A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (4025 Debrecen, Simoffy u , a továbbiakban: kérelmező) által Komádi Város Önkormányzata (4138 Komádi, Hősök tere 4., képviseli: Bákonyi Ügyvédi Iroda, Dr. Bákonyi László ügyvéd, 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fszt. 5., a továbbiakban: ajánlatkérő) Barsi Dénes Általános Iskola Központi Épületének felújítása és bővítése Komádiban tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés c) pontjára tekintettel alkalmazandó 57. (3) bekezdés b) pontját, a Kbt. 57. (4) bekezdés e) pontját, a Kbt (5) bekezdésére tekintettel alkalmazandó Kbt. 58. (1) bekezdését. A Döntőbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság az ajánlatkérő ajánlattételi felhívása IV.2.1. pontjának a 2. bírálati részszempontra vonatkozó részét, valamint a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott döntéseit megsemmisíti. Kötelezi a Döntőbizottság az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére Ft, azaz százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság ajánlatkérő közbeszerzési eljárása, a jogorvoslati eljárás iratai, a felek írásban és a tárgyaláson megtett nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő április 25-én jelentette meg ajánlattételi felhívását a Közbeszerzési Értesítő évi 48. számában KÉ-9839/2011. szám alatt a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában a rendelkező részben meghatározott beszerzés vonatkozásában. A hirdetmény feladásának időpontja április 20-a. A felhívás II.1) pontja szerint a közbeszerzés tárgya építési beruházás, ezen belül tervezés és kivitelezés. A felhívás II.1.7)-8) pontja szerint a részekre történő ajánlattétel, a változatok (alternatív ajánlatok) megtételére nincs mód. A felhívás II.2) pontja szerint a szerződés szerinti teljes mennyiség a következő: Barsi Dénes Általános Iskola Központi Épületének felújítása és bővítése az alábbiak szerint: A projekt keretében a Barsi Dénes Általános Iskola központi épületének rekonstrukciója, átalakítása, bővítése, akadálymentesítése valósul meg. Az átalakítás/bővítés során új tantermek, modern szaktantermek, csoportszobák kerülnek kialakításra. A bővítést követően a Dózsa György úti épület tanulói a korszerűen kialakított központi épületben tanulhatnak. A felújítás fő célja, hogy az épület megfeleljen valamennyi jogszabályi előírásnak és pedagógia szempontnak. A projekt átfogó célja a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása. Az építési beruházás során a földszint, az első és második emelet átalakítása, felújítása történik meg, valamint bővítésre kerül a 2. emelet az alábbiak szerint (számadatok az építési engedély alapján): - az átalakított földszint helyiségei összesen: 1546,25 m2 az átalakított első emelet helyiségei összesen: 1325 m2 - átalakított és bővített második emelet helyiségei összesen: 1095,77 m2. Továbbá bővítésre/átalakításra/felújításra kerülnek a szertárak, tanári szobák, élelmezési egységek és azok kiszolgáló helyiségeik, mosdók stb. Liftek: 1 db 850 kg teherbírású személyfelvonó Kiviteli tervdokumentáció készítése szükséges. A II.3) pont szerint a teljesítés határideje március 31. Az ajánlatkérő a III.1.2) pontban meghatározta a fő finanszírozási és fizetési feltételeket az alábbiak szerint: A beszerzés ellenértékének pénzügyi fedezetét az ajánlatkérő pályázat útján elnyert támogatásból, valamint saját forrásból biztosítja, ezért a nyertes

3 3 ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. Számlázás: teljesítésarányosan, pénzügyi és kiviteli ütemterv szerint történhet a műszaki készültséghez kötötten. Benyújtható legfeljebb 3 db részszámla és 1 db végszámla. A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlákat az ajánlatkérő a Kbt (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint fizeti meg. Az ajánlatkérő 10 % előleget fizet. A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. szerinti feltételek teljesülése. A kifizetés magyar forintban (HUF) történik. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A felhívás III.2.1) pontja tartalmazta az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok) és a megkövetelt igazolási módot. A III.2.2) és a III.2.3) pontban határozta meg az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményeit. A IV.2.1) pont szerint a bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontokkal és súlyszámokkal. 1. Ajánlati ár kivitelezési munka Súlyszám Ajánlati ár tervezési munkák Súlyszám 3 3. Késedelmi kötbér (minimális mértéke Ft/nap, és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az ajánlattételi felhívás V.3.5.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ft/nap) [Kbt. 57. (7) és (8) bekezdés] Súlyszám 1 4. Kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás (hónapokban és az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az ajánlattételi felhívás V.3.5.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 36 hónap) [Kbt. 57. (7) és (8) bekezdés] Súlyszám 1 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az alábbi releváns időpontokat adta meg: - ajánlattételi határidő: május 16., 10 óra. - eredményhirdetés tervezett időpontja: a Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem kerül megtartásra - szerződéskötés tervezett időpontja: június 6.

4 4 Az ajánlatkérő a további információk körében az V ) pontban az alábbi módszereket határozta meg a bírálati részszempontokra nézve: Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemre pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok pontszámai és a súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. A pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályai kerülnek alkalmazásra négy tizedes jegy pontossággal. Részletes ismertetés a dokumentációban található. Az ajánlatkérő az V.3.3) pontban határozta meg a tárgyalás lefolytatásának menetét, annak alapvető szabályait az alábbiak szerint. Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások (bírálati részszempontok) vonatkozásában kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy - amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra - képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet. A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, egymást követően 30 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra - az esélyegyenlőség biztosítása érdekében - az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását követően megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv. A tárgyalás(ok) megtartásának helye és ideje: 4138 Komádi, Hősök tere 4. Polgármesteri Hivatal, az első tárgyalási forduló megnyitására várhatóan én 9:00 órakor kerül sor. Ajánlattevők a tárgyalási forduló(k)ban - összességében - kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat

5 5 érvénytelennek minősül. Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen egyidejűleg tájékoztatja. Az ajánlatkérő a tárgyalások során megtett ajánlatok bontására vonatkozóan nem tett előírásokat. A felhívás V.3.4.1) pontja szerint a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A felhívás V.3.4.2) pontja szerint a dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján kizárólag előzetes bejelentkezés után vehető át ajánlatkérő címén munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték megfizetésének igazolása. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (4) bekezdése irányadó. A felhívás V.7) egyéb információk között az 1. pontban az ajánlatkérő előírta, hogy a dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbi főbb tartalmi részeket határozta meg: I. Útmutató az ajánlattevők részére II. Iratminták (1-13. számú) III. Szerződéstervezet IV. Építési engedély, tervdokumentáció, árazatlan költségvetés Az Útmutató 3.2. alpontjában ( oldal) határozta meg ajánlatkérő az ajánlat kötelező tartalmát, amely keretében előírta az 1. számú iratminta szerinti Felolvasólap csatolását. Az 1. számú iratminta (37. o.) külön tartalmazta az ajánlati ár kivitelezés és az ajánlati ár tervezés bírálati részszempontot HUF nettó összegre nézve. A alpont szerint az ellenszolgáltatás összege a teljes munkára vonatkozik, mely áraknak fix árnak kell lennie. A szerződésben nem köthető ki pótmunka és tartalékkeret. A 4. pont tartalmazta az elbírálás módszerét, mely szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati módszer alkalmazása esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásban (KÉ évi 152. szám; december 22.) szereplő, a relatív értékelés módszerei, 1. arányosítás, ba) és bb) pontjai szerinti képletek alkalmazásával jár el. Az 5. pont szerint a tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre. A vállalkozási szerződéstervezet I/3) pontja (53. oldal) ismertette a beruházás főbb adatait, a felhívás II.2.1) pontjában foglaltak ismertetésén túlmenően az alábbiak szerint:

6 6 A kiviteli terveket a Megrendelővel el kell fogadtatni. A terveknek ki kell elégíteni a jelen szerződésben megfogalmazott követelményeket. A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan 1., 2., 3. és 4. számú melléklete tartalmazza. Az I/4) pont szerint Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyköteles tevékenység. A jogerős építési engedély száma:.. Az I/5) pont szerint A Vállalkozó munkáinak megvalósításához, az I.3) pontban megjelölteken felül szükséges összes további részletterv elkészítése a Vállalkozó feladata. A részletterveket Megrendelővel el kell fogadtatni. A terveknek ki kell elégíteni a jelen szerződésben megfogalmazott követelményeket. A szerződéstervezet Vállalkozói díj című III/1) pontja szerint (55. oldal) a vállalkozói díjat a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenységek, valamint a szerződésben vállalt kiviteli tervkészítési tevékenységekre megbontva kellett feltüntetni, nettó összegben. A vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, mely egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A VI/5) pont szerint a jelen szerződés aláírásával a vállalkozó kijelenti, hogy a kiviteli dokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául megfelelőnek és teljesnek találta a helyszín ismeretében. Továbbá kijelenti a vállalkozó, hogy a szerződés mellékletét képező költségvetés tartalmaz minden olyan tételt, amely szükséges a tervdokumentációban és a kiviteli tervben foglalt és jelen szerződés tárgyát képező munkák kivitelezéséhez. Az Egyéb rendelkezések IX/8) pontja szerint (69. oldal) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás 2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció 3. számú melléklet: ajánlat 4. számú melléklet: árazott költségvetés A Döntőbizottság rendelkezésére bocsájtott dokumentáció IV. fejezete, CD formátumban az alábbi fájlokat tartalmazta: Felmérési tervek: Földszinti alaprajz E2 1 emeleti alaprajz E3 2 emeleti alaprajz E4 Metszet E5 Homlokzat E6, E7, E8 Tető alaprajz

7 7 Költségvetés kiírások: Iskola bontás, építés kiírás Költségvetés összesítő bontás Költségvetés összesítő Iskola erősáram Iskola térburkolat árazatlan kiírás Gépész kiírás végleges Tűzjelző RWA kiírás Műszaki leírások: Tűzvédelmi műszaki leírás Elektromos műszaki leírás Helyiséglista Helyiséglista tűzjelző Statikai műszaki leírás Épületgépészeti műszaki leírás Közlekedési terv Tender műleírás építész Címlap Tartalomjegyzék Irományok: Tervezési program Építészeti műszaki leírás Tervezői nyilatkozat A tervezői nyilatkozat szerint, melyet P. Z. okleveles építészmérnök, építész, statikus tervező tett, a tervezett építészeti, műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. Üzemelés-technológiai műszaki leírás Konyha, Büfé Akadálymentesítési Tervfejezet Tender tervek: E-9 Helyszínrajz E-10 Földszint alaprajz E-11 Félemeleti alaprajz E-12 1 emeleti alaprajz E-13 2 emeleti alaprajz E-14 E22 E-23 Büfé E-24 Konyha

8 8 E25 Konszignáció belső Konszignáció külső A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő által kiadott műszaki dokumentáció nem foglalta magába a beszerzés tárgyát képező felvonóra vonatkozó /2010. számú jogerős engedélyt és annak műszaki leírását. Az eredetileg 850 kg teherbírású kisteherfelvonó a /2010. számú jogerős módosító építési engedéllyel a módosítás alapján 1 db 1000 kg, vagy 13 személy teherbírású személyfelvonó műszaki tartalomra módosult, a 100 kg teherbírású kisteherfelvonó mellett. A kérelmező a április 29-én kelt előzetes vitarendezési kérelmében az ajánlattételi felhívás alábbi pontjait vitatta: 1. A IV.2.1. döntési szempontok között a tervezés 3, míg a kivitelezés 10 súlyszámmal szerepel, ez nem felel meg a részszempont tényleges jelentőségének, ugyanis a kiviteli terv általában az építési költség maximum 3-4%-a. Az engedélyes tervek készítője szerzői jog tulajdonosa. Így ebben az esetben a szerzői jog tulajdonosa előnyben lesz azzal az ajánlattevővel szemben, aki más tervezővel kívánja elkészíttetni a kiviteli tervet, tekintettel arra, hogy őt még terheli a szerzői jogról való lemondás költsége is. Ha az engedélyes terv készítőjével kívánjuk a kiviteli tervet elkészíttetni (hiszen a fentiek alapján Ő adja a legkedvezőbb árat), és a többi ajánlattevő is az Ő árát építi be az ajánlatába, akkor nem alakul ki verseny és ez az értékelési szempont okafogyottá válik. 2. V.3.3.: Az esélyegyenlőséget az egymást követő tárgyalások után egy végső ajánlattétel lehetősége biztosítja, mely nyilvános bontással jár együtt. Előzőekre tekintettel kérelmező javasolta, hogy ajánlatkérő módosítsa az ajánlattételi felhívást. Ajánlatkérő a fenti előzetes vitarendezési kérelemre vonatkozó május 4-én kelt tájékoztatásában az 1. ponttal kapcsolatban közölte, hogy azt nem tudja, hogy az ajánlattevő mi alapján feltételezi a benyújtott előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat. Az engedélyes tervek készítőjével az ajánlatkérő úgy állapodott meg, hogy az engedélyes tervek felhasználását az ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja. A tervek felhasználási jogát éppen azért biztosítja az Önkormányzat, hogy valódi verseny alakuljon ki. Közölte azt is, hogy erre többek között azért van szükség, mert a kiviteli tervek ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból kénytelen biztosítani, ezért számára rendkívül fontos, hogy a kiviteli tervek vonatkozásában is a lehető legkedvezőbb feltétekkel köthessen szerződést.

9 9 A fentiekre tekintettel ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlattételi felhívásban rögzített súlyszám arányban áll a részszempont tényleges jelentőségével. Ajánlatkérő kifejtette, hogy nem osztja az ajánlattevő azon, a vitarendezési kérelem 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatos álláspontját sem, hogy a felhívás V.3.3. pontjában foglaltak nem biztosítják megfelelően az esélyegyenlőséget. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők kérdéseire a jogorvoslati kérelem szempontjából releváns alábbi válaszokat adta kiegészítő tájékoztatás keretében május 11-én: 1./ Kérdés: Ki tervezheti az elektromos és tűzjelző hálózat kiviteli terveit, és kinek a költsége? (esetleg rendelkezésre áll, vagy a beruházó készítteti el ezeket) Válasz: Az elektromos tűzjelző hálózatot jogosult tervező tervezheti. 3./ Kérdés: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségét, de a dokumentációban nem található a Tervező elérhetősége. Kérnénk a Tervező elérhetőségét megadni, vagy a tervezési díj meghatározását! Válasz: Az engedélyes tervek felhasználását az Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja. Tervező elérhetősége: A. Bt. (P.Z.) Kérelmező a május 13-án kelt második előzetes vitarendezés iránti kérelmében - a későbbi jogorvoslati kérelmének 2. pontjában foglaltakkal egyező módon - kérte a dokumentáció adatokkal, információkkal történő kiegészítését annak érdekében, hogy a kiviteli terv készítéséhez megalapozott árajánlatot kaphasson a tervezőtől, illetőleg hogy minden ajánlattevő egyenlő eséllyel vehessen részt a közbeszerzési eljárásban. Ajánlatkérő a második vitarendezési kérelemre vonatkozó, május 16-án kelt válaszában azt közölte, hogy a kérelemből kétséget kizárón megállapítható, hogy ajánlattevő a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kér az ajánlatkérőtől, ezen felül ajánlattevő konkrét jogsértést, esetleg a Kbt. konkrét rendelkezéseire történő hivatkozást nem jelöl meg. A kérelemből az esélyegyenlőség alapelvének megsértésére lehet következtetni, amelyet ajánlatkérő visszautasított azzal, hogy valamennyi ajánlattevőnek ugyanolyan tartalommal került átadásra a dokumentáció, és ajánlatkérő tudomása szerint egyetlen ajánlattevő sem rendelkezik az esélyegyenlőség elvét sértő plusz információval, adattal. Ajánlatkérő álláspontja szerint ajánlattevő elmulasztotta a Kbt (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kiegészítő tájékoztatáskérésre vonatkozó határidőt és az előzetes vitarendezés keretében kívánja a fel nem tett kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit feltenni, amely megválaszolására azonban a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint az ajánlatkérő nem jogosult.

10 10 Az ajánlattételi határidőben a május 16-án felvett bontási jegyzőkönyv szerint a következő cégek nyújtottak be ajánlatot: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. DH-Szerviz Kft. STRABAG-MML Kft. VEKTOR Kft. A jelenléti ív szerint 2 ajánlattevő, az ajánlatkérő és jogi képviselője volt jelen. Kérelmező a május 18-án benyújtott, majd a jogorvoslati tárgyaláson módosított kérelmében kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérő ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának a megsemmisítését, bírság kiszabását az ajánlatkérővel szemben, valamint ajánlatkérő kötelezését az eljárás költségeinek megfizetésére. Kérelmező a jogsértő esemény megtörténtének, valamint a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját az alábbiak szerint jelölte meg: május 4. (1. számú vitarendezési kérelemre adott válasz kézhezvételének napja) 201. május 16. (2. számú vitarendezési kérelemre adott válasz kézhezvételének napja) A megsértett jogszabályi rendelkezések körében megjelölte a Kbt. 57. (3) bekezdés b) pontját és az 58. (3) bekezdés a) pontját. A jogorvoslati kérelem indokaiként az alábbiakat adta elő. 1. A tervezés ellenszolgáltatás bírálati részszempontra vonatkozó súlyszám nem felel meg a részszempont tényleges jelentőségének és ezért a Kbt. 57. (3) bekezdés b) pontját sérti. A kérelmező álláspontja szerint a kiviteli terv ellenszolgáltatása csak bírálati alszempont formájában lett volna meghatározható. A kiviteli terv ugyanis az építési költség maximum 3-4 %-a, míg a sérelmezett súlyszám mértéke az ajánlati árhoz képest 30 %-os arányt képvisel. 2. Kérelmező további kérelmi elemként előadta, hogy az esélyegyenlőséget sérti az, hogy az ajánlatkérő nem megfelelő részletezettséggel szabályozta a tárgyalások lefolytatásának eljárási szabályait, e körben külön sérelmezte, hogy a végleges ajánlatok nyilvános bontására nem kerül sor, az ajánlattételi felhívás ilyen szempontból hiányos. 3. A kérelmező az általa május 10-én átvett dokumentációval kapcsolatban a május 13-i előzetes vitarendezés iránti kérelmében már jelezte, hogy az engedélyes tervdokumentáció nem tartalmaz kellő információt ahhoz, hogy a kiviteli terv készítésére megalapozott árajánlatot lehessen tenni. A

11 11 munkára jelentkező új tervezőnek meg kellene tudni vizsgálnia ugyanis azt, hogy az engedélyes dokumentáció, illetve a megtervezett műszaki tartalom, különösen a tartószerkezetek tekintetében a továbbtervezésre alkalmas-e. A kérelmező a dokumentáció vonatkozásában az alábbi alapvető információk hiányát jelölte meg: 3.1. Geodéziai felmérési terv az intézmény területéről Talajmechanikai szakvélemény, melyről a statikai műleírás is említést tesz Tartószerkezeti szakvélemény, melyről a statikai műszaki leírás is említést tesz A kérelmező arra hivatkozott, hogy helyenként a meglévő tartószerkezetek jelentős többletterhet kapnak. Az UNIVÁZ pillérek vélhetően megfelelnek, de a zárófödémként kialakított 6 m-es falköz méretű körüreges pallók, vagy E jelű gerendás födémszakaszok már nagy valószínűséggel nem fognak megfelelni A bővítmény elégséges merevsége még a hagyományos meteorológiai terhekre figyelemmel is kétséges, különösen a szeizmikus alternáló erők okozta igénybevétel figyelembe véve. A hosszirányban csak középre beépített merevítő fal miatt jelentős csavarás is keletkezik a merevítő rendszerben A fenti adatok meghatározása, a tartószerkezeti tervezői nyilatkozatban hivatkozott statikai számítás ismerete nélkül nem lehetséges, illetve hosszadalmas és költséges számításokat tesz szükségessé Figyelembe kell azt is venni, hogy a merevítő mezőket a teherhordó talajig le kell vezetni Tartószerkezeti vizsgálatok az új beépítés utáni terhelt meglévő szerkezetekről (teherbírási határok) Akadálymentesítésről szóló szaktervező által készített nyilatkozat és tervdokumentáció (a tender tervdokumentációban kizárólag az építész tervező által készített akadálymentesítési tervfejezet található) Út- és közlekedéstervezési tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, és építés alatt forgalomkorlátozás) Környezetvédelmi tervfejezet építési engedélyezési tervdokumentációhoz Zajvédelmi tervfejezet építési engedélyezési tervdokumentációhoz Munkavédelmi tervfejezet építési engedélyezési tervdokumentációhoz A felvonó tervfejezet hiányzott, így a kérelmező tudomása szerint 850 kg teherbírású személyfelvonó mellett a 100 kg teherbírású kisteherfelvonó tervfejezete is, melynek az építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmát kellett volna képeznie EON engedélyezési nyilatkozat Közműnyilatkozatok Eredeti építési engedélyezési határozat (csak a módosított építési engedély áll rendelkezésre, a szakhatósági előírások viszont hiányoznak) Tűzvédelmi tervfejezethez tűzszakasz és füstszakasz határokat értelmező tervek Energetikai számítás.

12 12 Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezés során a kérelmezőnek a dokumentáció fenti hiányosságai miatt előterjesztett kérelmét elkésett kiegészítő tájékoztatás kérésnek minősítette és elutasította. Kérelmező hangsúlyozta, a dokumentáció fenti hiányosságai sértik a Kbt. 58. (3) bekezdés a) pontját, mivel kérelmező számára az ajánlatkérő elutasító válasza egyben azt is jelenti, hogy csak az engedélyes tervet készítő tervező rendelkezik megfelelő információkkal a továbbtervezés körülményei tekintetében. A kérelmező megjelölte, hogy a fent felsorolt és a kiviteli terv elkészítéséhez hiányzó tervek, szakvélemények, szaktervezői nyilatkozatok, EON engedélyezési nyilatkozat, energetikai számítás, melyek jogszabályi rendelkezések alapján szükségesek a kiviteli terv elkészítéséhez. E körben megjelölte az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet. Nyilatkozata szerint az engedélyes terveket és az építési engedélyt, valamint a felvonó tervfejezetet nem kapta meg a dokumentáció részeként. A kérelmező a jogorvoslati tárgyalást követően az ajánlatkérő által előterjesztett észrevételre akként nyilatkozott, hogy a geodéziai felmérés és a külön akadálymentesítési tervfejezet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet értelmében valóban nem kötelező része az engedélyezési tervdokumentációnak, azonban mégis ezek lényeges tartalmi elemek, információk a továbbtervezés, illetve az ajánlat megtétele céljából. Elfogadhatatlan az ajánlatkérő álláspontja, mely szerint amennyiben a kivitelezéshez nem állnak teljes körben rendelkezésre a műszaki tartalmú tender tervek az épületszerkezetekre, vagy a továbbtervezéshez szükséges bármely más megoldáshoz, akkor az ajánlattevőnek az építmény újratervezését kell eszközölnie, melyhez elégséges adatok állnak rendelkezésre. Az újratervezést a Kbt. nem teszi lehetővé, mivel ajánlattevőnek kifejezetten az ajánlati dokumentációban megadottak szerinti kell a szerződést teljesítenie. A kérelmező előadta, hogy a dokumentáció fenti hiányosságai, nem megfelelősége miatt ajánlatot nem tudott tenni a jelen közbeszerzési eljárásban. A vele rendszeres kapcsolatban álló tervező cég a dokumentáció műszaki leírásának a jogorvoslati kérelemben megjelölt hiányosságai miatt nem vállalta a tervezésre vonatkozóan ajánlat készítését. A kérelmező előadta, hogy az engedélyes terv készítőjétől ajánlatot kért, melynek ára Ft + ÁFA volt. Az ajánlat azt a megjegyzést tartalmazza, hogy a tárgyi kivitelezés körében ténylegesen beépíteni kívánt építőanyagok és gyártmányok ismeretének hiányára tekintettel a teljesítési határidő teljes körűen nem tartható. Ajánlatkérő észrevételében kérte az álláspontja szerint megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását az alábbi indokok alapján.

13 13 Az 1. kérelmi elem tervezési és kivitelezési díjra vonatkozó bírálati részszempontok súlyszámainak egymáshoz történő viszonylatában közölte, hogy a tervezési díj bírálati részszempont 3 súlyszáma - figyelembe véve a késedelmi kötbérre és a jótállásra vonatkozó 1-1 súlyszámot - nem aránytalanul magas. A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár súlyszáma 10, az összes többi súlyszám együttes összege (5) csak az előbbi súlyszám felét teszi ki. Az ajánlatkérő hivatkozott arra is, hogy amennyiben az ajánlati ár tervezési ár részére vonatkozó 3 súlyszámot viszonyítjuk az összes többi súlyszámhoz (12), akkor a tervezési díjra vonatkozó bírálati részszemponthoz kapcsolódó súlyszám nem aránytalan, hiszen az ajánlatkérőnek, mint saját finanszírozásban megvalósuló költségelem minél kedvezőbb teljesítéséhez jelentős érdeke fűződik. Ajánlatkérő számára a tervezési díj kedvező összegben történő elérése ezen okból kiemelkedően fontos, mivel ezt a beszerzési rész kizárólag saját forrásból biztosítja. A 3. kérelmi elem tekintetében az ajánlatkérő kifejtette, hogy a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárásban a Kbt a nem alkalmazható, ezért a dokumentáció műszaki előírásai hiányosságával kapcsolatosan előterjesztett kérelmi elem megalapozatlan. Az ajánlatkérő fenntartotta azon álláspontját, hogy a kérelmező e vonatkozásban előterjesztett előzetes vitarendezési kérelme valójában a Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint kiegészítő tájékoztatáskérésnek minősül, melynek határidejét a kérelmező elmulasztotta. A Döntőbizottság felhívására ajánlatkérő csatolta az ajánlattevőknek kiadott dokumentáció tartalomjegyzékét, melyben szereplő dokumentumok kerültek az ajánlattevők részére átadásra. Álláspontja szerint az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal kell a dokumentációt elkészíteni, nem pedig a kérelem által hivatkozott jogszabályok előírásai az irányadóak. A jogorvoslati kérelem 3. pontjában megadott tételes kifogásokra az alábbiakat adta elő. A jogorvoslati kérelem pontjaira vonatkozóan közölte, hogy a geodéziai felmérési terv, talajmechanikai szakvélemény, tartószerkezeti szakvélemény nem része a Korm. rendelet 1. számú mellékletének. A dokumentációban szereplő helyszínrajz (É-9) egyébként tartalmazza a szükséges adatokat, melyeket a helyszín bejárása során is meg lehetett állapítani. A talajmechanikai és tartószerkezeti szakvélemény az épület hatósági engedélyezéséhez benyújtásra került és az építési engedélyt az ez alapján készült statikai műszaki leírás alapján kapta meg a tervdokumentáció. Az ajánlatkérő a jogorvoslati kérelem terjedő pontjaira vonatkozóan kifejtette, hogy a kérelmezőnek kell az építményt újratervezni a rendelkezésre

14 14 álló adatok alapján, ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő műszaki tendertervek az épületszerkezethez, illetve a továbbtervezéshez. A dokumentációból kiderül, hogy az E jelű gerendás födémszakaszok többletterhet nem kapnak. A körüreges födémpallós részek ellenőrzése a felkészült szakember számára rövid idő alatt elvégezhető feladat. Az ajánlatkérő a jogorvoslati kérelem 3.5. pontjában foglaltakra előadta, hogy a dokumentáció statikai műszaki leírásából kiderül, hogy az adott építményrész földrengésre is lett méretezve, továbbá a tervezett építményrész szerkezeteinek megfelelőségét bemutató számítógépes ábrákat is tartalmaz a statikai műszaki leírás. A jogorvoslati kérelem 3.6. pontjához az ajánlatkérő közölte, hogy a statikai számítást teljes mértékben számítógép végzi, így az engedélyezési tervek statikai műszaki leírása a szükséges számítógépes ábrákat is tartalmazza. A statikai modell felépítése statikai méretező programmal kb. 1 munkanapot vesz igénybe és a számítógépes modell elemeinek megváltoztatása rövid adatbeviteli feladat. A jogorvoslati kérelem 3.7. pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a mértékadó terhelések nem az épület alapozási síkján keletkeznek a tartószerkezeti szakértői vélemény alapján. A jogorvoslati kérelem 3.8. pontjával kapcsolatosan az ajánlatkérő arra mutatott rá, hogy a kiviteli tervet készítő tervezőnek mindenképpen le kell méretezni a szerkezetet, ugyanis a pontos tartószerkezet és vasalás meghatározása e nélkül nem lehetséges. A statikai modell felépítése statikai méretező programmal kb. 1 munkanapot vesz igénybe és a számítógépes modell elemeinek megváltoztatása rövid adatbeviteli feladat. Az épület hatósági engedélyezéséhez benyújtásra került a tartószerkezeti szakvélemény és az építési engedélyt az ez alapján készült statikai műszaki leírás alapján kapta meg a tervdokumentáció. A jogorvoslati kérelem 3.9. pontja vonatkozásában az ajánlatkérő szerint nem alapos, hogy a Korm. rendelet 1. számú melléklete értelmében az akadálymentesítésről szóló nyilatkozat és tervdokumentáció nem része az ajánlati dokumentációnak. A jogorvoslati kérelem pontjával kapcsolatosan az ajánlatkérő előadta, hogy az Út és közlekedéstervezési tervdokumentáció a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint nem része a dokumentációnak. A közlekedési dokumentáció közlekedés-hatósági engedéllyel rendelkezik, mely az építési engedélyben is szerepel, és mint közlekedési terv a dokumentáció műszaki leírásában szerepel. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a Környezetvédelmi terv fejezet nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a Zajvédelmi terv fejezet nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.

15 15 A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a Munkavédelmi terv fejezet nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. A hivatkozott munkarész a dokumentáció statikai műszaki leírásának általános részében a 10. és 11. pontjaiban szerepel. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a Felvonó tervfejezet nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. A dokumentációból kiderül, hogy 100 kg teherbírású kisteherfelvonó nincs a tervezett épületben. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy az EON engedélyezési nyilatkozat nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. Az elektromos energia ellátást a dokumentáció Elektromos tender műszaki leírás 2. fejezete szabályozza, mely szerint a csatlakozó kábel cseréje esetén azt az Áramszolgáltató tervezi, így ennek a tervezése nem része a közbeszerzésnek. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a Közműnyilatkozatok nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezek az épület első hatósági engedélyezéséhez benyújtásra kerültek, az újbóli megkérésre nincs szükség, a továbbtervezéshez szükséges műszaki információk a szakági műszaki leírásokban és tételes költségvetési leírásokban rendelkezésre állnak. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy az Eredeti építési engedélyezési határozat azért nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, mivel a módosított jogerős határozat került kiadásra a módosított határozat is tartalmazza a szakhatósági előírásokat. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy a tűzszakasz és füstszakasz határokat értelmező tervek nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint. A tűzszakasz és füstszakasz határok a dokumentáció É-10/1-2, É-11, É-12/1-2, É/13/1-2 jelű alaprajzok és a konszignáció alapján egyértelműen meghatározhatóak. A jogorvoslati kérelem pontjához az ajánlatkérő előadta, hogy az Energetikai számítás nem része a dokumentációnak a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, ez a dokumentum az épület hatósági engedélyezéséhez benyújtásra került. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a fentiek alapján az engedélyezési dokumentáció alapján készült tender tervdokumentáció a továbbtervezésre megfelelő volt és a tervezői nyilatkozat útján is igazolt volt a tervek megfelelősége. A tervezési mérnöki munka során legtöbbször csak korlátozott információ áll rendelkezésre, ettől függetlenül lehetséges a teljes körű, szakágakra bontott tervezési költségajánlat elkészítése. A dokumentációt megvásárló 5 pályázó közül 4 nyújtott be ajánlatot, mely azt igazolja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján lehetett ajánlatot tenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a jogorvoslati eljárásban meghozandó érdemi döntéséig felfüggesztette a Kbt (3) bekezdése alapján.

16 16 Az egyéb érdekeltek észrevételt nem tettek. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos eljárás szabályai alapján folytatja le. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben megalapozott. A Döntőbizottság a kérelmi elemek sorrendjében az alábbiakat állapította meg. 1. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező 1. kérelmi eleme tartalmilag 2 kérelmi elemet foglal magában. Egyrészt vitatta annak jogszerűségét, hogy az ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében 2 részszempontot állapított meg, és nem egy részszempontot bontott alszempontokra. Másrészt vitatta a tervezési szolgáltatás ellenszolgáltatásra vonatkozó bírálati részszempont súlyszámát is. A Kbt (3) bekezdés c) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban a következő rendelkezések alkalmazandóak úgy, hogy azokban ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni: c) a bírálati szempontokra az 57.. A Kbt. 57. (4) bekezdés e) pontja szerint a (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok tényleges jelentőségével arányban álló súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont megadásának, ha az ajánlatkérő a nem mennyiségi módon értékelhető részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés d) pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggő ajánlati elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni. A Kbt. 57. (3) bekezdés b) pontja szerint, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles meghatározni részszempontonként az azok súlyát meghatározó a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám). A Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontja szerint a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és

17 17 funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság-költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka). A Kbt. 57. (6) bekezdése szerint a (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerekről, az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzések Tanácsa ajánlást készít. A Döntőbizottság először a bírálati részszemponttal, illetve alszemponttal kapcsolatos kifogást vizsgálta. A Kbt. 57. (4) bekezdése határozza meg a részszempontokkal szemben támasztott követelményeket. A bírálati részszempont az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló ajánlati tartalmi elemet foglalja magában, melyet értékel az ajánlatkérő a meghatározott ponttartomány és módszer alapján. A Kbt. 57. (4) bekezdés b) pontja egyértelműen rögzíti, hogy a bírálati részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének a részszempontját. A Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontjából következően ajánlatkérő az ellenszolgáltatáson kívül is meghatározhatja a további, a közbeszerzés tárgyával, illetve a szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatos bírálati részszempontokat. A Kbt. 57. (4) bekezdés e) pontja tartalmazza a bírálati részszemponton belül az alszempontokra vonatkozó rendelkezést. E rendelkezés alapvetően kimondja, hogy az alszempontok a bírálati részszempont körén belül kerülnek, kerülhetnek meghatározásra. A közbeszerzési eljárások egy részében nem vitathatóan a beszerzés jellegéből következően, pl. áru, egy termék beszerzése, vagy egy építmény kivitelezése esetén az ajánlattevőknek egy ajánlati árat kell, lehet megadni és ez kerül az ajánlati ár részszempont alapján értékelésre. Emellett ugyanakkor számos olyan beszerzés van, amelyek tárgya összetett és az indokolttá, szükségessé teszi, hogy a különböző beszerzési tárgyakra, a beszerzés elkülönült részegységeire, feladataira, más-más szolgáltatásokra az ajánlattevők ennek megfelelően ne egy ajánlati árat adjanak meg, hanem a beszerzés tárgyából, a feladatokból következően többet. A konkrét esetben a tervezési szolgáltatás és az építési beruházás kivitelezése két különböző tevékenység, így a külön árajánlat megtételének megkövetelése nem ütközik a Kbt. rendelkezésébe. Ugyanakkor hangsúlyozza a Döntőbizottság, hogy nem feltétlenül szükséges ez a megbontás, jogszerűnek minősül az olyan ajánlati ár értékelése is - mely általánosan elterjedt és elfogadott egyébként a közbeszerzési gyakorlatban -, hogy egy ajánlati ár kerül értékelésre, mely magában foglalja a tervezési és építési munka ellenértékét. Az már jogi szempontú megítélést igényel, hogy a Kbt. szabályrendszerében amennyiben ajánlatkérő megbontást alkalmaz, ezt miként valósíthatja meg. Az értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elem abból a szempontból azonos, hogy ajánlati árat kell értékelni, melyen belül valósul meg az ajánlati árnak a felbontása. Így ajánlatkérő abban az esetben jár el jogszerűen, ha a bírálati

18 18 részszemponton belül alszempontokra bontja az ajánlati árakra vonatkozó ajánlati tartalmi elemek értékelését. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 57. (4) bekezdés e) pontját, ugyanis a tervezés költségei részszempontot nem az ajánlati ár alszempontjaként határozta meg. Szükségesnek tartja a Döntőbizottság annak rögzítését, hogy az önálló részszempontként történő feltüntetés a bírálati értékelésre kihatóan nem okoz jogsértést, mivel egyébként megadásra kerültek az értékelés alapvető, annak elvégezhetőségét biztosító elemek is. A Döntőbizottság utal arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. módosított útmutatója 2. pontjában az ellenszolgáltatás részszempont alszempontként történő osztására vonatkozó megállapításokat tartalmaz. A Döntőbizottság az alábbiak szerint ítélte alaposnak a súlyszám tekintetében előterjesztett kérelmi elemet. A Kbt. 57. (3) bekezdés b) pontja, a Kbt. 57. (4) bekezdés e) pontja mind a részszempontok, mind az alszempontok tekintetében azt a követelményt támasztja, hogy azok tényleges jelentőségével arányban álló súlyszámot is meg kell adni. A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint a tényleges jelentőség nem szubjektív, hanem objektív megítélést követel meg. Különböző ajánlati tartalmi elemeket magában foglaló rész-, illetve alszempontok esetében összességében kell vizsgálni, hogy megállapítható legyen az adott rész-, illetve alszempont tényleges jelentősége a beszerzés vonatkozásában. Ugyanakkor a Döntőbizottság megítélése szerint körültekintően kell vizsgálni azt, ha az ajánlati áron belül kerülnek alszempontok meghatározásra, akkor milyen tényezők, szempontok alapozhatják meg a tényleges jelentőséget. Az ajánlati ár alapvetően közgazdasági szempontból bír relevanciával, hogy milyen mértékű ellenszolgáltatási kötelezettség terheli majd az ajánlatkérőt. Ezen alapvető szempontra tekintettel, különösen abban az esetben, ha nem egységárak kerülnek értékelésre, hanem teljes ellenszolgáltatási összegek, akkor mérlegelni kell, milyen tényezők alapozhatják meg a közgazdasági tartalmon kívül a súlyszámok meghatározását. Jelen esetben a felek egyező jognyilatkozatából, illetve szakmai szempontból is az állapítható meg, hogy a beruházás komplett ellenszolgáltatásán belül a tervezési szolgáltatás ellenértéke 3-4%-os részt képez. A Döntőbizottság még az egyéb szempontok figyelembevétele mellett is eltúlzottnak, a részszempont tényleges jelentőségét meghaladónak ítélte azt, hogy az ajánlati áron belül a kivitelezés ellenszolgáltatás 70%-os arányú, a tervezési ellenszolgáltatás pedig 30%-os arányú értékelése valósul meg. Így a Kbt. 57. (3) bekezdés b) pontjának a megsértésének megállapításától nem tudott a Döntőbizottság eltekinteni.

19 19 2. A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta a kérelmezőnek a tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai vonatkozásában előterjesztett kérelmi elemét és megállapította, hogy az megalapozatlan. A Kbt. 1. (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. A kérelmező a jogorvoslati kérelmében az esélyegyenlőség sérelmét vélte megvalósulni az ajánlatkérőnek a tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó eljárási szabályai vonatkozásában. A Döntőbizottság az ajánlatkérői szabályozás áttekintése alapján úgy ítélte meg, hogy az esélyegyenlőség sérelme nem állapítható meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívása V.3.3.) pontjában megadott szabályozásában nem korlátozta az ajánlattevőket, ajánlatmódosításaik megtételében, arra valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosított. A Kbt (2) bekezdés o) pontja megköveteli, hogy ajánlatkérő szabályozza a tárgyalások lefolytatásának menetét. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő felhívásban közzétett szabályozása összhangban van a tárgyalásos eljárásokra meghatározott alapvető rendelkezésekkel. Ugyanakkor a tárgyalásos eljárások alapvető eleme, hogy az annak során az ajánlattevők módosítják az ajánlataikat, adott esetben végleges ajánlat benyújtására is sor kerül. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő szabályozásában nem tért ki arra a kérdésre, hogy az ajánlattevőknek milyen formában van lehetőségük ajánlataik módosítására, végleges ajánlatuk benyújtására, mely hiány miatt e kérdés jogszerűsége sem vizsgálható. A Döntőbizottság felhívja ajánlatkérő figyelmét, hogy az e kérdéssel kapcsolatos rendelkezéseit a tárgyalásos eljárás szabályai, valamint a Kbt. alapelvi rendelkezései alapján határozhatja meg. 3. A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta a kérelmezőnek a dokumentáció hiányos tartalmára vonatkozó kérelmi elemét és az alábbi indokokra tekintettel részben ítélte alaposnak. A Döntőbizottság a Kbt (5) bekezdése alapján megállapította, hogy az ajánlatkérőnek kötelezettségét képezte az ajánlati dokumentáció készítése, tekintettel arra, hogy a beszerzésének tárgya építési beruházás. A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő építési beruházás esetén köteles, egyéb esetekben jogosult dokumentációt készíteni, melyre az 54. -t kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy árubeszerzés és szolgáltatás esetén szerződéstervezet helyett elegendő szerződéses feltételeket közölni a dokumentációban.

20 20 A Kbt. 58. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást. A Kbt. 58. (3) bekezdés a) pontja szerint építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással. A Kbt (5) bekezdése szerint az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének a 250. (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a és okban és az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni. A Kbt. 54. (1)-(8) bekezdései szerint az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a szerződéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses feltételeket meghatározni. (Szerződéstervezet és szerződéses feltételek a továbbiakban együtt: szerződéstervezet.) (2) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, továbbá tartalmazhat az ajánlattevők számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. (3) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak dokumentációban történő meghatározására, továbbá jogosult az ajánlati felhívásban előírt a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken kívüli egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, de ezek nem járhatnak azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tehetne alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem lenne képes. (4) Ha az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy e törvénytől, illetőleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.151/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249855-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.93/23 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.5379 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Siófok: Különféle alkatrészek 2012/S 88-145167. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Siófok: Különféle alkatrészek 2012/S 88-145167. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145167-2012:text:hu:html HU-Siófok: Különféle alkatrészek 2012/S 88-145167 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben