A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a Polip 2001 Építıipari, Faipari és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11., képviseli: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája, ügyintézı: Dr. Horváth Klaudia ügyvéd, 8200 Veszprém, Ádám Iván u /104., a továbbiakban: kérelmezı) által Magyaralmás Község Önkormányzata (8071 Magyaralmás, Fı út 31., továbbiakban: ajánlatkérı) Egészségház kialakítása Magyaralmáson tárgyú közbeszerzési eljárás ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad, és megállapítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó 86. (1) bekezdését, valamint a Kbt. 91. (1) bekezdését. A Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérı november 4-én a Kbt (3) bekezdés g) pontja szerint alkalmazandó Kbt a alapján kibocsátott indokoláskérését és valamennyi ezt követıen hozott döntését. Ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. Kötelezi a Döntıbizottság ajánlatkérıt, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmezı részére Ft, azaz százötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, valamint a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı augusztus 5-én a Közbeszerzési Értesítıben a KÉ /2011. számon feladott, és augusztus 12-én közzétett ajánlattételi felhívásával a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerő tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott tárgyban. Ajánlatkérı ajánlattételi felhívását egy alkalommal, a szeptember 1-én feladott és szeptember 9. napján közzétett KÉ-22542/2011. számú hirdetményével módosította. Ajánlatkérı a felhívás II.1.5) pontja szerint a szolgáltatási koncessziós szerzıdés tárgyát vállalkozási szerzıdés egészségház kialakítása Magyaralmáson elnevezéssel határozta meg. Ajánlatkérı a részekre történı ajánlattételt és az alternatív ajánlattételt nem tette lehetıvé. A felhívás II.2.1) pontjában ajánlatkérı az alábbiak szerint határozta meg a teljes mennyiséget: Építési beruházás. A jelenlegi 278,98 m2-es orvosi rendelı külsı-belsı felújítása, átépítése, korszerősítése, egészségházzá bıvítése, akadálymentesítése. A beszerzés becsült értéke: Ft + ÁFA A felhívás II.3) pontja szerint a szerzıdés befejezésének határideje március 30. napja. Ajánlatkérı a felhívás III. pontjában meghatározta a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket, fı finanszírozási feltételeket, az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok), és a megkövetelt igazolási módot, a gazdasági, pénzügyi alkalmasság feltételeit, a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot. A felhívás IV.2.1.) pontja szerint ajánlatkérı bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást határozta meg. A felhívás V.2) szerint ajánlatkérı a szerzıdést a KDOP-5.2.1/A projektazonosítóval rendelkezı Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

3 3 Dunántúli Operatív Program által finanszírozott projekt keretében kívánta megvalósítani. A felhívás V.3.3) pontjában az ajánlatkérı a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályait, az elsı tárgyalás idıpontját az alábbiak szerint határozta meg: Ajánlatkérı az ajánlattevıkkel külön-külön tárgyal egy fordulóban. A tárgyalás során a mőszaki (esetleg szerzıdéses) kérdések kerülnek megvitatásra, a bírálati szempont szerinti ajánlati elem tárgyalásra. Ajánlatkérı amennyiben szükséges további fordulókat tőzhet ki. A tárgyaláson ajánlattevı képviseletében olyan személynek kell részt venni, aki teljes körő felhatalmazással bír arra, hogy ajánlattevı nevében nyilatkozatot tegyen vagy kötelezettséget vállaljon (cégjegyzésre jogosult, meghatalmazott). A képviseletre jogosító iratot - amennyiben az nem került az ajánlathoz csatolásra a tárgyalás megkezdése elıtt be kell mutatni. A tárgyalás idıpontja: Az ajánlatok bontását követı 6. munkanap óra. A felhívás V.7) egyéb információk körében - egyebek mellett - az alábbiakat írta elı: 1.) Az ajánlatkérı a Kbt. 83. (2) bekezdésében meghatározott körben biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 4.) Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérı a módosított ajánlattételi határidıt szeptember 22., a módosított eredményhirdetés tervezett idıpontját november 11., a szerzıdéskötés tervezett idıpontja november 22. napjában határozta meg. Ajánlatkérı dokumentációt is készített, mely általános információkat, nyilatkozat mintákat, mőszaki leírást, szerzıdéstervezetet, formai elıírásokat tartalmazott. Ajánlatkérı a dokumentációban meghatározta a beruházás költségvetését egyebek mellett - az alábbiak szerint: megnevezés 1. Villamos munkák összesen 2. Építımesteri szakipari munkák összesen 3.a.Gépészet bontás összesen 3.b. Gépészet szellızés összesen 3.c.Gépészet főtés összesen 3.d.Gépészet gázszerelés összesen 3.e.Gépészet víz,- szennyvíz szerelés összesen nettó vállalási ár

4 4 3.f. Tőzjelzı rendszer Mőszaki észrevételek Nettó mindösszesen Ft Építımesteri- szakipari munkák: Szárazépítés Könnyőszerkezetes 000- épületrész szanálás jellegő bontása 30 Lm3 Villanyszerelési munkák: Világítási szerelvények (tip.:legrand Valena) Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, 1. süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 58 db tip. csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér 3. Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése csillagpontos tip. antenna aljzat TV végzáró 10 db, fehér 2 db Vezetékek, kábelek CAT5 adatátviteli kábel (telefon 10. részére) 25 fm Elosztók 10. E11 tip. medikai tábla 5 db Ajánlatkérı augusztus 18-án helyszíni bejárást tartott. Ajánlatkérı augusztus 30-án kiegészítı tájékoztatást adott egyebek mellett az alábbiak szerint: 13. Kérdés: A 39-es szárazépítészet munkanemben könnyőszerkezetes épületrész szanálás jellegő bontása szerepel (30 Lm3) Ugyanakkor az elszállítandó sitt mennyisége 3 m3. Ennek reális mennyisége véleményünk szerint 10m3. Válasz: A különbözetet a mőszaki észrevételek között kérjük szerepeltetni. ( )

5 5 27. Kérdés: A GE-02, 03 terveken 75 db csatlakozóaljzat van feltüntetve, ugyanakkor a kiírásban 58 db. Kérdés: Melyik a valós mennyiség? Ha a 75 db, a különbözetet mőszaki észrevételként költségeljük? Válasz: 75 db a valós mennyiség. Ajánlattevı mőszaki észrevételként szerepeltesse a költségvetésben. ( ) 28. Kérdés: A GE-07 terven 4 db antenna csatlakozóaljzat szerepel, a kiírásban 2 db. Kérdés: Melyik a valós mennyiség? Ha a 4 db, a különbözetet a mőszaki észrevételek között költségeljük? Válasz: 4db a valós mennyiség. Ajánlattevı mőszaki észrevételként szerepeltesse a költségvetésben. ( ) 29. Kérdés: A kiírásban 25 fm CA T5 adatátviteli kábel szerelése található, de a 7 db telefon/pc aljzat2xrj45 Cat5e UTP -hez ez kevés. A tervrajzokról történt felmérésünk szerint ez 450 fm kábelt jelent. Kérés: Kérjük a mennyiségek pontosítását. A különbözet hol szerepeljen? Válasz: Költségvetésben elírás történt, a felmérést elfogadjuk. Ajánlattevı mőszaki észrevételként szerepeltesse a költségvetésben. ( ) 30. Kérdés: Az E11 tip. medikai tábla a GE-05 terven 5 db, a GE-02 terven 7 db. Kérdés: Melyik terven helyes a táblák ábrázolása? A kiírás csak 5 db tábla elhelyezését tartalmazza. Kérdés: Melyik a valós mennyiség? Ha a 7 db, a különbözetet hol költségeljük? Válasz: Ge-OS terven nincs medikai tábla rajzolva, ott csak az alelosztók vannak, mert fıvezeték terv. Ge-02 terven az igaz 7 db tábla van. Ajánlattevı mőszaki észrevételként szerepeltesse a költségvetésben. ( ) 37. Kérdés: Az akadálymentes mőszaki leírás 3. pontja szerint minden rendelı egységbe hordozható indukciós hurok szükséges, de a kiírás nem tartalmazza. Kérdés/kérés: Vállalkozó feladata-e ezek kivitelezése? Ha igen, kérjük a mőszaki tartalom Kbt. mőszaki leírásokra vonatkozó kikötéseinek és a vonatkozó 215/210. (VII.9.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével a mőszaki tartalom és a költségvetés pontos meghatározását. Hol árazzuk? Válasz: A rendelı egységekbe párnás, hordozható indukciós hurok van. Ezt értelemszerően nem kell beszerelni, viszont be kell szerezni, mert az akadálymentes mőködtetéshez szükséges. Négy darab lesz - a fogorvosi rendelıben, a fizikoterápián, a körzeti orvosi rendelıben és a védınıi egységben. Az indukciós hurok egységcsomagjában mindig van egy matrica, amit ki kell tenni a helyiség ajtajára. Ez jelzi, hogy ott indukciós hurok

6 6 használata biztosított (nem külön költség, az eszközhöz tartozik!) Mőszaki észrevételek között kérjük árazni. Kérelmezı augusztus 31-én elızetes vitarendezést kezdeményezett, miszerint ajánlatkérı köteles lett volna a dokumentáció részeként megfelelı árazatlan költségvetési kiírást és szakági terveket az ajánlattevık rendelkezésére bocsátani. Ajánlatkérı az elızetes vitarendezés iránti kérelemnek helyt adott és módosította az ajánlattételi felhívását és dokumentációját. A módosított dokumentációt szeptember 9-én minden ajánlattevı részére rendelkezésre bocsátotta. Ajánlattételi határidıre ajánlatot tett a kérelmezı, az AVÉP Ajkai Építıipari Kft., a Vortex Építı Építıipari és Generálkivitelezı Kft., az SHS Építı tervezı és Kivitelezı Kft., az E-Builder Kft., a Lırinci Építı és Fıvállalkozó Kft., a Bonzók '94 Kft., és a FEHÉRÉP Kft. Diamond-Generál-Ép Kft.: megnevezés nettó vállalási ár 1. Villamos munkák összesen Ft 2. Építımesteri szakipari munkák összesen Ft 3.a.Gépészet bontás összesen Ft 3.b. Gépészet szellızés összesen Ft 3.c.Gépészet főtés összesen Ft 3.d.Gépészet gázszerelés összesen Ft 3.e.Gépészet víz,-szennyvíz szerelés Ft összesen 3.f. Tőzjelzı rendszer Ft Mőszaki észrevételek 0.-Ft Nettó mindösszesen Ft Építımesteri- szakipari munkák: Szárazépítés Könnyőszerkezetes épületrész szanálás jellegő bontása 30 Lm Villanyszerelési munkák: Világítási szerelvények (tip.:legrand Valena) 1. Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, 58 db

7 7 földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) tip. csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér 3. Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzatelhelyezés e csillagpontos tip. antenna aljzat TV végzáró 10 db, fehér 2 db Vezetékek, kábelek CAT5 adatátviteli 10. kábel (telefon részére) 25 fm Elosztók 10. E11 tip. medikai tábla 5 db Ajánlatkérı szeptember 30-án megtartotta az ajánlattevıkkel a tárgyalásokat. Ajánlatkérı minden ajánlattevıvel külün-külön tárgyalt a mőszaki tartalom módosítása és a költségcsökkentésre tett javaslatok tekintetében. A jegyzıkönyvek szerint az elhangzott javaslatokat az ajánlatkérı megvizsgálta, ezzel párhuzamosan hiánypótlási felhívást is összeállított. A mőszaki javaslatok tükrében készült egy átdolgozott költségvetési kiírás, ezt kellett minden ajánlattevınek beárazni, amely ajánlat jelen eljárás végsı ajánlatát jelentette. Ajánlatkérı október 7-én hiánypótlási felhívást küldött - többek között - a Diamond-Generál-Ép Kft.-nek az alábbiak szerint: 1. Ajánlattevı által benyújtott elektronikus adathordozó nem tartalmazza a költségvetési kiírást excel formátumban. Kérjük, hiánypótlás során a beárazott költségvetést excel formában, elektronikus adathordozón benyújtani szíveskedjen. 2. Ajánlattevı ajánlatának 145., 154., 166., 171. oldaláról hiányzik a cégszerő aláírás. Kérjük hiánypótlás során ennek pótlását. 3. Ajánlattevı által benyújtott pénzintézeti igazolás által igazolt idıszak nem

8 8 felel meg az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában elıírtaknak. Kérjük az érintett irat (bankinformáció) hiánypótlás keretében történı ismételt benyújtását. 4. Az ajánlat 52. és 53. oldalán található referencia igazolás nem ajánlattevı nevére szól, valamint a nevezett oldalakon bemutatott munkák kivitelezésének idıszaka ajánlattevı cégbejegyzését megelızı idıszakra esik. Kérjük ennek tisztázását. 5. A szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt építésvezetı önéletrajzából nem derül ki az 5 éves releváns szakmai tapasztalat, illetve, hogy ajánlattevı alkalmazottja-e. Kérjük, hiánypótlás során igazolja, hogy a megjelölt szakembert milyen formában kívánja a szerzıdés teljesítésébe bevonni. Kérjük egy részletgazdagabb önéletrajz benyújtását. Amennyiben szükséges, kérjük a Kbt. 71. (1) bekezdés releváns nyilatkozatait újra benyújtani szíveskedjen. Felhívjuk ajánlattevı figyelmét, hogy a Kbt. 83. (2) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlás során az ajánlattevı új közös ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. 6. Ajánlattevı által megjelölt felelıs mőszaki vezetı önéletrajzából nem derül ki, hogy ajánlattevı alkalmazottja-e. Kérjük, hiánypótlás során igazolja, hogy a megjelölt szakembert milyen formában kívánja a szerzıdés teljesítésébe bevonni. Kérjük egy részletgazdagabb önéletrajz benyújtását. Amennyiben szükséges, kérjük a Kbt. 71. (1) bekezdés releváns nyilatkozatait újra benyújtani szíveskedjen. Felhívjuk ajánlattevı figyelmét, hogy a Kbt. 83. (2) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlás során az ajánlattevı új közös ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. Ajánlatkérı a tárgyalásokat követıen október 26-án ajánlattevık részére megküldte a módosított dokumentációt. Ajánlatkérı tájékoztatta az ajánlattevıket a módosított költségvetésrıl az alábbiak szerint: A szeptember 30-án tartott tárgyaláson elhangzott ajánlattevıi javaslatoknak, valamint a mőszaki észrevételeknek megfelelıen az egészségház költségvetési kiírása módosításra került. A módosítás a költségvetési kiírás építımesteri munkáit, valamint a gépészet-szellızés munka tételeit érinti. Építımesteri munkák: - Felvonulási létesítmények tételei törlésre kerültek; - Zsaluzás és állványozás 9. tétele esetében bakállványra módosult a homlokzati keretállvány; - Irtás-, föld és sziklamunka 2. tételének mennyisége a beérkezett ajánlatokban tett mőszaki észrevételeknek megfelelıen módosításra került;

9 9 - Falazás és egyéb kımőves munkák 16. tétele törlésre került a mőszaki észrevételeknek megfelelıen; - Síkalapozás 2. tételének mennyisége a beérkezett ajánlatokban tett mőszaki észrevételeknek megfelelıen módosításra került; - Ácsmunka 14. tételének mennyisége csökkentésre került a tárgyaláson elhangzott mőszaki észrevételnek megfelelıen; - Tetıfedés 11. és 12. tételének mennyisége csökkentésre került a tárgyaláson elhangzott mőszaki észrevételnek megfelelıen; - Asztalos szerkezetek elhelyezése munkanem esetében nyitható nyílászárók kerülnek beszerelésre. A munkanem 3., 4., 5., 7., 15., 16., 20. tételeinek mennyisége a mőszaki észrevételeknek megfelelıen javításra került; - Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem esetében az 5., 6., 7. tétel a mőszaki észrevételeknek megfelelıen bekerült a költségvetésbe. A kültéri információs táblákra vonatkozó 16. tétel törlésre került. Beszerzése a pályázat eszközbeszerzésében valósul meg. Illetve a kerítés bontására vonatkozó, az eredeti költségvetés 5. tétele törlésre került. A beltéri információs táblákra vonatkozóan viszont a munkanem 15. tétele beépítésre került a költségvetésbe. - A szigetelés munkanem 11. tétele a mőszaki észrevételeknek megfelelıen törlésre került; - A költségvetés új munkanemmel bıvült a mőszaki észrevételeknek megfelelıen: Útpályatartozékok készítése; - A kert és parképítési munkák 1-6. tételei törlésre kerültek, az önkormányzat saját teljesítésben valósítja meg. - Az akadálymentesítés esetében elıírt beépített és mobil indukciós hurkok beszerzése szintén a pályázat eszközbeszerzésébıl valósul meg, azért jelen költségvetési kiírásban nem árazandó. Gépészet szellızés, főtés: a természetes szellızéssel rendelkezı helyiségek esetében a gépi szellızés elhagyásra került. A szellızést a nyitható nyílászárók biztosítják. Jelen tájékoztatást valamennyi ajánlattevı számára egyidejőleg, közvetlenül, írásban megküldjük. Ajánlatkérı a módosított dokumentációban meghatározta a beruházás költségvetését - egyebek mellett - az alábbiak szerint: Építımesteri- szakipari munkák: Szárazépítés Könnyőszerkezetes 000- épületrész szanálás jellegő bontása 30 Lm3 Villanyszerelési munkák:

10 10 Világítási szerelvények (tip.:legrand Valena) Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, 1. süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 58 db tip. csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér 3. Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzatelhelyezése csillagpontos tip. antenna aljzat TV végzáró 10 db, fehér 2 db Vezetékek, kábelek CAT5 adatátviteli kábel 10. (telefon részére) 25 fm Elosztók 10. E11 tip. medikai tábla 5 db A végleges ajánlattételi határidıre ajánlatot tett a kérelmezı, az AVÉP Ajkai Építıipari Kft., a Vortex Építı Építıipari és Generálkivitelezı Kft., az SHS Építı tervezı és Kivitelezı Kft., az E-Builder Kft., a Lırinci Építı és Fıvállalkozó Kft., a Bonzók '94 Kft., és a FEHÉRÉP Kft. Diamond-Generál-Ép Kft.: megnevezés nettó vállalási ár 1. Villamos munkák összesen Ft 2. Építımesteri szakipari munkák összesen Ft 3.a.Gépészet bontás összesen Ft 3.b. Gépészet szellızés összesen Ft 3.c.Gépészet főtés összesen Ft 3.d.Gépészet gázszerelés összesen Ft 3.e.Gépészet víz,-szennyvíz szerelés Ft összesen 3.f. Tőzjelzı rendszer Ft Mőszaki észrevételek Nettó mindösszesen Ft Építımesteri- szakipari munkák:

11 11 Szárazépítés Könnyőszerkezetes épületrész szanálás jellegő bontása 30 Lm Villanyszerelési munkák: Világítási szerelvények (tip.:legrand Valena) 1. Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) tip. csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér 58 db Komplett világítási szerelvények; Antenna csatlakozóaljzatelhelyezés e csillagpontos tip. antenna aljzat TV végzáró 10 db, fehér 2 db Vezetékek, kábelek CAT5 adatátviteli 10. kábel (telefon részére) 25 fm Elosztók 10. E11 tip. medikai tábla 5 db Ajánlatkérı november 4-én megtartotta a végleges ajánlatok bontását, a bontási jegyzıkönyvet megküldte ajánlattevıknek, valamint ugyanaznap a Diamond-Generál-Ép Kft.-tıl indokolást kért kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatás kapcsán az alábbiak szerint:

12 12 Ajánlattevı ajánlatának nettó ajánlati ára a Kbt. 86. (2) bekezdése c) pontja szerint számoltak szerint 15 %-ot meghaladóan tér el a beszerzés becsült értékétıl. A Diamond-Generál-Ép Kft november 7-én benyújtotta indokolását az ajánlatkérınek az alábbiak szerint: ( ) Cégünk a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertessége esetén munkahely teremtı állami támogatást kíván igénybe venni év elején. Elképzelésünk alapján helyi - jelenleg munkanélküli szak- és segédmunkás embereket is felvennénk a kivitelezés megvalósítására. Természetesen, amennyiben a remélt állami támogatást nem kapjuk meg évre - megjegyezzük, hogy a évi keret már kimerült - akkor is élni kívánunk helyi munkaerı bevonására a Tisztelt Ajánlatkérı jóváhagyásával, támogatásával. Ez fıleg munkanélküli személyekre vonatkozik - akik méltóak arra, hogy ilyen módon támogatást, munkahelyet kapjanak - illetve a teljesítésbe 10 %-nál kisebb mértékben bevonásra kerülı vállalkozásokra vonatkozhat. Nyilvánvaló, hogy ezek a vállalásaink többletponttal nem járnak a közbeszerzési pályázat során, viszont ajánlati árunk kialakítását befolyásolták. Ugyanígy befolyásolta ajánlati árunk kialakítását, hogy cégünk dolgozói, alkalmazottai és alvállalkozóink, beszállítóink részére folyamatos munkaellátottsággal bírjunk. Ez elsısorban az anyagáraknál mutatkozik meg nagyobb mértékben, a részünkre biztosított kedvezményeknél. Ajánlati árunknál minimális prognosztizációs költséget vettünk figyelembe a viszonylag rövid kivitelezési idıszak miatt. Nyertes pályázat esetén az elvégzett kivitelezést referenciaként kívánjuk felhasználni, így ennek érdekében a fedezeti összegünk jelentıs részérıl lemondunk az ajánlatkérı részére. Az ajánlati árunk megállapításánál döntı jelentıségő volt, hogy két részszámla benyújtására van lehetıség a teljesítés során. Mivel teljesítési számláinkat - nyertes pályázat esetén - faktoráltatjuk, így rövid fizetési határidıt tudunk vállalni alvállalkozóink, beszállítóink felé, ami szintén árcsökkentı tényezı. Megküldjük a Tisztelt Ajánlatkérı részére a munkabérekre vonatkozó kimutatásunkat, amely alátámasztja, hogy ajánlati díjunk fedezetet nyújt a járulékok, közterhek kifizetésére. Mellékeljük a november 2-i együttes adóigazolásunkat, mely alapján nincs alapján adó- és vámtartozásunk, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy ajánlati - szerzıdéses - árunkat ilyen jellegő korábbi terhek befolyásolják. Ajánlatkérı részére dokumentálunk néhány beszállítói ajánlatot, melyek alátámasztják vállalási árunk realitását és az alapján a kivitelezés megvalósíthatóságát. A megajánlott munkadíjunk árképzését jelentı rezsióradíjjal kapcsolatban mellékeljük Budapesti Gyógyfürdı és Hévizei Zrt. által meghirdetett KÉ-86281/2010. közbeszerzési eljárás szerzıdését az elfogadott rezsióradíjak tekintetében. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérıt objektív indoklásunk elfogadására és az alapján ajánlatunk érvényességének megállapítására.

13 13 A Diamond-Generál-Ép Kft. csatolta indokolásához a munkabér fedezet elnevezéső táblázatot, az Ablak-Stúdió 99 Bt.-tıl No:A/10/0534 számú cégjegyzés nélküli árajánlatot, a Diamond Team Sec. Kft. ben megküldött ajánlata gépészeti munkák kivitelezésére, KIV-TERV Kft. anyagköltségre vonatkozó árajánlatát, együttes adóigazolást november 2-i dátummal, Budapesti Gyógyfürdıi és Hévizei Zrt. által más közbeszerzési eljárásban készített összegezését. Ajánlatkérı november 11-én megtartotta az eredményhirdetést, az összegezés szerint érvényes ajánlatot 8 ajánlattevı tett, érvénytelen ajánlatot a FEHÉRÉP Kft. tett. Nyertes ajánlattevınek a Diamond-Generál-Ép Kft. lett kihirdetve nettó Ft ajánlati árral. Kérelmezı a második legkedvezıbb ajánlatot tette nettó Ft-tal. A kérelmezı november 14. napján iratbetekintést tett a Diamond-Generál- Ép Kft. ajánlattevı ajánlatába. Ajánlatkérı november 17-én hirdetményt adott fel az eljárás eredményérıl, november 22-én a kérelmezıi jogorvoslati kérelemre tekintette felfüggesztette a közbeszerzési eljárását. Kérelmezı november 16-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elı, amelyben kérte jogsértés megállapítását, az ajánlatkérı indokoláskérésének és az eljárást lezáró döntésének a megsemmisítését, valamint ajánlatkérı kötelezését az eljárási költségek megfizetésére. Kérelmezı tárgyalási nyilatkozatával és észrevételével pontosítva az alábbi kérelmi elemeket terjesztette elı: Kérelmezı a jogsértı esemény megtörténtének idıpontját, valamint a kérelmezı arról való tudomásszerzésének idıpontját az 1. kérelmi elem tekintetében november 4. az indokoláskérés megküldése idıpontjának napjában, valamint november 11. az összegezés megküldésének idıpontjában, míg a 2. és 3. kérelmi elem tekintetében a november 14-i iratbetekintés napjában jelölte meg. A megsértett jogszabályi rendelkezésekként a Kbt át, a Kbt. 88. (1) bekezdés f) és g) pontját, valamint a Kbt. 91. (1) bekezdését jelölte meg. Kérelmezı az ügyfélképessége vonatkozásában elıadta, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be. Kérelmezı álláspontjának indokolását az alábbiak szerint adta elı:

14 14 1. Kérelmezı ismertette, hogy az ajánlatkérı a november 4. napján indokolást kért az eljárásban nyertesként kihirdetett Diamond-Generál-Ép Kft. részére, amelyben rögzítette, hogy az ajánlattevı ajánlatának nettó ajánlati ára a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontja szerint számoltak szerint 15 %-ot meghaladóan tér el a beszerzés becsült értékétıl. Kérelmezı megítélése szerint az ajánlatkérı indokolás-kérése azért jogsértı, mivel annak megfogalmazása túl általános, nevezetesen nem jelölte meg konkrétan az ajánlatkérı, hogy az értékelés szempontjából mely lényeges ajánlati elemekre vonatkozó ajánlati árrészt tartja kirívóan alacsonynak. Ebben az esetben tud ugyanis meggyızıdni az ajánlatkérı arról, hogy objektív alapú-e az indokolás, valamennyi ajánlatkérı által aggályosnak tartott ajánlati elem megalapozottságát megfelelıen igazolta-e az ajánlattevı, az indokolás a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı-e. Továbbá, az indokolás tekintetében az ajánlattevıknek is tisztában kell lenniük, hogy mit tart kirívóan alacsony értékőnek az ajánlatkérı, hiszen kizárólag ebben az esetben lesz egyértelmő az ajánlattevık számára, hogy mely elemeket kötelesek az indokolás elfogadása érdekében megindokolni, vagy akár az ellenszolgáltatást milyen szempontok figyelembe vételével kötelesek a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı módon alátámasztani. Kérelmezı hivatkozott a Döntıbizottság ilyen tárgyban hozott döntésében foglaltakra, amely szerint az ajánlattevı az indokolás objektivitását csak abban az esetben teremtheti meg, az ajánlati árának ajánlatkérı által megjelölt árelemeit akkor tudja ismertetni, amennyiben az ajánlatkérı egyértelmően rögzíti az indokolás kért tartalmát. Továbbá arra, hogy az ajánlatkérınek pontosan meg kell határozni azt, hogy az ajánlati árat milyen okból tartja aggályosnak, annak mely elemét kifogásolja, valamint meg kell adnia, hogy az ajánlattevık az indokolás során milyen vizsgálati szempontokat vegyenek figyelembe. Kérelmezı szerint az ajánlatkérı a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás tekintetében a beadványához csatolt táblázattal elismerte azt a kérelmezıi álláspontot - összhangban a Döntıbizottság gyakorlatával is - hogy az ajánlatkérınek pontosan meg kell határozni, hogy az ajánlati árat konkrétan milyen okból tartja aggályosnak. Az ajánlatkérı ugyanis a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálat során munkanemenkénti bontásban tette meg az árak összehasonlítását, nevezetesen meg tudta volna jelölni az indokolás kérésben, hogy konkrétan mely tételek vonatkozásában tartja kirívóan alacsonynak a nyertesként kihirdetett ajánlattevı ajánlati árát. Álláspontja szerint a Kbt. 86. szerinti indoklás kérésre nincsen befolyással az, hogy átalányáras szerzıdést kíván kötni az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel, ezért az ajánlati elemek megalapozottságáról a díjmeghatározásra tekintet nélkül köteles meggyızıdni az ajánlatkérı. Kérelmezı megítélése szerint az ajánlatkérıi indokoláskérés ezen követelményeknek nem tett eleget, az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 86. (1) bekezdését.

15 15 2. Kérelmezı ismertette, hogy ajánlatkérı augusztus 30. napján kiegészítı tájékoztatást küldött ki az ajánlattevık részére, melynek 13., 27., 28., 29., 30., 37., kérdéseire adott válaszaiban az ajánlatkérı megjelölte, hogy mely tételek ellenértékét kell az ajánlattevıknek az ajánlati árba beépíteni, azaz mely tételekre kell még a költségvetési kiíráson felül ajánlatot tenni. Kérelmezı álláspontja szerint ezen tételek ellenértékét az ajánlattevıknek a költségvetési fıösszesítı mőszaki észrevételek sorában kellett szerepeltetni. Ugyanis amennyiben a kivitelezés terv szerinti megvalósuláshoz szükségtelenek voltak azok a tételek, melyeknek beárazását mőszaki észrevételként írta elı a augusztus 30-i kiegészítı tájékoztatásban az ajánlatkérı, akkor a hivatkozott tételekre nem kellett volna az ajánlatkérınek beárazási kötelezettséget elıírni. A kérelmezı beárazta az ajánlatkérı által kért tételeket a költségvetési kiírásban mőszaki észrevételként. Kérelmezı megítélése szerint ezen tételek tekintetében az ajánlattevık nem mérlegelhettek, hogy beárazzák-e azokat az ajánlatkérı kötelezı elıírása miatt. Amennyiben az ajánlatkérınek az észrevételben foglalt álláspontja ezzel kapcsolatban megalapozott lenne, úgy a kérelmezı szerint az ajánlatok összehasonlíthatóságára vonatkozó alapelv sérülne. Megítélése szerint nem helytálló az ajánlatkérın ezen álláspontja tekintettel arra, hogy a végleges dokumentációban is feltüntetésre került a mőszaki észrevételek sora, így ez egyértelmően azt igazolta, hogy az ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásra adott válaszában foglaltaknak megfelelıen továbbra is kérte az ajánlatok megtételét. A Diamond-Generál-Ép Kft. ajánlattevı a végleges ajánlatában ezen tételeket nem árazta be, ezért kérelmezı szerint a Diamond-Generál-Ép Kft. nem a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint adott ajánlatot. Az ajánlatkérınek ezen tényre tekintettel érvénytelennek kellett volna minısíteni az ajánlattevı ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. 3. Kérelmezı megítélése szerint az ajánlatkérı a Diamond-Generál-Ép Kft. ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontjának megsértésével nyilvánította érvényesnek, mivel az ajánlattevı által az ajánlati árral kapcsolatban becsatolt indokolás nem felel meg a Kbt. 86. (4) és (5) bekezdésben foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy az nem objektív alapú, továbbá nem összeegyeztethetı a gazdasági ésszerőséggel. A kérelmezı álláspontja szerint, nem felelt meg a Diamond-Generál-Ép Kft. indokolásában tett nyilatkozatok - többek között - az alábbiak szerint: - nyertesség eseten állami munkahely-támogatást kívánnak igénybe venni (a Kbt. 86. (7) bekezdésében foglaltaknak sem felel meg, továbbá iratot ezzel kapcsolatban az ajánlattevı nem csatolt be), - fıként munkanélküli személyeket kívánnak bevonni az ajánlatkérı jóváhagyásával, - a bevonni kívánt személyek fıként helyi, 10 % alatti alvállalkozók lesznek (az eredeti ajánlatban a 17. oldalon a 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti

16 16 nyilatkozatban kizárólag az épületgépészet és - a Kbt c) pontja alapján alvállalkozónak nem minısülı - építıanyag szállítást jelölte meg, így ezen indokot sem lehetett volna az ajánlatkérınek elfogadni), - befolyásolta az ajánlati ár kialakítását, hogy az ajánlattevı dolgozói, alkalmazottai, alvállalkozói és beszállítói részére folyamatos munkaellátottságot biztosítson, mely elsısorban az anyagáraknál mutatkozik meg, - jelen eljárás tárgyát képezı beruházást referenciaként kívánják majd felhasználni, - kettı részszámla benyújtására van lehetıség; a teljesítési számláikat faktorálhatják. Kérelmezı szerint a november 2-i adóigazolás sem minısült az ajánlati ár indokolásának, továbbá a csatolt beszállítói ajánlatok kizárólag a nyílászárók anyagdíjaira vonatkoztak, továbbá, a KÉ-86281/2010. számú közbeszerzési eljárásra történı hivatkozás sem minısült megfelelı indoknak, arra tekintettel sem, hogy ezen eljárásban a Diamond-Generál-Ép Kft. ajánlattevı ajánlatát érvénytelenítette az ajánlatkérı. A kérelmezı hivatkozott arra, hogy az iratbetekintéskor állapította meg azt, hogy a nyertes ajánlattevı kizárólag a nyílászárók anyagköltsége vonatkozásában csatolt be részletes ajánlatot, a többi, az ajánlatkérı beadványában hivatkozott költségek tekintetében nem. Kérelmezı osztotta az ajánlatkérı azon álláspontját, amely szerint egy jövıben igénybe venni kívánt támogatás létét dokumentumokkal alátámasztani nem lehet, ugyanakkor megítélése szerint ebben az esetben nem is lehet elfogadni az erre való hivatkozást a Kbt. 86. (4) bekezdés f) pontjának, illetve 86. (7) bekezdésének megfelelı, objektív indoknak. Kérelmezı hivatkozott továbbá arra, hogy az egyéb érdekelt által a jelen jogorvoslati eljárás során tett észrevételéhez mellékletként csatolt munkabér fedezet-számítás elnevezéső irat alapján a TERC VIP King költségvetés készítı programmal kimutatást készített, melyben kikalkulálta a kivitelezésre fordítandó becsült óra számot, számított rezsi óradíjat, munkadíjat. Kérelmezı szerint ezen kalkuláció alapján megállapítható, hogy önmagában a nyertes ajánlatban lévı munkadíj tételek megalapozták volna az ajánlati ár kirívóan alacsonynak minısítését, ezáltal a nyertes ajánlattevı ajánlatának érvénytelenítését. Kérelmezı ismertette továbbá, hogy az Építıipari Ágazati Párbeszédbizottság Szakértıi Csoportja a vállalkozások tényadataira támaszkodva dolgozta ki az egy munkaórára számított Ft/óra rezsióradíjat, amely összeg évben - 4,2 %-os inflációval számolva Ft/órára - nıttek, évben pedig további növekedés prognosztizálható. Ajánlatkérı észrevételében kérte az alaptalan kérelem elutasítását és jogsértés hiányának megállapítását. 1. Álláspontja szerint a Kbt. 86. (1) bekezdés a)-c) pontja beidézésre került az indokolásra történı felhívásban. Hivatkozott döntıbizottsági határozatra, amely

17 17 szerint kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében áll fenn indokoláskérési kötelezettség, ebbıl következıen pedig az ellenszolgáltatás teljes végösszegét, tehát az összesített ellenszolgáltatást kellett vizsgálni abból a szempontból, hogy az kirívóan alacsony-e. Ajánlatkérı a Kbt. 86. (1) bekezdésének megfelelıen az ellenszolgáltatás teljes végösszegét vizsgálta az irreálisan alacsony ellenszolgáltatás meghatározásakor, ezért az indokolás kérésben nem jelölte meg, hogy mely árelemet kéri részletesen ismertetni ajánlattevıtıl. Ajánlatkérı átalányáras szerzıdést kívánt kötni a nyertes ajánlattevıvel. Ajánlatkérı ismertette, hogy a Kbt. 86. (1) bekezdése nem rögzíti, hogy az ajánlatkérı köteles meghatároznia az indokolás kérésben azt, hogy az ajánlattevı milyen tartalmi elemek szerint adja meg indokolását. A Kbt. 86. (4) bekezdése határozza meg, hogy az indokolás értékelésénél melyek azok a szempontok, amelyeket ajánlatkérı az indokolás értékelésénél figyelembe vehet. Nem vitatta, hogy a nyertes ajánlattevı csatolt be olyan dokumentumokat is az indokolásában, amely nem volt releváns - pl. az adóigazolás - a kirívóan alacsony ár tekintetében. Megítélése szerint az ajánlattevı indokolásában megadta, számadatokkal igazolta a teljes beruházáshoz szükséges szakember szükségletet, a rezsi óradíjat, a munka órát. Majd ebbıl vezette le, hogy a kivitelezés során mekkora összeget tesz ki az alkalmazottak bérének és járulékainak költsége. Indokolásában a Diamond-Generál-Ép Kft. árajánlatokkal igazolta a nyílászárók anyagköltségét, a főtésszerelési munkák anyag és díj költséget, gázszerelési munkák anyag és díj költséget, víz-, villanyszerelési munkák díj költségét, az acélcsı korlát anyagköltségét, valamint a tetıcserép anyagköltségét. Ajánlatkérı megítélése szerint ennek értelmében ajánlatkérı számára a fent nevezett indokok, körülmények fennállása fogadható el az indokolás során, erre nem szükséges külön felhívni az ajánlattevı figyelmét. 2. Ajánlatkérı ismertette, hogy az ajánlattételi dokumentációban a következı elıírásokat tette az ajánlati árral kapcsolatban: Nettó ajánlati ár (Ft) A kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, a beruházás teljesítéshez szükséges összes költség. Az ajánlattevıknek a teljes, kulcsrakész megvalósításhoz szükséges mindennemő feladatra teljes körő, az elıírt minıségi követelményeknek megfelelı ajánlatot kell adniuk prognosztizált, fix áron. FIGYELEM! Az ajánlattételi felhívással és a mőszaki dokumentációval összhangban ajánlatkérı a tételes költségvetés mellett egy ajánlattevıi kifejezett nyilatkozat csatolását kéri, amely szerint az ajánlattevıi költségvetés a teljes kulcsrakész megvalósításhoz szükséges mindennemő feladatra teljes körő, az elıírt minıségi követelményeknek megfelelı munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az ajánlattevı által szükségesnek tartott költségvetési tételt tartalmazza.

18 18 A szeptember 30-án megtartott tárgyalást követıen ajánlatkérı a dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást felülvizsgálta, átdolgozta. A végleges ajánlatok benyújtásához kiadott módosított költségvetési kiírás tartalmazta a kiegészítı tájékoztatás során felmerült mőszaki észrevételek tervezı által a teljes kivitelezéshez szükségesnek tartott tételeit, valamint az elfogadott költségcsökkentı javaslatokat. Azok a tételek, amelyek nem kerültek be az új költségvetési kiírásba, de a kiegészítı tájékoztatás során mőszaki észrevételként volt szükséges beárazni, ajánlatkérı álláspontja szerint a kivitelezés terv szerinti megvalósulásához szükségtelenek voltak. Ajánlattevık számára az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a kiegészítı tájékoztatás és a tárgyalásokon elhangzott és elfogadott mőszaki észrevételek beépítésével átdolgozott költségvetési kiírások kerültek kiküldésre. Ajánlattevık mőszaki észrevételt szükség esetén tehettek, mivel a Diamond-Generál-Ép Kft. nem tett mőszaki észrevételt végleges ajánlatában, az ajánlatkérı által kiadott végleges költségvetési kiírást teljesnek ítélte a beruházás teljes kivitelezéséhez. Ezért a Diamond-Generál-Ép Kft. ajánlata ajánlatkérı megítélése szerint érvényes volt. 3. Ajánlatkérı megítélése szerint a Diamond-Generál-Ép Kft. indoklásában leírta, számadatokkal igazolta a teljes beruházáshoz szükséges szakember szükségletet, a munka óradíjat, a rezsi órát. Ebbıl levezette, hogy a kivitelezés során mekkora összeget tesz ki az alkalmazottak bérének és járulékainak költsége. A Kbt. 86. (7) bekezdése szerint ajánlattevınek az állami támogatás jogszerőségét kell dokumentumokkal alátámasztva igazolnia. A nyertes ajánlattevı indokolásában egy a közeljövıben igénybe venni kívánt állami támogatást nevezett meg, amely ajánlatkérı megítélése szerint összhangban van a Kbt. 86. (4) bekezdés f) pontjával, így a Diamond-Generál-Ép Kft. állami támogatások megszerzésére való lehetıségét is figyelembe tudta venni az ajánlatkérı. Ajánlatkérı ezt a törvényi rendelkezést úgy értelmezte, hogy egy esetlegesen késıbbiekben megkötendı támogatási szerzıdés esetének a valószínősítése is elegendı, objektív módon alátámasztását jelenti egy indokolásnak, mivel egy jövıben igénybe venni kívánt támogatás létét dokumentumokkal alátámasztani nem lehet. Nyertes ajánlattevı indokolásában rögzítette, hogy nyertessége esetén helyi munkaerı bevonásával, valamint helyi 10% alatti alvállalkozók bevonásával kívánja a teljesítést megvalósítani, természetesen csak azon az építészeti területen, amelyet ajánlatának Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint megjelölt. Ajánlatkérı megítélése szerint a Diamond-Generál-Ép Kft. indokolásában árajánlatokkal igazolta a nyílászárók anyagköltségét, a főtésszerelési munkák anyag és díj költséget, gázszerelési munkák anyag és díj költséget, víz-, villanyszerelési munkák díj költségét, az acélcsı korlát anyagköltségét, valamint a tetıcserép anyagköltségét. Az ajánlatkérı ismertette, hogy az általa igénybevett E.A. mőszaki szakértı, tervezı által november 10-én tett tervezıi nyilatkozat is ezt az ajánlatkérıi álláspontot támasztotta alá, amelyben a szakértı egyértelmően rögzítette azt,

19 19 hogy a nyertes ajánlattevı benyújtott indokolásában rögzített munkaóra, illetve rezsióradíj a tervezıi becsléssel összhangban van. Az indokolásban, valamint az ajánlatban megjelölt anyagköltségek összességében a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetık, a piaci árakkal nagyságrendileg megfelelnek. Ajánlatkérı mindezek alapján a nyertes ajánlattevı által benyújtott indokolást objektíven alátámasztottnak értékelte, ezért a Diamond-Generál-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította. Egyéb érdekelt Diamond-Generál-Ép Kft. észrevételében a kérelem elutasítását kérte. 1. Egyéb érdekelt álláspontja szerint minden közbeszerzési eljárás más mőszaki tartalmú, mások az ajánlatkérı mőszaki és pénzügyi elvárásai az ajánlattevıktıl, eltérıek az ajánlatkérı gazdasági érdekei és lehetıségei, így nem lehet automatikusan egy konkrét eljárásban kiadott döntıbizottsági határozatot értelmezni egy másik eljárásban. Egyéb érdekelt elıadta, hogy az ajánlatkérı november 4-i indokolás kérése egyértelmő volt a számára. Ebben a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontján kívül más hivatkozási ok nem szerepelt az indoklás benyújtásának okaként. Egyéb érdekelt szerint a kérelmezı jogorvoslati kérelemében hivatkozott döntıbizottsági határozatot nem lehet általánosságban ráhúzni valamennyi, a Kbt. 86. megsértését feltételezı jogorvoslati kérelemre. Megítélése szerint a kérelmezı, mintegy sugallni kívánja a Döntıbizottság részére, hogy a hivatkozott, általánosságokat rögzítı határozat alapján újból meg kell semmisíteni egy ajánlatkérıi döntést. Egyéb érdekelt álláspontja szerint a Kbt. 86. (1) bekezdés a)-c) pontja tartalmazza, hogy mely esetekben köteles az ajánlatkérı indokolást kérni, amennyiben az ajánlat - jelen esetben a Diamond Generál-Ép Kft. ajánlata - a többi ajánlattevı ajánlatához és becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz. Jelen eljárásban a Kbt. 86. (1) bekezdés a) pontja alapján volt szükséges az indokolás kérése, mivel részajánlati lehetıség nem volt az eljárásban, illetve az ellenszolgáltatásra vonatkozóan nem szerepelt több rész-szempont, illetve alszempont. A Kbt. 86. (6) bekezdése külön figyelmet fordít arra vonatkozóan, hogy az ajánlati ár fedezetet nyújtson a munkabérre, a közterhek kifizetésére. Észrevételéhez csatolta a munkabérfedezet számítását, melyet valamennyi szakág, ajánlati elem vonatkozásában elvégzett, figyelembe véve a évi változásokat is. Álláspontja szerint, mivel az ajánlatkérı a rendelkezésre álló pályázati és saját forrást, mint tervezett maximális bekerülési költséget határozta meg, ezért rendelkezésére állhatott olyan költségbecslés, amely alapján az esetleges kockázati tényezıket, a teljesítés sikerességét befolyásoló elemeket idejében megismerhette és figyelembe vehette a döntésénél. Nyilván ezért nem határozott meg konkrét ajánlati elemeket, mivel a részére rendelkezésre álló tervezett költséget alátámasztó anyag és az egyéb érdekelt ajánlata között nem

20 20 volt kirívóan alacsony ajánlati tétel. A Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontjára tett ajánlattevıi indokolás formai, tartalmi követelményeire nincs egységes elıírás és az indokolás megadásának szempontjaira sem. Megítélése szerint ugyanígy nincs a Kbt.-ben olyan elıírás, amely a Kbt ra vonatkozó indokoláskérés formai, tartalmi elemeit rögzíti az ajánlatkérık számára. 2. Egyéb érdekelt nem vitatta, hogy ajánlatkérı augusztus 30. napján küldött kiegészítı tájékoztatást az ajánlattevıknek, ugyanakkor megítélése szerint szeptember 1-én az ajánlatkérı módosította az ajánlattételi dokumentációt, így módosított egységes költségvetés került kiadásra szeptember 30-án tartott tárgyalásokon ajánlattevınként rögzítésre került a mőszaki tartalom változásával kapcsolatos javaslatok, és ez alapján került kiadásra a végleges költségvetés kiírás október 26-án, melyre vonatkozó tájékoztatóban rögzítésre került, hogy a nyomtatottal megegyezı beárazott költségvetést kell benyújtani a végleges ajánlatban. Egyéb érdekelt ennek megfelelıen tette meg az ajánlatát, így megalapozatlannak tartotta a kérelmezı ez irányban kezdeményezett érvénytelenítésre vonatkozó kérelmét. A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a kérelem részben alapos. Ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezet szerinti egyszerő tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás augusztus 5-én került feladásra, ezért a Döntıbizottság az ezen a napon hatályos Kbt. rendelkezések alapján folytatta le a jogorvoslati eljárást. 1. A Döntıbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 86. (1) bekezdése szerint követett-e el jogsértést az indokolás kérése során. A Kbt. 3. szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt (3) bekezdés g) pontja szerint az egyszerő közbeszerzési eljárásban a következı rendelkezések megfelelıen alkalmazandóak úgy, hogy azokban az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni: az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a , azzal, hogy az eljárás eredményérıl szóló összegezést legkésıbb az ajánlatok felbontástól számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül kell megküldeni az ajánlattevıknek. A Kbt. 86. (1) bekezdés szerint:

21 21 (1) Az ajánlatkérı az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevı ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következı egységek valamelyike tekintetében: a) az ajánlat egésze, vagy b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont. A Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontja szerint: (2) Az ajánlatkérı köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti valamelyik egységre vonatkozó - összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevı ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékbıl - a két szélsı érték kiejtésével - számít ki az ajánlatkérı. A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı elvégezte a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontjában szabályozott átlagszámítást. Ajánlatkérı eleget tett a Kbt. azon kógens elıírásának is, hogy indokolást kért a nyertes ajánlattevıtıl a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva, mivel a nyertes ajánlattevı által megajánlott ellenszolgáltatás mértéke több mint 15 %-kal eltért a számtani átlagtól. A Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy a Kbt. 86. (2) bekezdése határozza meg azokat az eseteket, amelyeknél kötelezı az indokolás kérése, mivel maga a törvény minısíti azokat kirívóan alacsony ellenszolgáltatásnak. A Kbt. 86. (2) bekezdés a)-c) pont alatt meg is adja azon számítási metodikát a törvény, melyet alkalmazva kell ajánlatkérınek elvégezni a vizsgálatot. A törvényi szabályozás szigorító feltételt nem határoz meg, ezért valamennyi benyújtott ajánlatot figyelembe véve kell elvégezni a számításokat. A kirívóan alacsony ár vizsgálatának célja, hogy ajánlatkérı meggyızıdjön arról, hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzıdés a megajánlott áron összességében ténylegesen teljesíthetı-e. Ajánlatkérı egyösszegő ár megajánlását írta elı, ezáltal az ajánlattevı ajánlata akkor érvénytelen, ha az ár az ajánlatkérı által megjelölt költségelemeinek különbözı szempontok szerinti vizsgálata során kétséget kizáróan megállapítható, hogy a beszerzés szakmai tartalmát képezı építési beruházás a megajánlott áron nem teljesíthetı. A Kbt a értelmében indokolás kérésében az ajánlatkérınek meg kell adni azokat az általa

22 22 lényegesnek tartott ajánlati elemeket, amelyekre vonatkozóan kéri az adatok és az indokolás benyújtását. Nem fogadható el az általános jellegő, csak a törvény szövegére, illetve a jogszabályhelyre történı hivatkozás, mivel követelmény, hogy az ajánlatkérı konkrétan nevesítse, hogy mely ajánlati elemeket kell az ajánlattevınek megindokolni. Általános jellegő felhívás alapján az ajánlattevık nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy megfelelı tartalommal el tudják készíteni indokolásukat az ajánlati áraik alátámasztására. A Döntıbizottság több határozatában kifejtette a nem megfelelı indokolás kérés miatt, a Kbt. 86. (1) bekezdésének megsértését. (D.983/12/2010., D.61/11/2011., D.250/13/2011.) A Döntıbizottság álláspontja szerint az ajánlattevık csak akkor vannak abban a helyzetben, hogy megfelelı magyarázatot adjanak az áraikra vonatkozóan, ha ajánlatkérı pontosan megfogalmazza, hogy az ajánlati árat milyen okból tartja aggályosnak, annak mely elemeit kifogásolja, valamint megadja, hogy az ajánlattevık az indokolás során milyen vizsgálati szempontokat vegyenek figyelembe. A Döntıbizottság a konkrét esetben megállapította, hogy ajánlatkérı az indokoláskérésben mindössze a jogszabályi rendelkezést, a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontját jelölte meg az indokolás alapjaként. Ezen belül nem határozta meg, hogy konkrétan mely ajánlati elemekre tekintettel értékeli a kérelmezı ajánlati árát kirívóan alacsonynak, az indokolás tartalmi követelményeit, szempontjait sem rögzítette. A Döntıbizottság nem tudta elfogadni ajánlatkérı azon hivatkozását, hogy kizárólag az ajánlati árat vizsgálta a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás meghatározása tekintetében és az egyes költségelemek különbözı szempontok szerinti vizsgálatát ebben a tekintetben nem tartotta szükségesnek, továbbá azt, hogy a Kbt. 86. (1) bekezdése nem rögzíti az indokoláskérés tartalmi elemeit, ezért elegendınek tartotta a jogszabályi helyre történı hivatkozást. A fent már kifejtettek szerint a Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérı kötelezettsége és érdeke, hogy az ajánlatok bírálata során meggyızıdjön az ajánlatnak a vállalt ellenszolgáltatás melletti teljesíthetıségérıl, a benyújtott ajánlat teljesítésére képes ajánlattevı kiválasztása során kellı körültekintéssel járjon el. Ehhez nyújt támpontot a Kbt. 86. (4) és (6) bekezdésének példálózó jellegő felsorolása. Ajánlatkérınek nem az egyes költségvetési tételek összegének kirívó mértékét kell vizsgálni, különösen átalányár esetén, hanem azokat az ajánlati elemeket, amelyek a beszerzés tárgyára tekintettel a vállalás alapját képezték. A mőszaki tartalom ismeretében ajánlatkérı van abban a helyzetben, hogy ismeri az esetleges kockázati tényezıket, a teljesítés sikerességét befolyásoló elemeket. Döntıbizottság fentiekre tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérı által kiadott indokoláskérés nem felel meg a Kbt (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 86. (1) bekezdésében támasztott

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.604/19/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nyertes ajánlattevı:

HIRDETMÉNY. Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nyertes ajánlattevı: HIRDETMÉNY Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 9 Ajánlatkérı: Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nyertes ajánlattevı: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Teljesítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139/2008/33 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Tesco-Global Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Megbízási szerzıdés a Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.151/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.571/12 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.371/14/2015. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben