Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)"

Átírás

1 FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246, : (42) , Fax: (42) , Hivatali Kapu: FETIKTVF Internet: Ügyszám: Ügyintéző: /2013. Lengyel Ákos/ Ügyfélfogadás: hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek Tárgy: Melléklet: A Vaja, Rohodi u szám alatti konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártó üzem bővítésének egységes környezethasználati engedélye HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT ad a Vaja, Rohodi u szám alatti konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártó üzem üzemeltetésére az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. rész pontjaiban meghatározott feltételekkel az alábbiak szerint: I. Környezethasználó adatai Környezethasználó neve: Ardagh Fémcsomagoló Magyarország Kft. Rövidített neve: Ardagh Metal Kft. Székhelye: 4562 Vaja, Rohodi u KÜJ száma: II. Telephely adatai Telephely címe: Vaja, Rohodi út 1-3. Telephely helyrajzi száma: Vaja 0119/5 EOV koordinátái: X = , Y = Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: Telephely neve: Fémfeldolgozó üzem KTJ száma: Létesítmény neve: Konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártó üzem KTJ száma: III. Engedélyezett tevékenység adatai Megnevezés: Besorolás: TEÁOR kód: konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártás 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 12) pontja anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószerfogyasztási kapacitás felett könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2 NOSE-P kód: Óldószerfelhasználás: 900 tonna/év Technológia: nyomdatechnika (litografálás), lakkozás, konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártás Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 1. Az ISO 9001:2009 irányítási rendszer alkalmazásával biztosítják a gyártási műveletek, munkafolyamatok folyamatos ellenőrzését, szabályozását, a feltárt nem-megfelelőségek, eltérések gyors kijavítását; a folyamatos fejlesztést; a dolgozók rendszeres képzését. 2. Az oldószer kibocsátás monitorozása, ellenőrzése érdekében az üzem oldószer kezelési tervvel rendelkezik. 3. A lakkozó és nyomda gépek tisztítására Böttcher special II típusú, alacsony oldószer tartalmú mosófolyadékot használnak, melyet felhasználás után regenerálásra szállítanak. 4. Energiahatékonyság szempontjából kedvező hő átbocsátási tényezőjű térhatároló szerkezetek és hőlégbefúvók alkalmazása. Energiatakarékos izzók alkalmazása a világítástechnikában. 5. Thermoreaktor alkalmazása a VOC kibocsátás és az energiafelhasználás csökkentése érdekében. 6. Nyomtatásnál vizes bázisú festékek, Euró alapszínek használata az oldószer felhasználás minimalizálására. 7. A thermoreaktorban keletkező hőenergia visszanyerése hőhasznosító kamrák segítségével. III./A. Az engedély a következő, a felügyelőség hatáskörébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott engedélyeket tartalmazza: - légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélye, - a telephely zajkibocsátási határértékeinek megállapítása, - szennyezőanyag elhelyezése (tárolása földtani közeg felszínén). 1. Általános előírások IV. A tevékenység végzésének feltételei 1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót forint bírság megfizetésére, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel az engedélyben rögzített feltételek betartására, intézkedési terv készítésére, vagy a 314/ (XII.25.) Korm. rendelet 20. (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a felügyelőség felé a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartásának igazolására próbaüzemet ír elő. A próbaüzem időtartama 6 hónap. A próbaüzem kezdete az új pontforrások (P33-P36) üzembehelyezése. A környezethasználónak megvalósulási dokumentációt kell benyújtania a próbaüzem lezárását követő 60 napon belül, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni a felügyelőségnek. 2

3 1.5. A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható. 2. Hulladékgazdálkodás 2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket Törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére A környezethasználó mint hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a hulladékközvetítőnek, hulladékkereskedőnek, hulladékkezelőnek történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újrahasználatra előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása. A fentiekben meghatározott tevékenységek közül azt kell választani, amely az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldást hordozza magában, és elősegíti a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását A környezethasználó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett, és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását e rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint köteles teljesíteni, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető Az éves hulladék bejelentéshez a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti E-PRTR lapot is csatolni szükséges 2.9. Amennyiben a gyártócsarnok építése során keletkező hulladékok birtokosa a környezethasználó lesz, abban az esetben a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 3

4 3. Vízminőségvédelem 3.1. A telep tervezett kapacitásbővítésével, átalakításával járó, a telep egyedi kutas tűzi-vízellátását, egyedi csapadékvíz kezelését és elhelyezését érintő vízilétesítmények, valamint a felszín alatti víz állapotának ellenőrzését szolgáló talajvízfigyelő monitoring megvalósítása, majd azt követő használatbavétele csak jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint egyedi kutas vízbeszerzésére kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani Az esetleges olajszennyeződésnek kitett gépjármű-rakodási és parkoló területekről lefolyó csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékek betartásával szikkasztható el. A csapadékvíz tisztítóberendezést a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül kell megvalósítani A telephelyen végzett tevékenységek (lakkozás, litografálás, alapanyag- és hulladéktárolás stb.) felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére talajvízfigyelő monitoring rendszert kell létesíteni a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül. A talajvízfigyelő kutak számát és helyét a Felügyelőséggel egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni A talajvízfigyelő kutakból az első mintavételt a kutak megvalósulásával egyidejűleg, legkésőbb az 1.4. pontban előírt próbaüzem megkezdése előtt kell elvégezni. A talajvíz vizsgálati eredményeket a mintavételt követő 1 hónapon belül kell a Felügyelőség részére megküldeni. A talajvízvizsgálatoknak a következők meghatározására kell kiterjednie: ph, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, klorid, TPH, alumínium, ón, izopropil-alkohol, benzol, toluol, etil-benzol, fenol, xilolok, egyéb alkilbenzolok összesen, krezol, naftalinok. A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét rendszeresen ellenőrizni. A talajvízfigyelő kutakból évente egyszer, április 30-ig kell mintát venni és a 3.5. pont szerinti komponensekre és értékekre vonatkozó vizsgálati eredményeket május 15-ig a Felügyelőség részére meg kell küldeni A fenti vízmintavételeket és vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzését szolgáló monitoring kutakat a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartásával kell üzemeltetni A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények használatánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj és a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást. 4

5 4. Levegőtisztaság-védelem 4.1. A Felügyelőség az üzem helyhez kötött, meglévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt az alábbiak szerint adja meg: Technológiai kibocsátási határértékek: 1. technológia: Gőz és melegvíz előállítás Azonosító Megnevezés Magasság P11 P12 P13 Thermopress kazánkémény Komfort kazánkémény I. Komfort kazánkémény II. 10 m 10 m 9 m Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése, névleges bemenő hőteljesítménye T1 Thermopress 780 ABG 80-as égővel 814 kw T5 Komfort III. kazán 233 kw T6 Komfort III. kazán 233 kw Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Kén-dioxid 35 Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben 350 kifejezve) Szén-monoxid 100 Szilárd (nem toxikus) por 5 Megjegyzés: A mg/m 3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 3. technológia: Fémdoboz gyártás Azonosító Megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése P26 P27 P30 P vonal lakkelszívó 103 vonal lakkelszívó 105 vonal lakkelszívó 101 vonal lakkelszívó 10 m 10 m 11 m 10 m V5 102 vonal lakkelszívó ventilátora V6 103 vonal lakkelszívó ventilátora V7 105 vonal lakkelszívó ventilátora V8 101 vonal lakkelszívó ventilátora Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben 500 (1) kifejezve) Szén-monoxid 500 (1) C osztály 150 (2) (1) A kibocsátási határérték 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes. (2 A kibocsátási határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket. 4. technológia: Nyomda/festék (litografálás) Azonosító Megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése P22 WAGNER kemence I. 11 m V1 elszívó ventilátor 5

6 Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben 500 (1) kifejezve) Szén-monoxid 500 (1) C osztály 150 (2) (1) a kibocsátási határérték 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes (2) a kibocsátási határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. 5. technológia: Bevonatkészítés Azonosító Megnevezés Magasság Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése P29 Thermoreaktor kürtő 10 m E2 Wellmann kemence E3 LTG kemence L1 ITAS-RIGETHERM 30/91/3T thermoreaktor utóégető berendezés V2 Thermoreaktor ventilátor E5 HOAYU kemence Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben kifejezve) 500 (1) Szén-monoxid 500 (1) VOC véggáz kibocsátási határértéke: 50 mg C/Nm 3(2) VOC diffúz kibocsátás határérték (az 20 oldószerbevitel %-a): (1) A kibocsátási határérték a légszennyező anyag 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegárama esetén érvényes. (2) Kibocsátási határérték: véggáz égetésénél a fizikai normál állapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kpa nyomású) száraz véggázra vonatkoztatva Üzemeltetésre vonatkozó előírások: A VOC felhasználással járó tevékenységet úgy kell végezni, illetve a berendezést úgy kell működtetni amennyiben lehetséges zárt technológia alkalmazásával, hogy a VOC kibocsátást megelőzzék. Ha erre nincs mód, a véggázok összegyűjtésével, leválasztó berendezések alkalmazásával a VOC kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. az engedélyben megállapított határértékek nem léphetők túl; a tisztító és leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról a Műveleti és gépkezelési utasításban, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak, vagy előírások szerint; a levegőterhelés minimalizálása érdekében a kazánoknál a gázégők tüzeléstechnikai beszabályoztatását el kell végeztetni; a légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el kell készíteni; a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést; a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot; a létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásának és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni: - a berendezések üzemidejét; 6

7 - a felhasznált anyagok mennyiségét, minőségi jellemzőit; - a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; - a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját; - a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét; - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni Kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírások: 1. A P11 jelű légszennyező pontforrás esetében a légszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzését méréssel kell elvégezni ötévenkénti gyakorisággal, A pontforrás következő emisszió mérésének határideje: december P22, P26, P27, P29, P30 és P31 jelű légszennyező pontforrások esetében a légszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzését méréssel kell elvégezni évenkénti gyakorisággal. A pontforrások következő emisszió mérésének határideje: december 31, azt követően az üzemeltetés időtartama alatt minden év december Az emissziómérések során meg kell határozni az egyes pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok fajtáját, mennyiségét. - A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni. - Az időszakos mérésekről készült Vizsgálati jegyzőkönyvet a Légszennyezés Mértéke adatlaphoz csatoltan kell a felügyelőség részére megküldeni a tárgyévet követő év március 31-ig. - Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. - Az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása a környezethasználó feladata. - A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek rendelkeznie kell feladatai szerinti akkreditálással. - Az időszakos kibocsátás mérés szükséges időtartamát a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. melléklete szerint kell meghatározni, a kibocsátás ellenőrzés eredményeinek értékelését a 16. melléklet 2. pontja szerint kell elvégezni. 3. A P12 és P13 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzése történhet méréssel, számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével. - A számítással történő ellenőrzést csak a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján, a levegőtisztaság-védelem részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő (levegőtisztaság-védelmi szakértő) végezheti Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: 1. A környezethasználónak, mint adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség részére a Lr. 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) kell benyújtania. Az éves jelentéshez mellékelni kell: a VOC felhasználással járó tevékenységre vonatkozóan az oldószer-kezelési tervet, a számítással történő kibocsátás meghatározás esetén, a levegőtisztaság-védelem részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő által készített számítást (a jogosultságot az LM adatlap benyújtásával együtt igazolni kell) az emissziómérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet. 2. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a felügyelőség részére. A környezethasználónak jelen határozat jogerőre 7

8 emelkedését követő 30 napon belül jelen határozatban foglaltak alapján változásjelentést kell készítenie. 3. Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus űrlap igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül is teljesíthető. 4. A környezethasználó az elektronikus dokumentumok mentéséről, valamint az adatokat elektronikusan előállító és továbbító eljárások rögzítéséről gondoskodni köteles. Az adatszolgáltatás valamint a benyújtott dokumentáció 5 évig nem selejtezhető. 5. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a környezethasználó a felelős A Felügyelőség a telephelyen tervezett új helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt az alábbiak szerint adja meg: Kibocsátási határértékek: 4. technológia: Nyomda/festék (litografálás) Azonosító P33 P34 P35 Megnevezés Nyomdavonal elszívó Nyomdavonal elszívó Nyomdavonal elszívó Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben 500 (1) kifejezve) Szén-monoxid 500 (1) C osztály 150 (2) (1) a kibocsátási határérték 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes (2) a kibocsátási határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes Megjegyzés: Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. 5. technológia: Bevonatkészítés Azonosító P36 Megnevezés Thermoreaktor kürtő Légszennyező anyag Kibocsátási határérték (mg/m 3 ) Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben kifejezve) 500 (1) Szén-monoxid 500 (1) VOC véggáz kibocsátási határértéke: 50 mg C/Nm 3(2) VOC diffúz kibocsátás határérték (az 20 oldószerbevitel %-a): (1) A kibocsátási határérték a légszennyező anyag 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegárama esetén érvényes. (2) Kibocsátási határérték: véggáz égetésénél a fizikai normál állapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kpa nyomású) száraz véggázra vonatkoztatva. 8

9 Üzemeltetésre vonatkozó előírások: 1. A VOC felhasználással járó tevékenységet úgy kell végezni, illetve a berendezést úgy kell működtetni amennyiben lehetséges zárt technológia alkalmazásával, hogy a VOC kibocsátást megelőzzék. Ha erre nincs mód, a véggázok összegyűjtésével, leválasztó berendezések alkalmazásával a VOC kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 2. A környezethasználónak be kell tartania az engedélyben szereplő kibocsátási határértékeket. 3. A légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el kell készíteni. 4. A pontforráshoz kapcsolódó tisztító és leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról a Műveleti és gépkezelési utasításban, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak, vagy előírások szerint. 5. A thermoreaktor meghibásodása esetén a bevonat-felviteli tevékenység nem folytatható. 6. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 7. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 8. A környezethasználó köteles a légszennyező forrásainak és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni: - a pontforrásokhoz tartozó technológiai berendezések üzemidejét; - a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat (felhasznált anyagok összetétele, minőségi jellemzőik, mennyiségük stb.), - a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; - a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást; - a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait; - a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét; - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni Kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírások: A létesítendő új légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátásának meghatározására a környezethasználónak időszakos emisszió mérést kell végeznie. A P33-P36 pontforrások emissziómérését első ízben a próbaüzem során, azt követően évenkénti gyakorisággal kell elvégezni. Az emissziómérések során meg kell határozni az egyes pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok fajtáját, mennyiségét. A felügyelőség a próbaüzem alatt elvégzett mérés eredménye alapján megváltoztathatja a további emissziómérés gyakoriságát. Az emissziómérés időpontjáról a felügyelőséget a mérést megelőző 15 nappal értesíteni kell. Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a 8. (1) bekezdésében foglalt minőségügyi követelményeknek. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. Az időszakos kibocsátás mérés szükséges időtartamát a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. melléklete szerint kell meghatározni, a kibocsátás ellenőrzés eredményeinek értékelését a 16. melléklet 2. pontja szerint kell elvégezni. Az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata. A próbaüzem során végzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a megvalósulási dokumentációhoz csatoltan kell benyújtani a felügyelőségre. 9

10 A VOC diffúz kibocsátás ellenőrzését a VOC r. 3. számú mellékletének 3.4. pontja szerint kell elvégezni Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: 1. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség részére a Lr. 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaságvédelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) kell benyújtania. Az éves jelentéshez mellékelni kell: a VOC felhasználással járó tevékenységre vonatkozóan az oldószer-kezelési tervet, az emissziómérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet. 2. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a felügyelőség részére. 3. Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus űrlap igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül is teljesíthető. 4. Az adatszolgáltató az elektronikus dokumentumok mentéséről, valamint az adatokat elektronikusan előállító és továbbító eljárások rögzítéséről gondoskodni köteles. Az adatszolgáltatás valamint a benyújtott dokumentáció 5 évig nem selejtezhető. 5. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős Építésre, kivitelezésre vonatkozó előírások A beruházás megvalósítása - építéssel, bontással járó tevékenység végzése - során a környezethasználó köteles gondoskodni arról, megfelelő intézkedés megtételével, hogy a munkafolyamatok során keletkező anyagok levegőterhelést ne okozzanak. 5. Természetvédelem 5.1. A telep zöldfelületeit az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges. A telephelyet övező külterületi ingatlanok irányába takarást biztosító, fás szárú növények alkotta növényzeti sávot kell fenntartani A telep egyéb zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) is biztosítani kell. 6. Zajvédelem 6.1. A felügyelőség a környezethasználó Vaja, Rohodi u sz. alatti konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártó üzemének zajkibocsátási határértékeit (L KH ) az alábbiakban meghatározottak szerint állapítja meg: A Vaja, Lahner Gy. u. 63 (587 hrsz.), 65 (586 hrsz.), 67 (585 hrsz.), 76 (454 hrsz.), 78 (455/1 hrsz.), 78/a (455/2 hrsz.), a Tulipán u. 54 (351 hrsz.), 56 (352 hrsz.), 58 (353 hrsz.), 60 (354 hrsz.), 62/a (355/1 hrsz.), 62/2 (355/2 hrsz.), a Jókai M. u. 34 (313 hrsz.), 32 (314/1 hrsz.), 30 (315 hrsz.), 28 (316 hrsz.), 26 (317 hrsz.), 24 (318 hrsz.), 22 (319 hrsz.), 20 (320 hrsz.), 16 (322 hrsz.), 14 (323 hrsz.), 12 (324 hrsz.), 10 (325 hrsz.), 8 (326 hrsz.), 6 (327 hrsz.), 21 (338/1 hrsz.), 338/2 hrsz., 19 (339 hrsz.), 17 (340 hrsz.), 15 (341 hrsz.), 13 (342 hrsz.), 11 (343 hrsz.), 9 (344/1 hrsz.), 9/2 (344/2 hrsz.), 7 (345 hrsz.), 5/a (346/1 hrsz.), 5 (346/2 hrsz.), 3 (347 hrsz.), 1 (348 hrsz.), valamint a Dessewffy u. 2 (458 hrsz.), 4 (459 hrsz.), 6 (460 hrsz.), 8 (462/4 hrsz.), 10 (462/5 hrsz.), 12 (462/6 hrsz.), 14 (462/7 hrsz.), 16 (462/8 hrsz.), 18 (462/9 hrsz.), 20 (462/10 hrsz.), 22 (462/11 hrsz.), 5 (530 hrsz.), 3 (531 hrsz.), 1 (532 hrsz.) házszámú építési telkeken lévő lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, a zajtól védendő helyiségek padlószintje felett 1,5 m magasságban 10

11 nappal: 50 db(a), éjjel: 40 db(a). A teljesítés határideje: a határozat jogerőre emelkedésétől folyamatosan A környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 7. Erőforrások felhasználása 7.1. A környezethasználó köteles az éves felhasználást nyilvántartani: - a telephelyen felhasznált földgázról és villamos energiáról, - a telephelyen felhasznált vízmennyiségről Az üzem energiahatékonysági mutatószámát, valamint a késztermék tonnájára vetített vízfelhasználást évente meg kell határozni az éves jelentésben A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni és belső auditálási programot/tervet kialakítani. Az auditnak fel kell tárnia minden, az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 8. Szakhatóságok előírásai 8.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 24.2/Tv./1231-1/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása alapján - A beruházás során be kell tartani a évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható Az egységes környezethasználati engedély kiadásához az eljárásba bevont szakhatóságok közül szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül adta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az XVI-R-079/ /2013. ügyiratszámon, Vaja Város Jegyzője (4562 Vaja, Damjanich u.70.) a 76-3/2013. ügyiratszámon. 9. Környezetkárosodás megelőzése 9.1. A telep műszaki létesítményeit folyamatosan karban kell tartani A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6 (3) bekezdése alapján az üzem a Felügyelőség által 732-1/2012. számon jóváhagyott (jogerős: ) üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a terv által érintett üzemegységnél, telephelyen kell tartani Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a Felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell Az üzemi kárelhárítási tervet a környezethasználónak a tervezett kapacitás-bővítésre tekintettel felül kell vizsgálnia és az átdolgozott tervet 5 példányban a próbaüzem megkezdéséig be kell nyújtania a Felügyelőségre jóváhagyásra. A 90/2007. Korm. rendelet 7. 3) bekezdése alapján a kárelhárítási tervet SZKV-VF (víz-és földtani közeg) szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 11

12 10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget a lehető legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: - Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. - Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. A felügyelőség ügyeleti telefonszáma: ; fax száma: A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását A környezethasználó köteles minden évben június 30-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó Éves környezetvédelmi jelentést benyújtani a felügyelőségre. A légszennyező pontforrások mérési eredményei alapján vizsgálni kell a VOC anyagok kibocsátása csökkentésének lehetőségét, melyet az éves jelentésben kell részletezni. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket: az alkalmazott technológiát, a vizsgálati eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a felügyelőség részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a 2. sz. melléklet részletezi Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt március 31-ig kell a felügyelőségnek benyújtani. 11. Menedzsment A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 12. Felügyeleti díj A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni minden év február 28-ig a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára. A díj mértéke az évi LIII. tv. 96/B (4) bekezdése alapján ,- Ft, azaz kétszázezer forint. 12

13 A évi felügyeleti díjat egy összegben, az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a évi CXL. tv (1) bekezdés a) pontja alapján. 13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a felügyelőség részére Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a felügyelőségre, annak érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek. V. Érvényesség Az engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 11 évig érvényes. Az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedésével a /2012. számú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozat és a /2012. számú levegőtisztaság-védelmi engedély hatályát veszti. A jelen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A határozathoz csatolt 1-2. sz. mellékletek a határozat elválaszthatatlan részét képezik, a határozat a mellékletekkel együtt érvényes. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj köteles, díja a jelen engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz ,- Ft., valamint a talajvédelmi szakhatóság igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz ,- Ft. A fellebbezés díját fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra való hivatkozással. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja, ha azt természetes személy, vagy társadalmi szervezet nyújtja be: a felügyelőség igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz Ft, valamint a talajvédelmi szakhatóság igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz ,- Ft., amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a rendelkezik. 13

14 INDOKOLÁS Az Ardagh Fémcsomagoló Magyarország Kft. (4562 Vaja, Rohodi u. 1-3.) /megbízott képviselő: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.)/ január 24-én a Vaja, Rohodi u sz. alatti ingatlanon lévő konzervipari fémdoboz és zárófedél gyártó üzem bővítésének egységes környezethasználati engedélyezése tárgyában kérelmet (a dokumentációt készítette: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft.) nyújtott be a felügyelőségre. A Felügyelőség a fentiekkel kapcsolatban előzetes vizsgálatot folytatott le. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Felügyelőség /2012. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenységből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 12) pontja alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. A környezethasználó az eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 1. (3) bekezdés eb) pontja alapján kezdeményezte a felügyelőségnél, tekintettel arra, hogy a bővítés után az ónozott acél feldolgozás kapacitása kb. 4,0 tonna/óra lesz, míg a felületkezelés éves mennyisége kb. 100 millió m2 -re várható, amelyhez kb. 900 tonna/év oldószerfelhasználás fog kapcsolódni, ezért a hivatkozott Korm. rendelet 2. sz. melléklet 12) pontja alapján (anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett) egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az annak elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke a rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet 6. pontja alapján Ft. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésekre is sor került. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági közreműködésének igazgatási szolgáltatási díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet pontja alapján ,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat, összesen Ft-ot (eljárás+szakhatósági állásfoglalás) az Ardagh Fémcsomagoló Magyarország Kft. megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. A felügyelőség a Ket. 29. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. (2),(3) bekezdései a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette. Egyidejűleg megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, Vaja Város Jegyzőjének közhírré tétel céljából. Vaja Város Jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A közlemény megjelenését követő 21 napon belül a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a felügyelőségre, sem a Jegyzőhöz. A Felügyelőség a /2013. számú iratában a Ket. 29. (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert ügyfelet is tájékoztatta. A Ket. 63. (1) b) pontja alapján a felügyelőség március 18-ra a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u ) földszinti tárgyaló termébe közmeghallgatás tartását rendelte el, amelyre meghívta a környezethasználót, a szakhatóságokat és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. A közmeghallgatással kapcsolatos hirdetmény a felügyelőség honlapján, valamint hirdetőtábláján megtekinthető volt. A Ket. 63. (2) bekezdésének megfelelően a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közterületi hirdetmény formájában való közzététel céljából a felügyelőség Vaja Város Jegyzőjének küldte meg, aki gondoskodott a közzétételről. 14

15 A meghirdetett közmeghallgatáson a nyilvánosság részéről nem jelentek meg, így a közmeghallgatás elmaradt. Az engedélyezésre kerülő tevékenység A Kft. bővítés megvalósítása érdekében a években a vajai üzem területén két szakaszra bontva meg kíván építeni egy m 2 összterületű, két hajóból álló gyártócsarnokot, melybe a technológiát a korábbi gyártósorok egy részének áttelepítésével, illetve újonnan beszerzett gyártósorok betelepítésével tervezi megvalósítani. A tervezett technológia telepítése a csarnok 1. szakaszának elkészültét követően, illetve a kivitelezési folyamat lehetőségei szerint azzal párhuzamosan a években fokozatosan történne. Az új lakkozónyomda üzem kialakítása 3 db hat-színes világszínvonalú fémlemez-nyomda vonal, illetve 2 db modern lakkozó vonal telepítésével, valamint a jelenleg is működő két lakkozó vonal és egy 2-színes nyomdavonal áttelepítésével valósul meg a kapcsolódó kiegészítő technológiákkal, infrastrukturális és más bővítésekkel együtt. Ezáltal az új üzemben 4 db lakkozóvonal és 4 db nyomdavonal kialakításával folytatódna a termelés. A jövőbeni termeléshez kapcsolódó egyéb tevékenységeket (tárolás, raktározás, stb.) a jelenleg meglévő üzemépületekben - azokat a célnak megfelelően átalakítva - fogják végezni. A technológia folyamat általános ismertetése: A lakkozás és a litografálás előkészítő művelet, ezt követően az előkészített lemeztáblákat speciális lemezollókkal sávokra darabolják. A levágott, rendszerezett lemezsávok a fedélgyártó excenter sajtolóberakó rendszerébe kerülnek. Ezután megtörténik a sajtolás, majd a lemezfedlapok csúszdán, vagy szállítószalagon a perem előgöngyölítő tárcsák közé kerülnek. Következő fázisként megtörténik a tömörzárást biztosító gumiréteg felvitele, majd a szárítás. Ezen előkészítő folyamatokat követően történik a fémdobozok gyártása. Az üzem gyártósorain kis- és középméretű fémdobozok készülnek. Első fázis a palástlemez szabása. Ezt követi a levágott palástlemezek alkotó mentén történő hegesztése. A hegesztést követően a varrat védőréteget kap. Ezután a védőréteget szárító kemencében szárítják bele a lemez felületébe. Következő fázisként a láncos pályákon kerülnek a dobozpalástok a peremező, bordázó, nyakazó és zárógépekhez, ahol aljzatlemezzel zárják a dobozokat. Egy tömörséget ellenőrző munkafázis után az elkészült dobozok az egységrakományt képző csomagoló-pakológéphez kerülnek. A üzemben jelenleg működtetett technológiai vonalak: 3 db lemezlakkozó vonal 1 db lemeznyomtató vonal 16 db dobozfedél gyártó vonal 4 db dobozgyártó vonal Jelenlegi létesítmények 1. Raktár (5db) 2. Tekercsvágó üzemrész 3. Fedélüzem (OT) 4. Fedélüzem (EP) 5. Irodák 6. Labor 7. Dobozüzem 8. Veszélyes hulladék gyűjtő 9. Kazán és kompresszor ház 10. Lakkozó üzem 11. Nyomda üzem 15

16 A jelenlegi főbb technológiai folyamatok Gőz- és melegvíz-előállítás A telephely iroda és szociális helyiségeinek, valamint gyártócsarnokainak fűtésére földgázüzemű, meleg vizet előállító kazánokat üzemeltetnek. A technológiában jelenleg 3 db légszennyező pontforrás üzemel: - P11 a THERMOPRESS kazán kéménye (bemenő hőteljesítmény: 900 kw) - P12 a 3046 sz. KOMFORT kazán kéménye (bemenő hőteljesítmény: 240 kw) - P13 a 2442 sz. KOMFORT kazán kéménye (bemenő hőteljesítmény: 240 kw) Nyomdatechnika (litografálás) A fémcsomagoló anyagok külső felületén lévő feliratokat és grafikát nyomdatechnikai eljárással viszik fel a megfelelően előkészített, méretre vágott síklemezekre. Az automatikusan adagolt lemezekre nyomóhengerekkel viszik fel a különböző színeket. A lemezeket nyomtatás után hevederes szállítópálya juttatja a 19 méter hosszú, Wagner gyártmányú szárítókemencébe. A kemencében a lemezfelületre felhordott nyomdafesték stabilizálódásához szükséges kb. 473 K hőmérsékletet a kemence három zónája tetején elhelyezett földgázégők biztosítják. A kemence elején került elhelyezésre a lemezeken áthaladt füstgázt, valamint a festék száradása során képződő szerves oldószereket elszívó centrifugális ventilátor, amely az elszívott légszennyező anyagokat egy kürtőn át juttatja a környezetbe. A technológiában jelenleg 1 db légszennyező pontforrás üzemel: - P22 a Wagner kemence elszívó Lakkozás Lakkozás során a folyékony lakkot lakkozó hengerekkel juttatják a lemezekre, melyet utána az alábbi gázégőfejes kemencében szárítanak. 1. LTG kemence 2. WELLMAN kemence 3. HOAYOU kemence A keletkező oldószergőzök égetéssel történő ártalmatlanítására a thermoreaktor szolgál. A keletkező gázokat a kemencék saját ventilátora szívja el. A gáztisztítót légtechnikai szempontból az egyes gyártóvonalakhoz illesztették. Az elszívók légcsatornái a lakkozó-gyártócsarnok mellé telepített központi gáztisztító előtt csatlakoznak a gerincvezetékbe. A gázok hőoxidációja egy 1093 K névleges hőmérsékletű, központi égetőkamrában megy végbe. A keletkezett hő hasznosítására az égetőkamra alatt három hővisszanyerő kamrát helyeztek el. A hőhasznosító kamrák a gerincvezetéken érkező tisztítatlan gázt melegítik elő az oxidációs hőmérséklet közelébe. Az oxidációs hőmérséklet eléréséhez szükséges hőenergia többletet földgáztüzelésű égővel biztosítják, illetve a szennyezőanyagok elégése is hőenergia felszabadulással jár. A hőhasznosító kamrák segítségével a thermoreaktorban a hőenergia kb. 90 %-át nyerik vissza. A tervezés szerint a gázok legalább 1 s-ig tartózkodnak az oxidációs hőmérsékleten. A gáztisztító rendszer számítógép által vezérelt, teljesen automatizált üzemű. A számítógép a berendezés alábbi üzemeltetési paramétereit rögzíti. - az egyes gyártóvonalak gáztisztítóra kapcsolt / nem kapcsolat állapotát; - a kéményekbe épített motoros szelepek nyitott / zárt állapotát; - a ventilátort meghajtó villanymotor szabályozó frekvenciáját; - az égetőbe belépő gáz hőmérsékletét; - a tisztított gáz kéményhőmérsékletét; - az égetőkamra hőmérsékletét. 16

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 571-3/18/2014./I.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 102851-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Szenes Róbert Tel.: +36 (62) 553-060 / 44268 Tárgy: Napsugár-Trade Kft., Kiskunmajsa levegőtisztaság-védelmi engedély

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2289-1/6/2014. Jogi ea.: dr. Bodorkós

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT Ügyiratszám: 564-2/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : A Pannon-Hő Kft. 2. sz. biomassza tüzelésű kazánjában hulladék energetikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3969-1/1/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Levegőtisztasági működési engedély határozat. Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Levegőtisztasági működési engedély határozat. Melléklet: HATÁROZAT NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: : 871-3/8/2012.I.

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 244-4/1/2013. Paksa

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

MKEH Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. 6701 Szeged, Pf.: 28.

MKEH Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. 6701 Szeged, Pf.: 28. MKEH Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. 6701 Szeged, Pf.: 28. 62/425-939 62/426-208 tmbfszeged@axelero.hu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Melléklet: 1 pld. hirdetmény NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 50-4/2/2014 I. Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1280-5/8/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezem. Kapcsolódó berendezések. RIELLO 555 T1 típusú kombi kazán 140 kw teljesítményű gázégője (T4) Kapcsolódó berendezések

HATÁROZAT. engedélyezem. Kapcsolódó berendezések. RIELLO 555 T1 típusú kombi kazán 140 kw teljesítményű gázégője (T4) Kapcsolódó berendezések Iktatószám: VA/KTF02/849-6/2016. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719 Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat Melléklet: Helyhez

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 99056-5-4/2015. Ügyintéz : dr. F z István Retek Zoltán Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T Az MBH Makó Pellet Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. működési helye nappal éjjel Forgácsolás Szerszámgépek Üzemi épületben 6-14 óráig -

H A T Á R O Z A T. működési helye nappal éjjel Forgácsolás Szerszámgépek Üzemi épületben 6-14 óráig - CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105239-1-9/2016. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Radics Forgácsoló Kft., Kiskunfélegyháza, zajkibocsátási határérték

Részletesebben

ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA

ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 4031 Debrecen, Tas utca 18. ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3581. Tiszaújváros, Ipartelep Pf.: 11. Tiszavasvári, Kabay János u. 29. alatti telephelyén

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719

Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719 Iktatószám: VAV/KTF/3070-4/2015. Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor Telefon: (94) 506-719 Tárgy: a Pannon Mechanika Mérnöki és Szolgáltató Kft. (Kisrécse, Rákóczi u. 15.)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben