Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: /2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Tóth Éva Kovács Tibor H A T Á R O Z A T A Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3.; KÜJ: ) által június 25-én a Lakitelek, Fels alpár 3. sz. 040/4 043, 040/6, 040/7, 044/28-34, 044/62-68, 045, 046/3, 046/4 hrsz. alatti ingatlanokon megvalósuló Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. a) pontja szerint min sül, (Egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól) nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet csak az építési hatóság által kiadott engedély birtokában, valamint a felügyel ség által kiadott vízjogi és leveg tisztaság-védelmi (üzemeltetési) engedély birtokában kezdheti meg. Az építési engedélyezési eljárásban a felügyel ség, mint szakhatóság vesz részt, és az engedélyezési eljárás keretén belül fogja megadni el írásait. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/ /2013. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3.), Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése beruházás környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához környezet-egészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá: 1. Az építés üzemelés során keletkez kommunális szilárd és folyékony hulladék gy jtését zárt és fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a b z-és szaghatást is csökkenti. 2. Az építés és üzemelési id szakában a veszélyes anyagokat és veszélyes keverékeket úgy kell felhasználni, hogy azok a biztonságot, egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák. 3. Az ivó-, és szociális vízellátáshoz megfelel mennyiség és min ség ivóvizet kell biztosítani. 4. Új fürd medencék létesítése csak vízforgató berendezéssel történhet, indokolt esetben felmentést kell kérni a vízforgató létesítése alól. 5. A mesterséges fürd k üzemeltetése során biztosítani kell a vonatkozó közegészségügyi, személyi és tárgyi feltételeket. 6. A vízforgatós medencék sz -öblít vizeit szennyvízként kell kezelni, vagy megfelel hatékonyságú el tisztítás után vezethet k a befogadóba. 7. A fert betegségek megel zése érdekében a szennyvíztisztító telepen foglalkoztatott munkavállalók számára feketefehér rendszer öltöz, tisztálkodó és étkez helyiségek igénybevételének lehet ségér l kell gondoskodni. 8. Az egység m ködése során a fert betegséget terjeszt vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megel zésér l, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell a szükséges helyeken (pl. kemping, szennyvíztisztító stb.) az egészségügyi kártev k elleni védekezést folyamatosan és megfelel hatékonysággal kell végezni. 9. A szennyvíztisztító telepen végzett tevékenységb l származó fert zésveszély elhárítása, illetve csökkentése érdekében az üzemben alkalmazott megel fert tlenítésnek ki kell terjednie a foglalkoztatottakra, a munkavállalók ruházatára, a munkahelyekre, a berendezési tárgyakra, és a munkaeszközökre, valamennyi anyagra, és termékre, amelyek fert zést okozhatnak. 10. A nemdohányzók védelmében munkahelyi dohányzás csak szabadban, megfelel en kijelölt dohányzóhelyen lehetséges. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Lakitelek Nagyközség Jegyz jének /2013. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezet, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. ) megkeresésére a Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése elnevezés projekt el zetes vizsgálati dokumentációjára szakhatósági hozzájárulást megadom. Szakhatósági nyilatkozatom nem mentesít más hatósági engedélyek és el írások megkérése alól. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság BKF/01/2930-6/2013. számú állásfoglalása: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - mint els fokon eljáró talajvédelmi hatóság -, az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú megkeresése és a mellékelt dokumentáció (készítette: Csuvár és Társa Kft.) alapján T A L A J V É D E L M I S Z A K H A T Ó S Á G I Á L L Á S F O G L A L Á S Á T adja Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3.) részére, a Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciójára és fejlesztésére vonatkozó el zetes környezetvédelmi vizsgálatával kapcsolatos eljárásához. A talajvédelmi hatóság álláspontja szerint talajvédelmi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben, vagy egyéb jogorvoslati úton támadható. 4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatal /2/2013. számú állásfoglalása: A Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3.) által az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez benyújtott dokumentáció alapján indult eljárásban, a Lakitelek, Fels alpár 3. sz. (040/4, 040/6, 040/7, 043, 944/28-34, 044/62-68, 045, 046/3, 046/4 hrsz.) alatti ingatlanokon megvalósuló Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukció ja és fejlesztése cím projekt 3 ha-nál nagyobb területfoglalása miatti el zetes vizsgálat tárgyában a Kecskeméti Járási Földhivatal, mint term föld védelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja. Döntésünk ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésünk csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezési kérelemben támadható meg. 5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal BK-05D/008/1425-2/2013. számú állásfoglalása: A Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3.) ügyfél kérelmére Lakitelek Népf iskola, épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése el zetes környezeti hatásvizsgálati engedélye ügyében érkezett kérelem és tervdokumentáció felülvizsgálata során az engedély kiadásához feltételként el írt megadom, az alábbi kikötésekkel: kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást 1. A nevezett beruházás vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelel el zetes régészeti dokumentációt, illetve beruházás megvalósulása esetén az el zetes régészeti dokumentációt, illetve beruházás megvalósulása esetén az el zetes régészeti dokumentáció kiegészítéseként feltárási projekttervet kell készíteni, melyet Hatóságomnak legkés bb az építési engedélyezési dokumentáció részeként véleményezésre meg kell küldeni. 2. A régészeti feladatellátás módjáról az el zetes régészeti dokumentáció, illetve feltárási projektterv ismeretében, a beruházó/kivitelez, illetve a régészeti feladatellátásra jogosult szerv bevonásával kell külön egyeztetés keretében dönteni. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára

3 3 kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség merült fel, melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidej leg megtérített. Jelen engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. I N D O K O L Á S A Lakitelek Népf iskola Alapítvány június 25-én a Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be a felügyel ségre. Az ügyfél a felügyel ség /2013. számú hiánypótlási felhívását július 23-án teljesítette. A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. el írásainak. Tevékenység helye: 6065 Lakitelek, Fels alpár 3. Az ingatlan helyrajzi száma: 040/4 043, 040/6, 040/7, 044/28-34, 044/62-68, 045, 046/3, 046/4 hrsz. Az ingatlan területe: 43,6805 ha A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 128. a) pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján június 28-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában július 3. napjától július 24. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. * A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a BKMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala, és Lakitelek Nagyközség Jegyz jének szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben el írtam. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunk megadását kérte. A benyújtott dokumentációban, valamint a július 3-án kelt Kiegészítésben és Nyilatkozatban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése a szakhatósági állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén nem okoz a környezetvédelmi engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-és település-egészségügyi hatásokat. Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. (2), (4), 5. (1) és 6. (1) bekezdéseiben a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és iban, az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében, valamint a 2. -ban, a közfürd k létesítésér l és m ködésér l szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. -ban (1)-(2) bekezdéseiben és 4. (1) bekezdésében, a fert betegségek és a járványok megel zése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekr l szóló 18/1998. (VI. 3.) EüM rendelet 3. számú mellékletében, 4. sz. melléklet 7.

4 4 pontjában, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjér l szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 18. (8) bekezdésében, a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény 2. (1) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezetegészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket.) 44. (9) bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 32/A -ban és 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Lakitelek Nagyközség Jegyz je: A Lakitelek Népf iskola Alapítvány (6065 Lakitelek, Fels alpár 3. ) által benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció kapcsán indult eljárásban az Alsó- Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség szakhatósági megkereséssel fordult hatóságomhoz. A szakhatósági eljárás során az alábbiakat állapítottam meg: Szakhatósági jogkörömben eljárva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás kapcsán nem valósul meg olyan tevékenység, amely helyei rendelettel vagy jogszabállyal környezetvédelmi szempontból védett területet érint. Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006,(XII.23) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 4. pontja alapján tettem. A fellebbezési lehet séget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 44 (9) bekezdése zárja ki, amelynek értelmében A szakhatóság el zetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú levélben szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. Álláspontunk szerint a tervezett tevékenység talajvédelmi szempontból megvalósítható. Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Kormányhivatal hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja és a 17. (1) bekezdése állapítja meg. Jelen szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése, 4. számú melléklet 5. pont, valamint a évi CXL. tv. 44. alapján adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala: A megkeresés mellékleteként hivatkozott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás el re láthatólag term föld végleges más célú hasznosításával is jár, azonban az érintett term föld területek végleges más célú hasznosításának engedélyezése folyamatban van a Hivatalunknál /2013. számon, án indult eljárásban. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett term föld területek más célú hasznosítása, csak az engedélyez határozat joger re emelkedése és az abban megállapításra kerül földvédelmi járulék megfizetése után kezdhet meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével adtam meg. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, Lakitelek Népf iskola, épületek rekonstrukciója és fejlesztése el zetes környezeti hatásvizsgálati engedélye ügyében állásfoglalás kialakítása végett kereste meg hatóságomat. A szakhatósági hozzájárulást a következ kre való tekintettel adtam meg: Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. (1) bekezdésében, illetve 3. számú mellékletének A részében felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. Kikötéseim indoklása:

5 5 1. A beérkezett dokumentációból megállapítottam, hogy az engedélyezés alatt álló beruházás a évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 7. (31) pontja értelmében nagyberuházásnak min sül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 20/A (1) bek. értelmében el zetes régészeti dokumentációt kell készíteni. A Korm. rendelet 29. értelmében az el zetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerz dés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókör városi múzeumot a teljesítésbe bevonja. Az el zetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségét a beruházó viseli, kivéve a Kötv. 20/A. (3) bekezdése szerinti esetet. Az el zetes régészeti dokumentáció tartalmi és formai követelményeit a Kötv. 7. (29) pontja tartalmazza. Amennyiben az el zetes régészeti dokumentáció ismeretében a beruházó a beruházás megvalósítása mellett dönt, a Korm. rendelet 36. (1) bek. értelmében az el zetes régészeti dokumentáció kiegészítéseként a Magyar Nemzeti Múzeumnak feltárási projekttervet is kell készítenie. 2. A Kötv. 10. (2) pontja értelmében a régészeti lel helyek védelmére irányuló intézkedéseknek els sorban megel, szükség esetén ment jelleg eknek kell lenniük, ezért a régészeti szakfeladatokat a beruházás megkezdése el tt, a hatóság és a régészeti feladatellátásra jogosult részvételével kell meghatározni. A fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Hatóságom hatásköre a Korm. rend. 8. (1) bekezdésén, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm, rendelet 32/A. (1) bekezdésén, 4. sz. melléklet 3. pontján alapul, illetékességét a Korm. rend. 7. (3) bekezdése határozza meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, se jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehet ségér l. * Meglév létesítmények, tevékenységek: A) A rekonstrukcióval érintett ingatlanokon meglév épületek, építmények: A 043 hrsz.-ú ingatlanon meglév létesítmények: - Porta épület - Fedett uszoda épület - Iroda épület - Szent István kápolna - Bolyai ház - Széchenyi ház - Vendégház - Szolgáltatóház - Kölcsey ház - jurta - Gazdasági épület - Kézm ves ház - Elektromos kapcsolóház - Lóistálló - Fedett szín - Színpad - Jurta tábor - 2 db fúrt kút és kútgépház - szennyvíz el tisztító b vített oldómedence és alagcsöves szikkasztó - gyepes focipálya, minigolf pálya, homokos röplabdapálya, teniszpálya - burkolt út és parkoló felületek, zöldfelületek A rekonstrukcióval érintett meglév létesítmények: A Népf iskola 043 hrsz.-ú ingatlanon lév meglév létesítményeinek a rekonstrukciója keretében az alábbi felújítási munkák kerülnek elvégzésre: téskorszer sítés épületek h szigetelése szükség szerinti nyílászáró cserék

6 6 villamos hálózat felújítása tet cserék, tet felújítások fürd szobák, szociális helyiségek felújítása A meglév létesítmények kialakításában és funkciójukban, üzemelésükben számottev egyéb változtatásokat (a rekonstrukció keretében) nem terveztek. B)A fejlesztés keretében megvalósítandó létesítmények: A tervezett fejlesztések keretében a Népf iskola meglév létesítményeit l DK-re, K-re lév területeken megvalósítandó létesítmények: f befogadására alkalmas (~2000 m 2 alapterülettel) sportcsarnok, Hungarikum szálloda (110 szobás ágyas 4 csillagos szálloda saját 2 medencés termálfürd vel, wellness és gyógyászati részleggel, konyhával, étteremmel, kávézóval, különteremmel, társalgóval, rendezvény táncteremmel, mélygarázzsal), Fedett termál és gyógyfürd (~1900 m 2 alapterülettel) 6 medencével wellness és gyógyászati részleggel, Nyitott termálfürd (5 medencével), épület (öltöz k, zuhanyozók, szociális helyiségek), Vendéglátó, kiszolgáló épületek, üzemi épület (iroda, kerti szerszám tároló, napozóágy raktár), homokos focipálya, Termálvíz kút és hévízközpont épület (a termálmedencék és a Népf iskola összes meglév és tervezett létesítményének tésére), Hévíz h tó (használt termálvíz átmeneti tároló), Horgásztó (hideg vizes medencék használtvizeinek az átmeneti tárolója), 80 m 3 /d kapacitású szennyvíztisztító telep (zárt épületben) (a Népf iskola összes meglév és tervezett létesítményében keletkez szennyvizek kezelésére). A tervezett fejlesztések keretében a Népf iskola meglév létesítményeit l ÉK-re lév területeken megvalósítandó létesítmény: Footgolf pálya A tervezett fejlesztések keretében a Népf iskola meglév létesítményei mellett azoktól ÉNy-ra megvalósítandó létesítmények: Lóistálló (15 ló részére) és lovarda (~920 m 2 alapterülettel) karámokkal, ló futtatóval, trágyatárolóval, Kilátó és csillagvizsgáló domb Hungaricum bemutató borospincével, Footgolf öltöz és turistaszállás épület (40 ágyas), valamint közösségi vizesblokk. A tervezett fejlesztések keretében a Lakitelekr l Szentkirályra vezet 4622 jel közút DNy-i oldalán meglév épületek, építmények átépítésével, b vítésével megvalósítandó létesítmények: Sport szálloda (~80 ágyas 3 csillagos szálloda reggeliz vel és egyéb közös használatú helyiségekkel) (a meglév korábbi munkásszálló átalakításával, b vítésével), illetve h ház, Könyvtár és üzemi épület (a korábbi használaton kívüli üzemi épület átalakításával, b vítésével), Kertészeti üvegházak (~6000 m 2 alapterülettel) a meglév üvegházak helyén, 100 f s kemping fogadó épülettel szociális helyiségekkel (az üvegházaktól DK-re). VÍZILÉTESÍTMÉNYEK Meglév fedett uszoda épülete: A medence mérete: 9 x 20 m, vízmélysége cm, a térfogata 200 m 3. A medence vízellátása és vízpótlása a Népf iskola K-41. számú kútjáról biztosított. A medence hagyományos vízforgatós rendszerrel üzemel, vegyszeres kezeléssel, sz réssel. Teljes vízcsere évente két alkalommal, januárban és augusztusban történik. A tervezett 36 C-os pezsg fürd mérete: 9,1 m 2, 10 m 3 A tervezett 38 C-os feln tt medence mérete: 40,7 m 2, 45 m 3 A pezsg fürd medence vízforgatós, a feln tt medence tölt -ürít rendszerben (gyógyvizes medenceként) üzemel. A pezsg fürd medence vízellátása és vízpótlása a Népf iskola K-41 számú kútjáról, míg a feln tt medence vízellátását és vízpótlását a b vítési területen létesítend 2 db termálkút valamelyikéb l tervezik (termál gyógyvízzel). Tervezett fedett termál és gyógyfürd : A fürd ben 6 bels medence, valamint öltöz k és szociális helyiségek kerülnek kialakításra: 38 C-os feln tt medence mérete: 40,7 m 2, 45 m 3, 36 C-os feln tt medence mérete: 120,8 m 2, 133 m 3,

7 7 36 C-os pezsg fürd medence mérete: 15,7 m 2, 17 m 3, 32 C-os vízitorna medence mérete: 40,0 m 2, 52 m 3, 34 C-os súlyfürd medence mérete: 14,4 m 2, 30 m 3, 32 C-os gyerekmedence mérete: 101,1 m 2, 71 m 3. A 2 db feln tt, valamint a vízitorna és a súlyfürd medence tölt -ürít rendszerben (gyógyvizes medenceként) fognak üzemelni. A medencék vízellátását és vízpótlását a b vítési területen létesítend 2 db termálkút valamelyikéb l tervezik biztosítani. A pezsg fürd, a gyerekmedence vízellátását és vízpótlását a Népf iskola K-41 számú kútjáról tervezik. Ezeket a medencéket hagyományos vízforgatós rendszer re, vegyszeres kezeléssel, sz réssel tervezik. Tervezett nyitott termálfürd : A fürd ben 5 küls medence, valamint a f épületben öltöz k, zuhanyozók, szociális helyiségek kerülnek kialakításra: 38 C-os melegvíz medence mérete: 120 m 2, 132 m 3, 34 C-os babapancsoló medence mérete: 40 m 2, 14 m 3, 36 C-os feln tt medence mérete: 130 m 2, 143 m 3, 32 C-os gyerekmedence mérete: 120 m 2, 84 m 3, kültéri C-os úszómedence mérete: 300,0 m 2, 480 m 3. A melegvízes és a feln tt medence tölt -ürít rendszerben (gyógyvizes medenceként) fog üzemelni. A medencék vízellátását és vízpótlását a b vítési területen létesítend 2 db termálkút valamelyikéb l tervezik biztosítani. A babapancsoló, a gyermekmedence, illetve az úszómedence vízellátását és vízpótlását a Népf iskola K-41 számú kútjáról tervezik. Ezek a medencéket hagyományos vízforgatós rendszer re, vegyszeres kezeléssel, sz réssel tervezik. Vízellátás: A Népf iskola létesítményeinek vízellátása jelenleg 2 db fúrt kútból biztosított. A Népf iskola Alapítvány a vízilétesítményeinek üzemeltetésére a /2009. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje: december 31. napja, vízikönyvi szám: I/ sz. kút Kataszteri száma: K-40 Talpmélysége: 251 m Éves lekötött vízmennyiség: január 1.-t l: m 3 /év; 25 m 3 /nap. Víztípus: termálvíz (34 C h mérséklet ) m 3 /év gazdasági célú ivó m 3 /év gazdasági célú egyéb 2. sz. kút Kataszteri száma: K-41 Talpmélysége: 120 m Éves lekötött vízmennyiség: január 1.-t l: m 3 /év; 60 m 3 /nap. Víztípus: rétegvíz II. osztályú m 3 /év gazdasági célú ivó m 3 /év közcélú (tanuszoda) m 3 /év öntözés Technológiai vízigény: A meglév K-41 számú kútból ellátni tervezett tevékenységek: 160 adagos konyha mellett a Hungarikum szállodába tervezett mintegy 250 adagos kapacitású f konyha és étterem, a Hungarikum szállodában meglév -megmaradó tanuszoda, a fedett termál és gyógyfürd, valamint a nyitott termálfürd ben vízforgatós technológiával üzemeltetni tervezett fürd medencék, valamint a lóistálló és lovarda üzemetetéséhez szükséges vízmennyiséget tervezik err l a kútról biztosítani. A tervezett 2 db termálvíz kútból, valamint esetleg a meglév K-40 számú kútból ellátni tervezett tevékenységek: Az ingatlanokon tervezett létesítmények technológiai vízigénye: a Hungarikum szálloda, a fedett termál és gyógyfürd, valamint a nyitott termálfürd tölt -ürít technológiával üzemeltetend fürd medencék m ködéséhez szükséges vízmennyiséget tervezik innen biztosítani.

8 8 (A fürd kben használt termálvíz h tartalmát a Népf iskola meglév és tervezett létesítményeinek f tésére is fel kívánják használni, mely azonban zárt rendszerben történik, így ehhez kapcsolódóan külön vízigénnyel nem kell számolni.) Szociális vízigény A tervezett létesítmények szociális vízigénye a meglév K-41 jel kútból biztosítandó. Napi átlagos nyári szociális vízigény: 42,81 m 3 /d Egyéb vízigények (locsolási vízigény): A tervezett zöldterületek locsolási vízigénye a meglév K-40 jel kútból biztosítandó. Napi átlagos nyári locsolási vízigény: 120,0 m 3 /d I. K-41 számú kútból biztosítandó vízigények: Várható átlagos szociális jelleg vízigények: ~160 m 3 /d ~ m 3 /év II. K-40 számú kútból biztosítandó vízigények: Locsolási vízigény: ~234 m 3 /d ~ m 3 /év III. Tervezett 2 db termálvíz kútból biztosítandó vízigények: Ezen kutakból els dlegesen a tervezett termálmedencék vízigényét kívánják biztosítani. Az elhasznált termálvíz különböz mérsékleteken utóhasznosításra kerül a Népf iskola meglév és tervezett létesítményeinek a f tésére, valamint közvetetten vízmelegítésre. Tervezett létesítmények feltételezett átlagos napi max. vízigénye: ~1304 m 3 /d ~ m 3 /év A tervezett termál kutak kialakítása és üzemelése: A tervezett beruházás részét képez geotermikus mintaprojektben foglalt elképzelések szerint létesülne egy kb m talpmélység kút min. 70 C és egy kb. 500 m talpmélység kút min. 40 C víz kinyerésére. Ezen kutak a 044/28 hrsz.-ú ingatlanon kerülnének megfúrásra egymástól min. 8 m távolságban, melyek mellé épülne a termál központ (hévízközpont) épülete. A kitermelt termálvíz hasznosításának célja kett s. Egyik a gyógyvízként történ felhasználás a tervezett termál medencékben és kapcsolódó létesítményeikben, míg másik az épületek f tésére és használati melegvíz készítésére történ felhasználásuk - kihasználva a rendelkezésre álló geotermikus potenciált. A megfelel h mérséklet termálvíz pedig a termálmedencékbe és kapcsolódó létesítményeikbe kerül, ahol gyógyvízként hasznosítják, azaz a medencéket tölt -ürít rendszerben üzemeltetik vele. Szennyvíz el tisztítás és elvezetés: A Népf iskola rekonstrukciója és fejlesztése kapcsán a jelenlegi szennyvíz el tisztító és elhelyez technológia teljes egészében megsz nik, míg a szennyvízgy jt hálózat átépítésre kerül és kapcsolódni fog a tervezett létesítmények szennyvízelvezet rendszeréhez, melyek a létesítményekben keletkez szociális és egyes technológiai szennyvizeket a b vítési területen tervezett szennyvíztisztító telepre vezetik. Az ivóvíz felhasználásból keletkez átlagos technológiai szennyvizek mennyisége a napi vízigények alapján: konyha üzemeltetéséb l: 2,1 m 3 /d vízforgatós medencék üzemeltetéséb l: 33,0 m 3 /d termálmedencék üzemeléséb l: 1250,0 m 3 /d A vízforgatós medencékb l származó vizek:

9 9 Üzemel medencék tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a sz öblít víz szabad klórtartalma 0,5 g/m 3 alatti, átlagos lebeg anyag tartalma max g/m 3, ph értéke 7,2-7,6 közötti, a többi paraméter pedig megegyezik a pótvíz - települési vezetékes ivóvíz - összetev ivel, ami biztonsággal kielégíti a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben el írt határértékeket, küszöbértékeket. A termálmedencékb l származó vizek: A termálmedencék tölt -ürít rendszerrel fognak üzemelni, azaz vízkezelés nélkül, tehát a medencék napi túlfolyó vize, továbbá a napi leürítéskor elvezett víz min sége is hozzávet legesen meg fog egyezni a nyers termálvíz min ségével. Istállótrágya: Évente keletkez almos trágya mennyisége: 365 x 0,195 = 71 t/év 100 m 3 /év. Ez tartalmazza a karámfölddel szennyezett trágyamennyiséget is. Az istállót naponta trágyázzák ki, míg hetente cserélik az almot, a karámokat pedig hetente, kéthetente trágyázzák ki. Az istálló aljzata vízzáró simított beton burkolattal készül. (A karám területe nem burkolt.) A trágya tárolása megfelel en méretezett, azaz 6 havi trágya tárolását biztosítja. A trágyatelep lejtéssel, csurgalékvíz gy jt aknával kialakított beton térburkolattal, oldalfallal létesül. A trágyatelepr l id szakonként (dönt en tavasszal és sszel) mez gazdasági területre kerül kihelyezésre a trágya. A rendelkezésre álló mez gazdasági területek: Lezsák Sándorné 044/68 és 046/1 hrsz.-ú, összesen 21 ha sz területe. Szennyvíztisztítás: A tervezett szennyvíztisztító telep 80 m 3 /d mértékadó kapacitású, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító technológia biológiai nitrogén, szükség esetén pedig kémiai foszforeltávolítással. A technológia egységei: Finom mechanikai el tisztító Biológiai reaktor a) nitrifikációs rész b) oxidációs-nitrifikációs rész I. II. mélylégbefúvással c) ülepít k I. II. fölösiszap recirkulációval d) iszaps rít tartály Kémiai kezelés (szükség esetén) Mér berendezés, tisztított víz elvezetése Üzemeltetési épület vezérl helysége és fúvórészlege (áramelosztó, fúvóberendezések) A tervezett szennyvíztisztító telep zárt épületben kerül elhelyezésre a 044/66 hrsz.-ú ingatlan K - i részén. A tisztított szennyvíz min sége - a gyártó-kivitelez vállalása szerint megfelel a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozóan - a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt - 1. vízmin ség-védelmi területi kategóriára el írt kibocsátási határértékeknek. A tisztított szennyvizeket a használt termálvizekkel, valamint a vízforgatós medencék használt vizeivel együtt tervezik bevezetni Lakitelek közigazgatási területén a Tassy-éri I. csatornába (056 hrsz.-ú ingatlanán). Az ivóvíz felhasználásából keletkez fürd medencék üzemeléséb l adódó technológiai szennyvizek (használtvizek): Az ivóvíz felhasználásából a vízforgatós fürd medencék üzemelése során keletkez technológiai szennyvizeket (használtvizeket) a 044/65, /66 hrsz.-ú ingatlanon kialakítani tervezett horgásztóba vezetik, ahonnan annak túlfolyóján keresztül a tisztított szennyvizekkel és a használt termálvizekkel együtt tervezik bevezetni Lakitelek közigazgatási területén a Tassy-éri I. csatornába (056 hrsz.-ú ingatlanán). A tervezett horgásztó mintegy 3000 m 2 alapterülettel kerül kialakításra (egyel re ismeretlen vízmélységgel), HDPE fólia szigeteléssel, mely rekreációs, illetve vízpárologtató funkcióval m ködne. A tavat a vízforgatós medencék sz -öblít vizei táplálják, melyb l a túlfolyó vizek kerülnek elvezetésre a belvízcsatornába.

10 10 A termálvizek felhasználásából keletkez technológiai szennyvizek (használtvizek): A termálvíz felhasználásából a tölt -ürít rendszer medencék üzemelése során keletkez technológiai szennyvizeket (használtvizeket) a 044/62, /63, /64, /65, /66 hrsz.-ú ingatlanon kialakítani tervezett h tóba vezetik, ahonnan annak túlfolyóján keresztül a tisztított szennyvizekkel és a vízforgatós medencék használt vizeivel együtt tervezik bevezetni Lakitelek közigazgatási területén a Tassy-éri I. csatornába. A tisztított szennyvizek és az egyéb használtvizek befogadója: A Népf iskola területén a rekonstrukciót és a fejlesztést követ en keletkez tisztított szennyvizek a használt termálvizekkel, valamint a vízforgatós medencék használt vizeivel együtt Lakitelek közigazgatási területén a Tassy-éri I. csatornába kerülnek bevezetésre. A belvízcsatornába mintegy 3,2 km hosszú (földutakon kiépül ) zárt csatornán keresztül kerülnek elvezetésre a vizek. A bevezetési pont a Népf iskola fejlesztési területének a szélét l ÉK-re mintegy 2,1 km-re található. Az elvezetend max. tisztított szennyvízmennyiség: 80 m 3 /d Az elvezetend max. használt termálvíz mennyiség: 1250 m 3 /d (60 m 3 /h) Az elvezetend max. sz öblít medencevíz mennyiség: 30 m 3 /d Ezen maximális vízmennyiségek a nyári hónapokban keletkeznek, míg szt l tavaszig ennek várhatóan csak mintegy a %-a fog keletkezni. A tervezett bekötés EOV koordinátái: X = km Y = km A befogadó Tassy-éri I. csatorna kezel je a Tisza-Kunsági Vízgadálkodási Társulat (6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 2.). Csapadékvíz elvezetés: Az ingatlanok meglév és tervezett burkolt felületeir l, illetve a meglév és tervezett épületek tet felületeir l lefolyó tiszta csapadékvizek az ingatlanok területén belüli zöldfelületeken szikkadnak el. A szikkasztáshoz megfelel talajszerkezet és a terület alatti mély talajvízszint teszi szükségessé, illetve lehet vé. Az ingatlanokon belüli zöldterületek úgy kerültek, kerülnek kialakításra, hogy csapadékvíz felszíni lefolyással a szomszédos ingatlanokra ne juthasson. A talajmechanikai szakvélemény szerint a várható maximális talajvízszint 97,70 mbf. szinten (-2, ,00 m) került megadásra. A szikkasztásnál érintett humuszos homoktalajok szikkasztás szempontjából kedvez ek, várhatóan a lefolyás után gyors szikkadást biztosítanak. Szennyezett csapadékvizek az ingatlanon nem keletkeznek. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lév települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Lakitelek érzékeny vízmin ségvédelmi területen lév település. A vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l szóló 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet alapján Lakitelek nem nitrátérzékeny területen lév település. Lakitelek község nem ivóvízbázissal érintett település, illetve a közelben sincs kijelölt vízbázis véd idom. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS: Az ingatlanon keletkez hulladékok szelektív gy jtése biztosított. A rekonstrukció során a term réteget az építkezés ideje alatt az építési területen deponálják, majd az elkészült rézs k fedésére, illetve egyéb tereprendezésre használják fel telken belül. A term réteg alatti bevágásból kitermelt talajt ugyancsak az ingatlanok területén hasznosítják tereprendezésre. A létesítés és az üzemelés során keletkez hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelel gy jtésér l és elszállításáról gondoskodnak. A területen dolgozók települési hulladékát zárt hulladékgy jt ben gy jtik össze, melynek kezelését az üzemeltet engedéllyel rendelkez kezel vel végezteti el. LEVEG VÉDELEM tés, használati melegvíz ellátás A meglév létesítmények f tését, melegvíz el állítását földgázüzem kazánok és bojlerek biztosítják. Az éves földgáz felhasználás nagyságrendje: m 3. A tervezett rekonstrukciót követ en a létesítmények f tésére és ellátására a termálvíz h mennyiségét fogják hasznosítani. A rekonstrukció kapcsán 2 db tartalék tüzel berendezést telepítnek, amely a termálrendszer esetleges meghibásodásakor PB gázról üzembe helyezhet. A 2 db Viessmann Vitocross kazán h teljesítménye egyenként 350 kw. A felügyel ségt l a 2 új kazán üzembe helyezéséhez pontforrás m ködési engedélyt kell kérni. Szell zés-h tés

11 11 A meglév létesítmények természetes és mesterséges szell rendszerrel épültek. A tervezett épületek egyes bels ter helyiségeinek szell ztetésére légkezel (elszívó és befúvó) h visszanyer vel szerelt berendezések kerülnek beépítésre. Az elszívott légmennyiséget a tet fölött vezetik ki a környezetbe. A helyiségek légpótlása az elszívással szinkronban m köd légbefúvó berendezéssel történik. A szolgáltató házban meglév két h kamra és a Kölcsey ház klímaberendezésének típusa, h közeg fajtája és mennyisége: - zöldségh kamra: gép típus: NT 6220 GK; h közeg: R 404 A (töltet mennyisége: kb. 3 kg) - élelmiszer és ételh kamra: gép típus: CRDQ-0200-TFD-551; h közeg: R 404 A (töltet mennyisége: 4,3 kg) - Kölcsey ház klímaberendezés: gép típus: AQVSL 115; h közeg: R 410 A (töltet mennyisége: 11,6 kg). A tervezett Hungarikum szálloda, valamint a sportcsarnok épület el zetesen becsült h tési igénye kb. 350, illetve 200 kw. Az egyes helyiségek h tésére szaktervez által megfelel en méretezett központi légkezel berendezések kerülnek beépítésre. ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM A Lakitelek Népf iskola tervezett beruházásával érintett ingatlanok Lakitelek belterületének a szélét l ÉNy-ra mintegy 2200 m-re, a Lakitelekr l Szentkirályra vezet 4622 jel közút ÉK-i, illetve kisebb részben a DNy-i oldalán találhatóak. Lakitelek község Önkormányzatának 26/2006. (XII. 19.) Ök számú rendelettel jóváhagyott hatályos helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében foglaltak szerint a Népf iskola meglév létesítményeit magába foglaló ingatlan, valamint az attól DK-re, K-re tervezett intenzívebb beépítésre alkalmas ingatlanok különleges Népf iskola nagy kiterjedés nevelési-oktatási terület (Knf) övezetbe, a meglév létesítményekt l ÉK-re és ÉNy-ra lév csekély beépítéssel tervezett ingatlanok általános mez gazdasági terület (Má) övezetbe, míg a 4622 jel közút DNy-i oldalán lév részben beépített ingatlanok különleges kertészeti terület (Kkt) övezetbe soroltak. A legközelebbi védend épületek, helyiségek (lakóházak) a vizsgált ingatlantól (meglév és tervezett létesítmények területhatárától) DK-re mintegy 85 m-re (044/7 hrsz.) Gipe övezetben, míg ÉNy-ra mintegy 350 m-re Szentkirály közigazgatási területén Má övezetbe sorolva találhatóak. Az ingatlanokon meglév és tervezett épületekt l és építményekt l egyéb irányokban 350 m-en belül védend lakóépületek nincsenek. Az ingatlanok célforgalma egyes id szakos, éjszakába nyúló rendezvények távozó vendégforgalma kivételével dönt en a nappali és els sorban a hétvégi id szakra korlátozódik. A felhasználásra kerül anyagok, termékek, hulladékok elszállítása dönt en a hétköznapi és kizárólag a nappali id szakban történik. Az ingatlan meglév, illetve tervezett létesítményeihez kapcsolódó célforgalom nem okoz, a 4622 jel közút ezen szakaszának jelenleg is számottev forgalmához képest, jelent s forgalomnövekedést. A zajos technológiák mindegyike a meglév és tervezett épületek konyhatechnológiai helyiségeiben, a meglév kútgépházban, a tervezett hévízközpont épület kazánház és vízgépház helyiségében, a szennyvíztisztító telep technológiájában, valamint a nagyobb épületek (Kölcsey ház, szolgáltató ház, Hungarikum hotel, fedett termál és gyógyfürd, sportcsarnok épület) különböz (szell és ) gépészeti helyiségeiben, a Hungarikum szálloda teremgarázsában, illetve a tet szerkezeteken, továbbá az ingatlanokon belüli közlekedéshez és anyagmozgatáshoz köt en találhatók. A meglév és tervezett létesítmények helyhez kötött, zajos gépi berendezései - a légkezel -szell ztet berendezések, illetve a szell kürt k kivezetései kivételével - gyakorlatilag teljes egészében épületen belül lesznek elhelyezve. A legzajosabb kültéri légkezel -szell ztet berendezések az adott épületek gazdasági helyiségei mellett kerülnek elhelyezésre, szükség esetén hangárnyékoló létesítmények, bokrok takarásában. A szell kürt k mindegyik esetben megfelel en méretezett kulisszás hangcsillapítóval kerülnek ellátásra. A tervezett beruházás létesítése és üzemeltetése során a védend létesítményeknél várhatóan nem jelentkezik zajhatárérték túllépés, a zajvédelmi hatásterületen védend épület nem található. TERMÉSZETVÉDELEM A tárgyi létesítés által érintett ingatlanok nem részei országos jelent ség védett természeti területnek, Natura 2000 területnek. A tervezett tevékenység várhatóan nem sért természetvédelmi érdekeket. A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. Tájékoztatom, hogy az építési engedélyezési dokumentációkhoz szükséges csatolni egy környezetvédelmi tervfejezetet is, melyben az el írt, környezetvédelemre vonatkozó általános tartalmi követelményeknek kell szerepelnie. Tájékoztatom, hogy a benyújtásra kerül vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációnak a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. A benyújtásra kerül dokumentációknak továbbá tartalmaznia kell a környezetvédelemre vonatkozó tervfejezetet is, amelyben az általános tartalmi követelmények mellet az alábbiakra kell kitérni: 1. A dokumentációban a vízilétesítmények, m tárgyak kialakításakor és tervezésekor a következ kre kell figyelemmel lenni:

12 12 - A tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható. - A befogadóba vezetett tisztított szennyvíz, illetve használt vizek min ségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében 1. Balaton és vízgy jt je közvetlen befogadóira el írt kibocsátási határértékeknek kell megfelelni. - A létesítési vízjogi engedélyes dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmi kellékeinek. Az id szakos vízfolyásba történ tisztított szennyvíz bevezetés miatt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében részletezett el vizsgálati dokumentáció benyújtása szükséges. - A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mérték környezetterhelést és igénybevételt idézze el, megel zze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. - A dokumentáció és az engedély szerint az öntözési célú vízhasználat rétegvízb l történik. Meg kell vizsgálni annak lehet ségét, hogy öntözési célra vagy felszíni, vagy talajvízb l történjen a vízigény kielégítése. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. (3) bek. b pontja szerint a vízilétesítményeket, illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy azok hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz min ség vízkészletekkel való rendeltetésszer gazdálkodás követelményeit. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdés szerint a nem ivóvíz-min ség vízigény kielégítésére jó min ség felszín alatti víz vízkivétele csak akkor engedhet meg, ha a vízigény felszíni vízb l történ kielégítése a költség-haszon elemzés eredménye szerinti aránytalanul magas költség, illetve a természeti viszonyok miatt nem valósítható meg. A Rendelet 60. (3) bekezdése szerint felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehet ség hiányában engedélyezhet. A Rendelet 60 (4) bekezdése szerint felszíni víz hiánya esetén az öntözési vízigényt lehet ség szerint talajvízb l kell kielégíteni. A térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízadó rétegeket csak más vízadó réteg hiányában szabad igénybe venni és csak olyan mértékig, hogy annak ne legyen kedvez tlen hatása az ivóvízellátásra. Ivóvízbázis környezetében csak olyan öntözés engedélyezhet, ami nem eredményezi az ivóvízbázis biztonságának csökkenését sem mennyiségi, sem min ségi szempontból. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. A Ket. 14. (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszer sítésér l szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvényt l és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltér rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra. A Lakitelek Népf iskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján, a rendelet 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Az ügyintézési határid lejártának napja: szeptember 17. A Felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. melléklet I./49. pontja alapján határoztam meg. A postaköltséget a KvVM rendelet 6. d) pontjára figyelemmel az illetékekr l szóló évi XCIII. törvény 73/A (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

13 13 A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. (4)-(10) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a R. 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, augusztus 7. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Lakitelek Népf iskola Alapítvány 6065 Lakitelek, Fels alpár 3. tv. 2. Csuvár és Társa Kft Kecskemét, Kápolna u. 9. I/6. tv. 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd Ig Kecskemét Halasi út 36. HKP 4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala Kecskemét, Fecske u. 25. HKP 5. BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6001 Kecskemét, Pf.: 112 HKP 6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 6000Kecskemét, Széchenyi krt. 12. HKP 7. Lakitelek Nagyközség Jegyz je 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. HKP 8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Ig Kecskémet, Deák Ferenc tér 3. tájékoztatásul HKP 9. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 10. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96794-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 102 530 270

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben