H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft. (1044 Budapest, Gyertyaláng u /4., képviseli: Dr. Huszár Zita ügyvéd, 1042 Budapest, Jókai u. 4., A. lh. fszt. 2., a továbbiakban: kérelmezı) jogorvoslati kérelmének, melyet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út , a továbbiakban: ajánlatkérı) Vállalkozási keretszerzıdés alapján zöldfelület gazdálkodási feladatok ellátása Budapest Fıváros XII. kerület közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be helyt ad, és az 1. kérelmi elem körében megállapítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 249. (2) bekezdés s) pontjára tekintettel a Kbt. 50. (3) bekezdését, a 2., 3. kérelmi elemek körében megállapítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérı ajánlattételi felhívását, és a közbeszerzési eljárásában ezt követıen meghozott döntéseit. A Döntıbizottság kötelezi az ajánlatkérıt, hogy a kérelmezı részére a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül Ft, azaz százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. Ezt meghaladóan az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a rendelkezésére álló adatok, a közbeszerzési eljárás iratai, valamint a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerő tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított, a rendelkezı részben meghatározott beszerzési tárgyban. Az ajánlattételi felhívás december 28-án került feladásra, mely január 4-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítı 2012/1. számában KÉ-33656/2011. iktatószámon. Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítı 2012/6. számában KÉ-0591/2012. iktatószámon január 13-án, valamint a Közbeszerzési Értesítı 2012/21. számában KÉ-2874/2012. iktatószámon február 17-én közzétételre került hirdetményekkel módosította. Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásában a beszerzése tárgyát szolgáltatásban, a megkötendı szerzıdést vállalkozási keretszerzıdésben jelölte meg. A felhívás módosítással nem érintett II.1.7) pontjában a részekre történı, valamint a II.1.8) pontban a többváltozatú ajánlattétel lehetıségét kizárta. Ajánlatkérı a felhívás módosítással nem érintett II.2.1) pontjában a következık szerint határozta meg a szerzıdés szerinti teljes mennyiséget: Zöldterület gazdálkodási feladatok - Meglévı parkok fenntartása: m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete) - Játszóterek fenntartása m2 (tartalma: 20 db játszótér leszőkített területe, ezek kb m2-nyi parkban vannak elhelyezkedve) - Síkosságmentesítési munkák m2 (tartalma: parkokban lévı burkolat és járda) - a kerületi utak padkáinak kaszálása: m2 - a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2000 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen) - utcai fasorok fenntartása: db fa (tartalma: összes kerületi állomány) - intézményi faápolási feladatok elvégzése - Közterületek tisztítása m2 (tartalma: parkok burkolatai) - Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelezı kaszálása: m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása m2 árokpart, m2 önkormányzati telek, és m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyőjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási fel-

3 adatok elvégzése Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 440 millió Ft. 3 A felhívás módosítással nem érintett II.3) pontja szerint a szerzıdés idıtartama: befejezés: december 31. Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás III. pontjában meghatározta a szerzıdésre vonatkozó feltételeket, a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás február 17-én közzétett módosítása alapján a III.2.2) c) pont szerint a pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban csatolni kell, a Kbt. 66. (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelızı három naptári évi (2008., és 2010.) összesített közbeszerzés tárgya szerinti (közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása tárgyú) nettó árbevételrıl szóló nyilatkozatot, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérı komplex fenntartás alatt zöldfelületek fenntartását (főnyírás-kaszálás), utcai fasorok fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetését és gondozását, cserepes virágok kihelyezését és fenntartását, valamint téli hóeltakarítást és síkosságmentesítést ért, tehát nem követelmény, hogy az ajánlattevı valamennyi munkanembıl származó árbevételt egy teljesítésbıl igazolja. A felhívás módosítással nem érintett III.2.2) c) pontjában rögzített pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a jelen felhívás feladását megelızı három naptári évben (2008., és 2010.) az összesített közbeszerzés tárgya szerinti (közterületi zöldterületek, komlex közparkok fenntartása tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a 440 millió forintot. A felhívás módosítással nem érintett III.2.3) c) pontja alapján a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság igazolási módja: Az ajánlatban csatolni kell, a Kbt. 67. (3) bek. e) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat c) pontjában elıírt követelményeknek megfelelı, a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozat a berendezés darabszámának, mőszaki paraméterének megjelölésével. A felhívás február 17-én közzétett módosítása alapján a III.2.3) ca) és cb) pontja szerint a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság feltétele: Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem mutat be az alábbi, mőszaki, technikai felszereltséget:

4 4 - ca) legalább 2 db, legalább m2/nap teljesítményő, és legalább 150 cm vágószélességő önjáró fınyírót, - cb) legalább 1 db, legalább m2/nap teljesítményő önjáró lomb- és kaszálékfelszedıt. A felhívás szerint ajánlattevınek a ca)-ck) pontokban foglaltaknak külön-külön meg kell felelnie. Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás módosítással nem érintett IV.2.1) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontját jelölte meg. A felhívás február 17-i módosítása szerint a módosított ajánlattételi határidı március 5. Ajánlatkérı dokumentációt is készített. A dokumentáció az ajánlatok kötelezı formai és tartalmi követelményeit, iratmintákat, vállalkozási keretszerzıdés tervezetet, mőszaki leírást tartalmazott. Ajánlatkérı a mőszaki leírásban parkleltárt rögzített. A dokumentációt 5 társaság vásárolta meg. Kérelmezı a dokumentációt nem vette át. Kérelmezı január 26-án elızetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérıhöz, melyben az ajánlattételi felhívás jogszerőségét vitatta. Álláspontja szerint a Kbt. 1. (1)-(3) bekezdésébe, 50. (3) bekezdésébe ütközik a részajánlattétel kizárása. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) c) és III.2.3) c) pontjai sértik a Kbt. 69. (3) bekezdését. Ajánlatkérı a kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmét január 31-én elutasította, a következı indokok alapján. Ajánlatkérı álláspontja szerint biztosította a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot, a Kbt. 1. (1), (3) bekezdésével összhangban került az eljárás kiírásra, a Kbt.-ben meghatározottak szerint folytatta és folytatja le az eljárást. Az ajánlattételi dokumentációt több ajánlattevı is átvette, mely tény szerint több potenciális ajánlattevı részvételére lehet számítani az eljárásban. Ajánlatkérı álláspontja szerint a Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltak szerint járt el, mikor nem határozott meg részeket. A beszerzés részekre bontása negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítására valamint a beszerzés ellenértékének jelentıs növekedését okozná az alábbiak szerint: A kerületben található, gondozásba vett parkterületek, valamint külterjesen kezelt zöldfelületek nagysága viszonylag alacsonynak mondható más fıvárosi kerületek zöldterületeihez képest. Az összterület alacsony nagyságrendje ráadásul nagy távolságokkal, kicsi egyedi

5 5 parkméretekkel párosul, e szempontból a kerületre a jelentıs mértékő elaprózottság és szabdaltság jellemzı. A beszerzés egy szerzıdésen belüli lefolytatását ezért elsısorban a kerület sajátos jellege indokolja. Tekintettel arra, hogy a beszerzés részekre bontása esetén - a már említett elaprózottság és nagy távolságok következtében - az ajánlattevıi oldalon fajlagosan nagyobb fenntartási költségek jelentkeznének, a beszerzési költségek csökkentése kizárólag úgy érhetı el, hogy az ajánlattevık egységesen nagyobb összfelületre pályázhatnak, így ez növeli a munkavégzés hatékonyságát. Az elıírásoknak minden tekintetben eleget tevı, egységesen szép és rendezett városkép kialakításának szempontja is a beszerzés egy szerzıdésen belüli megvalósításának irányába hat, így a fentiekben meghatározott egységesség egyik legfontosabb elıfeltétele, hogy az egyidejőleg elvégzendı munkafolyamatokat azonos vállalkozás, azonos technológia mellett végezze. Ajánlatkérı a becsült értéknek megfelelıen és a szerzıdés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékben írta elı az árbevételre vonatkozó alkalmassági elıírást. Ajánlatkérı jogos elvárása, hogy a szerzıdést olyan ajánlattevı teljesítse, amely rendelkezik a szükséges mértékő és szerkezető árbevétellel. Az ajánlattevı által említett költségvetési elıirányzat a fedezet szempontjából lehet(ne) releváns, de a Kbt. nem a fedezet figyelembevételét, hanem a becsült érték figyelembevételét úja elı az alkalmassági követelmények meghatározása körében. Ajánlatkérı álláspontja szerint az ajánlattevı által kifogásolt árbevételre vonatkozó alkalmasság elıírása nem diszkriminatív, a Kbt.-ben foglalt elıírásokkal összhangban került meghatározásra. Ajánlatkérı február 9-én kiegészítı tájékoztatást adott az ajánlattevık kérdéseire. Kérelmezı február 10-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyet a jogorvoslati eljárásban március 8-án megtartott tárgyaláson, valamint március 12-én benyújtott beadványában pontosított. Kérelmezı a jogorvoslati kérelmében kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatkérı felhívását a törvénynek megfelelı ajánlattételi felhívás készítésére, valamint a költségei megtérítését. Kérelmezı a pontosított jogorvoslati kérelmében a következı kérelmi elemekkel vitatta az ajánlatkérı ajánlattételi felhívásának a jogszerőségét. 1. kérelmi elem Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjára tekintettel a felhívás II.1.7) pontjában a részajánlattétel lehetıségének kizárása a Kbt. 50. (3) bekezdésébe ütközik.

6 6 Elıadta, hogy az ajánlatkérı a korábbi közbeszerzési ciklusaiban a zöldterület gazdálkodási feladatokat részenként pályáztatta (10578/2004., 7391/2004., 11781/2006. és 12209/2008.), úgymint: 1. rész: Belterjes parkok fenntartása: m 2 -en; 2. rész: Külterjes zöldfelületek fenntartása: m 2 -en; 3. rész: Fasorok és külterjes zöldfelületek faállományának fenntartása, fapótlási telepítések: a jelenlegi közterületi faállomány 7950 db, fapótlás évente 150 db + legfeljebb 10 %; 4. rész: Intézménykertek faállományának fenntartása: intézménykert faállománya 1000 db; 5. rész: Közterületi növényvédelmi feladatok ellátása, növényvédelem: gesztenyefa permetezés 628 db. arankairtás 6000 m 2, kullancsirtás m 2, egyéb fák (100 db) növényvédelme. A többéves gyakorlat alapján kialakított, a megjelölt részekre vonatkozó ajánlattétel biztosítása kevésbé zárná ki a verseny lehetıségét, így az ellenérték jelentıs csökkenéséhez vezethetne, anélkül, hogy a szerzıdés teljesítésére negatívan hatna. Kérelmezı hivatkozott a Döntıbizottság D.207/2009. számú határozatára abban a tekintetben, hogy a Kbt. korábban hatályos rendelkezése meghatározta, hogy a részajánlat kizárása ne legyen ellentétes a gazdasági ésszerőséggel. 2. kérelmi elem Az ajánlattételi felhívás III.2.2) c) pontja a Kbt. 69. (3) bekezdésébe ütközik. Kérelmezı szerint a 440 millió forintos árbevétel elıírás túlzott mértékő, a közbeszerzés tárgyához, és a becsült értékhez viszonyítva. Egyrészt nincs összefüggésben a szerzıdés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, különös tekintettel arra, hogy keretszerzıdésrıl van szó, ekkora összeget pedig tudomása szerint ajánlatkérı egyetlen évben sem írt ki, nem is költ ekkora összeget a feladatra. A évi költségvetésben a parkfenntartási elıirányzat 45 millió forint, a módosított elıirányzat 102 millió forint volt, így valószerőtlen, hogy jelen gazdasági helyzetben a következı években a évi elıirányzat másfélszeresével számolhat az ajánlatkérı. Másrészt a felhívás III.2.3) a) pontja szerint nem követelmény, hogy az ajánlattevı valamennyi elıírást egy referenciával igazolja, akkor miért csak az összes feladatot együttesen tartalmazó munkák számítanak bele a 440 millió forintba. Harmadrészt ezen elıírás a potenciális ajánlattevık körének diszkriminatív csökkentését eredményezi. Kérelmezı a jogorvoslati eljárásban nyilatkozott arról, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összesen 2008., 2009., évre vonatkozóan Ft volt, az alábbi táblázatban foglalt megoszlás szerint:

7 7 Nettó árbevétel (Ft) Ebbıl a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft) év év év kérelmi elem Az ajánlattételi felhívás III.2.3) cb) pontja a Kbt. 69. (3) bekezdésébe ütközik. Ajánlatkérı a felhívás III.2.3) ca) és cb) pontjában az alkalmasság feltételeként 1 darab legalább 150 cm vágószélességő főnyírót és 1 db kaszálékfelszedıt kért igazolni. Kérelmezı olyan géppel rendelkezik, amely gép tudja teljesíteni a ca) és a cb) pontban foglalt funkciókat, az önjáró főnyírást, majd ezt követıen a kaszálékfelszedést. Aránytalan és túlzó mértékő, hogy az ajánlatérı külön gépeket követel meg a ca) és cb) pontokban ezen funkciókra, melyeket 1 gép el tud látni. Kérelmezı jogorvoslati kérelmében rögzítettek szerint egy átlagos 150 cm vágószélességő gép ugyanúgy 0 fordulósugarú és főgyőjtıvel felszerelve egy menetben szedi a kaszálékot, nem kell rámenni a főre a nyíró gép után külön győjtıgépnek, éppen így lesz kevesebb keréknyom. Szakmailag ez megmagyarázhatatlan. Fentiek alátámasztására a kérelmezı becsatolta a Z-Master Z593-D főnyírógép, valamint a Groundmaster 328-D / 3280-D főnyírógép katalógusait. Közölte, hogy kérelmezı Z-Master Z593-D főnyírógéppel rendelkezik, mely megajánlható a ca) és cb) pontokban is. Kérelmezı közölte, hogy óta folyamatosan végez ajánlatkérı részére szolgáltatást, külterjes zöldfelületek fenntartása területen, erre most is pályázatot kíván benyújtani. Kérelmezı személyi és tárgyi állományában képes lenne a szolgáltatás komplex megvalósítására, erıssége azonban a külterjes zöldfelületek fenntartásában van, melyre piaci tapasztalata alapján elınyösebb ajánlatot tudna tenni. A részajánlattétel kizárása gazdasági, jogi és költségvetési szempontból versenykorlátozó. Ajánlatkérı nettó árbevételre vonatkozó elıírása indokolatlan, ebben az esetben a kérelmezı az egész szolgáltatásra nem tud ajánlatot tenni. Álláspontja szerint a jelen közbeszerzés a piacon egyetlen tulajdonosi körbe tartozó cégek adottságait tükrözi, a kiírás alapján a kérelmezı, és hozzá hasonlóan a feladat ellátására képes kisebb társaság indulni nem tud. Ez az esélyegyenlıséget és a kérelmezı érdekeit is sérti, hiszen a jogszerőtlen ajánlattételi felhívás kizárja a további versenybıl. Ajánlatkérı észrevételében eljárási okokból az eljárás megszüntetését, továbbá alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.

8 8 Ajánlatkérı a kérelmezı egyes kérelmi elemeire a következıket adta elı. Ad. 1. kérelmi elem Kérelmezı ügyfélképessége az 1. kérelmi elem benyújtására nem áll fenn, tekintettel arra, hogy nyilatkozata szerint a közbeszerzés tárgyának komplex megvalósítására képes lenne. Érdemi nyilatkozata szerint a jogalkotó a részajánlattétel biztosításának, illetve mellızésének körében figyelembe vehetı szempontok körében nem tulajdonított jogi relevanciát az ajánlatkérık korábbi gyakorlatának, sem a Kbt. 50. (3) bekezdésének normaszövege, sem pedig indokolása nem utal arra, hogy a részajánlattétel biztosítása körében a korábbi gyakorlatot is figyelembe kell venni a rendszeresen vagy idıszakonként visszatérı beszerzések körében. Sıt, a Kbt. 50. (3) bekezdésének korábbi szövegezésében sem fordult elı utalás a korábbi gyakorlat figyelembevételének kötelezettsége kapcsán. Ebbıl a szabályozási sajátosságból az következik, hogy ajánlatkérı korábbi gyakorlatának nem is lehet semmiféle jogi relevanciája a Kbt. 50. (3) bekezdése vonatkozásában a jogalkotó megítélése szerint. Kiemelte, hogy a jogalkotó a rendszeresen és idıszakonként visszatérı beszerzésekrıl nem,,feledkezett meg, hiszen ott, ahol relevánsnak ítélte ezt a ténybeli körülményt, explicit módon a Kbt. normaszövegének részévé tette ezt (lásd: becsült érték számítási szabályok). Ha elfogadnánk azt, hogy a korábbi gyakorlatnak érdemi jogi relevanciája lehet a részajánlattétel biztosítása kapcsán, úgy ajánlatkérık ismétlıdı beszerzéseik vonatkozásában meg lennének fosztva attól a lehetıségtıl, hogy késıbbi beszerzéseiket e körben megváltoztassák, az esetleges rossz döntések konzerválódása következne be. Kérelmezı álláspontját semmiféle elemzés, kimutatás nem követi. Ajánlatkérı elıadta, hogy a részajánlattétel biztosításának mellızésével összefüggı döntése kapcsán a Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel járt el a közbeszerzési eljárás elıkészítése körében és jogszerően döntött jelen eljárás kapcsán a részajánlattétel mellızésérıl. Ajánlatkérı részajánlattételt mellızı döntését piackutatásra alapozta. Fenntartotta a kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmére adott válaszát. Ajánlatkérı a piackutatás körében becsatolta a FİKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft., a LIÁN Kertészeti Kft., a Pannon Park Forest Kft. társaságokhoz intézett augusztus 9-én kelt tájékoztatás kérése tárgyú levelét a jelenlegi zöldfelület fenntartási piaci árakról, melyben az ajánlatkérı komplex parkfenntartás, valamint 1-es, 2-es, 3-as csoportok mentén részenként külön kérte az egységárak megadását. Ajánlatkérı csatolta a FİKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft augusztus 16-án kelt, a LIÁN Kertészeti Kft au-

9 9 gusztus 15-én kelt, valamint a Pannon Park Forest Kft augusztus 11-én kelt válaszát. Közölte, hogy ajánlatkérı évi fedezete zöldfelület gazdálkodási feladatok ellátására a Képviselı-testület évi költségvetésrıl szóló 10/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján Ft. Ajánlatkérı hivatkozott a Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatójára a részajánlattétel lehetıségének az ajánlatkérı általi kötelezı biztosításával kapcsolatos kérdésekrıl (KÉ évi 152. szám; december 22.), mely a következıket rögzíti: Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet, hogy az OECD Iránymutatás a közbeszerzési kartellekkel szembeni fellépéshez címő tanulmányában a részajánlattétel biztosításának ösztönzése mellett rámutat arra is, hogy az ajánlatkérınek tisztában kell lennie azzal, hogy a részajánlattételi lehetıség nem megfelelı (például túlságosan kiszámíthatóan történı) alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy az ajánlattevık egymás között megállapodjanak az egyes részekre történı ajánlattétel tekintetében, korlátozva ezzel a versenyt. Amennyiben tehát egy meghatározott piacon korlátozott számú résztvevı van jelen, az egyes részek számának nem megfelelı meghatározása csorbíthatja, vagy szélsıséges esetben ki is zárhatja a versenyt. A Közbeszerzések Tanácsa ezért felhívja a figyelmet, annak fontosságára, hogy az ajánlatkérık a közbeszerzés kiírását megelızıen alaposan mérjék fel a közbeszerzéssel érintett piac jellegzetességeit, és e körben a potenciális ajánlattevık számát, nagyságrendjét. Közölte, hogy 2006., években lefolytatott közbeszerzési eljárásainak tapasztalatai alapján a jelen közbeszerzés tárgya szerinti piaci szegmensen adott számú ajánlattevı mőködik, a részajánlattétel biztosítása kartell veszélyt eredményezhet. Ad. 2. kérelmi elem Ajánlatkérı az elızetes vitarendezési eljárásban foglalt álláspontját fenntartotta. Közölte, hogy az elızetes vitarendezési eljárást követıen, a január 17. napján megjelent hirdetményben a IV.2.2. pontban a kifogásolt részt módosította. A módosítás növeli a potenciális ajánlattevıi kört. A becsült érték megállapításának módja körében, az ajánlatkérı számításának menete a következı volt: 1. Ajánlatkérı bekért 3 indikatív ajánlatot. 2. Ajánlatkérı az ajánlatok számtani közepét véve megkapta az átlagárat. 3. Az átlagárak felhasználásával a gyakoriság tapasztalatból történı meghatározásával képezték az egyes tételek költségét. 4. A tételek összevonásával készült az összefoglaló táblázat, ebben számoltak egy éves költséget, majd a következı éveket infláció várható mértékével felszorozták és tartalék kerettel számolva jött ki a 440 millió forint.

10 10 Az indikatív ajánlatok kapcsán megjegyezte, hogy szemléletesen látszik az egységárakon, hogy olcsóbbak, ha nem részajánlatról van szó. Ajánlatkérı által megküldött iratok szerint ajánlatkérı augusztus 6-án KÉ /2008. számon közzétett hirdetménnyel indult Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévı közterületi zöldfelületek és fasorok, intézménykertek faállományának fenntartása, közterületi növényvédelmi feladatok ellátása tárgyú egyszerősített közbeszerzési eljárásában a becsült érték Ft-ban került meghatározásra. Ajánlatkérı 1-5. részekre biztosította a részajánlattételt. Kérelmezı a 2. Külterjes zöldfelületek fenntartása részben lett a közbeszerzési eljárás nyertese. Ad. 3. kérelmi elem Ajánlatkérı szerint a kérelmezı a 3. kérelmi elemét, melyben az önjáró főnyíró és az önjáró lomb- és kaszálékfelszedı külön-külön rendelkezésre állásának igazolását kifogásolta, a jogorvoslati tárgyaláson, elkésetten nyújtotta be. Ajánlatkérı érdemi nyilatkozatában a felhívás III.2.3. cb) pontja kapcsán fenntartotta az elızetes vitarendezési eljárás során kifejtett jogi és ténybeli álláspontját. Ajánlatkérı kérte, hogy ha a Döntıbizottság helyt adna a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak, úgy az eljárást lezáró határozatában jelölje meg, hogy a felhívás, illetve dokumentáció konkrétan melyik pontját/rendelkezését semmisíti meg. Ajánlatkérı közölte, hogy a közbeszerzési eljárását felfüggesztette. A Döntıbizottság elıször az eljárási feltételeket vizsgálta. A Döntıbizottság elsıdlegesen megvizsgálta, hogy a kérelmezı rendelkezik-e ügyfélképességgel a jogorvoslati kérelem benyújtására. A Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezı ügyfélképessége fennáll. A Kbt (1) bekezdése rögzíti, hogy ki jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására: Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérı, az olyan ajánlattevı, részvételre jelentkezı vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmezı), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütközı tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A jogalkotó az ajánlatkérın kívüli személyek, szervezetek vonatkozásában ahhoz a feltételhez kötötte a jogorvoslati kérelem elıterjesztésének a jogát, hogy a vélel-

11 11 mezett jogsértı tevékenység vagy mulasztás jogát vagy jogos érdekét sértse vagy veszélyeztesse. Az ügyféli státusz és az ahhoz kapcsolódó jogorvoslati kérelem elıterjesztésének jogosultsága szempontjából tehát a döntı kérdés az, hogy a kifogásolt Kbt.-be ütközı ajánlatkérıi magatartás a kérelmezı jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti-e. Akinek a közbeszerzési eljárásból, illetıleg a közbeszerzési döntésbıl származó jog vagy érdeksérelme közvetlenül nem mutatható ki, nem jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására. Azt, hogy a közvetlen érdekeltség fennáll-e, minden esetben konkrétan, a kifogásolt ajánlatkérıi magatartás vonatkozásában kell megítélni. Az ügyfélképességet minden egyes esetben a konkrét közbeszerzési eljárás tekintetében kell vizsgálni. Jelen ügyben a közbeszerzési eljárás tárgyát az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározott összetett feladatok ellátása képezi, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı a részajánlatokat kizárta. A Döntıbizottság megvizsgálta a kérelmezı által az ügyfélképessége körében elıadott tényeket, és a rendelkezésére álló bizonyítékokat, és megállapította, hogy az ajánlatkérı évben lefolytatott közbeszerzési eljárásában, melyben a részajánlattételre lehetıség volt, kérelmezı a Külterjes zöldfelületek fenntartása munkák nyertese lett. Ajánlatkérı a jogorvoslati eljárásban tett észrevételében kifejtette a komplex szolgáltatás beszerzésére irányuló igényét. Kérelmezı úgy nyilatkozott, hogy a komplex szolgáltatást el tudná ugyan látni, azonban pénzügyi szempontból az egész közbeszerzésre vonatkozóan az ajánlatkérı által meghatározott pénzügyi feltétellel nem tud ajánlatot tenni. A Döntıbizottság álláspontja szerint a kérelmezınek, mint a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységet végzı potenciális ajánlattevınek joga, jogos érdeke főzıdik ahhoz, hogy ajánlatkérı a közbeszerzési eljárását jogszerő feltételrendszer alapján folytassa le. Ennek keretében az ajánlatkérınek a törvényi kötelezettsége alapján szükséges megvizsgálni a részajánlattétel lehetıségének biztosítását, továbbá az alkalmassági feltételeket a közbeszerzés volumenével arányosan kell meghatároznia. Fentiek alapján a kérelmezı ügyfélképességét a Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem tekintetében megállapította.

12 12 A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem 3. eleme nem késett el. A Kbt (2) bekezdése szerint a kérelem - a (3) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétıl számított kilencven napon túl kérelmet elıterjeszteni nem lehet. (3) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetıleg ezek módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetıleg részvételi határidı lejártáig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (2) bekezdés szerinti határidı ennél késıbb jár le, akkor a kérelmezı a (2) bekezdés szerinti idıpontig jogosult kérelmet elıterjeszteni. (4) A (2) bekezdés szerinti határidı számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni c) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben elızetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérı a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérıi álláspont megküldésének idıpontját. A Kbt. kógens szabályozása meghatározza, hogy a kérelmezık milyen határidıvel fordulhatnak jogorvoslatért a Döntıbizottsághoz. A Kbt. szubjektív és objektív határidıkkel határolja be a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló idıtartamot, melyek jogvesztı jellegőek. A jogorvoslati határidık jogvesztı jellege azt jelenti, hogy a határidı letelte után az igényérvényesítés lehetısége kizárt. Nem áll fenn jogi lehetıség a határidık nyugvására, meghosszabbodására sem. A Kbt (2) bekezdése fı szabályként a jogorvoslati kérelem benyújtásának szubjektív határidejeként meghatározza, hogy a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be a jogorvoslati kérelem. A közbeszerzési eljárás indító dokumentumai, a felhívás, a dokumentáció, illetıleg azok módosítása tekintetében a szubjektív jogorvoslati határidı szempontjából specifikus szabály irányadó, az ajánlattételi, illetıleg részvételi határidı lejártáig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (2) bekezdés szerinti határidı ennél késıbb jár le, akkor a kérelmezı a (2) bekezdés szerinti idıpontig jogosult kérelmet elıterjeszteni. A Kbt (4) bekezdésében a jogalkotó egyes közbeszerzési eljárási cselekmények, ajánlatkérıi döntések tekintetében kötelezıen meghatározta, hogy a Kbt (2) bekezdése szerinti tudomásra jutástól számított tizenöt napos, illetve tíz

13 13 napos határidı számításakor milyen idıpontot kell figyelembe venni a tudomásra jutás idıpontjaként. A Kbt (4) bekezdés c) pontjának szabályozása arra az esetre vonatkozik, amikor a kérelmezı elızetes vitarendezést kezdeményezett, melyet az ajánlatkérı elutasított. Emellett a Kbt. egy objektív, a jogsértés megtörténtétıl számított kilencven napos jogorvoslati határidıt is meghatároz. A Döntıbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem 3. eleme a törvényben elıírt szubjektív jogorvoslati határidıben benyújtásra került. Kérelmezı a jogorvoslati kérelmét február 10-én benyújtotta. A február 10-én benyújtott jogorvoslati kérelemben a kérelmezı a felhívás III.2.3) ab) pontját is vitatta arra tekintettel, hogy rögzítette, egy átlagos 150 cm vágószélességő gép ugyanúgy 0 fordulósugarú és főgyőjtıvel felszerelve egy menetben szedi a kaszálékot, nem kell rámenni a főre a nyírógép után külön győjtıgépnek, éppen így lesz kevesebb keréknyom. Szakmailag ez megmagyarázhatatlan. A fenti kitétel alapján a Döntıbizottság álláspontja szerint a kérelmezı a március 8-án megtartott tárgyaláson a már benyújtott 3. kérelmi elemet csak pontosította, tényállását kiegészítette, új kérelmi elem a 3. kérelmi elemben nem került elıterjesztésre. Mindezek alapján a jogorvoslati kérelem a március 5-i ajánlattételi határidı lejárta elıtt benyújtásra került, nem késett el a 3. kérelmi elem. A Döntıbizottság a fentiek alapján a jogorvoslati eljárást érdemben lefolytatta, és az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos. Ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezetének hatálya alá tartozó, a nemzeti értékhatárokat elérı értékő egyszerő eljárást folytat le. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárását megindító ajánlattételi felhívást december 28-án adta fel közzététel érdekében, melynek alapján jelen jogorvoslati eljárásra a Kbt december 28-án hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kbt. jogorvoslati kérelemre irányadó rendelkezései a következıket mondják ki: A Kbt (2) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásnak legalább a következıket kell tartalmaznia:

14 14 s) a részajánlat [50. (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. ) lehetıségét vagy kizárását. (3) Az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban jogosult a 60. (1) bekezdése, 61. (1) bekezdése és a 62. szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését elıírni. Ha az ajánlatkérı valamely kizáró oknak a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését elıírta, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. (4) Az ajánlattevı alkalmasságának meghatározására a 65., 66., 67. és a 69. megfelelıen alkalmazandó. A Kbt. 50. (3) bekezdése alapján az ajánlatkérı köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történı ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetébıl adódóan részajánlattételi lehetıség biztosítható, az ajánlatkérı az ajánlati felhívásban köteles lehetıvé tenni a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt, ha annak lehetıvé tétele várhatóan a) nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentıs növekedését és b) nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak a minıségére vagy a közbeszerzési szerzıdés teljesítésének más körülményeire. A Kbt. 69. (3) bekezdése szerint, az ajánlatkérınek a 66. és a 67. -ban meghatározott adatok és tények kérését - figyelemmel az ajánlattevı (alvállalkozó) üzleti titokhoz főzıdı érdekére is - a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerzıdés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet elıírni. A Döntıbizottság elıször a jogorvoslati kérelem 1. eleme alapján folytatta le a vizsgálatot. A kérelmezı jogorvoslati kérelmének 1. elemében a Kbt. 50. (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás II.1.7) pontjában a részajánlattétel lehetıségének kizárását vitatta. A részekre történı ajánlattétel feltételeinek fennállása, illetıleg azok hiánya nem általában, hanem a konkrét eljárás adott feltételrendszere, a közbeszerzés speciális jellege, körülményei alapján egyedileg ítélhetı meg. A Kbt. 50. (3) bekezdése alapján ajánlatkérı köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból is, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi-e a részekre történı ajánlattételt, és amennyiben azt állapítja meg, hogy a beszerzés tár-

15 15 gyának jellege lehetıvé teszi a részekre történı ajánlattételt, akkor a vizsgálata az a) és b) pontban meghatározott konjunktív körülmények elemzésére kell, hogy kiterjedjen. A Kbt. 50. (3) bekezdése alapján elsıdlegesen azt kell megvizsgálni, hogy a beszerzési tárgy jellege lehetıvé teszi-e a részajánlat tételét. A Döntıbizottság megállapította, hogy a beszerzés tárgyának természetébıl adódóan a részajánlattételi lehetıség jelen esetben biztosítható. Ajánlatkérı korábban a hasonló tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásokban a részajánlattételre lehetıséget biztosított. Ajánlatkérı a jelen felhívás II.2.1) pontjában a közbeszerzés tárgyát feladat csoportokra osztotta. E tények alapján megállapítható, hogy a beszerzési tárgy jellege lehetıvé teszi-e a részajánlat tételét. A Kbt. 50. (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel akkor zárható ki a részajánlattételi lehetıség, amennyiben a részajánlattétel várhatóan az ellenérték jelentıs növekedését okozza. Amennyiben az ajánlatkérı azt állapítja meg, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi a részekre történı ajánlattételt, meg kell vizsgálnia, hogy a részajánlattétel várhatóan az ellenérték jelentıs növekedését okozza-e. A Döntıbizottság e körben azt állapította meg, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzés megindítását megelızıen piackutatást végzett, melynek keretében 3 társaságot hívott fel a komplex szolgáltatás, illetıleg 3 feladat csoport vonatkozásában egységárak megadására. Ajánlatkérı a korábbi egyik szolgáltatótól, a kérelmezıtıl nem kért árajánlatot. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a piackutatás eredményét a becsült érték megállapítása körében nyújtotta be. Az ajánlatkérı által becsatolt iratok nem tartalmaznak arra vonatkozó elemzést, kimutatást, melyek a Kbt. 50. (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat megalapoznák, hogy a részajánlattétel várhatóan az ellenérték jelentıs növekedését okozná. Ajánlatkérı a jogorvoslati eljárásban általánosságban hivatkozott a becsült érték számítása körében arra, hogy a komplex szolgáltatás egységárai olcsóbbak, ha nem részajánlatról van szó. Megállapítható azonban, hogy az ajánlatkérı által beszerezni kívánt komplex szolgáltatás több részterületet foglal magában, melynek alapján a Döntıbizottság - az ajánlatkérı bizonyításának hiányában - nem fogadta el, hogy a komplex szolgáltatás egésze tekintetében fennáll a részajánlattétel kizárásának feltétele, hogy egyes

16 16 feladat csoportokra a részajánlattétel nem lenne biztosítható, továbbá azt, hogy gazdaságosan csak a komplex szolgáltatás szerezhetı be. A Kbt. 50. (3) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés részekre bontása jogszerően akkor zárható ki, ha az várhatóan negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítására, vagy a közbeszerzési szerzıdés teljesítésének más körülményeire. A Döntıbizottság a fentiekben megállapította, hogy az ajánlatkérınek meg kellett volna vizsgálnia annak a lehetıségét, hogy egyes feladat csoportok szerint a közbeszerzés részekre osztható-e. Mindezek hiányában nem mondható ki, hogy a részekre történı ajánlattétel lehetısége negatívan hatna a szolgáltatás minıségére vagy a közbeszerzési szerzıdés teljesítésének más körülményeire. A fentiekre figyelemmel a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt (2) bekezdés s) pontjára tekintettel a Kbt. 50. (3) bekezdését. A Döntıbizottság ezt követıen a jogorvoslati kérelem 2. eleme alapján folytatta le a vizsgálatot. A kérelmezı jogorvoslati kérelmének 2. elemében a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás III.2.2) c) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltétel jogszerőségét vitatta. Az alkalmassági követelmények elıírásának korlátja a Kbt. 69. (3) bekezdése. A közbeszerzés tárgyára korlátozott, arányos, a közbeszerzés becsült értékéhez igazodó, a szerzıdés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét nem túllépı alkalmassági követelmények biztosítják az ajánlatkérı fontos igényét a közbeszerzése megvalósítására, továbbá a verseny érvényesülését is. Annak a körülménynek a megítélése, hogy egy adott alkalmassági feltétel összeegyeztethetı-e a Kbt. 69. (3) bekezdésével, mindig az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó összes körülmény figyelembevételével lehetséges. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzés becsült értékének meghatározását az elıkészítés során 3 gazdasági társasággal folytatott piackutatás eredménye alapján állapította meg Ft-ban. A Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezı a becsült érték összegének meghatározását külön kérelmi elemmel nem vitatta, hanem a kérelmezı a felhívás III.2.2) c) pontjával összefüggésben hivatkozott arra, hogy az ajánlatkérı rendelkezésére álló fedezetre, és a becsült érték összegére tekintettel az alkalmassági feltétel, a Ft-os közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel meghatározá-

17 17 sa túlzott. E tekintetben a kérelmezı jogorvoslati kérelme a becsült érték viszonylatában alaptalannak minısülne. A Döntıbizottság azonban a fentiekben az 1. kérelmi elem körében megállapította, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 50. (3) bekezdésének megsértésével döntött a részajánlattétel kizárásáról. Az ajánlatkérı által a Kbt. 50. (3) bekezdése szerinti vizsgálati kötelezettség jogszerő teljesítése esetében mondható ki az, hogy a komplex szolgáltatásra meghatározott becsült értékre figyelemmel a közbeszerzés tárgyából származó Ft-os árbevétel elıírása indokolt. A Döntıbizottság megállapította továbbá, hogy az ajánlatkérı figyelemmel a közbeszerzés becsült értékére, a teljesítendı munka volumenére, összetettségére és bonyolultságára -, nem támasztotta alá az alkalmassági feltétel arányosságát, hogy a komplex szolgáltatásra meghatározott teljes becsült értéknek megfelelı közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel indokolt az alkalmassági feltétel elıírására. Mindezek alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem 3. elemének vizsgálata során a következıket állapította meg. Kérelmezı a 3. kérelmi elemben a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján a felhívás III.2.3) cb) pontjában elıírt mőszaki, illetıleg szakmai alkalmassági feltétel jogszerőségét vitatta. E körben a Döntıbizottság értékelte, hogy a kérelmezı bizonyítékot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy 1 géppel meg tudná valósítani az ajánlatkérı által a felhívás III.2.3) ca) és cb) pontjaiban meghatározott önjáró főnyíró és önjáró lomb- és kaszálékfelszedı funkciókat. Ajánlatkérı semmiféle bizonyítékot nem hozott fel annak alátámasztására, hogy miért indokolt e funkciókra külön gépek elıírása, nem cáfolta, hogy létezik olyan gép, mely mindkét funkciót teljesíti. Mindezek alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján állapította meg a rendelkezı részben meghatározott jogsértéseket. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérınek

18 18 a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerzıdést még nem kötötték meg. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlatkérı ajánlattételi felhívását, és a közbeszerzési eljárásban meghozott ezt követı döntéseket, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérı kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárását jogszerő feltételek alapján folytassa le. A Döntıbizottság a felhívás részbeni megsemmisítésére lehetıséget nem látott, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérı kötelezettsége, hogy a Kbt. szabályozása alapján a részajánlat lehetıségét vagy kizárását a felhívásban meghatározza, továbbá az, hogy a közbeszerzés tárgyával arányos alkalmassági feltételeket a felhívásban elıírja. A Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében nem ítélte indokoltnak bírság kiszabását, melynek során figyelemmel volt a jogsérelem súlyára, a közbeszerzés tárgyára és értékére, arra, hogy a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre befolyása nem volt, az ajánlatkérı jogsértése reparálható. A Döntıbizottság értékelte az ajánlatkérı eljárást segítı magatartását. A Döntıbizottság e szempontok alapján a bírság kiszabását mellızte. A Döntıbizottság a költségek viselésérıl a Kbt (2) bekezdés g) pontja alapján, a Kbt (4) bekezdése szerint rendelkezett. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt (1) bekezdése biztosítja. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja és a Pp (2) bekezdése alapján a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp (5) bekezdése értelmében a Fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni.

19 19 A Döntıbizottság tájékoztatást ad arról, hogy a Közbeszerzések Tanácsa, mint költségvetési szerv elnevezése január 1. napjával Közbeszerzési Hatóságra változott. B u d a p e s t, március 24. Dr. Horváth Éva sk. közbeszerzési biztos Dóra Simon sk. közbeszerzési biztos Dr. Jánosi Bálint sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Tóth Zoltánné Kapják: 1. Dr. Huszár Zita ügyvéd (1042 Budapest, Jókai u. 4., A. lh. fszt. 2.) 2. TriCSÓK Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37.) 3. Garden Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.) 4. Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest, Anna u ) 5. PWS Kft. (1141 Budapest, Szomolány u. 31.) 6. ÁR-LA Magyarország Kft. (1162 Budapest, Istrang u. 88.) 7. HARMAT KERT Kft. (1195 Budapest, Hofherr Albert u. 11/A.) 8. PLATNER Kertészeti és Parkfenntartó Kft. (1044 Budapest, Gyertyaláng u. 11.) 9. Irattár

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.604/19/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-038/2009/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az OBI Hungary Retail Kft. Budapest ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben