A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59., képviseli: Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda 6721 Szeged, József A. sgt. 4. III. 3., eljáró ügyvéd Dr. Molnár Zoltán, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, amelyet Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., a továbbiakban: ajánlatkérő) Vállalkozási szerződés a Füzesgyarmat Város (2/A-2/B öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztító telep bővítése című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárása ellen a közbeszerzés II. része tekintetében nyújtott be, részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (3) és 91. (1) bekezdését, a Kbt. 85. (1) bekezdését. A Döntőbizottság megsemmisíti a közbeszerzési eljárás II. része vonatkozásában az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Ezt meghaladóan a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság ajánlatkérő közbeszerzési eljárása, a jogorvoslati eljárás iratai, a felek írásban és tárgyaláson megtett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő május 13-án feladott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon május 17-én közzétett, majd július 1-én 2011/S számon módosított ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. A beszerzés tárgyát az ajánlatkérő két részre bontotta, mindkét részben lehetőséget biztosított részajánlattételre. A közbeszerzés 2. részének becsült értéke: Ft volt. A beruházást az ajánlatkérő a KEOP-1.2.0/2F számú pályázat keretén belül kívánja megvalósítani. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában rögzítette a közbeszerzés teljes mennyiségét az alábbiak szerint: 2. rész: Vállalkozási szerződés a Füzesgyarmat Város szennyvíz tisztító telep bővítése című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési feladatok ellátása, teljeskörű megvalósítás, és jótállás a kivitelezési szerződés megkötésétől a jótállási időszak lezárásáig. Ezen belül: 1.) A beruházási tevékenység (kivitelezéshez szükséges részlettervek elkészítése, kivitelezés) elvégzése, a kivitelezési szerződés megkötését követő első naptól a komplex Próbaüzem lezárásáig. Próbaüzem a teljes kivitelezés lezárását követő 6. hónap végéig, A végleges üzembe helyezéshez (engedélyek megszerzéséhez és az üzemeltetésre történő átadáshoz) szükséges dokumentumok, és az - ajánlatkérő számviteli politikájához illesztett - aktiválási jegyzék elkészítése, a Próbaüzem lezárásáig. 3.) A hibabejelentési időszakban (Jótállási időszak) teljeskörű rendelkezésre állás, illetve a felmerült hibák javítása, azaz a garanciális kötelezettségek teljesítése, az időszak lezárásáig (minimum a Próbaüzem lezárását követő 12. hónap végéig); Az irányadó mennyiségek a beruházás során: a tisztító telep bővítés utáni hidraulikus kapacitása: 640 m³/d; tisztító kapacitása: 6850 LE, a meglévő technológiai épület bővítése és átalakítása, 1 db új osztóakna, 1 db biológiai műtárgy, 1 db új tisztított szennyvíz átemelő, iszapvíztelenítő

3 3 berendezés bővítése, iszaptároló bővítése; meglévő biológiai műtárgy gépészeti felújítása. A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza. A projekt ütemezése (2. rész): A szennyvíztisztító telep kivitelezése során. az új biológiai műtárgy kivitelezési munkáinak befejezési határideje: a telep kivitelezési munkáinak befejezési határideje: próbaüzem: fordulós pályázat zárójelentés elkészítése és benyújtása: Projektzárás (támogatási szerződés zárása): Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3.) pontjában közölte, hogy a szerződés teljesítésének határideje Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározta a kizáró okokra vonatkozó előírásait, valamint az alkalmassági követelményrendszert. Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt az alábbiakban megadott részszempontok és súlyszámok szerint: 1. Ajánlati ár (nettó). Súlyszám Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - hibabejelentési (Jótállási) időszak hossza (hónap). Súlyszám Megajánlott késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap a nettó Szerződés Elfogadott Végösszegé -re vetítve). Súlyszám Az előírt határidőhöz képest megajánlott előteljesítés időtartama (naptári nap). Súlyszám Minőségterv. Súlyszám 5 A felhívás IV.3.8) pontjában rögzített ajánlattételi határidő (10:00) volt. Az ajánlati felhívás VI.3) pontja szerinti további információk között szerepeltek a következő előírások: 2. Az eredményhirdetés várható időpontja: (10:30). 3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Érvénytelen az ajánlat részenként külön-külön azon szakmai ajánlati elem esetében, amely elbírálási részszemponttal függ össze, és ajánlattevő nem ad, vagy hibával/hiányossággal ad szakmai ajánlatot (dokumentációban részletezve), ezen elemre vonatkozóan.

4 4 Ajánlatkérő dokumentációt is készített a megfelelő ajánlattétel érdekében, amely tartalmazta az ajánlattal szemben támasztott követelményeket, a műszaki leírást, az irat és nyilatkozatmintákat, a szerződéstervezetet. A módosított ajánlati dokumentáció májusban került kiadásra a 2. rész tekintetében. A dokumentáció 34. oldalán szerepelt a 3. jegyzék: Minőségterv. Ennek része volt a 3.1. jegyzék, a munkaszervezet, erőforrás terv, amely vonatkozásában a dokumentáció a következő előírásokat tartalmazta: Az ajánlattevőnek be kell adnia (több részre történő ajánlattétel esetén, részenként külön-külön) a projektszervezet (munkaszervezet) felépítésének tervét (grafikus bemutatás adott esetben maximum 5 oldal szöveges kiegészítéssel), amely megadja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, Alvállalkozók és Mérnök) közötti utasítási rendszert. Az ábra tartalmazza a jelen eljárás keretében kiadott dokumentumok szerint, az építési beruházás teljesítéséért, minőségbiztosításáért, a vállalkozó(k) (alvállalkozók) részéről felelős főbb személyeket, valamint a projekt során teljesítendő főbb feladataikat. Ajánlattevőnek erőforrás tervet kell benyújtania adott részre vonatkozóan amely rögzítse: - azt a mennyiségű és szakértelmű szakembert (projektvezetőtől a szakmunkásokig, segédmunkásokig), akikkel a feladat a megadott módszer és ütemezés szerint végrehajtható (humán erőforrás tervezés), illetve - a munkát végzők számát, továbbá - a beruházás során alkalmazni kívánt főbb gépeket, eszközöket, azok kapacitás adatait (gép/eszköz erőforrás terv). Érvénytelen az ajánlat, a vonatkozó rész esetében, ha nem nyújtja be, ha nem ad a fentiek, illetve a vonatkozó bírálati módszertan, szerinti részletezettséggel, tartalommal, az ajánlat műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat keretében a munkaszervezet bemutatására vonatkozó szakmai ajánlatot. Projektspecifikus az az ajánlat, amelyben a projektszervezetben nevesítetten szerepel valamennyi, az alkalmasság igazolása körében megnevezett, és a kiemelt feladatokhoz rendelt személyek (legalább a vállalkozó kulcsszemélyzete) külön-külön nevesítetten szerepelnek. Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza a humán erőforrás tervet, vagy, ha az ebben foglaltak kifejezetten kétségessé teszik a projekt megajánlott ütemterv szerinti megvalósíthatóságát. A módosított ajánlati dokumentáció 1. kötetének oldalán található az ajánlatok bírálatára vonatkozó leírás, amely szerint az 5. bírálati részszempont (minőségterv) bírálata során ajánlatkérő a következő tartalmi elemeket értékeli:

5 5 Minőségterv (az elbírálás) 1) elemei a feladat végrehajtásában szereplő szakemberek bemutatása 1)1. Projektszervezet 1)2. Projektszervezeten belül a minőségbiztosítás bemutatása, ezen belül a) aki(k) biztosítja, hogy a specifikált minőségirányítási rendszer vagy a szerződés által megkövetelt tevékenységek tervezettek, kivitelezettek, szabályozottak, haladásuk figyelemmel kísért legyen; b) aki(k) felelős azért, hogy a projekt sajátos követelményeit valamennyi részleg és alvállalkozó megismerje; c) aki(k) dönt azokban a problémákban, amelyek a b) szerinti csoportok csatlakozási felületein keletkeznek; d) aki(k) átvizsgálja a belső felülvizsgálat eredményeit; e) aki(k) szabályozza a helyesbítő tevékenységeket. 2) A fenntartható fejlődés érdekében felállítandó rendszer a) a gépek, berendezések, felszerelések, eszközök, termékek kiválasztása során alkalmazni tervezett főbb módszerek b) azon főbb módszerek, amiket használni kívánnak, hogya beruházásra vonatkozó szabályozó követelmények kielégítést nyerjenek. 3) környezetvédelmi mentesítési és havária terv bemutatása 4) a Projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, azon belül: 4)1. a kockázatok kezelésére javasolt stratégia; 4)2. helyesbítő és megelőző tevékenységek a nem megfelelőség megjelenésének vagy ismétlődésének elkerülése rendjében. Pontkiosztás Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 5 pont Általánosan kerül bemutatásra: 2,5 pont Projektspecifikusan bemutatásra: 1 pont Általánosan kerül bemutatásra: 0,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 1 pont Általánosan kerül bemutatásra: 0,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 1 pont Általánosan kerül bemutatásra: 0,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 1 pont Általánosan kerül bemutatásra: 0,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 1 pont Általánosan kerül bemutatásra: 0,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 5 pont Általánosan kerül bemutatásra: 2,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 5 pont Általánosan kerül bemutatásra: 2,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 10 pont Általánosan kerül bemutatásra: 5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 5 pont Általánosan kerül bemutatásra: 2,5 pont Projektspecifikusan kerül bemutatásra: 5 pont Általánosan kerül bemutatásra: 2,5 pont

6 6 A dokumentáció 60. oldalán a 2. sz. minősítési formanyomtatvány volt az ajánlati nyilatkozat. Az eljárás során az ajánlatkérő több alkalommal nyújtott kiegészítő tájékoztatást a feltett kérdések alapján. A II. kiegészítő tájékoztatásra én került sor. Ebben a 39. kérdésre adott válasz alapján ajánlattevőknek a régészet és tűzszerészeti vizsgálat, valamint lőszermentesítés költségeit külön-külön soron kellett feltüntetnie a költségvetésben. A ai ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlattevők nyújtották be ajánlatukat a közbeszerzés 2. része vonatkozásában: 1 Innoterv-TriGon Közös Ajánlattevők INNOTERV Magyarország Zrt. és TriGon INVEST Kft. Ajánlati ár (nettó Ft): AKVI-PATENT Fő Vállalkozási és Gépészti Zrt. Ajánlati ár (nettó Ft): KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. Ajánlati ár (nettó Ft): A-HÍD Építő Zrt. Ajánlati ár (nettó Ft): Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (kérelmező) Ajánlati ár (nettó Ft): O-S-B Füzesgyarmat Konzorcium OMS Környezetvédelmi Kft., Swietelsky Magyarország Kft., BÓLEM Építőipari Kft. Ajánlati ár (nettó Ft): Kérelmező ajánlatának 70. oldalán került csatolásra a 2. sz. jegyzék szerinti ütemterv. Kérelmező ajánlatában a 77. oldal a minőségtervre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazta a 3. sz. jegyzék formanyomtatványán. A 78. oldalon a minőségterv vonatkozásában általános bevezetőt készített az ajánlattevő. A oldalakon szerepelt a munkaszervezet, erőforrás terv, a 3.1. jegyzék. A munkaszervezet (projektszervezet) bemutatásában az ajánlattevő négy és fél oldalon keresztül részletezte a projektszervezet szervezeti egységeit, a felelős vezetőket név szerint, azok felelősségi körét. A 83. oldalon a 2. pont alatt az ajánlattevő közölte, hogy belső és külső erőforrásokkal tervezi biztosítani a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges szakember gárdát, illetve gépparkot, valamint egyéb tárgyi erőforrásokat. A 84. oldalon csatolt táblázatban foglalta össze a szerződés erőforrás tervét, mely tartalmazta a az egyes pozíciók megnevezését, a pozícióhoz tartozó feladatok megnevezését, valamint az egyes megnevezett pozíciókhoz tartozószemélyek vagy brigádok számát. Az egyes pozíciók brigádokhoz voltak rendelve.

7 7 A terv tartalmazta a gépi erőforrásokat, kézi szerszámokat, egyéb tárgyi erőforrásokat ugyancsak a brigádokhoz hozzárendelve. Az erőforrás terv a gépek kapacitás adatait nem közölte. Az ajánlat 85. oldalán, szintén a 3.1. jegyzékhez tartozóan került csatolásra a projektmenedzsment szervezeti felépítése címet viselő ábra. Ebben az egyes pozíciók tekintetében megnevezésre kerültek a pozíciót betöltő személyek. Az ábrán szerepeltek a 10% alatti nevesített alvállalkozók és kijelölésre került a 10% alatti nem nevesített alvállalkozók helye a szervezeti felépítésben. Az INNOTERV-TriGon közös ajánlattevők ajánlatának /A. oldaláig kerültek csatolásra az ajánlatnak a projekt minőségterv, azaz a 3-as jegyzék vonatkozásában csatolt részei. A tartalomjegyzék szerint a minőségterven belül az ajánlattevő ismertette az általános részt, alkalmazási területet, minőségügyi terv bemenő adatait, minőség célokat, munkaszervezet és erőforrás tervet, dokumentációk és adatok feljegyzések kezelése, erőforrások ezen belül az emberi erőforrásokra, infrastukrúrára és munkakörnyezetre vonatkozó ajánlati részt, melyek a 3.1) jegyzékhez tartoztak. Az ajánlattevő az ajánlat 180. oldalán csatolta a projektszervezet (munkaszervezet) erőforrásterv (humán erőforrásterv) cím alatt a projektszervezet (munkaszervezet) felépítésének tervezete elnevezésű ábrát. Ebben a szervezeti felépítési ábrában grafikus bemutatással szemléltette a beruházás projektszervezet szervezeti felépítésének és utasítási rendszerének tervét. Az ábra akként állt össze, hogy szerepeltek benne az egyes megnevezett vezetők név szerint, a funkció megjelölésével. Ezt követően a 181. oldalon a szöveges részben ismertette az ajánlattevő az alvállalkozók részéről felelős személyeket, az alvállalkozó társaság és a felelős személy megnevezésével, ezt követően ismertette a projektirányítás felépítését, az egyes személyek esetében a betöltött funkciót a felelősségi kört. Felsorolta a projekt megvalósításában felelős szakembereket, funkció szerint, megjelölve a szakemberek számát. A 182. oldalon szerepelt gép/eszköz erőforrás körében megjelölésre kerültek az egyes eszközök, darabszám szerint, és a kapacitásadatok feltüntetésével. Ezen az oldalon szerepelt a projektben résztvevő felek közötti projekt utasítási rendszer kifejtése. Majd az ajánlatban megjelölt személyek főbb feladatainak kifejtése következett. A 183. oldalon szerepelt a tevékenységek, felelősségi körök címszó alatt az ismertetés a projektvezető, illetve a felelős műszaki vezetők, valamint szakági mérnökök, valamint a következő oldalon az alvállalkozók munkahelyei, irányítói, majd a munkavédelmi koordinátor és az egyes felelősök tevékenységének ismertetése, majd az ajánlattevő táblázatban mutatta be, illetve azonosította a projekt megvalósítása során alkalmazott az adott feladatok megvalósításáért felelős személyeket, akként, hogy meghatározta az egyik oszlopban a feladatokat, intézkedéseket, majd ezt követően az egyes felelős személyek szerepeltek az oszlopokban az adott feladat megjelölésével.

8 8 Ezt követően ismét szöveges ismertetés következett, majd pedig a 189/A. oldalon erőforrásterv szerepelt, amelyben a humánerőforrások és gépi erőforrások is havi bontásban kerültek megjelölésre. A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatának 5. oldalán, a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban a következő felsorolás szerepelt: tervezés, pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, régészeti felügyelet, őrzésvédelem, minőségvizsgálatok, geodézia, hulladékkezelés, tűzszerészeti vizsgálatok, gépészeti és technológiai szerelések részben, elektromos és irányítástechnika részben, próbaüzem, szerkezetépítés. Az ajánlat 59. oldalán került csatolásra a projekt minőségterv részletes szöveges leírással a 94. oldalig. Az ajánlat 95. oldalán került csatolásra 3.1) jegyzék címmel a munkaszervezet ábrázolása, mely tartalmazta a főbb felelős vezetőket, megnevezett vezetői pozíciókat, ehhez rendelt személyeket a jogviszony rögzítésével és az általa ellátott feladat rövid ismertetésével az aláfölérendeltségek bemutatásával. Az ábra tartalmazta a 10 % alatti alvállalkozókat is, ebben a megjelölésben részlettervek kidolgozása, bontási munkák, építészeti, szakipari munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, géptechnológiai, gépészeti munkák, épületgépészeti munkák, szerkezetépítési munkák, telepi közművek munkái, aszfaltozási munkák, minőségvizsgálat, próbaüzemi munkák, geodéziai munkák, munka és környezetvédelem, kármentési munkák, hulladék- és veszélyes hulladékszállítás- és kezelés, biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, őrzés- és vagyonvédelem, felsorolás szerepelt. A 96. oldalon csatolta az ajánlattevő az erőforrás tervet, a 97. oldalon pedig gép/eszköz erőforrás tervet. Az ajánlat 98. oldalán szintén a 3.1) jegyzék részeként a kapacitásadatok kerültek feltüntetésre táblázatos formában. A táblázat a gép megnevezését, jellegét, teljesítményét tartalmazta. A táblázat utolsó három sorában IFA teherautó bérelt, táblás zsalu Meva bérelt, és habarcs keverő 500 l bérelt szerepelt. A bérelt kifejezés a teljesítmény rovatban került feltüntetésre. Az ajánlatban csatolt költségvetés önálló soron nem tartalmazta a régészeti munkákat, tűzszerészeti munkákat és lőszermentesítési munkákat. Ajánlatkérő én hiánypótlási felhívást intézett ajánlattevőkhöz, kérelmezőt illetően a 2. jegyzék vonatkozásában. Az ajánlatkérő én több ajánlattevőtől felvilágosítást kért. A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.- től kérte, hogy mutassa be, hol szerepeltette a telep költségvetésében a régészeti munkákat, tűzszerészeti munkákat, lőszer-mentesítési munkákat.

9 9 A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft augusztus 11-i válaszában közölte, hogy a telep költségvetése összességében tartalmazza a régészeti munkát, a tűzszerészeti munkát és a lőszermentesítési munkát. Ezen munkákat előkészítő munkáknak tekintette, ezért a költségeket a projekt általános költségek rovatán szerepeltette, ami felosztásra került a tételekre. Az ajánlatkérő augusztus 16- án értesítést küldött az eredményhirdetés, valamint a szerződéskötés tervezett időpontjának módosításáról augusztus 22-én az ajánlatkérő felvilágosítás kérést küldött az ajánlattevőknek. Kérelmező vonatkozásában a dokumentáció előírásaira való hivatkozással kérte, hogy mutasson rá, hogy az ajánlatában csatolt minőségtervben hol találhatóak a főbb feladatok ismertetései az előírásoknak megfelelően. Kérelmező augusztus 25-én a felvilágosítást a következők szerint adta meg: Ajánlatunk 85. oldalán csatoltuk a projektszervezet grafikus megjelenítését. Tekintettel arra, hogy az ajánlati dokumentáció megengedte max. 5 oldalban a grafikus bemutatás szöveges kiegészítését, ajánlatunk oldalain, szövegesen fejtettük ki az építési beruházás teljesítéséért, minőségbiztosításért felelős főbb személyek felelősségi köreit, feladataikat. Álláspontunk szerint, a fenti hivatkozás alapján, a munkaszervezetet bemutató ábra, valamint az előírások által megengedett max. 5 oldalas kiegészítés együtt kezelendő. Tekintettel arra, hogy az ajánlati dokumentáció nem tér ki az 5 oldalas szöveges kiegészítés tartalmára, annak tartalmára nézve sem megengedő, sem pedig tiltó előírásokat nem tartalmaz, értelmezésünk szerint ajánlattevői döntés tárgyát képezte az, hogy a dokumentációban foglalt tartalmi követelményeket miként mutatják be a 3.1 jegyzéken belül. Az ábra értelmezését elősegítendő, annak tartalmát nem túlzsúfolva, a megnevezett pozíciókat elfoglaló személyek által elvégzendő feladatokat részletesen, szövegesen ismerteti ajánlatunk oldalain csatolt szöveges kiegészítés, amelyet a bírálati módszertan figyelembe vételével készítettünk el augusztus 29-én ajánlatkérő tájékozatta ajánlattevőket az ajánlatokban talált számítási hibák javításáról. Az összegezés szerint a II. rész tekintetében az INNOTERV-TRIGON közös ajánlattevők és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata lett érvényes, a nyertes a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. lett. Érvénytelen ajánlatot tett a 2. rész tekintetében az Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt., a kérelmező, az O-S-B Füzesgyarmat Konzorcium és az A-HÍD Építő Zrt.

10 10 A kérelmező ajánlatának érvénytelensége vonatkozásában az ajánlatkérő az összegezésben az alábbiakat közölte. Ajánlattevő munkaszervezetet bemutató grafikus ábrázolásából hiányzik az ajánlatkérő által egyértelműen megfogalmazott (ajánlati dokumentáció) 3.1) jegyzék követelmény, mely szerint az ábra tartalmazza jelen eljárás keretében kiadott dokumentumok szerint az építési beruházás teljesítéséért, minőségbiztosításáért a vállalkozó (alvállalkozó) részéről felelős főbb személyeket, valamint a projekt során teljesítendő főbb feladataikat, azon része, ami a személyek projekt során teljesítendő főbb feladatait fogalmazza meg. A Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. II. részre tett ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, továbbá az ajánlati felhívás bírálati szempontját képező minőségterv követelményeinek való megfelelés kapcsán, az ajánlat érvénytelen mert, az ajánlattevő humán erő forrástervét nem (az ajánlati dokumentáció 3.1) jegyzék szerint) a műszaki ütemterv függvényében készítette el, ezért az ajánlati dokumentáció 19.8 ajánlatok bírálata pont 5. minőségterv alpont elbírálás elemei 1/1. projektszervezet bírálati elem értékelésénél vizsgálandó 3.1) jegyzék munkaszervezet, erőforrásterv nem felel meg a dokumentációban foglalt feltételeknek. A gép/eszköz erőforrásterv nem az ütemterv függvényében készült, valamint nem tartalmazza a gépek kapacitásadatait, ezért az ajánlati dokumentáció 19.8 ajánlatok bírálata pont 5. minőségterv alpont elbírálás elemei 1/1. projektszervezet bírálati elem értékelésénél vizsgálandó 3.1) jegyzék munkaszervezet, erőforrásterv nem felel meg a dokumentációban foglalt feltételeknek. A fentiekre tekintettel a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. 2. részre tett ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. A kérelmező szeptember 16-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérőhöz az összegezés tartalma vonatkozásában. Előadta, hogy álláspontja szerint az eljárást lezáró döntés ellentétes a Kbt. 81. (1) bekezdésével, miután az ajánlatát érvénytelenné nyilvánító döntés jogsértő. Hivatkozott a augusztus 22-i felvilágosítás nyújtásában kifejtett álláspontjára. A vitarendezési kérelemben vitatta a humánerőforrás terv- és gép eszköz erőforrásterv vonatkozásában az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okot. Előadta, hogy az ajánlatkérői előírások szerint ajánlattevőknek úgy kellett meghatározni azt a mennyiségű és szakértelmű szakembert, hogy azok képessé tegyék az adott feladat módszer- és ütemterv szerinti megvalósítására. Az ajánlati dokumentáció nem tartalmazott előírást arra vonatkozóan, hogy az erőforrástervet a műszaki ütemtervvel ábrázolás szintjén együtt kellene benyújtani, és az ajánlatban csatolni, mivel a műszaki ütemterv 2. jegyzék, az erőforrásterv pedig 3.1) jegyzék részét képezték. Az

11 11 ajánlatban csatolt erőforrástervben feladatokra, brigádokra bontva határozta meg azoknak a szakembereknek a körét és számát, a projektvezetőtől a tervezőkön át a segédmunkásokig akikkel szerződésszerűen, a vállalt teljesítésre, előteljesítésre való tekintettel is teljesíteni tudják a munkát. Ezen felosztás volt hivatott bemutatni, hogy az adott szakembercsoport, brigád a szerződés teljesítésének mely szakaszában, mely munkákon fog tevékenykedni, vagyis a humánerőforrás terv az ütemterv függvényében készült el, attól megjelenítés szempontjától eltérő módon, mivel a humánerőforrás tervvel kapcsolatban nem volt formai, csupán tartalmi terv előírás. Véleménye szerint a csatolt humánerőforrás terv megfelel az ajánlatkérői előírásoknak. A gép- eszköz erőforrásterv tekintetében a kérelmező azt adta elő, hogy annak az ütemtervvel való viszonya a humánerőforrás tervhez hasonló, vagyis a meghatározott feladatokat végző szakemberek, brigádok által használt gépeket, eszközöket tartalmazza, így elkülöníthető, hogy a szerződés teljesítésének mely szakaszában tervezi használatát. Ekként nem ért egyet az összegezésben foglalt azon érvénytelenségi okkal, mely szerint az erőforrásterv nem az ütemterv függvényében készült. Előadta még, hogy az erőforrásterv részeként benyújtott gép erőforrásterv valóban nem tartalmazza a gépek, berendezések kapacitásadatait, ugyanakkor az ajánlati dokumentáció 1. kötet 8.2) pontjának 3.1) jegyzékkel összefüggő taxatív felsorolt érvénytelenségi okok között ezen elvárásnak való megfelelés nem szerepel, így ezen érvénytelenségi ok nem állhat fenn. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre szeptember 20-án küldte meg a válaszát. Álláspontja az volt, hogy a dokumentáció 3.1) jegyzékre vonatkozó előírásai alapján nem volt lehetőség arra, hogy az ajánlattevő által készített ábrában ne kerüljön feltüntetésre a projekt teljesítése során teljesítendő főbb feladat. Az ábrának tartalmaznia kellett az előírt követelményeket és adott esetben szövegesen volt kiegészíthető. A kérelmező ajánlata tehát érvénytelen volt, mivel nem ezen követelményeknek megfelelően került benyújtásra. A humánerőforrás terv és gép/eszköz erőforrásterv tekintetében az ajánlatkérő a dokumentáció 35. oldalára hivatkozott, melyben rögzítette, pontosította az erőforrás tervezés egyik tényezőjét az erőforrás szükséglet mennyiség és minőség tekintetében, valamint megadta a másik tényezőt, módszer és ütemezés tekintetében. Álláspontja szerint a kérelmező által benyújtott vitarendezési kérelem megerősíti és elismeri azt az ajánlatkérői követelményt, mely szerint az erőforrásterv, nem csupán a humánerőforrás létszámának és a felhasznált gépek, eszközök vonatkozó adatainak megadását kell, hogy tartalmazza, hanem terv, tervezés időbeli és térbeli, allokáció elkészítését várja el. Ugyanakkor nem derül ki kérelmező ajánlatából, illetve előzetes vitarendezési kérelméből, hogy a humánerőforrás terv az ütemterv függvényében készült, annak ellenére, hogy a kérelmező erre hivatkozik.

12 12 A gép/eszköz erőforrásterv vonatkozásában továbbra is arra hivatkozott, hogy nem az ütemterv függvényében készült, továbbá nem tartalmazza a gépek kapacitásadatait, mely kötelező előírás volt szeptember 23-án a kérelmező ismételten előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérőhöz, miközben szeptember 20-án betekintett az eljárás irataiba. Vitarendezési kérelmében előadta, hogy az ajánlatkérő összegezésben foglalt eljárást lezáró döntése sérti a Kbt. 81. (1) bekezdését, a 83. (7) bekezdését, illetve a 85. (1) bekezdését, miután a nyertes kihirdetett ajánlat és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A nyertes ajánlattevő a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata tekintetében - egybek mellett - hivatkozott arra, hogy ellentmondás van a 3.1) jegyzék munkaszervezeti ábrája, valamint a 2. számú minősítési formanyomtatvány között. A 2. számú minősítési formanyomtatvány a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban felsorolt munkanemek, valamint ugyanezen ajánlat 95. oldalán csatolt 3.1) jegyzékhez tartozó munkaszervezeti ábrában a 10 % alatti alvállalkozók tekintetében felsorolt munkanemek nem azonosak. Álláspontja az volt, hogy ajánlatkérőnek a Kbt. 85. szerint felvilágosítást kellett volna kérnie a fenti ellentmondás feloldása érdekében, ugyanis a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat szűkebb körben sorolja fel a 10 % alatti alvállalkozók által előírt munkarészeket, mint a munkaszervezeti ábra. Ajánlatkérő csak a válasz alapján dönthetett volna az ajánlat érvényességével kapcsolatban. További elemként a régészeti, tűzszerészeti és lőszermentesítési költségek vonatkozásában fennálló érvénytelenségre hivatkozott. Előadta, hogy a második kiegészítő tájékoztatás 39. kérdésére adott válasz alapján ajánlattevőknek ezen költségeket külön soron fel kellett tüntetni a költségvetésen. Ez a nyertes ajánlatban nem történt meg. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő az INNOTERV- TRIGON Invest Kft. közös ajánlattevők tekintetében sérelmezte a 3.1) jegyzék szerinti munkaszervezeti ábrát a vonatkozásban, hogy a kérelmezői ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította, amelyet azzal indokolt, hogy az általa beadott munkaszervezetet bemutató ábra nem tartalmazza a szakemberek feladatait, amennyiben azonban az INNOTERV-TriGon Invest Kft. közös ajánlattevők ajánlata érvényes olyan formán, hogy a feladatok felsorolása hiányzik az általuk elkészített munkaszervezeti ábrából a kérelmező ajánlata vonatkozásában megállapított érvénytelenségi okot kérte felülbírálni, ellenkező esetben az INNOTERV-TriGon Invest Kft. közös ajánlattevők ajánlatát kérte érvénytelenné nyilvánítani.

13 13 Az ajánlatkérő szeptember 28-án adta meg válaszát az előzetes vitarendezési kérelemre valamennyi a kérelmező által előterjesztett kérelmi elem megalapozatlanságára hivatkozott. Ajánlatkérő álláspontja szerint a nyertes ajánlattevő ajánlatában nem állt fenn a kérelmező által kifogásolt ellentmondás. A nyertes ajánlatban a 4. oldalon található 2. számú minősítési formanyomtatványon nyilatkozott a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont szerinti azon részek vonatkozásában, amelynek teljesítésében 10 %-ot meg nem haladó alvállalkozót vett igénybe. Ezeket a munkarészeket a 95. oldalon szerepeltetett munkaszervezeti ábra is tartalmazza. Ajánlatkérő az összegezésben, a nyilatkozatban szereplő megnevezéseket rögzítette, az ajánlati dokumentáció 8.2) pontjának 3.1) jegyzékének előírásait vette figyelembe a szervezeti ábra vizsgálatánál. Az előírás alvállalkozókat illetően is a főbb feladatok feltüntetése volt az ajánlati dokumentáció szerint, melynek az ajánlat megfelel. A 2. számú minősítési formanyomtatvány 8. pontjának nyilatkozata biztosítja az ajánlatkérőt arról, hogy a szerződés teljesítése során megnevezett munkarészek lesznek elvégeztetve, 10 % alatti alvállalkozóval. Az ábrában feltüntetett 10 % alatti alvállalkozók tevékenységei között a nyilatkozat tevékenységei is fellelhetőek. Ajánlatkérő a nyilatkozatot és az ábrát is a megfelelő módon és szempontok szerint vette figyelembe és értékelte. A régészet, tűzszerészeti vizsgálat és lőszer-mentesítési költségek vonatkozásában hivatkozott a nyertes ajánlattevő augusztus 11-ei felvilágosításkérésre adott válaszára. A felvilágosítás kérés célja ajánlatkérő részéről az volt, hogy mivel érzékelte a költségek feltüntetésének formai hiányát, meggyőződjön róla, hogy az egyösszegű ajánlati ár tartalmazta-e a felvilágosítás kérésben megjelölt munkákat. A nyertes ajánlattevő egyértelművé tette válaszában, hogy az felosztásra került a tételek között, tehát az ár tartalmazta az összes költséget. Válaszában nem változtatta meg az ajánlatát és a kiadott költségvetést sem, hanem értelmezése szerint a kifogásolt régészeti, tűzszerészeti vizsgálat és lőszer-mentesítési költségeit, árképzésének megfelelően az előkészítő munkák soraira osztotta fel, ezt a választ az ajánlatkérő elfogadta. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő INNOTERV-TRIGON Invest Kft. közös ajánlattevők munkaszervezeti ábrájára vonatkozóan azt közölte a válaszában, hogy az ajánlatban a projektszervezet utasítási rendszerének és a feladatok ismertetésének ábrázolására az ajánlattevő két féle grafikus bemutatást választott. Egyrészt a 180. oldalon az utasítási rendszert szemléltetve az előzetes vitarendezési kérelemben is idézettek szerint ezen az oldalon a főbb feladatkörök vannak megjelölve a szakági felelős műszaki vezetők esetében. Ezzel összhangban a 185. oldalon grafikusan, táblázatos formában ugyanazon projektszervezet tagjainak megadja a feladatait, így az az ajánlatkérői követelmény, hogy az utasítási rendszer és a feladatok áttekinthető,

14 14 grafikus bemutatással történjenek, ábrázolva legyenek, teljesül. Az ábra tartalmazza a teljesítendő főbb feladatokat. Az ajánlatkérő a 4-es jegyzék hiánya vonatkozásában a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlata tekintetében előadott kérelmezői kérelemre, hiánypótlásra hívta fel a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t, mely október 4-i dátummal a hiánypótlást az ajánlatkérőhöz benyújtotta. Kérelmező szeptember 30-án benyújtott jogorvoslati kérelmére a jogorvoslati eljárás október 3-án indult meg. A kérelmező a tárgyaláson pontosított kérelmében vitatta a saját ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó ajánlatkérői döntést, valamint a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvényességét. Megsértett jogszabályi rendelkezésként megjelölte a Kbt. 1. (3) bekezdését, a Kbt. 85. (l) bekezdését, valamint a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját. 1. Saját ajánlata vonatkozásában valamennyi, az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okot kifogásolta. Álláspontja szerint a munkaszervezetet bemutató ábra, valamint az előírások által megengedett maximálisan 5 oldalas kiegészítés együtt kezelendők. Tekintettel arra, hogy az ajánlati dokumentáció nem tér ki az 5 oldalas szöveges kiegészítés tartalmára, annak tartalmára nézve sem megengedő, sem pedig tiltó előírásokat nem tartalmaz, értelmezése szerint ajánlattevői döntés tárgyát képezte az, hogy a dokumentációban foglalt tartalmi követelményeket miként mutatják be a 3.1 jegyzéken belül. Arra hivatkozott, hogy az ábra értelmezését elősegítendő, annak tartalmát nem túlzsúfolva, a megnevezett pozíciókat elfoglaló személyek által elvégzendő feladatokat részletesen, szövegesen ismerteti ajánlata oldalain csatolt szöveges kiegészítés, amelyet a bírálati módszertan figyelembe vételével készített el. Az erőforrás tervet érintő érvénytelenségi ok vonatkozásában a kérelmének indokolásaként előadta, hogy az ajánlattevőknek úgy kellett meghatározni azt a mennyiségű és szakértelmű szakembert, hogy azok képessé tegyék őket a feladat módszer és ütemterv szerinti megvalósítására. Az ajánlata 84. oldalán csatolt erőforrástervben, amely egyszerre tartalmazza a humán és a gép/berendezés erőforrásokat, feladatokra/brigádokra bontva meghatározta azoknak a szakembereknek a körét és számát (projektvezetőtől a tervezőkön át a segédmunkásokig), akikkel szerződésszerűen, a vállalt előteljesítésre való tekintettel is, teljesíteni tudja a munkákat. Az erőforrásterv humán erőforrásokra vonatkozó része nevesíti a szakági feladatokat/brlgádokat (pl. projektirányítás, földmunkás, építő brigád, stb.) amelyelnevezések célzottan szolgálják, hogy az ütemtervvel összenézve megállapítható legyen, hogy mely szakember gárda a szerződés teljesítésének mely fázisában dolgozik (pl: a földmunkás brigád az ütemtervben szereplő földmunkák elvégzése, irtás, humusz leszedése során).

15 15 Ezt figyelembe véve, álláspontja szerint humán erőforrás tervéből megállapítható, hogy a feladat módszer és ütemezés szerint végrehajtható. Az összegzésben az ajánlatkérő hivatkozott az ajánlati dokumentáció 19.8 Ajánlatok bírálata pont, 5. Minőségterv alpont, Elbírálás elemei 1)1. Projektszervezet bírálati elemre. A 3.1 jegyzék elnevezése elnevezése: Munkaszervezet, erőforrásterv, amelynek alrészei külön-külön a projektszervezet, valamint az erőforrásterv bemutatása. Az előírások szerint érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza a humán erőforrás tervet, vagy, ha az ebben foglaltak kifejezetten kétségessé teszik a projekt megajánlott ütemterv szerinti megvalósíthatóságát. Az előírások alapján álláspontja szerint kitűnik, hogy az ajánlatkérő a 3.1 jegyzéknek csupán a Projektszervezet alrészét kívánta értékelni bírálata során, a humánerőforrás tervvel kapcsolatban csupán annak hiánya okozta érvénytelenségi okot említi, amellett, hogy az érvényes ajánlat feltétele, hogy a humán erőforrás tervben foglaltak ne tegyék kétségessé a szerződésszerű megvalósítást. Álláspontja szerint az ajánlatkérő azzal sértette meg a Kbt. 81. (1) bekezdését, hogy a dokumentációban nem előírt elemekre való tekintettel nyilvánította érvénytelenné ajánlatát. Ajánlatkérő összegezésében kifejtett álláspontja, mely szerint gép/eszköz erőforrásterv sem az ütemterv szerint készült, szintén jogsértő, mivel az ajánlati dokumentáció - a humánerőforrás tervvel ellentétben - nem tesz említést olyan elvárásról, hogy a tervből ki kell derülnie, hogy az képessé teszi ajánlattevőt a szerződés ütemezés szerinti végrehajtására. Az erőforrásterv részeként benyújtott gép/berendezés erőforrásterv valóban nem tartalmazza gépek, berendezések kapacitás adatait. Ugyanakkor az ajánlati dokumentáció 1. kötet 8.2 pontjának 3.1. jegyzékkel összefüggően taxatíve felsorolt érvénytelenségi okok között ezen elvárásnak való megfelelés nem szerepel. A kérelmező a tárgyalási nyilatkozatában arra is hivatkozott, hogy az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét ugyanezen okból nem állapította meg annak ellenére, hogy az ajánlat 3.1. jegyzékében három gép megnevezéséhez az ajánlattevő nem adott meg kapacitás adatokat. A kérelmező hivatkozott arra is, hogy az Innoterv -Trigon közös ajánlattevők ajánlatának 180. oldalán csatolt munkaszervezeti ábra csupán a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket nevesíti, valamint meghatározza az általuk betöltendő munkaköröket, ezzel szemben nem tartalmazza a szakemberek feladatait, hasonlóan kérelmező munkaszervezeti ábrájához. Az ajánlatuk 185. csatolt táblázat adja meg a szervezeti ábrán jelölt szakemberek főbb feladatait. A kérelmező idézte az Innoterv-Trigon közös ajánlattevők munkaszervezeti ábrájának tartalmát, melyből azt a következtetést vonta le, hogy a saját ajánlatában csatolt, valamint az Innoterv-Trigon közös ajánlattevők ajánlatában

16 16 szereplő munkaszervezeti ábra között tartalmi szempontból annyi a különbség, hogy az utóbbi tartalmazza a felelős műszaki vezetők szakágának megjelölését (pl: villamos munkák), amely értelmezése szerint nem fedi le a főbb feladatok bemutatását. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő elfogadta a munkaszervezeti ábra ilyen jellegű bemutatását, valamint a szakemberek által végzendő főbb feladatok táblázatos formában történő ismertetését az Innoterv-Trigon közös ajánlattevők esetén, amelyet az is bizonyít, hogy az ajánlatkérő az Innoterv -Trigon közös ajánlattevőket nem hívta fel a kérelmezővel egy időben e tekintetben felvilágosítás megadására, amellyel az ajánlatkérő megsértette Kbt. 85. (1) bekezdését, a Kbt. 1. (3) bekezdését is, amennyiben nem biztosította az egyenlő bánásmódot. 3. A nyertes ajánlattevő KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatának tekintetében álláspontja szerint ellentmondás található a 3.1 jegyzék munkaszervezeti ábrája, valamint a 2. sz. minősítési formanyomtatvány között. Álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 85. (1) bekezdését, valamint a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját. A kérelmező előadta, hogy a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatának 4-6 oldalán csatolt 2 sz. minősítési formanyomtatvány Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában felsorolt munkanemek és az ajánlat 95. oldalán csatolt, 3.1 jegyzékhez tartozó munkaszervezeti ábrában a 10% alatti alvállalkozók tekintetében felsorolt munkanemek között eltérés van. Az ajánlat különböző pontjain tehát eltérő tartalommal szerepelt ugyanaz az információ. Ajánlatkérőnek a Kbt. 85. szerint felvilágosítást kellett volna kérnie a fenti ellentmondás feloldása érdekében, ugyanis a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat szűkebb körben sorolja fel a 10% alatti alvállalkozók által elvégzendő munka részeket, mint a munkaszervezeti ábra. A válasz alapján kellett volna ajánlatkérőnek döntenie az ajánlat érvényességével kapcsolatban. A régészet, tűzszerészeti vizsgálat és lőszermentesítés költségeinek a költségvetésben való feltüntetése tekintetében véleménye szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját. Az ajánlati dokumentáció részét képező II. kiegészítő tájékoztatás (keltezése: ) 39. kérdésre adott válasza alapján ajánlattevőknek a régészet és tűzszerészeti vizsgálat, valamint lőszermentesítés költségeit külön-külön soron kellett feltüntetnie a költségvetésben. Erre vonatkozóan az ajánlatkérő én felvilágosítás kérést intézett többek között a nyertesnek kihirdetett ajánlattevőhöz, amelyre a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. határidőben azt a választ adta, hogy a telep költségvetése összességében tartalmazza a régészeti, tűzszerészeti költsége ket, azokat előkészítő munkának tekintették, a projekt általános költségében számoltak vele, ennek megfelelően elosztásra került a költségvetés tételeire.

17 17 A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. felvilágosítás kérésre adott válaszában eleve ellentmondás van, tekintettel arra, hogy egyrészt az előkészítő munkák közé sorolta a kérdéses költségeket, ugyanakkor teljes költségvetés tételeire osztotta szét azokat, holott a beárazandó és beadandó költségvetés tartalmazott Előkészítő munkák költségnemet (Egyéb tevékenységek között). Továbbá a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. a felvilágosítás nyújtás után sem felel meg a II. Kiegészítő tájékoztatás 39. kérdésre adott válaszában foglalt formai követelményeknek, ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára való tekintettel érvénytelenné kellett volna nyilvánítani. Ajánlatkérő a jogorvoslati tárgyaláson tett észrevételt, mely szerint az összegezésben a kérelmező ajánlata vonatkozásában megjelölt első érvénytelenségi ok megállapításának jogszerűségére vonatkozó álláspontját változatlanul fenntartotta. előadta, hogy az érvénytelenség oka az volt, hogy a munkaszervezetet bemutató grafikus ábrázolásból hiányoztak a dokumentációban meghatározott követelmények, feladatok. Ajánlatkérő kifejezetten a grafikus ábra nem megfelelőségére hivatkozott. Előadta, hogy amennyiben e körben a szöveges rész is figyelembe vehető lett volna, akkor nem volna hiányos az ajánlat, azonban az előírása kifejezetten a grafikus ábrára vonatkozott. A többi ajánlatnál, amelyeket érvényesként elfogadott a főbb feladatok a grafikus ábrában mind felsorolásra kerültek. Hivatkozott arra, hogy a dokumentáció előírása kifejezetten azt volt, hogy az ábrában kell a főbb feladatokat feltüntetni, erre a kérelmező ajánlata vonatkozásában nem került sor, így mivel az értékelési részszemponttal volt összefüggésben ez az ajánlati rész, hiánypótlásra e körben nem volt lehetőség és a hiány az ajánlat érvénytelenségét okozta. Előadta, hogy nem volt olyan előírása, hogy együttesen kell ábrázolni a műszaki ütemtervet és a humán erőforrás tervet, azonban nem csak mennyiségi kimutatást, számítást kért csatolni az ajánlatban, hanem az időintervallumokat is fel kellett volna tüntetni ahhoz, hogy az ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy hogyan dolgoznak ténylegesen a brigádok. Az erőforrás ütemterv szerint a megvalósítás során azt akarta látni, hogy valamennyi munkafolyamathoz megvan a hozzárendelt erőforrás. Ez a dokumentáció rendelkezéseiből kiolvasható. Hivatkozott a dokumentáció 35. oldalán 3.1-es jegyzék munkaszervezet erőforrás terv utolsó bekezdésére, mely álláspontja szerint egyértelműen tartalmazza, hogy a kapacitás adatok hiánya érvénytelenségi ok. A kérelmező hivatkozására reagálva az ajánlatkérő előadta, hogy álláspontja szerint nem tekinthetők főbb gépeknek a nyertes ajánlattevő ajánlatának 98. oldalán feltüntetett gépek közül azok, amelyek az utolsó 3 sorban kerültek megjelölésre, ezért nem volt szükséges ezek vonatkozásában a kapacitás adatok megadása. A dokumentációban csak a főbb gépek és azok kapacitás adatainak megadását kérte, ugyanakkor a kérelmező ajánlatában nincsenek a kapacitás adatok.

18 18 Ajánlatkérő álláspontja szerint nem volt ellentmondás a nyertes ajánlattevő ajánlatában, az ajánlat 5. oldalán 8. pont alatt megjelölt feladatok, amelyek vonatkozásában 10% alatti alvállalkozót vesz igénybe az ajánlattevő, és az ajánlat 95. oldalán szereplő munkaszervezeti ábrában feltüntetett 10% alatti alvállalkozók által végzendő munkák felsorolása között. Ajánlatkérő ezeket az ajánlati adatokat olyan szempontból nem vetette össze, hogy a két felsorolás azonos-e. A 95. oldalon megadott adatokat a 3.1 jegyzék előírásai szerint vizsgálta, és a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat szerint állapította meg az összegezésben, hogy mely feladatokat végzik majd a 10% alatti alvállalkozók. Ezt meghaladóan, tételesen nem vetette össze, hogy az azonosság fennáll-e. Azt nem vitatta, hogy a 95-ös ábrában több feladat került megnevezésre. Ajánlatkérő azt sem vitatta, hogy én, a kiegészítő tájékoztatásban a 39. kérdésre azt a választ adta, hogy a régészet, tűzszerészet, lőszermentesítés költségeit külön-külön soron kell feltüntetni a költségvetésben. Nyilatkozata szerint azonban elfogadta a nyertes válaszát, hogy az előkészítő munkák közé sorolta és szétosztotta a költségvetésben ezeket a költségeket. Egyéb érdekelt Innoterv-TriGon közös ajánlattevő észrevételében előadta, hogy az általa benyújtott projektszervezeti terv mindenben megfelel az ajánlati dokumentáció követelményeinek, így a grafikus ábrázolás körében tartalmazza a teljesítésért felelős főbb személyeket, valamint a projekt során teljesítendő főbb feladataikat. Mind az ajánlat 180. oldalán, mind a oldalon található ábra megadja a kulcsszemélyzet tagjai által végzendő főbb feladatokat. A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelme részben alapos. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. IV. fejezete szerinti a közösségi értékhatárt elérő közbeszerzésekre vonatkozó nyílt eljárás szabályai alapján folytatta le. A hirdetmény feladásának május 13-i időpontjára tekintettel az ezen napon hatályos Kbt. rendelkezések szerint folytatta a vizsgálatát a Döntőbizottság. A Döntőbizottságnak a Kbt ában meghatározott hatáskörében eljárva a kérelem keretei között először abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy jogszerűen döntött-e az ajánlatkérő a kérelmező ajánlatának érvénytelenségéről. A Kbt. 1. (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. A Kbt. 3. (1) bekezdés szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.

19 19 A Kbt. 70. (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. A dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell. A Kbt. 81. (1) bekezdés kimondja, hogy az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 83. (1) (2) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák: (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. (2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. A Kbt. 85. (1)-(2) bekezdései a felvilágosítás kérés szabályait rögzítik az alábbiak szerint: (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem

20 20 egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása a (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem eredményezheti az ajánlat módosítását. (2) Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel kivéve a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülő adatot, az ajánlattevő az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás kérés alapján a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a 83. (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban a 83. (5) bekezdése szerint további hiánypótlásnak nincs helye. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)- d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést. A Kbt. 91. (1) bekezdés alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A kérelmező ajánlata tekintetében az összegezés szerinti első érvénytelenségi ok az volt, hogy az ajánlatban a munkaszervezetet bemutató grafikus ábrázolásból hiányzik az építési beruházás teljesítéséért, minőségbiztosításáért felelős főbb személyek főbb feladatainak megfogalmazása. Az összegezés szerint ezért az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen. A Kbt. fent idézett rendelkezései alapján a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján abban az esetben nyilváníthatja az ajánlatkérő jogszerűen érvénytelennek az ajánlatot, amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció rendelkezéseinek nem felel meg. A Döntőbizottság tehát az első érvénytelenségi ok vonatkozásában azt vizsgálta meg, hogy a munkaszervezet grafikus ábrázolása körében figyelemmel arra, hogy a minőségterv, amelynek a munkaszervezetre vonatkozó terv a része volt,

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL. Hivatalos név: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL. Hivatalos név: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Dombóvár Térségi

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.371/14/2015. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja):

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja): Pályázati Felhívás Belföldi viszonylatokban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben