biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Internet: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: /2011. Hiv. szám: - Komárom, Előadó: dr. Bécsi Beatrix/ Melléklet: 1 - ROSSI Biofuel Zrt.. MOL Bázistelepi Puskás Sándor db. biodízel üzemének egységes határérték környezethasználati engedélye táblázat HATÁROZAT I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a ROSSI Biofuel Zrt. (székhelye: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2.) székhelyével azonos című telephelyén folytatott, biodízel gyártó tevékenységére vonatkozó, a K /2009. számú, és a H /2008. számú határozatokkal módosított, H /2007. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) módosítja. II. A) Az engedély rendelkező rész II. fejezet 1) pontjában, Az engedélyezett tevékenység adatai fejezetben, A termelési technológia létesítményei, és a Légszennyező pontforrások címekben foglalt előírások a következőkre módosulnak. A termelési technológia létesítményei: - négy, egyenként tonna/év kapacitású gyártósor, - elektromos energia előállítására alkalmas BKHV egység, amelyben az észterezési technológiából kikerülő metanol elégetése történik, a két egységből álló, motoros áramfejlesztő berendezésben. Légszennyező pontforrások: A T1 jelű, észterezés, biodízel gyártás technológiához kapcsolódóan: - P1 : A modul vizes mosó kürtő, - P2 : A modul kármentő medence elszívó kürtő, - P3 : B modul vizes mosó kürtő,

2 2 - P4 : B modul kármentő medence elszívó kürtő, - P5: C modul vizes mosó kürtő, - P6: C modul kármentő medence elszívó kürtő, - P9: D modul vizes mosó kürtő, - P10: D modul kármentő medence elszívó kürtő. A T2 jelű, metanol égetés gázmotorban, kiserőmű technológiához kapcsolódóan: - P7 : I. számú, gázmotor-generátor egység kipufogógáz kürtő, - P8 : II. számú, gázmotor-generátor egység kipufogógáz kürtő. B) Az engedély rendelkező rész II. fejezet 2) pontjában, a Környezetvédelmi előírások fejezetben, a Levegővédelmi előírások a), b), c), és d) pontjai a következőkre módosulnak. Levegővédelmi előírások a) Az engedélyes a határozat mellékletében szereplő légszennyező anyagokat bocsáthatja ki. A pontforrások üzemeltetése során, be kell tartani a határozat mellékletében foglalt kibocsátási határértékeket. A kibocsátási határértékek, a T1 jelű technológia esetén, 273 K hőmérsékletű, és 101,3 kpa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. A T2 jelű technológia esetén, a kibocsátási határértékek 5 tf % O 2 tartalmú, 273 K Hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. b) Az üzemeltetőnek a tárgyévet követő év március 31. napjáig, a jogszabály melléklete szerint összeállított, éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtania a hatóság részére. Az üzemeltető a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak. Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést az összes kibocsátott légszennyező anyagra, így a 999 kódjelű szén-dioxidra vonatkozóan is be kell nyújtani. c) A légszennyező pontforrások kibocsátását, az összes kibocsátott légszennyező anyagra vonatkozóan, első alkalommal április 30-ig, majd ezt követően ötévenként mérni kell. A kibocsátások mérése során szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. A pontforrások kibocsátásának mérését kizárólag akkreditált, a Levegőtisztaságvédelmi Referenciaközpont által szervezett körmérésen, évente legalább egy alkalommal résztvevő szervezet végezheti. A mérőszervezetnek a mérések előtt el kell végeznie az ellenőrző kalibrálást. A hatóságot a mérések időpontjáról, a mérés megkezdése előtt 15 nappal tájékoztatni kell. A mérési jegyzőkönyvet a hatóságnak, a mérést követő 60 napon belül, két példányban be kell nyújtani.

3 3 c) A tevékenység során, a légszennyezést okozó, technológiai berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a levegőterhelés minimális legyen. A berendezések rendszeres karbantartását, és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell. A hatóságnak a rendkívüli légszennyezést, a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról. C)Az engedély rendelkező rész II. fejezet 2) pontjában, a Környezetvédelmi előírások fejezetben, a Hulladékgazdálkodási előírások d) pontja a következőre módosul. d) A keletkező hulladékok kezelése, és további kezelésre történő átadása során, a H /2009. számú határozattal jóváhagyott, egyedi hulladékgazdálkodási tervben foglaltakat be kell tartani. III. A) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. B) Komárom Város Önkormányzat Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi, és természetvédelmi hatóság, feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. C) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. D) A Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a következő feltételek mellett járult hozzá az engedély módosításához. A fejlesztéssel érintett területen található a KÖH egyedi azonosítóval rendelkező, régészeti lelőhely. A kulturális örökség védelméről szóló, évi LXIV. törvényt figyelembe kell venni, és az esetleges földmunkák ütemezését az örökségvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetni kell. A régészeti értékek megőrzése végett, a földmunkák során, a szükséges mértékű szakfeladatokat el kell végezni. IV. A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. V. A határozattal szemben, a kézbesítéstől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz, két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

4 4 A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja ,- Ft., (azaz ötszázhuszonötezer Forint) természetes személyek, és társadalmi szervezetek esetén 1050,- Ft. (azaz ezerötven Forint) Az igazgatási szolgáltatási díjat, az eljárás megindításakor kell, a hatóság számú számlájára befizetni. INDOKOLÁS Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a K /2009. számú, és a H /2008. számú határozattal módosított, H /2007. számú határozatban, egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) adott a ROSSI Biofuel Zrt. (székhelye: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2., a továbbiakban: Zrt.) részére. A hatóság a Zrt. székhelyével azonos című, tonna/év kapacitású, biodízel gyártó üzem üzemeltetésére adott egységes környezethasználati engedélyt. A Zrt. a 8555/2011. iktatószámú beadványában, a tevékenység jelentős tervezett változtatása miatt az engedély módosítása iránti kérelemmel fordult a hatósághoz. A Zrt. a kérelméhez mellékelte az ÖKO-RAAB Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített, R-0530/3/11 számú környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt. A Zrt ,- Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be. A Zrt. a /2011. számú végzésben foglalt hiánypótlási felhívásnak eleget tett, és /2011. számú beadványában kiegészítette a korábban benyújtott dokumentációban foglaltakat. A Zrt. a Komárom 5408 helyrajzi számú telephelyén, a tevékenységét jelenleg három, egyenként tonna/év kapacitású gyártósoron végzi. A Zrt. tevékenységét egy további, szintén tonna/év kapacitású, a korábbiakkal megegyező technológiájú gyártósorral szándékozik bővíteni. A gyártósor létesítése során a vasúti töltőt, és a vasúti lefejtőt átalakítják, a Bázistelep üzemi infrasrukturális létesítményei nem változnak. A bővítés során két új, a P9, és a P10 jelű pontforrás létesül. A gyártási technológiai bővítés az eredetileg tervezett, teljes kapacitás kiépítésének befejezését jelenti. A negyedik egység beépítése az ivóvíz, szennyvíz, és csapadékvíz elvezető rendszer bővítését nem igényli, azok kapacitása megfelelő, mert az első ütemben a teljes technológiai kapacitásra tervezetten épültek ki. A telep környezetében nagy kiterjedésű iparterületek találhatók, melyeken nincs zajvédelmi szempontból védendő épület. A tervezett tevékenység zajvédelmi hatásterülete nappal a saját ingatlan határát nem lépi túl, az éjjeli időszakban sem ér el védendő épületet. A tevékenységgel kapcsolatos közúti közlekedés nem növeli számottevően a meglévő utak zajterhelését. A Komárom 5408 helyrajzi számú ingatlan nem országosan védett természeti terület, nem része a Natura 2000 hálózatnak, és az országos ökológiai hálózatnak sem. A biodízel üzem létesítése védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint. A tevékenység bővítése természet-és tájvédelmi érdeket nem sért.

5 5 A termelés növekedésével új hulladékok nem képződnek, a hulladékkeletkezés üteme fog arányosan nőni. A hatóság megállapította, hogy a negyedik gyártósor létesítése, és ezzel a termelési kapacitás tonna/év re növelése, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 2. (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül. Ezért a hatóság, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció figyelembe vételével, a R. 20. (9) bekezdés a) pontja alapján, az engedély módosítására irányuló eljárást folytatott le. A hatóság az engedélyt, a R 20. (9) bekezdés a) pontja alapján módosította. A hatóság a rendelkező rész II. fejezet B) pontjában foglalt, Levegővédelmi előírások a) pontjában levő előírást, a R 20. (5) bekezdése és 11. számú melléklet 4. d) pontja, valamint a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25. (4) bekezdése, és 6. számú melléklet 1. pontja alapján tette. A hatóság a T1 jelű technológiához tartozó pontforrások általános technológiai kibocsátási határértékeit, a levegőterheltségi szint határértékeiről, és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. (1) bekezdése, és 6. számú melléklete szerint írta elő. A hatóság a T2 jelű technológiához tartozó pontforrások eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékeit, a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. (2) bekezdése, és a 7. számú melléklet pontja szerint írta elő. A hatóság a Levegővédelmi előírások b) pontjában levő, az adatszolgáltatásra vonatkozó feltételt, a R 20. (5) bekezdése, és 11. számú melléklet 4. d) pontja szerint, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25. (4) bekezdése, és 6. számú melléklet 5. pontja alapján írta elő. A hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó feltételeket, a R. 31. (2) és (4) bekezdései szerint írta elő. A hatóság a Levegővédelmi előírások c) pontjában levő, a mérésre vonatkozó rendelkezéseket, a R 20. (5) bekezdése, és 11. számú melléklet 4. d) pontja, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25. (4) bekezdése, és 6. számú melléklet 5. pontja alapján írta elő. A hatóság a mérések elvégzésének határidejét, a levegőterheltségi szint, és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja, és 14. számú melléklet 1.3. pontja szerint állapította meg. A hatóság a mérési módszerre vonatkozó előírást, a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 6. (1) bekezdése szerint tette. A hatóság a mérőszervezetre vonatkozó, minőségirányítási követelményekkel kapcsolatos rendelkezést, a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 8. (1) bekezdése szerint írta elő. A hatóság a Levegővédelmi előírások d) pontjában foglalt rendelkezéseket, a R 20. (5) bekezdése, és 11. számú melléklet 4. d) pontja, valamint a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 25. (4) bekezdése, és 6. számú melléklet 2. és 7. pontja alapján írta elő. A hatóság a II. fejezet C) pontjában szereplő, Hulladékgazdálkodási előírások d) pontjában foglalt rendelkezést, a R 20. (5) bekezdése, és 11. számú melléklet 3. b) pontja alapján írta elő.

6 6 A hatóság a R 21. (1) bekezdése, 20. (9) bekezdése a) pontja, és 21. (2) bekezdése alapján hirdetményt tett közzé. A hatóság a R 21. (2) bekezdés ba) pontja alapján, a kérelmet, a felülvizsgálati dokumentációt, és a hirdetményt megküldte a Komárom Város Jegyzőjének. A jegyző a hirdetményt Komárom Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétette. A lakosság részéről, a közzététel során észrevétel nem érkezett. A hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, és 4. számú melléklet 1., 2., 3., és 5. pontjai alapján megkereste a szakhatóságokat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5244/2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában, feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. A népegészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló, 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdése alapján, a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, és 4. számú melléklete alapján, valamint a évi CXL. tv a alapján adta ki. Komárom Város Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi, és természetvédelmi hatóság, /2011. számú végzésében, feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. A jegyző a végzés indokolásában megállapította, hogy a Komárom 5408/32 helyrajzi számú létesítmény területén, illetve a hatásterületén helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület, illetve érték nem található. A bővítés következtében a terület állapota és funkciói nem változnak meg. A jegyző a végzést, a Ket. 44. (1) bekezdése, és a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján adta ki. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 20.2/1164-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában, feltétel nélkül hozzájárult az engedély módosításához. A talajvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalás indokolásában megállapította, hogy a tevékenység kivett ipari területen folyik, a környezetében mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. A MOL Bázistelepen, 1995-ben, a korábbi tevékenységből eredően, talaj- és talajvíz szennyezést észleltek, mely szennyeződések kármentesítése jogerős vízjogi létesítési engedély alapján, jelenleg is zajlik. A biodízel üzem bővítése a környező mezőgazdasági területeket, talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja. A talajvédelmi hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló, 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése, és a Ket a alapján járt el. A Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 430/1797/01/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a III. fejezet D) pontban foglalt feltételekkel járult hozzá az engedély módosításához. Az örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tárgyi beruházás a KÖH egyedi azonosítószámmal nyilvántartott, régészeti lelőhelyet érint, így a beruházás során régészeti objektumok, régészeti leletek előkerülése várható. Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági előírásai a kulturális örökség védelméről szóló, évi LXVI. tv. 10. (1) és (2) bekezdésein, és 22. -án alapulnak. Az örökségvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.

7 7 A hatóság a határozattal szembeni jogorvoslati jogról, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, évi CXL. tv. 98. (1) bekezdése szerint rendelkezett. A hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (4), (5), és (7) bekezdései szerint írta elő. A hatóság hatásköre a R 20. (9) bekezdés a) pontján alapul. A hatóság illetékességét, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 347/2006. ( XII.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint állapította meg. Németh Zoltán s.k. Igazgató Győr, november 29.

8

9