9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE"

Átírás

1 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői Az ellenőrzés az irányítás, felügyelet, vezetés része és eszköze, amely során az ellenőrzést végző vizsgálja a célkitűzések, elvárások, normák megvalósulását. Az ellenőrzés összeveti a valóság tényeit és folyamatait a célokkal, normákkal, megállapítja, elemzi, értékeli az eltéréseket és intézkedik a céloknak, normáknak megfelelő helyzet megteremtése, illetve az azt szolgáló korrekciók érdekében. A gazdálkodó szervek ellenőrzését végezhetik külső szervek (felügyeleti szervek, hatóságok, civil szervezetek), és minden tevékenységnek szervesen belső részét is képezi a munkafolyamatokba épített és a vezetői ellenőrzés. A biztonsági szakterületeken az ellenőrzés egyik sajátos formája a jogszabályokban, szabványokban meghatározott üzembe helyezés előtti és időszakos biztonsági ellenőrzés, felülvizsgálat. Az ellenőrzés szakaszai Az ellenőrzés több szakaszból álló folyamat, amelynek fő elemei: az ellenőrzés tervezése, az ellenőrzés előkészítése, az ellenőrzés megtartása, a tapasztalatok értékelése, dokumentálása, a szükséges intézkedések megtétele, illetve kezdeményezése A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés tartalma és eljárási rendje A hatósági ellenőrzés általános jellemzői A hatósági ellenőrzés fogalma A hatósági ellenőrzés jogalkalmazáson kívül eső hatósági tevékenység, amelynek végzése során a közigazgatási hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és körben, közhatalmi jogosítványok birtokában, bárkinél (magánszemélynél, jogi személynél, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnél) jogosult ellenőrizni a jogszabályok vagy az egyedi hatósági határozatok végrehajtását, illetőleg megtartását. A hatósági ellenőrzés, mint jog és kötelesség, a közigazgatási szervek hatósági jogkörének része. A hatósági ellenőrzés lényege A jogszabályi rendelkezések, illetve a közigazgatási határozatban megállapított jogok és kötelezettségek érvényesülése alapvetően az érintett természetes és jogi személyek önkéntes jogkövető magatartása útján megy végbe. Kizárólag az érintett személyek önkéntes jogkövető magatartására való hagyatkozás azonban nem elegendő. Ennek eléréséhez elengedhetetlen a közigazgatási hatóságok ellenőrzési tevékenysége, melynek során egyfelől kiszűrhetők a

2 2 szabálytalankodók, a jogi és a hatósági előírásokat megszegő személyek, másfelől pedig a hatósági kontroll lehetőségének tudata preventív hatással is együtt jár és önkéntes jogkövető magatartásra ösztönöz. A hatósági ellenőrzés tehát a jogsértések megelőzését és a jogsértő személyek felelősségre vonását is szolgálja. A hatósági ellenőrzés jellege A hatósági ellenőrzés jellegét tekintve törvényességi ellenőrzés. A hatóság kizárólag azt vizsgálhatja, hogy a jogszabályok, illetve hatósági határozatok rendelkezéseit megtartják, illetőleg végrehajtják-e. Szakmai és egyéb szempontokat az ellenőrzést végző hatóság annyiban vizsgálhat, amennyiben e követelményeket jogszabályok vagy más hatósági normák, szabványok, műszaki előírások stb. állapítanak meg. Célszerűségi, gazdaságossági, illetve más tényezők értékelésére a hatósági ellenőrzés nem terjedhet ki, amivel azonban nincs ellentmondásban az, hogy az ellenőrzések túlnyomó többségénél nem csupán jogi jellegű, hanem gyakran műszaki-technikai, pénzügyi stb. normák megtartásának vizsgálata a cél. A hatósági ellenőrzés sajátosságai A közigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége irányulhat szervezetrendszeren belüli és szervezetrendszeren kívüli folyamatokra. Hatósági ellenőrzésnek csak a szervezetrendszeren kívüli ellenőrzéseket nevezzük. A hatósági ellenőrzés sajátosságai, hogy: - hatásköri és illetékességi kereteken belül minden természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjedhet, - minden esetben kifejezett jogszabályi felhatalmazás alapján konkrét ügyekben és ügycsoportokban kerülhet rá sor, - a tevékenység jogilag szabályozott, - a tevékenység elsődleges célja a megelőzés és csak másodlagos a tapasztalt jogsértés kiküszöbölése szankció alkalmazásával. A hatósági ellenőrzés alanya A hatósági ellenőrzés alanya (az ellenőrzést végző szerv) minden esetben az a közigazgatási hatóság, amely az adott közigazgatási szakterületen hatáskörrel rendelkezik, és amely az adott ügyfél vonatkozásában az eljárás lefolytatására illetékes. A hatósági ellenőrzés tárgyai A hatósági ellenőrzés tárgya minden esetben a jogszabályban vagy közigazgatási határozatban megállapított előírások hatályosulásának vizsgálata. Alapvető feltétel, hogy az adott jogszabályi rendelkezés az ellenőrzés időpontjában hatályban legyen. (Kivételesen már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján is sor kerülhet hatósági ellenőrzésre, ha a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a hatósági ellenőrzést valamely jogi tény bekövetkezésekor pl. a létesítmény felépítésekor hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével kell megtartani.) A közigazgatási határozatok esetében a hatósági ellenőrzés lefolytathatóságának feltétele hogy az adott határozat jogerős és végrehajtható legyen. Jogerő hiányában a határozat hatályosulása akkor vizsgálható, ha a közigazgatási hatóság a határozatának rendelkező részében kimondta a határozat fellebbezésre való tekintet nélküli azonnali végrehajthatóságát. A hatósági ellenőrzés szabályozása A hatósági ellenőrzés szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. számú törvény (továbbiakban: Ket.) szabályozza.

3 3 A Ket. rendelkezései szerint a közigazgatási hatósági ügyek körébe tartoznak egyebek mellett mindazok az ügyek, amelyekben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő hatósági ellenőrzést végez. A Ket. a hatósági ellenőrzés szabályozásával elsősorban azt a célt kívánja elérni, hogy az ellenőrzések során egyaránt érvényesüljenek az ügyfelek jogainak védelme, személyes szférájának és/vagy üzleti tevékenységének kímélete, továbbá a mindezekhez fűződő garanciális szempontok (a tényállás bizonyíthatósága, az ügyfél részére a rögtöni védekezés lehetőségének biztosítása stb.), de ugyanígy fontos cél az is, hogy érvényesüljön a közérdek. A Ket. a VI. fejezetében a aiban, valamint a aiban: - definiálja a hatósági ellenőrzés fogalmát; - meghatározza a hatósági ellenőrzés formáit (a szabályozás középpontjába a helyszíni ellenőrzést helyezve); - megfogalmazza a hatósági ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeit, - utal arra, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatására, azzal kapcsolatosan az ügyfél értesítésére, és a helyszíni ellenőrzés akadályozására a Ket. szemlére vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni; - meghatározza az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentálási kötelezettséget, főszabályként a jegyzőkönyv készítését, - intézkedést nem igénylő esetekben a hivatalos feljegyzés készítését - és azok átadásának módjait. A Ket. 56, 57., 57/A és 57/B - ai a szemlére és egyben az ellenőrzésre is: - részletesen rendezi a helyszíni ellenőrzésről való értesítési kötelezettséget, ennek lehetséges megvalósulási formáit, valamint az értesítés mellőzésének (mellőzhetőségének) esetköreit; - meghatározza a helyszíni ellenőrzés lefolytatásának módjával kapcsolatos előírásokat, megfogalmazva az ügyfél kíméletével lefolytatandó ellenőrzés elvét; - részletezi a helyszíni ellenőrzést végző személy jogait, ellenőrzési eszközeit, illetve kötelezettségeit, - meghatározza a lefoglalás lehetőségét; Fontos kiemelni, hogy a hatósági ellenőrző tevékenység végzése során a Ket. VI. fejezete és a szemle szabályain túl és azokkal együtt érvényre kell juttatni a törvény alapelveit (így különösen a tisztességes eljáráshoz való jog elvét), alkalmazni kell a hatáskörre és az illetékességre, a kizárásra, a képviseletre, a jegyzőkönyvre, a hivatalos feljegyzésre, a nyelvhasználatra, a tényállás tisztázására, vagy éppenséggel az adatvédelemre vonatkozó előírásokat is A létesítmények tűzvédelmi hatósági ellenőrzése. A jogszabályokban, hatósági határozatokban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesülésének egyik fontos visszacsatolási módja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés. A tűzvédelmi ellenőrzés a tüzek keletkezésének megelőzését, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítását és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások érvényesítésének kontrollját hivatott biztosítani. A tűzvédelmi ellenőrzéssel egyfelől kiszűrhetők a szabálytalankodók, a jogi és a hatósági előírásokat megszegő személyek, másfelől pedig a hatósági kontroll lehetőségének tudata preventív hatással is együtt jár, és erősíti az önkéntes jogkövetést. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés tehát a jogsértések megelőzését és a jogsértő személyek felelősségre vonását is szolgálja. A tűzvédelmi ellenőrzés formái:

4 4 tűzvédelmi átfogó ellenőrzés, utóellenőrzés, célellenőrzés, témavizsgálat, speciális (közös) ellenőrzések. A létesítmények tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére vonatkozó hatáskör és illetékesség A tűzvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében a létesítményekben tűzvédelmi hatósági ellenőrzést az adott létesítmény helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság (hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi kirendeltség, továbbiakban együtt: illetékes tűzoltóság) jogosult és köteles végezni. Ez az ellenőrző tevékenység a tűzvédelmi jogszabályok, műszaki követelmények létesítési és használati követelményei teljesülésének és az egyedi konkrét (az adott létesítményre vonatkozó) tűzvédelmi határozatban előírt kötelezettségek végrehajtásának vizsgálatára terjed ki. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatására a 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet alapján hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi kirendeltségek (hivatásos tűzoltóságok) illetékessége jogszabályban [43/2011. (XI. 30.) BM r.] meghatározott térségben elhelyezkedő településekre terjed ki. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységet tűzvédelmi hatósági hatáskörükhöz kapcsolódóan illetékességi területükön - végeznek a BM OKF, valamint a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok is. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés tervezése A tűzvédelmi ellenőrzések tervezése során arra törekszik a tűzoltóság, hogy az ellenőrzések a települések tűzvédelme szempontjából jelentős létesítményeket üzemeltető, használó jogi személyekre, a magán és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire (továbbiakban gazdálkodó egységek, létesítmények) és a természetes személyekre egyaránt kiterjedjenek. Az illetékes tűzoltóság, az illetékességi területén működő gazdálkodó egységekről, létesítményekről azok tűzvédelmi viszonyainak értékelése alapján - eldönti, hogy rendszeres tűzvédelmi ellenőrzése körébe vonja-e az adott létesítményt, vagy sem. A rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés körébe vonást, főképp az alábbi tűzvédelmi viszonyok indokolhatják, amelyeket a döntés során a tűzoltóparancsnok mérlegel: a létesítmény rendeltetése, a tűz, vagy robbanásveszély foka (tűzveszélyességi osztály, tűzterhelés), a veszélyeztetett személyek száma, a veszélyeztetettség mértéke, a különösen nagy anyagi, vagy eszmei érték, a társadalmi, vagy közellátási jelentőség, a kritikus infrastruktúra biztonsága, az építmények tűzvédelmi paraméterei, az előző ellenőrzések tapasztalatai, korábban tapasztalt létesítési problémák, stb. A létesítmények kimutatásba vétele A tervszerű, megalapozott hatósági munka és a tűzvédelem folyamatos fejlesztése, valamint a gazdálkodó egységek, létesítmények rendszeres tűzvédelmi ellenőrzése érdekében az illetékes tűzoltóság az illetékességi területén elhelyezkedő

5 5 jelentősebb létesítményekről kimutatást vezet, amelyben rögzíti a létesítmény tűzvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos legfontosabb adatokat. A kimutatásba vételről értesíti a létesítmény vezetőjét, tulajdonosát, amiben célszerű, ha arról is tájékoztatja, hogy várhatóan milyen gyakorisággal fog a létesítményben átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartani. A kimutatásba az illetékes tűzoltóság indokoltan felveszi azokat az objektumokat és területeket: a) amelyeknél az előforduló tűzesetek és/vagy robbanások az emberi életet, testi épséget fokozottan, vagy nagy létszámban, továbbá az anyagi javakat jelentős mértékben veszélyeztetik például: - nagy forgalmú és/vagy tömegtartózkodásra szolgáló létesítményeket, épületeket, - pótolhatatlan és/vagy nagy értékek, információhalmazok befogadására szolgáló létesítményeket, stb. b) a tűz és/vagy robbanás kialakulásának veszélye az ott található anyagok fizikai, kémiai jellemzői, vagy a koncentráltan jelenlévő energia, illetve az állandó gyújtóforrás miatt folyamatosan fennáll, c) működésük a település szempontjából meghatározó, többek között: a helyi közszolgáltatást, a település működőképességét biztosító objektumok, különösen: - közintézmények, - energia szolgáltató közüzemek, - kereskedelmi létesítmények, - közlekedési létesítmények, - egészségügyi létesítmények. a polgárok biztonsága szempontjából: - a lakótelepeken a középmagas és/vagy magas lakóépületekből álló társasházak, lakásszövetkezetek. Az illetékes tűzoltóság által kötelezően nyilvántartásba veendő létesítmények körét a melléklet tartalmazza. Az illetékes tűzoltóság parancsnoka az OKF intézkedésben kötelezően előírtakon túl, saját mérlegelése szerint vehet kimutatásba létesítményeket. A kimutatást indokolt legalább évenként felülvizsgálni, hiszen a gazdálkodó tevékenységet folytatók köre, száma és a létesítményekben folyó tevékenység jelentős mértékben változhat. Valójában a tűzoltóságok folyamatosan követik az illetékességi területükön bekövetkezett változásokat. Ezt a célt is szolgálja egyebek mellett a gazdálkodó szervek törvényben meghatározott bejelentési kötelezettsége, a tűzvédelmi helyzetben bekövetkező tűzveszélyességi osztályba sorolást érintő, valamint a termelés, raktározás legalább 15% - kal történő növelésével járó változásokról. A gazdálkodó egységek, létesítmények kimutatásból való törléséről és új létesítmények felvételéről is a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka dönt. A kimutatásban leginkább a következő alapadatok szerepelnek naprakészen: - a gazdálkodó szervezet, létesítmény neve, címe, - tűzveszélyességi osztályba sorolása, - a besorolást meghatározó tevékenységi kör(ök),

6 6 - a kimutatásba vételt eldöntő körülmény(ek), - utolsó és tervezett átfogó, utó- és célellenőrzés időpontja, a végrehajtó neve, - tűzvédelmi feladatok szervezeti ellátása (belső-külső), - a létesítményben dolgozók létszáma, - létesítményi tűzoltóságra való kötelezettség, létszám, képzettség, felszerelés - beépített tűzjelző- és/vagy oltóberendezés típusa, üzembe helyezés időpontja, - közvetlen átjelzés megléte. Adatvédelmi szempontból fontos és bizalmi kérdésnek is tekinthető, hogy a kimutatásban szereplő adatok csak a tűzoltóság (katasztrófavédelmi szerv) ellenőrzési, szakhatósági és tűzvizsgálati tevékenységéhez, az ellenőrzések tervezéséhez használhatók fel, azok csak jogszabályban meghatározott szervek részére, vagy az érintett hozzájárulásával adhatók ki. Az illetékes tűzoltóságon a kimutatásba vett gazdasági egységekről, létesítményekről külön-külön iratgyűjtőt nyitnak, amelyben a létesítménnyel kapcsolatban keletkezett iratokat az iktatószámoknak megfelelően, időrendi sorrendben helyezik el. Így a tűzoltóságon egy egy létesítmény teljes iratanyaga egy iratgyűjtőben van elhelyezve és kezelve. A kimutatásba fel nem vett, de ellenőrzésre tervezett gazdálkodó egységek, létesítmények nevét, címét az illetékes tűzoltóság a szakmai tevékenysége során nyert információk (pl.: használatbavételi, működési, telepengedélyezési eljárások stb.) alapján állítja össze. Ezekről a létesítményekről címlistát vezet a tűzoltóság. Az ellenőrzési tervek Az ellenőrzések végrehajtására az illetékes tűzoltóságok a tárgyévet megelőzően ellenőrzési tervet készítenek. Az ellenőrzési tervet a kimutatásba vett létesítményekre, gazdálkodó egységekre meghatározott ellenőrzési időintervallumok (ciklusok) megtartásával évenként, illetve havonkénti bontásban készítik. A kimutatásba vett létesítmények, gazdálkodó szervezetek általános ellenőrzési időintervalluma 6 év. Átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tervez és tart a tűzoltóság: - az A - B tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben, gazdálkodó szervezeteknél 2 évenként; - rendeltetéstől függetlenül minden magas épületben 2 évenként, - a "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá a 200 fő feletti munkavállalót foglalkoztató, valamint a tömegtartózkodásra szolgáló létesítményeknél 3 évenként. - a zenés szórakozóhelyeken a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint (évente legalább 2 alkalommal). A tűzoltóságok a tervezett ellenőrzéseiken túl szükség szerint nem tervezett, soron kívüli ellenőrzéseket is tartanak. Ilyenekre általában jogszabályok külön előírásai alapján, lakossági bejelentések, más szervek megkeresése, vagy felettes szervek utasítása alapján kerül sor. A kimutatásban szereplő és abban nem szereplő gazdálkodó egységek, létesítmények ellenőrzéseit külön ütemezi a tűzoltóság.

7 7 Célellenőrzést tervez és tart a tűzoltóság, amennyiben: - az illetékességi területen a tűzvédelmi helyzetet negatív irányban befolyásoló tűzvédelmi szabályszegések számának és súlyosságának növekedése tapasztalható, az okok feltárása, megszüntetése (megszüntettetése) elengedhetetlen a tűzvédelmi helyzet optimalizálása érdekében, - a felügyeleti szerve elrendeli, - témavizsgálatok céljából, - a parancsnok egyéb okból elrendeli. Utóellenőrzést tart a tűzoltóság, amennyiben a végrehajtott átfogó, vagy célellenőrzés során több, illetve jelentős súlyú tűzvédelmi szabálytalanság feltárására, továbbá, ha az ellenőrzést követően hatósági, intézkedésre vagy annak kezdeményezésére került sor. Az utóellenőrzés a végrehajtott ellenőrzést követően legkésőbb 6 hónapon belül kerül megtartásra. Tűzvédelmi bírsággal járó esetekben az utóellenőrzést a bírságoló határozat jogerőre emelkedése után 6 hónap elteltével, de ezt követően legfeljebb 3 hónapon belül tartják meg. A megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok folyamatosan vizsgálják és értékelik az irányításuk alá tartozó tűzoltóságok tűzvédelmi ellenőrzései tervezésének és az ellenőrzések végrehajtásának szakmai színvonalát. Az ellenőrzésekről, valamint a kapcsolódó intézkedésekről készült statisztikai elemzések alkalmasak a tűzvédelem területén bizonyos tendenciák kimutatására, amit a következő ellenőrzési tervezéseknél alapul lehet venni. Az ellenőrzést végző személyek felkészülése a hatósági ellenőrzésre A létesítmények tűzvédelmi ellenőrzését végző hatósági személy tehát az illetékes tűzoltóság parancsnoka, vagy az általa megbízott tűzoltótiszt. Előfordul, hogy nagyobb, bonyolultabb létesítmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzését nem egy személy végzi, hanem tűzoltó tisztekből álló ellenőrzési csoport ellenőriz. Ilyen esetben a csoport vezetője ossza meg és koordinálja a csoport munkáját és ezen belül az ellenőrzésre történő felkészülést is. Az általános felkészülés keretében az ellenőrzést végző személynek tanulmányozni kell az általános, valamint a létesítmény sajátos viszonyai szempontjából releváns tűzvédelmi anyagi jogszabályokat, műszaki követelményeket, ágazati szabályozásokat. Célszerű ezeket a jogszabályokat, szabványokat elektronikus eszközre kigyűjteni, hogy ha szükséges, a helyszínen pontosítani lehessen a vonatkozó követelményeket. A felkészülés részeként a vonatkozó eljárási szabályok ismeretfrissítésére is szükség van. Az ellenőrző személynek a tűzvédelmi szabályok alapos és naprakész ismerete mellett gyakorlati tapasztalattal és széleskörű módszertani ismeretekkel is rendelkeznie kell. A felkészületlen ellenőrző többet árthat az ügynek, mint használ. Az alapos felkészültség csak folyamatos tanulással, önképzéssel valósítható meg. A hatósági ellenőrzést végzők megállapításainak jogszerűnek, műszaki és szakmai érvekkel alátámasztottnak, megalapozottnak kell lenniük. A felkészülés során elengedhetetlen az adott gazdálkodó szervezet tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységéből való felkészülés. Ehhez a tűzoltóságon rendelkezésre áll az ellenőrizni tervezett gazdálkodó szerv kimutatási adatlapja és iratgyűjtője. A gazdálkodó szerv iratgyűjtőjében többek között megtalálhatók a

8 8 gazdálkodó szervezet tűzvédelmével kapcsolatos előzmények, a korábbi ellenőrzések jegyzőkönyvei, a hatóság levelezései, a bírságolási eljárások iratai, a kiadott tűzvédelmi határozatok, eltérési engedélyek, szakhatósági és tűzvizsgálati iratok, stb. A felkészülés érdekében az ellenőrző meg vizsgálja a fenti iratokat, valamint, hogy az ellenőrzés tárgyául szolgáló épület, épületrész rendelkezik-e használatbavételi, fennmaradási engedéllyel, át tanulmányozza az engedélyezési tervdokumentációt. Jól segítheti a felkészülést, ha az ellenőrzést végző tűzvédelmi hatóság parancsnoka előzetesen megkéri az ellenőrzött szervtől az alapvető tűzvédelmi dokumentumokat (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, stb.) tanulmányozásra. A felkészüléshez tartozik az ellenőrzés-módszertani felkészülés is, vagyis annak meghatározása, hogy az ellenőrzés során mire kell helyezni a fő hangsúlyt, milyen ellenőrzési megoldásokat célszerű alkalmazni, mire vonatkozóan kér nyilatkozatokat, mit tervez megfigyelni, vizsgálni az ellenőrzés során. A fentiek alapján tervezhető meg az ellenőrzés gyakorlati megvalósításának folyamata, amit célszerű írásba foglalni, de legalább gondolatban felépíteni. Különösen célellenőrzéseknél jól segíti az ellenőrzés eredményességét, ha az ellenőrzést végző, kérdőlistát állít össze. Értesítés a tűzvédelmi ellenőrzés megtartásáról Az illetékes tűzoltóság parancsnoka a tűzvédelmi ellenőrzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint tartja meg. Ennek megfelelően a hatósági ellenőrzésről az ellenőrzött ügyfelet előzetesen köteles az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 5 nappal értesíteni (írásban, telefonon). A törvény rendelkezéseit a tűzvédelmi hatósági ellenőrzést saját hatáskörükben végző országos és megyei katasztrófavédelmi szerveknek is alkalmazni kell. Az ellenőrző hatóság kivételesen eltekinthet az előzetes értesítéstől az alábbi esetekben: Ha az előzetes értesítés a helyszíni ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné, elegendő az ügyfélnek az ellenőrzés megkezdésével párhuzamosan történő szóbeli tájékoztatása (pl. ha a tűzoltóság okkal tarthat attól, hogy az ellenőrzött személy a helyszíni ellenőrzésről tudva mindent megtesz - iratok, dokumentumok megsemmisítésével vagy éppenséggel ilyenek gyártásával - a reá nézve kedvezőtlen tényállás feltárásának megakadályozása érdekében). Olyan helyzetben, ha az ellenőrzés megkezdése előtti tájékoztatás is nyilvánvalóan veszélyeztetné az ellenőrzés eredményességét, elegendő az ügyfelet az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatni arról, hogy helyszíni ellenőrzést folytattak le, s egyúttal át kell adni, vagy tíz napon belül meg kell küldeni részére az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát. Ezt a megoldást csak nagyon indokolt esetben alkalmazza a tűzoltóság. A helyszíni ellenőrzésről történő tájékoztatás akkor is mellőzhető, ha az objektív körülmények lehetővé teszik az ellenőrzés eredményes lefolytatását az ügyfél közreműködése nélkül (pl.: a létesítményen kívülről történő szemrevételezéssel, vagy műszeres méréssel, más külső vizsgálattal). Objektív alapon kizárt az előzetes értesítési kötelezettség teljesítése akkor is, ha a helyszíni ellenőrzés előzetesen nem ismert ügyfeleket érint (pl.: a közúton végzett veszélyes szállítmány ellenőrzése). A gazdálkodó szerv felkészülése a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre

9 9 Az ellenőrzés sikere érdekében az ellenőrzött gazdálkodó szervnek megfelelően fel kell készülni az ellenőrzés megtartására, amire célszerű a figyelmét az ellenőrzésről szóló írásos kiértesítésben felhívni. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés megtartását nagyban elősegíti, ha az értesítést követően a gazdálkodó szervezet előkészületeket tesz pl. a tűzvédelemmel összefüggő iratok, nyilvántartások összegyűjtésére, a szükséges betekintés érdekében. A tevékenységi körrel összefüggően az alábbi tűzvédelmi iratokat kell előkészíteni, és a létesítmény területén az ellenőrző részére bemutatni: - a létesítmény használatbavételi engedélye, - működési és telepengedélye; - tűzvédelmi szabályzata; - tűzriadó terve; - tűzveszélyességi osztályba sorolása; - hiteles munkavállalói létszámkimutatás; - munkavállalói tűzvédelmi oktatás nyilvántartása; - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek okmányai; - villamos-és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyve /minősítő irata/ és a kapcsolódó intézkedési tervek; - tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök jegyzéke /kimutatása/ az érintett dolgozók névsora, csatolva a szakvizsga bizonyítványok másolatait; - tűzjelző berendezés dokumentációja, - tűzoltó készülékek kimutatása /karbantartási napló/ stb. A fentieken túl értelemszerűen a létesítmény, illetve tevékenység sajátosságai alapján szükséges további iratokat is vizsgálja a tűzvédelmi hatóság. Az ellenőrzött szerv tűzvédelmi szakembere győződjön meg a fenti iratok, dokumentumok naprakészségéről illetve a bizonyítandó tények megtörténtéről, az esetleges elmaradások pótlására tegyen intézkedéseket. A felkészülés része az is, hogy a gazdálkodó szerv létesítményével, tevékenységével és szervezetével kapcsolatos aktuális adatokból is legyen az ellenőrzött szerv képviselője felkészülve. Az ellenőrzésre történő felkészülésnek fontos része, hogy az ellenőrzés időpontjáról a létesítmény egyes munkahelyeinek vezetőit ki kell értesíteni, azzal, hogy készüljenek fel a tűzvédelmi ellenőrzésre, és gondoskodjanak róla, hogy a munkaterületükön az ellenőrzés zavartalanul megtartható legyen. Meg kell szervezni, hogy az ellenőrzésen a létesítmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott intézkedésre jogosult - személy, valamint a tűzvédelmi szakember, vagy tűzvédelmi vállalkozó, illetve ha van létesítményi tűzoltóság, akkor annak parancsnoka vegyen részt. Ha a létesítményben működik tűzvédelmi bizottság, célszerű, ha egy megbízott tagja részt vesz az ellenőrzésen. A bejárás során a konkrét terület tűzvédelmi megbízottja és a munkaterület vezetője is vegyen részt az ellenőrzésen. A jó előkészítés érdekében indokolt lehet, hogy a gazdálkodó szerv tűzvédelmi szakembere (tűzvédelmi szolgáltató) a hatósági ellenőrzés előtt a létesítmény területén bejárást tart annak érdekében, hogy a valóságos tűzvédelmi helyzetről, állapotokról meggyőződjön, az esetleges hiányosságok megszüntetésére időben intézkedhessen. Az ellenőrzés megkezdése

10 10 Fontos figyelembe venni az ellenőrzés időpontjának kiválasztásánál, hogy az ellenőrzést az ellenőrizendő tevékenység folytatásának idején, - a nem székhelyként bejegyzett magánlakásban pedig munkanapokon 8.00 és óra között - lehet végezni. Ettől akkor lehet eltérni, ha az ellenőrzés sikeres lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet veszélye miatt, továbbá közrendvédelmi, közbiztonsági, illetve törvényben meghatározott fontos okból az ellenőrzés haladéktalanul megtartható. Az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, az ellenőrző hatóság a rendőrség közreműködését kérheti. Az ellenőrzött ügyfél, vagy képviselőjének távolléte nem akadálya az ellenőrzés megtartásának. Jogszabály határozza meg azokat az eseteket, amikor elengedhetetlen az ügyfél jelenléte az ellenőrzés során. Ilyen esetekben az ügyfél, vagy képviselője távollétében csak úgy lehet az ellenőrzést megtartani, ha hatósági tanút von be a hatóság az ellenőrzésbe. Az ellenőrzött nem kötelezhető az államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó dolog ellenőrzésének biztosítására, ha nem kapott felmentést a titoktartási kötelezettség alól Az ellenőrzés résztvevőinek jogai és kötelességei Az ellenőrzést végző tűzoltó jogai: A hatósági ellenőrzés alapelveit, az ellenőrzést végzők, valamint az ügyfelek jogait és kötelességeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény tartalmazza. A tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint a gazdálkodó szervek és személyek kötelesek a tűzvédelmi ellenőrzés megtartását tűrni, elősegíteni, megtartásának feltételeit biztosítani. Az ellenőrző tűzvédelmi hatóság vezetőjét (vagy képviselőjét) a létesítmény területén a tűzvédelmi ellenőrzés eredményes végzéséhez megilleti: - belépési jogosultság az ellenőrzés lefolytatásához szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe; - iratbetekintési jog, ennek körében az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot (pl. tűzvédelmi anyag és eszköznyilvántartásokat, szerződéseket, bizonylatokat, műszaki dokumentációkat, elektronikus dokumentumokat, technikai adathordozókat) hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt megvizsgálhat; - tárgyakat vagy munkafolyamatokat megfigyelhet és megvizsgálhat; - felvilágosítást kérhet, (melynek keretében az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől, pl. munkavállalóktól adatot és tájékoztatást kérhet), - az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel; - a helyszínen kép- és hangfelvételt készíthet (a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, illetőleg folyamatokról); - megilleti a mintavételi (ellenminta) -vételi jog; - lefoglalási joga van, melynek gyakorlása keretében a tényállás tisztázását segítő iratok, valamint más tárgyi bizonyítékok lefoglalhatók; - egyéb bizonyítást folytathat le. A hatósági ellenőrzést végző jogai (eljárási részjogosultságai) közül bármelyiket gyakorolhatja, amely a feladat eredményes elvégzéséhez szükséges, sőt egyben jogaival, jogosultságaival köteles is rendeltetésszerűen élni.

11 11 Amennyiben a nem kellő körültekintéssel végzett ellenőrzés során az ügyfelet kár éri, akkor a polgári jog általános szabályai alapján kell azt rendezni, jogvita esetén a bíróság dönt. Az ellenőrzést végző tűzoltó kötelességei Az ellenőrzött ügyfél kíméletét szolgáló általános szabály, hogy az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az, az ellenőrzött munkáját, rendeltetésszerű tevékenységét lehetőleg ne akadályozza, ne járjon indokolatlan zaklatással. A helyszíni ellenőrzés eredményessége, sikeressége, valamint az ügyfél jogainak védelme, személyes szférájának és/vagy üzleti tevékenységének kímélete, továbbá a mindezekhez fűződő garanciális szempontok (a tényállás bizonyíthatósága, az ügyfél részére a rögtöni védekezés lehetőségének biztosítása stb.) egyaránt külön-külön és együttesen is indokolhatják, hogy a helyszíni ellenőrzésre az érintett ügyfél jelenlétében kerüljön sor. A tűzoltóság az ellenőrzések előkészítése során arra törekszik, hogy a tűzvédelmi ellenőrzések megkezdésénél és lefolytatásánál az ügyfél, illetőleg annak intézkedésre jogosult alkalmazottja vagy meghatalmazottja, képviselője jelen legyen. A Ket. alapelvei és eljárási szabályai, valamint a tűzoltóságnál kialakult szakmai rend alapján a hatósági ellenőrzést végző tűzoltó köteles: ellenőrzési jogosultságát igazolni, az ellenőrzés során a törvényességet betartani, részrehajlás nélkül eljárni, a tisztességes ügyintézéshez való jogot biztosítani a évi CLXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ügyfelet jogairól és kötelességeiről tájékoztatni, azokat biztosítani, minden tűzvédelemmel összefüggő lényeges körülményt tárgyilagosan feltárni, helytálló, megalapozott megállapításokat tenni, az eljárást lehetőség szerint gyorsan, bürokráciamentesen lefolytatni, a tudomására jutott titkokat megőrizni, adatokat védetten kezelni, elkészíteni az ellenőrzésről a jegyzőkönyvet és annak egy példányát az ellenőrzött részére átadni, vagy megküldeni, a hivatalos feljegyzést kérelemre átadni, vagy megküldeni, az ellenőrzést lehetőleg úgy végezni, hogy az ellenőrzött tevékenységet ne akadályozza (kivéve a közvetlen veszélyhelyzet esetét), biztosítani az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogainak védelmét, a hatósági ellenőrzés során az esetleges ellenérdekű ügyfelek egyenjogúságát biztosítani, a közvetlen tűz-, vagy robbanásveszély, illetve munkavállaló tűzvédelmi ismerethiánya esetén a szükséges (ideiglenes) intézkedéseket megtenni. Az ellenőrzött ügyfél jogai: személyes és üzleti jogait, jogos érdekeit az ellenőrző tiszteletben tartsa, joga van a tisztességes eljáráshoz* a évi CLXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ellenőrzésről értesítést kapjon, használhatja anyanyelvét, az ellenőrzésen jelen lehet, vagy azon való részvétellel képviselőt bízhat meg,

12 12 az ellenőrzés során tett megállapításokkal, a jegyzőkönyvbe foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot tehet, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvből - és ha kéri a hivatalos feljegyzésből - eredeti példányt kap, tájékoztatást kérhet jogaival és kötelezettségeivel, illetve a hatósági ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatban, amennyiben szükségesnek érzi, szakértő bevonására tehet javaslatot, a hatósági ellenőrzést végzővel szemben kizárási okot jelenthet be, az ellenőrzés során alkalmazott intézkedésekkel, illetve az ellenőrzésen megállapított hiányosságok miatt alkalmazott szankcióval szemben jogorvoslattal élhet. Az ellenőrzött ügyfél kötelességei: a hatósági ellenőrzés megtartását tűrni és az ellenőrzést végzővel jóhiszeműen együttműködni, a kért felvilágosítást megadni, adatot szolgáltatni, az ellenőrzés tárgyát képező iratokat előkészíteni, bemutatni, kérésre előre eljuttatni a tűzvédelmi hatósághoz, az ellenőrzés zavartalan végzéséhez szükséges feltételeket biztosítani, indokolt esetben a hiányosságok megszüntetésére haladéktalanul intézkedni. *Megjegyzés A évi CLXIII. törvény alkalmazásában a tisztességes eljárás követelményének sérelmét jelenti annak a személynek, vagy hatóságnak a magatartása, tevékenysége, aki, illetve amely feladatának ellátása, hatáskörének gyakorlása során: a teljes körű tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, ide értve a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságára, közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettségeket is, a mérlegelési vagy méltányossági jogkörével visszaél, az ügyfél vagy más jogát vagy jogos érdekét a közérdek vagy az ellenérdekű ügyfél jogának vagy jogos érdekének védelméhez szükséges mértéket meghaladóan korlátozza, hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, vagy az egyenlő bánásmód követelményét másként megsérti, vagy eljárási cselekményt jogszabálysértően végez vagy mulaszt el, ha ez a magatartás egyidejűleg az ügyfél vagy harmadik személy javára olyan előny szerzését célozza vagy eredményezi, amelyhez e magatartás hiányában nem juthatott volna, ide értve azt is, ha az ügyfél vagy harmadik személy e magatartással másnak okozott hátrány miatt kerül előnyös helyzetbe. A tisztességes eljárás követelményének sérelme megvalósul azzal is, ha az ilyen magatartásra azért kerülhetett sor, mert az arra köteles személy nem tett eleget felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének A tűzvédelmi ellenőrzés akadályozásának jogkövetkezményei A helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés sikeres lefolytatásának fontos feltétele, hogy az ellenőrzési tevékenység helyszínéül szolgáló létesítmény, épület, üzlet, telephely, egyéb építmény, telek, stb. tulajdonosa (bérlője, stb.) vagy annak alkalmazottja, családtagja, illetve más ott tartózkodó személy ne akadályozza, ne hátráltassa az ellenőrzési tevékenységet. Ilyen akadályozó magatartás többféle formában is megvalósulhat, így például az ellenőrzendő épületbe való bejutás meggátolásával, iratok vagy más tárgyi bizonyítékok elrejtésével, vagy szándékosan félrevezető tájékoztatással. Amennyiben a helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés eredményes lefolytatását valamely személy akadályozza, vele szemben a hatóság határozott intézkedéssel lép fel és ha kell, szankciót alkalmaz. Az

13 13 ellenőrzést akadályozó személyekkel szemben az ellenőrző az alábbi intézkedéseket teheti: - az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében az ellenőrző hatóság a rendőrség közreműködését kérheti, - a tényállás tisztázásához szükséges iratot, dokumentációt, egyéb adathordozót, gépet, berendezést, gépjárművet stb. (a továbbiakban: dolgot) lefoglalhatja. A lefoglalásról végzéssel kell dönteni és jegyzőkönyvet kell készíteni. - a Ket. az eljárás akadályozása esetére vonatkozó - szabályai szerinti eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzést akadályozó személy : természetes személy esetében Ft - tól Ft-ig, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében Ft - tól Ft-ig, Ha az ellenőrzött ügyfél, vagy az eljárás egyéb résztvevője az ellenőrzés során rosszhiszeműen jár el, az eljárási bírság kiszabásán túl a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére is kötelezheti. Az eljárási bírság egy ellenőrzés során ugyanazon kötelezettség ismételt megsértése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. - előzetes ügyészi jóváhagyás birtokában, valamint a rendőrség és hatósági tanú közreműködésével megtarthatja a helyszíni tűzvédelmi ellenőrzést a lezárt terület (épület, helyiség stb.) felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenében is, feltéve, hogy az ellenőrzésre életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, azonnali intézkedés érdekében van szükség, illetve ha ezt törvény más fontos okból megengedi; - előzetes ügyészi jóváhagyás nélkül is megtarthatja az előzőekben taglalt módon és feltételekkel a helyszíni tűzvédelmi ellenőrzést, amennyiben az előzetes ügyészi jóváhagyás beszerzése miatti késedelem veszélyével járna. Ez esetben azonban köteles a helyszíni ellenőrzésről felvett és az azonnali intézkedési okot, illetve a megtett intézkedéseket részletesen tartalmazó jegyzőkönyvet öt napon belül az illetékes ügyész részére megküldeni. A helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés során az államtitkot, a szolgálati titkot tartalmazó dolog felmutatására, ilyen helyiségbe történő bejutás biztosítására nem kötelezhető annak birtokosa, ha nem kapott felmentést a dologra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól A tűzvédelmi ellenőrzés lefolytatása Az ellenőrzést végző tűzoltótiszt egyenruhában érkezik a helyszínre, amiből egyértelműen kiderül a tűzoltósághoz tartozása, ennek ellenére köteles az ellenőrzési jogosultságát igazolni, amire a szolgálati igazolványának felmutatása, illetve megbízó levele alkalmas. Az eredményes ellenőrzés fontos alapkövetelménye a kölcsönös bizalom, a segítőszándék és a szereplők egymás iránti tisztelete. Alapkövetelmény, hogy az ellenőrzés szakszerű, tárgyszerű és tisztességes legyen, semmilyen körülmények között ne legyen megalázó. Még a hiányosságokat és szankciókat is kulturált, de határozott hangnemben közölje az ellenőrző. Az intézkedésekből érezhető legyen, hogy azok nem öncélúak, a munkahely, a környezet biztonsága, a tűzesetek, robbanások megelőzése a cél. Különösen a felelősségre vonás mértékének meghatározásánál körültekintően mérlegeljen a döntéshozó és értékelje a méltányolható körülményeket is.

14 14 Az ellenőrzés általában egy tájékozódó megbeszéléssel kezdődik. Ennek során olyan kérdésekre keres az ellenőrző tűzoltó választ, hogy: - az előző ellenőrzés óta történt e a létesítményben a tűzvédelmi viszonyokat is érintő változás, - történtek-e szervezeti, vagy személyi változások, - a tevékenységben történt-e változás, - keletkezett-e tűzeset, - az előző ellenőrzésen megállapított hiányosságok hogyan kerültek megszüntetésre, - az esetlegesen kiadott tűzvédelmi határozatok hogyan kerültek végrehajtásra, - hogyan működik a tűzvédelmi szervezet, - a cég tűzvédelmi viszonyainak értékelését is kérheti a szerv vezetőjétől, stb. A tűzvédelmi ellenőrzések folyamatára nincsenek kötött szabályok, a gyakorlatban azonban kialakult, hogy az ellenőrzés a tájékozódó beszélgetést követően a tűzvédelmi iratok tanulmányozásával, majd a helyszíni bejárással folytatódik. A tűzvédelmi iratok vizsgálata Az ellenőrző személy elkéri a létesítmény tűzvédelmi iratait és azokat alaki és tartalmi szempontból értékeli. Az ellenőrizendő iratok körét a teljesség igénye nélkül az előzőekben már felsoroltuk. Amennyiben a hatósági ellenőrzés során további adat, információ vagy irat szükséges, ami a helyszíni ellenőrzés során nem került bemutatásra, vagy annak alkalmával nem tette meg az ügyfél a szükséges nyilatkozatot, határidő megállapításával végzésben hívja fel a hatóság a nyilatkozattételre, illetve a hiányzó irat bemutatására. A helyszíni bejárás megtartása Az ellenőrző tűzoltó a létesítmény képviselőivel, meghatározott útvonalon bejárja a létesítmény területét, ahol értékeli a valóságban tapasztalható tűzvédelmi helyzetet, észrevételezi a tűzvédelmi hiányosságokat közli az ellenőrzött szerv képviselőjével és feljegyzi azokat. Szükség szerint helyszíni intézkedéseket is foganatosíthat (tevékenység leállítása, munkavégzéstől eltiltás, helyszíni bírság kiszabása, stb.). Az ellenőrzést végző tűzoltó a bejárás során elsősorban és alapvetően a használati tűzvédelmi viszonyokat értékeli. Amennyiben létesítési jellegű tűzvédelmi hiányosságot tapasztal, azt is észrevételezi, de általában azokat visszamenőleg rendezni - különösen egy régóta működő létesítményben már nem áll módjában. Ilyen helyzetben azt értékeli, hogy a fennálló helyzetben a használati jellegű műszaki, szervezeti, szervezési és magatartási viszonyok együttesen megnyugtatóan ellensúlyozzák e a csökkent mértékű biztonságot. Javaslatot tehet a létesítési jellegű, biztonságosabb műszaki megoldások lehetőség szerinti megvalósítására (felújítás, átalakítás esetére). A bejárás során az ellenőrző főképp az alábbi tűzvédelmi kérdésköröket vizsgálja: a munkaterület rendjét, az egyes technológiák veszélyes pontjainak védelmét, a figyelmeztető jelzések, biztonsági jelek meglétét, a tűzjelzési lehetőségek biztosítását, a tűzveszélyes tevékenység végzését, a dohányzás, nyílt láng használatát, a raktározás biztonságát,

15 15 a szállítás biztonságát, az építmények biztonságát, - a kiürítés, menekülés lehetőségét, - a tűzoltási felvonulás és megközelítés lehetőségét, - a kémények biztonságát, - a fűtés biztonságát, - a világítás biztonságát, - a villamos berendezések biztonságát, - a villámvédelem biztonságát, - szellőzés biztonságát, - a sztatikus védelem biztonságát, a beépített tűzvédelmi berendezések működőképességét, a tűzoltó eszközök és készülékek meglétét, használhatóságát, az oltóvíz biztosításának megoldását, a dolgozók tűzvédelmi ismeretszintjét (szúrópróbaszerűen ), stb. Más a helyzet, ha az ellenőrzés bejelentett új telep, üzlet, vagy zenés, táncos rendezvény helyszínének a tűzvédelmi biztonsági helyzetének az értékelésére irányul. Ezekben az esetekben a létesítési és használati követelmények érvényesülését egyaránt vizsgálja a tűzvédelmi hatóság. Az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése Az ellenőrzést végző tűzoltó az értékelést az ellenőrzés végén a szerv vezetőjének, vagy intézkedésre jogosult képviselőjének és tűzvédelmi szakemberének jelenlétében, szóban végzi. Az értékelés során kitér: a tűzvédelem szervezési és irányítási színvonalára, a tűzvédelmi iratok tartalmi értékelésére, a létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelésére (a hiányosságok és jó megoldások kiemelése, a hiányosságok rangsorolása), javaslatokat tesz a nem kielégítő tűzvédelmi viszonyok rendezésének megoldásaira, szükség szerint megteszi helyszíni intézkedéseit (tevékenység leállítása, munkavégzéstől eltiltás), összegyűjti a további intézkedéséhez szükséges adatokat (a szabálytalan -ságokért felelős személyek kiléte, adataik, stb.), Az ellenőrzött létesítmény vezetője, vagy képviselője az értékelés során nyilatkozatot tehet az ellenőrzés és az értékelés megállapításaival kapcsolatban. Az értékelés során, vagy azt követően kerül sor az ellenőrzés dokumentálására A jegyzőkönyv és a hivatalos feljegyzés készítése Az ellenőrzésről készülő jegyzőkönyv Az ellenőrzési jegyzőkönyv pontos, az ellenőrzés folyamán történt eseményeket, tapasztalatokat, tényeket, nyilatkozatokat hűen tükröző, jogi szempontból megalapozott elkészítése kiemelkedő jelentőséggel bírhat. Ugyanis abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés eredményeképpen a tűzoltóság hivatalból eljárást indít, vagy kezdeményez az ellenőrzött személy vagy szerv ellen, az ellenőrzési jegyzőkönyv bizonyítékként szolgál. Az ellenőrzés során készült hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre is a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ellenőrző munkáját ezek az eszközök nagymértékben megkönnyíthetik, hiszen sok esetben egy

16 16 helyszínről készült fénykép vagy a filmfelvétel több információt tartalmazhat, mint a látottak puszta leírása. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a Ket. jegyzőkönyvre irányadó szabályainak megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a hangfelvételről vagy a kép- és hangfelvételről jegyzőkönyv készül, a felvétel megsemmisíthető, kivétel, ha valamelyik résztvevő a jegyzőkönyv aláírását megtagadja. A tűzvédelmi ellenőrzés tapasztalatainak dokumentálásával kapcsolatosan rendező elvnek tekinthető, hogy a tűzoltóság az illetékességi területén lévő, önálló intézkedésre jogosult vezetővel rendelkező gazdálkodó egységekben, létesítményekben tartott ellenőrzésekről külön jegyzőkönyvet készít, még akkor is, ha több gazdálkodó szerv egy telephelyen működik. A helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés során az ellenőrző tűzoltó a tapasztalt hiányosságokat, a lefoglalást, valamint az ellenőrzött nyilatkozatát jegyzőkönyvbe rögzíti. Az ellenőrzési jegyzőkönyv készítése az eljáró tűzvédelmi hatóságnak abban az esetben kötelezettsége, ha az ellenőrzés tapasztalatai alapján intézkedésre van szükség. Amennyiben az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, elegendő az ellenőrzés tényét hivatalos feljegyzésben dokumentálni. Az ellenőrző hatóság a költségtakarékosság és hatékonyság követelményének megfelelően választja ki a jegyzőkönyv készítésének formáját. Az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője az ezzel járó költségek megtérítése mellett kérheti az általa megjelölt jegyzőkönyvezési forma alkalmazását. A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az eljáró hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezését, az ügyiratszámot, a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, a helyszíni ellenőrzést végző személy(ek) megnevezését (hivatali beosztását, jogosultságát); az ellenőrzött szerv, vagy személy adatait, (nevét, lakcímét, telephelyét, eljárásjogi helyzetét, elérhetőségi adatait), az ellenőrzés során meghallgatott személy (ügyfél, annak képviselője vagy más személy) nevét, lakcímét, eljárásjogi helyzetét (ügyfél, képviselő, tanú stb.) és elérési lehetőségét, az alkalmazott hatósági tanú nevét és személyi azonosító adatait, az ügy tárgyát, az ellenőrzött, illetve a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét, így pl. az eljárás során: az ügyfél jogosult anyanyelvét használni, meghallgatása előtt az ügyfelet szükséges tájékoztatással el kell látni, jogszabályok ismeretének hiánya miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, az eljárás során az ügyfél írásban, szóban nyilatkozatot tehet, az ügyfél a nyilatkozatot megtagadhatja (ha nem nyilatkozik, vagy a kért adatot nem közli, az eljáró tűzoltóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, erre az ügyfelet figyelmeztetni kell), az ügyfél köteles legjobb tudása szerint, jóhiszeműen közreműködni az eljárásban, az ellenőrzés során tapasztalt, az ügy megítélése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat (hiányosságonként pontokba szedve); Megjegyzés: A jegyzőkönyvben az ellenőrzés során tapasztalt jogszabályokban, és hatósági előírásokban foglaltak érvényesülésével összefüggő hiányosságok kerülnek rögzítésre. (Jogellenes magatartások, állapotok, pl.: tárolással, dohányzással, tűzvédelmi berendezés működőképességével, vagy az eseti eltérési engedélyben foglalt feltételek nem teljesítésével kapcsolatban stb.).

17 17 - az ügyfél, valamint az ellenőrzés során megszólaló más személyek (pl. meghatalmazott, munkavállaló, családtag) által tett nyilatkozatokat (az ügyfél a feltárt hiányossággal kapcsolatban nyilatkozhat, vagy későbbi határnapot is kérhet a nyilatkozat megtételére); Megjegyzés: A jegyzőkönyv készítése esetén nem kötelező minden esetben szó szerint rögzíteni az elhangzottakat, elegendő csupán az ügy szempontjából meghatározó jelentőségű körülmények, megállapítások feltüntetése. Ha azonban a meghallgatott személy ilyen irányú indokolt kérelmet terjeszt elő, kötelező a hatóság számára a nyilatkozatot, vallomást, szakértői véleményt vagy azok egyes részét a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni. a lefoglalást, ebben az esetben a jegyzőkönyvben tételesen fel kell sorolni a lefoglalt iratokat és más tárgyi bizonyítékokat; a hatósági tanú(k)nak a helyszíni ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatos nyilatkozatát, az általa tapasztalt tényeket, amit a jegyzőkönyv aláírásával tanúsít, a rendőrségi közreműködés igénybevételét, az ellenőrzés helyszínén tartózkodó és az ellenőrzés szempontjából releváns idegen nyelvet beszélő személy tolmácsként való igénybevételét, a tolmácsként igénybe vett személy nyilatkozatát, a tolmács jogairól, kötelezettségeiről történő tájékoztatásának megtörténtét, a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője, a hatósági tanú, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását. A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre ez természetesen nem alkalmazható, csak abban az esetben, ha arról utóbb írásos jegyzőkönyv készül. Ha az eljárási cselekmény valamelyik résztvevője megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, akkor a hangfelvétel nem megsemmisíthető meg, azt az ügy irataihoz kell csatolni. A helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés során a helyszínen a jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél ezirányú kérése nélkül át kell adni az ügyfélnek. Ha erre nincs mód (például az ügyfél időközben eltávozott az ellenőrzés helyszínéről vagy nem volt jelen), akkor a jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül meg kell küldeni a tűzoltóság részéről az ügyfélnek és biztosítani kell számára, hogy arra nyilatkozatot tegyen. A jegyzőkönyvadási kötelezettség azt jelenti, hogy az ügyfelet a tűzvédelmi ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy eredeti példánya illeti meg (és nem a másolata) és ebből következően a jegyzőkönyvért költségtérítés (például másolati illeték) az ügyféltől nem kérhető. Amennyiben a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés az ügyfél kérelmére történt (ezt törvény teheti lehetővé) a tűzoltóság megküldi az ügyfélnek az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, vagy hivatalos feljegyzést. Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés során hiányosság, szabálytalanság nem kerül megállapításra és nem kerül kibocsátásra hatósági felhívás, vagy nem kerül megindításra elsőfokú hatósági eljárás, az ügyfelet erről tájékoztatni kell. A hivatalos feljegyzés tartalma Ha az ellenőrzés során nem vált szükségessé jegyzőkönyv készítése, akkor hivatalos feljegyzést kell készíteni. A hivatalos feljegyzés tartalmazza: az ügy tárgyát és számát, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, felvételének helyét és időpontját, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását,

18 18 A hivatalos feljegyzés egy példányát az ellenőrző tűzoltóság az ellenőrzött ügyfél kérelmére adja át a helyszínen, vagy küldi meg tíz napon belül A tűzvédelmi hatóság ellenőrzését követő intézkedései Az eljáró tűzvédelmi hatóságot a tűzvédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése és a tűzkárok megelőzése érdekében intézkedési kötelezettség terheli. Lehetséges intézkedései az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Az ellenőrzést végző tűzoltóság saját hatáskörében tehető intézkedései a) A Ket. lehetővé teszi, hogy a tűzoltóság felhívja az ellenőrzött ügyfél figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésekre, és határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja annak megszüntetésére. A tűzoltóság a felhívást végzés formájában küldi meg az ügyfélnek. A Ket.94 rendelkezései szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette: ha a jogsértés a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával - újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül - orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, ha felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy felhívás alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ha a felhívás, vagy az eljárás indítás azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. b) Hivatalból megteheti a hatáskörébe tartozó alábbi intézkedéseket, megindíthat eljárásokat: Utó - vagy célellenőrzés megtartására intézkedik. Az utóellenőrzést a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka az ellenőrzésről készült irat záradékában rendelheti el a határidő meghatározásával. Célellenőrzések szükség szerint, a tapasztalt körülmények függvényében a negatív tendenciák okainak feltárása érdekében végzendők. A tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen, ha a munkavállaló a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, a tűzjelzés lehetőségét, illetőleg a tűzoltóeszközök használatát nem ismeri, azonnal végrehajtandó intézkedést tesz, eltiltja a további tevékenységtől. az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha: - a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet meghaladják, vagy - azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy

19 19 - a kiürítési feltételeket nem biztosítják, - a tűzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tűzvédelmi hatósággal, szakhatósággal vagy - az engedélyezettől kedvezőtlenül eltérnek, Hatáskörében tűzvédelmi kötelezettséget állapít meg. Jogszabályban [259/2011.(XII.7.) Korm. r.)] meghatározott súlyos tűzvédelmi szabálytalanság elkövetőjével szemben tűzvédelmi bírságot szab ki. c) A tűzvédelmi szabályok tetten ért elkövetőjével szemben forintig terjedő szabálysértési helyszíni bírságot szabhat ki. ) Más, intézkedésre jogosult hatóságot, vagy szervet megkereshet. Amennyiben a tűzvédelmi ellenőrzést lefolytató tűzoltóparancsnok a megállapított tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetésére nem rendelkezik hatáskörrel, akkor a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságot, vagy intézkedésre jogosult más szervet keresi meg, és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ebben a körben más közigazgatási szervet (pl. építésügyi hatóságot, működési engedélyt kiadó jegyzőt, piacfelügyeleti hatóságot, stb.) intézkedés végett megkeres. Megjegyzés: Ez esetben a megkeresett szerv köteles az illetékes tűzoltóság megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről, vagy mellőzésének okáról a tűzoltóság vezetőjét 30 napon belül tájékoztatni. A felelősség megállapítása érdekében intézkedhet. Az ellenőrzésen tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében, szabálysértési, büntető, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. A tűzoltóparancsnok az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve a fenti intézkedések és kezdeményezések közül többfélét is megtehet párhuzamosan, amennyiben az szükséges. Az intézkedések eredményessége érdekében az ellenőrzött szerv vezetője, mint ügyfél felhívható olyan tartalmú nyilatkozattételre, hogy a tűzoltóság részére adja meg az intézkedések megtételéhez szükséges adatokat, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével. Amennyiben a vezető a nyilatkozattételt, adatszolgáltatást megtagadja, a szabálysértési felelősségre vonás vele szemben kezdeményezhető. Az ellenőrzés eredményességéhez szükséges, hogy az ellenőrzött szerv vezetője az ellenőrzési jegyzőkönyv és a tűzoltói intézkedések alapján az ellenőrzés tapasztalatait értékelje, szükség szerint intézkedési tervben határidővel és felelőssel megjelölve gondoskodjon a hiányosságok megszüntetéséről A gazdálkodó szervek belső tűzvédelmi ellenőrzése A gazdálkodó szervezetnél a vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényesülését hivatott biztosítani a belső ellenőrzés részeként működő tűzvédelmi ellenőrzés. A gazdálkodó szervezet vezetője (vezetése) tűzvédelmi szabályzatban határozza meg a belső tűzvédelmi ellenőrzés rendjét.

20 20 A tűzvédelmi ellenőrzés fogalomkörébe tartozik a gazdálkodó szervezet vezetője (vezérigazgató, elnök, ügyvezető) beszámoltatási, ellenőrzési feladatai is, a vezető beosztású munkatársai tűzvédelmi feladatainak végrehajtását illetően. A belső tűzvédelmi ellenőrzés szabályozásában rendezni kell: - az ellenőrzés lefolytatására jogosultakat és kötelezetteket (üzlet, telephely, műhely, raktárvezető, a tűzvédelmi szervezet), - az ellenőrzés módszereit: helyi vizsgálat, üzemeltetési próba, iratok megtekintése, adatszolgáltatás, írásos helyzetjelentés, stb., - az ellenőrzés rendszerességét, időszakait, - az ellenőrzésen részt vevők körét, - az ellenőrzés szempontjait, - a megállapodás szerint tűzvédelmi szolgáltatóval végeztetett ellenőrzések körét, - jegyzőkönyv készítését, tartalmi, formai követelményeit, a leadás határidőit, - az ellenőrzésen tapasztaltak alapján tehető intézkedéseket (írásbeli, szóbeli) felelős, határidő megjelölése, - az intézkedésre jogosultak felsorolását, - a tűzvédelmi szervezet intézkedési jogosultságának körét, - az ellenőrzött kötelezettségeit az ellenőrzésen tapasztalt hiányosságokkal kapcsolatosan, - az egyes veszélyes munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatokat és felelőseit. A belső tűzvédelmi ellenőrzés lefolytatása, dokumentálása és az intézkedések megtétele A gazdálkodó szervnél foglalkoztatott tűzvédelmi szakember munkaköri kötelezettségei közé tartozik, hogy rendszeresen ellenőrzi a létesítményt tűzvédelmi szempontból. E feladatkörén belül figyelemmel kíséri és koordinálja gazdálkodó szerv tűzvédelmi belső ellenőrzését. Ellenőrző tevékenységét értelemszerűen a helyi viszonyok figyelembevételével tervezze és végezze, hasonló szempontok szerint, a kockázatokra és korábbi tapasztalataira alapozva, mint ahogy az a tűzoltósági ellenőrzéseknél történik. Munkamódszerét a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott követelmények figyelembevételével szabadon, a helyi sajátosságokhoz igazítottan alakítsa. A gazdálkodó szerv belső tűzvédelmi ellenőrzése során különös figyelmet kell fordítani a legveszélyesebb technológiai szakaszok biztonságára, az általános rendre, a vezetők és dolgozók tűzvédelmi ismereteire, fegyelmére, a menekülési útvonalak szabadon tartására, a tűzoltási, mentési feltételek biztosítására. Tűzvédelmi szabályzatban kell rendezni, hogy a tűzvédelmi szakember a hiányosságok megszüntetése érdekében milyen intézkedések megtételére jogosult és köteles. Mindenképp joga és kötelessége az észlelt hiányosságot észrevételezni, az érintett dolgozó és vezetője figyelmét felhívni a szabálytalanság megszüntetésére. A vezető felhatalmazása alapján felhívással élhet az érintett munkaterület vezetője felé, amelyben a hiányosság megszüntetésére határidőt is megállapíthat. Azokon a munkaterületeken, ahol gyakran tapasztal hiányosságokat, tartson soron kívüli ellenőrzéseket, és ha indokolt kezdeményezze az érintettek felelősségre vonását. A tűzvédelmi szakember a megtartott ellenőrzések időpontját és tapasztalatait dokumentálja, amelynek alapvető formái a jegyzőkönyv, a feljegyzés, vagy

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ dr. Kádár András Kristóf 1. Pozitív változások a panaszeljárás szabályozásában Az Rtv. 92-93. -ában szabályozott és jelenleg

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai

KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG. Az ügyész közérdekvédelmi feladatai KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKÁG Az ügyész közérdekvédelmi feladatai Magyarország Alaptörvénye 29. cikkének (1) bekezdése szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések Dr. Nyitrai Endre* A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések I. Bevezetés A hagyományos nyomozati eszközök és módszerek a kiemelt ügyek felderítésekor illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2015.07.01-2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Cél... 3 3. Meghatározások... 4 4. Alkalmazási terület... 7 5. Alkalmazandó egyéb jogszabályok,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc Szabályzat 2012 1/2013 (03.06.) Tartalom 1. fejezet LICENCRENDSZER... 5 1. cím szabályzat érvényessége... 5 2. cím Szabályzat hatálya... 5 3. cím z UEF és az MLSZ

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata Bevezetés 3. - A büntetőeljárás menete: 1. A NYOMOZÁS 164. (1) A büntetőeljárás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyomozással kezdődik. (2) A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok Váradi Julianna Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket,

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket, XVIII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2006. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelõ Bizottsága Az elmúlt év utolsó hónapjában, december 14-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.Hierarchia, irányítás, vezetés

Szakács Tamás. 1.Hierarchia, irányítás, vezetés 28. Az irányítás fogalma és fajai a közigazgatási rendszerben (az irányítás szervezéstudományi, szociológiai és jogi fogalma; szervi és szakmai irányítás; közvetlen és közvetett irányítás) 1.Hierarchia,

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben