A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T -ot. A Döntıbizottság a Közbeszerzési Döntıbizottság Elnöke (1026 Budapest, Riadó u. 5., a továbbiakban: Döntıbizottság Elnöke) által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., a továbbiakban: ajánlatkérı) Ásotthalom határátkelıhely kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárásban jogsértés hiányát állapítja meg. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, valamint a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı án tájékoztatta a Döntıbizottságot arról, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Ajánlattételre a Swietelsky Magyarország Kft.-t, a STRABAG-MML Kft.-t, a Merkbau Építıipari és Kereskedelmi Kft.-t és az Aktiv Ipari Építıipari és Kereskedelmi Kft.-t hívta fel. Ajánlatkérı elıadta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára a Határellenırzési Munkacsoport i ülésén javaslatot tett a

2 2 Kormánynak az Ásotthalom és Bački Vinograd (Bácsszılıs vagy Királyhalom) között tervezett magyar-szerb határátkelıhely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére történı megépítésére. A Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az ajánlatkérı részvételével tartott elsı, elıkészítı egyeztetésre én került sor. Az egyeztetésen az ajánlatkérı képviselıi tájékoztatták a jelenlévıket a beruházás várható költségeirıl, továbbá arról, hogy a Vám- és Pénzügyırség korábbi, hasonló beruházásokra alapozott tapasztalata alapján a tervezett beruházás reális véghatárideje januári kezdéssel számolva 2013 második fele én került kihirdetésre a 1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat, amely elıírja, hogy Ásotthalom és Bački Vinogradi (Királyhalom) között, Magyarország területén, i határidıvel, a 332/2007.(XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelıen létrehozott, közös magyar-szerb személyforgalmi határátkelıt kell létesíteni. A beruházás megvalósítására az ajánlatkérı a kormányhatározat hatályba lépésével került kijelölésre. Ajánlatkérı ismertette a határátkelıhely létesítésének lépéseit is a következık szerint: 1. Hordozó ingatlanok a Magyar Állam javára történı megszerzése, amely nélkül építési hatóságok nem adnak engedélyt. Mivel a hordozó ingatlanok nem a Magyar Állam tulajdonában voltak, az ajánlatkérı egyik elsı feladata ezen területek megszerzése volt. A terület rendelkezésre állása nélkül az építési engedély és egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek nem szerezhetıek be az építkezéshez. Ennek megfelelıen az ajánlatkérı én megkezdte a földtulajdonosok felkutatását saját hatáskörben és saját kockázatra, illetıleg a költségvetési pótirányzat biztosítását megelızıen megrendelte a terület geodéziai felmérését és geotechnikai vizsgálatát. Az építési engedély kiadásának feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartási viszonyok rendezettek legyenek, ezért a fenti folyamatokkal párhuzamosan a határátkelıhely-beruházáshoz szükséges ingatlanok tekintetében területfelhasználási tervet, kisajátítási tervet és vázrajzot készítetett ajánlatkérı. Ugyanezen területekre mivel a tervezett határátkelın átmenı út kivételével valamennyi terület termıföld kezdeményezte az illetékes földhivatalnál a termıföld más célú végleges hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatását. Az állami vagyonra vonatkozó jogszabályok elıírásának eleget téve ugyancsak intézkedni kellett az állami tulajdonszerzéshez elıírt elızetes engedélyeztetési eljárás lefolytatására. Az MNV Zrt én adta meg hozzájárulását. Ezzel párhuzamosan ingatlanforgalmi szakértıvel értékbecslést készítetett ajánlatkérı, majd vételi ajánlatot tett a tulajdonosok felé. A határátkelıhely megvalósításához szükséges négy önálló helyrajzi számú ingatlan én kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdéssel került megvásárlásra, mely

3 3 adásvételt a mórahalmi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában án átvezetett. 2. Jogerıs építési engedélyek megszerzése, amelynek elıfeltétele az engedélyes tervek megléte. Ajánlatkérı ismertette, hogy a projekt lebonyolítására az alábbi két lehetıség állt rendelkezésére: a.) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés alapján az engedélyezési tervet megrendeli, majd megvárja a jogerıs építési engedélyt, és ezt követıen kiírja a közbeszerzési eljárást, melynek tárgya a kiviteli tervek és kivitelezés beszerzése. A projekt várható idıtartama ebben az esetben 15 hónap lett volna. A kormányhatározatban elıírt véghatáridıre tekintettel az ajánlatkérı ezt a megoldást nem választhatta. b.) Az engedélyezési és kiviteli tervek beszerzése egy közbeszerzési eljárás keretében, amelyet a kivitelezı kiválasztásának közbeszerzési eljárása követ. Ebben az esetben a jogerıs építési engedéllyel párhuzamosan készülnek a kiviteli tervek, amelyek a kivitelezı kiválasztásának egy lényegesen egzaktabb alapját képezik. A projekt várható idıtartama ebben az esetben 12 hónap. Fentieknek megfelelıen, a kormányhatározat közzétételét követıen a területszerzéssel párhuzamosan az ajánlatkérı haladéktalanul megkezdte az engedélyezési és kiviteli tervek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elıkészítését. Mivel a területszerzés lebonyolítása már a kivitelezés érdekében kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás megindításának elengedhetetlen feltétele, továbbá mivel a legideálisabb körülményeket tekintve is a területszerzés legalább 4-6 hónapot vesz igénybe, a tervezı (engedélyes és kiviteli tervek) kiválasztásához elegendı idı állt rendelkezésre a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumait a közbeszerzések központi ellenırzésérıl és engedélyezésérıl szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet alapján elızetes jóváhagyás céljából én megküldte ajánlatkérı a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak én kapta meg az engedélyt az eljárás lebonyolítására, és még aznap megindította a közbeszerzési eljárást án megküldte a közbeszerzési eljárás eredményét jóváhagyásra az NFM részére, amelyre én megkapta az engedélyt, napján került sor az írásbeli összegezés megküldésére, és én a szerzıdés az eljárás nyertesével, a Constreal Kft.-vel megkötésre került. A tervezı cég ra leszállította az engedélyezési terveket, amelyeket ajánlatkérı beadott az illetékes hatóságokhoz. A hatósági engedélyekre nem várva megkezdte ajánlatkérı a kiviteli terveztetést. Az egyeztetések és az idıközben kiadott nem jogerıs engedélyek elıírásait beépítve én a tervezı tervellenırzésre átadta a kiviteli terveket.

4 4 Ajánlatkérı elıadta, hogy a beruházáshoz szükséges ingatlanok Magyar Állam javára történı megvásárlásának hiteles tulajdoni lappal történı igazolását követıen az építésügyi hatóság kiadta a közlekedési létesítményekre ( én) és a magasépítésre ( án) vonatkozó építési engedélyeket. 3. A kivitelezı kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, amelynek feltétele a jogerıs építési engedély megszerzése. A jogerıs építési engedély birtokában haladéktalanul indítani kell a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárást, mivel a kivitelezés idıszükséglete figyelembe véve a szükséges, illetve lehetséges technológiai folyamatokat legalább 5 hónap. A közbeszerzési eljáráshoz szükséges elızetes NFM jóváhagyás mielıbbi megszerzése érdekében ajánlatkérı összeállította az ajánlati dokumentációt, és megkérte a minisztérium elvi hozzájárulását az eljáráshoz, megelızve az építési engedélyek jogerıre emelkedését. 4. A határátkelıhely kivitelezése, amelyhez a kivitelezı kiválasztása érdekében kiírt közbeszerzési eljárásra van szükség. A beruházás csak abban az esetben valósítható meg az idei évben, ha a kivitelezésnek legalább az elsı négy hónapjában +5 C feletti a hımérséklet (a vizes technológiák, aszfaltozási munkák miatt). A magyarországi idıjárási viszonyok között ez az idıszak november közepéig áll fenn. Ajánlatkérı elıadta továbbá, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium elızetes szóbeli egyeztetésének megfelelıen a létesítésre vonatkozó határozat hatályba lépését megelızıen, már novemberében megkezdte az érintett szervekkel ORFK, DÉMÁSZ, NISZ Zrt., illetve más szakhatóságok az elızetes egyeztetést a határátkelıhely alapvetı mőszaki paramétereinek meghatározására. Mivel a terület egy része nyilvántartott régészeti lelıhely, elızetesen egyeztetett ajánlatkérı a régészeti hivatallal és a szegedi Móra Ferenc Múzeummal. Ennek eredményeként án elızetesen megkutatták a területet, majd elıírták a próbafeltárást én egyeztetett ajánlatkérı a Múzeummal, majd megküldte a próbafeltárásra vonatkozó szerzıdést. Az engedélyezés eljárást követıen, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az engedélyt a próbafeltárásra án adta ki, amely én vált jogerıssé. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás nem tartozik a Kbt. kivételi körébe, a felsorolt feladatok (engedélyes és kiviteli terv elkészítése, kivitelezés) kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatásával valósíthatók meg. A beruházás továbbá nem tartozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvény hatálya alá sem, így gyorsításra nem volt lehetıség. Mind a hatósági

5 5 engedélyezési eljárások lefolytatása, mind a kiadott engedélyek jogerıre emelkedésének idıszükséglete független az ajánlatkérıtıl. Jogerıre emelkedést jogszabály határozza meg, nem befolyásolható. A nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık a kivitelezés szükséges idıtartamára, valamint i véghatáridejére tekintettel egyértelmően nem lennének betarthatóak, ugyanakkor az ajánlatkérı minden közbeszerzésen kívüli folyamatot a jogszabályban rendelkezésre álló, illetıleg az általánosan jellemzı határidıknél lényegesen rövidebb határidıkben sikeresen megvalósított. A rendkívüli sürgısséget indokoló körülmény nyilvánvalóan nem ajánlatkérı mulasztásából ered. Ezen túl bizonyos intézkedéseket az ajánlatkérınek mindenképpen a jelen közbeszerzési eljárás elindítása elıtt eredményesen meg kellett valósítania, függetlenül attól, hogy a közbeszerzés tárgya csak kivitelezés vagy kivitelezés és kiviteli tervek beszerzése. Ezek a folyamatok: engedélyes tervek készítése, jogerıs építési engedélyek beszerzése, tulajdonjog megszerzése, régészeti próbafeltárás megrendelése. Ajánlatkérı kiemelte, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontjának feltételei fennállnak és megalapozzák a rendkívüli sürgısséget. Ennek hiányában a kivitelezés még optimális esetben feltételezve az ideális idıjárási körülményeket, továbbá azt, hogy a régészeti próbafeltárás eredményeként leletmentésre nem lesz szükség sem valósítható meg a 1499/2011. (XII. 27.) számú Korm. határozatban elıírt határidıre. Ajánlatkérı ajánlattételi felhívása - egyebek mellett - a következıket tartalmazta: A felhívás d) pontjában ajánlatkérı az alábbiak szerint határozta meg a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét: Ásotthalom személyforgalmi határátkelıhely kivitelezése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott mőszaki tartalommal és szerzıdéses feltételekkel. A vállalkozási szerzıdés teljesítésének határidejét a felhívás f) pontja napjában határozta meg, valamint rögzítette, hogy elıteljesítést elfogad. Ajánlatkérı a felhívás i) pontjában a részekre történı, valamint a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetıségét kizárta. Ajánlatkérı a felhívás j) pontjában rögzítette, hogy az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás értékelési szempontja alapján történik. Az ajánlattételi határidıt ajánlatkérı napjában határozta meg.

6 6 A Döntıbizottság Elnöke én hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely hiánypótlási felhívásra ajánlatkérı a következıket adta elı. A beszerzés feltétlenül szükséges volta körében rögzítette, hogy azt a Kormány 1499/2011. (XII. 27.) számú, december 27-én kihirdetett határozata indokolja, amely elıírja, hogy Ásotthalom és Bački Vinogradi között, Magyarország területén, i határidıvel, a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelıen létrehozott, közös magyar-szerb személyforgalmi határátkelıt kell létesíteni. Ajánlatkérınek, mint a beruházás megvalósítására a Korm. határozat 2. pontjában kijelölt szervezetnek sem a beszerzés szükségességével, sem annak ütemezésével, határidejével kapcsolatos felülvizsgálati döntési jogköre nincs. A rendkívüli sürgısség kapcsán ajánlatkérı rögzítette, hogy a Vám- és Pénzügyırség korábbi, hasonló beruházásokra alapozott tapasztalata alapján a tervezett beruházás normál ütemő, reális kivitelezési idıtartama technológiai okok, a rendkívül sok szakág összehangolása, valamint idıjárási viszonyok miatt 7-8 hónap. Az ajánlatkérı ezzel a kivitelezési határidıvel, és a nyílt közbeszerzési eljáráshoz szükséges határidıkkel készítette el elsı tervezetét a beruházás megvalósításához. Ebben az esetben a beruházás véghatárideje második fele lett volna. A Korm. határozatban elıírt véghatáridı az ajánlatkérı számára a közbeszerzési eljárás határidejének rövidítését, az elıkészületek gyorsítását, valamint a nyertes ajánlattevı számára egy rendkívül feszített ütemő, legfeljebb 5 hónapos idıtartamú kivitelezési munkálatokat tesz szükségessé. A kivitelezés július elején történı szerzıdéskötéssel számított 5 hónapos idıtartama is kizárólag abban az esetben tartható, ha az idıjárási tényezık közel ideálisak, valamint ha a kivitelezı képes a lehetı legnagyobb létszámmal felvonulni az egyes munkafázisokban, továbbá organizáció terén hasonló jellegő, összetett beruházásokban jártas, tapasztalt vállalkozó végzi a kivitelezést. A kivitelezés idıtartama technológiai okok miatt 5 hónap alá nem szorítható. A határátkelıhely kivitelezésének ugyanakkor december elején-közepén kell befejezıdnie annak érdekében, hogy a Korm. határozat 1. pontjában elıírtak szerinti, i véghatáridıre a határátkelıhely átadásra kerülhessen. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérı a kivitelezés véghatáridejeként ét jelölte meg, tekintettel arra, hogy a készre jelentést követıen december végéig még fennálló 17 napos idıtartam alatt (melybe beletartoznak a karácsonyi ünnepek is) le kell bonyolítani a kivitelezéshez kapcsolódó átadás-átvételi eljárást, továbbá azonnali mőködésre alkalmas állapotban a határátkelıt át kell adni. Ajánlatkérı elıadta, hogy a rendkívüli sürgısségre alapított hirdetmény nélküli eljárásfajtán kívül más eljárásfajta eljárási határideje nem lenne elegendı, figyelemmel a törvény által biztosított eljárási határidı rövidítési lehetıségekre. A választott eljárásfajta meghatározásához ajánlatkérı még a közbeszerzési

7 7 eljárás elıkészítésének idıszakában megvizsgálta az egyes eljárásfajták lefolytatásához szükséges határidıket, továbbá a közbeszerzési törvény által biztosított rövidítési lehetıségeket. Ajánlatkérı bemutatta az egyes eljárásfajták idıigényét, amelynek körében rögzítette, hogy rendkívüli sürgısségre alapozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás idıigénye nap, a nyílt eljárás idıigénye nap, a gyorsított meghívásos eljárás idıigénye nap. A Kbt. által elıírt eljárási határidıkön túl ajánlatkérınek a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelete szerinti további határidıket is figyelembe kellett vennie. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérı ezen Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet, továbbá arra, hogy a beszerzés nem tartozik a kormányrendelet 1. (2) bekezdésének hatálya alá, az eljárás kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával folytatható le. Annak érdekében, hogy a Korm. határozat kihirdetését megelızıen eredetileg tervezett 7-8 hónapos kivitelezési határidı 5 hónapra szőkített idıtartama tartható legyen, ajánlatkérınek a Korm. rendelet által biztosított maximális jóváhagyási határidıkkel kellett számolnia. Fentiek alapján a kivitelezés még a szőkített, 5 hónapos kivitelezési idıtartam figyelembe vételével is csak a rendkívüli sürgısségre alapozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén biztosított a kormányhatározat szerinti határidıig. Akörben, hogy a rendkívüli sürgısség az ajánlatkérı által elıre nem látható okból áll fenn, ajánlatkérı elıadta, hogy 2011 novemberében jelentést tett az Nemzetgazdasági Minisztérium felé ahatárátkelıhely becsült megvalósítási határidejére vonatkozólag, azzal számolva, hogy a határellenırzés a szokásos módon magyar és szerb oldalon külön-külön történik. A tényleges megvalósítás határidejét az ajánlatkérı elıterjesztése 110 hétben adta meg, amely idıtartamot a minisztérium felkérésére az ajánlatkérı felül vizsgált, és ideális viszonyokat feltételezve, 77 hétre módosított. Tekintettel arra, hogy a Korm. határozat kihirdetését megelızıen sem annak pontos mőszaki tartalmáról (közös magyar oldali ellenırzés), sem az idıbeli megvalósításról (110/77 hét helyett 52 hét) az ajánlatkérınek nem volt tudomása, továbbá arra, hogy a beruházás megindítását is több szempontból bizonytalanság övezte (szerb féllel aláírandó egyezmény; mindkét oldali vagy egyetlen kezelı épület építése; pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátása, mértéke) az ajánlatkérı számára tényleges végrehajtási utasításnak a én kihirdetett Korm. határozat minısül. A Korm. határozat kihirdetésével váltak egyértelmően ismertté az alábbi, a kivitelezés elıkészítésének megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges információk: a beszerzés megvalósítása valóban szükséges, a megvalósításhoz szükséges fedezet rendelkezésre fog állni, a megvalósításra a NAV kerül kijelölésre, az átadás-átvételt is magában foglaló megvalósítás véghatárideje december 31.

8 8 A kihirdetést megelızıen bizonyos folyamatokat úgymint a terület megszerzését, illetve a tervezést nem lehetett elkezdeni, ugyanakkor az ajánlatkérı a végleges kormánydöntés meghozatala elıtt annak érdekében, hogy a beruházás megvalósításáról hozott döntést követıen a beruházás minél elıbb megkezdıdhessen saját hatáskörben és saját kockázatra (a beruházás elmaradása esetén a felmerülı költségek az ajánlatkérı számára nem kerültek volna megtérítésre) megkezdte az elıkészítı tevékenységet (geodéziai felmérés, geotechnikai szakvélemény beszerzése; földtulajdonosok felkutatása a hordozó ingatlanok megszerzéséhez; terület-felhasználási terv, kisajátítási terv, vázrajz készítése; szakhatóságokkal történı elızetes egyeztetések; régészeti feltáráshoz szükséges elızetes egyeztetések). Akörben, hogy a rendkívüli sürgısséget indokoló körülmények nem ajánlatkérı mulasztásából erednek, ajánlatkérı rögzítette, hogy a Korm. h atározat kihirdetését követıen késedelem nélkül elkezdte a megvalósításhoz szükséges elıkészítést, illetıleg a kormánydöntést megelızıen elvégzett egyes tevékenységeket, a tervezés idıszükséglete ezért csökkenthetı lett. Tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi engedélyeztetés idıigényére, a Minisztériumnak még az építési engedélyek jogerıre emelkedését megelızıen megküldte az eljárás teljes dokumentációját. Ezzel lehetıvé téve, hogy a jogerıre emelkedés várakozási idıszaka és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi engedélyeztetés ne egymást követıen, hanem párhuzamosan menjen végbe. Ajánlatkérı csatolta a jogerısítı záradékkal ellátott engedélyeket, amelyek szerint a közlekedési létesítmények építési engedélye én, az építési engedély én, a vízjogi létesítési engedély án emelkedett jogerıre. A Döntıbizottság Elnöke napján a Kbt (3) bekezdése szerint megindította a Döntıbizottság eljárását. Rögzítette, hogy a részére megküldött iratok alapján megalapozottan feltételezhetı a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése, ezért indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerőségét. A Döntıbizottság én kelt D.402/2/2012. iktatószámú értesítésével tájékoztatta ajánlatkérıt és az egyéb érdekelteket a jogorvoslati eljárás megindításáról. Ajánlatkérı a jogorvoslati eljárás keretében az alábbi észrevételt tette. Ajánlatkérı rögzítette, hogy álláspontja szerint a jogorvoslati eljárás megindításáról szóló értesítés mellékletében foglaltak alapján feltételezhetı, hogy a Döntıbizottság tévesen értelmezte ajánlatkérı án

9 9 megküldött, az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények részletes bemutatását tartalmazó indoklását, ugyanis a kiviteli tervek nem a kivitelezı, hanem ajánlatkérı számára kerültek átadásra. Tervellenırzés a tervek leszállításának az a folyamata, amelynek során az ajánlatkérı beszerzés tárgya szerinti (mőszaki) szakértelemmel rendelkezı tagjai ellenırzik az elkészült és ellenırzésre átadott terveket. A tervellenırzés a kivitelezésre irányuló közbeszerzés mőszaki tartalmának: pontos összeállításához elengedhetetlenül szükséges. Az Ásotthalom határátkelıhely kivitelezésére irányuló kiviteli terveinek ellenırzése során a revízió arra irányult, hogy a tervek a korábbi tervegyeztetéseknek megfelelı részletezettséggel és tartalommal kerültek-e kidolgozásra valamint, hogy a jelen esetben 15 különbözı hatóság által határozatban elıirt kiegészítések, módosítások beépítésre kerültek a végleges, kivitelezésre alkalmas (a költségvetési kiírást is magába foglaló) kiviteli tervekben. A tervellenırzés eredményeként a terveket ajánlatkérı vagy elfogadja, vagy javításra visszaadja. Ajánlatkérı rögzítette, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium számára tett javaslatában 77 hétben jelölte meg a határátkelıhely létesítéséhez szükséges idıtartamot azzal, hogy a Korm. határozat végül 52 hetes idıtartamot engedett a beruházás megvalósítására. Ajánlatkérı elıadta, hogy a schengeni csatlakozás kapcsán több határátkelıhely felújítása vált szükségessé, amely tapasztalatok alapján ajánlatkérı tudja, hogy 7-8 hónap az idıszükséglete egy határátkelıhely létesítésének, tekintettel arra, hogy nagyon összetett beruházás, számos szakág munkáját kell összehangolni. Az 5 hónapos idıtartam az, ami belefért a Korm. határozatban megjelölt határidıbe azzal, hogy ez optimális idıjárási körülmények esetén elegendı. Jelen esetben a beruházás további szétbontásáról nem lehet szó, a rendkívüli sürgısség által megkívánt szükséges mértékben került kiírásra a közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás elıkészítése és lefolytatása során kellı gondossággal, körültekintéssel, a Kbt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok maradéktalan betartásával járt el. Ajánlatkérı csatolta az ingatlanszerzés dokumentumai körében az MNV Zrt.-tıl és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól való jóváhagyáskérést, illetıleg engedélyeket, a i ingatlan adásvételi szerzıdéseket és a földhivatali határozatokat. Egyéb érdekeltek a jogorvoslati eljárás során észrevételt nem tettek. Ajánlatkérı D.402/3/2012. sz. kérelmével szerzıdés megkötésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elı, amelyet a Döntıbizottság D.402/4/2012. sz. végzésével elutasított.

10 10 A Döntıbizottság az alábbi indokok alapján jogsértés hiányát állapította meg. Ajánlatkérı jelen közbeszerzési eljárását a Kbt. rendelkezései alapján indította, így a Kbt (1) bekezdésére tekintettel e jogorvoslati eljárásra a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kbt. releváns rendelkezései a következık: A Kbt. 3. elsı mondata szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt. 5. -a szerint közbeszerzési eljárást az ajánlatkérıként meghatározott szervezetek visszterhes szerzıdés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékő beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). A Kbt. 82. (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. A Kbt. 94. (1) bekezdése szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minısített ajánlattevıkkel tárgyal a szerzıdés feltételeirıl. A Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérı által elıre nem látható okból elıállt rendkívüli sürgısség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgısséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérı mulasztásából. A Kbt. kógens szabályozása szerint az ajánlatkérıknek közbeszerzési eljárásaikat is fı szabályként a verseny nyilvánosságát biztosító hirdetményes eljárás szabályai szerint kell lefolytatniuk. A kivételesként alkalmazható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nem választható szabadon az ajánlatkérık részérıl, kizárólag a törvényben tételesen meghatározott törvényi feltételek fennállása esetén alkalmazható. Erre tekintettel az ajánlatkérıknek különös gondossággal kell megítélniük, hogy valamennyi törvényi alkalmazási feltétel fennáll-e, ajánlatkérıt terheli annak bizonyítása, hogy jogszerően választotta az adott hirdetmény nélküli eljárásfajtát. Az ajánlatkérı által választott jogalap

11 11 összes feltételének teljesülnie kell, egyetlen feltétel fennállásának hiánya már nem teszi jogszerően alkalmazhatóvá a megjelölt jogalapot. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı jelen közbeszerzési eljárásnak jogalapjaként Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontját tüntette fel. A Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja több együttesen fennálló feltétel meglétéhez köti ezen eljárásfajta alkalmazását, az ajánlatkérı által választott jogalap a törvényben rögzített valamennyi feltétel együttes fennállása esetén alkalmazható. Követelmény a beszerzés feltétlen szükséges volta; az, hogy rendkívüli sürgısség álljon fenn, amely az ajánlatkérı által elıre nem látható okból, és nem ajánlatkérı mulasztásából eredıen áll fenn; továbbá, hogy a nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık ne legyenek betarthatóak. A beszerzés tárgya vonatkozásában kell e törvényi feltételeknek együttesen fennállniuk, azok bármelyikének hiánya, fenn nem állása esetén nem alkalmazható jogszerően a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja. A Döntıbizottság a fentiek tükrében vizsgálta ajánlatkérı közbeszerzési eljárásának jogalapját, és megállapította, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alkalmazásának feltételei fennállnak az alábbi indokokra tekintettel napján került meghozatalra az 1499/2011 (XII.27.) Korm. határozat, amely határozat elıírta a személyforgalmi határátkelıhely létesítését, azzal, hogy a határátkelıhely alapinfrastuktúrájának és felépítményeinek megvalósítására az ajánlatkérıt kötelezte i véghatáridıvel. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy azon ingatlanok, amelyeket a határátkelıhely és kapcsolódó létesítményei érintenek nem a Magyar Állam tulajdonában álltak a Korm. határozat megszületésének az idıpontjában. Erre figyelemmel a Döntıbizottság egyetértett ajánlatkérıvel akörben, hogy elsı lépés az építési jogosultság megszerzése volt az ingatlanok vonatkozásában, amely a jelen esetben kisajátítást helyettesítı adásvétellel történt. Az adásvételhez az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 53. (1) bekezdés b) pontja alapján az MNV Zrt. elızetes jóváhagyása volt szükséges azzal, hogy az MNV Zrt. jóváhagyását harminc napon belül köteles megadni, amely harminc napba nem számít bele a hiánypótlás idıtartama. A jelen esetben az MNV Zrt. a jóváhagyását április 10-én adta meg, amely jóváhagyást követıen én történt meg az ingatlan adásvételi szerzıdések megkötése.

12 12 A kivitelezés alapfeltétele a szükséges építési és kivitelezési tervek elkészítése, valamint a jogerıs építési engedélyek megszerzése. Ajánlatkérı akként döntött, hogy az építési és a kivitelezési terveket egy közbeszerzési eljárásban szerzi be, és a kivitelezés vonatkozásában folytat le hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást rendkívüli sürgısségre alapítottan. Az ingatlanok megszerzésével párhuzamosan zajlott a tervekre vonatkozó Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása, amely eljárásban napján került sor az összegezés megküldésére, majd én a szerzıdés megkötésére. Ezt követıen kerülhetett sor az építési engedélyezési eljárás lefolytatására, amelynek idıtartama az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdése értelmében két hónap, amely engedéllyel szemben fellebbezésnek van helye. A létesítési engedélyek jogerıre emelkedését ( , , illetve ) követıen ajánlatkérı - a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti NFM jóváhagyást követıen - megküldte a jelen jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását a négy ajánlattevı részére. A Döntıbizottság - a kiviteli tervekre is tekintettel - a jelen esetben elfogadta az ajánlatkérı elıadását akörben, hogy nem csökkenthetı 5 hónap alá a kivitelezés idıtartama, így a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja szerinti eljárással biztosítható a kivitelezés Korm. határozatban rögzített idıtartamra történı befejezése. A Döntıbizottság álláspontja szerint mind a beszerzés feltétlen szükséges volta, mind a rendkívüli sürgısség fennállta, mind pedig a nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık betarthatatlansága megállapítható volt. A Döntıbizottság azt a következtetést vonta le továbbá, hogy az irányadó jogszabályi környezetre, valamint az ingatlanok feletti építési jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás idıigényére tekintettel nem állapítható az meg, hogy a rendkívüli sürgısség ajánlatkérı mulasztásából eredt volna, illetve, hogy - különös figyelemmel az 1499/2011. (XII.27). Korm. határozat év végi megszületésére - az az ajánlatkérı által elıre látható lett volna. Összegezve a fentieket a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárás tárgyát képezı bizonyítékok egybevetése és összességében történı értékelése alapján úgy ítélte meg, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontjában elıírt konjunktív feltételek

13 13 fennállnak, ajánlatkérı jogszerően alkalmazta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A Döntıbizottság ajánlatkérı felhívásával összefüggésben sem állapított meg jogsértést. A fentiek alapján a Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés b) pontja alapján jogsértés hiányát állapította meg. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 72. (1) bekezdés de) pontja szerint a Ket (2) bekezdés b) pontja alapján rendelkezett a költségek viselésérıl. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt szakasza biztosítja. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja szerint a Fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. Budapest, július 10. Dr. Kenessey Réka sk közbeszerzési biztos Kovács Lajos sk közbeszerzési biztos Dr. Kádár Attila sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara Kapják: 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) 2. Swietelsky Magyarország Kft.(1117 Budapest, Irinyi János u ), 3. STRABAG MML Magas- és Mérnöki Létesítményépítı Kft. (1113 Budapest, Daróczi út 30.) 4. Merkbau Építıipari és Kereskedelmi Kft. (6400 Kiskunhalas, Jókai u ) 5. Aktív Ipari Építıipari és Kereskedelmi Kft. (6344 Hajós, Kossuth u. 21.) 6. Irattár

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/4/2012 A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.604/19/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/072-066/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - dr. Técsi Gyula ügyvéd által képviselt Polstyl Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) I. rendő, - Buganu Nicu-Gabriel ügyvezetı

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.168/6/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére 34/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Pétfürdő, Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Megbízási szerzıdés a Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.718/10

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-138/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintézı: dr. D. P. ügyvéd

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-130/2006/239 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - Strabag Építı Zrt. (Budapest), - EGÚT Egri Útépítı Zrt. (Eger), - Swietelsky Építı Kft. (Budapest), - Colas Dunántúli

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben