Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól."

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: /2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy: NIF Zrt. Budapest Kecskemét 541 sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából az UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út ) által július 14- én az 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R sz. mellékletének 87. pontja alá sorolható: közutak és közforgalom el l el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység az útépítési és vízjogi engedélyek birtokában kezdhet meg. Ezen engedélyezési eljárásokban a felügyel ség szakhatóságként vesz részt, és az engedélyezési eljárások keretein belül fogja megadni el írásait. Szakhatósági állásfoglalások: 1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve BKR/001/ /2014. számú állásfoglalása: A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) által benyújtott az 541. számú út kiépítése (52. számú f út és a Halasi út között) tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján, az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. Az építés ideje alatt keletkez veszélyes hulladék nem szennyezheti a környezetet, ill. közegészségügyi kockázatot nem okozhat. 2. Az építés során, ahol a zajvédelmi el írások teljesítése nem lehetséges, a határérték feletti zajterhelés megszüntetése, illetve a túllépés csökkentése érdekében, zajvédelmi intézkedéseket kell kidolgozni. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BK-05D/008/2010-2/2014. sz. állásfoglalása: A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) ügyfél kérelmére, a Kecskemét, 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út-halasi út közötti szakaszon, el zetes vizsgálat ügyében az engedély kiadásához feltételként el írt megadom, az alábbi kikötéssel: kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást - A további tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni az el zetes régészeti dokumentációban és a projekttervben foglaltakat. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 3. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je /2014. sz. állásfoglalása: A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. által készített Kecskemét, 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között foglalkozó el zetes vizsgálati eljárására vonatkozó dokumentációval kapcsolatban, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkez települési önkormányzat jegyz je h o z z á j á r u l o k Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság 90-2 /2014/VH sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Kecskemét 541 sz. út kiépítése az 52 sz. f út és a Halasi út közötti szakaszon tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban az alábbiak szerint: szakhatósági hozzájárulásomat megadom A 441. sz. f út fejlesztéséhez társuló, a városi csapadékvíz elvezet rendszert közvetlenül érint beavatkozások (meglév csapadékvíz elvezet csatorna átépítése, több víznyel aknából elfolyó vizet befogadó csatorna építése), valamin új vízelvezet létesítmények létesítése vízjogi engedélyköteles tevékenység. A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációt a 72/1996.(V. 22) Kormány rendelet és a 18/1996.(VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal kérem hatóságunkra benyújtani. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás , - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. Jelen engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. I N D O K O L Á S A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) megbízásából az UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út ) július 14-én az 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján az el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte, és kérelméhez csatolta az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját átutalását igazoló bizonylatot. Egyéb eljárási költség nem merült fel. A felügyel ség az el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg: A tevékenység célja: Az Akadémia körút Csabai Géza körút Sport utca Mindszenti körút elemekb l felépül, úgynevezett küls körút a Királyok körútja és a Nagykörút közötti fontos gy irányú útvonal. A körút nem teljesen kiépített. Hiányzik a Sport utca Mindszenti körút közötti szakasz, ezért a haránt irányú forgalom a már terhelt Izsáki utat, a Mez Imre utat és a Nagykörutat terheli. Az Izsáki és Halasi út között hiányzik az összeköttetés, a két körútszakasz szerepe els sorban csak a szomszédos városrészek közötti kapcsolat megteremtésére korlátozódik. A városon belüli hálózati szerepük alárendelt. Ez a szerep azonban jelent sen megváltozik, ha kiépül az Izsáki és Halasi út közötti összeköttetés, hiszen megteremt dik az északi városrész és a déli iparterület, illetve a reptér közötti közvetlen kapcsolat. Az 52. sz. f út (Izsáki út) és az 541. sz. f út (Halasi út) közötti tehermentesít út megvalósítása déli iparterületek felé jelent fontos kapcsolatot.

3 3 Az új 541-es út hatására a város középs gy irányú útvonala Dél-Kecskeméten teljessé válik, a Déli Iparterület, illetve az új Mercedes-Benz gyár elérhet sége az északi és nyugati lakóterületek fel l javul. Az új 541-es útszakasz megépítésével valamelyest mérsékl dni fog az Izsáki út, a Mez Imre út és a Nagykörút forgalmi terhelése. Nyomvonal: A dokumentációban leírtak szerint a tervezési területen a terep túlnyomóan sík, a tervezési szakasz teljes hossza Kecskemét város belterületére esik. Az új út nyomvonala jelenleg ipari területen megy keresztül. Az út nyomvonala a tervezési szakasz kezdetén a KATEDRA Gimnázium és Szakközépiskola, az OEP, valamint a Kész Ipari Park területén keresztül halad. A tervezett fejlesztésnek szükséges szabályozási szélesség biztosított. A nyomvonal két jelent sebb a Wéber Ede és a Kisk rösi utakat keresztezi. Ezen kívül a területen két iparvágányon, egy keskeny nyomtávú, valamint a MÁV 152. sz. vasútvonalán is keresztül halad az új út. A Kisk rösi út és a Halasi út közötti szakaszon a nyomvonal a Csukás-éri nyílt árkos csatorna felett vezet. Az úttal párhuzamosan elválasztott, járdán vezetett gyalog- és kétirányú kerékpárút, valamint zöldsáv létesül. A kerékpáros átvezetések a teljes útvonalon biztosítottak. A menetrend szerinti járatok számára új buszöblök létesülnek, a keresztez utak a csomópontok térségében átépülnek. Az 541. sz. f út tervezési paraméterei: Tervezési osztály jele: B.IV. Gépjárm tervezett haladási sebessége: 50 km/h A tervezett új 2 x 1 sávos útszakasz hossza: 1400 m Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m Biztonsági sáv kiemelt szegély el tt: 0,50 m Burkolat kiemelt szegélyek között: 7,00 m Buszöböl szélessége: 3,00 m Csomópontok: 52. sz. út (Izsáki út) Sport utcai csatlakozási csomópont, Wéber Ede úti csomópont, Kisk rösi úti csomópont, Halasi úti csomópont. 52. sz. út (Izsáki út) Sport utcai csatlakozási csomópont A csomópont az 541. sz. f út km szelvényében létesül, négyágú turbó körforgalmú kialakítással. Wéber Ede úti csomópont A csomópont az 541. sz. f út km szelvényében létesül ovális alakú, elnyújtott osztott pályás, négy darab szintbeni jelz táblás kialakítással. A sarokforgalmak lebonyolítását direkt ágak elhelyezése biztosítja. A menetrend szerinti autóbuszok számára a belváros irányában a csomópont el tt autóbusz öböl létesül a Wéber Ede úton. A meglév iparvágány betonelemekkel lezárásra kerül. Kisk rösi úti csomópont Osztott pályás, négy darab szintbeni jelz táblás kialakítással, fény és félsorompóval biztosítva. Az osztott pálya közepén fény és félsorompóval biztosított szintbeni vasúti útátjáró létesül. A Kisk rösi út után az út nyomvonala a Csukás-éri f csatorna felett vezet, mely zárt szelvény csatornával kiváltásra kerül és a meglév iparvágány keresztezésében szintbeni vasúti útátjáró létesül. Halasi úti csomópont Az 541. sz. f út km szelvényében létesül vasúti jelz vel kombinált jelz lámpás csomópont, a meglév keskeny nyomtávú vasút megtartásával. tárgyak: A tervezett útszakaszon m tárgy nem épül. Leveg védelem: Az új nyomvonal 2 x 1 sávja mellett létesül gyalog- és kétirányú kerékpárút infrastruktúra építésének id tartama alatt az alkalmazott munkagépek, szállítójárm vek és tevékenységük leveg terhel hatása lokális és id szakos, jelent s leveg terhel hatása nem várható. A porterhelés a szállítójárm vek rakományának fedésével és az építési területek szükségszerinti locsolásával és tisztításával csökkenthet. Az Izsáki utat a Halasi úttal összeköt új 541-es útszakasz forgalomba helyezését követ en a nyomvonalon és a rávezet utak mentén a gépjárm közlekedés következtében a leveg min ség romlása, a meglév úthálózatokon a leveg terhelés csökkenése várható. A város nyugati és déli részét összeköt új útvonalon a gépjárm vek torlódásmentes, egyenletes haladásának eredményeképpen a kipufogógázok légszennyez anyag terhelése kisebb lesz. Kecskemét belterületén az 541. sz. másodrend f út új nyomvonalának létesítésre a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése nem vonatkozik, a vonalforrás úttengelyét l számított védelmi övezetet nem kell kijelölni.

4 4 Hulladékgazdálkodás: A létesítés és az üzemelés során keletkez hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelel gy jtésér l és elszállításáról gondoskodnak. A vezetékek rekonstrukciói kapcsán, a meglév azbesztcement cs anyagú vezetékek eltávolítása során keletkezik (azonosító kód *) veszélyes hulladék, amely megfelel kezelésér l gondoskodnak. A létesítés során az esetleges helyben történ karbantartás, gépek üzemanyaggal történ feltöltése illetve bekövetkez havária esemény alkalmával keletkez hulladékok elkülönített zárt gy jtése és kezel nek való átadása biztosított. A területen dolgozók települési hulladékát zárt hulladékgy jt ben gy jtik össze, melynek kezelését az üzemeltet engedéllyel rendelkez kezel vel végezteti el. Földtani közeg védelem: Csapadékvíz-elvezetés, útvíztelenítés: A tervezett út és a mellékutcák átépül szakaszának víztelenítésére új csatornát építenek. A Halasi út Kisk rösi út között ( km szelvények között) a Csukás-éri f csatornát zártszelvénybe helyezik, a zártszelvény elé, az árok bekötéséhez hordalékfogó m tárgy elhelyezése szükséges. A meglév csatornát, mintegy 500 m hosszon cs ben helyezik el. A csapadékvíz elvezetés az utakról víznyel kön keresztül, zárt csapadék csatornákban történik, melyeknek a befogadója mind az Izsáki úton, mind a Halasi úton a Csukás-éri f csatorna. A tervezett út víztelenítését szintén víznyel kön keresztül tervezik, zárt csapadékcsatornákon keresztül a meglév hálózatba kötve, illetve amennyiben szükséges, új m tárgy építésével (akna) a Halasi útnál a Csukás-ér zárt részére kötve. A tervezett parkolókból olaj- és hordalékfogón keresztül vezetik a csapadékvizet a meglév csapadékvíz elvezet rendszerbe. A meglév nyíltárkos csatorna kiváltása km szelvények között valósul meg. A tervezett tevékenység üzemszer körülmények között nem veszélyezteti a földtani közeget. Zajvédelem: Az 541. sz. út tervezési területe Kecskemét belterületén található. Jellemz en ipari és gazdasági területen halad keresztül, a szakasz elején megközelít és érinti oktatási létesítmények területét is. A jelenlegi zajterhelés jellemzésére az érintett közutak évi forgalma és a sebesség adatok felhasználásával meghatározták azt a távolságot (véd távolságot), ahol az éjszakai határérték teljesül. A számítások szerint az érintett utak esetében az éjszakai határérték (55 db) jelenleg az úttengelyt l számított 7,5 30,4 m-re teljesül. A Halasi úton a jelenlegi forgalom esetén a véd távolságon belül határérték túllépéssel érintett lakóépületek találhatók. Az oktatási létesítmény zajterhelésénél a nappali határérték teljesülését vizsgálták. Távlati állapotban (2029. évi el rebecsült forgalom esetén) a zajterhelés az új 541-es másodrend f út környezetében n a jelenlegi zajterheléshez képest, ugyanis ezen a területen még nincs út kiépítve. A távlati zajvédelmi számítások alapján megállapításra került, hogy a védend épületek környezetében kialakuló zajterhelés a zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A távlati forgalom esetén az éjszakai határérték (55 db) az úttengelyt l számított 9,2 13,2 m-re teljesül. Védend épület az 541. sz. út 1-es szakaszán található KATEDRA Gimnázium és Szakközépiskola, mely az úttengelyt l 18 m távolságban van. Számítások szerint a nappali 65 db határérték az úttengelyt l 9,3 m távolságban teljesül. A teljes építkezés tervezett id tartama megközelít en két év. Az építés f bb zajos munkafázisai: földmunkák, töltésépítés és pályaszerkezet építés. A vonalas építési munkát több száz méter hosszan, m szélesség munkaterületen szakaszosan végzik, 1-1 szakaszon a végzett gépesített összmunka nem több fél évnél. A kivitelezéshez kapcsolódó anyagszállítás általában a meglév útpályán történik, és megfelel munkaszervezéssel, az éjszakai szállítás és éjszakai építés elkerülésével jelent s zajnövekedésre nem kell számítani. A vizsgált területen a tervezett útkiépítés és az épületek közötti távolság alapján megállapították, hogy a tervezett útkialakítás a meglev épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. Táj- és természetvédelem: A beruházás el zetes vizsgálati dokumentációja kapcsán megállapítható, hogy a tervezett tevékenység belterületi ingatlanokat érint, melyek védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem részei, védett természeti érték el fordulási helyét a beruházás nem érinti. A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást földtani közeg védelmi, leveg - és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból, így ahhoz környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhet meg.

5 5 Jelen határozat rendelkez részében a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján meghatározásra került azon engedélyezési eljárás, melyben a felügyel ség a környezetvédelmével kapcsolatos feltételeit meghatározza. Az építésügyi engedélyezési dokumentációnak a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályi el írásoknak kell megfelelnie, illetve az általános tartalmi követelményeken túlmen en az alábbiakra kell kitérni: 1. A kivitelez nek részletes organizációs tervet kell benyújtania, meghatározva a munka egyes fázisaiban a védend épületek környezetében várható zajterhelést. Az építési zajra vonatkozóan esetlegesen határérték-túllépéssel érintett védend ingatlanok esetében kérelmeznie kell a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 13. (1) szerinti mentességet. 2. Az építési engedélyezési tervhez a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szerinti részletes zajvédelmi munkarészt kérünk csatolni. Felhívom a figyelmet, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je a rendelkez részben szerepl /2014. sz. szakhatósági állásfoglalása indokolásában az engedélyezési tervdokumentációra vonatkozóan észrevételeket tett, és kérte azok érvényesítését. Az észrevételeket a szakhatósági állásfoglalás indokolása (jelen határozat 7. oldal utolsó 4 bekezdése) kiemelten tartalmazza. A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján július 15-t l közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában július 17. napjától augusztus 04. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása október 20-án érkezett a felügyel ségre, ezért az id közbeni hatásköri változás miatti újabb megkeresésére nem volt szükség. A megkeresett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltakat a rendelkez részben el írtam. A szakhatósági állásfoglalások indokolásai: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste meg Intézetünket az 541 számú út kiépítése (52. számú f út és a Halasi út között) tárgyában indult el zetes vizsgálati eljárásban. A megküldött el zetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítása, a rendelkez részben megfogalmazott kikötések betartása mellett, nem idéz el környezet- és egészségkárosító hatásokat. Fentiek alapján az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2-3. sz. mellékletében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartása érdekében írtam el. Az önálló jogorvoslat lehet ségét, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése zárja ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. (1) bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet 33. (1) bekezdése szerint az 5. számú mellékletben meghatározott hatáskörömben eljárva, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség a Kecskemét, 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út közötti szakaszon, el zetes vizsgálat ügyében állásfoglalás kialakítása végett kereste meg hatóságomat.

6 6 A szakhatósági hozzájárulást a következ kre való tekintettel adtam meg: Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. (1) bekezdésében, illetve 3. számú mellékletének A részében felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) pontja értelmében nagyberuházásnak min sül. A beruházó a hatályos jogszabályoknak megfelel el zetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központjával a év folyamán elkészíttette. Az elkészült dokumentációból megállapítottam, hogy a tanulmányban, illetve a feltárási projekttervben foglaltak figyelembevételével a beruházás megvalósulásának örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulásom megadtam. A fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Szakhatósági állásfoglalásom a Korm. rend. 13. (1) bekezdésén, a 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az 1. számú melléklet 6. pontján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. Korm. rend. 33. (1) bek. és 5. mellékletének 6. pontján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdésén, illetékessége a Kr. 1. mellékletének 2. pontján alapszik. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehet ségér l. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je: A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) (továbbiakban: NIF Zrt.) által megbízott UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út ) által készített, majd benyújtott Kecskemét, 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között megnevezés dokumentációra vonatkozó megkeres levelükben szakhatósági állásfoglalásomat kérték a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése szerinti 5. sz. mellékletben foglaltak alapján. Szakhatósági megkeresését és annak mellékleteit megvizsgálva, az alábbiakat állapítottam meg: A NIF Zrt. által készítetett Kecskemét, 541. sz. út kiépítése az 52. sz. f út - Halasi út között megnevezés tervének 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el írásai alapján készített egységes környezetvédelmi tanulmány Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy lésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 19/2005. (VI. 1.) számú rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) környezetvédelmi szempontjaival nem ellentétes. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 44. (1) bekezdése értelmében a szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013: (XII. 17.) Kormányrendelet 33.. (1) bekezdése szerinti 5. sz. melléklet alapján a szakhatóságként közrem köd települési önkormányzat jegyz je azt vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásvisel lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat el, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-és hatáskörébe utalja. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el írásai alapján elkészített el zetes vizsgálati dokumentáció célja a tervezett építési munkák kapcsán felmerül környezeti terhelés felmérése és annak enyhítésére vonatkozó javaslatok, célkit zések megtétele. Tájékoztatom, hogy a tervezett beruházás belterületen, a településrendezési terv szerint beépítésre szánt gazdasági területeket és közlekedési célú területeket érint. A dokumentáció a létesítmény tájba illesztésével kapcsolatosan nyilatkozik, melynek értelmezhet sége megkérd jelezhet egy beépített ipari jelleg területen belül. Szakhatósági állásfoglalásom és az abban foglalt feltételek a Ket. 44. (1),(8), 71. (1) és 72. (2) bekezdésén, valamint a HÉSZ - en alapszik. Szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehet ségr l.

7 7 Felhívom figyelmét és kérem, hogy az érintett területre készül engedélyezési tervdokumentáció készítésekor az alábbiak figyelembe vételét érvényesíteni szíveskedjen: - A készül, vonatkozó útépítési és kapcsolódó közterület-rendezési engedélyezési terveknek a HÉSZ rajzi mellékletében rögzítetteknek, továbbá a rendeletben foglaltaknak egyez ségét kell mutatni (pl.: közterületek rendezése, kisajátítással érintett területek tisztázása, jelölt kerékpárút biztosítása, csapadékvíz elvezetés, közterületi fásítás) a koherens megvalósítás és jöv beni fenntartás, üzemeltetés miatt. - A hatályos településrendezési terv tartalmazza, hogy a közlekedési nyomvonalak - gy jt és kerékpárutak - mentén lév zöldfelületek alakítása során gondoskodni kell egységes, a környezetvédelmi, városképi szempontokat érvényesít fásításról. Ehhez szükséges az útügyi el írásokban meghatározott területi paraméterekkel bíró burkolat és közm mentes zöldsáv biztosítása, mellyel a kés bbi m szaki tervek készítése során számolni kell. - Ugyanezen rendelet - HÉSZ 102. (4) bekezdés - rendelkezik az építési munkák során szükséges fakivágások utáni fapótlásokról, amelyeket ezen beruházások során kezelni kell. Fentiek alapján a készítend engedélyezési és kiviteli terveknek tartalmazni kell a teljes nyomvonal hosszon egységes városi fásítást és ugyanezen terveknek gondoskodni kell a HÉSZ szerinti fapótlásokról is. Ezen szakirányú munkákra vonatkozóan az útépítési tervdokumentáció részeként komplex dendrológiai tervet indokolt készíteni. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) fenti számú, július 17. napján érkezett kérelmére a Kecskemét, 541 sz. út kiépítése az 52 sz. f út és a Halasi út közötti szakaszon tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban. Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátotta az UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári u ) által összeállított el zetes vizsgálati tervdokumentációt. Kecskemét küls körútja jelenleg nem teljesen kiépített. A tervezett 541 sz. úttal a körút hiányzó, Sport utca Mindszenti körút szakasza fog megvalósulni. A projekt keretében 1400 m hosszban új 2x1 sávos országos másodrend f út épül az Izsáki út (52-es út) és a Halasi út között 541-es út néven, a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosításával. A tervezési szakasz jelenleg nem útpálya. A Kisk rösi út és a Halasi út közötti szakaszon a Csukás-éri nyílt árkos csatorna felett vezet a tervezett út nyomvonala. A tervezett út és a mellékutcák átépül szakaszának víztelenítésére új csatornák kiépítésére kerül sor, melyeket a meglév csapadékvíz elvezet hálózatba kötnek be. A Halasi út Kisk rösi út között a Csukás-éri f csatornát 500 m hosszon Ø220 ROCLA vb. csövekkel zártszelvény vé építik át, a zártszelvény elé, az árok bekötéséhez hordalékfogó m tárgy elhelyezésével. A tervezett parkolókból olaj- és hordalékfogón keresztül vezetik a csapadékvizet a meglév csapadékvíz elvezet rendszerbe. A Csukáséri-f csatornának az útépítéssel érintett szakaszát a BÁCSVÍZ Zrt üzemelteti. Az útépítés miatt több meglév szennyvíz elvezet csatorna és vízelosztó gerincvezeték kiváltása, rekonstrukciója szükséges. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételekt l eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) szükséges. A tervezett csapadékvíz gy jt csatornák, új elvezet létesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi engedélyek rendezését. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürg sséget megkeresésében megindokolja. A 345/2012. (XII.6.) Kormány rendelet értelmében az ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség, a évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 15 nap. A benyújtott vizsgálati tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az hiányos, ahhoz nem mellékelték az útvizeket befogadó belterületi meglév csapadékvíz elvezet rendszer jelenlegi üzemeltetet jének a bevezetend vízmennyiség befogadására vonatkozó nyilatkozatát. Ezek hiányában nem volt elbírálható a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában meghatározott, a tervezett útszakasz biztonságos csapadékvíz elvezetésének biztosítására vonatkozó szakkérdés. A hiánypótlási felhívást július 18. nappal keltezett, július 18. napján kipostázott levélben adta ki hatóságom. A befogadói nyilatkozat október 17. napján érkezett meg hatóságomra. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id.

8 8 A kérelem július 17. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a 15 napos ügyintézési határid n belül adta ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szeptember 10. napjától hatályos 10. (1) bekezdés 11. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. (2) bekezdés j) pontja alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletének (Az el zetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságok) 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. A fentiek alapján a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja: december 1. A Ket. 14. (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszer sítésér l szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvényt l és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltér rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefügg közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 5. (1) bekezdése alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánított, az 1. mellékletben meghatározott (az ügy listaszáma 1.22.) beruházásokkal összefügg, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, m ködéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A felügyel ség a Korm. r. 2. c) pontja szerint az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz jének, aki gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követ 5. nap. A felügyel ség döntését a fentiekt l függetlenül postai úton is megküldi az érintettek részére. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. 49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg. A felügyel ség hatáskörét a R. 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, október 20. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet

9 9 Kapják: 1. NIF Zrt Budapest, Váci u. 45. tv. 2. UVATERV Zrt Budapest, Dombóvári út tv 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság 6721 Szeged, Berlini krt tv. 4. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. HKP 5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. HKP 6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. Szerve 6001 Kecskemét, Pf.: 112 HKP 7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. (táj.) HKP 8. Hatósági nyilvántartás 9. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. módosítom: I. Az engedély 2. oldalán A tevékenység, telephely adatai az alábbiakkal egészül ki:

H A T Á R O Z A T. módosítom: I. Az engedély 2. oldalán A tevékenység, telephely adatai az alábbiakkal egészül ki: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-93/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 101 338 880 KTJ: 101 930 445 Iktatószám: H-1497-13/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Ik!. sz.: KTVF: 32-5/2010. Előadó: Farkas Ildikó Czinege Anett Brenkus Károly Köllő Orsolya Magyari Julianna dr. Balázs Endre Kérjuk. VÚI

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben