H A T Á R O Z A T-ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T-ot."

Átírás

1 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: e -mail cím:dont obi koz be szerzesekt anacsa.hu A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot. A Döntőbizottság a Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út , a továbbiakban: kérelmező) által a Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 5., a továbbiakban: ajánlatkérő) a Rákóczi utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad, és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136. (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt (2) bekezdését, ezért megsemmisíti a részvételi felhívás dokumentáció megvásárlása és a részvételi jelentkezés benyújtása időpontját tartalmazó IV.3.3.), IV.3.4. és IV.3.8.) pontjait, és az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott valamennyi döntését. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem kiegészítésében megjelölt jogsértésekre - azok érdemi vizsgálata nélkül- a jogorvoslati eljárást megszünteti, mert a kérelem kiegészítése elkésett. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt arra, hogy ,- Ft - azaz egyszázötvenezer forint - igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg a határozat kézbesítését követő 15 napon belül a kérelmezőnek, egyebekben a jogorvoslati eljárásban felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat megszüntető része ellen fellebbezésnek nincs helye és ellene a kézbesítéstől számított nyolc napon belül külön jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani, amelyet a Fővárosi Bíróságnak címezve, de a Döntőbizottsághoz kell megküldeni. A határozat érdemi része ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat érdemi részének felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a

2 2 Fővárosi Bírósághoz címezve a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. keresetlevélnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint a felek írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő gyorsított meghívásos eljárásra tett közzé részvételi felhívást (a továbbiakban: felhívás) a Közbeszerzési Értesítő 92/2010. számában augusztus 6-án. A felhívás feladásának napja augusztus 2-a volt (felhívás VI.5. pont). Ajánlatkérő az egybeszámítás szabályait és a Kbt. 21. (3) bekezdését alkalmazva a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárást hirdetett meg. A beszerzés tárgyát és teljes mennyiségét a felhívás II.2.1. pontja tartalmazta. E pont megadta a Lőrinci, Rákóczi u. jellemzőit, és meghatározta, hogy az ajánlatkérő mire kér majd ajánlatot az általa alkalmasnak nyilvánított részvételi jelentkezőktől. A szerződés befejezése október 31. (felhívás II.3. pont). Ajánlatkérő meghatározta a gazdasági, pénzügyi, és a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit, amelyeket a részvételre jelentkezőknek igazolniuk kellett (felhívás III.2.2. és III.2.3. pontok). Ajánlatkérő gyorsított, meghívásos eljárásban határozta meg az eljárás fajtáját, és ugyanitt adta meg az eljárási fajta indokát is. A gyorsított meghívásos eljárás alkalmazásának oka, hogy az ajánlatkérő által fenntartott út rendkívül rossz állapotú, balesetveszélyes, az érintett területen óvoda, iskola helyezkedik el. A jelenlegi állapot jelentős baleseti veszélyforrást jelent a közintézmények megközelítésére, különös tekintettel a téli időszakra. Az építés befejezésének határideje, mivel október 15-e után burkolatbontás és építés nem végezhető a várható időjárási körülmények miatt, a kivitelezés megkezdése csak 8 hónap csúszással, 2011 tavaszán biztosítható. A projekt legkisebb csúszással történő megvalósítása más eljárástípus lefolytatásával objektíve nem valósítható meg (felhívás IV.1.1. pont). Ajánlatkérő részvételi dokumentációt is készített, amelyet a részvételre jelentkezők ,- Ft befizetése ellenében szerezhettek meg, és a fizetést a megadott bankszámlára átutalással vagy postai úton történő befizetéssel teljesíthették a részvételre jelentkezők. A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra nem ruházható át (felhívás IV.3.3. pont).

3 3 Ajánlatkérő előírta a részvételi dokumentációval kapcsolatban, hogy a dokumentációt munkanapokon vehetik át a részvételre jelentkezők 9 óra 30 perctől 11 óra 30 percig terjedő időszakban, és be kell mutatni a ,- Ft befizetéséről szóló igazolást legalább egyszerű másolatban (felhívás VI.3.3. pont). A részvételi jelentkezés beadásának határideje augusztus óra 30 perc, a részvételi jelentkezés felbontásának időpontja augusztus óra 30 perc (felhívás IV.3.4. és IV.3.8.pont). A részvételi jelentkezések elbírálásának időpontja augusztus óra 30 perc (felhívás VI.3.1. pont). Ajánlatkérő előírta azt is a részvételi jelentkezőknek, hogy a részvételi dokumentációban kért és megadott forma szerinti dokumentumoktól nem térhetnek el, helyettük más formátumú dokumentumok nem alkalmazhatók (felhívás VI pont). Ajánlatkérő arra is felhívta a figyelmet, hogy a beszerzés finanszírozásához az EU Regionális Fejlesztési Program keretében pályázatot nyújtott be, ha nem kapja meg a támogatást, a beruházást nem valósítja meg (felhívás VI pont). Ajánlatkérő a részvételi dokumentációban az 1), 3), 4), 5), 7) 10), 11), 12), 29) oldalon olyan nyilatkozat mintákat csatolt, amelytől a felhívás VI pontja szerint nem lehet eltérni, más alakban nem lehetett nyilatkozatot tenni. A beszerzés EU-s alapból valósul meg, az Észak-Magyarországi Operatív Program, ÉMOP /B számon. Ajánlatkérő elektronikus úton küldte meg a felhívását a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztőbizottságnak, és a hiánypótlás elrendelését követően ajánlatkérő július 30-án elektronikusan küldte meg a kijavított felhívást a 34/2004. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 13. (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő augusztus 9-én 11 óra 30 perckor átvette az Alpine Hungária Kft. és a TRT Hungária Útépítő és Tervező Kft. részvételi jelentkezését. A TRT Hungária Kft. a részvételi jelentkezését visszavonta. Ajánlatkérő az Alpine Hungária Építő Kft-nek augusztus 9-én és 10-én kelt levelében hiánypótlási felhívást bocsátott ki, és a hiánypótlás határidejeként mindkét esetben augusztus órát adta meg. Ajánlatkérő a augusztus 12-én telefaxon feladott és ugyanekkor kelt levelében a részvételi jelentkezés eredményhirdetésének új időpontjaként augusztus órát jelölte meg.

4 4 Ajánlatkérő augusztus 17-én 9 órakor eredményt hirdetett a részvételi jelentkezések elbírálásáról, és érvényesnek nyilvánította az Alpine Hungária Kft. részvételi jelentkezését. Kérelmező augusztus 17-én postán feladott, augusztus 18-án beérkezett jogorvoslati kérelmében arra hivatkozott, hogy az ajánlatkérő a részvételi felhívását jogszabálysértő módon jelentette meg. Kérelmező kérte a jogsértés megállapítását a Kbt (2) bekezdés c) pontja alapján, a Kbt (2) bekezdés d) pontjára figyelemmel a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján a részvételi felhívás megsemmisítését, és az ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. Kérelmében előadta, hogy ajánlatkérő gyorsított meghívásos eljárásra tett közzé részvételi felhívást augusztus 6-án, amelynek tárgya építési beruházás. A felhívásból kitűnően ajánlatkérő az egybeszámítás szabályaira hivatkozva az Európai Unió hivatalos lapjában a TED-ben is közzétette a felhívását. A TED-en ilyen tárgyú felhívás nem jelent meg, az a következtetés vonható le, hogy nem is jelenhetett meg. További következtetése az, csak a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg a felhívás augusztus 6-án (péntek) úgy, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásának a napja augusztus 9. (hétfő). A felhívás IV.1.1. pontjában indokolta meg az ajánlatkérő azt, hogy a gyorsított eljárásnak mi az oka. Kérelmező szerint ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésébe ütköző módon határozta meg a gyorsított eljárásban a részvételi határidőt. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítésére két naptári napot biztosított, mindkét naptári nap munkaszüneti nap volt. Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése alapján gyorsított eljárásban a felhívás feladásának napjától számított 10 napnál rövidebb határidőt nem adhatott volna meg. A augusztus 2-től számítva a augusztus 9-i részvételi jelentkezés esetében csak 7 nap áll rendelkezésre, így ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdését sértette meg a részvételi jelentkezés napjának meghatározásakor. Az olyan részvételi jelentkezés, amely egyetlen munkanapot sem biztosít a részvételi jelentkezések elkészítésekor a potencionális jelentkezők számára, a Kbt (2) bekezdésén túl sérti a Kbt. 1. (1) és (3) bekezdésében meghatározott verseny tisztaságát és az egyenlő bánásmód alapelvét. Ajánlatkérő augusztus 19-én a részvételi jelentkezések esetében eredményt is hirdet, ami indokolja a közbeszerzési eljárás felfüggesztését, ezért kérte az ideiglenes intézkedés meghozatalát a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján.

5 5 Kérelmező a jogsértő esemény tudomásra jutásának napját augusztus 6- ában határozta meg, amikor a felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent. A kérelmező ügyfélképességét is valószínűsítette, amikor leírta, hogy az útépítési munkák kivitelezésére szakosodott szakvállalat, így a részvételi jelentkezésben érdekelt. A ,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat lerótta. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a TED-ben bizonyítottan nem jelent meg a felhívás. A kérelmező augusztus 25-én kelt és a Döntőbizottságnak augusztus 26-án megküldött észrevételében hivatkozott arra, hogy a Kbt ának rendelkezése alapján ajánlatkérőnek a saját honlapján is meg kellett jelentetni a felhívását, de azt nem tette meg. Ajánlatkérő a Kbt át is megsértette, amikor nem tette közzé a honlapján a részvételi felhívást. Ugyanebben a beadványban hivatkozott még a Kbt. 55. (5) bekezdésére, a Kbt. 74. (6) bekezdésére és a Kbt (3) bekezdésben foglaltakra is, amelyeket az ajánlatkérő megsértett. Ajánlatkérő a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte annak alaptalansága miatt. Ajánlatkérő szerint a részvételi felhívás nem jogszabálysértő, megfelel a Kbt. szabályainak, és a Kbt. 21. (3) bekezdése szerint feltüntette, hogy építési beruházás esetén a beszerzés értéke elérte illetve meghaladta a közösségi értékhatár felét, ezért a Kbt. IV. fejezete szerint jár el, de a hirdetmény megküldésére és a közzétételre a Kbt rendelkezéseit alkalmazza. Jogszerűen járt el, amikor a Közbeszerzési Értesítőben jelentette meg a felhívást. Ajánlatkérő honlapján a megjelenéstől számítottan a felhívás elérhető. Ajánlatkérőként a megjelent felhívást haladéktalanul ellenőrizte, de a felhívás feladása napjának elírását csak később észlelte, ezért már nem volt lehetősége a Közbeszerzési Értesítőnél történő korrekcióra. A felhívás nem tért el a beküldött és javított felhívás tartalmától, a felhívás feladásának a napját pedig nem ajánlatkérő írja be. Ajánlatkérőként a javított felhívás feladásának napját tudja igazolni, ez a nap július 30-a. Ajánlatkérőként a Kbt (2) bekezdésében előírt határidőt biztosította, ezért nem jogszabálysértő az eljárása. Ajánlatkérő álláspontja az, hogy a Kbt (2) bekezdése szerinti hiánypótlással valamennyi igazolás és nyilatkozat becsatolható, így nem jogszabálysértő a magatartása ajánlatkérőnek. A felhívás közzétételének időpontja nem az ajánlatkérőn múlik, s gyorsabb munkatempót követel meg a lehetséges részvételi jelentkezők esetében. Ajánlatkérő eljárására a Kbt. IV. fejezet 7. Cím szabályait kell alkalmazni. 21. (3) Építési beruházás, építési koncesszió beszerzése esetében, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárok felét, az ajánlatkérőnek a harmadik rész helyett a IV. fejezet szerint kell eljárnia, azzal az

6 6 eltéréssel, hogy az eljárás során a hirdetmények megküldésére és közzétételére a rendelkezéseit kell alkalmazni (2) A részvételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő részvételi jelentkezéshez (4) A részvételi határidőt rövidíteni nem lehet (1) Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők [107. (1) bekezdése, 122. ] nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia (2) A gyorsított eljárásban az ajánlatkérő a részvételi határidőt nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban. A gyorsított eljárásban az ajánlatkérő meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban (1) E fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) történő közzétételt kell érteni (2) Az ajánlatkérőnek a hirdetményt a külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Titkárságának). Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérő adhat fel, amelyik a 18. szerinti értesítési kötelezettségének - legkésőbb a hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldése előtt tizenöt nappal - eleget tett (3) A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt munkanapon belül teszi közzé (4) A hirdetmény feladásának napját az ajánlatkérőnek tudnia kell igazolni (2) A hirdetmények teljes terjedelmükben kerülnek közzétételre (5) A hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályait, valamint a hirdetmények mintáit külön jogszabály határozza meg Az e fejezet szerinti hirdetményeket [246. (1) bekezdése] az ajánlatkérőnek - ha rendelkezik honlappal - honlapján is közzé kell tennie, azzal, hogy erre a hirdetménynek a Közbeszerzések Tanácsa részéről történő közzétételét követően kerülhet csak sor. Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a Közbeszerzési Értesítőben

7 7 megjelentek, továbbá fel kell tüntetni a Közbeszerzések Tanácsa részére történő feladás napját is. Az ügyben a Döntőbizottság a következőket állapította meg. A kérelmező a Kbt. 55. (5) bekezdése, a Kbt. 74. (6) bekezdése és a Kbt a rendelkezésének a megsértésére is hivatkozott, és az ezt tartalmazó beadványát augusztus 26-án küldte meg a Döntőbizottságnak. A Döntőbizottság a Kbt. 55. (5) bekezdése, a Kbt. 74. (6) bekezdése és a Kbt ának a megsértése miatt előterjesztett jogorvoslati kérelmet elkésettség miatt elutasította, tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelmet csak a jogorvoslatra nyitva álló időben lehet előterjeszteni. A Kbt (2) bekezdés c) pontja rendelkezik arról, hogy a vitatott ajánlatkérői döntés közzétételét vagy a dokumentáció átvételét követő naptól számított 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani. A Kbt (4) bekezdése szerint a (2) és (3) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelmező a jogsértés tudomásra jutásának időpontjaként augusztus 6- át, a felhívás megjelenésének napját jelölte meg, amely azonos a felhívás közzétételének napjával, így csak az ettől számított 15 napon belül terjeszthette elő a jogorvoslati kérelmét az általa jogszabálysértőnek tartott ajánlatkérői magatartással kapcsolatban, megnevezve azt is, mit tart jogszabálysértőnek. A kérelmező a augusztus 7- től számított 15 napon belül augusztus 23-ig terjeszthette volna elő a jogorvoslati kérelmét, így a jogorvoslati kérelmének a kiegészítését is. Ez a jogvesztő határidő augusztus 23-án (hétfő) járt le. A kérelmező a Kbt. 55. (5) bekezdésének, a Kbt. 74. (6) bekezdésének és a Kbt ának a megsértésére vonatkozó részét a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta után terjesztette elő, és ez a Kbt (4) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidő lejárta utáni benyújtásnak minősül. A kérelmező a jogvesztő határidő lejárta után már nem kifogásolhatja azt, hogy ajánlatkérő a saját honlapján nem jelentette meg a felhívását (Kbt ), és azt sem, hogy az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlattételhez (Kbt. 74. (6) bekezdés), valamint a Kbt. 55. (5) bekezdésének megsértésére sem hivatkozhat. Ezeknek a jogszabályi hivatkozásoknak a megsértését a Döntőbizottság érdemben már nem vizsgálhatja, mert a kiegészítést a jogvesztő határidő lejárta

8 8 után nyújtotta be kérelmező, és a Kbt (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel elkésettség miatt a Kbt (4) bekezdés alapján meg kellett szüntetni a megindított eljárást a jogorvoslati kérelem kiegészített részére. A Döntőbizottság ezt követően a jogorvoslati kérelemnek a 15 napos határidő alatt benyújtott részét vizsgálta meg, és állapította meg a következőket. Ajánlatkérő a július 22-én kelt hiánypótlási felhívásra a tervezetet kijavította és a gyorsított meghívásos eljárás lefolytatására a Közbeszerzési Tanács Titkárságához közzététel céljából július 30-án küldte meg elektronikus úton a felhívását, amelyről a visszaigazolást július 30-án 16 óra 26 perckor az ajánlatkérő megkapta. A Korm. R. 13. (3) bekezdése szerint ez az időpont a felhívás feladásának a napja. Ajánlatkérő felhívása feladásának napja augusztus 2-a volt a felhívásban, és a megjelentetés napja augusztus 6-a volt. Ajánlatkérő a visszaigazolásban nem kapott tájékoztatást arról, hogy mikor jelenik meg, teszik közzé a felhívását. A Kbt (3) bekezdése alapján legkésőbb öt munkanapon belüli megjelentetése felhívásnak elvileg megfelelt a felhívás közzétételének időpontjaként megjelölt augusztus 6-ának, azonban a Döntőbizottságnak vizsgálni kellett azt is, hogy a Kbt-ben meghatározott előírásokat a felhívás teljes körűen kimerítette-e, annak megfelelt-e. A felhívás megjelentetésére a Kbt. 21. (3) bekezdésének a rendelkezését kellett ajánlatkérőnek figyelembe venni, mert a Kbt. 21. (3) bekezdése szerint az építési beruházás esetében, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárok felét, a harmadik rész helyett a IV. fejezet szerint kell eljárni ajánlatkérőnek, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás során a hirdetmények megküldésére és közzétételére a rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kbt (1) bekezdése pedig kimondja, hogy a hirdetmény közzétételén a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételt kell érteni. Ajánlatkérő helyesen járt el, amikor a Kbt. 21. (3) bekezdésében írtakra figyelemmel a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetés céljából a Szerkesztőbizottságnak küldte meg közzétételre a felhívást a gyorsított meghívásos eljárás lefolytatására (felhívás IV.1.1. pont). A július 19-én elektronikus úton küldött felhívásra július 22-én hiánypótlást rendelt el a Szerkesztőbizottság, és így küldte meg az

9 9 ajánlatkérőnek, majd ajánlatkérő július 30-án beküldte elektronikusan a javított felhívást. A Szerkesztőbizottság a felhívást augusztus 2-i feladás dátumával küldte meg a Közbeszerzési Értesítőnek közzététel céljából, és a megjelentetés napjaként augusztus 6-át jelölte meg, mely napon a felhívás meg is jelent. A felhívás közzétételének napját figyelembe véve a Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt (3) bekezdésében előírt 5 munkanapon belül történt meg a megjelentetés. A Döntőbizottságnak a Kbt. 7. cím szerinti rendelkezések betartását is vizsgálni kellett annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a felhívás megjelentetésekor a Kbt. szabályait teljes körűen megtartotta-e ajánlatkérő. A Kbt (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a meghívásos eljárás esetében a gyorsított eljárást alkalmazhatja, ha a sürgősség miatt az ilyen eljárásra előírt határidők (107. (1) bekezdés, 122. ) nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben (felhívásban) meg kell adnia. Ajánlatkérő megadta a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát, de a gyorsított eljárás indokát a kérelmező nem is vitatta. A Kbt (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy ajánlatkérő a gyorsított eljárásban a részvételi határidőt nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó felhívás feladásának napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban. Ajánlatkérő a felhívás feladásának napját július 30 - tól számíthatta, az általa kapott gépi visszajelzés a hiánypótlás teljesítéséről igazolta, hogy a július 30-án munkaidő lejárta után 16 óra 26 perckor küldte meg a kijavított felhívását a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztőbizottságának, így arról van igazolása, hogy július 30-án feladta a javított szövegű felhívást. A felhívás augusztus 6-án történt megjelentetése is megfelelt a Kbt (3) bekezdésében előírtaknak, ugyanis az első munkanap augusztus 2-a volt, így az ötödik munkanap augusztus 6-a volt, mely az utolsó munkanap volt a felhívás megjelentetésének kötelező időpontjaként. Ajánlatkérő azonban nem volt figyelemmel arra, hogy a augusztus 6-i (péntek) és a augusztus 9-i (hétfő) közötti időtartam - a dokumentáció kötelező kiváltására is figyelemmel - nem elegendő időtartam a részvételi

10 10 jelentkezők számára, hogy a részvételi jelentkezésüket elkészítsék és benyújthassák augusztus 9-án 11 óra 30 perckor, a részvételi jelentkezés határidejének lejártáig. Ajánlatkérő a felhívásban kötelezően írta elő azt, hogy a részvételi dokumentációt ki kell váltani és az abban foglalt nyilatkozatokat az alakszerűség változtatása nélkül kitöltve kell becsatolni a részvételi jelentkezésbe (felhívás VI pont). A felhívás VI pontjában megfogalmazott előírásra, a munkanapokon 9 óra 30 perctől 11 óra 30 percig tartó időtartamra, figyelemmel a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő nem biztosította a részvételi jelentkezőknek azt, hogy megfelelő időtartam álljon a rendelkezésükre a részvételi jelentkezéshez, mert mindösszesen a megjelenés napja és a részvételi jelentkezés benyújtásának a napja állt rendelkezésükre ahhoz, hogy a részvételi dokumentációt kiváltsák és a részvételi jelentkezésüket elkészítve, azt benyújtsák az ajánlatkérőnek. A Kbt.-nek a Kbt (2) bekezdésén túl kötelezően alkalmazni kell a Kbt (2) bekezdését is, mert a Kbt (2) bekezdése szerint a részvételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő részvételi jelentkezéshez. A jelen ügyben a Kbt (2) bekezdése szerint megadott legalább 10 napos határidő nem elegendő, nem tekinthető megfelelő időtartamnak. A Kbt (2) bekezdése szerinti megfelelő időtartamra vonatkozó törvényi előírás nemcsak a dokumentációhoz történő hozzájutást, hanem a dokumentációban megjelölt nyilatkozatoknak a kitöltését is jelenti, amely nyilatkozatokon ajánlatkérő előírása szerint nem lehetett változtatni, és az összesen két fél nap, amely rendelkezésre állt a részvételi jelentkezőknek, nem tekinthető megfelelő időtartamnak. A Döntőbizottság megállapítása szerint nem elegendő a felhívásban a részvételhez szükséges feltételeket elolvasni, hanem meg kell venni azt a dokumentációt is, amelyben fellelhető nyilatkozatokat változatlan alakszerűséggel, változatlan formában kell kitölteni, mindezekre viszont a két munkanap 9 óra óra 30 közötti időtartam nem elegendő. A Döntőbizottság álláspontja az, hogy az ajánlatkérő megsértette a 136. (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt (2) bekezdését, mert ajánlatkérő nem biztosított elegendő időt arra, hogy a részvételi jelentkezők a részvételi jelentkezésüket elkészíthessék, ideértve a dokumentáció kiváltását is, a részvételi határidőt nem állapította meg helyesen a felhívásában.

11 11 A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapítja a Kbt (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt (2) bekezdésének a megsértését, és a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette a részvételi jelentkezésnek a IV.3.3., IV.3.4. és IV.3.8. pontjait, valamint az azt követően hozott valamennyi döntését az ajánlatkérőnek. A megsemmisítés azért lehetséges, mert ajánlatkérő a szerződést még nem kötötte meg. A Döntőbizottság a bírságot azért nem alkalmazta ajánlatkérővel szemben, mert a Kbt (2) bekezdésében írt okból az eset összes körülményeire figyelemmel az ajánlatkérő döntésének a megsemmisítésével a jogszabálysértés reparálható. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés a) pontjában írt okból, mint alaptalant, elutasította a kérelmezőnek a Kbt. 1. (1) és (3) bekezdésének a megsértésére vonatkozó kérelmi elemeit, mert a kérelmező által előadott tényállás nem meríti ki az alapelvek sérelmének megállapításához szükséges többlet tényállási elemeket. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a Kbt (4) bekezdése alapján kötelezi ajánlatkérőt arra, hogy a kérelmezőnek fizessen meg a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül ,- Ft - azaz egyszázötvenezer forint- igazgatási szolgáltatási díjat, ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során esetleg felmerült költségeiket. A Döntőbizottság az ideiglenes intézkedést nem alkalmazta, mert annak törvényi feltétele nem állt fenn. A Döntőbizottság a Kbt a alapján tárgyalást nem tartott. A jogorvoslati eljárás határideje a Kbt (4) bekezdése alapján meghosszabbításra került. A Döntőbizottság hatáskörét és illetékességét a Kbt (1) és (4) bekezdése alapozza meg. A határozat ellen a Kbt a és a Kbt a biztosítja a jogorvoslatot. Budapest, szeptember 8. Dr. Kurtyán Edit sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Kalmárné Diósy Ildikó sk. közbeszerzési biztos Tóth Zoltánné Dr. Csanádi Péter sk. közbeszerzési biztos

12 Kapják: 1) Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) 2) Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út ) 3) Alpine Hungária Építő Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út ) 4) Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 5) Irattár 12

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230935-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.718/10

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Mészáros Áron ügyvéd Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Patay Géza ügyvéd irodája 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/ 200-5977 telefax: +36-1/ 200-5977 www.patay.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.168/6/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.388/8/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.564/18 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

eló zetes vitarendezési kérelmet

eló zetes vitarendezési kérelmet 1 dr. Farkas Edit Dr. Farkas Edit Ugyvédi Iroda H-1036 Budapest, Bécsi út 67. I. em. 1. tel: 06-1-453-2889 mobil: 06-309-824-650 fax: 06-1-453-2890 dr.farkasedit~farkas.jopasz.hu Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.93/23 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/115/2013. Iktatószám: Vj/115-16/2013. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 1. segédlet. A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához.

Közbeszerzési útmutató 1. segédlet. A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához. Közbeszerzési útmutató 1. segédlet A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához. Tartalom A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj66/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BAU ART Marcali Építész Iroda Bt. I. rendű, az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft. II. rendű és a Noa Építőipari és Beruházó

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272932-2010:text:hu:html HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész)

Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) Az új közbeszerzési törvény (Második rész IX-XI. fejezet Harmadik rész) D r. K o v á c s L á s z l ó f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Az új közbeszerzési törvény

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S 74-110494 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S 74-110494 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110494-2010:text:hu:html HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S 74-110494 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben