Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT"

Átírás

1 Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246, : (42) , Fax: (42) , ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet: Hivatali Kapu: FETIKTVF Ügyfélfogadás : hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek /2013. Lengyel Ákos / dr. Koós Erzsébet Tárgy: Melléklet: A Cégénydányád 049 hrsz. alatti tojótyúk telep egységes környezethasználati engedélye 3 db HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT ad a Cégénydányád 049 hrsz. alatti tojótyúk telep megvalósítására, üzemeltetésére, felhagyására az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. rész pontjaiban meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint: I. Környezethasználó adatai Környezethasználó neve: NUCOM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3757 Teresztenye, Kossuth u. 15. KÜJ száma: II. Telephely adatai Telephely címe / helyrajzi száma: Cégénydányád 049 EOV koordinátái: X = , Y = Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: Telephely neve: tojótyúk telep KTJ száma: Létesítmény neve: árutojás termelő telep KTJ száma: III. Engedélyezett tevékenység adatai Megnevezés: nagy létszámú állattartás Besorolás: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a) alpont: nagy létszámú állattartás: létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint férőhely baromfi számára TEÁOR kód: baromfitenyésztés, tojástermelés NOSE-P kód: Kiépített kapacitás: tojótyúk férőhely Technológia: tojóketrec rendszerű tenyésztojás-termelés

2 Létesítmények: - 1 db férőhelyes tojócsarnok - 1 db porta - 1 db tojásválogató és csomagoló épület - 1 db kazánház - 1 db szociális és irodaépület - 1-1db boncoló és elhullott állati tetem tároló épület - 1 db trágyaszárító és csomagoló - 1 db tehergépjármű beálló (dokumentáció szerinti elnevezése: átmeneti trágyatároló) - 1 db vízgépház - 1 db szennyvízgyűjtő és tisztító - 2 db telepen belüli acél terménytároló - 1 db tűzivíztározó Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 1. Fázistakarmányozás; a keveréktakarmányok - a tojó ciklus során a takarmányozási program szerint - változó adagban és összetételben történő etetése, az optimális takarmányhasznosulás és tojástermelés érdekében. 2. Automatizált etetőrendszer alkalmazása. 3. Víztakarékos itatás, függesztett szelepes itató berendezés alkalmazásával. 4. Hatékony, takarékos vízfelhasználás a vízfogyasztás folyamatos mérésével. 5. A tojócsarnokban automata rendszerű, evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetés alkalmazása. 6. A tojócsarnok padozatának mosást megelőző tisztítása, majd nagynyomású mosóberendezéssel történő takarítása állományváltáskor. 7. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a takarmánykeverékben a nyersfehérje-tartalom optimális szintre csökkentése; optimális mennyiségű és minőségű (különösen jó nedvességmegkötő képességű) alom felhasználása, amely a felesleges trágyaképződés megakadályozását is szolgálja. A trágyakezelés megoldott. 8. A telep általános környezeti teljesítményének javítása érdekében a műszaki létesítmények, berendezések folyamatos ellenőrzése és rendszeres karbantartása. 9. Energiahatékonyság szempontjából kedvező hőátbocsátási tényezőjű térhatároló szerkezetek alkalmazása. Energiatakarékos izzók, fénycsövek, alkalmazása a világítástechnikában. 10. A ketrec rendszer kialakítása megfelel a hatályos állatvédelmi szabályoknak. III./A. Az engedély a következő, a felügyelőség hatáskörébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott engedélyeket tartalmazza: - diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélye, - szennyezőanyag elhelyezése (tárolása földtani közeg felszínén). 2

3 1. Általános előírások IV. A tevékenység végzésének feltételei 1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 314/ (XII.25.) Korm.rendelet 20. (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a felügyelőség felé 15 napon belül írásban bejelenteni A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység, vagyis a több mint férőhelyes, baromfi számára kialakított telep üzemeltetésének megkezdése időpontját, az üzemeltetés megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a Felügyelőségre. 2. Hulladékgazdálkodás 2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket A környezethasználó mint hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a hulladékközvetítőnek, hulladékkereskedőnek, hulladékkezelőnek történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos Az állati eredetű melléktermékek kezelésével, hasznosításával kapcsolatosan a 45/2012.(V.8.) VM rendelet, a Bizottság 142/2011/EU rendelet és az 1069/2009/EK rendelet előírásait kell betartani A környezethasználó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását e rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint köteles teljesíteni, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető. 3

4 2.7. Amennyiben a környezethasználó telephelyéről az évente kiszállított hulladék mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, akkor az éves hulladék bejelentéshez a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti E-PRTR lapot is csatolni szükséges Amennyiben az építkezés során keletkező hulladékok birtokosa a környezethasználó lesz, abban az esetben a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 3. Vízminőségvédelem 3.1. A tojótelep megvalósításához kapcsolódó, a telephely egyedi kutas vízbeszerzését, vízellátását, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezését szolgáló vízilétesítmények megvalósítása, átalakítása, majd azt követő üzemeltetése csak jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg A tojótelep vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint egyedi kutas vízbeszerzésére kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani Az tojóépület előtti, trágyarakodással érintett területrészt úgy kell kialakítani (pl. vízzáró burkolat betonszegéllyel, csurgalék-gyűjtővel stb.), hogy onnan szennyezett csapadékvíz a környezetbe ki ne juthasson! 3.4. A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére legalább három talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszert kell létesíteni a határozat 1.4. pontja szerinti tevékenység megkezdéséig. A talajvízfigyelő kutak helyét a Felügyelőséggel egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni. A talajvízfigyelő kutakból az első mintavételt (alapállapot) a kutak megvalósulásával egyidejűleg kell elvégeztetni a 3.5. szerinti komponensekre, majd annak eredményét a mintavételt követő hónap 15-ig kell a Felügyelőség részére megküldeni A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni. A talajvízfigyelő kutakból a mintavételt a 3.4. pont szerint mintavételt követően minden évben egyszer, április 30-ig kell elvégeztetni, és a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt május 15-ig a Felügyelőség részére meg kell küldeni. Az éves talajvízvizsgálatoknak a ph, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát, foszfát, klorid, réz és cink tartalom meghatározására kell kiterjednie. A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzését szolgáló monitoring kutakat a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartásával kell üzemeltetni A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények használatánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett közszolgáltató részére adható át. 4

5 4. Levegőtisztaság-védelem 4.1. Védelmi övezet A környezethasználónak a bűz kibocsátással járó tevékenységek, illetve létesítmények esetében védelmi övezetet kell kialakítania A felügyelőség a védelmi övezetet az alábbi EOV koordináta pontok köré írt 300 méteres sugarú körök burkológörbéje által lehatárolt területben határozza meg. - EOV x = EOV y = (a tervezett istálló északi végének középpontja) - EOV x = EOV y = (a tervezett istálló keleti, hosszanti oldalának középpontjától) - EOV x = EOV y = (a tervezett istálló nyugati, hosszanti oldalának középpontjától) - EOV x = EOV y = (a tervezett istálló tetőszerkezetén kialakított tetőventilátor, mely a déli oldaltól az első ventilátor) A védelmi övezetet ábrázoló térképmásolat a határozat 1. számú melléklete A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik A védelmi övezet fenntartással kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik Bejelentésre köteles diffúz források Forrás jele: Megnevezése: Hasznos nevelőtere [m 2 ] D1 Tojócsarnok 2711, Levegővédelmi követelmények Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület rendeltetésszerű használatát ne zavarja Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzembentartója gondoskodni köteles. A trágyaszállítást kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén szüneteltetni kell. A trágyaszállítást lehetőség szerint a lakott területek elkerülésével kell végezni A környezethasználó a határozat rendelkező rész 1.4. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles Cégénydányád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában bűz észlelési naplót elhelyezni, az észlelési naplót rendszeresen - elsősorban a bűzzel járó tevékenységek (pl. trágyaszállítás) időszakában és a szaghatás szempontjából kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén - ellenőrizni, hogy történt-e bejegyzés; az abba történő bejegyzésekben foglaltakat kivizsgálni és a tudomásra jutást követő 8 napon belül bejelenteni a felügyelőségre, részletezve a panaszt kiváltó okot és a megszüntetésére tett intézkedéseket Adatszolgáltatás A környezethasználónak legkésőbb a határozat rendelkező rész 1.4. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg a diffúz légszennyező forrásra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 4. melléklet szerinti adattartalommal Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tennie a felügyelőség részére. 5

6 A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a felügyelőség részére A környezethasználónak első ízben az üzemeltetés megkezdését követő év március 31-ig, azt követően a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség részére a Lr. 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtania Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus űrlap igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül is teljesíthető Az adatszolgáltató az elektronikus dokumentumok mentéséről, valamint az adatokat elektronikusan előállító és továbbító eljárások rögzítéséről gondoskodni köteles. Az adatszolgáltatás valamint a benyújtott dokumentáció 5 évig nem selejtezhető Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. 5. Természetvédelem 5.1. A telephely déli és keleti telekhatárai mentén a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növényfajokból álló többszintű takarófásítást kell megvalósítani, amelynek legalább 2 sor gyorsan növő fafajból, továbbá 1-1 sor másodrendű fafajból vagy cserjesorból kell állnia. A védőfásítás létesítésének teljesítési határideje: legkésőbb a beruházás során megvalósuló épületek használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedéséig. A védőfásítást alkotó növények rendszeres utógondozásáról (öntözés, gyomtalanítás, pótlás, stb.), a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell A telep egyéb zöldfelületeinek rendszeres karbantartását, gondozását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés, stb.) is biztosítani kell A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni Az épületek ereszei, padlásterei védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben emlősfajok (denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei. Amennyiben ezen állatfajok jelenléte ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy a fészkelési-költési/kölyöknevelési időszakon kívül gondoskodni kell a megtelepedés megakadályozásáról Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak berepülését és sérülését Védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedeinek zavarása, károsítása, elpusztítása tilos, amelyre a bontási-tereprendezési-, növényzetirtási-, egyéb kivitelezési munkálatok során fokozott figyelmet kell fordítani! 6. Zajvédelem 6.1. A telephelyhez kötött és mozgó zajforrásai által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a zajtól védendő területen a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékeket Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 7. Erőforrások felhasználása 7.1. A környezethasználó köteles az éves felhasználást nyilvántartani: - a telephelyen felhasznált földgázról és villamos energiáról, - a telephelyen felhasznált vízmennyiségről (havi bontásban, elkülönítve a kommunális, itató és takarító jellegű vízfelhasználást). 6

7 7.2. A telep energiahatékonysági mutatószámát, valamint a késztermék tonnájára vetített vízfelhasználást évente meg kell határozni az éves jelentésben A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni és belső auditálási programot/tervet kialakítani. Az auditnak fel kell tárnia minden, az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 8. Szakhatóságok előírásai 8.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 24.2/Tv./1651-1/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása alapján: - A baromfitenyésztés során be kell tartani a évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld az engedélyezett területeken kívül hígtrágyával, szennyvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet. - Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. (1) és (2) bekezdései az 1. b) pontja szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! - Minden év december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat megküldeni. - A Kft. köteles a szervestrágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét felhívni a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megtartására, különösen az ideiglenes trágyatárolásra és a védőtávolságokra vonatkozóan, valamint nitrátérzékeny területen a nyilvántartási és jelentési kötelezettségre A Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) SZ-10D/0771-2/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása alapján: - A továbbtervezésre kerülő építmények és egyéb létesítmények létesítésével kapcsolatosan próbafeltárás alapján elkészített előzetes régészeti dokumentáció készítése szükséges. - Az előzetes régészeti dokumentációt az építési engedélyezési eljárás során szükséges benyújtani. - Az építési engedélyezési tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben az tartalmazza az előzetes régészeti dokumentációt Az egységes környezethasználati engedély kiadásához az eljárásba bevont szakhatóságok közül szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül adta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az XVI- R-079/ /2013. ügyiratszámon és Cégénydányád, Szamosújlak, Gyügye Körjegyzője (4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2.) a 319-2/2013. ügyiratszámon. 9. Környezetkárosodás megelőzése 9.1. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 11. a) pontja alapján az állattartó telep üzemi kárelhárítási tervét - az egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozó tevékenység megkezdéséig - a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 5 példányban, szakértői aláírással ellátva - be kell nyújtani a Felügyelőséghez jóváhagyásra. 7

8 A 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget a lehető legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: - Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. - Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. A felügyelőség ügyeleti telefonszáma: ; fax száma: A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását A környezethasználó köteles minden évben június 30-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó Éves környezetvédelmi jelentést benyújtani a felügyelőségre. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek, így a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell különösen a következőket: a telepen tartott állatok létszámát, az alkalmazott technológiát, a mintavételi eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést A környezethasználó köteles valamennyi, hozzá beérkező, vagy a bűz észlelési naplóba bejegyzett, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a felügyelőség részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt április 30-ig kell a felügyelőségre benyújtani. 11. Menedzsment A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 12. Felügyeleti díj A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke ,- Ft azaz egyszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni minden év február 28-ig a Felső- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára. 8

9 A nagy létszámú állattartás megkezdésének évében esedékes felügyeleti díjat a működés időtartamával napra arányosan, egy összegben, az engedély 1.4. pontja szerinti bejelentést követő 30 napon belül kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. 13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a felügyelőség részére Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a felügyelőségre, annak érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek. V. Érvényesség Az engedélyben megadott feltételek db tojótyúk egyidejű tartására vonatkoznak. Az engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén a jogerőre emelkedésének napjától számított 11 évig érvényes. A jelen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez 6 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja Ft, mely díjból Ft a Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának fellebbezési díja. A fellebbezési díj teljes összegét ( Ft) a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással. Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke Ft, melyből Ft a felügyelőség, Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának fellebbezési díja. A fellebbezési díj teljes összegét ( Ft) a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a rendelkezik. 9

10 INDOKOLÁS A NUCOM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Cégénydányád, 049 helyrajzi szám alatti ingatlanon db tojótyúk tartására alkalmas istálló és a hozzá kapcsolódó technológiai épületek építését tervezi. A beruházás keretében az üzemeltetéséhez szükséges létesítmények (szociális épület, takarmánytároló silók, út, technológiai szennyvízgyűjtő aknák, stb.) megvalósítására is sor kerül. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. b) pontja szerint intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, valamint a 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint nagy létszámú állattartás létesítmények intenzív baromfitenyésztésre több mint férőhely baromfi számára egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység. A Nucom Kft. a Tierra-21 Kft.-t (4033 Debrecen, Hajós Alfréd u. 14.) bízta meg az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtásával. A teljes körű meghatalmazás alapján a Tierra-21 Kft január 18-án nyújtotta be a felügyelőségre az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet, a telephely egységes környezethasználati engedélyének kiadását kérelmezve. A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az összevont eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. A környezeti hatásvizsgálati eljárási díj mértéke a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklet II/1. főszáma alapján Ft, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás díja ugyanezen rendelet 1. sz. melléklet III/7. főszáma alapján Ft. A rendelet 1. sz. melléklet V. pontja szerint a kérelmezőnek összevont eljárás esetén az előzőekben ismertetett igazgatási szolgáltatási díjak %-át kell megfizetnie, így az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésre is sor került: - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. (1) bekezdése és 1. sz. melléklete XI.16. pontja alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének szakhatósági közreműködési díja környezeti hatásvizsgálati eljárásban: Ft, - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet pontja értelmében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szakhatósági közreműködési díja környezeti hatásvizsgálati-, ill. egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban: Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat, összesen Ft-ot (eljárás+szakhatósági közreműködés) a NUCOM Kft. a felügyelőség /2013. ügyszámú végzése alapján megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett. A felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (6) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. (7) bekezdése és 8. (1), (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. Egyidejűleg megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, Cégénydányád Község Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény 30 napos közhírré tételéről. A Felügyelőség a kérelmet és mellékleteit a saját honlapján közzétette. A kifüggesztés időtartama alatt sem a felügyelőséghez, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel. A felügyelőség a Ket. 29. (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról a /2013. sz. levelében ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). 10

11 A felügyelőség a rendelkezésre álló iratokat megvizsgálta és megállapította, hogy az eljárás lefolytatásához hiányosságok pótlására van szükség, ezért a /2013. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel a dokumentációt készítő Tierra-21 Kft.-t. A Kft. a hiánypótlást teljes körűen március 25-én teljesítette. Az engedélyezésre kerülő tevékenység: A telephelyen alkalmazni tervezett baromfi tartástechnológia: VALLI SPACE Space colony 56 típusú 6 szintes, 8 soros, trágyakihordó szalagos tojóketrec rendszer (1 sorban 36 szekció; egy szekcióban 6 szint. Összesen 1728 db ketrec). Telepítési sűrűség: Ketrec madár férőhely: 56 db / tojótyúk ketrec Állománytartás ideje: 1 év Szerviz időszak: 10nap Almozás: Az almozás spirálos alomanyag szállító vonallal történik. Az alomanyag céljára is szánt takarmányt az alomanyag elosztó vonal 45 mm átmérőjű alomanyag elosztó csöveiben flexibilis acélspirál szállítja a ketrecekbe. Az etetőcsőben forgó spirál az alomanyagot minden egyes ketrecben lévő kiegészítő garatba (kiegészítő etetővályúba) tölti az alomanyag elosztó csövek pozícionált nyílásain keresztül. Itatás: szelepes itatóvonallal történik. Takarmányozás: A takarmány pontos kiadagolása a Valli gördülő garatjaival végezhető. Az adagoló garat csak ott tölti utána takarmánnyal az etetővályút, ahol az elfogyott, így a tojófészek előtt nem gyűlik fel feleslegesen a takarmány. Tojásgyűjtés: A ketrecsorok szélén levő tojófészkekből a tojások hosszirányú, gyűjtő szállítószalagokra gurulnak. A tojások a gyűjtőszalagok végéről szintenként egy vízszintes pályán mozgó pálcás mini szállítószalag közvetítésével a függőleges szállítópályára az elevátor-eszkalátorra kerülnek. A mini szállítószalagok a tojásokat különböző továbbhaladási pályákra irányítják. A tojások a pálcákon ülve a fogadási ponttól haladnak a konvejor pályán végig a tojótelep csomagoló vagy osztályozó egységébe közbenső átadás nélkül. A tojásokat vegyszerrel nem kezelik, csak mechanikai tisztításon (törlés) és UV-C fénnyel történő fertőtlenítésen esnek át. A tojások az elszállításig az épület raktárhelyiségében kerülnek tárolásra, ahonnan igény szerint kerülnek elszállításra. Fűtés: Az istálló épületben fűtés nincs. A szociális épületek fűtése pellet kazánnal történik. A tojástároló, - csomagoló épület fűtése elektromosan történik. Szellőztetés: A tojócsarnok szellőztetését Euroemme típusú, kombinált alagút ventilációs rendszer biztosítja, amely az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül működtető rendszer, ami magában foglalja az alagút hűtő szellőztetést, valamint a téli és az átmeneti időszakra szükséges kereszt irányú levegőmozgatást. A rendszer önműködően vált át kereszt szellőztetésről alagút szellőztetésre és vissza. A teljes légcsere igény 25%-át 12 db tetőkürtős ventilátor, a fennmaradó 75 %-os légcserét a tojócsarnok északi falába épített 26 db ventilátor biztosítja. Hűtés: A szellőztető rendszer szerves része a hűtő rendszer amely CELDEK 7060 hűtőpanelekből áll. A tojóistállóhoz szükséges hűtés specifikációja: Homlokfalon (déli): CELDEK 7060 hűtőpanelekből összeállított 2 db, egyenként 21 m hosszú 1,8 m magas és 100 mm vastag hűtőblokk, alátámasztó kerettel, felül vízelosztó csővel, alul vízgyűjtő csatornával, 500 literes víztartállyal. A hűtőpanelek anyaga impregnált papír. A hűtővíz keringetését 0,75 kw-os szivattyú végzi. Oldalfalakon: CELDEK 7060 hűtőpanelekből összeállított 4 db, egyenként 27 m hosszú 1,5 m magas és 100 mm vastag hűtőblokk, alátámasztó kerettel, felül vízelosztó csővel, alul vízgyűjtő csatornával, 500 literes víztartállyal. A hűtőpanelek anyaga impregnált papír. A hűtővíz keringetését 0,75 kw-os szivattyú végzi. Világítás: HOTRACO HLV-SP fényerő szabályozó, energiatakarékos világítási rendszer. A HLV SP fényerő szabályozó berendezés a tojóház világítási szintjének beállítására és beszabályozására szolgál. A HLV SP fényerő szabályozó berendezés az Orion-PL számítógéppel összeköttetésben és a beépített időkapcsoló óra segítségével a világító testek automatikus, előre programozott üzemeltetését teszi lehetővé. A berendezésekkel a világítás értékek előre programozhatók, a baromfiállomány számára kíméletes fel és lekapcsoláshoz hajnal és alkonyat funkciók üzemeltethetők. 11

12 A világítási ciklusokról beépített időkapcsoló óra gondoskodik. Vízellátás: A tojótelep vízellátását fúrt kút és a kútfej utáni vízkezelő berendezés fogja biztosítani ivóvíz minőségű vízzel. Szennyvízelhelyezés A szennyvizek elvezetését gravitációs hidraulikus esésű csatornák szolgálják, melyek KG PVC anyagból épülnek tömörségi vizsgálattal. A tisztítóaknák vasbeton anyagú, vízzáró kivitelű műtárgyak, öntöttvas fedlapkerettel és aknahágcsókkal ellátva. A tojótelepen keletkezett kommunális szennyvizek szennyvízgyűjtő medencébe kerülnek. Az összegyűlt kommunális szennyvizet befogadó nyilatkozat alapján a fehérgyarmati szennyvíztisztító telepre szállítják el. A tartástechnológia alapján csak állományváltáskor van szükség vizes takarításra. A takarításból származó technológiai szennyvíz (trágyával szennyezett víz) a tervezett istállóból 1 db 20 m 3 -es, szigetelt szennyvízaknába kerül. Csapadékvíz-elhelyezés A zöld területre hullott csapadékvíz természetes szikkasztású. A telep épületein megfelelő csatornarendszer van kialakítva. A telep tetőfelületein összegyűlő csapadékvizet ráccsal megszűrik, majd egy ciszternába vezetik. A ciszternában összegyűjtött csapadékvizet a zöldfelület öntözésére használják elsődlegesen. Szélsőséges zápor esetén egy reservoir szikkasztó mezőre kerül a csapadékvíz. Amennyiben a szikkasztás sem lenne elegendő, úgy egy tolócsappantyús túlfolyóval az önkormányzat kezelésében lévő árokba vezetik a csapadékvizet. Az önkormányzat részéről befogadó nyilatkozattal rendelkeznek. Az útburkolatok felületére hulló csapadék egy része a zöld területeken elszikkad, másik részének elvezetését biztosítja az egyirányú oldalesés, valamint a hosszirányú lejtetés. Az összegyűlő csapadék elvezetésére 40/100 előregyártott útpadka folyókákat terveztek gépjárművel járható kivitelben, összesen 351 fm hosszon. Az útról összegyűjtött csapadék 4 db Sysdrain aknákba gyűlik össze. Trágyakezelés A tojóketrecek alatt összegyűlt trágya hetente kétszer kerül kihúzásra. Az épületen belül, a tojóketrecek alól hosszirányú műanyag szalagok szállítják el a trágyát minden szintről és ürítik a tojóház végében lévő keresztirányú vízszintes (egyenes) trágyaszalagra. Ezután egy következő külső, ferde trágyafelhordó szalagra ejti, ahonnan gyűjtő konténerbe vagy közvetlen szállítójárműre kerül a tojótelepről történő kiszállítás céljából. A trágyát mezőgazdasági területeken hasznosítják, vagy biogázüzembe kerül elszállításra. A trágyázási tilalmi időszakban a trágyát vagy a biogázüzembe, vagy a trágyaszárító és- csomagoló épületben dolgozzák fel. A kezelő épületbe kerülő trágyát a zsákoláshoz alkalmas nedvességtartalmúra szárítják, majd csomagolják azt. A szárításhoz szükséges meleg levegőt elektromos rendszerrel állítják elő Hulladékkezelés A keletkező állati hullákat az erre a célra szolgáló helyiségben, zárható tetejű műanyag edényben gyűjtik, elszállításuk külön szerződés alapján a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.) telephelyére történik. A szilárd kommunális hulladékot műanyag hulladéktároló edényzetekbe gyűjtik és közszolgáltatás keretében szállítatják el. A tojócsarnok takarítási és fertőtlenítési munkaművelete során a fertőtlenítő szerek használatából műanyag göngyöleg keletkezik, ami veszélyes hulladék. A hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig, eseti megbízás alapján engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el. Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálásához a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján szakhatóságként a környezet- és településegészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örök- 12

13 ségvédelmi Hivatalát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően Cégénydányád Község Jegyzőjét, valamint a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Miskolci Bányakapitányságot kereste meg a felügyelőség. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a 24.2/Tv./1651-1/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész 8.1. pontjába foglalt előírásait az alábbiakkal indokolta: A Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fenti hivatkozási számú megkeresésére a Cégénydányád 049 hrsz. alatti ingatlanon (művelési ága: kivett /major/; terület nagysága: 5,3492 ha) tervezett tojótelep megvalósításához, az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz adunk ki talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a mellékelt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és egységes környezethasználati engedély kérelem, valamint hiánypótlás (készítette: Tierra-21 Kft Debrecen, Pacsirta u. 64/1.; készült: Debrecen, március 25.) alapján. A kérelmező a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet pontjában meghatározott ,- forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a tojótelep létesítésének előírásaink betartása mellett a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs. Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése rendelkezik. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. (1) bekezdése, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről) 2. (1) bekezdése és 1. mellékletének pontja, valamint a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról) 1. -a rendelkezik. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja, 4. (1) bekezdése és a 17. (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 32. (1) bekezdése állapítja meg. Ezen talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklet alapján adja ki. A Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a SZ-10D/0771-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész 8.2. pontjába foglalt előírásait az alábbiakkal indokolta: A Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, Cégénydányád 049 hrsz-ú ingatlanon tervezett tojó telep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélye ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Hivatalunkhoz. A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelemről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) pontja alapján, nagyberuházásnak minősül. A területen még szisztematikus régészeti kutatás nem folyt. A Cégénydányádon ismert Árpád-kori templomhoz és monostorhoz tartozó, eddig csupán okleveles adatokból ismert települést a terepviszonyok és az eddigi tapasztalatok alapján valószínűsíthetően érinteni fogja a tervezési terület. A Kötv. 20/A (1) bekezdése szerint a külön jogszabályban meghatározott nagyberuházás, valamint részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. A Kötv pontja alapján az előzetes régészeti dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének egyértelmű tisztázására, a régészeti örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 13

14 meghatározásához hozzájáruló, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és terepbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. Az előzetes régészeti dokumentáció készítése kiterjed a beruházás által érintett területre vonatkozó kulturális örökségvédelmi és helytörténeti szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi, levéltári adatok valamint fényképek részletes feldolgozására is. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. Rendelet 29. (1) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókörű városi múzeumot a teljesítésbe bevonja. A fenti kormányrendelet 34. (1) bekezdése alapján nagyberuházás vagy kisajátítás esetén az előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció keretében történő próbafeltárás elvégzésére a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet A. I. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. Szakhatósági állásfoglalásom a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének a) pontja továbbá (3) bekezdése, valamint a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a XVI-R- 079/ /2013. ügyszámon, előírások, feltételek nélkül megadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A NUCOM Kft. (3757 Teresztenye, Kossuth u. 15.) megbízásából a TIERRA-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1.) kérelmére indult, Cégénydányád 049 hrsz. alatt létesítendő tojó telep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése alapján. A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a évi LIII. törvény 70. -ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a tervezett beruházás kivitelezése és üzemeltetése során jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a bemutatott adatok alapján nem lehet következtetni. Az ügyintézés határideje: április 11. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdés, valamint a Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint 2. (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg. Cégénydányád, Szamosújlak, Gyügye Körjegyzője a 319-2/2013. számú, előírás, feltétel nélküli szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg: 14

15 A Felső- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a /2013. számú, március 26. napján kelt, hivatalomhoz március 28-án érkezett dokumentációkat összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kérelem áttanulmányoztam. A dokumentációk alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítottam meg: A tervezett beruházás a feladat és hatásköröm által érintett Cégénydányád illetékességi területén, a településtől északi irányban található. Nucom Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely 3757 Teresztenye, Kossuth u. 15.) által, a fenti ingatlanon állattartó (tojó) telep rendeltetésű épület kialakítását tervezi. Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam az alábbi önkormányzati rendeletbe foglalt, helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos előírások teljesülését: Cégénydányád Község Önkormányzata Képviselő testületének a Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási tervek elfogadásáról szóló 11/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletét, a becsatolt helyszínrajzokat, látványterveket, műszaki leírásokat, részletterveket. Megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbe tartozik jelentős negatív állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja. Mindezek alapján a rendelkező részben rögzítettek szerint döntöttem. Döntésem a már hivatkozott jogszabályokon kívül a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 4. sz. melléklet 4. pontjában megállapított hatásköri és illetékességi szabályokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 44. -a rendelkezésein alapul. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 3247/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. d és e pontja, a 32/A (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 4. számú melléklet 4. pontja, valamint a Ket a biztosítja. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A Miskolci Bányakapitányság az MBK/1162-2/2013. számú végzésében a szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. (7) bekezdése illetve 9. -a alapján a felügyelőség a /2013. sz., március 25-én kelt végzésében április 29-re közmeghallgatást rendelt el Cégénydányád Község Általános Iskolájába, amelyre meghívta az eljárásba bevont szakhatóságokat, továbbá értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. A közmeghallgatásról a felügyelőség hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. A közmeghallgatáson bemutatásra kerültek a tervezett létesítmények és tevékenység, valamint a technológia. A közmeghallgatáson a megjelentek részéről nem érkezett észrevétel. A közmeghallgatásról készült kép és hang anyagot a Felügyelőség a honlapján közzétette. A felügyelőség döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalásai, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: Vízminőség védelem A tojótelep létesítményei felszín alatti ivóvízbázis kijelölt, vagy becsült hidrogeológiai védőövezetét nem érintik. A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. -ával és 2. számú mellékletével összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján a telephely érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen helyezkedik el. 15

16 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. (1) bek. d) pontja értelmében a telephely területe nitrátérzékenynek minősül. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. -a alapján: A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást; c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. (1) a) pontja alapján szennyezőanyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. A Korm. rendelet pontja alapján a szennyezőanyag elhelyezés olyan tevékenység, amelynek célja bármilyen anyag lerakása, tárolása a földtani közeg felszínén vagy a közegben, beleértve a műszaki védelemmel történő lerakást, tárolást, szállítást vagy áramoltatást is. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a telephelyen végzett állattartáshoz kapcsolódó trágyakezelési tevékenységet csak engedéllyel lehet folytatni. A tárgyi egységes környezethasználati engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása biztosítja a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt fenti követelmények teljesülését, ezért a telephelyen tervezett tevékenységre engedélyt adtam. A Cégénydányád 049 hrsz.-ú területen létesítendő tojótelep korábban a B-TRIÓ Bt. (4900 Fehérgyarmat, Toldi u. 10/a.) használatában pulykatelepként működött. A telephely egyedi kutas vízellátására és szennyvízelhelyezésére a /2000. számú határozattal módosított 479-5/1973. számú (vksz.: 31/ ) számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek engedélyese a B-TRIÓ Bt. (4900 Fehérgyarmat, Toldi u. 10/a.). A telephely mélyfúrású kútja a B-TRIÓ Bt. (4900 Fehérgyarmat, Toldi u. 10/a.) nevére szóló /2000. számú (vksz.: 31/8-1967) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érvényességi ideje: ). A vízjogi üzemeltetési engedélyek érvényességi ideje augusztus 5- ben lett megállapítva. A Nucom Kft. (3757 Teresztenye, Kossuth út 15.) kérelmére a Felügyelőségen 8231/2013. ügyszámon eljárás indult a telephely vízjogi üzemeltetési engedélyének névátírása ügyében. A tojótelep szociális célú, az állattartási (itatás, takarítás) és egyéb takarítási vízszükségletek kielégítését, valamint a tűzi-vízellátást egyedi kutas vízellátó rendszerrel tervezik megvalósítani. A tojóépület időszakos vizes takarításából, a szociális vízhasználatból és ruhamosásból, a boncoló takarításából keletkező szennyvizek, valamint az átmeneti trágyatároló és késztermék tároló csurgalékvizének gyűjtésére vízzáró kialakítású, zárt vasbeton aknák létesülnek. A vízzáróan kialakított kerékfertőtlenítő medence használt vizét, mint veszélyes hulladékot a Tranzit-1 Kft. (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. F épület; engedély száma: 11/3533-5/2012.) szállítja el. A szociális vízhasználatból és ruhamosásból keletkező szennyvíz települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, a szolgáltató befogadó nyilatkozata alapján. A tojóépület, a boncoló vizes takarításából keletkező mosóvíz, valamint az átmeneti trágyatároló csurgalékvize a Bátor-Trade Kft. Nyírbátori Biogáz üzemébe kerül beszállításra, a Bátor-Trade Kft. befogadó nyilatkozata alapján. A burkolt és burkolatlan területekre hulló csapadékvizek a zöldfelületeken és tervezett földmedrű árkokban kerülnek elszikkasztásra. Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizet összegyűjtik és a zöldfelületek öntözésére hasznosítják. A fölös csapadékvizek a csapadékvíztározóból önkormányzati útárokba kerülnek bevezetésre, az önkormányzat hozzájárulásával. 16

17 A földtani közeg és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése, kizárása érdekében a trágyaszennyezésnek kitett térrészek megfelelő műszaki védelemmel való kialakítását a rendelkező rész 3.3. pontjában előírtam. A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig rendszer létesítése és a talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt, ezért talajvízfigyelő kutak megvalósítását és rendszeres vízvizsgálatát a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész 3.4. és 3.5. pontjában előírtam. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a telephelyi tevékenységekről, a szennyvízkezelésről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. -ának (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A telephelyen a talajvíz állapotának jellemzésére talajvíz vizsgálatokra került sor szeptemberében, a telephely 2 pontján mélyített furatból (1, 2 jelű). A vizsgált komponensek: ph, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát és szulfát. A vizsgálati eredményeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekkel összevetve a nitrátnál (64,3 mg/l > 50 mg/l), a foszfátnál (1,88-2,54 mg/l > 0,5 mg/l) és szulfátnál ( mg/l > 250 mg/l) volt határértéket meghaladó szennyezettség. A felszín alatti vizek igénybevételének, általános állapotának nyomon követésére a leginkább jellemző vízkémiai paraméterek (ph, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, klorid) szolgálnak. A fémek körében vizsgálandó komponensek esetében az Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az intenzív baromfitartási tevékenység engedélyeztetése során című BAT referencia dokumentumban foglaltak alapján a réz és cink komponensek tekinthetők jellemzőknek. Fentiek alapján a talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelését, rendszeres vízvizsgálatát a fenti komponens-körben, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész 3.5. pontjában előírtam. A telepen üzemanyag-tárolót nem terveznek. A munkagépek karbantartását a karbantartást végző telephelyén tervezik megoldani, ezért ilyen jellegű szennyező veszélyforrás nem lesz a telepen. A dokumentáció megállapításai alapján és a rendelkező részben foglaltak betartása esetén az állattartó telep létesítményeinek üzemeltetése nem jelent veszélyt a felszín alatti vízkészletekre. Üzemzavar, vagy meghibásodás esetén a környezetbe kikerülő anyagok észlelésére, a talajvíz esetleges szennyeződésének észlelésére a telep területén tervezett talajvízfigyelő monitoring szolgál. A telepen tervezett talajvízfigyelő monitoring rendszer működtetéséről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem. Hulladékgazdálkodás: A keletkező állati hullákat az erre a célra szolgáló helyiségben, zárható tetejű műanyag edényben gyűjtik, elszállításuk külön szerződés alapján a Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/a.) állati hulladékhasznosító és ártalmatlanító telepére történik. A szilárd kommunális hulladékot műanyag hulladéktároló edényekben gyűjtik, és közszolgáltatás keretében szállíttatják el. A tojócsarnok takarítási és fertőtlenítési munkaművelete során a fertőtlenítő szerek használatából műanyag göngyöleg keletkezik, ami veszélyes hulladék. A hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig, eseti megbízás alapján engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el. A hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a hulladékról szóló évi CLXXXV. tv. 4., 6 (1), (3), 7, 12., és 31. (1), (5) bekezdései alapján, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján, továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1., 2., 3. és 6. számú melléklete alapján tettem. 17

18 Levegőtisztaság-védelem A környezethasználó a Cégénydányád, 049 helyrajzi szám alatti ingatlanon db tojótyúk tartására alkalmas tojócsarnok és a hozzá kapcsolódó technológiai épületek építését tervezi. A trágyát épületen belül, a tojóketrecek alól hosszirányú szállítószalagok szállítják el minden szintről és ürítik a tojóház északi végében lévő keresztirányú trágyaszalagra. A trágyaszalagon történő trágyaszárítást 2 db kültéri légbefúvó biztosítja, azáltal, hogy a levegőt a légszállító csatornákban közvetlenül a hosszirányú trágyaszalagokra fújja. Az előszárított trágya ezt követően, az épületen belül elhelyezett elektromos szárítókemencén keresztül haladva közvetlenül a trágyacsomagolóba, vagy szántóföldi kihelyezés esetén pótkocsira kerül. A tojócsarnok szellőztetését Euroemme típusú, kombinált alagút ventilációs rendszer biztosítja, amely az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül működtető rendszer, ami magában foglalja az alagút hűtő szellőztetést, valamint a téli és az átmeneti időszakra szükséges kereszt irányú levegőmozgatást. A rendszer önműködően vált át kereszt szellőztetésről alagút szellőztetésre és vissza. A teljes légcsere igény 25%-át 12 db tetőkürtős ventilátor, a fennmaradó 75 %-os légcserét a tojócsarnok északi falába épített 26 db ventilátor biztosítja. A ventilátorok kilépő felületein, mint légszennyező diffúz forráson keresztül távozik a tojócsarnokban keletkező por, valamint szagszennyezett levegő. A tervezett tevékenység hatásterületét számítással határozták meg. Az istállóból a ventilátorokon keresztül kikerülő porkibocsátás hatásterülete a diffúz forrás határától számított 132 méteres távolságnak adódott. A dokumentáció alapján a szagvédelmi hatásterület a legnagyobb teljesítmény kihasználás, kedvezőtlen terjedési viszonyok figyelembe vételével a diffúz forrás határától számított 223 méter sáv által határolt területben került megállapításra. A hatásterület határán a szagkoncentráció 1 SZE/m 3. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 5. (3) bekezdése alapján E jogszabály hatálybalépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. Ugyanezen rendelet (4) bekezdése alapján A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A felügyelőség a védelmi övezet nagyságát, a Lr. (3) bekezdése alapján a (4) bekezdésének figyelembe vételével a diffúz forrás határától számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területként jelöli ki, a határozat rendelkező rész 4.1. pontja szerint. A környezethasználó benyújtotta a védelmi övezet kijelöléséhez szükséges változási vázrajzot Cégénydányád bel- és külterületi ingatlanjait érintően, valamint a változási vázrajzot készítő Horváth Gábor földmérő mérnök (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 22.) nyilatkozatát, mely szerint a Cégénydányád 049 hrsz-ú ingatlan területére tervezett tojótyúk telep esetén, a szagvédelmi hatásterület által határolt területen belül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése szerinti lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nincs. A felügyelőség a védelmi övezetet Lr. 5. (5)-(8) bekezdései alapján jelölte ki a rendelkező rész 4.1. pontjában, térképi ábrázolása az 1. sz. mellékletben található. A Lr. 7. (4) szerint, amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg, ezért a rendelkező részben foglaltakat írta elő a felügyelőség. 18

19 Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy a Lr. 30. (2) alapján, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. A bejelentésre kötelezett diffúz forrást a határozat rendelkező részének 4.2. pontja tartalmazza. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetőjének legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a felügyelőség részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie. A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a felügyelőség a Lr. 31. (1), (2), (4) bekezdései és 32. -a alapján állapította meg. A bontási, építési és kivitelezési fázis során a határozat rendelkező részének , pontjában foglaltakat be kell tartani. A földmunkálatok és az ahhoz kapcsolódó szállítás járulékos légszennyezése nem számottevő, illetve a bontás és építkezés időtartamára korlátozódik. Zajvédelem A tojó telep Cégénydányád külterületén, gazdasági területen található. A telephelyet minden irányból mezőgazdasági terület határolja. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény a telephelytől déli irányban, 231 m távolságban található. A dokumentációban szereplő számítások alapján a tojó telep zajvédelmi szempontú hatásterülete nappal 99,5 m-re, éjjel 186 m-re elhelyezkedő területrész. A fentiek alapján a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nem helyezkedik el zajtól védendő épület, ezért a felügyelőség a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. Szállítás csak a nappali ( ) időszakban történik. A szállítás miatti gépjárműforgalom a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 db mértékű járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. Természetvédelem A korábban is állattartásra hasznosított telepet főként mezőgazdasági területek veszik körül, ill. K-en egy major található. A beruházással érintett ingatlan természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nem országos jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, annak területén természetközeli vegetáció, különleges természeti érték előfordulása nem ismert, jelenleg nem található. A telepítési helytől m-re országos jelentőségű védett természeti terület, a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület található, amelynek élővilágára gyakorolt esetleges hatásokat is vizsgálták a benyújtott dokumentációban és annak kiegészítésében. A beruházás által érintett ingatlannak a védett területtől való távolsága miatt a tervezett tevékenység megvalósításából nem származnak kedvezőtlen hatások, a védendő természeti értékek veszélyeztetése, -károsítása nem várható. A vizsgálati terület K-i és D-i telekhatára mentén többszintű védőfásítás létesítését tervezik, annak kedvező levegőkörnyezeti hatásai miatt, továbbá annak érdekében, hogy a telephely épületeinek takarását biztosítsa. A növénytelepítés megvalósításához a felügyelőség a határozat 5.1. pontjában állapított meg teljesítési határidőt. 19

20 Az épületek homlokzatának, ill. héjazatának megfelelő színválasztásával tervezik továbbá elősegíteni a létesítmények tájbaillesztését. Az állattartó telep megvalósításával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben (a természet védelméről szóló évi LIII. tv. 43. (1) bekezdése alapján) tett előírások betartása esetén a beruházás megvalósítása nem okoz kedvezőtlen változást a tájban, természeti értékekben. Környezetkárosodás megelőzése A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 11. a) pontja szerint a nagy létszámú állattartási tevékenység végzőjének üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, ezért a környezethasználót a határozat 9.1. pontjában üzemi kárelhárítási terv készítésére köteleztem. A felügyelőség április 30-án a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltak alapján az elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a környezethasználóval szakmai konzultációt folytatott. A baromfitartásra vonatkozó elérhető legjobb technika és a vizsgált telephelyen alkalmazott technológia összehasonlítása: Víz-és energiagazdálkodás: BAT víz-és elektromos vezetékek tervszerű karbantartása vízvezeték hálózatban a felesleges elfolyások, csöpögések megakadályozása vízórák elhelyezése a jelentős fogyasztási helyeken a vizes mosás előtt száraz tisztítás alkalmazása, felületek kefével, vakarással történő előtisztítása mosás nagynyomású mosóberendezéssel mosóvíz újrafelhasználása, vagy megfelelő tárolótartályban történő felfogása BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia víz- és elektromos vezetékek rendszeres felülvizsgálata, IPPC engedélyben előírtaknak megfelelően való üzemeltetése, karbantartási napló vezetése A telep vízellátását biztosító rendszert az üzemeletetési szabályzat szerint rendszeresen ellenőrzik. felhasznált vízmennyiségeket és elszállított szennyvíz mennyiségét folyamatos mérik és a mért adatokat feljegyzik. vízvezeték és kapcsolódó csattelepek érzékszervvel történő folyamatos vizsgálata A telep vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása érdekében a rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki. a telep kommunális és technológiai vízigényét a telephelyen található mélyfúrású kút biztosítja, melyből kitermelt víz, valamint a tojóépületbe kerülő víz vízórával mért az aljzat magasnyomású mosását megelőzi a kialmozás, kaparás, seprés, így a száraz tisztítás megoldott a mosás sterimob berendezés használatával az épülethez tartozik egy szigetelt akna, mely a mosások után esetleg keletkező szennyezett vizet fogja fel 20

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben