1. Jogorvoslati eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Jogorvoslati eljárás"

Átírás

1 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata, - újrafelvétel, 2. Fellebbezés Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. (jogszabályi hely: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) , 172. c) pontja) Önállóan fellebbezhető végzések: - az ügyfél kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés (30. ), - az eljárást felfüggesztése tárgyában hozott végzés (32. ), - az eljárást megszüntető végzés (31. ), - az eljárási bírságot kiszabó végzés (61. ), - az eljárási költség összegét megállapító végzés (158. ), - az eljárási költség viselésének tárgyában hozott végzés (158. ), - a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, illetve a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló végzés (159. ), - az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló végzés (29/A. ), - az ügyféli jogállást megtagadó végzés (15. ), - az ügyféli jogutódlás kérdésében hozott végzés (16. ), - a természetes személyazonosító adatok éa a lakcím zárt kezelésére vonatkozó kérelemnek helyt adó végzés (39/A. ), - a fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító végzés [102. (4) bek.], - az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzés ( ), - az eljárási illeték, vagy az eljárás lefolytatásáért fizetett díj visszatérítésével kapcsolatban hozott végzés (33/A. ), - a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos végzés (74. ), - a végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés [129. (5) bek.], továbbá - a biztosítási intézkedést elrendelő végzés [151. (6) bek.]. - végrehajtási eljárás költségének megelőlegezésére, viselésére - kötelező, - a pénzegyenérték megállapítására vonatkozó, - a végrehajtási (eljárási) bírságot kiszabó, - a végrehajtást felfüggesztő (a törvényben meghatározott kivételekkel), - a végrehajtást megszüntető végzések.

2 Egyéb végzések esetén jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 3. Eljárás lefolytatásának szabályai Típusa: kérelemre induló jogorvoslati eljárás. Az eljárást kezdeményezheti: az ügyfél, a döntés rendelkező része által érintett személy, az eljárás egyéb résztvevői (a tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselője törvényes képviselő, ügyvéd, valamint a hatósági közvetítő, továbbá a hatósági tanú) saját jogukon önálló fellebbezéssel élhetnek az első fokú közigazgatási határozat rendelkező részében található, őket érintő rendelkezésekkel szemben. Önálló fellebbezést nyújthatnak be az őket érintő bármely elsőfokú végzés ellen; e jog abban az esetben is megilleti őket, ha egyébként az adott végzés megtámadását a törvény csak járulékos formában teszi lehetővé (pl. a bármely határnap, határidő elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító végzés esetében). A kérelem benyújtásának helye: az elsőfokú döntést hozó hatóság hatáskört, illetékességet, Az elsőfokú hatóságnak vizsgálni kell: a fellebbezés benyújtása az arra jogosulttól érkezett-e, Határidőn belül (döntés közlésétől számított tizenöt napon belül legyen a postára adás napja) nyújtotta-e be a fellebbezését, Ha határidőn túl érkezett a fellebbezés csatolták-e mellé az igatolási kérelmet, és az igazolási kérelem alapján a hatóság elfogadja-e a fellebbezés határidőn túl történő beérkezését, Az eljárási illetéket lerótta-e az ügyfél az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. alapján (2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. (4) Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. Az adott döntés megfellebbezhető-e,

3 fellebbezés tartalmának megfelelően döntés tartalmának jogszerűségét, A fellebbezésre jogosult lemondott-e a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról. 4. Az elsőfokú hatóság által teendő intézkedések: A jogosult által határidőre benyújtott fellebbezés esetén, melynek tartalmával az első fokú hatóság nem ért egyet az ügy összes iratát a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, a fellebbezésről kialakított állásponttal együtt. Ha az ügyfél rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségének, telefonszámának vagy elektronikus levélcímének megadásával előzetesen kérte, az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az iratok felterjesztését követően értesíti a nem fellebbező ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált jogerőssé. Ha az ügyfél a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, az ennek helyt adó döntés jogerőssé válását követő nyolc napon belül kell felterjeszteni a fellebbezést (melynek tartalmával az első fokú hatóság nem ért egyet) az ügy összes iratával együtt a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz. Ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó szabályokat, a fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek arra való hivatkozással, hogy az értesítés, illetve a határozat közlése nem postai kézbesítés útján történt. Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést, valamint hatósági bizonyítvány tekintetében az ellenérdekű ügyfél által benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha az ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való költségmentessége iránt, erről a kérelemről döntést kell hozni. A fellebbezésre jogosult a jogszabályban meghatározott fellebbezési határidőn belül vissza nem vonható írásos vagy szóbeli nyilatkozattal lemondott a fellebbezési jogáról. A lemondó nyilatkozat alapján a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Több ügyfél részvételével folyó eljárásban ez a jogkövetkezmény csak abban az esetben áll be, ha valamennyi ügyfél ilyen nyilatkozatot tett. Abban az esetben, ha az ügyfél, mégis fellebbezést nyújt be, az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül megszünteti az eljárást. A hatóság, vagy szakhatóság még egyszer átgondolhatja a döntését (a fellebbezésben az ügyfél új tényeket és bizonyítékokat is felhozhat) és változtathat rajta. A hatóság, vagy szakhatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörében módosítja vagy visszavonja határozatot ha az ügyben nincs hatósági döntésre szükség Az eljárás lefolytatásának feltétele: az eredeti döntés jogszabálysértő mivoltának megállapítása, vagy az eredeti döntésével összefüggésben semmilyen jogszerűségi probléma nem merült fel, de az ügyfél fellebbezési kérelmében foglaltakkal egyetért, és nincs ellenérdekű ügyfél. Végrehajtás módja: határozatban, vagy önállóan megfellebbezhető végzés esetén végzésben, valamint szakhatósági állásfoglalás esetén szakhatósági állásfoglalás kiadásával

4 Jogorvoslat lehetősége: Az új döntés elsőfokú hatósági határozatnak (vagy végzésnek) minősül ezért ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt. A döntést közölni kell: a fellebbezővel, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott döntést közölték (a szakhatóság a hatósággal is közli a módosítást, vagy visszavonást) A fellebbezési eljárás másodfokú hatóság által lefolytatott része Hatályos jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet, A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. Eljáró hatósság: Első fokú tűzvédelmi hatóság Hivatásos önkormányzati tűzoltóság Megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Másodfokú tűzvédelmi hatóság/ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF

5 Eljárás lefolytatásának szabályai: Az ügyhöz tartozó iratokat, a megérkezést követően haladéktalanul ellenőrizni kell. (Ket. 37. (2) ) Az ügyfél, ha közvetlenül a másodfokú hatósághoz nyújtotta be a fellebbezését, azt haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni az első fokon eljáró hatóságnak, hogy az a Ket (4)-(6) bekezdésben foglalt jogaival élhessen. A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata Ket. 22. (1) bekezdés alapján. Az elsőfokú hatóság fenn tarja a kiadott határozatában foglaltakat, és a fellebbezés megérkezését követő legkésőbb nyolcadik napon az ügyfél fellebbezését és az első fokú eljárásban keletkezett iratokat, a véleményével együtt felterjesztette a másodfokon eljáró hatóságnak. Hatáskör vagy illetékesség hiányának megállapítása esetén a kérelmet/fellebbezést és az ügyben keletkezett iratokat átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Az áttétel formátuma: végzés Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül Értesítési kötelezettség: a hatósággal egy időben az ügyfelet kell értesíteni.

6 A hatóság hatáskörét és illetékességét megállapítja az adott fellebbezési eljárásban. Az első fokú hatóság, ha az igazolási kérelmet nem bírálta el, vagy a költségmentességre irányuló kérelem tárgyában nem hoz döntést, az ügyet át kell tenni az első fokú hatóságnak. A fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezés, az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezés, az elkésett fellebbezés esetén, ha igazolási kérelmet nem nyújtottak be, valamint a hatósági bizonyítvány tekintetében az ellenérdekű ügyfél által benyújtott fellebbezés esetében érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezést el kell utasítani, ha az nem a fellebbezési jog jogosultjától származik. Ilyen esetekben nem kell a fellebbezést érdemben vizsgálni, Erről a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság végzést hoz, az ilyen végzés felülvizsgálatát, jogszabálysértésre hivatkozással bíróságtól lehet kérni. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta, kivéve, ha hivatalbóli döntésfelülvizsgálatnak van helye. fellebbezését az ügyfél (egyéb résztvevő) egészen a fellebbezési eljárás befejezéséig (egészen pontosan a másodfokú döntés kézhezvételéig) bármikor visszavonhatja. A fellebbezést az ügyfél módosíthatja. Az eljárási illetéket, ha az ügyfél nem, vagy csak részben rótta le és ezt az első fokú hatóság nem észlelte az ügyfelet az eljárási illeték megfizetésére hiánypótlási eljárás keretében fel kell hívni. Az eljárást megszüntethető, ha az ügyfél a fizetési kötelezettségének erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül. Az ügyfél a fellebbezésében megtámadhatja a határozatban foglalt hatósági döntés egészét vagy annak egyes részeit is. A másodfokú döntést hozó hatóság ebben az esetben a sérelmezett döntést, valamint az elsőfokú eljárást egészében vizsgálja meg, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Az első fokú eljárás törvényességét anyagi és eljárás jogi szempontból is meg kell vizsgálni. Az eljárás egyéb résztvevője által benyújtott fellebbezés nem tekintendő a közigazgatási határozat egésze elleni fellebbezésnek. A hatóság a határozatnak csak az őt érintő megtámadott részeit vizsgálja, viszont ha a fellebbezés vizsgálata során az elsőfokú határozat más részeiben jogszabálysértést észlel, akkor gyakorolhatja a Ket ának (2) bekezdésében szabályozott felügyeleti jogkörét, erre a határozat indokolásában utalni kell. A hatósági határozatot, ha az eljárás egyéb résztvevője támadja meg, fellebbezése nem lesz akadálya annak, hogy a határozatnak az ügyfélre vonatkozó (az ügy szempontjából voltaképpen az érdemi) része jogerőre emelkedjen A részjogerő a határozat meg nem támadott része tekintetében akkor is beáll, ha a fellebbezés az ügyféltől (ügyfelektől) származik ugyan, de csak az eljárási költségek viselésére vonatkozó rendelkezést érinti. A fellebbezés nyomán meginduló jogorvoslati eljárás egész időtartama alatt a jogerő nem áll be, így nem csak a határozatban előírt kötelezettségeket nem kell teljesíteni, hanem a fellebbezési eljárás időtartama alatt a határozatban biztosított jogosultságok sem

7 gyakorolhatók. A főszabály szerint csak jogerős határozatot lehet végrehajtani. A kivételes esetben (Ket (3) bekezdés) a határozat fellebbezési jogra való tekintet nélkül akkor nyilvánítható (azonnal) végrehajthatónak, ha - életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, - a közbiztonság fenntartása vagy fontos közrendvédelmi ok szükségessé teszi,- a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna. Ezt a határozat rendelkező részébe kell belefoglalni, és a szükségességét érvekkel alá kell támasztva indokolni kell. A döntés végrehajtása a fellebbezési eljárás időtartama alatt bármikor elrendelhető, erről a hatóság külön végzésben rendelkezik A végrehajtást a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, függesztheti, erre vonatkozóan a Ket (2) bekezdése az irányadó. A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha törvény vagy kormányrendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is. A másodfokú eljárásban, ha lehetőség van rá és az ügy típusa igényli, minden esetben célszerű helyszíni szemlét lefolytatni, valamint az elsőfokú eljárásra meghatározott szabályok szerint a tényállás tisztázása miatt ha szükséges bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A másodfokú döntéshez, ha nem áll rendelkezésre elegendő adat azaz az alapeljárásban a tényállást nem megfelelően tisztázta az elsőfokú hatóság akkor a fellebbezést elbíráló szerv, ha nem kell megsemmisíteni a döntést, és új eljárást rendelni, maga intézkedik a hiányzó adatok beszerzéséről. Az első fokú hatóság döntése hibás, ha nem ütközik jogszabályba, de a határozatban névelírás, számelírás szerepel, vagy valamely, az eljárás tárgyát képező kérdésben a hatóság nem rendelkezett, tehát annak kijavítására, kicserélésre vagy kiegészítésére van szükség. Ebben az esetben a döntést a hibák megszüntetésével módosítja a másodfokú hatóság. Jogsértő az első fokú hatósági döntése, ha valamely anyagi vagy eljárási jogi jogszabály rendelkezésébe ütközik, vagy attól erre irányuló felhatalmazás hiányában eltér. Eljárási jogi normasértésnek minősül például, ha a döntés nem az annak meghozatalára jogosult (hatáskörrel rendelkező és illetékes) hatóságtól származik, ha ténybelileg megalapozatlan, ha nem az előírt formában készül el (pl. a közigazgatási szerv az ügyfél kérelmét egyszerűsített határozatban utasítja el). Az ügyintézési határidő túllépése hatósági mulasztás. Az ügyintézési határidő túllépésével okozott jogsérelem miatt nem kell a határozatot hatályon kívül helyezni, mivel ez a legtöbb esetben nincs kihatással a kifogásolt döntés tartalmára. Ha a határidőn túli döntéshozatal következtében az ügyfélnek kára keletkezik, akkor az első fokú hatóságnak a kárért a polgári jog szabályai szerint helyt kell állnia, a felelősség megállapítása a bíróságtól kérhető, erről tájékozatni kell az ügyfelet. A kérelemben indult eljárásban (hatósági bizonyítvány kiadása, beépített tűzvédelmi berendezések létesítése, használatba vétele), ha az eső fokú hatóság határidőt mulasztott, az első fokú eljárás illetékének visszafizetéséről a másodfokú határozatban rendelkezni kell a Ket. 33/A. -nak megfelelően.

8 A fellebbezés nyomán a másodfokú hatóság az alábbi döntéseket hozhatja: Az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezést elutasítja, az első fokú hatóság, ha anyagi, és eljárás jogi szempontból is helyesen járt a másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezést elutasítja. A döntést minden esetben indokolni kell, mind tények szempontjából, mind jogilag alátámasztva az elutasító döntést. Az első fokú döntést megsemmisíti, ha a megtámadott határozat anyagi vagy eljárási jogszabályt sért, és az ügyben nincs szükség másik hatósági döntésre. Az első fokú döntést meg kell semmisíteni, ha az eljáró hatóságnak nem volt hatásköre az ügyben eljárni (pl.: tűzvédelmi bírság került kiszabásra tűzvédelmi szabálysértési eljárás kezdeményezése, lefolytatása helyett. A döntés megsemmisítése mellett az első fokú hatóságot új eljárásra utasítja, ha a döntés ténybeli megalapozatlansága olyan súlyos, jogsértő tartalmát olyan mértékben szabálysértés kezdeményezése helyett. Ilyenkor a tűzvédelmi szabálysértési az eljárást kezdeményezni kell az illetékes jegyzőnél. kell átalakítani, hogy azt a másodfokú döntést hozó hatóság a saját eljárásában az ügyfél jogaira is figyelemmel nem teszi meg és szükséges másik hatósági döntés, vagy amikor a törvény alapján ügyfélnek minősülő személyt nem vontak be az eljárásba. Ha az alapeljárás ügyféli kérelemre indult, és az annak benyújtására okot adó körülmények a fellebbezés elbírálásának időpontjában még fennállnak, a döntés megsemmisítésével egyidejűleg az alapeljárást lefolytató szervet mindig új eljárásra kell kötelezni.a megismételt eljárásban az első fokú döntést hozó hatóságot a másodfokú végzés rendelkező része és indokolása köti. Az első fokú hatóság azt az anyagi jogszabályt (jogszabályhelyet) alkalmazhatja, amelyet a másodfokú hatóság az ügyben irányadónak tekint, a felettes szerv jogszabály-értelmezését el kell fogadnia, illetve a megismételt eljárásban el kell végeznie a tényállás tisztázása érdekében azokat az eljárási cselekményeket, illetőleg fel kell használnia azokat a bizonyítási eszközöket, amelyeket a megsemmisített döntéssel kapcsolatban nem tett meg és ezt a másodfokú hatóság hiányosságként állapított meg a határozatában.a döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzés ellen nincs jogorvoslati lehetősége az ügyfélnek, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség A megismételt eljárásban hozott döntés ellen az általános jogorvoslati szabályok alapján lehet majd bírósághoz fordulni. Az első fokú döntést megváltoztatja: a másodfokú hatóság saját döntésével tartalmilag írja felül az első fokú hatóság döntését, ha az jogszabálysértő, hibás, vagy az ügyfél kérelme elfogadható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő első fokú hatósági döntés ennek megfelelően megváltoztatható abban az esetben ha nincs ellenérdekű ügyfél. Tilos az első fokú hatóság mérlegelési jogkörben hozott, kötelezettséget megállapító döntésénél az ügyfél számára kedvezőtlenebb döntés meghozatala. Tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat esetén, ha törvényi minimumok nem kerültek kiszabásra meg kell változtatni az első fokú hatóság döntését, abban az esetben ha a bizonyítékok egyértelműek és rendelkezésre állnak. Az ügyfél, ha fellebbezésében a teljesítési határidőt (határnapot), a részletfizetés hiányát, illetve annak túl rövid időtartamát vagy az egyes törlesztő részletek nagyságát kifogásolja, a fellebbezési eljárást lefolytató hatóság dönthet azok megváltoztatásáról. Ha ilyen kérelmet a fellebbezés nem tartalmaz, akkor is célszerű megvizsgálnia, hogy a fellebbezési eljárás miatt indokolt-e új határidőt megállapítani a teljesítésre.

9 Az ügyfélnek az illetékről szóló évi XCIII. törvény 32. alapján vissza kell téríteni az eljárási illetéket, ha az elsőfokú hatóság döntése az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a visszatérítés foganatosítása végett az ügyfél lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes NAV szervnek (adóhatóságnak) kell megküldeni. Azt az iratot melyen az ügyfél az eljárási illetéket lerótta az elküldött határozathoz csatolni szükséges. A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni. A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes NAV szervnek (adóhatóságnak)írásban kérhető. (1990. évi XCIII. törvény 94. ) A határozat a közléssel válik jogerőssé, ellene jogszabálysértésre hivatkozással a az illetékes Megyei Bírósághoz címzett, 3 példányban benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevelet az első fokon eljáró tűzvédelmi hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik forint. A döntést közölni kell a fellebbezővel és azzal, akivel az első fokú döntést közölték. Ügyintézési határidő 30 nap, mely a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon kezdődik. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a döntés meghozatalát követően azonnal visszaküldi a döntéssel együtt az elsőfokú döntést hozó hatósághoz, amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt. Elsőfokú hatóság alatt a hatáskörrel rendelkező legalsóbb fokú szervet kell érteni, ehhez képest az elsőfokú döntést hozó hatóság kategóriájának alkalmazása akkor indokolt - különösen az érintett, a fellebbezésről és a fellebbezési eljárásról szóló alcímek alatt -, ha az adott rendelkezést a másodfokú hatóság első fokú döntéseire és adott esetben az az elleni fellebbezésben is alkalmazni kell. 11. Bírósági felülvizsgálat Típusa: Kérelemre induló jogorvoslati eljárás (jogszabályi hely: Ket ,) Az eljárást kezdeményezheti: ügyfél az eljárást lefolytató bíróság: a bírósági felülvizsgálat az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozik. A kereset benyújthatóságának esetei:

10 Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta. vagy ha törvény az ügyben az első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést (Ket ), és a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül. Az első fokú döntést hozó hatóság feladatai bírósági felülvizsgálat esetén: Az ügyfél benyújtott keresetének továbbítása a bíróságra 8 napon belül. A hatóság az elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el annak elbírálása a bíróság feladata! Ezzel egyidejűleg értesíti azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti a bírósági felülvizsgálat. Ha a kezdeményező a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító szervet (első fokú hatóság) is értesíti. Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget állapít meg.a jogerős közigazgatási döntés végrehajtásának felfüggesztésére irányuló ügyféli kérelem elbírálásáig a végrehajtás nem foganatosítható. A felfüggesztés tárgyában a bíróság nyolc napon belül köteles meghozni a végrehajtást felfüggesztő, illetőleg az erre irányuló kérelmet elutasító döntését. A keresetlevél benyújtása a közigazgatási határozat végrehajtása tekintetében nem jár automatikus halasztó hatállyal. A végrehajtás felfüggesztéséhez az ügyfél kifejezetten erre irányuló, és a keresetlevelébe foglalt kérése alapján szükséges a bíróság felfüggesztő határozata. Az eljárásban alperesként az a hatóság vesz részt, amely a felülvizsgálni kért hatósági határozatot meghozta. A bíróság által jogszabálysértés miatt hatályon kívül helyezett döntés, és új eljárásra kötelezés esetén a hatóság a bírósági határozat rendelkező részének, és indokolásának megfelelően köteles a megismételt eljárás lefolytatni és a határozatát meghoz

11 12. Újrafelvételi eljárás Kérelemre induló jogorvoslati eljárás (jogszabályi hely: Ket ) Az eljárást kezdeményezheti: ügyfél, Az eljáró hatóság: első fokú (tűzvédelmi) hatóság, Az eljárás megindítását abban az esetben kérheti az ügyfél: ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, feltéve, hogy ennek figyelembe vétele az ügyfélre kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A másodfokon jogerőssé vált határozatot is felülvizsgálhatja az elsőfokú hatóság az újrafelvételi eljárás keretében. A kérelem benyújtásának határideje: az ügyfélnek az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyítékról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül be kell nyújtania az újrafelvételi kérelmet. Jogvesztő, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, kivéve az ügyfél különös méltánylást érdemlő érdekére tekintettel, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, de három évet meg nem haladó esetben, feltéve, hogy az újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát vagy jogos érdekét nem érinti. A 15 napos határidő elmulasztása esetén az ügyfél igazolási kérelemmel élhet. A határidőt elmulasztó ügyfél számára az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó időpont az újrafelvételi kérelem benyújtására nyitva álló hat hónapos időtartam utolsó napja. Az eljárás lefolytatása: Az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell elutasítani, ha az a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényen, illetve a jogi szabályozásban bekövetkezett változáson alapul, vagy az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bírósági felülvizsgálat során a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatot hozott, vagy a határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, vagy azt törvény, kormányrendelet kizárja.

12 A beterjesztett új adat, tény vagy más bizonyíték felhasználásával meg kell állapítani az új tényállást. Amennyiben az új tényállás nem teszi indokolttá az ügyfél újrafelvételi kérelmét a hatóság elutasítja. (iratminta: 10. számú melléklet.) Ha megállapításra kerül, hogy az új tényállásra tekintettel az eredeti határozat nem tartható fenn, a következőket teheti. A jogerős határozatot módosítja, határozat kiadásával, A jogerős határozatot visszavonja határozat kiadásával, az új tényállásnak megfelelő új határozatot hoz, egyúttal a jogerős határozatot visszavonja. (iratminta: 11. sz. melléklet) Az újrafelvételi kérelem tartalma alapján hatóság, ha azt valószínűsíti, hogy az eredeti jogerős határozatban megállapított kötelezettség nem lesz fenntartható, akkor köteles a folyamatban levő végrehajtást felfüggesztése (Ket ) iránt intézkedni. (iratminta: 12. sz. melléklet) Ha hatóság megállapítja, hogy az új tényállás alapulvételével részben vagy egészben nem lett volna helye a jogerős határozatban foglalt kötelezettség elrendelésének, a határozat kiadásával egyidejűleg intézkednie kell az eredeti határozat végrehajtása nyomán kialakult helyzet rendezéséről. Így különösen - az adott ügy konkrét körülményeitől függően - az ügyfélnek alaptalanul okozott joghátrány megszüntetéséről, továbbá az ügyfélnek okozott kár, valamint az ügyfél által viselt eljárási költség megtérítéséről. Jogorvoslat lehetősége: Az újrafelvételi eljárásban hozott határozat ellen az általános szabályok szerint jogorvoslatnak (fellebbezésnek, vagy ha ez kizárt, akkor közvetlen bírósági felülvizsgálatnak) van helye. A döntést közölni kell: az ügyféllel, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott döntést közölték

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5

Tartalomjegyzék. 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3. 2. Az ügyintézés határidő:... 4. 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok 3 1. Az ügyfélfogadás rendje... 3 2. Az ügyintézés határidő:... 4 3. Alapvető eljárási szabályok:... 5 4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, az Áe. (1957. évi IV. tv.) helyett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ 1. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA A birtokvédelem fogalmával, szabályaival a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) foglalkozik. E törvényben foglaltak alapján akit birtokától megfosztanak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. október 1-jén

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Iktatószám: Vj/82-55/2013.

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Iktatószám: Vj/82-55/2013. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Iktatószám: Vj/82-55/2013. A Gazdasági Versenyhivatal a Riba Róbert ügyvezető által képviselt Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a rendezvény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője jár el. Hatálya: Rendezvénytartási

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11112. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013. évi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 -

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 - 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01-44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól Az illetékekről l szóló 1990.

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat Iktatószám: Tárgy: JNO/001/00709-0004/2015 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT Bárány Henrietta egyéni vállalkozó (székhely: 5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy III. út 43., adószám:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. AUGUSZTUS 3. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 545-2/2014/HO Tárgy: V-Terra Kft. (székhelye: 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 153/20., adószám: 13093413-2-11) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E törvény meghatározza a bírósági jogvédelem

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24.

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24. Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ Tartalomjegyzék Magyarország Alaptörvényének elsõ módosítása (2012. június 18.) 11856 2012. évi LXVI. törvény A médiaszolgáltatásokkal

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projekt keretében 1

Részletesebben

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) szám alatti ügyfelet tűzvédelmi

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

2. sz. melléklet Családjog

2. sz. melléklet Családjog 2. sz. melléklet Családjog I. A Ptké.-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek 1) A Ptké. 37. -hoz A Ptké. 37. -a az alábbiak szerint egészül ki: 37. A Csjt. 82. (2) bekezdése alapján a gyermek gyámhatósághoz

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2015.07.01-2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda. ügykörébe tartozó. önkormányzati feladat-és hatáskörök jegyzéke. Általános feladatok. A testület mőködése

Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda. ügykörébe tartozó. önkormányzati feladat-és hatáskörök jegyzéke. Általános feladatok. A testület mőködése 277/2006. (X.26.) sz. önkormányzati határozat 4. számú függeléke Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda ügykörébe tartozó önkormányzati feladat-és jegyzéke Általános feladatok A helyi önkormányzatok feladat-

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1363/2014. számú ügyben Előadók: dr. Berkes Lilla dr. Csink Lóránt Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hozzám, mert lakásszerzési kedvezményt kívánt

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata Bevezetés 3. - A büntetőeljárás menete: 1. A NYOMOZÁS 164. (1) A büntetőeljárás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyomozással kezdődik. (2) A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Ügytípus Szolgáltatás díja, illetékesség Szükséges iratok, ügymenet

Ügytípus Szolgáltatás díja, illetékesség Szükséges iratok, ügymenet ÓZD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓCSOPORT Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00-16.00 3600 Ózd, Városház tér 1. szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 péntek: 08.00-12.00 Ügytípus Szolgáltatás

Részletesebben