 11.) BM RENDELET a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól MSZ EN 3, MSZ 1040 a hordozható tűzoltó készülékekről 30

31 3. sz. melléklet TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA Tűzoltóság hívószáma: 112 A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: - a tűzeset (káreset) pontos helyét (cím, helyiség, megközelítés módja), - mi ég (milyen káreset történt), - a tűz mit veszélyeztet, - emberélet van-e veszélyben, - milyen terjedelmű a tűz, - a jelzést adó személy nevét és a - jelzésre használt telefonkészülék számát. A munkahelyen a tűzeset megelőzése érdekében nem szabad: - Olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet okozhat. - Hibás, sérült elektromos készüléket használni. - Elektromos hálózatot megrongálni, túlterhelni, vagy biztosítékot talpalni. - Égő gyufát, cigarettát papírkosárba üríteni. -Tűzoltó készüléket eltorlaszolni, megrongálni, más célra használni, vagy helyéről eltávolítani. Dolgozó munkahelyén az anyag - különösen a vegyszer, veszélyes anyag, éghető folyadék szállítását, kezelését, tárolását ismerje, a vonatkozó szabályokat mindenkor tartsa meg. A közlekedési utat, a kijárathoz, vészkijárathoz, a tűzoltó felszereléshez vezető utat, valamint az elektromos kapcsolókat szabadon kell hagyni. A tevékenység befejezésekor, a helyiség bezárása előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződni a helyiség tisztán tartásáról, a gép, berendezés, valamint környezete veszélytelenségéről, nem maradt-e vissza tüzet okozó állapot, az éghető hulladék eltávolítása megtörtént-e. A munkavállalók kötelesek: A tűzvédelmi oktatáson részt venni. A Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat megismerni és azokat betartani. Minden tűzesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak a 105-ös vagy a 112- es telefonszámon. Gondoskodni, hogy a tűz helyszíne a tűzvizsgáló tiszt utasításáig érintetlen maradjon, A dohányzásra, tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat betartani, illetve betartatni. 31

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

Szabadtéri tüzek megelőzése

Szabadtéri tüzek megelőzése Szabadtéri tüzek megelőzése Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977 Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó Tel: 0620/5565-977 1 Karikó János Könyvtár Biatorbágy Szabadság u.3. székhelyére A tűzriadó terv a Tűzvédelmi

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok!

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A nyári betakarítási

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata KIVONAT A PALACKOS PÉBÉ ÜZLETSZABÁLYZATBÓL A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata Kiadás: 2015.08.31. Revízió: 3.1 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben