A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Középszolg Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 3/b., a továbbiakban: kérelmező) által a BKV Zrt. (1980 Budapest, Akácfa u. 15., képviseli: Dr. Horváth P. András ügyvéd (1148 Budapest, Pákozdi tér 4., a továbbiakban: ajánlatkérő) A BKV Zrt. 37-es villamos vonalán, az Élessarok- Őrház megállóhely közötti pálya felújítási és áramellátási munkák II. ütemének kivitelezése, valamint a Combino villamosok be-, és kiálló útvonal felújításának I. üteme tárgyú közbeszerzési eljárásának A és B része ellen benyújtott kérelemnek részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (1) és (3) bekezdését, valamint a Kbt. 81. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 83. (1) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának A és B részére vonatkozó eljárást lezáró döntését. A Döntőbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság ajánlatkérővel szemben Ft, azaz ötszázezer forint bírságot szab ki. Ajánlatkérő a bírság összegét a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni. Kötelezi továbbá a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg kérelmező részére Ft, azaz százötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A

2 2 határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a jogorvoslati kérelem, a kérelem kiegészítése, ajánlatkérő érdemi észrevételei, az ügyben tartott tárgyaláson tett nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a Kbt. VII. fejezete szerinti tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melyre vonatkozó KÉ-3895/2011. számú ajánlattételi felhívását február 10-én adta fel közzétételre. Ajánlatkérő 2 részben tette lehetővé részajánlat benyújtását az alábbi részekben: A rész: A BKV Zrt. 37-es villamos vonalán, az Élessarok Őrház megállóhely közötti pálya felújítási és áramellátási munkák II. ütemének kivitelezése, a kapcsolódó tervezési és engedélyezési munkarészekkel, ennek keretében: Geodéziai felmérés mindkét vágányra, kitűzési tervkészítés, szivárgó kivitelezési terv készítése csatornabekötési engedélyeztetéssel, megvalósulási tervdokumentáció összeállítása; A 37-es villamos vonal, X. kerület Kolozsvári úton, a Hölgy utca Kőrösi Csoma Sándor út közötti Vg. 34-es rendszerű vágány átépítése S49 rendszerűre (2048 vm) és Ph rendszerűre (90 vm); A 37-es villamos vonal Őrház megállóhely Éles sarok megállóhely közötti pályafelújításhoz kapcsolódó áramellátási munkák elvégzése; A Pongrác híd Őrház megállóhely pályaszakaszon megvalósult felújításhoz kapcsolódó alábbi kiegészítő munkálatok elvégzése: o Őrház, Ph egyszerű vágánykapcsolat víztelenítésének csatornabekötése; o Pongrác híd- Őrház megállóhely pályaszakaszon vízelvezető folyókák utólagos kialakítása; o Kertészeti bejáró úttorkolat helyreállítása Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció részét képező Műszaki Diszpozíció tartalmazza. B rész: Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása (I. ütem) a Fiumei úttól a Hungária krt.-ig terjedő szakaszon.

3 3 Az elvégzendő feladatok részletes leírását tartalmazó műszaki kiviteli terveket ajánlatkérő elektronikusan (CD) bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. A felhívás II.2.1) pontjában került meghatározásra a beszerzés teljes mennyisége: A rész: A 37-es villamos vonalán, az Éles sarok Őrház megállóhely közötti pálya felújítási, és áramellátási munkák II. ütemének kivitelezése, a kapcsolódó tervezési és engedélyezési munkarészekkel, az alábbi főbb mennyiségekkel: Vg 34,5r. vágány bontása, 2054 vm; Ph vágány bontása, 60 vm; Kiemelt szegély bontása, 2032 m; Kiemelt szegély építése, 2030 m; Vg S49r. vágány építése, 2048 vm; Ph vágány építése, 90 vm; Szivárgó építése Ø200mm PVC csőből, 700 fm; Felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje, 6 db; Felsővezeték szabályozása, 2128 vm A mennyiségek részletes ismertetését az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező, beárazandó tételes költségvetés tartalmazza. B rész: Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása (I. ütem) a Fiumei úttól a Hungária krt.-ig terjedő szakaszon, az alábbi főbb mennyiségekkel: Kockakő burkolatú Ph vágány bontása 1287 vm; Ph50/30e kitérő bontása 2 csop.; Vg S49 rendszerű, LM aljas vágány építése 1269 vm; Vg48-100/100e kitérő beépítése 2 csop.; Áramvisszavezető kábel fektetése, 240 mm 2 Cu 368 m; Vontatási földkábel fektetése1x1000 mm 2 Al 8000 m; Munkavezeték csere, 100 mm m; Váltófűtés elbontása és építése 1 db; Felsővezeték tartó oszlop csere 14 db; Peronvilágítások átépítése összesen 6 készlet; Bejelentkezési áramkör bontása, építése 1 készlet A mennyiségek részletes ismertetését az Ajánlattevők részére elektronikusan (CD) rendelkezésére bocsátandó, beárazandó tételes költségvetés tartalmazza, amelyet az Ajánlattételi Dokumentációban megadott címen, személyesen lehet átvenni. Ajánlatkérő a beruházás becsült értékét HUF-ban jelölte. A szerződés befejezésének időpontjaként ajánlatkérő szeptember 30-át rögzítette.

4 4 A részvételi feltételek között ajánlatkérő meghatározta a kizáró okokat és igazolásukat, az alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum feltételeit. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2) gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében többek között az alábbiakat határozta meg: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: G.1: a Kbt. 66 (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a jelen hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, az alábbi kötelezően előírt tartalommal: - volt-e számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben - fedezethiány miatt - 30 napot meghaladó sorban állás; - fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója mindkét rész vonatkozásában, ha: G.1: bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben: - fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt, - fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget. A fenti feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell megfelelniük. Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében többek között az alábbiakat határozta meg: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának: M.1.: ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző három év során teljesített legjelentősebb, vasúti pályafelújítási-átépítési-kivitelezési tevékenység elvégzésére vonatkozó munkavégzéseit (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 68. (2) bekezdése szerint igazolva.

5 5 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek: Az A.) részre vonatkozóan: M.1: az ajánlattételi határidőt megelőző öt év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) során összességében teljesített: minimum vm, közúti vasúti pálya építésére vonatkozó referenciával; valamint összesen minimum m, egyenáramú, vasúti felsővezeték szabályozási tevékenység elvégzéséről szóló referenciával, továbbá összesen legalább 10 db, felsővezeték tartó oszlop cseréjének elvégzéséről szóló referenciával. A B.) részre vonatkozóan: M.1: az ajánlattételi határidőt megelőző öt év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) során összességében teljesített: minimum vm vágány építésére, vagy felújítására vonatkozó referenciával; valamint minimum 2 csoport kitérő építésére vonatkozó referenciával; továbbá minimum m felsővezeték építésére, vagy felújítására vonatkozó referenciával. A fenti feltételeknek az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is megfelelhet. A felhívásban ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontrendszerét jelölte meg. A felhívásban ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt március 3-ában határozta meg, eredményhirdetést nem kívánt tartani, a felhívás szerint az összegezést az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül küldi meg ajánlattevőknek, míg a szerződéskötés tervezett időpontjaként az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétől számított 10. napot rögzítette. Ajánlatkérő a felhívás V.7) További információk 2) alpontjában a Kbt a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt is összeállított, melyben meghatározta az ajánlatok benyújtásával szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket, tájékoztatást adott a közbeszerzési eljárása lefolytatásáról (Útmutató), a dokumentáció részét képezte a szerződéstervezet, a műszaki leírás, az árazatlan tételes költségvetés, továbbá a formanyomtatványok.

6 6 A dokumentáció pontjában került előírásra a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot igazoló iratok tekintetében, hogy Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: - a teljesítés ideje; - a szerződéskötő másik fél; - a beruházás tárgya; - az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni); - a beruházás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége; nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő által kiadott költségvetés B részében az alábbi tételek kerültek megjelölésre: Felsővezeték bontási munka oszlop, betonalap kiásása 45,5 m 3 oszloplábazat leverése 13 db oszlop kiemelése 13 db BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Ft Felsővezeték építési munka alapgödör ásás 45,5 m 3 betonalap készítés 45,5 m 3 vasbetonlábazat készítés 13 db acéloszlop állítása 13 db BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Ft Áramvisszavezetési munkák BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Egyenáramú vontatás földkábel munkák BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Segédvezeték és jelző munkák építése BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Váltófűtő berendezések bontási munkái BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Váltófűtő berendezések építési munkái BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet Ft Ft Ft Ft Ft

7 7 Bejelentkező áramkör bontási munkái BKV feszültségmentesítés 1 alkalom BKV bontási művezetés 8 óra Bejelentkező áramkör építési munkái BKV feszültségmentesítés 1 alkalom BKV szakfelügyelet 4 óra (beárazandó tétel) (beárazandó tétel) (beárazandó tétel) (beárazandó tétel) A dokumentáció C fejezet 11) pontja rögzítette azon dokumentumokat, melyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell, ezen belül többek között a 14. alpontban írta elő ajánlatkérő a tételes árazott költségvetést a költségvetési kiírás szerint. Ajánlatkérő követelményei szerint az elvégzendő munkálatok tételes költségeit az A) rész esetében az ajánlattételi dokumentáció 12. sz. mellékletét képező tételes költségvetési kiírás (Tételes beárazandó költségvetés) kitöltésével, míg a B) rész esetében az ajánlattevők részére elektronikusan (CD) rendelkezésre bocsátandó Tételes Költségvetési Kiírások, továbbá szintén az ajánlattételi dokumentáció 12. sz. mellékletét képező költségvetési főösszesítő kitöltésével is kérjük megadni. Az A) rész esetén kérjük, a költségvetési kiírás záradékát is szíveskedjenek cégszerűen aláírni és az ajánlathoz benyújtani. Ajánlatkérő február 22-én helyszíni bejárást tartott, a jegyzőkönyv 6. pontja szerint a diszpozíció ismeretében kiszámított mennyiségben a síneket, kapcsolószereket, talpfákat és vb. aljakat a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja, az ajánlattételi dokumentáció tételesen tartalmazza ezen anyagokat. Minden további anyagot a Vállalkozónak kell biztosítania beleértve azt is, ha valamely biztosított anyagból a számítottnál több kellene. Ajánlatkérő február 28-án kiegészítő tájékoztatást adott ajánlattevőknek az alábbiak szerint: B. rész Felsővezeték 13. kérdés: 13 vagy 14 db oszlop cserével kell számolni? Válasz: A költségvetési kiírásban elírás van, helyesen 14 db oszlop cseréjével kell számolni (lásd a műszaki leírást). 41. Kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a költségvetésben szereplő 13 db oszlop cserével kell számolnunk a tervekről megállapítható 14 db-bal szemben? Válasz: A Költségvetésben szereplő 13 db felsővezeték tartó oszlop helyett, a tervekben szereplő 14 db oszlopot kell cserélni, ezt kell beárazni. A BKV 14 db oszlopot ad át térítésmentesen a cseréhez. A költségvetésben lévő darabszámot kérjük javítani 14 db-ra. B. rész Áramellátás

8 8 53. Kérdés: Jól értelmezzük, hogy az ellopott légtápvezetéket 400 m hosszan pótolni kell? Ha kell, akkor terv hiányában kérjük a méret megadását, hosszban darabszámban és keresztmetszetben! Válasz: Az ellopott légtápvezetéket 400 m hosszon pótolni kell csupasz 1x240mm 2 Cu kábellel. Általános kérdések: 25. Kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a szükséges feszültség mentesítéseket a BKV térítésmentesen biztosítja. Válasz: Megerősítjük, hogy a szükséges feszültség mentesítéseket a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. A március 3-i ajánlattételi határidőre ajánlatot nyújtott be a - Feratil Kft. (A részre: Ft), - Vasútépítő és Karbantartó Zrt. (A részre: Ft, B részre: Ft), - Magyar Aszfalt Kft. (A részre: Ft, B részre: Ft), - KA Vasút Konzorcium (tagjai: kérelmező és az Arcadom Építőipari Zrt.) (A részre: Ft, B részre: Ft) - Colas-Alterra Zrt. (A részre: Ft, B részre: Ft). Kérelmező ajánlatának 8-9. oldalán az alábbi nyilatkozatot tette: az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi nyilatkozatban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében. Kérelmező az A részre adott ajánlatának K tételei körében (84. oldal) árazta be a 400 m légtápvezeték felszerelését, és a B részre tett ajánlatának 92. oldalán 13 db oszlop állítást jelölt. A Colas-Alterra Zrt. ajánlatának B részében a költségvetésben a BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet megnevezésű tételeknél (115. oldal 20, 38 tételek, 112. oldal 34 tétel, 115. oldal 40 tétel, 117. oldal 38 tétel, oldal), valamint a BKV feszültségmentesítés, BKV bontási művezetés, BKV szakfelügyelet tételeknél nullás összegek szerepeltek, mind az egységár, mind az összár tételnél. A 111. oldalon a felsővezeték bontási munkák 1. tételénél 49 m 3 mennyiség, a 2. és 4. tételnél 14 db oszlop került beárazásra. A 113. oldalon a felsővezeték építési munkák 1. és 2. tételénél 49 m 3 mennyiség, a 3. és 5. tételnél 14 db oszlop került beárazásra.

9 9 A Colas-Alterra Zrt. ajánlatának 33. oldalán mellékelte a Credit Agricole Bank nyilatkozatát, mely szerint fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A oldalán került csatolásra a BKV Zrt. által kiadott referenciaigazolás, melyben a felújítási munkák főbb adatai körében Felsővezeték tartó oszlopok állítása 28 db tétel került rögzítésre megjelölve az ellenszolgáltatás összegét. Az igazolás bevezető részében az alábbiak kerültek megadásra: igazoljuk, hogy a Colas- Alterra Zrt., mint az Alterra Építőipari Kft. jogutódja, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes Alterra-Colas-Eger Konzorcium vezető cége, fővállalkozóként/generálkivitelezőként végezte. Az igazolás szerint az Alterra Építőipari Kft. a tárgyi beruházást mint a Konzorcium feladatmegosztás alapján általa elvégzendő feladatot a szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, I. o minőségben, a vállalt határidőt betartva készítette el. Az ajánlat oldalán szerepelt a BKV Zrt. által kiadott referenciaigazolás, melyben a felújítási munkák főbb adatai körében Felsővezeték szabályozása 1400 m tétel került rögzítésre megjelölve az ellenszolgáltatás teljes összegét, a részesedés mértékét %-osan és összegszerűen. Az igazolás bevezető részében az alábbiak kerültek megadásra: igazoljuk, hogy a 24-ES VILLAMOS Konzorcium, vezető tag Alterra Építőipari Kft., mint a Colas-Alterra Zrt., mint a jogelődje, konzorciumi tag: Vasútépítő Zrt. a teljes beruházás 100 %-ra kiterjedő generálkivitelezőként végezte. Az ajánlat oldalán található a BKV Zrt. által kiadott referenciaigazolás, melyben a felújítási munkák főbb adatai körében Vignol sines vágányépítés 1138 vm tétel került megadásra megjelölve az ellenszolgáltatás összegét. Az igazolás bevezető részében az alábbiak kerültek rögzítésre: igazoljuk, hogy a Colas-Alterra Zrt., mint az Alterra Építőipari Kft. jogutódja, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes Alterra-Colas-Eger Konzorcium vezető cége, fővállalkozóként/generálkivitelezőként végezte. Az igazolás szerint az Alterra Építőipari Kft. a tárgyi beruházást mint a Konzorcium feladatmegosztás alapján általa elvégzendő feladatot a szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, I. o minőségben, a vállalt határidőt betartva készítette el. Az oldalon mellékelt referenciaigazolás az oldalon ismertetett szövegezést tartalmaz, más referenciamunka kapcsán. Ajánlatkérő március 8-án felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Ajánlatkérő a március 29-én megküldött összegezésében a közbeszerzés mindkét részében a kérelmezőt hirdette ki az eljárás nyertesének, míg a COLAS- ALTERRA Zrt. lett a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő.

10 10 A COLAS-ALTERRA Zrt április 6-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be, melyben vitatta kérelmező mindkét részben tett ajánlatának érvényességét. A Döntőbizottság a D.216/6/2011. számú végzésében - a COLAS-ALTERRA Zrt. kérelmének visszavonására tekintettel - a jogorvoslati eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszüntette. Ajánlatkérő április 11-én módosította az összegezését, mely szerint mindkét részben a COLAS-ALTERRA Zrt.-t hirdette ki az eljárás nyertesének, míg kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. Az érvénytelenség indokaként ajánlatkérő az alábbiakat rögzítette: Az ajánlattevő az A részre adott ajánlatának tételes árazott költségvetésének utolsó táblázatában (ajánlat 84. oldal), a helyszíni bejárás során meghatározott plusz munkák között ajánlattevő olyan tételt is szerepeltet, amely a B részhez tartozik (400 m 240 mm 2 csupasz légtápvezeték felszerelése oldalszigetelő tartókra), viszont a hivatkozott munka a B rész tételes költségvetésében nem szerepel. Az ajánlattevő a B részre adott ajánlat tételes árazott költségvetésében a felsővezeték építési munkák között (ajánlat 92. oldal) az 5. tétel darabszámát az ajánlattétel előtt, az összes ajánlattevőnek megküldött kiegészítő tájékoztatásban leírtaknak megfelelően nem vette figyelembe, 14 db oszlop helyett 13 db oszlopot árazott be. Kérelmező előzetes vitarendezést nem kezdeményezett. Kérelmező április 21-én előterjesztett kérelmében kérte jogsértés megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, ajánlatkérő eljárási költségekben történő marasztalását, valamint a közbeszerzési eljárás felfüggesztését. Kérelmező álláspontja szerint jogsértő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvényesként történő elfogadása és nyertesként történő kihirdetése. 1./ Közölte, hogy ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban foglalt B részre vonatkozó légtápvezeték pótlását a kiegészítő tételek költségvetése körében K5 tétel alatt szerepeltette az A részre vonatkozóan. Ajánlatkérőnek észlelnie kellett volna, hogy ezen tétel nem az A részhez tartozik, így a megajánlott ár tekintetében olyan összegek kerültek összeadásra, amelyek hibás eredményhez vezettek. Ajánlatkérő köteles lett volna észlelni az elbírálás eredményére kiható számítási hibát a kérelmező A részre vonatkozó tételes árazott költségvetésében, ezért nem nyilváníthatta volna érvénytelenné kérelmező ajánlatát az A részre vonatkozóan, hanem a közbeszerzés (azaz jelen esetben az,,a részre vonatkozó) tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit

11 11 alapul véve köteles lett volna kiszámítani az összesített ellenértéket a Kbt ában foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel megsértette a Kbt ban foglalt rendelkezéseket, amikor a számítási hibát kérelmező A részre vonatkozó ajánlata tekintetében elmulasztotta javítani. Kérelmező indítványozta, hogy a Döntőbizottság hivatalból vizsgálja ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának jogszerűségét. 2./ Kérelmező ismertette, hogy álláspontja szerint az ajánlattevő nem jogosult a költségvetésben olyan változtatást eszközölni, amivel akár a mennyiséget, akár a mennyiségi egységet megváltoztatja, még akkor sem, ha ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban más mennyiségekre kért ajánlatot. Hangsúlyozta, hogy az ajánlati ár meghatározásakor figyelembe vette a kiegészítő tájékoztatásban foglalt hiányzó tételt és az árképzésnél 14 db oszlop és nem 13 db oszlop elhelyezésével számolt. Ezt támasztja alá azon az ajánlatban foglalt általános nyilatkozata is, mely szerint a kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük. A fentiek alapján ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 91. (1) bekezdését, tekintettel arra, hogy nem a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőt, azaz kérelmezőt jelölte meg módosított összegezésben az eljárás nyerteseként. 3./ Kérelmező a április 27-i iratbetekintést követően jogorvoslati kérelmét kiegészítette, melyben sérelmezte ajánlatkérő Colas-Alterra Zrt. ajánlatának érvényesként történő elfogadását több okból. Közölte, hogy a Colas-Alterra Zrt. B részre adott ajánlatának 111. oldalán a tételes árazott költségvetés 1. sorában, valamint a 113. oldalán található 1-2. sorokban a tételek mennyiségeként 49 m 3 szerepelt, mely megjelölések nincsenek összhangban az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés releváns sorával, ahol 45,5 m 3 szerepelt a tételek mennyiségeként. 4./ A COLAS-ALTERRA Zrt. B részre vonatkozó ajánlata tételes költségvetésének a BKV szakfelügyelet, BKV feszültségmentesítés, a BKV szakfelügyelet, feszültségmentesítés, valamint a BKV bontási művezetés tételei nem kerültek beárazásra, azok nullás tételként kerültek feltüntetésre, így az ajánlat nem minősül teljes körűnek, tekintettel arra, hogy a kiadott tételes költségvetés nem került beárazásra. Ajánlatkérő a kiadott tételes költségvetési sorokban BKV szakfelügyelet, feszültségmentesítés -t HUF összeggel szerepeltette. Az a tény, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában

12 12 ezen tételek nem kerültek kitöltésre azt feltételezi, hogy az ott felsorolt munkálatokat ajánlattevő vagy nem kívánja elvégezni (amellyel megszegné a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket), vagy pedig ingyenesen kívánja a beruházás keretében megvalósítani (amely nem megfelelő vállalás, tekintettel arra, hogy pl. a BKV szakfelügyelet tétel olyan jellegű feladat, amelynek elvégzésével ajánlattevő harmadik személyt bíz meg). A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a COLAS-ALTERRA Zrt. ajánlata nem felel meg ajánlatkérő által elkészített dokumentációnak, ezért ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 88. (l) bekezdés f) pontjára tekintettel, mivel a tételes árazott költségvetés hiánypótlás során nem egészíthető ki, illetőleg nem módosítható. 5./ Kérelmező ismertette, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolásában Áramellátás pontban Felsővezeték tartó oszlopok állítása 28 db megjelölés szerepel, mely nem felel meg az oszlopok cseréje követelménynek. Közölte, hogy a csere feltételezi egy oszlop kiemelését és annak helyébe egy új oszlop állítását, míg az oszlop állítása szükségszerűen szűkebb fogalomnak minősül, így ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (1) és (3) bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a Colas-Alterra Zrt. ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel. 6./ Kérelmező szerint a nyertes ajánlattevő ajánlatának oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolás sem felel meg a felhívás előírásainak, mivel a referenciában megjelölt Felsővezeték szabályozása 1400 m adatból nem lehet megállapítani, hogy ajánlattevő minimum 1000 m, egyenáramú, vasúti felsővezeték szabályozási tevékenység elvégzéséről szóló referenciával rendelkezik-e. Kérelmező szerint a két kitétel nem minősül egyenértékűnek, így ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (l) és (3) bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a Colas-Alterra Zrt. ajánlatát nem minősítette a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelenné. 7./ Kérelmező szerint a nyertes ajánlatának oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolásban Vignol sínes vágányépítés 1138 vm szerepelt, mely nem egyenértékű a közúti vasúti pálya építésére vonatkozó referencia követelménnyel. A fentiek alapján ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (l) és (3) bekezdésében foglaltakat. 8./

13 13 Kérelmező kérelmében előadta, hogy a Colas-Alterra Zrt. ajánlatának oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolásban foglalt munkálatokat a Colas-Alterra Zrt. az ALTERRA-COLAS-EGER Konzorcium tagjaként végezte el, azonban a dokumentáció pontjában foglaltakat megsértve a Colas-Alterra Zrt. ajánlattevő által csatolt referenciaigazolásban nem kerültek feltüntetésre a felújítási munkák főbb adatai a Colas-Alterra Zrt. saját részesedésére tekintettel. 9./ Kifejtette, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolás szerint az abban foglalt munkálatokat a COLAS-ALTERRA Kft. a 24-ES VILLAMOS Konzorcium tagjaként végezte el. Az Alterra Építőipari Kft. (mint a Colas-Alterra Zrt. jogelődje) a munkálatok 59,6%-át végezte el, azonban a referenciaigazolásban a mennyiség adat megadása során nem került feltüntetésre a saját részesedés mértéke az egyes munkálatokra tekintettel, így nem állapítható meg, hogy a nyertes ajánlattevő önállóan teljesítette-e azon feladatokat, amelyek a jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmények szempontjából relevánsak. 10./ Az ajánlat oldalain található A részre vonatkozó referenciaigazolás szerint az abban foglalt munkálatokat a Colas-Alterra Zrt. az ALTERRA- COLAS-EGER Konzorcium tagjaként végezte el, azonban a dokumentáció pontjában foglaltakat megsértve a nyertes ajánlattevő által csatolt referenciaigazolásban nem kerültek megbontásra a munkák főbb adatai a Colas- Alterra Zrt. saját részesedésére tekintettel. 11./ Az ajánlat oldalain található B részre vonatkozó referenciaigazolás szerint az abban foglalt munkálatokat a Colas-Alterra Zrt. az ALTERRA- COLAS-EGER Konzorcium tagjaként végezte el, azonban a dokumentáció pontjában foglaltakat megsértve a COLAS-ALTERRA Kft. ajánlattevő által csatolt referenciaigazolásban egyáltalán nem kerültek megbontásra a munkák főbb adatai a Colas-Alterra Zrt. saját részesedésére tekintettel, ellentétben az ajánlattételi dokumentáció pontjában rögzítettekkel. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a Colas-Alterra Zrt. ajánlata alapján az ajánlattevő nem felel meg maradéktalanul a felhívásban foglalt alkalmassági követelménynek, illetőleg az ajánlattételi dokumentáció pontjában foglalt feltételeknek, így ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (l) és (3) bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 88. (l) bekezdés e), illetőleg f) pontjára tekintettel.

14 14 12./ Kérelmező előadta, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának 33. oldalán csatolt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata nem felel meg a felhívás III.2.2. G.1. pontban foglalt alkalmassági követelményben előírtaknak, tekintettel arra, hogy az ezen nyilatkozatban feltüntetett,,fizetési kötelezettségeinek eleget tesz kitétel nem támasztja alá azon felhívásban foglalt feltételt, hogy ajánlattevő rendben eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevő nem felelt meg maradéktalanul a felhívásban foglalt alkalmassági követelménynek, így ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (1) és (3) bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a Colas- Alterra Zrt. ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 88. (l) bekezdés e) pontjára tekintettel. Ajánlatkérő észrevételében kérte a megalapozatlan kérelem elutasítását. 1./ Vitatta, hogy a légtápvezeték pótlására vonatkozó költségek rossz költségvetési kiírásban történő szerepeltetését számítási hibának kellett volna tekintenie. Álláspontja szerint egy olyan tétel rossz helyen történő beárazásáról van szó, mely a közbeszerzési eljárás másik részéhez tartozó ajánlatban szerepelt. A részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy eljáráson belül a különböző részeket különálló eljárásoknak kell tekinteni. Ebből következően ajánlatkérőnek nem állt módjában a kérelmező által az A rész tételes költségvetésében beárazott sort számítási hibaként értékelni és a Kbt a alapján a hibát kijavítani. 2./ Ajánlatkérő közölte, hogy a kiegészítő tájékoztatásban egyértelműen rögzítésre került, hogy 14 db oszlopot kell cserélni, a költségvetésben a darabszámot 14 db-ra kell javítani. A kiadott kiegészítő tájékoztatás alapján ajánlattevőknek javítaniuk kellett az oszlopok darabszámát 14 darabra és az árazást ennek megfelelően kellett elvégezniük. Az ajánlattételi nyilatkozat hivatkozott része nem támasztja alá azt, hogy a kérelmező az ajánlati ár megadásakor 14 db oszloppal számolt volna, sőt, tekintettel arra, hogy a költségvetési kiírás beárazásakor meghatározott mennyiségekre adott konkrét egységárakat, ajánlatkérő még csak nem is vélelmezhette, hogy kérelmező nem a táblázatban szereplő darabszámot vette figyelembe. A tételes költségvetés sorainak kitöltése pontosan azt a célt szolgálja, hogy a beszerzés tárgyát ajánlatkérő a lehető legkonkrétabban meg tudja határozni és az ajánlattevőknek is segítséget nyújt az ajánlati ár megadásához. Emellett a beárazott költségvetés a szerződés részét is képezi, így amennyiben ajánlattevő nem megfelelően adja meg az abban szereplő tételeket,

15 15 nem az előírt mennyiség szerepelteti, akkor az a teljesítés során okozhat problémát. 3./ Ajánlatkérő szerint az oszlopok számának javítása egyértelműen jelenti az oszlopokhoz kapcsolódó tevékenységek mennyiségének javítását is. 4./ Ajánlatkérő közölte, hogy a BKV feszültségmentesítést az ajánlattevőknek az árazás során nem kellett figyelembe venniük. Hangsúlyozta, hogy a szakfelügyeletet a BKV biztosítja. 5./ Kifejtette, hogy az oszlopállítást a technológiai igény, felkészültség és a kivitelezési műveletek tekintetében egyenértékűnek tekintette az oszlopcserével, valamint a referencia tartalma alapján megállapította az ajánlattevő megfelelőségét. 6./ Ajánlatkérő előadta, hogy a referencia tárgyából egyértelműen következik, hogy az egyenáramú felsővezeték szabályozását tartalmazza. 7./ Kiemelte, hogy a vignol sínes vágányépítés egyenértékű a közúti vasúti pálya építésével, a villamos pedig az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetéről szóló 18/1998 (VII. 3.) KHVM rendelet szerint közúti vasút / Ajánlatkérő előadta, hogy az előírásai alapján ajánlattevő a referenciában feltüntethette a más társaság által végzett tevékenységet is. A referenciaigazolások egyebekben alkalmasak voltak arra, hogy az ajánlattevő alkalmasságát ajánlatkérő megállapítsa. 12./ Ajánlatkérő előadta azon álláspontját, mely szerint a pénzintézeti nyilatkozat tartalmilag megfelel az ajánlatkérő előírásainak. Egyéb érdekeltként, a Colas-Alterra Zrt. észrevételében kérte a megalapozatlan kérelem elutasítását. Kiemelte, hogy 400 m légtápvezeték rossz részajánlatban történő beárazása nem minősülhet a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott összesítése során vétett hibának. Álláspontja szerint ezen esetben nem a Kbt a szerinti

16 16 számítási hiba esete áll fenn, hanem kérelmező nem megfelelő módon készítette el az ajánlatát, amely a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenséget eredményez. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását két részre vonatkozóan írta ki, ebből következően a részekre benyújtott ajánlatokat önállóan szükséges és lehet vizsgálni, mind a műszaki tartalom, mind az ajánlati ár (árazott tételes költségvetés) megfelelősége vonatkozásában. A Kbt ának alkalmazhatósága csak abban az esetben merülhet fel, ha a benyújtott ajánlat kifejezetten azokat a tételeket tartalmazza, amelyet ajánlatkérő a kiírás részévé tett, és a kiírással egyébként összhangban álló tételek ellenértéke vonatkozásában merül fel számítási hiba. A jogvita tárgyává tett esetben ugyanakkor ez a körülmény nem áll fenn éppen a kiírás és az ajánlat összhangjának hiányára tekintettel. A Kbt a szerinti számítási hiba azért sem valósult meg, mivel a kérelmező által az adott tételek, mennyiségek, egységárak alapján elvégzett számítás megfelelő volt, az ellenszolgáltatás összege megegyezett az adott részre benyújtott ajánlatban szereplő tételek, mennyiségek, egységárak alapján számított ellenértékkel. A számítási hiba és a nem megfelelő ajánlattétel között érdemi különbség van, a kérelmező ajánlata nem volt megfelelő, amelynek orvoslására nem volt lehetőség. Hangsúlyozta, hogy ahogyan ajánlatkérőnek nincs lehetősége az A rész tekintetében megajánlott légvezeték értékének figyelmen kívül hagyására, úgy nincs lehetőség arra sem, hogy a légvezetéket a B részhez áthelyezze, a B rész ellenszolgáltatását ezzel az összeggel felemelje. Ez az ajánlat és az ellenszolgáltatás olyan mértékű megváltoztatását, átstrukturálását eredményezné, amely túllépné a Kbt ának alkalmazhatóságát. 2./ A költségvetési kiírásból következően a tételes árazatlan költségvetés alapján az ajánlattevőknek meg kellett adniuk a tétel egységárát, majd az egységár és a mennyiség szorzataként meg kellett adniuk a tétel árát. A kiegészítő tájékoztatás ellen a kérelmező jogorvoslati kérelmet nem terjesztett elő, így az ajánlattevőknek a kiegészítő tájékoztatással összhangban kellett megtenniük az ajánlataikat, azaz az ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy - a kiegészítő tájékoztatás 13. és 41. sz. válaszának megfelelően - az ajánlattevő 14 db oszlop cseréjét ajánlotta meg. Ehhez képest kérelmező árazott költségvetésében 13 db került megajánlásra, ezért az ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának. 3./ Kifejtette, hogy az ajánlatkérő 13. és 41. kérdésre adott kiegészítő tájékoztatása érintette a többletmennyiség miatt felhasználásra kerülő beton, valamint a

17 17 vasbetonlábazat és acéloszlop mennyiségét, amely többletmennyiségek figyelembe vételre kerültek a költségvetésben. 4./ Hangsúlyozta, hogy a BKV feszültségmentesítéshez hasonlóan a szakfelügyelet és a bontási művezetés is olyan tevékenységek, melyet a BKV végez, így az ajánlattevőknek ezen tételekre ajánlati árat nem kellett kalkulálniuk. Kiemelte, hogy a szakfelügyelet a költségvetési kiírásból következően kapcsolódik a feszültségmentesítéshez. Az építési beruházásoknál kialakult megrendelői gyakorlat az, hogy bizonyos munkák elvégzését az ajánlatkérő a saját felügyelete mellett követeli meg elvégezni. Ebből következően a feszültségmentesítés szakfelügyelete akkor szükséges, ha azt nem az ajánlatkérő, hanem az ajánlattevő végzi. 5-7./ A referenciák kapcsán egyéb érdekelt előadta, hogy azok tartalmából egyértelműen megállapítható az ajánlattevő megfelelősége, így kérelmező joggal nem hivatkozhat az ajánlat érvénytelenségére. Egyéb érdekelt becsatolta a jogorvoslati eljárásban azon referencia igazolásokat, melyek tovább pontosítják az ajánlatban szereplő referencia igazolások tartalmát / Egyéb érdekelt álláspontja szerint a referencia igazolásokban szövegszerűen rögzítésre került az általa elvégzendő feladatot, a kizárólagosan 100 %-ban, valamint a tárgyi beruházás keretein belül szövegrész, melyből egyértelműen következik azon előírásnak való megfelelőség, hogy a részesedés mértéke és az ajánlattevő által végzett munka megjelölésre került. 12./ Kifejtette azon álláspontját, hogy a vitatott pénzintézeti nyilatkozat tartalmából egyértelműen megállapítható annak ténye, hogy az ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A nyilatkozat tartalmazza azt a kitételt is, hogy fizetőkészsége és fizetőképessége jó, amiből összességében megnyugtató módon megállapítható, hogy a fizetési kötelezettségeknek rendben eleget tesz alkalmassági feltétel teljesül. Egyéb érdekelt a jogorvoslati eljárás során csatolt olyan pénzintézeti nyilatkozatot, mely a rendben szót tartalmazta. A Döntőbizottság kérelmező kérelmének részben helyt adott az alábbi indokok alapján. A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy ajánlatkérő eljárását a február 10-én hatályos Kbt. VII. fejezet szerinti tárgyalás nélküli egyszerű eljárás alapján folytatta le, így a jogvita elbírálására is ez az irányadó.

18 18 A Kbt (1) bekezdése alapján a különös egyszerű közbeszerzési eljárásra a t, a 251. (1)-(4) bekezdését és a t a (2)-(4) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. A (3) bekezdés szerint az egyszerű eljárásban a törvény és 20. címének a 250. (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a és okban és a 251. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni. A Kbt (3) bekezdése értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárásban a következő rendelkezések megfelelően alkalmazandóak úgy, hogy azokban az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni: d) az ajánlatra a 70. (1) és (2), valamint (4)-(7) bekezdése, a 70/A., a 71. (1) és (2), valamint (4) bekezdése, továbbá a 73. ; e) az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. (6) bekezdése és a 75. (2) bekezdése, az ajánlattételi határidő módosítására a 75. (1) bekezdése, továbbá az ajánlattételi felhívás, illetőleg dokumentáció módosítására a 76. azzal, hogy az ajánlattételi határidőt, ajánlattételi felhívást, módosító, illetőleg dokumentáció módosítását jelző hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevőket írásban közvetlenül is tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt, illetőleg aki ezt követően válik ismertté, az ismertté válásának időpontjában; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet; g) az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a , azzal, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül kell megküldeni az ajánlattevőknek. A Kbt. 81. (1) bekezdés rögzíti, hogy az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A (3) bekezdés értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt a szerint ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 81. (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az

19 19 ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)- d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést. 1./ A Döntőbizottság először kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását vizsgálta az A és B rész vonatkozásában. A jogorvoslati eljárásban kérelmező nem vitatta azt, hogy az A részre vonatkozó árazott költségvetése olyan tételt tartalmazott, mely a B rész kivitelezéséhez tartozik. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásában előírta a B részben az ellopott légtápvezeték pótlását, a légtápvezeték paramétereinek megadásával. Felek a jogvesztő határidőn belül a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat nem vitatták, így az ajánlati kötöttség alapján az abban foglaltak kötik mind ajánlatkérőt, mind az ajánlattevőket. Az egyszerű közbeszerzési eljárásban is érvényesül a Kbt. 70. (1) bekezdésének azon alapvető követelménye, hogy az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteni és benyújtani. A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint az ajánlattevő abban az esetben tesz eleget a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadási kötelezettségének, ha az kiterjed a teljes műszaki tartalomra, így a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is. Jelen esetben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kérelmező nem tette meg a közbeszerzés B részének teljes műszaki tartalmára az ajánlatát, mivel az ajánlata nem tartalmazta a légtápvezeték pótlásának tételét.

20 20 A Döntőbizottság megállapította továbbá, hogy a Colas-Alterra Zrt. A részre tett ajánlata olyan költségvetési tételsort tartalmazott, mely tétel nem képezte az ajánlatkérő beszerzési igényét. A Döntőbizottságnak ezt követően abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a teljes műszaki tartalomra meg nem tett ajánlat esetén fennáll-e a jogi lehetőség az ajánlat ezen hibájának a kiküszöbölésére számítási hiba javításával, vagy jogszerűen járt el ajánlatkérő akkor, amikor a kérelmező ajánlatát ezen hibák miatt érvénytelenné nyilvánította anélkül, hogy számítási hibát javított volna. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő 2 részben (A és B) tette lehetővé részajánlat benyújtását akként, hogy ajánlat benyújtható egy vagy több részre. A Kbt. szabályozási struktúrájából megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás részei önálló egységeket képeznek, arra külön tehetnek az ajánlattevők ajánlatot, ajánlatkérő a bírálatot és az értékelést is részenként végzi, majd a szerződéskötésre is a Kbt. 99. (2) bekezdése alapján részenként kerül sor. Ebből következően a bírálat során alkalmazható eljárási cselekmények, így a számítási hiba javítása is egy adott részhez kötődnek a Kbt ában meghatározott feltételek esetén. Megállapítható továbbá, hogy a két rész két külön beszerzési tárgyat foglal magába. A Kbt a szerinti számítási hibajavítás kizárólag az adott rész tárgya körében alkalmazható úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki ajánlatkérő az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége két külön részajánlat, és két különböző beszerzési tárgy tekintetében a Kbt. 84. alkalmazására, így a Döntőbizottság ajánlatkérő eljárását mind az A, mind a B rész tekintetében jogszerűnek minősítette, és kérelmező e kérelmi elemét elutasította. 2./ A Döntőbizottság ezt követően a kérelmező B részre vonatkozó ajánlata kapcsán megállapított érvénytelenségi ok megalapozottságát vizsgálta. Ajánlatkérő kérelmező érvénytelenségét arra alapította, hogy ajánlatának B részében a kiegészítő tájékoztatás ellenére nem 14 oszlopra adott árat, hanem az eredeti költségvetésben meghatározott 13 oszlop került beárazásra.

21 21 A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy kérelmező indítványa ellenére a Döntőbizottság nem vizsgálta hivatalból ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának jogszerűségét, és azt a felek sem támadták a jogvesztő határidőn belül, így a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra beállt az ajánlati kötöttség. A Döntőbizottság tényszerűen megállapította, hogy kérelmező B részre adott ajánlata 13 oszlop beárazását tartalmazta, így kérelmező nem tette meg a közbeszerzés B részének teljes műszaki tartalmára az ajánlatát. A Döntőbizottság nem fogadta el kérelmező arra vonatkozó hivatkozását, mely szerint az ajánlati ára tartalmazta a 14 oszlop cseréjének költségét, de ennek megjelölése az ajánlatban nem történt meg. A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint amennyiben ajánlatkérő erre lehetőséget biztosít, ajánlattevőnek a költségvetést akként kell beáraznia, hogy a módosult mennyiségeket jelölnie kell, hiszen a mennyiség és az ár arányossága ebben az esetben valósul meg. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő jogszerű döntést hozott a kérelmező ajánlatának érvénytelenségéről, ezért e kérelmi elem nem alapos. 3./ A Döntőbizottság ezt követően a nyertes ajánlattevő B részre adott ajánlatának érvényességét vizsgálta a módosított mennyiségek körében. A 2./ kérelmi elem kapcsán a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása alapján az ajánlattevőknek 14 oszlop cseréjét kellett beárazniuk. A kiegészítő tájékoztatás szerint: A Költségvetésben szereplő 13 db felsővezeték tartó oszlop helyett, a tervekben szereplő 14 db oszlopot kell cserélni, ezt kell beárazni. A BKV 14 db oszlopot ad át térítésmentesen a cseréhez. A költségvetésben lévő darabszámot kérjük javítani 14 db-ra. Ajánlatkérő a fent idézett tájékoztatásában csak arra biztosított ajánlattevőknek lehetőséget, hogy az oszlopok darabszámát javítsák és ennek megfelelően árazzák az adott tételeket. Ebből következően ajánlattevők csak az oszlop csere tétel mennyiségi változtatását tehették meg jogszerűen. A Döntőbizottság nem vitatja, hogy vannak a költségvetésben olyan tételek, melyek mennyisége kapcsolódik az oszlopok cseréjéhez, így az oszlop betonalap kiásása, alapgödör visszatöltése 45,5 m 3, alapgödör ásás 45,5 m 3, betonalap készítés 45,5 m 3. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásában kizárólag az oszlopcseréhez kapcsolódó tételek mennyiségének változtatását tette lehetővé, így az ajánlati kötöttségből következően ajánlattevőknek a megadott 45,5 m 3 -re kellett ajánlatot adniuk. A Döntőbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő nem a költségvetésben rögzített 45,5 m 3 -re, hanem 49 m 3 -re tett ajánlatot, így az nem felel meg ajánlatkérő előírásának.

22 22 A Döntőbizottság megállapította továbbá, hogy az ajánlatkérő előírása alapján az ajánlattevőknek nem volt lehetőségük arra, hogy a költségvetésben rögzített mennyiségeken változtatást eszközöljenek. Ajánlattevőnek lehetősége volt arra, hogy amennyiben mennyiségi eltérést észlel a költségvetésben, úgy arra kiegészítő tájékoztatást kérjen. Megállapítható, hogy ajánlattevők kizárólag az oszlopok száma kapcsán tettek fel kiegészítő kérdést, az ahhoz kapcsolódó munkanemek mennyisége vonatkozásában nem. Ajánlatkérő válaszában kizárólag ezen oszlopok tekintetében biztosított lehetőséget a mennyiségi változtatásra. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ajánlattevők csak azon tételek tekintetében módosíthatnak a költségvetésben rögzített mennyiségeken, ahol erre az ajánlatkérő felhatalmazást adott. Ebből következően Colas-Alterra Zrt. a m 3 mennyiségét jogszerűen nem módosíthatta, hanem a módosított mennyiséget külön soron kellett volna szerepeltetnie. A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatkérő jogsértő döntést hozott a nyertes Colas-Alterra Zrt. B részre tett ajánlatának érvényessége kapcsán, így megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (1) és (3) bekezdését. 4./ A Döntőbizottság ezt követően a Colas-Alterra Zrt. B részre tett ajánlatának költségvetésében be nem árazott tételek kapcsán előterjesztett kérelmi elemet vizsgálta. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő költségvetésének B részében a BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet tételeknél Ft-os egységárat és összárat szerepeltetett, míg a Bejelentkező áramkör építési/bontási munkáinál beárazandó tételként kerültek feltüntetésre a BKV feszültségmentesítés 1 alkalom, a BKV bontási művezetés 8 óra és a BKV szakfelügyelet 4 óra tételek. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásában közölte, hogy a szükséges feszültség mentesítéseket a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. A Döntőbizottság ezen tájékoztatás alapján megállapította, hogy az ajánlattevők jogszerűen kizárólag a feszültség mentesítés tételek kapcsán tekinthettek el azok beárazásától. Megállapítható, hogy vannak olyan tételek, melyek a feszültségmentesítés mellett egyben tartalmaznak szakfelügyelet elemet is megadott áron, így ajánlattevőknek ajánlatukba ezen tételt az ajánlatkérő által költségvetésben rögzített áron kellett beépíteniük, hiszen ajánlatkérő a szakfelügyelet tételelem kapcsán felmentést nem adott a beárazás kötelezettsége alól, melyből következik, hogy a szakfelügyeletet be kell beárazni. A fentiek alapján

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202683-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264509-2011:text:hu:html HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.451/19/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.151/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.388/8/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264528-2011:text:hu:html HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381102-2012:text:hu:html HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.93/23 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121668-2013:text:hu:html HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás 1/7 HU-Budapest: Biztonsági eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2009/S 189-272541 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV,

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167092-2010:text:hu:html HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97595-2011:text:hu:html HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 1/6 HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bakony Volán Zrt., Celli út 69., Κapcsolattartó

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján indított egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1834-2012:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások 2012/S 1-001834 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben