Fejér Megyei Kormányhivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) , (22) Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély Melléklet: 1. sz.: Levegıtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes megnevezése, azonosítók 1.01 Engedélyes megnevezése: Vivafarm Állattenyésztı Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Engedélyes) 1.02 Engedélyes székhelye: 9022 Gyır, Dunakapu tér KSH szám: Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 8553 Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz., (továbbiakban: Telephely) 1.05 EOV koordináták: X=231250, Y= Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): Létesítmény azonosító (KTJ létesítmény ): A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység TEÁOR azonosítója: sertéstenyésztés A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység NOSE-P kódja: A Telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység E-PRTR kód: 7.(a) 2.00 Az engedélyezett tevékenység 2.01 Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel egységes környezethasználati engedélyt adok nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több, mint férıhely (30 kg-on felüli) sertések számára megnevezéső tevékenység végzésére az 1.04 pont szerinti Telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/ , Fax: 22/ , Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefon: (22) , (22) , Fax: (22) , Ügyfélfogadás: Hétfı: ; Szerda: és ; Péntek: y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetett\2016\3 - dontes vagy dontesrol szolo hirdetmeny\ doc

2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejőleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan - külön jogszabályban meghatározottak szerint - megadottnak tekintem az alábbiakat: Az állattartó telepre a diffúz forrás mőködtetési engedélyét, a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint, továbbá a határozat 8. fejezetében meghatározott elıírások betartása mellett A szennyezı anyag elhelyezésének engedélyét a határozatban meghatározott mőszaki védelemmel ellátott mőtárgyakban történı szennyezı anyagok elhelyezésére a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása alapján Az egységes környezethasználati engedély augusztus 31-ig érvényes Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje: A pont szerinti, helyhez kötött légszennyezı diffúz forrásra vonatkozó mőködtetési engedély érvényességi ideje: július Az engedélyben foglalt követelményeket és elıírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhetı legjobb technika-következtetésekrıl szóló határozatának kihirdetésétıl számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint a R.-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) minden, monitoringból vagy ellenırzésbıl származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhetı legjobb technika-következtetést felhasznál. Határidı: legkésıbb június A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 96/B. (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke Ft, azaz százezer forint. Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok 3.01 A létesítmény elhelyezkedése: A telephely Lovászpatona külterületén, általános mezıgazdasági területi besorolású szántóterületek között helyezkedik el, Lovászpatonától 1,5 km távolságban, Bakonyságtól 1,6 km távolságban, a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon A tevékenység ismertetése: A telephelyen a telepen tartott kocák megtermékenyítését, fiaztatását, szaporulatának nevelését, hizlalását végzik. A malacnevelést és hizlalást a hízott sertések értékesítése, a süldınevelést a saját tenyésztéső kocaállomány biztosítása érdekében végzik.

3 - 3 - Az állattartó telep létesítményei: Épület Férıhely, állat < 30 kg > 30 kg < 9 kg 8-35 kg 200 kg kg kg 200 kg sz.malac v.malac t.koca t.süldı hízó kan A Koca és kanszállás Fiaztató Fiaztató Malacnevelı Összesen B Kocaszállás Hizlalda Összesen C Hizlalda Összesen A szabályozás köre 4.01 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelızése, illetıleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhetı legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenırizni, végezni, mőködtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentıs változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni Ez az engedély nem értelmezhetı a hatályos jogszabályokkal ellentétesen Az engedélyezett maximális kapacitás: Összesen 2963 férıhely sertések számára, ebbıl 2083 férıhely 30 kg-on felüli sertések számára Az elérhetı legjobb technika megvalósítására vonatkozó elıírások 5.01 Az engedélyezett tevékenység a 3.00 és 4.04 pontban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5.00, 6.00, 8.00, 9.00, és pontjaiban szereplı elıírások betartása esetén megfelel az elérhetı legjobb technika követelményeinek A környezethasználónak a környezetszennyezés megelızése, illetıleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhetı legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentésérıl;

4 - 4 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; a kibocsátás megelızésérıl, illetıleg az elérhetı legkisebb mértékőre történı csökkentésérıl; a hulladékképzıdés megelızésérıl, illetıleg a keletkezı hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésérıl, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról; a környezeti hatással járó balesetek megelızésérıl, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentésérıl; a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhetı legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani Az Engedélyesnek az elérhetı legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érı kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkezı hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történı kibocsátásait Az Engedélyes köteles a Telephelyen alkalmazott technológiát az elérhetı legjobb technika követelményeinek megfelelıen üzemeltetni. A 2.05 pontban elıírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhetı legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhetı legjobb technika színvonalának Szabályok a tevékenység végzése során 6.01 Óvintézkedések Az Engedélyesnek mőködése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetıvé a környezeti károk megelızése, illetıleg amennyiben ez nem lehetséges mérséklése érdekében Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelısségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására Készenlét és továbbképzés Az Engedélyes köteles megfelelı eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelı továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentıs hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekrıl megfelelı nyilvántartást kell vezetnie A személyre szólóan meghatározott feladatokat végzı személyzetnek megfelelı végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie Felelısség Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirıl szóló rendelet elıírásai vonatkoznak elérhetı legyen a Környezetvédelmi Hatóság felügyelıi számára a telephellyel összefüggı környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén Jelentéstétel Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkezı részében elıírtakat a megadott határidıkre, a hatályos jogszabályokban elıírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerő határidın belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

5 Jelen engedélyben elıírt mérési kötelezettségek megvalósítása elıtt 15 nappal a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett idıpontját be kell jelenteni Az engedélyben alapul vett körülmények jelentıs megváltozását, illetve tervezett jelentıs megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóság részére 15 napon belül bejelenteni Lakossági érdeklıdésre Engedélyes köteles idıben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól Kártevık elleni védekezés Az Engedélyes köteles megfelelı és folyamatos kártevık elleni védekezésrıl gondoskodni a telephelyen Értesítés 7.01 Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal által megjelölt hatóságot a lehetı legrövidebb idın belül, a következı események bármelyikének bekövetkezése esetén: A rendeltetésszerő üzemeltetéstıl eltérı üzemi állapot esetén. A tevékenységbıl eredı nem engedélyezett kibocsátások esetén Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetıség szerinti legkisebb mértékőre való csökkentése és a megismétlıdés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.01 pontban megjelölt eseményrıl. A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.01 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehetı legrövidebb idın belül a következı hatóságokat értesíteni: a levegı, a talaj, az élıvilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályát (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/ , fax: 22/ ) tőz és katasztrófahelyzet esetén a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8200 Veszprém, Dózsa György u. 31., telefon: 88/ ) a felszíni víz és a felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., telefon: 22/ , fax: 22/ ) az emberi egészséget veszélyeztetı baleset és/vagy üzemállapot kialakulása esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztályát (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/ , fax: 88/ ) fertızés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fıosztályt (8200 Veszprém, Dózsa György u. 33., telefon: 88/ , fax: 88/ ) 8.00 Levegıtisztaság-védelmi elıírások 8.01 A tevékenység végzése során a technológiai elıírások megtartásával, az üzemzavarok megelızésével, illetıleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegı lakosságot zavaró bőzzel való terhelése, továbbá a levegı olyan mértékő terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

6 A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási technológiát (takarmányozás, trágya manipuláció) úgy kell kialakítani, hogy abból a lehetı legkevesebb légszennyezı anyag kerüljön a környezetbe Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, illetve használója köteles a további diffúz levegıterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni Az állattartási tevékenység során az elérhetı legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bőz kerüljön a környezetbe. A levegıvédelmi követelmények teljesülését a légszennyezı forrás hatásterületén biztosítani kell A levegıvédelmi követelmények megsértése (az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegıtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidıre való nem teljesítése) esetén a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes részére levegıtisztaság-védelmi bírságot szab ki A levegıtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezı változásokról a változás bekövetkezésétıl számított 30 napon belül az üzemeltetı köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül LAL - levegıtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni Az üzemeltetı köteles a levegıterheléssel járó tevékenység fennállásáig a tényleges légszennyezıanyag kibocsátásról minden év március 31-ig LM - légszennyezés mértékérıl elektronikus úton éves levegıtisztaság - védelmi jelentést tenni Hulladékgazdálkodásra vonatkozó elıírások 9.01 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetı legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképzıdés megelızését, a képzıdı hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélı ártalmatlanítását A tevékenység során keletkezı hulladékot a kezelésre történı elszállítás érdekében amennyire az mőszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható elkülönítetten kell győjteni Az Engedélyes a tevékenysége során keletkezı hulladékok további kezelésérıl gondoskodni köteles. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történı átadás kivételével -, meg kell gyızıdnie arról, hogy az átvevı az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni A tevékenység során keletkezı veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni A munkahelyi győjtıhelyeken a hulladékok győjtését a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell végezni. A munkahelyi győjtıhelyeken egyidejőleg győjthetı hulladékok mennyisége összesen 3,035 tonna. A hulladék győjtésének idıtartama a képzıdésétıl számított legfeljebb 6 hónap, mely idıtartam leteltét követıen a hulladékot kezelés céljából el kell szállíttatni a telephelyrıl Zaj- és rezgésvédelmi elıírások Az állattartó telep üzemeltetését úgy kell végezni, hogy abból semmilyen körülmények között ne származhasson a területre vonatkozóan a hatályos jogszabályban meghatározott határértéket meghaladó környezeti zajterhelés A telephelyen üzemelı gépek, berendezések mőszaki állapotának folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy a környezeti zajkibocsátás ne növekedjen.

7 A fejlesztés során a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhetı legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani Amennyiben a telephelyen alkalmazott technológiában, vagy zajforrásokban, illetve a telephely hatásterületén fennálló körülményekben bármi olyan jellegő változás áll be, ami határérték túllépést okozhat, az üzemeltetı 30 napon belül köteles a Környezetvédelmi Hatóság felé a jogszabályban meghatározott módon jelenteni A szakkérdések vizsgálata során tett elıírások Növény- és Talajvédelmi elıírás A tárgyi terület környezetében elhelyezkedı mezıgazdasági területeken a termıföld minıségében kárt okozni és a talajvédı gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet Erdészeti elıírás A Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon az erdészeti hatóság nyilvántartásában, az Országos Erdıállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nem szereplı külterületi ingatlanon lévı, az erdészeti hatóság hatásköre alatt álló fa vagy faállomány található. Amennyiben ezen állomány kitermelése szükségessé válik, az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdészeti Osztályára elızetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhetı. Az üzemeltetés során a telephely szomszédságában lévı erdıkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint az esetleges talajt ért károsító hatások megszüntetésérıl és következményeinek felszámolásáról az üzemeltetınek gondoskodni kell A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint szakhatóság - elıírásai Az engedélyköteles tevékenység folytatásának módja: szennyezı anyag elhelyezése. A tevékenység helye: Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlan Az elhelyezés módja: 4900 m 3 -es hígtrágya tároló. Az elhelyezni kívánt szennyezı anyag besorolása: a telephelyen sertéstenyésztés során keletkezı K2 minısítéső, az eutrofizációt elısegítı anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok), hígtrágya. A mőtárgyak kialakítása, a mőszaki védelem módja: A telepen keletkezı hígtrágyát vízálló, szulfátálló betonból készül lagúnákban győjtik, ahonnan KG PVC NA 300 csöveken gravitáció segítségével jut a felszíni trágyatároló melletti átemelı aknába, az akna szintszabályozós búvárszivattyúja (zagyszivattyú) emeli a hígtrágya tárolóba. A hígtrágya tároló mőszaki védelmét drénrendszerre fektetett 2 mm vastag UV álló, rágcsálók ellen védett HDPE fólia biztosítja. A drénredszert csıaknákba kötik, melyeken keresztül a tároló szigetelése ellenırizhetı. Keletkezı hígtrágya mennyisége: 7500 m 3 /év A telep hígtrágya tárolási kapacitása: 6059 m 3 (hígtrágya tároló: 4900 m 3, lagúnák: 1159 m 3 ), a 6 havi tárolókapacitás rendelkezésre áll A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyezıdhetnek. A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók megfelelı mőszaki kialakításával, és mőszaki állapotának rendszeres ellenırzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

8 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy a vízszennyezést megelızzék, vagy a környezet terhelését a lehetı legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg A kommunális szennyvíz győjtı akna megfelelı gyakoriságú ürítésérıl gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhetı legyen Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követı 15 napon belül az I. fokú vízügyi hatóságra köteles bejelenteni: a) a tevékenység folytatójának változása b) a tevékenység helyének változása c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkezı, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás d) a tevékenység mennyiségi jellemzıiben, folytatásának körülményeiben bekövetkezı, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható fa) trendszerő, egyirányú változás fb) ugrásszerő változás fc) új szennyezı anyag által okozott szennyezettség észlelése fd) más az ismerten kívüli környezeti elem szennyezettségének észlelése g) a környezetvédelmi megelızı intézkedések engedélyben foglalt feltételektıl való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenırzése érdekében a meglévı 3 db monitoring kutat továbbra is üzemeltetni kell, valamint az istállók felıl mozgó talajvíz mintázására új monitoring kutat kell létesíteni és üzemeltetni. A mintavételezést és a vízminták vizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni: Akkreditált vízmintavételt követıen, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: ph, KOI ps, ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkezı, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminıség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálatok eredményeit évente egyszer kiértékelve, a tárgyévet követı év március 31-ig a vízvédelmi hatóság részére elektronikus rendszeren (OKIR) keresztül meg kell küldeni A monitoring kutak állapotát megfelelı gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelı üzemeltetése biztosítva legyen Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkezı trágya mennyiségérıl és elhelyezésérıl Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságoknak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezıanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell Az Lvt-3 jelő monitoring kút üzemeltetésére vonatkozó 18155/2009. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérelmezni az engedélyes személyében történt változás miatt. Határidı: augusztus 31.

9 A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó elıírások Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelızı 30 nappal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóság részére Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyezı anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történı elszállításáról, illetve kezelésérıl gondoskodni. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelızı 30 nappal meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi Hatóság részére Az Engedélyes köteles az engedély elıírásainak megfelelıen valamennyi elvégzett mintavételrıl, laboratóriumi analízisrıl, mérésrıl, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkezı valamennyi rendeltetésszerő üzemeltetéstıl eltérı üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követı 1 hónapon belül a panaszokat részletezı beszámolót a Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtani Jelen határozat elıírásainak megfelelı, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Környezetvédelmi Hatóság részére kell benyújtani Mőszaki baleset megelızése és elhárítása Az Engedélyes köteles a környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete szerinti üzemi tervet 1 példányban benyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére. Határidı: október Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetésérıl, az adatokban bekövetkezett változás rögzítésérıl, átvezetésérıl, illetve a terv ezzel összefüggı felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a Rendelet szerinti szerveket A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétıl függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggı tevékenységi körében bekövetkezett változást követı 60 napon belül felül kell vizsgálnia A tevékenység során bekövetkezı havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóság részére Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viselésérıl, valamint az elıírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeirıl Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb költség nem merült fel A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplı kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

10 Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzésérıl Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól Rendelkezés kiadott engedélyekrıl Az 5802/2015. ügyszámú és 37118/2015. iktatószámú engedély érvényét veszíti jelen határozat jogerıre emelkedésével A döntés közlése Jelen határozatommal megkeresem az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjét (Lovászpatonai Kirendeltség), hogy jelen határozatom kézhezvételétıl számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történı nyilvános közzétételérıl és a közzétételt követı öt napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való betekintési lehetıség módjáról Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat kiadmányozását követıen haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetıtábláján történı kifüggesztésérıl, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételérıl Jogorvoslat Döntésem ellen, a közléstıl számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez címzett, de hozzám két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minısíthetı elektronikus úton nincs helye A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a elıirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem elıterjesztéséhez mellékelni kell A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. INDOKOLÁS A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Vivafarm Állattenyésztı Kft. (9022 Gyır, Dunakapu tér 10., továbbiakban: Kft.) megbízásából a Globál-VL Bt. (továbbiakban: Bt.) benyújtotta a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és kérte a Lovászpatona, 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelep üzemeltetésére kiadott 7977/2011. ügyszámú és 82389/2011. iktatószámú határozattal módosított /2005. ügyiratszámú környezetvédelmi mőködési engedély módosítását, érvényességi idejének meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi mőködési engedély október 31-ig érvényes, valamint az alábbi módosítások történtek: a telephelyen hígtrágyás technológiára tértek át, a sertéstelepet felújították, az állattartó épületeket bıvítették, így a férıhelyszám változott a korábban engedélyezetthez képest. Az 51297/2015. iktatószámú levelemmel a Kft.-t ügyféli nyilatkozattételre szólítottam fel az alábbiakra tekintettel: A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a sertéstelep bıvítése következtében a 30 kg-on felüli sertések számára 2083 férıhely áll rendelkezésre a sertéstelepen.

11 A Környezetvédelmi Hatóság iratanyaga alapján megállapítottam, hogy a férıhelyek számát illetıen a korábban a Környezetvédelmi Hatóságnál folyamatban lévı eljárások (építési és használatbavételi engedélyezési eljárásban szakhatósági eljárás) során megadott férıhelyszámok és a jelen eljárás során megadott férıhelyszámok ellentmondásban vannak. Korábbi eljárások során tett nyilatkozatok szerint a férıhelyszámok nem növekednek a bıvítés következtében, a jelen eljárás során benyújtott dokumentáció szerint viszont 26,5 %-os bıvítés történt. A R. 1. (3) bekezdés c) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges. A tervezett tevékenységet a R. 2. számú mellékletének 11. b) pontja tartalmazza (2000 férıhely (30 kg-on felüli) sertések számára). A R. 19. (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévı tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély elsı ízben történı megszerzése érdekében teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi. A Bt augusztus 24-én kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy az átépítést követıen kialakult állattartó egységek alapterülete a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendeletben szereplı minimális férıhelynagyság alapján került meghatározásra. Ezek alapján a férıhelyek maximális száma Fentiek alapján megállapítottam a R. 11. számú melléklet 1. f) pontját is figyelembe véve, hogy a telephelyen a kapacitás több mint 2000 férıhely 30 kg-on felüli sertések számára, ezért a tevékenység folytatásához egységes környezethasználati engedély szükséges, ezért a Kft.-t 57881/2015. iktatószámú végzésemmel hiánypótlásra, valamint díjfizetésre szólítottam fel. A Kft. megbízásából a Bt. által szeptember 30-án benyújtott egységes környezethasználati engedély kérelem alapján, a Lovászpatona, 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelepre vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult, tekintettel arra, hogy a tevékenység a R. 2. számú melléklet 11. b) (2000 férıhely 30 kg-on felüli sertések számára) értelmében egységes környezethasználati engedélyhez kötött. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésének megfelelıen október 12. napján hirdetményt tettem közzé a hivatalban, a honlapon és a központi rendszeren keresztül, továbbá a hirdetményt, a kérelmet és a mellékleteit megküldtem Lovászpatona Önkormányzat Jegyzıjének a közterületen és a helyben szokásos módon történı közhírré tétel céljából. A 64426/2015. iktatószámú levéllel közzétett hirdetményre észrevétel nem érkezett. Az eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mőködtetett adatbázisban szereplı szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 2. (2) bek. szerint eljárva a 64426/2015. iktatószámú levelemmel, elektronikus úton értesítettem. Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minıségben történı részvételi szándékát nem jelentette be. A 64427/2015. iktatószámú végzésemmel belföldi jogsegély keretében megkerestem Lovászpatona Önkormányzat Jegyzıjét a Ket. 26. (1) bek. c) pontjára és a R. 1. (6b) bekezdésre figyelemmel. Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Lovászpatonai Kirendeltség Aljegyzıje 594-2/2015. számú levelében belföldi jogsegélyként az alábbi nyilatkozatot tette: Lovászpatona, 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a fenti számú jogsegély kérésükre válaszolva Lovászpatona Község Jegyzıjeként nyilatkozom, hogy a Vivafarm Állattenyésztı Kft. által végzett tevékenység a helyi építési szabályozásnak és szabályozási tervnek megfelel, helyi rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos követelményeket nem sért.

12 A 64429/2015. iktatószámú levelemmel az engedélyezési eljárásba a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. (3) bekezdése, valamint 5. sz. melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságot bevontam, aki állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2505/2016.-ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához a pontban szereplı elıírásokkal hozzájárult. A pontban foglaltak szerint pedig a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: favir.) 13. (1) bekezdés a) pontja és 13. (8) bekezdése szerinti szennyezı anyag elhelyezési engedély kiadásához hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat rögzítette: A Vivafarm Állattenyésztı Kft. (9022 Gyır, Dunakapu tér 10.) részére a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelep 7977/2011. ügyszámú határozattal módosított /2005. ügyszámú környezetvédelmi mőködési engedély felülvizsgálata során egységes környezethasználati engedély kiadásához. A kérelemhez csatolt Bt. által készített 1621/2015. munkaszámú, június-júniusában készített tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: Csapadékvíz-elvezetés: A telephelyen a tiszta és szennyezett csapadékvizek különválasztva kerülnek elvezetésre. Vízellátás: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság /1991. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a sertéstelep saját célú vízilétesítményeinek üzemeltetésére, amely többször módosításra került. (Az engedély július 31-ig érvényes, Vksz: 143/ ) A telephely vízellátása a K-5 kataszteri számú mélyfúrású kútról történik. A telep vízigénye m 3 /év. Szennyvíz-kezelés: A kommunális szennyvizet a szociális épülettıl délre felszín alatti aknában győjtik. Monitoring: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség (továbbiakban: Felügyelıség) az 11290/2006. ügyszámon (66248/2006. iktatószámon) adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Lovászpatona 07/8 hrsz.-ú ingatlanon lévı Lvt-1 jelő monitoring kút üzemeltetésére. Az engedély augusztus 31-ig érvényes, Vksz: 143/ A Felügyelıség az 18155/2009. ügyszámon (69742/2009. iktatószámon) adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Lovászpatona 07/7 és 07/8 hrsz.-ú ingatlanokon lévı Lvt-2 és Lvt-3 jelő monitoring kutak üzemeltetésére. Az engedély augusztus 31-ig érvényes, Vksz: 143/ A Felügyelıség az engedélyes részére 13941/2012. ügyszámon (68742/2012. iktatószámon) adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanokon lévı K-1 és K-2 jelő monitoring kutak üzemeltetésére. Az engedély július 31-ig érvényes, Vksz: 143/ A vizsgált terület szennyezıdés-érzékenységi besorolása: a favir. 7. (4) bekezdésén alapuló 1: es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület. Tárgyi ingatlan vízbázis hidrogeológiai védıövezetet, vízfolyást nem érint. A tárgyi sertéstelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telepnek minısül. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet 5. (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek. Megvizsgáltam a BAT kritériumokat tárgyi tevékenységgel kapcsolatosan és megállapítottam, hogy a kérelem tárgyát képezı sertéstelepen lévı technológiák és berendezések megfelelnek az elérhetı legjobb technológiával, technikával szemben támasztott elvárásoknak.

13 A szakhatósági állásfoglalás 2.0 pontjában a szennyezı anyag elhelyezésének jellemzıit rögzítettem, tekintettel arra, hogy a favir. 13. (1) bek. szerint a szennyezı anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. A favir. 10. (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minıségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyezı anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetı anyagok használata, illetve elhelyezése csak mőszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a és pontokban elıírást tettem. A pontban foglalt felszíni vízvédelmi elıírásokat a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 9. (2) bekezdése alapján a kibocsátókra vonatkozó általános elıírásai alapján hoztam meg. A pontba tett elıírásomat a favir. 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján tettem. A favirr 8. b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenırzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, mőködtetését és az adatszolgáltatást. A favir. 47. (3) bekezdése szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetıleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkezı, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt esetleges hatásának ellenırzése céljából a meglévı monitoring kutak üzemeltetését írtam elı. A vizsgálandó szennyezı anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzık, a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a dokumentációban bemutatott vizsgálati eredmények alapján határoztam meg. Továbbá a monitoring kutak állapotának felülvizsgálatát írtam elı. A mintavételezést és a felszín alatti vízminıségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. A fentiek alapján a pontokban elıírásokat tettem. Tekintettel arra, hogy az engedélyes a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı Lvt-3 jelő monitoring kút üzemeltetésére vonatkozó 18155/2009. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az engedélyes személyében történt változás miatt nem kérelmezte, a pontban elıírást tettem. Az 4.0 pontban az érvényességi idıre vonatkozó elıírást a favir. 13. (10) bekezdése indokolja. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti elıírásokkal megadom. Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a Ket. 72. (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakba: VízR.) 18. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a VízR. 17. (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a VízR. 10. (1) bekezdés 4. pontja, Korm. rendelet 28. (3) bekezdés 5. melléklet II. táblázat 3. pontja, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. A 65127/2015. iktatószámú levelemmel az engedélyezési eljárásba a Korm. rendelet 28. (1) bek. alapján az 5. sz. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdések tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

14 biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fıosztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály, Erdészeti Osztály és a Fejér Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztály véleményének megadását kértem, akik véleményüket az alábbiak szerint adták meg: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály, Erdészeti Osztály VEG/01/ /2015. ügyiratszámú feljegyzésében a pontba tett elıírással hozzájárult és az alábbiakat nyilatkozta: A Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı telephely nem erdı mővelési ágú területen és Országos Erdıállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nem szereplı ingatlanon található. A Lovászpatona 07/7 a hrsz.-ú ingatlanon a rendelkezésemre álló ortofotó alapján az Evt. 12. (1) bekezdése szerinti fásítás található, ezért amennyiben ezeken az ingatlanokon az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. számú mellékletében szereplı fa kitermelése szükséges, akkor azt az Evt. 70. (2) bekezdése alapján a Vhr. 43. (1) bekezdése szerinti formanyomtatványon az erdészeti hatóságnak elızetesen be kell jelenteni. A telephely üzemeltetése során figyelni kell, hogy a szomszédos erdıterületen (Lovászpatona 07/6 hrsz.) az Evt. 61. (1) bekezdés b) pontja valamint az Evt. 12. (2) bekezdése alapján tilos erdıben és fásításban hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. (3) bekezdése és az Evt. 12. (2) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetésérıl és következményeinek felszámolásáról az üzemeltetınek gondoskodnia kell. A dokumentáció alapján a közvetlen hatásterületen Lovászpatona 07/6 hrsz.-ú erdımővelési ágú ingatlan található. A hatásterületen belül lévı faállományok alacsony mértékő kedvezıtlen terheléseknek lesznek kitéve, amik nem okoznak jelentıs környezeti hatást. A feltételek elıírásakor - a fásításból történı fakitermelés bejelentésére vonatkozóan az Evt. 4. -a, az Evt a, az Evt. 70. (2) bekezdése és az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 43. (7) bekezdése valamint a Vhr. 1. számú melléklete; - a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. (1) bekezdés b) pontja valamint az Evt. 12. (2) bekezdése; - a talajvédelemre vonatkozóan az Evt. 62. (3) bekezdése valamint az Evt. 12. (2) bekezdése alapján jártam el. Mindezek alapján elmondható, hogy a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlanon lévı sertéstelep üzemeltetése a faállományok növekedését és egészségi állapotát, valamint az erdei életközösséget károsan nem befolyásolja, így az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban szakhatósági hozzájárulásomat a fenti kikötésekkel megadom. Hatáskörömet a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése, az illetékességemet a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és az ahhoz tartozó melléklet állapítja meg. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály VER/092/ /2015. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat nyilatkozta: A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya a Vivafarm Állattenyésztı Kft. (székhely: 9022 Gyırr, Dunakapu tér 10. KÜJ: telephely: Lovászpatona 07/7 hrsz.) megbízásából eljáró Globál-VL Bt. kérelme alapján szakkérdések tekintetében közegészségügyi véleményt kért a Veszprém Megyei Kormányhivataltól a Lovászpatona, 07/7 hrsz-ú sertéstelepen végezni kívánt tevékenység egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében. A webcímen digitálisan rögzített dokumentációt közegészségügyi szakmai szempontok vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal áttekintette. A Globál-VL Környezetvédelmi Bt. (8200 Veszprém, Gátfı u. 19.) által összeállított környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az abban foglaltak eleget tesznek a

15 környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdés 5. melléklet I. táblázatban meghatározott szakkérdések tekintetében az elızetes vizsgálati dokumentációban foglaltakkal szemben közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fıosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály VEF/001/ /2015. ügyiratszámú feljegyzésében a pontba tett elıírással hozzájárult és az alábbiakat nyilatkozta: A talajvédelmi hatóságot a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) kereste meg a Vivafarm Kft. (Lovászpatona) Ügyfél kérelmére, a Lovászpatona 07/7 hrsz-on mőködı sertéstelep egységes környezethasználati engedélyhez talajvédelmi szakkérdésben vélemény kiadása ügyében. A határozat kiadásának alapja környezetvédelmi mőködési engedély módosítása és sertéstelep üzemelési tevékenyégének felülvizsgálata iránti kérelem mellékletét képezı, Globál-VL Bt. (Veszprém) által készített Tervdokumentáció, amely alapján a talajvédelmi hatóság a rendelkezı részben adta meg véleményét. A módosítás oka a trágyakezelés, hígtrágyakezelı rendszerre történı áttérés, az állattartó létesítmények felújítása. Az elızı engedély október 31-ig érvényes. A tervdokumentáció szerint a sertéstelepen képzıdı hígtrágya termıföldre kerül, mőszaki védelemmel ellátott földkazettákban tárolt hígtrágyaként locsolással. Ez utóbbi talajvédelmi hatósági engedély birtokában történik. Fentiek alapján a szükséges elıírások betartása mellett a talajszennyezés kizárható, ezért a talajvédelmi hatóság a szakkérdésre a rendelkezı részben foglaltak alapján adta meg véleményét. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termıföld védelmérıl szóló év CXXIX. tv. 32. (1) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése, valamint a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/205. (III.30.) Kormányrendelet 28. (1) bekezdése, illetékességét a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. Korm. rendelet 2. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 21. (1) bekezdése állapítja meg. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10182/2/2015. ügyiratszámú végzésében az alábbiakat nyilatkozta: A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Fıosztálya által, a lovászpatonai 07/7 hrsz.-ú ingatlant érintıen kezdeményezett, földvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában indult eljárást megszüntetem. Végzésem ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fıosztályához lehet fellebbezni. A fellebbezést a Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kell benyújtani. A földvédelmi eljárásban igénybe vehetı valamennyi jogorvoslati eljárás lefolytatásáért a) egy földrészlet esetében Ft, b) 2-5 db földrészlet esetén Ft, valamint földrészletenként további 7000 Ft, c) 6-25 db földrészlet esetén Ft, valamint földrészletenként további 2000 Ft, d) 26 db vagy annál több földrészlet esetén Ft, valamint földrészletenként további 1000 Ft,összegő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A fellebbezés díját a kérelem elıterjesztésével egyidejőleg az ingatlanügyi hatóság pénztárában történı készpénzbefizetéssel, vagy az elıirányzat-felhasználási keretszámlája javára történı készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással kell megfizetni. A díjnak az ingatlanügyi hatóság elıirányzatfelhasználási keretszámlája javára történı készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történı megfizetése esetén a fellebbezés elıterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot.

16 INDOKOLÁS A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályán a Lovászpatona 07/7 hrsz.-ú ingatlan területén lévı sertéstelepet érintı egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult. Fent nevezett hatóság, földvédelmi szakkérdésre irányuló vizsgálatot kért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete, I. táblázatának 7. pontjára hivatkozva. Ez a rendelkezés azonban kizárólag termıföldek érintettsége esetére írja elı a Földhivatali Osztály véleményének kikérését, tehát kivett sertéstelep esetén a megkeresés szükségtelen. Fentiek okán tehát az eljárást, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 45/A (3) bekezdésében foglaltak szerint megszüntettem. A fellebbezési lehetıséget és annak feltételeit, módját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (2),(3) valamint a 99. (1) bekezdései írják elı. A Pápai Járási Földhivatal hatáskörét a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. törvény 7. (1) bekezdése, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területérıl, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, míg illetékességét a 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapozza meg. A tényállás tisztázása érdekében 17937/2016. iktatószámú és 29060/2016. iktatószámú végzéseimmel ügyféli nyilatkozattételre szólítottam fel az Engedélyest, aki a megadott határidın belül teljesítette az ügyféli nyilatkozattételre felszólító végzésben foglaltakat. A benyújtott dokumentáció és a kiegészítések alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Lovászpatona 07/7 hrsz-ú ingatlanon levı sertéstelep Lovászpatona belterületétıl délre 1,6-2 km távolságra helyezkedik el, a településrıl a Lovászpatona Bakonyság közötti önkormányzati aszfaltos úton, az útról egy szintén aszfaltos bekötıúton közelíthetı meg. A telepet általános mezıgazdasági területi besorolású szántóterületek veszik körül, a délnyugati oldalán pedig erdıs terület, melynek közelében húzódik a Csángota-ér és az érbıl mesterségesen kialakított halastó. A telepen tartott kocák megtermékenyítését, fiaztatását, szaporulatának nevelését, hizlalását épületen belül végzik. A telepen a malacnevelést és hizlalást a hízott sertések értékesítése, a süldınevelést a saját tenyésztéső kocaállomány biztosítása érdekében végzi a Kft. A felújított állattartó épületekben automatikus (szenzoros) szellıztetı és páratartalom beállító rendszert építettek be. Szellızést oldalsó légbeejtıkkel, klímaberendezések valamint tetıventilátorok beépítésével biztosítják. Az etetés és az itatás automatizált. Az etetés szárazetetı berendezéssel történik. A sertéstelep épületeiben lagunás trágyakezelési technológia üzemel, a képzıdı hígtrágyát több, mint 6 havi betározást biztosító, vízzáróan megépített fedetlen hígtrágyatároló medencében tárolják a szántóföldi kihelyezésig. A hígtrágya tárolási kapacitás 6060 m 3, amelybıl 1160 m 3 az istállók állattartó részei alatti lagúnák győjtési kapacitása és 4900 m 3 a hígtrágya tároló. A hígtrágyát a telep melletti 31,33 ha szántóterületre viszik mezıgazdasági hasznosításra. A telep saját vízellátású, egy üzemelı (K-5) és egy tartalék (K-4) rétegvíz kút szolgáltatja a kiváló ivóvíz minıségő vizet, a rendszer része egy 50 m 3 -es hidroglóbusz. Az állatok itatása zárt rendszerő. Az állatok etetése szintén zárt rendszerő, számítógéppel állítják be a szükséges összetételt. A takarmányokat új építéső tárolókban tárolják az istállók mellett.

17 Állattartási technológia Az állattartás zárt, épületen belüli. Az állatok takarmányozása száraz, zárt rendszerő. A szellıztetés negatív nyomású tetızeten elhelyezett ventilátorokkal történik, a fiaztató külön meleg vizes rendszerő, gázkazán főtéső. A kazán névleges hıteljesítménye 45 kw. Az épületekben az állatok mőanyag, illetve beton rácsos padozatú helyiségekben vannak. Alomanyag nem kerül felhasználásra, a hígtrágya elvezetés lagúnás, gravitációs. A kocákat a várható ellés elıtt 5-7 nappal az A istállóépület egyedi fiaztató helyeire terelik a kocaszállásról fedett hajtófolyosón át (B istállóépület). A megszületett malacokat napos korban választják el a kocától, ezután a malacnevelıbe (választási malac) kerülnek, ahol elérik a 30 kg-os élısúlyt. A 30 kg tömegő malacok közül kiválasztják a tenyésztésre alkalmas süldıket, a többi malacot hizlalják a hizlaldában. A kiválasztott süldıket a kocasüldı nevelıben nevelik tovább. A sertéshizlalókban (B és C istállóépületek) tartott állatok vágási súlya kg, a vágási súly elérését követıen a hízókat elszállítják a teleprıl. A kocákat a választást követıen csoportos tartásban, majd a megtermékenyítés után 7-14 napig egyedi állásban tartják, ezt követıen a vemhesség alatt ismét csoportban tartják a kocaszálláson (B istállóépület). A vemhesség ideje 115 nap. Az istállók állattartó egységei közül a fiaztató és malacnevelı termek padozata mőanyag rácsos, a többi teremé beton rácsos, az épületek további helyiségei simított beton, az A épület labor helyisége mázas kerámiaburkolatú. A rácspadozaton átfolyó hígtrágya az állatok pihenıtere alatt kialakított vízzáró beton anyagú trágyamedencékben (lagúnákban) győlik össze. Automatizált vezérléső az etetés, itatás (víztakarékos), szellıztetés, főtés. Zárt rendszerő az etetés, itatás, hígtrágya győjtés, elvezetés, tárolás. Takarmányozás A takarmányokat ömlesztetten, a koncentrátumokat, tápokat mőanyag zsákokban szállítják a telepre. A takarmány összeállításakor a cél a fehérje hasznosulás maximalizálása, és ezzel együtt a nitrogén ürítés minimalizálása. Az állatok esszenciális aminosav szükséglete biztosított. A takarmánytárolókat az istállók mellett alakították ki. A szállító jármővekrıl zárt rendszerő vezetéken juttatják a takarmányt a silókba, ahol biztosított a különbözı takarmányféleségek keverése. A silókból zárt rendszerő, számítógép vezérléső rendszer vezetékein keresztül etetik az állatokat. A koncentrátumokat az A istállóhoz folyosóval kapcsolódó raktárhelyiségben tárolják. Az állatgyógyászati készítmények tárolása a szociális épületben száraz, önálló bejáratú, elkülönített, jól zárható raktárhelyiségben történik. A telepen tárolásuk ideje alatt naprakész nyilvántartást vezetnek, amit 3 évig megıriznek. A telepen a keletkezı hígtrágyát az istállók lagúnáiban győjtik, ahonnan KG PVC NA 300 csöveken gravitáció segítségével jut a felszíni trágyatároló melletti átemelı aknába. Az akna szintszabályzós búvárszivattyúja (zagyszivattyú) emeli a hígtrágya tárolóba. A hígtrágya mozgatása zárt rendszerő. A sertéstelepen az istállók kerítéssel határoltak, az istállókba csak az állatgondozók mehetnek fekete-fehér öltözı használatát követıen. A kerítéssel körbezárt területre jármő csak kerékmosón keresztül mehet be. Levegıtisztaságra gyakorolt hatások Az esetleges szaghatást az állattartásra szolgáló épületek nyílásai, a telep útjai és a trágyatároló felülete okozza. A Lovászpatona 07/7 hrsz-ú ingatlanon levı sertéstelep Lovászpatona belterületétıl délre 1,6-2,0 km távolságra helyezkedik el. Legközelebbi lakóterület Lovászpatona délnyugati belterülete, távolsága 1,5 km. A telep mőködése során évente 1650 személygépkocsi és évente 351 nehéz tehergépkocsi forgalom a jellemzı. A szállítójármővek légszennyezı anyag kibocsátásából eredı levegıterhelés növekedés elhanyagolható mértékő a jármővek által érintett kül- és belterületi útszakaszokon.

18 A sertéstelepen a szociális helyiségek szellıztetéséhez és főtéséhez igénybe vett levegı mennyisége elhanyagolható, a nagyobb levegıszükséglet az istállók beltéri levegıje jó minıségének biztosítása következtében jelentkezik. Az istállók szellıztetése mesterséges, a szociális épület szellıztetése és főtése során a levegı árama természetes. A levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 36. (2) bekezdés b) pontja alapján 140 kw névleges bemenı hıteljesítményt meg nem haladó tüzelı- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés forrásaival kapcsolatos levegıtisztaság-védelmi ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatala jár el környezetvédelmi hatósági hatáskörében. A telep területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Az istállók szellıztetésével, a hígtrágya nyitott tárolásával a telephelyen légszennyezı diffúz források keletkeztek. Levegıtisztaság-védelmi szempontból az állattartási tevékenység hatásterülete a telep és közvetlen környezete domborzati és szélviszonyait figyelembe véve a telephely körül 250 méter sugarú kör területével jellemezhetı. A hatásterületen belüli ingatlanok erdı és szántóterületek. A hatásterület lakókörnyezetet, lakóházat, közutat nem érint. A Levr. hatálybalépését megelızıen már mőködési engedéllyel rendelkezett a Kft., ezért a Levr. 5. (3) bekezdésében meghatározott védelmi övezet kijelölése nem indokolt. A telephelyen bejelentés-köteles légszennyezı pontforrás nem létesült. A 8.01 pontja szerinti elıírást a Levr. 4. alapján tettem. A pontja szerinti elıírást Levr. 5. (2) bekezdés alapján tettem. A 8.05 pontja szerinti elıírást a Levr. 30. (1) bekezdés alapján tettem. A 8.06 pontban az üzemzavar esetén végzendı feladatokat valamint a levegıvédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Levr. 6. számú melléklete és a 34. (1) bekezdése alapján írtam elı. A 8.07 pontja szerinti elıírást a Levr. 31. (1) bekezdés alapján tettem. A Levr. 31. (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyezı forrás üzemeltetıje a tárgyévet követı év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóság részére a Levr. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegıtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) nyújt be, amelyrıl a határozat 8.08 pontjában rendelkeztem. Az 5802/2015. ügyszámon és 37118/2015. iktatószámon, a diffúz forrás mőködtetésére kiadott határozat visszavonásáról döntöttem. A kérelem alapján a LAIR ban KTJ számú telephelyre vonatkozóan érvényességtıl a mellékletben foglalt verzióval egyértelmően jelen határozat feleltethetı meg. Jelen határozat jogerıre emelkedésével egyidejőleg megadottnak tekintem a határozat pontja szerint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a diffúz forrás mőködtetési engedélyt, a Levr. 26. (3) bekezdése alapján. Hulladékgazdálkodás A telepen a hulladékok egy részrıl a tartástechnológiából adódóan, másrészrıl a dolgozók szociális tevékenysége során keletkeznek. A keletkezı települési hulladékot az erre a célra alkalmas 1 db 1100 l edényzetben győjtik, majd közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. A csomagolási hulladékokat, valamint az állategészségügyi hulladékokat munkahelyi győjtıhelyeken győjtik. A dokumentáció tartalmazta az egyes munkahelyi győjtıhelyek jellemzıit, mőszaki kialakítását, kapacitását. A dokumentációban foglaltak szerint a munkahelyi győjtıhelyek megfelelnek az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Hlr.) foglaltaknak.

19 A keletkezı hulladékok elszállítását, kezelését engedéllyel rendelkezı cégek végzik. A tartástechnológiából adódóan 3-4%-os elhullásra lehet számítani. Az állati hullák tárolása szivárgásmentes, hőtı konténerben történik. Az állati tetem tárolásakor a konténer zártságát minden esetben biztosítani kell, kiürítését követıen fertıtlenítését minden esetben el kell végezni. Az állati tetemet a Kft-vel szerzıdést kötött ATEV szállítja el. A hígtrágyát szántóterületre szállítják, és talajtani engedéllyel helyezik ki, hasznosítják. A 9.01 pontban szereplı elıírást a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 4. -a alapján tettem. A 9.02 pontban szereplı elıírást a Ht. 12. (4) bekezdése alapján tettem. A 9.03 pontban szereplı elıírást a Ht ában foglaltak alapján tettem. A 9.04 pontban szereplı elıírást a Ht ában, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem. A 9.05 pontban szereplı elıírást a Ht. 7. (1) bekezdésére figyelemmel tettem. A 9.06 pontban meghatároztam a munkahelyi győjtıhelyeken egyidejőleg győjthetı hulladékok maximális mennyiségét, valamint az elszállítás gyakoriságát figyelemmel a Hlr. 13. (9) és (10) bekezdésére. Környezeti zajhatások A vizsgált telephely Lovászpatona déli részén, külterületen helyezkedik el. A telephely környezetében mezıgazdasági területek találhatók. A sertéstelep környezete nagy arányban szántó, kisebb részben erdıterület, zajtól nem védendı környezet. A vizsgált üzem környezetében nincsenek védendı épületek, helyiségek. A legközelebbi, zajvédelmi szempontból védendı létesítmény a Lovászpatona belterület 625 hrsz.-ú lakóterület, amely a telephelytıl észak-nyugati irányban található, telephelytıl való távolsága 1446 m. A távolság miatt a sertéstelepen üzemeltetett zajforrások hatása nem érzékelhetı a falusias lakóterületen. A telephely zajforrásai az istállók szellızı ventilátorai, az automata etetı- itató rendszer anyagmozgató elemei, a hígtrágyatartály átemelı szivattyú és keverı motor, valamint az anyagmozgatás gépi eszközei. A ventilátorok mőködése nappali és éjszakai idıszakokban folyamatos, míg a többi zajforrás változó jellegő (szakaszos üzem). Nappali idıszakban mőszakonként egy takarmánysiló töltése történik tartálykocsiról. A kiegészítésként benyújtott, a BP-Vibroakusztika Kft. által készített, áprilisában kelt Zajszintmérési Jegyzıkönyvben lévı zajszintmérési eredmények alapján megállapítható, hogy a tevékenység hatásterülete nem érint védett területet, épületet, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 10. (3) bekezdés alapján az egységes környezethasználati engedélyben a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephely zajkibocsátása megfelel a vonatkozó elıírásoknak. Az alapanyagok beszállítás, a hízók kiszállítása az üzemeléshez igazodó, jellemzıen a reggeli órákban, személyszállítás munkakezdéskor, munkaidı befejeztével a reggeli és a délutáni órákban, vendégek érkezésekor, távozásakor napközben történik. A telephelyre történı ki- és beszállítást tekintve megállapítható, hogy a telephely által okozott forgalmi terhelés nem járul hozzá jelentısen az érintett utak zajkibocsátásához, így a Zajrendelet 7. (1) bekezdése szerint közvetett hatásterület kijelölése nem szükséges. A Zajrendelet 3. (1) bekezdése értelmében tilos a védendı környezetben veszélyes mértékő zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete határozza meg. Ezek alapján a pontban elıírást tettem.

20 Az R. 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélyben feltételeket kell elıírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegı, a felszíni illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére. Fentiek alapján a pontban a zajkibocsátás mérséklésére vonatkozó intézkedéseket írtam elı. A pontban foglalt elıírás jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 6. (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, megelızze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. (3) bekezdése értelmében a megelızés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhetı legjobb technikát kell alkalmazni. A Zajrendelet 11. (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltetı a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkezı minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentılapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentılapon kell teljesíteni. Tájra, élıvilágra, természeti környezetre gyakorolt hatások A sertéstelep nem része országos jelentıségő védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek. A területen védett fajok és élıhelyek nem ismertek. Az ingatlan nem tartozik barlang felszíni védıövezetébe vagy egyedi tájértéket közvetlenül nem érint. Fentiek alapján a sertéstelep további mőködése a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethetı. Az elérhetı legjobb technika (BAT) területén: Az alkalmazott technológiának az elérhetı legjobb technika követelményeivel történı összehasonlításakor figyelembe kell venni a nemzetközi és a magyar gyakorlatban közzétett információkat, útmutatókat. Az elérhetı legjobb technikának való megfelelést a Környezetvédelmi Hatóság az Integrált Szennyezésmegelızési és Környezet-egészségügyi Fıosztály által évben összeállított, Útmutató az elérhetı legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében címő dokumentum (továbbiakban: Útmutató) alapján vizsgálta. Az üzemeltetés kritériumait a fenti dokumentum határozza meg. A határozat 5.00 fejezetében az elérhetı legjobb technika (továbbiakban: BAT) alkalmazásával kapcsolatos elıírásokat a R. 17. (1) bekezdése alapján tettem. Elıírásaim a BAT-nak megfelelı mőködés általános és speciális feltételeit tartalmazzák az Útmutató figyelembevételével. A dokumentációban rögzítettek, valamint a benyújtott kiegészítésben foglaltak alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység kielégíti az elérhetı legjobb technikára vonatkozó elıírásokat. A telephelyen automatizált vezérléső etetés, itatás (víztakarékos), szellıztetés, főtés történik. Zárt rendszerő az etetés, itatás, hígtrágya győjtés, elvezetés, tárolás. A bőzkibocsátást takarmány kiegészítık adagolásával és az istállók párásításával tartják alacsony értéken. A párásító rendszer mikronmérető páracseppeket juttat a levegıbe, amelyek részecskéi elnyelik a port és megkötik a szaganyagokat a levegıben. Mindemellett a nyári kánikulában hőti is a környezetet, ami az állattartás szempontjából elınyös. A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: - Az épületek megfelelı hıszigeteléssel vannak ellátva. - A szellıztetésre beépített ventilátorok alacsony energiaigényőek és alacsony zajkibocsátással rendelkeznek. - A telep vízellátását biztosító rendszert az üzemeletetési szabályzat szerint rendszeresen ellenırzik. A telep vízfogyasztását folyamatosan, mérıórával nyomon követik, és a mért adatokat feljegyzik. A telep vízellátó

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-22777/2015.,34649/2016. Ügyintézı: Stéger Ferenc, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Pápai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi mőködési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 28567/2012. Iktatószámunk: 74879/2013. Ügyintézınk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékkezelési engedély H A T Á

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7684-7/2010. Tárgy: Salgótarján,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdés m) pontjában

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A földmérési és térképészeti tevékenységrıl

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben