A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S - t. A Dönt bizottság a Johnson & Johnson Kft. (2045 Törökbálint, Tópark, a továbbiakban: kérelmez ) jogorvoslati kérelme alapján a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelked en Közhasznú Kft. (3300 Eger, Széchenyi u , a továbbiakban: ajánlatkér ) Csíp - és térdprotézisek, csontcement beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása VII. és VIII. részei ellen folyamatban lév jogorvoslati eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszünteti. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés felülvizsgálatát annak kézbesítését l számított 8 napon belül jogorvoslati kérelemmel a F városi Bíróságtól lehet kérni, a jogorvoslati kérelmet a F városi Bírósághoz címezve, de a Dönt bizottsághoz kell benyújtani. I N D O K O L Á S A Dönt bizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján, az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkér a rendelkez részben meghatározott tárgyban a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti egyszer tárgyalásos - közbeszerzési eljárást indított, melyre vonatkozó ajánlattételi felhívását március 31-én tette közzé a Közbeszerzési Értesít ben 7651/2010. szám alatt. Az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában a közbeszerzési eljárás teljes mennyisége a következ k szerint került rögzítésre. I/1. Cementes totál csíp protézis Müller típusú normál anatómiájú csíp höz 60 db I/2. Cementes totál csíp protézis Müller típusú diszpláziás csíp höz 5 db I/3. Cementes totál csíp protézis Müller típusú revíziós csíp höz 25 db II/1. Cement nélküli csíp protézis Müller típusú normál anatómiájú csíp höz 22 db II/2. Cement nélküli csíp protézis Müller típusú diszpláziás csíp höz 8 db II/3. Cement nélküli csíp protézis Müller típusú revíziós csíp höz 5 db III. Cervicocapitalis csíp protézis 16 db

2 2 IV. Unicondyler térdprotézis 22 db V/1. Totál térdprotézis, Primaer protézis 36 db (opcionális: patella 1 db) V/2. Totál térdprotézis, All poly protézis rendszer 16 db (opcionális: patella 1 db) VI. Revíziós totál térdprotézis 3 db (opcionális: patella 1 db) VII. Csontcement hosszú kötési idej 45 doboz (opcionális: 2 doboz) VIII. Csontcement közepes kötési idej 255 doboz IX. Csontcement gyors kötési idej 10 doboz (opcionális: 3 doboz) A megrendelésre kerül mennyiség - 30 %-kal eltérhet. Ajánlatkér a részekre történ ajánlattételt egy vagy több részre biztosította. Ajánlatkér az ajánlattételi felhívás III. pontjában rögzítette a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeit. E körben többek között meghatározta a kizáró okokat, a pénzügyi és gazdasági, valamint a m szaki, illetve szakmai alkalmassági feltételrendszert és az ehhez kapcsolódó igazolási módokat. Az ajánlatok elbírálásának szempontjaként a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatást határozta meg. A felhívás V.3.3. pontja tartalmazta a tárgyalás lefolytatásának menetére vonatkozó részletes feltételeket és az els tárgyalás id pontját a következ k szerint. Ajánlatkér kett tárgyalási fordulót tervez. A tárgyalásokról jegyz könyvet vezet ahol rögzítik : 1. Ajánlattev k képvisel inek tárgyalási jogosultságát, 2. a tárgyalás helyét, id pontját, tárgyát, résztvev it, 3. annak megállapítását, hogy az esetlegesen elrendelt hiánypótlásnak a felek eleget tettek-e, 4. az eredetileg kibocsátott ajánlattételi felhívás, illetve az arra benyújtott eredeti ajánlat azon feltételeinek (pontjainak) megjelölését, amelyeket a tárgyaláson a felek valamelyike szóban, vagy írásban módosítani (kiegészíteni) javasol, a módosítás (kiegészítés) tartalmával és indokával együtt, valamint a másik fél erre adott válasza, 5. a kérdésekre adott válaszokat különösen tekintettel a mennyiségekre és az ahhoz tartozó mértékszámokra 6. azon kérdések rögzítése, amelyekben a felek egymástól felvilágosítást kérnek és az arra adott válaszok, 7. a véglegesített, elbírálásra javasolt ajánlat, 8. a tárgyalás berekesztésének ténye és id pontja, a felek nyilatkozata a véglegesített ajánlathoz való ajánlati kötöttségre, 9. az eljárás további menetér l szóló tájékoztatás, 10. a tárgyaló felek aláírásai. Ajánlatkér az egyes tárgyalási fordulókkal kapcsolatban a következ el írásokat tette: 1.Forduló: Ajánlatkér külön-külön tárgyal minden ajánlattev vel. Ajánlatkér ugyanazon kérdéseket teszi fel minden ajánlattev nek. Ha olyan kérdés merül fel, amely az ajánlattev vel kapcsolatosan egyedi azt ajánlatkér a következ fordulóban a többi

3 3 ajánlattev nek is fel fogja tenni. Az Ajánlattev k módosíthatják ajánlatukat. Ajánlattev az ellenszolgáltatás körében ajánlatát csak oly módon módosíthatja, hogy az ajánlatkér számára a korábbi ajánlattól kedvez bb legyen. 2.Forduló: Ajánlatkér együtt tárgyal minden Ajánlattev vel és ismerteti a módosított ajánlatokat. Ajánlattev k a módosított ajánlatok ismeretében közölhetik, hogy kívánják-e módosítani az ajánlatukat. Ajánlattev k az ellenszolgáltatás körében ajánlatát csak oly módon módosíthatják, hogy az ajánlatkér számára a korábbi ajánlattól kedvez bb legyen. Ajánlatkér ezután berekesztheti a tárgyalásokat, de ha szükségét érzi, akkor még fordulókat tarthat a fent leírtakhoz hasonló módon. A tárgyalás végén az ajánlatkér a végleges, elbírálásra javasolt ajánlat benyújtására hívja fel az ajánlattev ket. Az els tárgyalás id pontja: május 5. kezdés: óra helyszín: Markhot Ferenc Kórház-Rendel intézet F igazgatósági Tanácsterme 3300 Eger, Széchenyi u /A.ép. I. emelet. Ajánlatkér az ajánlattételi felhívás V.7. pontjában közölte, hogy a Kbt. 83. szerint teljes kör hiánypótlási lehet séget biztosít. A közbeszerzési eljárás szempontjából lényeges id pontok a következ k voltak: ajánlattételi határid : április 27., eredményhirdetés tervezett id pontja: május 13., a szerz déskötés tervezett id pontja: az írásbeli összegezés megküldését követ huszadik napon. Ajánlatkér dokumentációt is készített, amelyben meghatározta az ajánlatokkal szemben támasztott részletes követelményeit, valamint a beszerzés tárgyára vonatkozó m szaki leírását. Ezt meghaladóan szerz déstervezetet, illetve kötelez iratmintákat is az ajánlattev k rendelkezésére bocsátott. A dokumentáció oldalain kerültek rögzítésre a tárgyalásra vonatkozó ajánlatkér i el írások az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal azonos módon és tartalommal. Ajánlatkér április 23-án kelt levelében tájékoztatta a dokumentációt kiváltó lehetséges ajánlattev ket, hogy az ajánlattételi határid t a Kbt. 56. (3) bekezdése alapján meghosszabbítja, új ajánlattételi határid ként április 30-a órát állapította meg. Az ajánlattételi határid re a közbeszerzési eljárás VII. és VIII. részére ajánlatot tett a kérelmez és a Scanmedic Kft. Kérelmez ellenszolgáltatásként a VII. részre forintot, a VIII. részre pedig forintot, míg a Scanmedic Kft. a VII. részre forintot, a VIII. részre pedig forintot ajánlott meg. Az ajánlatok bontásáról készült jegyz könyvben az adminisztratív információkon és a felbontott ajánlatok tartalmi elemeit képez egyes részekre megajánlott ajánlati árakon túlmen en a következ k kerültek rögzítésre: Ajánlatkér kérdésre tájékoztatta a

4 4 jelenlév ajánlattev t, hogy ajánlatkér két tárgyalási fordulót tervez. A két vagy több tárgyalási forduló egy napon is megtartható és a második tárgyalási forduló végén az ajánlatkér berekesztheti a tárgyalásokat, de ha szükségét érzi, akkor még fordulókat tarthat, de erre nem köteles. A tárgyalás végén az ajánlatkér a végleges, elbírálásra javasolt ajánlat benyújtására hívja fel az ajánlattev ket. Ajánlatkér tudomásul veszi, ha valamely ajánlattev nem vesz részt a tárgyaláson, ez esetben amennyiben ajánlattev távolléte miatt nem nyújt be a tárgyalás végén ajánlatkér felhívására módosított ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. Az ajánlatkér a bontási jegyz könyvet április 30-án fax útján küldte meg az ajánlattev knek, köztük kérelmez nek. Ajánlatkér május 5-én órakor kezdte meg a tárgyalást az ajánlatev kkel. A tárgyalási jegyz könyvben foglaltak szerint a tárgyalás megkezdése el tt ajánlatkér tájékoztatta az ajánlattev ket arról, hogy mely (rész)ajánlatokat min sítette érvénytelennek, valamint közölte az érvénytelenségi okokat. A tárgyalási jegyz könyvben a VII. és VIII. részajánlati kör tekintetében rögzítésre került, hogy a VII., VIII. termékcsoportra két ajánlattev nyújtott be érvényes ajánlatot, nevezetesen a Scanmedic Kft. és kérelmez. Tekintettel arra, hogy a kérelmez képvisel je nem jelent meg az ártárgyaláson, ezért a tárgyalás a Scanmedic Kft. képvisel jével folytatódott. A jegyz könyv tanúsága szerint a Scanmedic Kft. a VII. és VIII. részre megajánlott árain is módosított. A VII. rész vonatkozásában bruttó összárát ,- Ft-ról ,-Ft-ra változtatta, a VIII. rész esetében pedig ,- Ft-ról ,- Ft-ra. A tárgyalási jegyz könyv ezt meghaladóan tartalmazta, hogy a VII. és VIII. rész termékköreit illet en a tárgyaláson a Scanmedic Kft.-n kívül egyéb érvényes ajánlattev nem volt jelen, ezért a Scanmedic Kft-vel a tárgyalás lezárásra került a végleges ajánlat benyújtásával. Ajánlatkér a tárgyalási jegyz könyvet a tárgyaláson jelenlév ajánlattev knek megküldte. Ajánlatkér május 6-án fax útján tájékoztatást adott fel az ajánlattev knek, amelyben közölte, hogy a Kbt (6) bekezdésében foglaltaknak eleget téve minden ajánlattev vel egyidej leg ismerteti az ajánlatoknak azokat a számszer síthet adatait, melyek végleges ajánlatként a bírálati szempont (legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás) alapján értékelésre kerülnek. A VII. és VIII. részajánlati körben a tájékoztatás az alábbi adatokat tartalmazta: VII. hosszú kötési idej csontcement: Scanmedic Kft: Ft, kérelmez : Ft; VIII. közepes kötési idej csontcement: Scanmedic Kft: Ft, kérelmez : Ft. Ajánlatkér ezen tájékoztatást tartalmazó iratát a fax gépének adási jelentése szerint május 6-án 14. óra 26 perckor adta fel a kérelmez fax számára. Az adási jelentésnek az elküldés eredménye rovatában OK jelzés szerepelt. Kérelmez május 11-én kelt levelében észrevételt intézett az ajánlatkér höz, amelyben a következ ket közölte: Az ajánlatkér május 06-án tájékoztatást küldött a bírálati szempont alapján végleges ajánlatként értékelésre kerül ajánlatok

5 5 számszer síthet adatairól. A tájékoztató faxban ajánlatkér a "végleges ajánlat" kifejezését használta, továbbá arra a törvényi szakaszra hivatkozott, amely az utolsó tárgyalás befejezését követ en ír el kötelezettségeket az ajánlatkér k számára. Mindezek arra utalnak, hogy ajánla1kér az els tárgyalás után a közbeszerzési törvény el írásaitól eltér en úgy döntött, hogy a második tárgyalást nem tartja meg. A közbeszerzési törvény nem ad lehet séget erre az ajánlatkér k számára, mert ezzel a törvény egyik legfontosabb alapelve, az esélyegyenl ség és egyenl bánásmód biztosítása sérülne. Ajánlatkér fenti döntése sérti a Johnson & Johnson Kft. ajánlattev jogos érdekét. Ajánlattev az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlattételi határid lejárta el tt benyújtotta ajánlatát, és ugyan az els tárgyalási fordulón nem képviseltette magát, a második fordulóban jelen kívánt lenni. Ezt meghaladóan kérte az ajánlatkér t, hogy a tárgyalásos eljárást két tárgyalási forduló megtartásával bonyolítsa le. Ajánlatkér május 13-án kelt, a kérelmez részére május 17-én faxon megküldött levelében kérelmez észrevételére akként reagált, hogy álláspontja szerint a Kbt. el írásainak megfelel en történt a tárgyalás lefolytatása, mivel valamennyi ajánlattev nek lehet sége volt annak mindkét fordulóján részt venni. Hangsúlyozta, hogy az ajánlattételi felhívás nem két tárgyalást irányzott el, hanem két tárgyalási fordulót, amellyel kapcsolatban ajánlatkér sem az ajánlattételi felhívásban sem a dokumentációban nem rögzített olyan el írást, miszerint a két tárgyalási forduló külön lesz megtartva. Ajánlatkér utalt továbbá a bontási jegyz könyvben szerepl tájékoztatásra, amelyben felhívta az ajánlattev k figyelmét egyrészt arra, hogy a két tárgyalási forduló egy napon is megtartható, másrészt arra, hogy a tárgyaláson való részvétel hiányában az ajánlattev eredeti ajánlata kerül elbírálásra. Ezt meghaladóan jelezte a kérelmez felé, hogy a közbeszerzési eljárás több részben eredménytelen lett, így az újabb tervezett közbeszerzési eljárásban lehet sége lesz kérelmez nek újabb ajánlattételre. Ajánlatkér május 13-án hirdette ki a közbeszerzési eljárása eredményét. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 6 a) pontja szerint a kérelmez érvényes ajánlatott tett a közbeszerzési eljárás VII., VIII., és IX. része vonatkozásában. Az összegezés 8 a) pontja tartalmazta, hogy a VII., és VIII. részben nyertes ajánlattev a ScanMedic Kft. lett. Ajánlatkér az összegezést fax útján május 13-án küldte meg az ajánlattev k, köztük kérelmez részére. Kérelmez május 14-én el zetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkér höz. A május 11-ei észrevételében foglaltakkal megegyez en el adta, hogy a tárgyalás els fordulója után a Kbt (6) bekezdésére hivatkozva Ajánlatkér május 06-án tájékoztatást küldött a bírálati szempont alapján végleges ajánlatként értékelésre kerül ajánlatok számszer síthet adatairól. A tájékoztató faxban ajánlatkér a végleges ajánlat" kifejezését használta, továbbá arra a törvényi szakaszra hivatkozott, amely az utolsó tárgyalás befejezését követ en ír el kötelezettségeket az ajánlatkér k számára. Álláspontja szerint a közbeszerzési törvény nem ad lehet séget az ajánlatkér számára, hogy az els tárgyalást követ en a második tárgyalást ne tartsa meg. Megítélése szerint ajánlatkér a Kbt (2)

6 6 bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, és a második forduló id pontjának kijelölése nélkül zárta le az eljárást. Ajánlatkér ezáltal nem tett eleget a tárgyalás tekintetében a Kbt (2) bekezdésében foglalt esélyegyenl ség és egyenl bánásmód biztosítására vonatkozó követelménynek. Minderre tekintettel kérelmez indítványozta, hogy ajánlatkér érvénytelenítse az eljárás eredményét, és a tárgyalásos eljárást az ajánlattételi felhívásban az általa meghatározott módon, két tárgyalási forduló megtartásával bonyolítsa le. Ajánlatkér május 17-én kelt iratában az el zetes vitarendezési kérelmet visszautasította. Ismételten utalt arra, hogy nem döntött úgy, hogy nem tart második tárgyalást, hanem a két tárgyalási fordulót egymást követ en megtartotta. A tárgyalás végén benyújtásra kerültek a végleges ajánlatok, amelyr l a törvény el írásai szerint valamennyi ajánlattev nek tájékoztatást küldött. Álláspontja szerint eljárásával nem sértette meg a Kbt (2) bekezdését. Kérelmez május 26-án nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét a Közbeszerzési Dönt bizottsághoz, amelyben az ajánlatkér közbeszerzési eljárása VII. és VIII. részével kapcsolatban kérte a jogsértés megállapítását, valamint a hivatkozott részekre vonatkozó eljárást lezáró döntés megsemmisítését és ajánlatkér kötelezését a Kbt.- nek megfelel eljárásra. Ezt meghaladóan kérte az ajánlatkér nek a jogorvoslati eljárás költségeiben való marasztalását. A jogorvoslati kérelem indokolásaként lényegében a május 11-én kelt észrevételében, valamint a május 14-én kelt el zetes vitarendezési kérelmében foglaltakkal megegyez en el adta, hogy álláspontja szerint ajánlatkér a Kbt (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, mivel a második forduló id pontjáról való pontos tájékoztatás nélkül tartotta meg a tárgyalást, és zárta le az eljárást. Megítélése szerint az ajánlatok bontásáról szóló jegyz könyvben foglalt tájékoztatás a két tárgyalási forduló egymást követ megtartásáról való tudomásszerzés szempontjából nem bír jogi relevanciával, mivel jegyz könyv ilyen irányú pontos közlést nem tartalmazott, hanem csak a lehet ségét jelezte annak, hogy a két tárgyalási forduló egy napon is megtartható. Kifogásolta, hogy ajánlatkér erre vonatkozó konkrét döntésér l nem tájékoztatta a két tárgyalási forduló között az ajánlattev ket. Jogi álláspontja szerint amennyiben ajánlatkér a tárgyalás els fordulója napján, esetleg annak eredménye ismeretében döntött arról, hogy egy napon tartja a két fordulót, úgy a Kbt (2) bekezdése szerint eljárva az els fordulón jelen nem lév ajánlattev ket is tájékoztatnia kellett volna. A kérelmez jogos érdekeit az eljárás VII, VIII. termékcsoportjai tekintetében sérti ajánlatkér mulasztása, mivel ezen részek vonatkozásában érvényes ajánlatot tett. Kérelmez jogsért esemény megtörténteként május 5.-ét, a tárgyalás lefolytatásának napját jelölte meg, míg a jogsért eseményr l való tudomásszerzés id pontjaként május 13-át, az eredményhirdetés és összegezés megküldésének a napját. Ajánlatkér elkésettségi kifogására kérelmez akként reagált, hogy az ajánlatkér által a Kbt (6) bekezdésére történ utalást, valamint a végs ajánlati árakra történ utalást tartalmazó fax útján feladott levelet május 6-án kapta meg. Álláspontja

7 7 szerint a megküldött levél tartalmából nem derül ki, hogy a végleges ajánlati árak két tárgyalási fordulót követ en kerültek rögzítésre. Ekként az a körülmény, hogy a második tárgyalási fordulót ajánlatkér megtartotta és err l t nem értesítette ténylegesen az összegezés kézbesítésének napján, azaz május 13-án jutott a tudomására, ehhez képest pedig a jogorvoslati kérelem el terjesztése május 26- án a Kbt. által el írt 15 napos határid n belül történt. Kérelmez a jogorvoslati tárgyaláson további kérelmi elemet terjesztett el, melyben a Kbt (5) bekezdése vonatkozásában kérte a jogsértés megállapítását. A jogorvoslati tárgyaláson megismert tárgyalási jegyz könyv álláspontja szerint nem felelt meg a Kbt (5) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a két tárgyalási fordulón elhangzottakat ajánlatkér nem külön-külön jegyz könyvbe, hanem egy tárgyalási jegyz könyvbe foglalta. Ajánlatkér észrevételében els sorban elkésettség miatt kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését, másodlagosan pedig érdemben a jogorvoslati kérelem megalapozatlanság miatt történ elutasítását. Ajánlatkér az elkésettségi kifogása körében hangsúlyozta, hogy a kérelmez jogorvoslati kérelme érdemben és tartalmilag nem az eljárást lezáró döntés ellen irányul, hanem ajánlatkér azon közbens döntése ellen, amely a két tárgyalási forduló egy napon egymást követ en történt megtartására vonatkozott. Ezen közbens döntés id pontja május 5-e volt. Ajánlatkér ezzel összefüggésben május 6-án a Kbt (6) bekezdésének eleget téve valamennyi ajánlatev részére megküldte a végleges, elbírálásra kerül ajánlatok számszer síthet adatait tartalmazó tájékoztatást. Ajánlatkér álláspontja szerint a kérelmez ezen irat részére történt kézbesítésének napján már tudomást szerezett arról, hogy a tárgyalások befejez dtek. Ajánlatkér vitatta kérelmez azon hivatkozását, hogy a tájékoztatást követ en csak vélelmezhették, feltételezhették a jogsértést, mivel a tájékoztatást végleges ajánlatokról konkrét jogszabályhelyre történ utalás mellett adta meg. Érdemben el adta, hogy az ajánlatkér a két tárgyalási fordulót, egymást követ en, egy napon megtartotta. A tárgyalás végén benyújtásra kerültek a végleges ajánlatok, amelyr l a törvény el írásai szerint az ajánlatkér valamennyi ajánlattev t tájékoztatta. Az ajánlatkér a bontási jegyz könyvben el zetesen is tájékoztatatta az ajánlattev ket, hogy a két forduló egy napon is megtartható. Kérelmez ennek ellenére nem jelent meg a tárgyaláson, ahol lehet sége lett volna az árajánlatai módosítására. Utóbb az eredmény ismeretében álláspontja szerint alaptalanul vitatja a tárgyalás lefolytatását. Figyelemmel az el z ekre ajánlatkér álláspontja szerint a Kbt. el írásainak megfelel en történt a tárgyalás lefolytatása, valamennyi ajánlattev nek lehet sége volt részt venni a tárgyaláson, annak mindkét fordulóján. Ajánlatkér nem tehet felel ssé azért, mert ajánlattev nem jelent meg a tárgyaláson, amelyet el zetesen nem jelzett ajánlatkér felé, illetve bármely fordulón való megjelenésének szándékát sem jelezte. Minderre tekintettel kérte, hogy a Dönt bizottság a jogorvoslati kérelmet, mint alaptalant utasítsa el.

8 8 A Kbt (5) bekezdése körében el terjesztett kérelmi elemmel kapcsolatban el adta, hogy valóban egy tárgyalási jegyz könyvbe foglalta a két tárgyalási forduló anyagát, ugyanakkor kérte ezt kizárólag technikai jelleg megoldásként figyelembe venni, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a két fordulón elhangzottak tartalmilag egyértelm en elkülöníthet k a jegyz könyv alapján. A Dönt bizottság megállapította, hogy a kérelmez két okból támadta az ajánlatkér közbeszerzési eljárását. A Dönt bizottság az egyes kérelmi elemeket külön-külön vizsgálta els dlegesen eljárási szempontból. A Dönt bizottság els ként a Kbt (2) bekezdése körében el terjesztett kérelmi elemet vizsgálta és az alábbiakra tekintettel megállapította, hogy a kérelmi elem elkésett, ezért az érdemi vizsgálatnak eljárásjogi akadálya van. A Kbt alapján a Közbeszerzési Dönt bizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A Kbt (2) bekezdés a)-d) pontjai határozzák meg a jogorvoslati kérelem el terjesztésére irányadó határid ket. Eszerint a kérelem a) közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében aa) az eredményhirdetésen jelen lév ajánlattev k, részvételi jelentkez k esetében az eredményhirdetést követ naptól, ab) az eredményhirdetésen jelen nem lév ajánlattev k, részvételi jelentkez k esetében az írásbeli összegezés (adott esetben a 96/C. szerint módosított írásbeli összegezés) megküldését követ naptól, b) egyéb ajánlatkér i döntés esetében a döntésr l szóló értesítés megküldését követ naptól, c) egyéb esetekben a vitatott ajánlatkér i döntés közzétételét vagy a dokumentáció átvételét követ naptól, d) a közbeszerzési eljárás mell zésével történ beszerzés esetében a szerz dés megkötésének id pontjától, illet leg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerz dés teljesítésének bármelyik fél által történ megkezdését l számított tizenöt napon belül nyújtható be. A Kbt (3) bekezdése alapján, ha a közbeszerzési eljárás mell zésével történ beszerzés a (2) bekezdés szerinti határid leteltét követ en jut a kérelmez tudomására, a kérelmet a szerz dés megkötésének id pontjától, illet leg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerz dés teljesítésének bármelyik fél által történ megkezdését l számított egy éven belül nyújthatja be. A Kbt (4) bekezdése alapján a (2) és (3) bekezdés szerinti határid k elmulasztása jogvesztéssel jár. A Kbt. a jogorvoslati kérelem benyújtására szigorú, jogveszt határid ket állapít meg.

9 9 A Dönt bizottság megállapította, hogy ajánlatkér a közbeszerzési eljárását a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszer közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok szerint folytatta le. A Kbt (1) bekezdése és (2) bekezdésének o) pontja alapján (1) Az egyszer közbeszerzési eljárásban az ajánlatkér az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján köteles közzétenni. (2) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következ ket kell tartalmaznia: o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályait, az els tárgyalás id pontját. A Kbt (3) bekezdés i) pontja szerint az egyszer közbeszerzési eljárásban a szerz dés megkötésére a 99. és a 99/A. ; valamint tárgyalás esetén a 128. is megfelel en alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt (1), (2)-(3), (5)-(6) bekezdései alapján (1) A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkér és egy vagy több ajánlattev közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkér a legkedvez bb érvényes ajánlatot tev vel, illet leg a legkedvez bb feltételekkel köthessen szerz dést. (2) Az ajánlatkér nek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenl bánásmódot az ajánlattev k számára, így különösen az ajánlatkér által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattev nek meg kell adni. (3) A tárgyalások az ajánlattev kkel együttesen vagy egymást követ en, egy vagy több fordulóban is lefolytathatóak. (5) Az ajánlatkér nek minden egyes tárgyalásról jegyz könyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás következ fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követ két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vev ajánlattev nek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. (6) Az ajánlatkér nek az utolsó tárgyalás befejezését követ en két munkanapon belül minden ajánlattev vel egyidej leg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a számszer síthet adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A Kbt január 1-én hatályba lépett módosítása a jogorvoslati kérelem el terjesztésére irányadó határid ket a közbeszerzési eljárás mell zésének kivételével- az egyes eljárási cselekmények megtörténtéhez viszonyítva objektív alapon állapítja meg. A határid kezd id pontja az egyéb ún. közbens ajánlatkér i döntések esetében a döntésr l szóló értesítés megküldését követ naptól számított 15. nap. Ezen határid elmulasztása a Kbt (4) bekezdése alapján jogvesztéssel jár. A Dönt bizottság megvizsgálta a jogorvoslati kérelmet és a kérelem tartalma, valamint a kérelmez jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozatai alapján megállapította, hogy kérelmez kizárólag az ajánlatkér tárgyalás menetére vonatkozó közbens döntését támadta, nevezetesen azon ajánlatkér i magatartást sérelmezte, hogy ajánlatkér nem

10 10 tájékoztatta közvetlenül a tárgyalás második fordulójának pontos id pontjáról. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy kérelmez még az összegezés megküldését megel z en jelezte az ajánlatkér felé a tárgyalással kapcsolatos aggályait, amelyre tekintettel újabb tárgyalás lefolytatását kérte. Az eljárás eredményét és ezzel összefüggésben az összegezés tartalmát kérelmez érdemben nem támadta. A Dönt bizottság erre tekintettel a jogorvoslati kérelem határid ben történt benyújtását a Kbt (2) bekezdés b) pontja alapján vizsgálta. A Dönt bizottság álláspontja szerint jelen ügyben a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határid megkezdése alapját képez döntésének azon ajánlatkér i döntését kell tekinteni, amely a két tárgyalási forduló közvetlenül egymást követ megtartására és a tárgyalás ilyen módon történ befejezésére vonatkozott. Ezen döntés id pontja május 5. napja volt. A Dönt bizottság ezt követ en vizsgálta, hogy kérelmez a döntésr l mely id pontban értesült. E körben mindenekel tt rögzíteni szükséges, hogy az ajánlattételi felhívás V.3.3. pontja egyértelm el írást tartalmazott arra vonatkozóan, hogy ajánlatkér a tárgyalás végén, végleges, elbírálásra javasolt ajánlat benyújtására hívja fel az ajánlattev ket. Tárgyalás végének az ajánlatkér ezen el írása és a Kbt (6) bekezdése értelmében az egyes tárgyalási fordulókat követ en lezárt tárgyalás tekintend, amennyiben ajánlatkér több tárgyalási fordulót tart. A Dönt bizottság megállapította, hogy ajánlatkér május 6-án küldött iratában egyértelm en utalt a Kbt.128. (6) bekezdésére és ezzel összefüggésben arra, hogy a végleges elbírálásra kerül ajánlatok számszer síthet adatait közli. Ezen adatok körében pontosan megjelölte a kérelmez VII. és VIII. termékcsoportra tett végs ajánlati árait, amelyek megegyeztek a kérelmez alap ajánlatában foglalt árakkal. A Kbt (6) bekezdése egyértelm en rögzíti, hogy az utolsó tárgyalás befejezését követ en kell ajánlatkér nek minden ajánlattev vel egyidej leg ismertetnie a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerül számszer síthet ajánlati adatokat. Minderre figyelemmel a Dönt bizottság nem fogadta el a kérelmez azon hivatkozását, hogy a május 6-án megküldött irat tartalmából nem derül ki, hogy a végleges ajánlati árakat ajánlatkér egy vagy két tárgyalási forduló alapján közölte. A Kbt (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkér május 6-ai tájékoztatásának tartalma alapján egyértelm en megállapítható, hogy ajánlatkér a közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszát ezen irat keltének napján már lezártnak tekintette, amely döntés értelemszer en magában foglalja a tárgyalás menetére vonatkozó végleges döntést is. A Dönt bizottság álláspontja szerint jelen jogorvoslati kérelem - amely kizárólag ajánlatkér tárgyalásra vonatkozó döntését támadta- határid ben való benyújtásának szempontjából a tárgyalás befejezésére vonatkozó döntés id pontja bír relevanciával és nem az, hogy ajánlattev utólag milyen információkat szerez be arra vonatkozóan, hogy maga a tárgyalás hány fordulót tartalmazott. A tárgyalás lezárására vonatkozó döntés pedig a május 6- án kelt irat tartalmából kétséget kizáróan megállapítható, tekintettel a Kbt (6) bekezdésére történt hivatkozásra és a végleges értékelésre kerül ajánlati árak közlésére.

11 11 A Dönt bizottság rámutat arra, hogy a Kbt január 1-t l kizárólag objektív alapú határid ket állapít meg a jogorvoslati kérelem benyújtására, amelyeket az egyes eljárási cselekmények, ajánlatkér i döntések meghozatalához, illetve a döntés tartalmának az eljárásban való résztvev kkel történ közléséhez köti. A törvény ez alól egyetlen kivételt állapít meg, a Kbt (3) bekezdés alapján, a közbeszerzési eljárás mell zésének esetkörét. Egyéb jogsért nek vélt cselekmény esetében a törvény nem állapít meg kivételi lehet séget. Mindezek alapján a Dönt bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati határid magának a jogsért ténynek (azaz az ajánlatkér i döntésnek) a kérelmez vel való közlését l számítandó, nem pedig attól, hogy kérelmez ajánlatkér döntésének vélelmezett jogsért jellegér l mikor szerez tudomást, azt miként értelmezi, továbbá szubjektíve milyen körülmények alapján gy z dik meg a döntés jogsért jellegér l és annak bizonyítékairól, ekként például a konkrét esetben az észrevételre, valamint el zetes vitarendezésre adott ajánlatkér i válasz, továbbá az összegezés megküldése alapján. A Dönt bizottság fentiekre tekintettel nem fogadta el a kérelmez azon hivatkozását, amely szerint a kérelem benyújtására nyitva álló határid t május 13.-ától, az összegezés megküldésének napjától kell számítani. A tárgyi esetben a Dönt bizottság megállapította, hogy a vitatott ajánlatkér i döntés közlése a Kbt (6) bekezdése szerinti tájékoztatást tartalmazó irat megküldésével május 6-án megtörtént. Az irat ezen id pontban fax útján történt kézbesítésének tényét kérelmez maga sem vitatta. A jogveszt határid ezen napot követ naptól kezd dik, amely tárgyi esetben május 7 napja. Ehhez képest a 15 napos jogveszt határid május 21-én lejárt. Kérelmez a jogorvoslati kérelmét május 26-án nyújtotta be. Erre tekintettel a Dönt bizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem elkésett, így az érdemi vizsgálatnak eljárásjogi akadálya van. Ezt követ en a Dönt bizottság megvizsgálta a tárgyalási jegyz könyv vonatkozásában a Kbt (5) bekezdés megsértésének megállapítására irányuló kérelmi elemet és megállapította, hogy ezen kérelmi elem esetében kérelmez nem rendelkezik ügyfélképességgel, így az érdemi vizsgálatnak eljárásjogi akadálya van. A Kbt (1) bekezdése szerint kérelmet nyújthat be az ajánlatkér, az olyan ajánlattev, részvételre jelentkez vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmez ), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköz tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A Kbt. idézett rendelkezése a kérelmet benyújtó jogának, vagy a jogos érdekének sérelmét, vagy veszélyeztetését követeli meg, amely a konkrét eset összes körülményeinek a tükrében vizsgálható. A töretlen bírói joggyakorlat alapján a jog vagy érdeksérelemnek a kérelmez vonatkozásában közvetlenül kell fennállnia. A Kbt (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlatkér nek minden egyes tárgyalásról jegyz könyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás következ fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás

12 12 befejezését követ két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vev ajánlattev nek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. A Kbt. idézett rendelkezése a jegyz könyv átadásának, illetve megküldésének a kötelezettségét kizárólag a tárgyaláson jelenlév ajánlattev k vonatkozásában írja el. Erre tekintettel a Dönt bizottság álláspontja szerint a tárgyaláson jelen nem lév kérelmez közvetlen jogos érdeksérelme a jegyz könyv formáját és tartalmát illet en nem állapítható meg, a jegyz könyv formai jellegéhez és az abban megállapított tartalom megfelel ségéhez, jogszer ségéhez közvetlen jogi érdeke a kérelmez nek nem f z dik. A fentiekre tekintettel a Dönt bizottság megállapította, hogy a Kbt (2) bekezdése körében el terjesztett jogorvoslati kérelem a Kbt (2) bekezdés b) pontja szerinti jogveszt határid n túl került benyújtásra, a Kbt (5) bekezdése körében el terjesztett jogorvoslati kérelem esetében pedig kérelmez nek nem áll fenn a Kbt (1) bekezdés szerinti ügyfélképessége, ezért az érdemi vizsgálatnak mindkét kérelmi elem vonatkozásában eljárásjogi akadálya van. A Kbt (3) bekezdés c)- e) pontjai szerint a Dönt bizottság a kérelmet- érdemi vizsgálat nélkül - öt napon belül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy c)a kérelem elkésett, e) a kérelem nem az arra jogosulttól származik. A Kbt (4) bekezdése alapján a Dönt bizottság a jogorvoslati eljárást akkor is megszünteti végzéssel, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követ en jutott a Dönt bizottság tudomására. A fentiekre tekintettel a Dönt bizottság a Kbt ában meghatározott hatáskörében eljárva megállapította, hogy a kérelem érdemi vizsgálatának eljárásjogi akadálya van, ezért a kérelmez jogorvoslati kérelmére indult jogorvoslati eljárást a Kbt (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján megszüntette. A Dönt bizottság a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján döntött az eljárási költségek viselésér l. A Dönt bizottság végzése ellen a külön jogorvoslat lehet ségét a Kbt (4) bekezdése, a Kbt a biztosítja. B u d a p e s t, június 30. Dr. Szántó Veronika sk közbeszerzési biztos Söpkéz Gusztávné sk közbeszerzési biztos Dr. Horváth Éva sk közbeszerzési biztos A kiadmány hitekéül: Tóth Zoltánné

13 13 Kapják: 1. Johnson & Johnson Kft. (2045 Törökbálint, Tópark) 2. Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelked en Közhasznú Kft. (3300 Eger, Széchenyi u ) 3. MetriMed Orvosi M szergyártó Kft. (6800 Hódmez vásárhely, József Attila u. 3.) 4. Variomedic Kft. (1113 Budapest, Harcos u. 4.) 5. Biomet Magyarország Kft. (1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.) 6. Scanmedic Kft. Kft. (1089 Budapest, Benyovszky u. 43.) 7. Sanatmetal Kft. (3300 Eger, Faiskola u. 5.) 8. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 9. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Közbeszerzési Döntőbizottság Budapest Riadó u. 5. 1026 Tisztelt Döntőbizottság! Alulírott

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben