A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság az EnerGas Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1. a Rácalmás E&M Konzorcium vezető tagja, aki a jogorvoslati eljárásban a konzorciumi tag Mátra Építőipari Klaszter Kft Gyöngyös, Gábor Áron úti laktanya 2740/6. képviseletében is eljár, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, melyet Rácalmás Város Önkormányzata (2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19., képvisel: Sár és Társai Ügyvédi Iroda 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16., továbbiakban: ajánlatkérő) Rácalmás Polgármesteri Hivatal kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 81. (1) és (2) bekezdését, valamint a Kbt. 83. (2) bekezdését, Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (3) bekezdését és a Kbt. 91. (1) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Az elkésett kérelmi elem tekintetében a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntőbizottság az ajánlatkérőt ,-Ft (azaz egymillió forint) bírsággal sújtja. Kötelezi a Döntőbizottság az ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizesse meg a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül ,-Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg a kérelmező részére. Ezt meghaladóan az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

2 2 A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat érdemi része tekintetében, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni, míg a határozat megszüntető rendelkezése vonatkozásában a kézbesítéstől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani. Mind a keresetlevelet, mind a külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő július 30-án feladott, a Közbeszerzési Értesítő 90. számában augusztus 2-án KÉ-21520/2010. számon megjelent ajánlattételi felhívásával a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő a beszerzés tárgyát építési beruházásban jelölte meg. A felhívás II.2.1) pontja a beszerzés teljes mennyiségét a következők szerint tartalmazta: Rácalmás Polgármesteri Hivatalának kialakítása a volt nevelőotthon (Meszlényi-Exler kúria) átalakításával, bővítésével mintegy 600 m2-en, valamint 18 db parkoló építése a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő a részekre történő és az alternatív ajánlattételt nem biztosította. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta a kizáró okokat, az alkalmasság feltételrendszerét. A felhívás III.2.3) pont, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód körében ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell M 2. azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetését, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek (végzettséget igazoló dokumentummal, valamint a névjegyzékbe vételről szóló határozat eredeti vagy másolati példányával, és rendelkezési állási nyilatkozattal (Kbt. 67 (2) bekezdés e) pontja) Ezzel összefüggésben az alkalmasság minimumkövetelménye, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha (M 2.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 1 fő építész, 1 fő gépész és 1 fő elektromos felelős műszaki

3 3 vezetővel, akik a 244/2006. (XII.5.) sz. kormányrendelet szerinti A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek és a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepelnek. Ajánlatkérő előírása szerint ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozója ezen feltételeknek együttesen is megfelelhet. A felhívás IV.2.1) pontja alapján a bírálat szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt. A felhívás tartalmazta a részszempontokat, és az azokhoz tartozó súlyszámokat. Ajánlati ár (nettó Ft) 20 A kötelező garancia ideje (12 hónap) feletti vállalás (hónap) 5 Az előírt késedelmi kötbér ( Ft/nap) feletti vállalás (Ft/nap) 2 Teljesítési határidő 2 ISO 9001 minőségirányítási rendszert alkalmaz, (vagy azzal egyenértékű 2 minőségirányítási rendszere van.) A felhívás szerint az ajánlattételi határidő augusztus 27., az eredményhirdetés tervezett időpontja szeptember 08., a szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 28. napja. A felhívás V.2) pontjában ajánlatkérő tájékoztatást adott arról, hogy a szerződés Eu alapokból finanszírozott projekttel, a KDOP-3.1.1/C kódszámú Az Egykori Rácalmási Nevelőotthon épületegyüttesének köz- és gazdasági célú hasznosítása című pályázattal kapcsolatos. A felhívás tartalmazta a tárgyalás szabályait. E szerint, az első tárgyalás időpontja szeptember 1. napja, ajánlatkérő a tárgyalásokat a Polgármesteri Hivatalban az ajánlattevőkkel külön-külön folytatja le. A végleges ajánlat megtétele után a borítékok bontása együttesen történik. A felhívás V.7) pont, egyéb információk cím alatti 1. pont szerint ajánlatkérő augusztus 16. napján helyszíni szemlét, konzultációt tart. A 2. pont tartalmazta, hogy az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. Az 5. pont alapján ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint. a 13. pont szerint minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai tartalmazzák.

4 4 Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított, mely I. ajánlattételi felhívás, II. kiegészítés a műszaki leíráshoz, az ajánlati dokumentáció elkészítéséhez, III. kitöltendő nyilatkozatminták, IV. vállalkozói szerződés fejezetekből állt. A II. fejezet 1. pontban (14. o.) ajánlatkérő rögzítette, hogy a teljes körű ajánlat adásánál együttes súllyal kell figyelembe venni a kiviteli tervdokumentációt, annak költségvetés- és anyag kiírásait, műszaki leírásait és jelen dokumentumban, valamint a helyszíni bejáráson elhangzottakat és a feltett kérdésekre adott válaszokat. Amennyiben ajánlattevő nem talál összhangot a fenti dokumentumok egyes részei között, azt a kérdések feltevésének határidejéig jelezni köteles, hogy ajánlatkérő az egyértelműség érdekében nyilatkozni tudjon. A II. fejezet 2. pont (14. o.) szerint az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy az a generál-kivitelezői egyösszegű átalányáras szerződés alapja legyen a Rácalmás Polgármesteri Hivatal kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során kiadott tervdokumentációk kivitelezésének. Ennek érdekében az ajánlat tartalmazza a pályázati kiírással, kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos kivitelezői észrevételeket, kiegészítéseket, az ajánlati dokumentációban esetlegesen nem szereplő, de a terv alapján szükséges munkákat. A II. fejezet 10. pont (15. o.) szerint az ajánlat részét képezi a pályázati anyagban kiadott szerződés, véleményeltérési nyilatkozat csatolható hozzá. A II. fejezet 15. pontban (15. o.) ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot teljességi nyilatkozat aláírásával kell benyújtani, amelyhez iratmintát csatolt. A II. fejezet 17. pont (16. o.) tartalmazta, hogy a helyszíni bejáráson a terület adottságait fokozottan vegyék figyelembe ajánlattevők, hogy az építés során felmerülő már most látható, vagy várható tervtől eltérő munkákat költségelni tudják, mert ebből adódó többletköltségeket a későbbiek során ajánlatkérő nem fogad el. A költségvetésben szereplő mennyiségeket a terv szerint ellenőrizni és szükség szerint módosítani kell, a költségvetés kiírással esetleg nem rendelkező munkanemekhez is el kell készíteni a részletes költségvetést. Ajánlatkérő a II. fejezet 30. pontban ( o.) huszonegy francia bekezdésben ismertette, hogy a költségvetés összeállításakor mely szempontokat kéri figyelembe venni (pl. az építéshez szükséges ideiglenes közműellátás engedélyeztetése és kivitelezése, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, közterület igénybevételének költsége kivitelező feladata, piperetakarítást költségelni kell, riasztórendszerek kivitelezése, tűzszakaszolás, tűzgátlás terv szerint, keletkezett sitt, törmelék elszállítása, kéményseprő szakvélemény beszerzése, az építés ideje alatti fogyasztás költsége, felirati rendszer, faszerkezetek megfelelő kezelése, beépített bútorok és berendezések költségelése). E pont utolsó bekezdésében került rögzítésre, hogy az ajánlat csak az ajánlati felhívásban, a jogerős építési engedélyben, annak műszaki leírásában, jelen dokumentációban, a kiadott szerződéstervezetben és a helyszíni

5 5 bejáráson rögzítettek, az eljárás során felmerült kérdésekre adott válaszokban foglaltak maradéktalan teljesítése esetén érvényes és fogadható el. A II. fejezet Tárgyalás címet viselő 32. pont ( o.) utolsó két francia bekezdése tartalmazta: Az ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a tárgyalást követően dönt. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevővel tárgyal, attól függetlenül, hogy ajánlata érvényes-e. Ajánlatkérő külön külön tárgyal Ajánlattevőkkel, a tárgyalás végén valamennyi ajánlattevő végleges ajánlatát együtt bontja ki Ajánlatkérő. A dokumentáció kitöltendő nyomtatványokat, nyilatkozatokat tartalmazó III. fejezetében található 1. sz. nyomtatvány ( o.) az ajánlat tartalomjegyzéke, amely szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell 12. Teljesítésbe bevonni kívánt műszaki vezetők bemutatása (11. sz. nyomtatvány) 13. Műszaki vezetők végzettségét igazoló okmányok 14. Műszaki vezetők névjegyzékbe vételéről szóló határozata 15. Műszaki vezetők rendelkezésre állási nyilatkozata 16. Nyilatkozat a Kbt. 67. (2) bek. e) pont szerint (12. sz. nyomtatvány) 29. Teljességi nyilatkozat (18. sz. nyomtatvány) 30. Vállalkozási szerződés 31. Tételes költségvetés. A 11. sz. nyomtatvány (35. o.) szerint a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki vezetőket az alábbi adatok feltüntetésével kellett ajánlattevőnek bemutatnia: Szakember neve, Végzettség, Szakmai tapasztalat ideje, Névjegyzéki szám. A 12. sz. nyomtatvány (36. o.) szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kellett a Fizikai dolgozó és a Műszaki vezető vonatkozásában a Végzettség, Képzettség, Létszámadat megadásával. A Teljességi nyilatkozat 18. sz. nyomtatvány (42. o.) szerint ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tárgyi munka elvégzése függetlenül attól, hogy az általa benyújtott tételes költségvetés a teljes műszaki tartalomra kiterjed-e a műszaki (kiviteli) tervek, hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a közbeszerzési eljárás során rögzített műszaki tartalom szerint teljes körű, üzemképes, üzembiztos és kulcsrakész megvalósítása a vállalt egyösszegű átalányáron vagy azon belül. A dokumentáció IV. fejezete szerinti vállalkozói szerződés 3.1. pontja (46. o.) egyebek mellett tartalmazza, hogy a vállalkozói díj egyösszegű átalányár, mely a vállalakozó által megismert műszaki tartalomra és az általa megvizsgált, munkavégzésre alkalmasnak talált munkaterületre tekintettel került meghatározásra.

6 6 A vállalkozói szerződés 3.2. pontja (47. o.) alapján a vállalkozói díj fix átalányár, az árforma szabad ár. A szerződés 7.9 pontjában (53. o.) a szerződéshez kapcsolódó mellékletek között 3. sz. mellékletként a Vállalkozói ajánlat tételes költségvetés került megjelölésre. A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza az árazatlan tervezői költségvetési kiírásokat szakágankénti, a forrás fajtája (saját, pályázati) és az elvégzendő feladat (felújítás, új) szerinti bontásban. A költségvetések címlapján feltüntetésre került: a költségvetés kiírás megnevezése, Leírás, Fájlnév, Hitelesítés időpontja, Hitelesítési kód, Tételek száma, Össznormaidő órában, valamint Összgépköltség (tájékoztató érték) forintban. A tételes költségvetések Sorszám, tételszám/megnevezés/mennyiségmértékegység, Normaidő (h), Gépköltség (Ft) címeket tartalmaztak. A megjelölt időpontban megtartott helyszíni szemléről (amelyen kérelmező képviselője is jelen volt) felvett jegyzőkönyv szerint, az eljárás során kiadott anyagok ismertetését követően a résztvevők a helyszínt megtekintették, az ajánlatadásig a helyszín folyamatosan megtekinthető. Ajánlatkérő augusztus 23-án kiegészítő tájékoztatást nyújtott. A relevans kérdés-válaszok az alábbiak voltak: A 2. oldal 13.) számú kérdésre, hogy a költségvetési kiírás nem tartalmazza az építési területen lévő különböző anyagok elszállítását, esetleges tárolását, deponálását, áthelyezését, és amennyiben ajánlattevő feladata, ennek költsége költségvetési pótlapon költségelhető-e, ajánlatkérő válasza az volt, hogy munkaterület előkészítési költséget számolhat. A kiegészítő tájékoztatás következő kérdései szerint a költségvetési kiírás nem tartalmazza 7.) sz.: a dokumentáció 30. pontja szerinti fogyasztás költségét, 8.) sz.: a dokumentáció 30. pontja szerinti közterület igénybevételének költségét, 9.) sz.: az építési engedély VI. fejezet Forgalmi rend 1/a pont szerinti forgalomkorlátozási terv költségét, 14.) sz: az építési területen lévő fémszerkezetek (rácsos virágtartó) sittbe történő bontását, 16.) sz.: az ideiglenes vízvételi hely kiépítését, 17.) sz.: az ideiglenes áramvételi hely kiépítését, 18.) sz.: az ideiglenes szociális helyiség telepítését, 19.) sz.: az ideiglenes építésvezetői helyiség telepítését, 20.) sz.: a durvatakarítás költségeit, 21.) sz.: a piperetakarítás költségeit,

7 7 22.) sz.: az építési terület őrzésének költségét, 23.) sz.: a szakhatósági engedélyek beszerzésének költségeit, 25.) sz.: a meglévő kapubehajtó előtti önkormányzati burkolatok megóvásának, átadás előtt eredeti állapot visszaállításának költségeit, 26.) sz.: a teljes füves terület többszöri kaszálását (kivitelezés ideje alatt), 27.) sz.: a meglévő falazott kémények bontásához szükséges állványzat építését, 45.) sz.: az 1,002 t többlet betonacél mennyiség költségét (költségvetési kiírás 5,04 t betonacél mennyiséget tartalmaz, statikus terven ezzel szemben 6,043 t szerepel), 46.) sz.: az S-2 terven szereplő A3 kiváltó költségét, 50.) sz.: a 2 db padlásfeljáró létra készítését, 51.) sz.: az L-5 jelű felülvilágító ablakok rögzítéséhez az acél keret költségét, 62.) sz.: a K1 terven jelölt betonfelület bontásának költségét. Ezek költsége ajánlatkérő válasza szerint költségvetési pótlapon költségelhető. A kiegészítő tájékoztatás 8. oldalán található 75.) és 76.) sz. kérdés arra irányult, hogy a költségvetési kiírás nem tartalmazza a gépészeti alapvezetékek horonyvésését, illetve faláttöréseit, ezek mennyiségi meghatározását, illetve azt kérték, hogy ennek költsége költségvetési pótlapon költségelhető. Ajánlatkérő válasza szerint ajánlattevő feladata a választott technológiának megfelelő költségelés. A kiegészítő tájékoztatás 9. oldalán található 81. sz. kérdésre, mely szerint az itt fel nem tett műszaki észrevételeket is szerepeltethetik-e a költségvetési pótlapon, ajánlatkérő válasza az volt, hogy igen, de más pályázó költségvetésével nem tudja összevetni. A 10. oldalon szereplő 10.) sz. kérdés, hogy hány darab villámhárító kerül beépítésre, mivel a lakatos konszignáció szerint 2 db készül, az elektromos kiírás pedig 5 db-ot tartalmaz, ajánlatkérő válasza 5 db volt. A oldalon található 12.) sz. kérdés szerint a költségvetési kiírásból kimaradt az A3 jelű kiváltó, amely a statikai terven szerepel. Ajánlatkérő válasza szerint az A3 jelű kiváltó az üzlet felújításánál szerepeljen. A 12. oldalon szereplő 4.) sz. kérdésre, hogy nincsenek a szerelő kőműves munkák kiírva (úgymint horonyvésés, födémbontás, stb.) ajánlatkérő azt válaszolta, hogy a szerelő kőműves munkákat a gépészeti megvalósítás mikéntje alakítja, ajánlattevő feladata azt meghatározni. Az ajánlattételi határidőig öt ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A bontási jegyzőkönyv szerint ajánlatot nyújtott be a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. nettó Ft, a Prím Építő Kft. nettó Ft, a Hajdu Épker Kft. nettó Ft és kérelmező által vezetett (E&M Konzorcium, Konzorciumi tag: Mátra Építőipari Klaszter Kft.) nettó Ft és a Fejérduna-Ép Kft. nettó Ft ajánlati árral.

8 8 A Hajdu Épker Kft. ajánlata 15. oldalán található a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki vezetők bemutatását tartalmazó 11. sz. nyomtatvány szerinti táblázatban ajánlattevő H. S., B. Cs., É. A. és B. S. szakembereket szerepeltette. B. Cs. szakember vonatkozásában a táblázatban az alábbi adatok kerültek feltüntetésre: Végzettség: gépészmérnök, Szakmai tapasztalat ideje: 10 év (lásd Önéletrajz), Névjegyzéki szám: Gépészeti munkák felelős műszaki vezető FMV-ÉG/A/03-./2012. (A hivatkozott önéletrajzot Hajdu Épker Kft. ajánlata nem tartalmazta.) Az ajánlat 18. oldalán került csatolásra B. Cs. szakember (született: február 17.) gépészmérnöki végzettséget tanúsító 63/1980. számú oklevelének másolata. Az ajánlat 19. oldalán található B. Cs. szakember (született: december 2.) energetikai mérnöki végzettséget tanúsító 14/2003. számú oklevelének másolata. Az ajánlat 25. oldalán került csatolásra B. Cs. szakember (született: február 17.) gépészmérnök részére a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara által kiállított határozat másolata, amely szerint nevezett szakember FMV-ÉG/A/03-./2012. kód alapján jogosult az építmények épületgépészei felelős műszaki vezetői tevékenységre. Az ajánlat 28. oldalán található B. Cs. szakember (született: december 2., felelős műszaki vezetői névjegyzéki sorszám: MV-Ép/ÉG/./2015) közjegyző által hitelesített rendelkezésre állási nyilatkozatának másolata, melyben a szakember nyilatkozik, hogy a Hajdú Épker Kft. nyertessége esetén a rendelkező részben megjelölt tárgyú kivitelezési munkában részt kíván venni, a szerződésében foglaltak szerint rendelkezésre áll, mint felelős műszaki vezető. Az ajánlat 32. oldalán található, a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozatot tartalmazó 12. sz. nyomtatványban ajánlattevő 3 fő felelős műszaki vezetőt + 1 fő műszaki vezetőt (építésvezető) tüntetett fel A Gépészmérnök/felelős műszaki vezető vonatkozásában Képzettség/Gépészmérnök, Létszámadat/1 fő került feltüntetésre. Az ajánlat 85. oldalán található az ajánlattevő 18. sz. nyomtatvány szerinti teljességi nyilatkozata. Az ajánlat oldalán csatolta ajánlattevő az általa aláírt vállalakozói szerződést. Az ajánlat 97. oldalán szereplő generálkivitelezői ajánlat munkanemenként és forrás szerint részletezett főösszesítője szerint, az ajánlat mindösszesen nettó HUF összegű (összes anyagköltség , összes munkadíj ).

9 9 Az ajánlat főösszesítőt követő oldalai a beárazott tételes költségvetést tartalmazzák a következő főbb munkanemenkénti bontásban: Építészet: o. Gépészet: o. Elektromos szerelési munkák: o. Külső munkák: 354- Egyéb tételek Egyéb póttételek: o. Gépészeti póttételek: o. A költségvetés fejezetenként további összesítőket tartalmaz. A tételes költségvetés felépítése klasszikus kétoszlopos költségvetés, amely tétel sorszámot, tételszámot, tételkiírást, mennyiséget, mennyiségi egységet, egységre jutó anyagot és munkadíjat, valamint a tétel ára összesen anyagot és munkadíjat tartalmaz (normaidőt, rezsióradíjat nem). A nyertesnek hirdetett ajánlattevő ajánlata 156. oldalán szereplő 136. tétel 2 db. villámhárító szívócsúcsot tartalmaz. Ajánlat 218. oldalán a 17. tétel mennyisége 1 db. A 227. oldal 2. tétel mennyisége 0 m. A 236. oldal 9. tétele 0 m. A 237. oldal 14. tételnél a műszaki tartalom DN 40. A 240. oldal 25. tétele 3 db. A 266. oldalon a 7. tétel 33 fm-el szerepel. A 267. oldal 8. tétele 35 fm, a 9. tétel 20 fm. Az ajánlat oldalain a tételek műszaki tartalma DN 315, mennyiség összesen 5 db. Az ajánlat 331. oldalán a 49. tétel 4 db. A 349. oldal 33. tétel 1 db. Az ajánlat 365. oldalán található 49. tétel 19 m-t tartalmaz. Ajánlatkérő augusztus 31-én hiánypótlási felhívást intézett ajánlattevőkhöz, mely a kérelemmel érintett körben elvárást nem tartalmazott. (A Hajdu Épker Kft. esetében ajánlatkérő egyebek mellett az építész műszaki vezető rendelkezésre állási nyilatkozatát kérte csatolni.) A szeptember 1. napján megtartott tárgyalásról felvett jegyzőkönyv - egyebek mellett - tartalmazta: A tárgyalás során az ajánlatkérő lehetőséget ad az ajánlatok módosítására, amelyet a felek jelen jegyzőkönyvbe foglalnak. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a végleges ajánlatát ki kell dolgoznia, és tételes költségvetésként a szerződés mellékletét fogja képezni.

10 10 A jegyzőkönyvben rögzítésre került a tárgyalás menete: ajánlattevőkkel különkülön tárgyal ajánlatkérő, a tárgyalás során kiosztja az üres ajánlattételi lapokat, melyet ajánlattevők kitöltenek, a végleges ajánlatok megtétele után a bontás közösen történik. A tárgyalás szabályait résztvevők tudomásul vették. A tárgyalás során ajánlatkérő tájékoztatta ajánlattevőket, hogy a műszaki tartalmat nem módosítja. A jegyzőkönyv szerint az ajánlattevők végső ajánlataikat az alábbiak szerint adták meg: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. nettó ajánlati ár: Ft Prím Építő Kft. nettó ajánlati ár: Ft Hajdu Épker Kft. nettó ajánlati ár: Ft Kérelmező nettó ajánlati ár: Ft Fejérduna-Ép Kft. nettó ajánlati ár: Ft Ajánlatkérő szeptember 1. napján kelt hiánypótlási felhívása a Lőrinci Építő Kft. és kérelmező vonatkozásában egyebek mellett a következőket tartalmazta: Ajánlatkérő által ajánlata kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. Kérem, hogy a tárgyalás során adott ajánlatában az ajánlati ár tekintetében indokolja meg a megajánlott árat különös tekintettel a Kbt. 86. (2) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 86. (5) és (6) bekezdésére is. A hiánypótlási felhívás a Hajdu Épker Kft. ajánlatát nem érintette. A Hajdu Épker Kft szeptember 6-án kelt hiánypótlása 5-6. oldalán csatolta B. Cs. felelős műszaki vezető (született: , felelős műszaki vezetői névjegyzéki sorszám: MV-Ép/ÉG/./2015) Rendelkezésre állási nyilatkozat/nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában elnevezésű nyilatkozat eredetben aláírt, közjegyző által hitelesített példányát, amelyben a szakember úgy nyilatkozott, hogy a Hajdu Épker Kft. nyertessége esetén a kivitelezési munkában részt kíván venni, egy megnevezett egyéni vállalkozó alkalmazottjaként, a munkáltatója és a Kft. között létrejött vállalkozói szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll, mint felelős műszaki vezető. A kérelmező szeptember 5-én kelt hiánypótlása oldalain ismertette az indokolása felépítését, a csatolt mellékleteket.

11 11 Az 1. sz. melléklet tartalmazta a Kbt. 86. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, rezsi óradíját. Az Ft rezsi óradíj számítás kimutatásában egy hónapra mutatta be a munkavégzés számítási alapját, az alkalmazott létszámot szakmánként, műszaki vezetővel együtt, feltüntetve a bérköltséget és a munkáltató által fizetett járulékot is tartalmazó bruttó havi összegeket, a gépkocsik, valamint kérelmező havi rezsiköltségét (iroda, rezsi, telefon, további alkalmazottak), megjelölve 12 %-os nyereségelvárását. A hiánypótlás 36. oldalán kérelmező nyilatkozott, hogy konzorciumi társa a Mátra Építőipari Klaszter Kft. többségi tulajdonosa a Lasancz-Bau Kft., amely mindennemű építőanyag, valamint gépészeti- és elektromos alapanyagok illetve szerelvények kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. Közölte, hogy fennálló megállapodása értelmében ezeket az anyagokat jóval alacsonyabb árért tudja beszerezni, mivel a beszállító nagykereskedői kedvezménnyel adja tovább a termékeit. Kérelmező a 2/a. sz. mellékletként csatolta a március 11-én kelt megállapodás másolatát, mely szerint a Lasancz-Bau Kft. az építészeti anyagokra, víz-, csatorna-, gépészeti- illetve villamossági szerelvényekre a mindenkori kereskedelmi árból 35 %-os kedvezményt biztosít kérelmező számára a pályázatokon való versenyképes részvétel biztosítása érdekében. Kérelmező 2/b. sz. mellékletként csatolta a kedvezményt nyújtó Lasancz-Bau Kft szeptember 3-án kelt, a 35 %-os kedvezmény biztosítására vonatkozó nyilatkozatát is. Az indokolás szerint kérelmező a speciális anyagok, vagy szerkezetek árazása során kiterjedt hazai és külföldi gyártókörétől bekért, a kivitelezési munkák befejezési határidejéig érvényes ajánlatokat vette figyelembe. Az ajánlatban meghatározott anyagárak tartalmazzák a kálót, a fuvar költséget és a megfelelő nyereséget is. Kérelmező árindoklása második részében egy általa, mint beruházó által ben megvalósított új építkezés, egy háromlakásos lakóház tükrében mutatta be a ajánlata valószerűségét. Az összehasonlító elemzésben a példaként bemutatott beruházás, mint új építésű beruházás megvalósulási m2 egységárához, költségeihez hozzávett olyan többleteket, amelyekkel szerinte pontosabban megközelíthető a beszerzés tárgyát képező épület műszaki tartalma, úgymint: felújítási feladat (cca %), illetve műemléki felújítási feladat miatti többletköltség (cca %), többlet organizációs költségek pl. nagyobb építési távolság miatt (cca. 10 %), valamint a jelen beruházásnál igényként jelentkező kert- és útépítés költéségét (cca. 15 %). Kérelmező szerint a beszerzés tárgyát képező műemléki felújítás nettó alapterületére vetített, - az előzőekben bemutatott tényezőkkel korrigált -

12 12 négyzetméter áron a beruházás nettó Ft-ból valósítható meg. Közölte, hogy a tárgyaláson már egy előre kidolgozott bekerülési költséggel vett részt. Az alapajánlata szerinti nettó Ft összköltség tartalmazta a saját 8 %-os tartalékkeretét, melyet a tárgyalás során elengedett. Kérelmező az általa leírtak igazolására csatolta az alapul vett beruházás legfontosabb dokumentumainak másolati példányát: 3/a. sz. melléklet: a telek adás-vételéről szóló dokumentum 3/b. sz. melléklet: az egyik lakás értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés másolata 3/c. sz. melléklet: jogerős Építési Engedély másolata 3/d. sz. melléklet: Engedélyezési tervek másolata 3/e. sz. melléklet: a kivitelezési fázisokról készült fotódokumentáció. A szeptember 8-án megtartott eredményhirdetésen a kérelmező nem vett részt. A szeptember 8-án elkészített összegezés 8. pontja szerint az eljárás nyertese a Hajdu Épker Építőipari és Kereskedelmi Kft., a nyertest következő legkedvezőbb ajánlatot a Fejérduna-Ép Kft. tette. Ajánlatkérő a Lőrinci Építő Kft. és a kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. Kérelmező szeptember 10-én kelt előzetes vitarendezési kérelmében vitatta az ajánlata érvénytelenítésére vonatkozó összegezés 7.1. pontját, ismertette az észrevételeit, az álláspontját alátámasztó tényeket, kérte az eljárást lezáró döntés megsemmisítését és ajánlatának a megfelelő bírálati szempontok szerinti értékelését. A Lőrinci Építő Kft. is vitarendezési kérelmet terjesztett elő szeptember 10-én, melyben az összegezés 6-7. pontjában szereplő, - megítélése szerint a Kbt. rendelkezéseivel ellentétes ajánlatkérői megállapítások módosítását kérte részletesen kifejtett indokai alapján. Ajánlatkérő szeptember 13-án kelt válaszában tájékoztatta ajánlattevőket, hogy az előzetes vitarendezési kérelmeket megvizsgálta, azokat nem tartja megalapozottnak részletezett indokai alapján, amelyre tekintettel az eljárást lezáró döntését nem kívánja megváltoztatni. Az érdemi döntést nem befolyásoló észrevétel alapján ajánlatkérő szeptember 13-án módosította összegezését, melyet megküldött ajánlattevők részére. Kérelmező vonatkozásában a módosított összegezés 7. pontja tartalmazta: ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt, hogy indokolja meg az ajánlati árat, mert azt irreálisan alacsonynak tartja. Ajánlattevő által benyújtott indokolásában csatolta, hogy nagykereskedelmi áron tud az építőanyagokhoz, gépészeti- és elektromos alapanyagokhoz, víz- és csatorna anyagokhoz hozzájutni. A benyújtott

13 13 dokumentumok alapján 35 %-os kedvezménnyel. Nyilatkozik továbbá arról, hogy gyártóktól szerzik be a speciális anyagokat és szerkezeteket. Az indokolás nem tér ki az építőanyagok mennyiségére és konkrét bekerülési költségeit számadatokkal nem támasztotta alá. Ajánlattevő ezen kívül egy idei beruházás négyzetméter árait adta meg, hogy ahhoz képest jelen beruházás ára, hogy változik. A becsatolt más épület bekerülési költségeit, amely lakóingatlan kivitelezéséről szól, ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni, hiszen más funkcióra épülő épületekről van szó, valamint a lakóépület költségvetését ajánlatkérő nem ismeri, így nem tudja a két épület költségeit összevetni. Nyilatkozata alapján 1520 Ft-os építőmesteri rezsióradíjjal kalkulált, amely 12 % nyereséget is tartalmaz. Az ÁÉPB Bizottság 2010/13 ( ) számú határozatában elfogadta az ágazatra jellemző költségvetési segédeszközt, eszerint az egy munkaórára számított minimális rezsióradíj nettó 1930 Ft/óra (nettó). Az ágazatra jellemző munkabért az indokolás nem igazolja, lényegesen alacsonyabb díjjal kalkulált ajánlattevő. A Kbt. 86. (6) bekezdése szerint a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Ajánlatkérő a Kbt. 86. (5) bekezdése szerint a Kbt. 86. (6) bekezdésére tekintettel nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoklást. Ajánlatkérő a szeptember 13-án kelt válaszlevelében tájékoztatta kérelmezőt, hogy kérésére a nyertes ajánlattevő ajánlatába az iratbetekintés lehetőségét szeptember 15. napján órakor biztosítja. Kérelmező szeptember 20-án tájékoztatta ajánlatkérőt arról, hogy szeptember 21-én jogorvoslati kérelmet nyújt be. Kérelmező szeptember 21-én fax, és postai úton megküldött jogorvoslati kérelmében ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról szeptember 13-án hozott ajánlatkérői döntés megsemmisítését, ajánlata elbírálását kérte. Kérelmező szerint ajánlati ára realitását megfelelően indokolta. A Döntőbizottság felhívására pontosított jogorvoslati kérelme szerint ajánlata érvénytelenné nyilvánításával ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. (3) bekezdését, a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontját és a Kbt át.

14 14 Álláspontja szerint az anyagárai vonatkozásában az árindoklásban leírt és bizonyított kedvezmény elég tekintélyes mértékű ahhoz, hogy belátható legyen tárgyi felújítási feladat anyagoldalának alátámasztottsága. A 35 %-os egyedi kedvezménnyel, - amely bármely építőanyag tetszőleges mennyiségére vonatkozik, - ajánlati ára anyag oldalának realitása számszakilag is egyszerűen bizonyítható, az anyagok illetve termékek listaárából, illetve termelői árából kiindulva. Kérelmező szerint elfogadhatatlan az az ajánlatkérői érvelés is, hogy a kérelmező által ez évben megvalósított beruházás árához történő viszonyítás nem fogadható el, mert annak költségvetését, műszaki tartalmát, paramétereit az ajánlatkérő nem ismeri. Megítélése szerint az alapterületi adatokat (műszaki paramétereket), szerződések másolataival igazolt árak révén számszaki adatokat (pénzügyi paramétereket) is ajánlatkérő tudomására hozta. A műszaki tartalmat pedig pont az összehasonlíthatóság kedvéért egy szintre hozta azzal, hogy hozzászámolta azoknak a tényezőknek a becsült költségeit is arányosan, amelyek figyelembe vételével már összehasonlítható a két építkezés. Kérelmező szerint az ÉÁPB Bizottság 2010/13 ( ) sz. határozatában közölt 1.930,- Ft/óra rezsióradíjjal, valamint az előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszlevélben szereplő adattal, vagyis a munkára kalkulált időráfordítással számolva (20 fő x 176 óra/hó x 8 hónap = óra) alap ajánlati ár és csökkentett ajánlati áruk díj oldala egyaránt megfelel a közbeszerzési eljárás elvárásainak: Díj oldal - elvárás: óra x 1.930,- Ft/óra = ,- Ft Díj oldal - alapajánlat: ,- Ft Díj oldal- csökkentett ajánlat: -8,13 % = ,- Ft A díj tételeik összege mindkét ajánlat esetében felette van az elvárásnak. Kérelmező hivatkozott a Döntőbizottság D.218/12/2010. sz. határozatára, mely tartalmazza, hogy a Kbt. 86. (3)-(7) bekezdésére figyelemmel a kiindulási adatoktól eltérő adatok is reálisak lehetnek,... vagyis a kiindulási adatoktól el lehet térni abban az esetben, ha az ajánlattevő reális, objektív módon meg tudja indokolni az eltérést és igazolja, hogy a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető vállalása, az ajánlatban megadott ellenszolgáltatása. Kérelmező értelmezése szerint az ÉÁPB 2010/13 ( ) sz. határozata egy irányvonalat jelöl meg, de ha valamely ajánlattevő ajánlata attól eltér, (csupán erre való hivatkozással) azt nem lehet érvénytelennek nyilvánítani, meg kell győződni először a közölt rezsióradíj realitásáról, hogy gazdasági ésszerűséggel nézve azzal a díjjal a szerződés teljesíthető-e. Ezt viszont álláspontja szerint - kellően bizonyítja a hiánypótlása 35. oldala.

15 15 Kérelmező bemutatta, hogy az egyes ajánlattevők az alapajánlatukhoz képest jelentős mértékben csökkentett végleges ajánlatot nyújtottak be. Lőrinci Építő Kft.: - 28,58 % Prim Építő Kft.: - 15,89 % Hajdu Épker Kft.: - 25,57 % Kérelmező: - 8,13 % Fejérduna-Ép Kft.: - 20,19 % Kérelmező szerint ebből az derül ki, hogy ha egy vállalkozó árcsökkentés alkalmával az eredeti bekerülési költségnek közel- illetőleg több mint - egynegyed részét el tudja engedni, akkor vagy a korábban megjelölt ár tartalmazott túl sok biztonságot" (nyereséget), vagy az új ár túl nagy kockáztatással" került kialakításra. Saját versenyára ezzel szemben egy reális megvalósíthatóságot tartalmazott, amely már csak annyi csökkentési lehetőséget engedett, amely mellett a megvalósítás még biztonságosan megoldható. Az ajánlati árak összességét tekintve kérelmező szerint az mutatható ki, hogy kérelmező ajánlati ára és a legmagasabb ár között is csak 23,6 % különbség mutatkozik, tehát az árak nagyjából egy szinten mozognak, vagyis az a megállapítása, hogy egy ár túl magas vagy túl alacsony, csak egyszerre alkalmazható minden ajánlatra. A nyertesként kihirdetett ajánlattevő is több mint Ft-ot engedett ajánlati árából, mégsem kellett árindoklást adnia. A Döntőbizottság felhívására tett nyilatkozata szerint kérelmező megítélése szerint az általa benyújtott végső ajánlati árat csak a többi vállalkozástól bekért, az általuk tett végleges vállalásra vonatkozó részletes árkalkuláció ismeretében lehetett volna vizsgálni. E körben jelezte kérelmező a Kbt. 1. (3) bekezdésének a megsértését. Ajánlatkérőnek minden ajánlattevőtől kérni kellett volna a módosított árat tartalmazó tételes költségvetést, viszont az eredmény kihirdetése után a Kbt (7) bekezdése alapján erre már nincs lehetősége. Kérelmező felhívásra pontosított kérelme szerint a nyertesnek hirdetett ajánlattevő ajánlatában nem az előírásoknak megfelelően igazolta a bevonni kívánt szakember meglétét. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelen, mert nem nyújtotta be az előírt dokumentumokat az előírt tartalommal. A kérelem hivatkozott a nyertesnek hirdetett ajánlattevő ajánlatának oldalain megjelölt műszaki vezetőkkel kapcsolatos egyes iratokra. Kérelmező szerint az állapítható meg, hogy egy idősebb és egy fiatalabb B. Cs-t kívánnak bevonni műszaki vezetőként a gépészet terén, bár fiatalabb B. Cs. minősítése energetikai mérnök. Műszaki vezetésre jogosító igazolása csak idősebb B. Cs-nek van bizonyítva, viszont a nyilatkozatok alapján csak a fiatalabb B. Cs. tud rendelkezésre állni a kivitelezés alatt, mint felelős műszaki

16 16 vezető, bár nincs 10 év szakmai tapasztalata. Ebben a rendelkezésre állási nyilatkozatban van ugyan utalás a felelős műszaki vezetői névjegyzéki sorszámára, ám ez hitelt érdemlően nincs igazolva. A kérelem szerint kérdéses, hogy ki lesz jogosult a felelős épületgépészeti műszaki vezetői teendők ellátására. Ajánlatkérő nem kért hiánypótlást e körben. Kérelmező szerint az általa megjelölt alábbi költségvetési tételek alapján megkérdőjelezhető a nyertesnek hirdetett ajánlattevő ajánlatának érvényessége. Építészeti és tartószerkezeti munkák körében: PÁLYÁZATI FELÚJÍTÁS Ajánlat 156. oldal: 136. tétel: - pályázók kérdéseire adott hivatalos válaszok 10. oldal 5 db - ajánlat szerint 2 db ÜZLET FELÚJÍTÁS Pályázók kérdéseire adott hivatalos válaszok oldal: "A3" jelű kiváltó - statikai tervek 1 db - ajánlat szerint 0 db Épületgépészeti munkák tekintetében: ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS; FŰTÉS Ajánlat 215. oldal: 1-3. tételek: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! Ajánlat 218. oldal: 15. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! 17. tétel mennyisége: - hivatalos kiírás szerint 2 db - ajánlat szerint 1 db Ajánlat 220. oldal: 26 tétel: - Hivatalos kiírásban nem szerepel! Ajánlat 221. oldal: 31. tétel: - Hivatalos kiírásban nem szerepel! Ajánlat 222. oldal: tételek: - Hivatalos kiírásban nem szerepel! ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS; KÜLSŐ VÍZ-CSATORNA Ajánlat 227. oldal: 2. tétel mennyisége: - hivatalos kiírás szerint 48 fm - ajánlat szerint 0 fm ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS; VÍZ-CSATORNA Ajánlat 235. oldal:

17 tételek: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! Ajánlat 236. oldal: 9. tétel: - hivatalos kiírás szerint 48 fm - ajánlat szerint 0 fm Ajánlat 237. oldal: 14. tétel: - hivatalos kiírás szerint 8. tétel műszaki tartalom: DN 15 - ajánlat szerint műszaki tartalom: DN 40 Ajánlat 240. oldal: 25. tétel: - hivatalos kiírás szerint 7 db - ajánlat szerint 3 db PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; FELÚJÍTÁS; FŰTÉS Ajánlat 243. oldal: 1-3. tételek: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! Ajánlat 245. oldal: 13. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; ÚJ ÉPÍTÉS; FŰTÉS Ajánlat 253. oldal: 6. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; ÜZLETHELYISÉG; FŰTÉS Ajánlat 256. oldal: 1. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; FELÚJÍTÁS; GÁZ Ajánlat 261. oldal: 1. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; FELÚJÍTÁS; KLÍMA Ajánlat 266. oldal: 1-4. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! 7. tétel: - hivatalos kiírás szerint 0 fm - ajánlat szerint 33 fm Ajánlat 267. oldal: 8. tétel: - hivatalos kiírás szerint 0 fm

18 18 - ajánlat szerint 35 fm 9. tétel: - hivatalos kiírás szerint 0 fm - ajánlat szerint 20 fm Hivatalos kiírás 1/3. oldal: 4. tétel: - hivatalos kiírás szerint 50 fm - ajánlat szerint 0 fm 5. tétel: - hivatalos kiírás szerint 30 fm - ajánlat szerint 0 fm Hivatalos kiírás 2/3. oldal: 7. tétel: - hivatalos kiírás szerint 6 fm - ajánlat szerint 0 fm 8. tétel: - hivatalos kiírás szerint 50 fm - ajánlat szerint 0 fm PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; FELÚJÍTÁS; KÜLSÖ VÍZ-CSATORNA Ajánlat oldal: tételek - műszaki tartalom: DN mennyiség összesen: 5 db Hivatalos kiírás 2/4. oldal: 7-9. tételek - műszaki tartalom: DN 160 és DN mennyiség: összesen: 4 db PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; FELÚJÍTÁS; VÍZ-CSATORNA Ajánlat 282. oldal: 1-4. tételek: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! Ajánlat 284. oldal: 11. tétel: - hivatalos kiírás szerint 6 fm - ajánlat szerint 2 fm Hivatalos kiírás 2/3. oldal: 8. tétel: - hivatalos kiírás szerint 3 db - ajánlat szerint 0 db PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS; ÜZLETHELYISÉG; VÍZ-CSATORNA Ajánlat 288. oldal: 1. tétel: - A tétel költségelése a pályázók kérdéseire adott hivatalos válasz alapján "költségvetési pótlapon" lehetséges! Elektromos szerelések KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETRÉSZ; FELÚJÍTÁS Ajánlat 331. oldal: 49. tétel: - hivatalos kiírás szerint 1 db

19 19 - ajánlat szerint 4 db KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETRÉSZ; ÚJÉPÍTÉS Ajánlat 349. oldal: 33. tétel: - hivatalos kiírás szerint 11 db - ajánlat szerint 1 db Parkoló- és útépítés Ajánlat 365. oldal: 49. tétel: - hivatalos kiírás szerint 229 m - ajánlat szerint 19 m Kérelmező szeptember 28-án fax, és postai úton megküldött kérelem kiegészítésében jogsértés megállapítását, bírság kiszabását kérte ajánlatkérővel szemben arra tekintettel, hogy nem nyilvánította a nyertesnek hirdetett ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné annak ellenére, hogy a nyertes ajánlatában szereplő költségvetés több tétel vonatkozásában nem felel meg a kiadott árazatlan költségvetésben foglaltaknak. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 81. (1) bekezdését és a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját jelölte meg. Ajánlatkérő észrevételére reagálva kérelmező előadta, hogy az ajánlati ár megadásakor nem valamennyi tartalékát építette bele az ajánlati árba, tisztában volt azzal, hogy a tárgyalásos eljárásban kedvezőbb árajánlatot kell majd tenni. Az a kérelmezői üzletpolitika része, hogy az anyagár beszerzéséből fakadó, 35%-os kedvezményből az előterjesztett ajánlati árban hány %-os mértéket biztosít az ajánlatkérő részére. Az, hogy a kérelmező ilyen %-os kedvezménnyel szerzi be az anyagokat, nem jelenti azt, hogy ezt a 35% kedvezményt automatikusan érvényesíti teljes egészében az ajánlati árban, csupán azt, hogy a versenytársakhoz képest rögtön kedvezőbb ajánlatot tud tenni. Jelen esetben az előterjesztett ajánlati ár is csak a 35%-os kedvezmény egy részét tartalmazta, míg a tárgyalás során további kedvezményt ajánlott fel ebből a tartalékából a kérelmező. Ajánlatkérő tévesen ítéli meg a helyzetet azáltal, hogy a kérelmező ajánlatának anyagárait a többi ajánlattevő ajánlatával veti össze és von le ennek alapján teljesen téves következtetést. Az építőipari anyagok szabadáras termékek, így kérelmező csak azt tudja igazolni, hogy az általa beszerzett anyagok, a saját beszállítójánál alkalmazott anyagárakhoz képest kerülnek 35%-os kedvezménnyel beszerzése, de azt nem lehet kimutatni, hogy a versenytársak mennyiért szerzik be az anyagokat, milyen kedvezményeket érvényesítenek, hiszen nem is szólította fel ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt az anyagáraik tételes igazolására. Kérelmező nem ismeri, hogy a többi ajánlattevő hogyan kalkulált az anyagárakkal, abban milyen

20 20 kedvezményt érvényesített, de azt tudja, hogy abban jelentős tartalékokat mutattak be, hiszen a végső ajánlataikban a tárgyalás során jelentős árengedményt érvényesítettek. Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.; 28,58% Prím Építő Kft.: 15,89% Hajdú Épker Építőipari és Kereskedelmi Kft.: 25,57% Fejérduna-Ép Kft.: 20,19% Ezeket az engedményeket csak úgy tehették, hogy nagyobb részt a korábbi kalkulációban szereplő anyagárakból adtak kedvezményt. Kijelenthető, hogy kérelmező már az eredeti ajánlata benyújtásakor biztosított olyan kedvezményeket, melyet a versenytársak csak a tárgyalásos szakaszban ajánlottak meg, de ez nem jelenti azt, hogy a kérelmező ajánlata már első körben tartalmazott volna valamennyi kedvezményt, és azt sem jelenti, hogy a végső ajánlati árban is érvényesített kérelmező minden kedvezményt, a 35% kedvezményt, különös tekintettel arra, hogy kérelmező 12%-ot meghaladó hasznot is realizál az ajánlat szerint. Kérelmező közölte, hogy alapajánlata szerinti nettó 160, ,- Ft összköltség tartalmazta a saját 8 %-os tartalékkeretet, melyet elengedett a tárgyalás folyamán. Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy a többi ajánlattevő anyagárai alapján hozzon döntést ajánlatkérő, amikor a tárgyalási szakaszban a versenytársak jelentős árengedményeket tettek és az így megtett végső ajánlat anyagára nem ismert az ajánlatkérő részére. Kérelmező szerint tételes kimutatást adott az általa alkalmazandó óradíjjal kapcsolatban, ugyanakkor ajánlatkérő nem tért ki arra, hogy ezt miért nem tartja elfogadhatónak. Önmagában az a körülmény, hogy a kérelmező által alkalmazott díj alacsonyabb az ajánlott rezsi óradíjnál, nem jelenti automatikusan azt, hogy a kérelmező nem tudja a munkát teljesíteni. Ajánlatkérő az érvénytelenség egyetlen elemében sem tért ki arra, hogy mivel cáfolja, hogyan igazolja, hogy a megajánlott rezsi óradíjjal nem lehet a kivitelezést végrehajtani. A 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet (2) bekezdés előírásai alapján, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1-jétöl havibér alkalmazása esetén forint. A minimálbérhez képest a kérelmező által a teljesítésbe bevonni kívánt munkavállalók, átlagosan 160%-át kapják munkabérként Kérelmező álláspontja az, hogy a munkabér jelentősen meghaladja a minimálbért és az ahhoz tartozó adó és járulékköltségeket.

21 21 Ajánlatkérő az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását, illetve amennyiben kérelme ellenére a Döntőbizottság jogsértést állapítana meg, azt kérte, hogy a Döntőbizottság tekintsen el a bírság kiszabásától. Ajánlatkérő előadta, hogy a kirívóan alacsony ár tekintetében azért szólította fel indokolásra kérelmezőt és a Lőrinci Építő Kft-t, mert végleges ajánlati áruk a többi ajánlattevő végleges ajánlati árához és a beszerzés becsült értékéhez képest is jelentősen alacsonyabbak voltak. Az ajánlati ár vonatkozásában kért ajánlatkérő magyarázatot a Kbt. 86. (2) bekezdésére tekintettel. Ajánlatkérő szerint már kérelmező alapajánlatában megmutatkozott az anyagárak 35%-os kedvezménnyel való beszerzése összevetve a többi ajánlattevő által megadott anyagárral. Erre hivatkozással a tárgyalás során megadott ajánlatban - további díjcsökkentés indokolásaként - már nem lehet hivatkozni. A kérelmezőn kívüli négy ajánlattevő eredeti ajánlatában szereplő anyagár átlaga ,- Ft, míg kérelmező ajánlata ,- Ft, mely az átlagtól 31,04 %-kal tér el. Ajánlatkérő szerint nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a kedvezmény - a becsatolt megállapodás alapján - nem terjed ki a költségvetésben szereplő valamennyi tételre (pl. növényekre, termőföldre kifejezetten nem vonatkozik). Ajánlatkérő szerint álláspontját támasztja alá az is, hogy a kérelmező által becsatolt keretmegállapodás az anyagárra vonatkozóan márciusi keltezésű, tehát az eredeti ajánlat megadásakor a kedvezmény már ismert volt a kérelmező számára. Kérelmező indokolásában arról nyilatkozott, hogy gyártóktól szerzi be a speciális anyagokat és szerkezeteket, de az indokolás nem tért ki az építőanyagok mennyiségére és konkrét bekerülési költségeit számadatokkal nem támasztotta alá. Ajánlatkérő álláspontja az, hogy a jelen ügyben érintett kivitelezési munka árkalkulációját nem lehet összehasonlítani egy másik idei építésű projekt költségeivel, főleg úgy, hogy annak költségvetését, műszaki paramétereit ajánlatkérő nem ismeri. Egy épület költségei függenek többek között a tervező személyétől, a rendelkezésre álló forrástól, az épület kivitelezési helyétől, az épület rendeltetésétől, az épület felszereltségétől, a felhasznált anyagok minőségétől, attól, hogy felújításról vagy új épület építéséről van-e szó, különböző járulékos költségektől, a közművesítettségtől. Mivel a kérelmező által bemutatott beruházás költség-nemeit ajánlatkérő nem ismeri, így az sem állapítható meg, hogy összehasonlítható-e a két projekt megvalósulási költsége, ezért az erre alapított árindokolást nem fogadhatta el.

22 22 Az 1.520,- Ft rezsióradíj kapcsán ajánlatkérő hivatkozott az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdésére, mely szerint a vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a) a közvetlen költséget, ennek keretében aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, b) a fedezetet, ennek keretében ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, bb) a tervezett nyereséget. A Kormányrendelet 2. h) pontja részletesen meghatározza az építési rezsióradíj fogalmát: építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza, a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket. Kérelmező ajánlatában 12%-os nyereséget is tartalmazó 1.520,-Ft/óra rezsióradíjjal kalkulált. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÉÁPB) szakértői csoportja által a fenti kormányrendelet alapján, a vállalkozások által rendelkezésre bocsátott tényadatokra támaszkodva 1.930,-Ft/óra minimális rezsióradíjat állapított meg a 2010/13 ( ) számú határozatában. Az ÉÁPB szakmai ajánlás keretében javasolja a közbeszerzéssel foglalkozó szervezetek részére, hogy a vállalkozási díj elemei között a minimális építőipari rezsióradíj alatti értéket - amit az irreálisan alacsony ajánlati ár mérlegelése tekintetében irányadónak kell tekinteni - ne fogadjanak el. Mivel a Közbeszerzési törvény nem határozza meg pontosan a kirívóan alacsony ár fogalmát, ezért az ajánlatkérőnek esetenként, a közbeszerzési eljárás sajátosságaira is tekintettel kell megítélnie, hogy az ajánlattevő által adott ár kirívóan alacsony-e, ehhez nyújt segítséget többek között az ÉÁPB határozat is. A fogalmat a jogalkalmazó szervek eljárásaik során töltik meg tartalommal, az aktuális joggyakorlatot jól példázza a Döntőbizottság D.33/14/2009. számú

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben